Wp yw wprowadzenia waluty EURO na wielko wynagrodzenia w S owacji Impacts of Euro introduction on labour price in Slovakia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wp yw wprowadzenia waluty EURO na wielko wynagrodzenia w S owacji Impacts of Euro introduction on labour price in Slovakia"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 ing. Miroslav Špánik Uniwersytet Katolicki w Ru omberku, S owacja Wp yw wprowadzenia waluty EURO na wielko wynagrodzenia w S owacji Impacts of Euro introduction on labour price in Slovakia Streszczenie: W badaniu autor analizowa zmian opinii wybranych firm i ich przedstawicieli w sprawie skutków wprowadzenia euro. Skupia si on na opinii dotycz cej zmian w ocenie pracy i okre lenia stawki wynagrodzenia w s owackich spó kach oraz w gospodarce kraju po wprowadzeniu waluty euro w roku Analizy opinii ekspertów s realizowane w pierwszej po owie 2008 r., czyli przed ustanowieniem kursu, a nast pnie w listopadzie 2008 r. po jego ustanowieniu i jeszcze przed pierwszym realnym wp ywem wiatowego kryzysu gospodarczego. Sednem bada autora jest ocena problemu poprzez subiektywne opinie ekspertów za pomoc metody delfickiej. Abstract: In the thesis(research) the authors analyzed a shift of opinions of selected business companies and their representatives on the impact of Euro introduction. They focus on the opinions about the change in the labour assessment and determination of the rate of wages in the Slovak companies and in the economy of the country after the introduction of the Euro currency in 2009.The analysis of opinions the authors realized in the first half of 2008,that is before establishment of conversion rate and then in November 2008 after its establishment and yet before the first real impacts of Global Economic Crisis. During this research the authors rated by means of subjective opinions of the experts by use of the Delphi method. Aspekty teoretyczne Przyj cie pierwszego pracownika rozpoczyna prac personelu i dzia a zwi zanych z personelem. Pracodawca przydziela pracownika na dane miejsce pracy i zleca mu zadanie, które powinien wykona. 1 Wykonanie pracy przez pracownika jest nast pnie przedmiotem oceny. Ocena pracy jest narz dziem, które zapewnia, e wymagania, trudno ci i z o ono pracy w miejscu pracy znajduj odzwierciedlenie w wynagrodzeniu. Wynik oceny jest okre lony jako podstawowe wynagrodzenie w przedsi biorstwie. Ocena odbywa si w nast puj cych etapach: a) Zbieranie informacji na temat pracy w wi kszo ci pochodz one z opisu pracy, b) Wybór czynników dotycz cych ustalania warto ci poszczególnych prac wiedza, odpowiedzialno, warunki pracy, c) Wybór i stosowanie metody oceny. 2 1 Vetráková M., Seková M., urian J., udské zdroje a ich riadenie. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001, s D dina J., Cejthamr V., Manažment a organiza ní chování, Grada Publishing a.s., 2005, strana 233.

2 90 M. Špánik Zbieranie informacji na temat pracy Wybór czynników dotycz cych ustalania warto ci poszczególnych prac Wybór i stosowanie metody oceny Rys. 1. Program oceny podczas pracy Fig. 1. Evaluation programme during the work. ród o: Opracowanie w asne Ocen pracy jest wi c jakakolwiek dzia alno maj ca na celu systematyczne porównywanie miejsc pracy, ocena pokrewie stwa wykonywanych operacji pracowniczych w celu opracowania racjonalnej struktury p ac. Ocen pracy mo na zdefiniowa jako proces okre lania warto ci zwi zanych z prac w hierarchicznej strukturze. 3 W istocie, ocena pracy ma na celu ocen zachowania obiektywizmu podczas porównywania miejsc pracy. System wynagrodze przedsi biorstwa Celem systemu wynagrodze jest ustalenie wynagrodzenia za prac wykonan. Wynagrodzenie to gotówka lub korzy ci niepieni ne (wynagrodzenie w naturze) udzielane przez pracodawc na rzecz pracownika za jego prac. Poprzez system wynagrodze, przedsi biorstwo stara si sprosta tym wyzwaniom wynagrodzenia: przyci gni cie wykwalifikowanych pracowników, stymulacja w celu osi gni cia wydajno ci po danych zachowa, utrzymanie kosztów wynagrodzenia na wysoko ci, które ogranicz konkurencyjno firm, zapewnienie sprawiedliwego podzia u wynagrodzenia pracy wewn trz firich w porównaniu z relacjami na rynku pracy. Niektóre z wy ej wymienionych celów wynagrodzenia s we wzajemnej sprzeczno ci, wi c nie mo na wykonywa je jednocze nie, mened er musi sam zadecydowa o priorytetach. System wynagrodze personelu ocenia czynniki, których wp yw nale y odzwierciedli w systemie wynagrodze. Czynniki wynagrodzenia: a) Funkcja pracownicza przedsi biorstwa ocenia prac w zakresie indywidualnych roszcze do wiedzy, cech; b) Wyniki pracy i zachowanie ocenia przez wykonywanie zada pracownika, c) Szczególne warunki pracy zadania zwi zane z wymogami, szczególne warunki pracy (np. utrata pracy ); d) Sytuacja na rynku pracy na polityk wynagrodzenia ma wp yw cena rynkowa pracy, która tworzy si na podstawie poda y i popytu na rynku pracy w danym regionie. 4 3 Vetráková M., Seková M., urian J., udské zdroje a ich riadenie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001, strana D dina J., Cejthamr V., Manažment a organiza ní chování, Grada Publishing a.s., 2005, strana 232. Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

