Technologia Informacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia Informacyjna"

Transkrypt

1 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny

2 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel. Pozwala on obróbkę i prezentację graficzną wprowadzonych danych w formie wykresów. Głównym obszarem roboczym w arkuszu kalkulacyjnym jest tabela podzielona na wiersze i kolumny. Istnieje szereg programów tego rodzaju, w śród nich znajdują się: Nazwa programu Pakiet Producent Excel MS Office Microsoft Numbers iwork Apple Calc OpenOffice Appache Software Fundation Gnumeric GNOME Office GNOME Fundation Arkusz kalkulacyjny Google Dokumenty Google (usługa online) Google

3 3 Komórki i ich adresy Tabela w arkuszu kalkulacyjnym składa się z tzw. komórek. Powstałych w wyniku podziału obszaru roboczego na wiersze i kolumny. Każda z komórek posiada swój własny adres, składający się kolejno z: nagłówka kolumny i numeru wiersza, w którym się znajduje. Zawartość komórek może być edytowana w pasku formuły (zaznaczono na niebiesko) lub poprzez podwójne kliknięcie w komórkę i wypełnienie jej bezpośrednio. Komórki mogą zawierać: formuły (zaczynające się od znaku = ), dane liczbowe, tekst, daty itd.

4 4 Operatory Wewnątrz komórek można przeprowadzać działania matematyczne na wartościach bezpośrednio zawartych w formule lub z wykorzystaniem odniesień do zawartości w innych komórkach. W tym celu stosuje się operatory : Rodzaj operatorów Operatory Działanie Arytmetyczne +, -, *, /, ^ Suma, różnica, iloczyn, iloraz, potęga Porównawcze =, >, <, >=, <=, <> Równy, większy, mniejszy, większy bądź równy, mniejszy bądź równy, różny Tekstowe & Łączy dwa ciągi znaków w jeden Odwołania :, ; Operator zakresu, operator składania Aby w formule odwołać się do zawartości innej komórki wykorzystuje się jej adres. Np. wpisując w komórce A1: =A2+A3, po zatwierdzeniu komórka A1 przyjmie wartość sumy komórek A2 i A3. PRZYPOMNIENIE: Tłumaczy to dlaczego nie istnieje oddzielny operator do obliczania pierwiastków, zamiast tego podnosi się do potęgi w postaci ułamka. Np. chcąc obliczyć pierwiastek drugiego stopnia z 4 wpisujemy: =4^0,5

5 5 Przeciąganie Arkusze kalkulacyjne pozwalają na automatyczne wypełnianie komórek na podstawie utworzonego wzorca. W tym celu wykorzystuje się czarny kwadrat znajdujący się prawym dolnym rogu obramowania wybranego obszaru. Gdy kursor myszy przyjmie postać czarnego krzyżyka należy przytrzymać lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnąć zaznaczenie do końca obszaru, który ma zostać wypełniony. Jednorazowo można przeciągać formułę tyko w jednej płaszczyźnie. Przeciąganie formuł zawierających adresy komórek powoduje iż nowo powstałe formuły będą zawierały nowe adresy przesunięte względem adresów początkowych zgodnie z kierunkiem przeciągnięcia. Na rysunku po lewej przeciągnięto formułę zawartą w komórce C4 o cztery pola w dół, a następnie o cztery komórki w prawo. Można również przeciągać komórki zawierające wartości liczbowe, w tym przypadku zostanie utworzony ciąg liniowy (przyrost o taką samą wartość). Aby tego dokonać należy w sąsiadujących komórkach wpisać przynajmniej dwa pierwsze wyrazy ciągu, zaznaczyć obydwie komórki, a następnie przeciągnąć je w odpowiednim kierunku. Uwaga: jeśli zostanie zaznaczona tylko jedna komórka program wypełni pozostałe taką samą wartością.