3 Wp yw wprowadzenia waluty EURO na wielko wynagrodzenia w S owacji 91 Cena pracy Wynagrodzenie pracowników sk ada si ze wzajemnie powi zanych procedur i praktyk w organizacji wynagrodzenia jej pracowników, zgodnie z ich wk adem, umiej tno ciami i zdolno ciami oraz ich warto ci rynkowej. System wynagrodzenia sk ada si z wynagrodzenia pieni nego (sta ego i zmiennego wynagrodzenia) do wiadcze pracowniczych, które razem tworz ca kowite wynagrodzenie. Podstawow nagrod pieni n (równie wynagrodzenie podstawowe lub wyp ata) jest wyp ata lub wynagrodzenie na podstawie stawki (taryfy dla danego stanowiska pracy lub konkretnej pracy. 5 P ace s formowane na rynku pracy i s wynikiem interakcji mi dzy popytem a poda. Wynagrodzenia i koszty pracy mog by okre lone na kilka sposobów. Najprostsza definicja brzmi: p aca jest sum wynagrodze brutto i sk adek odprowadzonych przez pracodawc za pracownika. 6 Metoda delficka metod ekspertyz Aby osi gn cele niniejszej pracy, autor wykorzysta metod delfick, zwan metod oceny wiedzy. Jest odpowiednia do przewidywania zdarze, kiedy nie mamy wyra nie potwierdzonej teorii lub nie s nam znane prawa, którymi charakteryzuje si dany proces rozwoju. 7 Oznacza procedur identyfikacji i porównanie prognoz ekspertów, w oparciu o anonimowe, kontrolowane opinie i statystyczn identyfikacj wi kszo ci konsensusu. Anonimowo respondentów osi ga si poprzez ankiety, które s wysy ane za po rednictwem poczty lub innych rodków komunikacji znormalizowanej. Opinie ekspertów wywodz si z osobistych do wiadcze, z wiedzy osobistej, za o enia intuicyjnego. Dzi ki tej specyfice metoda delficka nazywa si metod oceny wiedzy. Opinie ekspertów maj podobn funkcj jak teoria skonstruowana na podstawie obiektywnej znajomo ci zasad i praw nauk cis ych. Z cech metody delfickiej wyp ywa konieczno starannego, wszechstronnego doboru zespo u ekspertów, od którego zale y warto prognozy. W metodzie delfickiej konieczne jest kontrolowanie informacji zwrotnej poprzez kolejne kwestionariusze, które s zawsze uzupe niane dodatkowymi informacjami z poprzednich etapów. Poszczególnym respondentom przekazuje si w ten sposób argumenty oraz opinie innych uczestników ankiety. Brana jest pod uwag równie statystyczna opinia wi kszo ci dotycz ca czasu realizacji lub innych ilo ciowych cech prognostycznych. Nacisk k adziony jest na doskonalenie pierwotnych szacunków i opinie. W metodzie delfickiej wa ny jest równie proces jednoczenia pogl dów. Mo liwe warianty rozwoju s zestawiane wspólnie na podstawie retrospektywnych informacji, co wynika z opinii bieg ych, na podstawie których 5 Armstrong M., ízení lidských zdroj., Praha, Grada Publishing, 2002, strana Porovnaj: Koloman Ivani ka: PROGNOSTIKA, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2000, strana 65. ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

4 92 M. Špánik niektóre warianty pozostawia si jako nierealistyczne lub rozwijane s nowe alternatywy syntetyczne. G ównym celem metody delfickiej nie jest okre lenie, co si stanie, tylko co mo e nast pi. Jej celem jest gromadzenie, sortowanie i systematyczne udoskonalanie opinii ekspertów jako ramy stosowania technik nauk cis ych. Analiza problemu przypuszczenie zmiany stosunku do ceny pracy Od 2006 r. do wrze nia 2008 r. rozwój podstawowych wska ników makroekonomicznych Republiki S owacji by na wysokim poziomie, o czym wiadczy a aprecjacja waluty. By to jeden z warunków, które aktywnie wp ywaj na rozwój ca ej gospodarki narodowej, a mo e oznacza dobr pozycj wyj ciow dla przysz ego rozwoju p ac po wprowadzeniu euro na S owacji w dniu 1 stycznia 2009 r. Celem autora jest zbadanie opinii ekspertów, czy przewidywany pozytywny rozwój wynagrodze b dzie post powa nadal, mimo wprowadzenia euro. Autor zak ada, e presja na wzrost p ac b dzie bardziej widoczna po przyj ciu euro, nierównowaga wynagrodze pracowników w tym samym miejscu pracy w starych i nowych pa stwach cz onkowskich UE b dzie si utrzymywa jeszcze lat i wzrost p ac b dzie szczególnie zauwa alny przede wszystkim w wi kszych przedsi biorstwach. Kwestie zwi zane ze zmianami w zakresie ustalania kwoty wynagrodze i oceny pracy ze wzgl du na wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej od 1 stycznia 2009 r., postanowi zatem zbada, w szczególno ci przeprowadzi badania na poziomie ma ych i rednich przedsi biorstw produkcyjnych. 8 Praca autora koncentrowa a si tak e na gotowo przedsi biorstw, a w szczególno ci pracowników odpowiedzialnych w zakresie zarz dzania wprowadzeniem euro jako waluty urz dowej na S owacji. Ze wzgl du na wybran metod ró nych opinii, które stanowi y podstaw do analizy problemu, uda o si uzyska w szy punkt widzenia zakresu za o e dotycz cych rozwoju. Wybór próbki do badania W badaniu uczestniczy o w ka dym z terminów cznie 30 respondentów, gdzie jednym z kryteriów wyboru by o to, i reprezentuj oni swoj firm równie w zawodowych profesjonalnych organizacjach, maj cych wp yw na polityk gospodarcz i eksport z ich organizacji jest wi kszy ni 75%. W obu cz ciach badania uczestniczyli ci sami respondenci. Rodzaje dzia alno ci respondentów W ramach badania okre lono równie rodzaj jednostki, w której pracuj respondenci. Wyniki wykaza y, e w badaniu uczestniczyli eksperci 8 W roku 2008 ma e i rednie firmy stanowi 99,9% ca kowitej liczby przedsi biorstw dzia aj cych na S owacji oraz 77,7% ze wzgledu na liczb pracowników. Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

5 Wp yw wprowadzenia waluty EURO na wielko wynagrodzenia w S owacji 93 g ównie ze rednich przedsi biorstw (razem 55%). Podstawowy podzia gospodarstw wed ug wielko ci podano na wykresie ma e rednie du e Wykres 1. Przedstawicielstwo firm wg wielko ci Graph 1. Representation of companies according to the size W sumie 65% przedsi biorstw liczy do 1000 pracowników, ale w badaniu wzi li tak e udzia przedstawiciele firm maj cych do 4000 pracowników. Roczne obroty badanych przedsi biorstw wynosz a do 9 miliardów SKK. Eksperci, którzy uczestniczyli w badaniach zajmuj w firmach najcz ciej stanowisko ekonomisty lub mened era zasobów ludzkich. Podstawowy podzia przedsi biorstw wg przemys u wskazany jest na wykresie 2. W raporcie wyra nie podkre lono znacz c obecno spó ek, których dobrobyt zale y równie od przemys u motoryzacyjnego na S owacji. 35% 3 25% 2 15% 5% Przemys chemiczny Przemys hutniczy Budownictwo Elektroprzemys inne Wybór metod badania Wykres 2. Przedstawicielstwo firm w bran y Graph 2. Representation of companies in the industry Z dost pnych metod zastosowana zosta a metoda delficka, zwana równie metod oceny wiedzy. Pierwsze badanie przeprowadzone zosta o w dwóch etapach, w drugie badanie w trzech etapach. Pierwszy etap polega ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