6 6 Adresowanie względne i bezwzględne Często podczas wykonywania zadań z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego zachodzi sytuacja, w której użytkownik przeciąga formuły zawierające adresy komórek, które nie powinny ulec zmianie lub zmieniać się częściowo. W takim przypadku podczas adresowania komórki mającej pozostać niezmienioną stosuje się symbol dolara: $. Są trzy warianty jego zastosowania: Miejsce zastosowania Przykład Działanie Przed obydwoma częściami adresu komórki. Przed częścią adresu odnoszącą się do kolumny Przed częścią adresu odnoszącą się do wiersza $A$4 Tak zaadresowana komórka pozostanie niezmienna, niezależnie od kierunku przeciągania. $A4 Podczas przeciągania w pionie adres wiersza będzie ulegał zmianie, lecz podczas przeciągania w poziomie adres kolumny pozostanie niezmienny. A$4 Podczas przeciągania w pionie adres wiersza nie będzie ulegał zmianie, lecz podczas przeciągania w poziomie adres kolumny będzie zmieniany. Przydatny skrót: po wpisaniu adresu komórki do paska formuły, jeśli kursor nadal znajduje się w adresie, kolejne użycia klawisza F4 powodują zastosowanie symbolu $ w następującej kolejności: $X$Y, X$Y, $XY, XY

7 7 Polecenia 1. Przeprowadzić przykładowe działania każdego rodzaju (suma, różnica, iloczyn, iloraz, podnoszenie do potęgi, wyciąganie pierwiastka) dla dowolnie wybranych dwóch liczb 2. Rozpoznać czy program zna kolejność wykonywania działań matematycznych poprzez wprowadzenie równania =2+2*5 3. Zastosować nawias aby najpierw zostało wykonane sumowanie w równaniu z poprzedniego punktu 4. Obliczyć (wymaga to odpowiedniego zastosowania nawiasów, nie upraszać poprzez wpisanie 8 zamiast 10-2 itd.) 5. Do komórek A1 i B1 wpisać dowolne dwie liczby, a następnie obliczyć ich sumę w komórce C1 posługując się odpowiednim adresowaniem 6. Wypełnić dwie kolumny (A4:A13, B4:B13) liczbami od 1 do 10 (utworzyć ciągi po wpisaniu dwóch pierwszych wyrazów). W komórce C4 wpisać odpowiedną formułę, która zwróci iloczyn odpowiadających sobie w danym wierszu wartości z kolumn A i B, całość przeciągnąć do C W komórce C15 wpisać 2. W komórce D4 wpisać formułę, która po przeciągnięciu w dół podzieli odpowiadające wartości z kolumny C przez zawartość komórki C Wyczyścić cały arkusz (ctrl+a, następnie klawisz delete ). Komórki A2:A11, oraz B1:O1, wypełnić liczbami od 1 do 10. W komórce B2 wpisać formułę, która odpowiednio przeciągnięta utworzy tabliczkę mnożenia

8 8 Tworzenie serii danych Arkusz kalkulacyjny pozwala na wypełnianie komórek ciągami danych, aby tego dokonać należy wypełnić komórkę pierwszym wyrazem ciągu, a następnie wybrać opcję Seria danych znajdującą się w menu Narzędzia główne. W części Serie wybiera się kierunek wypełnienia. Pole Typ odpowiada za rodzaj ciągu: Liniowy Tworzy serię obliczaną przez dodawanie wartości pola Wartość kroku do każdej kolejnej wartości komórki. Wzrost Tworzy serię obliczaną przez mnożenie wartości pola Wartość kroku przez każdą kolejną wartość komórki. Data Tworzy serię dat rosnących zgodnie z wartością pola Wartość kroku i zależnych od jednostki określonej w polu Jednostka daty. Autowypełnianie - Tworzy serię dającą wyniki odpowiadające przeciągnięciu uchwytu wypełniania.