6 94 M. Špánik na gromadzeniu danych poprzez kwestionariusz, analizie wyników i przewidywanego wp ywu przej cia S owacji na euro na gospodark narodow i rozwój kosztów pracy. Prezentacja wyników tego etapu w formie graficznej zosta a nast pnie przydzielona do poszczególnych pyta jako wskazówka przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie na kwestionariuszu do nast pnej rundy. Poniewa po badaniu przeprowadzonym w listopadzie nie ustalono jednoznacznie, jaki jest pogl d na problem, konieczne by o przeprowadzenie trzeciej rundy. Autor domy la si, i tak si sta o z powodu obawy wszystkich respondentów, którzy obawiali si burzliwych zmian zachodz cych w gospodarce wiatowej pod koniec 2008 r., kiedy jeszcze nie by a mo liwa pe na ocena sytuacji. Respondenci w nast puj cych po sobie kolejno etapach wyrazili swoje pogl dy na temat danej sytuacji i rozwoju w nast puj cych obszarach: a) przewidywane skutki przej cia SR na euro w ich firmie, a w szczególno ci na rozwój kosztów pracy, b) oczekiwane skutki przej cia SR na euro w bran y, w której prowadz dzia alno, w ca ej gospodarkce narodowej, w szczególno ci w odniesieniu do rozwoju zatrudnienia i kosztów pracy. Ocena i interpretacja wyników bada ukierunkowanych na przedsi biorstwa Z wyników bada przeprowadzonych w dwóch etapach, w pierwszej po owie 2008 r. i listopadzie 2008 r., w odniesieniu do bie cych wydarze za granicami kraju, które maj na t otwart gospodark wyra ny wp yw na poziomie przedsi biorstw, autor prezentuje m.in. nast puj ce rezultaty. Wp yw wprowadzenia euro na wysoko p ac w przedsi biorstwach Zmniejszenie liczby odpowiedzi w kategorii brak wp ywu i niewielki wp yw mo na przypisa przewidywanym zmianom na rynku pracy (wi kszej konkurencji ze wzgl du na powrót du ej liczby S owaków pracuj cych za granic ) prieskum 2. prieskum 3 2 brak wp ywu niewielki wp yw cz ciowy wp yw wyra ny wp yw Wykres 3. Szacowany wp yw wprowadzenia euro na wysoko p ac w przedsi biorstwach Graph 3. Estimated impact of introducing the Euro to the amount of pays in enterprises Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

7 Wp yw wprowadzenia waluty EURO na wielko wynagrodzenia w S owacji 95 System wynagradzania pracowników teraz i po wprowadzeniu euro Wi kszo respondentów zgodzi o si, e system wynagradzania pracowników, nawet po wprowadzeniu euro, nie zostanie radykalnie zmieniony. Nieznaczny wzrost liczby respondentów, zak adaj cych cz ciowy lub znacz cy wp yw na wynagrodzenia pracowników po wprowadzeniu euro, wykazany w listopadowym badaniu (wykres 4), wynika z okre lenia ni szego kursu wymiany korony s owackiej w porównaniu z ich pierwotnym oczekiwaniem. Ten w przypadku recesji prowadzi wi kszo przedsi biorstw do szukania systemu wynagrodze, które pozwol im przetrwa. Poniewa pierwsze badanie przeprowadzono przed niespodziewanym wzmocnieniem waluty (korony s owackiej), optymistyczne oczekiwania przedsi biorstw konwersji kursu s widoczne na wykresie badanie 2. badanie Tak Cz ciowo Nie Wykres 4. Szacowny wp yw wprowadzenia euro na system wynagrodze w przedsi biorstwach Graph 4. Estimated impact of introducing the Euro to the system of the remuneration in enterprises ,-Sk 31,-Sk 32,-Sk 33,-Sk 35,-Sk Wykres 5. Szacowany kurs Skk/Eur (marzec 2008) Graph 5. Estimated Skk/Eur rate (March 2008) ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

8 96 M. Špánik Gotowo przedsi biorstw na wprowadzenie euro Wi kszo respondentów w drugim badaniu konsensusem uzna a, e s przygotowani technicznie na wprowadzenie euro. Problemem b dzie czasoch onny etap po r., wymagaj cy zasobów ludzkich. Zwi kszenie gotowo ci przedsi biorstw wynika z wykresu badanie 2. badanie Tak Cz ciowo Nie Wykres 6. Szacunkowe przygotowanie biznesu na wprowadzenie euro Graph 6. Approximate arrangements of the business for introducing the Euro Zwi kszenie wynagrodzenia pracowników w zale no ci od wydajno ci pracy Spadek szacowanej bezpo redniej zale no ci mi dzy wzrostem wydajno ci pracy i wzrostem p ac respondenci t umaczyli w szczególno ci konkurencj, w celu utrzymania miejsc pracy oraz zbli aj cej si recesji Tak Nie Wykres 7. Prognoza znaczenia wzrostu produktywno ci jako g ównego czynnika zwi kszenia wynagrodze pracowników Graph 7. Forecast of meaning of the increase in the productivity as the main factor of increasing the remuneration of employees Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

9 Wp yw wprowadzenia waluty EURO na wielko wynagrodzenia w S owacji 97 Ocena bada i interpretacja wyników przemys u i gospodarki narodowej Autor badania doszed na podstawie wyników do wniosku, e badani oceniaj t problematyk na poziomie gospodarki narodowej nieco bardziej pozytywnie ni na poziomie kapita ów w asnych lub przedsi wzi cia b d przemys u. Wp yw na poziom p ac nominalnych Badania ankietowe wykazuj, e znaczna liczba respondentów oczekuje po wprowadzeniu euro: a) bezpo redniego wp ywu na poziom p ac nominalnych, b) zró nicowanie we wzro cie p ac nominalnych w ma ych przedsi biorstwach w porównaniu do du ych (patrz wykres 8) wynagrodzenie minimalne zró nicowanie Tak Raczej nie Nie Nie wiem Wykres 8. Wp yw wprowadzenia euro na warto nominaln p ac i zró nicowanie wzrostu p ac nominalnych w ma ych firmach w porównaniu do du ych przedsi biorstw. Graph 8. The influence of introducing the Euro on the nominal value of pays and diversifying the rise in nominal wages in smaller companies in the comparison for large enterprises. c) kontynuacja trendu nienad aj cego wzrostu p ac nominalnych do wzrostu wydajno ci pracy (patrz wykres 9). 9 Z powodu ró nic w wynikach obu bada, które okaza y si minimalne, przedstawiamy tylko wyniki drugiego badania. Zosta o ono przeprowadzone w listopadzie 2008 r. ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

10 98 M. Špánik badanie 2. badanie Tak Nie powinien Nie Nie wiem Wykres 9. Szacunkowy wzrost luki w wysoko ci p ac nominalnych wzrostu do wydajno ci pracy Graph 9. Approximate increase of the gap in the amount of nominal wages of the height to the work output d) tylko cz ciowa konwergencja p ac w tym sektorze w porównaniu do tego samego sektora w krajach UE. W szczególno ci, dostawców, us ug i zawodów na które jest obecnie popyt w krajach UE a w przypadku recesji jest domniemanie powrotu tych fachowców na S owacj. Zak ada si, e ich liczba nie jest bez znaczenia (patrz wykres 10 oraz wykres 11) badanie 2. badanie Tak Nie Wykres 10. Szacunkowe porównanie wynagrodzenia w sektorze w porównaniu z tym samym sektorem w krajach UE Graph 10. Approximate comparing the remuneration in the sector in comparing the EU in countries with the same sector Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