9 9 Przydatne skróty klawiszowe Istnieje szereg skrótów klawiszowych, które ułatwiają pracę z arkuszem kalkulacyjnym. Podstawowe z nich to: Skrót Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+ Strzałka Ctrl+Shift+ Strzałka Ctrl+A F4 Ctrl+Z Ctrl+Y Ctrl+F Działanie Wycina wartość zaznaczonych komórek do schowka (zawartość komórek źródłowych zostaje usunięta) Kopiuje zawartość zaznaczonych komórek do schowka (zawartość komórek źródłowych pozostaje niezmieniona) Wkleja zawartość schowka do wybranego miejsca w arkuszu (jeśli skopiowany został cały zakres komórek, jego początek lewy górny róg - znajdzie się w wybranej komórce) Aktywuje najbliższą wypełnioną komórkę znajdującą się w wybranym kierunku strzałki od bieżącego miejsca w arkuszu (jeśli następna wypełniona komórka jest oddzielona od miejsca zaznaczenia pustymi polami), lub zaznacza obszar komórek, którego granice wyznaczają puste pola. Zaznacza ciąg wypełnionych komórek, zaczynając od wybranej komórki i kończąc na ostatniej wypełnionej komórce, po której znajduje się komórka pusta. Zaznaczone zostają komórki jedynie w kierunku wybranej strzałki Zaznacza cały obszar komórek wypełnionych komórek. Niezależnie od kierunku oraz miejsca początkowego zaznaczenia, o ile komórka znajduje się w danym obszarze. Ponowne użycie skrótu zaznacza wszystkie komórki w arkuszu. Użyty podczas gdy kursor znajduje się w pasku formuły bezpośrednio w lub obok ciągu znaków oznaczających adres komórki, pozwala na zastosowanie znaków $ (patrz str. 6) Edycja cofnij (cofa ostatnią wprowadzoną zmianę) Edycja ponów (ponawia zmianę, która została cofnięta) Otwiera okno wyszukiwania i zmiany, pozwalające na znalezienie wybranego ciągu znaków wewnątrz arkusza, lub zmianę wybranego ciągu znaków na inny

10 Zmiana wyglądu komórek i ich zawartości 1. Opcje obramowania w zależności od wybranej opcji, zostają zaznaczone krawędzie zaznaczonego obszaru komórek. Pozwala to na polepszenie czytelności zawartych w arkuszu danych i ich segregację. Ponadto utworzone linie będą widoczne na wydruku arkusza (standardowa cienka szara linia oddzielająca komórki nie znajdzie się na wydruku). 2. Opcja wypełnienia wypełnia wnętrze zaznaczonych komórek wybranym kolorem. 3. Kolor czcionki symbole znajdujące się w zaznaczonych komórkach będą wybranego koloru. 4. Opcje wyrównania wybrany przycisk zgodnie z symbolem na ikonie wyrównuje położenie ciągu znaków wewnątrz zaznaczonych komórek. 5. Orientacja pozwala na zmianę kierunku w jakim zapisywane są znaki w wybranych komórkach. 6. Scalanie pozwala na połączenie w jedną komórkę zaznaczony obszar komórek. Adres nowopowstałej komórki będzie odpowiadał adresowi lewej górnej komórki obszaru, który został scalony.

11 11 Opcje wklejania Posiadając w schowku skopiowaną lub wyciętą zawartość komórki lub zakresu komórek, można je wkleić w nowe miejsce arkusza na kilka sposobów. Najprzydatniejsze opcje wklejania specjalnego znajdują się bezpośrednio w menu podręcznym wywoływanym prawym przyciskiem myszy. 1. Standardowe wklejanie łącza do innych komórek zostaną zachowane, lecz nowe łącza zostaną przesunięte o tę samą liczbę pól i w tym samym kierunku w jakim została przeniesiona wklejana komórka względem swojego początkowego położenia. Komórki zawierające tekst lub liczby pozostaną niezmienione, podobnie jak format komórek (kolor tekstu, wypełnienie kolorem) 2. Wklejanie wartości - wklejone zostaną jedynie wartości kopiowanych komórek. Tzn. jeśli komórki źródłowe zawierały równanie, wklejony zostanie jedynie wynik, a nie cała formuła. 3. Transpozycja nowo wklejony obszar zostanie przekształcony względem źródła, zamieniając kolumny na wiersze. 4. Formatowanie wklejony zostaje jedynie format źródłowych komórek, bez ich zawartości. 5. Wklejanie łączy w miejscu wklejenia powstaną łącza do komórek źródłowych, np. jeśli została skopiowana komórka A1, komórka do której zostanie wklejona zawartość schowka przyjmie postać: =A1

12 12 Polecenia 1. W pustym arkuszu należy powielić rezultat przedstawiony na rysunku poniżej: a) Ciągi wartości w kolumnach B i C (zaznaczone na żółto) należy uzyskać w wyniku wypełnienia seriami danych. b) Kolumna D (zaznaczona na niebiesko) powinna zawierać odpowiedną formułę, która została przeciągnięta w dół (jest to różnica odpowiadających sobie wartości z kolumny B i C pomnożona przez wartość z komórki A2) c) Tabela zaczynająca się w komórce G3 powinna zostać uzyskana w wyniku odpowiedniego wklejenia specjalnego. (Po wklejeniu poprawić obramowanie). d) Komórki w obszarze G8:I15 powinny również zostać wypełnione w wyniku wklejenia specjalnego i zawierać odwołania do tabeli początkowej.

13 13 Funkcje Arkusz kalkulacyjny dysponuje wieloma gotowymi funkcjami, wykaz wszystkich funkcji można znaleźć po kliknięciu przycisku znajdującego się obok paska formuły, oznaczonego symbolem. Nowa funkcja wpisywana do komórki powinna rozpoczynać się od znaku równości, zawierać jej nazwę oraz zawarte w nawiasie jej argumenty. W przypadku gdy funkcja posiada więcej niż jeden argument oddziela się je średnikiem. Całość powinna wyglądać następująco: =NAZWA_FUNKCJI(argument1;argument2; ; ostatni_arguemnt). Funkcje można łączyć, tzn. wewnątrz formuły funkcji można stosować kolejne funkcje. Często używane funkcje: Nazwa Struktura Przykład Działanie SUMA =SUMA(zakres_komórek) =SUMA(A1:A10) Zwraca sumę wartości komórek od A1 do A10 ŚREDNIA =ŚREDNIA(zakres_komórek) =ŚREDNIA(A1:A10) Zwraca wartość średnią z wartości w komórkach A1 do A10 MAX =MAX(zakres_komórek) =MAX(A1:A10) Zwraca maksymalną wartość jaka znajduje się w wybranym obszarze MAX.K =MAX.K(zakres_komórek;k) =MAX.K(A1:10;3) Zwraca trzecią co do wielkości wartość z wybranego obszaru MIN, MIN.K Analogicznie do MAX i MAX.K Zwracają minimalną wartość, lub k-tą najmniejszą wartość LOS =LOS() =LOS() Zwraca losową wartość większą od 0 i mniejszą od 1

14 14 Funkcja JEŻELI Funkcja JEŻELI(Test_logiczny;Wartość _jeżeli prawda;wartość_jeżeli_fałsza) Działanie: Funkcja szacuje argument Test_logiczny: Jeśli zostanie oszacowany jako PRAWDA, funkcja zwraca wartość argumentu Wartość jeżeli prawda Jeśli zostanie oszacowany jako FAŁSZ, funkcja zwraca wartość argumentu Wartość jeżeli fałsz Przykłady 1. =JEŻELI(A1=B1;C1, nie są równe ) funkcja porównuje wartość komórek A1 i B1, jeśli są one sobie równe, komórka do której została wpisana funkcja przyjmie wartość komórki C1, w przeciwnym przypadku zostanie ona wypełniona tekstem nie są równe 2. =JEŻELI(A1>=B1;C1+2;SUMA(A1:B1)) jeśli wartość komórki A1 jest większa bądź równa wartości w komórce B1 funkcja zwróci wartość komórki C1 powiększoną o 2, w przeciwnym przypadku zwróci ona sumę komórek A1 i B1 3. =JEŻELI(A1>B1; A1 jest większe ;JEŻELI(A1<B1; A1 jest mniejsze ; A1 i B1 są równe ) ) jest to przykład połączenia dwóch funkcji JEŻELI, pierwsza sprawdza czy komórka A1 jest większa od komórki B1, jeśli tak jest funkcja zwraca tekst A1 jest większe i funkcja zostaje zakończona. W przeciwnym przypadku wywoływana jest druga funkcja JEŻELI, która sprawdza czy A1 jest mniejsze od B1, i wyświetla odpowiedni komunikat w zależności od rezultatu porównania)

15 15 Funkcje ORAZ i LUB Funkcje ORAZ i LUB są funkcjami logicznymi, zwracającymi wartość PRAWDA lub FAŁSZA. Funkcje te mogą zawierać dowolną liczbę argumentów i przyjmują postać: ORAZ(Logiczny1;Logiczny2; ), LUB(Logiczny1;Logiczny2) Funkcja ORAZ szacuje argumenty Logiczny1, Logiczny2... Jeśli wszystkie argumenty tej funkcji są prawdą funkcja zwraca wartość PRAWDA, w przeciwnym przypadku zwraca wartość FAŁSZA. Funkcja LUB również szacuje podane argumenty w podobny do poprzedniej funkcji sposób, lecz zwraca wartość PRAWDA jeśli przynajmniej jeden z argumentów jest prawdziwy, zaś wartość FAŁSZ gdy wszystkie są nie prawdziwe. Przykłady: 1. =ORAZ(1=1;2>1;4>=3) wynik: PRAWDA 2. =ORAZ(4=4;5=4) wynik: FAŁSZ 3. =LUB(4=4;5=4) wynik: PRAWDA 4. =LUB(4=6;5=3) wynik: FAŁSZ

16 16 Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO Funkcja ta posiada 4 argumenty: -Szukana wartość -Przeszukiwany obszar -nr. Indeksu kolumny określa nr kolumny w przeszukiwanym obszarze, z której funkcja ma zwrócić wynik po odnalezieniu wiersza z szukaną wartością. -Wartość logiczna PRAWDA lub FAŁSZ Określa w jaki sposób funkcja będzie przeszukiwać wyznaczony obszar. W przypadku podania argumentu PRAWDA funkcja dokonuje przybliżonego przeszukiwania, tzn. w przypadku nie znalezienia dokładnie takiej samej wartości jaką podano w pierwszym argumencie, funkcja odnajdzie wiersz zawierający wartość jej najbliższą. (wymaga to aby zawartość pierwszej kolumny była posortowana rosnąco). Jeśli zaś podano argument FAŁSZ, funkcja szuka w sposób dokładny w przypadku nieodnalezienia odpowiednika zwraca błąd. Przykład: Przedstawiona w przykładzie funkcja wyszukuje wiersz zawierający liczbę 3 w obszarze B1:C5, a następnie zwraca wartość drugiej kolumny w odnalezionym wierszu. W tym przypadku funkcja zwróci: c. Ponieważ ostatni argument oznaczono jako FAŁSZ funkcja zadziała jedynie w przypadku gdy przeszukiwany zakres zawiera liczbę 3. Jeśli obszar zawierałby dwa razy tę samą szukaną wartość funkcja odnajdzie pierwszą z góry. UWAGA: Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO przeszukuje jedynie wartości znajdujące się w pierwszej kolumnie przeszukiwanego obszaru.

17 17 Funkcje PODAJ.POZYCJĘ Funkcja PODAJ.POZYCJĘ wymaga podania trzech argumentów, są nimi kolejno: -Szukana wartość -Przeszukiwana tablica musi być tablicą jednowymiarową (kolumna albo wiersz) -Typ porównania argument może przyjąć wartość : -1, 0 lub 1. Determinuje on rodzaj wyszukiwania: dla -1 poszukiwana jest wartość mniejsza bądź równa tej podanej w pierwszym argumencie, dla 0 dokładnie taka sama wartość, a dla 1 wartość większa bądź równa. Przykład: Funkcja wpisana w komórkę A1 zwróci wartość 3, ponieważ poszukiwane c znajduje się w trzecim wierszu przeszukiwanej kolumny. (Jeśli w funkcjach podawane są argumenty w innej postaci niż liczby lub adresy komórek należy zawrzeć je w cudzysłowie) Funkcja wpisana w komórkę D1 również zwróci wartość 3, ponieważ poszukiwana liczba znajduje się w trzeciej kolumnie przeszukiwanego obszaru.

18 18 Funkcja INDEKS Funkcja ta przyjmuje postać: =INDEKS(Tablica;Nr_wiersza;Nr_kolumny) -Tablica dowolny obszar arkusza -Nr_wiersza liczba od 1 do maksymalnej liczby wierszy w podanej tablicy -Nr_kolumny - liczba od 1 do maksymalnej liczby kolumn w podanej tablicy (Wartości nr_wiersza i nr_kolumny liczone od początku wybranej tablicy, nie całego arkusza) Działanie: Funkcja zwraca wartość znajdującą się na przecięciu podanego wiersza i kolumny w wyznaczonym obszarze. Przykład: Przedstawiona funkcja zwróci wartość:1, ponieważ znajduje się ona w drugim wierszu i trzeciej kolumnie obszaru C4:E7

19 19 Funkcje ZŁĄCZ.TEKSTY, ZAOKR, ZAOKR.GÓRA i ZAOKR.DÓŁ Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY wymaga podania przynajmniej dwóch argumentów, lecz może posiadać ich więcej. Argumentami mogą być ciągi znaków lub odniesienia do innych komórek. Rezultatem jej działania jest zwrócenie jednego ciągu znaków, złożonego z tych, które podano jako argumenty. Przykład: =ZŁĄCZ.TEKSTY("to jest tekst ";80001; A1) W rezultacie funkcja zwróci: to jest tekst (przy założeniu, że do komórki A1 wpisano wartość: 3) Alternatywnym rozwiązaniem jest korzystanie ze znaku &. W opisywanym przykładzie formuła miałaby wtedy następującą postać: ="to jest tekst "&80001&A1 Funkcje ZAOKR, ZAOKR.GÓRA i ZAOKR.DÓŁ, posiadają dwa argumenty: liczbę lub adres komórki zawierający liczbę która ma zostać zaokrąglona oraz liczbę miejsc po przecinku do której ma zostać zastosowane zaokrąglenie. W przypadku funkcji ZAOKR zaokrąglenie odbędzie się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki. Zaś w pozostałych dwóch przypadkach zgodnie z ich nazwą: Przykłady: Funkcja: =ZAOKR(3,1415;3) Wynik: 3,142 Funkcja: =ZAOKR.GÓRA(3,1415;3) Wynik: 3,142 Funkcja: =ZAOKR.DÓŁ(3,1415;3) Wynik: 3,141

20 20 Polecenia 1. Rozwiązać zadania z arkusza Ćwiczenia_Funkcje.xls

21 21 Formaty liczbowe Wartości wpisane do komórek są automatycznie rozpoznawane przez program i nadawany jest im odpowiedni format. Czasami jednak rozpoznanie to może być niepoprawne lub użytkownik może chcieć zmienić formę prezentacji danej wartości. W MS Excel można tego dokonać przy pomocy narzędzia znajdującego się we wstążce Narzędzia główne w sekcji Liczba. Początkowo dla wszystkich komórek wybrana jest opcja Domyślne, dla tak oznaczonych komórek program automatycznie rozpoznaje format. Liczby w tym formacie wyświetlane są tak jak zostały wprowadzone, a ułamki dziesiętne do 9 miejsc po przecinku. Pozostałe to: Liczbowe liczba miejsc po przecinku zostaje zwiększona do 30, domyślnie wyświetlane są 2. Walutowe domyślna liczba miejsc po przecinku wynosi 2, na końcu wyświetlany jest symbol waluty Księgowe podobnie do walutowych, lecz przecinek i symbol waluty są wyrównywane w pionie Data krótka miesiąc jest przedstawiany w postaci cyfry np Data długa miesiąc jest przedstawiany w postaci słownej np. 24 marzec 2013 Procentowe zawartość komórki zostaje pomnożona przez 100 a na końcu pojawia się znak % Ułamkowe liczby dziesiętne zostają przedstawione w postaci ułamka zwykłego Naukowe liczby są wyświetlane w postaci naukowej np zostaje wyświetlone jako 1,5E+04 Tekst zawartość komórki zostaje wyświetlona w taki sam sposób w jaki została zapisana, lecz jest zawsze traktowana jak tekst

22 22 Tworzenie wykresów Jedną z esencjalnych funkcji arkusza kalkulacyjnego jest graficzna prezentacja danych w postaci wykresu. Uniwersalnym sposobem na utworzenie poprawnego wykresu jest po wprowadzeniu odpowiednich danych do arkusza zaznaczenie pustej komórki, a następnie wybranie odpowiedniego rodzaju wykresu ze wstążki Wstawianie: Po dokonaniu tej czynności w arkuszu pojawi się pusta ramka, która będzie zawierała przyszły wykres. Po jej zaznaczeniu pojawi się wstążka Projektowanie. Zawiera ona opcję Zaznacz dane, wywołującą przedstawione poniżej okno, pozwalające na wprowadzenie danych do wykresu:

23 23 Tworzenie wykresów c.d. Przycisk Dodaj wywołuje kolejne okno pozwalające na wprowadzenie jednej serii danych. Pole Nazwa serii pozwala na odwołanie się do komórki lub ręczne wpisanie nazwy jaką zostanie oznaczona na wykresie wprowadzona seria. (np. jeśli tworzony jest wykres porównujący wzrost mężczyzn i kobiet dla danej grupy, nazwa serii może brzmieć wzrost kobiet ) W polu Wartość serii natomiast wprowadza się zakres komórek zawierający dane, które dla danej serii mają zostać przedstawione na wykresie. (w rozpatrywanym przykładzie będzie to odwołanie do komórek zawierających liczbę kobiet o wzroście z każdego przedziału). Pola wartość i nazwa serii można wypełnić poprzez zaznaczenie odpowiedniego obszaru w arkuszu po uprzednim kliknięciu ikony przedstawiającej czerwoną strzałkę na tle arkusza. Dla omawianego przypadku wypełnienie okna Edytowanie serii mogłoby wyglądać następująco (serię mężczyźni należy wypełnić w analogiczny sposób, jako nową, drugą serię)

24 24 Tworzenie wykresów c.d. Ostatnim krokiem jest dobór poprawnej etykiety osi poziomej (x), dokonuje się tego przy pomocy przycisku Edytuj w oknie Wybieranie źródła danych, który staje się aktywny po dodaniu pierwszej serii danych. Okno tej opcji przypomina to z poprzedniego kroku, w nim również należy wskazać zakres komórek, tym razem zawierających etykiety (dla rozpatrywanego przykładu są to komórki z zakresami wzrostu) Zatwierdzenie wyboru etykiet danych, a następnie zakończenie wprowadzania danych przyciskiem Ok, tworzy domyślny wykres. Na rysunku poniżej przedstawiono rezultat dla opisywanego przykładu: Kobiety Mężczyźni

25 25 Wykresy kołowe i liniowe W zależności od charakteru danych jakie mają zostać zwizualizowane należy zastosować odpowiedni rodzaj wykresu. Przedstawiony wcześniej wykres kolumnowy najlepiej sprawdza się dla danych posiadających wiele serii. Np. podczas przedstawiania porównania danej cechy wśród zróżnicowanej populacji badawczej. (tak jak miało to miejsce w przykładzie, cechą był wzrost, a populację zróżnicowano z uwagi na płeć). Podobnym rodzajem wykresu jest wykres liniowy, który tworzy punkty na siatce wykresu dla każdej wartości serii, a następnie łączy je linią. Sprawdza się on jako narzędzie obrazujące funkcje matematyczne, zachowanie jednego lub kilku czynników, między którymi może zachodzić korelacja (np. kursy walutowe). Trzecim często wykorzystywanym rodzajem wykresu jest wykres kołowy. Pozwala on na prezentację tylko jednej serii danych, lecz dobrze się sprawdza w przypadku gdy należy przedstawić zróżnicowanie jakiejś cechy (i jej udział) wewnątrz badanej populacji. Każdy z wymienionych wykresów tworzy się analogicznie do przedstawionego wcześniej przykładu, zaś wybór rodzaju zależy od upodobań użytkownika i natury danych, które chce przedstawić.

26 26 Polecenia Przedstawić z wykorzystaniem odpowiedniego rodzaju wykresu następujące dane (dla każdego z punktów osobny wykres): 1. Wykres funkcji y=x 2 +2x+1, dla x-ów od -10 do 10 (przeskok 1) 2. A Preferowany napój Udział odpowiedzi wśród badanych Herbata 22% Kawa 31% Sok 12% Woda mineralna 15% Napoje gazowane 20% 3. b Koncern Liczba stacji w mieście x Brytyjskie Paliwa Muszla Orzeł Olej Łukasza Jeszcze Bliżej

27 27 Edycja wykresu Wykresy utworzone zgodnie z wcześniej przedstawioną metodą mogą wymagać pewnej edycji, aby znalazły się na nich dodatkowe dane lub aby zmienić sposób prezentowania już istniejących informacji. Gdy użytkownik zaznaczy wykres, program Excel wyświetli trzy dodatkowe wstążki zawierające narzędzia pozwalające na dokonanie najczęściej stosowanych zmian: Wstążka Projektowanie zawiera sekcję nazwaną Układy wykresu, pozwala ona na wybranie jednego z dwunastu predefiniowanych układów wykresu, umożliwiając szybkie wybranie pewnej kombinacji opcji takich jak: ułożenie legendy, przedstawianie danych źródłowych na wykresie, wyświetlanie wartości dla każdego punktu lub słupka na wykresie, rodzaje siatki, tytuł wykresu i osi, itd.

28 28 Edycja wykresu c.d. Kolejna wstążka, nazwana Układ pozwala na szczegółową edycję każdego elementu wykresu. Jest ona podzielona na elementy takie jak: etykiety, osie, tło i analiza. Każdy z nich zawiera również po kilka predefiniowanych ustawień dla każdego zawartego w nich elementu. Jeśli jest to nie wystarczające, na końcu listy znajduje się opcja umożliwiająca szczegółową edycję danego elementu. Wybranie jej, powoduje wywołanie okna dialogowego formatowania, składającego się z szeregu kategorii zależnych od edytowanego elementu wykresu. To samo okno można również wywołać poprzez podwójne kliknięcie w element wykresu, który ma zostać poddany edycji.

29 29 Edycja wykresu c.d. Ostatnia ze wstążek nazwana Formatowanie, pozwala na wprowadzanie zmian estetycznych w wykresie. Pierwsza z sekcji tej wstążki o nazwie Bieżące zaznaczenie pozwala na wybór elementu który ma zostać poddany zmianom (lista powstaje w oparciu o elementy występujące w wykresie). Alternatywnie można wybrać pożądany element przez bezpośrednie zaznaczenie na wykresie. Formatowanie zaznaczenia wywołuje to samo okno dialogowe formatowania dla wybranego elementu, co w omawiana wcześniej opcja we wstążce Układ. Kolejna sekcja pozwala w zależności od zaznaczonego elementu na zmianę jego stylu (koloru elementu, koloru wypełnienia, kolor obramowania itp.). Natomiast sekcja WordArt poświęcona jest zmianom wyglądu napisów znajdujących się na wykresie.

30 30 Edycja osi poziomej wykresu Do ważnych opcji edycji wykresu należą te dotyczące osi. Po wywołaniu okna dialogowego formatowania dla osi poziomej pojawia się następujące okno: Zakładka Opcje osi zawiera najistotniejsze ustawienia z punktu widzenia sposobu prezentacji informacji na osi x. Interwał między znacznikami osi podana wartość określa odstęp pomiędzy znacznikami na osi (np. jeśli posiada wartość 2, znacznik na osi pojawia się dla co drugiego punktu na wykresie). Interwał między etykietami działa w sposób podobny, lecz dotyczy etykiet (podpisów pod osią). Istotna jest również ostatnia część dotycząca przecięcia z osią pionową. Przecięcie przy numerze kategorii podana wartość określa, na którym znaczniku osi ma znaleźć się przecięcie z osią