11 Wp yw wprowadzenia waluty EURO na wielko wynagrodzenia w S owacji 99 16% 14% 12% 8% 6% 4% 2% 2. badanie liczba lat Wykres 11. Szacowany czas wyrównania p ac do wynagrodze w tym samym sektorze w UE Graph 11. Estimated time of leveling pays to the remuneration in this sector compared with the same industry in the EU Wnioski i tematy do dyskusji W tej pracy autor analizuje opinie pracowników przedsi biorstw s owackich odpowiedzialnych za ustalanie wysoko ci wynagrodze. Stwierdzi on, i eksperci, z perspektywy w asnej dzia alno ci gospodarczej, w szczególno ci zwracaj uwag na korzy ci przyj cia nowej waluty. Natomiast ich postrzeganie sytuacji w gospodarce jest znacznie bardziej sceptyczne. Negatywne konsekwencje s brane równie pod uwag. Prawdopodobnie najlepszym rozwi zaniem b dzie poprawa przep ywu informacji i stwierdzenie, e wprowadzenie jednej waluty europejskiej b dzie mia o wp yw na szersze procesy przebiegaj ce w ma ych i rednich przedsi biorstwach, jak zgodnie z wynikami sonda u wskazuj w a ciwi specjali ci. Z wyników bada mo na wnioskowa, i firmy le postrzegaj ryzyko wynikaj ce z przej cia na jedn walut europejsk. Wprowadzenie euro postrzegaj jedynie jako problem administracji, rachunkowo ci b d z punktu widzenia niezb dnych zmian w oprogramowaniu komputerowym. Bardziej dostrzegaj tylko plusy wprowadzenia nowej waluty odno nie do swojego przedsi biorstwa. Wyeliminowanie ryzyka wyst pienia ró nic kursowych, uproszczenie handlu mi dzynarodowego. W ród zagro e, które eksperci rozpoznaj, jest w szczególno ci tymczasowe wzmocnienie waluty w stosunku do innych pa stw V4, dopiero przygotowuj cych si do przyj cia euro, a tak e okresowy wzrost realnych wynagrodze dla pracowników ze wzgl du na korzystny kurs przej cia na euro. Przypuszczenie, e nacisk wywierany na przyj cie wspólnej waluty europejskiej b dzie powoli wzrasta b d nast pi stopniowe wyrównywanie wynagrodzenia z p acami w innych krajach UE, potwierdzi a wi kszo badanych. Tendencja ta z powodu narastaj cego kryzysu gospodarczego b dzie wi c obustronna podczas delikatnego wzrostu p ac nominalnych na S owacji (w roku 2009 nie liczymy na ich wzrost) dojdzie do realnego spadku p ac nominalnych w UE. Dzi jest to trudne do oszacowania (z powodu kry- ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

12 100 M. Špánik zysu gospodarczego praktycznie nieosi galne), ze wzgl du na wp yw powrotu tysi cy S owaków z zagranicy (w wi kszo ci pracowników agencji), nasilenie protekcjonizmu poszczególnych pa stw cz onkowskich UE. Respondenci zgodzili si równie co do presji na rozwój realny przedsi biorstwa. Powinien by uzale niony od dywersyfikacji przedsi biorstwa, jak równie od kierunku gospodarki narodowej. Tendencja ta jest poza trendem pog bienia globalnego kryzysu gospodarczego (w zwi zku z kryzysem kredytów hipotecznych). Ju dzi jest jasne, z uwagi na struktur przedsi biorstw na S owacji, e doprowadzi to do zmiany asortymentu w celu zwi kszenia konsumpcji w kraju. Jaka reakcja nast pi ze strony przedsi biorstw s owacki ze wzgl du na ryzyko? to ju jest przedmiotem drugiego badania. Kompletne wyniki poszczególnych etapów s u y b d jako wzorzec do kolejnego badania w kolejnym projekcie badawczym VEGA Cena pracy w ma ych i rednich przedsi biorstwach w Republice S owackiej/lub innych krajów dzisiaj oraz po przyj ciu wspólnej waluty euro. Literatura Armstrong M.: ízení lidských zdroj., Praha, Grada Publishing, ISBN D dina, Cejthamr V.: Manažment a organiza ní chováni., Grada Publishing a.s., ISBN Ivani ka K.: Prognostika. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, ISBN Vetráková M., Seková M., urian J.: udské zdroje a ich riadenie. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ISBN skk/eur.html, doc., Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................ Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Analiza CVP koszty wolumen - zysk

Analiza CVP koszty wolumen - zysk Analiza CVP koszty wolumen - zysk Na podstawie: W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009 1 Próg rentowności model w ujęciu księgowym 2 Analiza koszty wolumen zysk- CVP Cost

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych

Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych Załącznik nr 4: Wzór umowy na przeprowadzenie badań ilościowych Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych zawarta w dniu... roku, pomiędzy: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, z siedzibą w Lublinie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE Łódź, dnia 19.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE W związku z realizacją projektu Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o., współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR NADNOTECKA GRUPA RYBACKA Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo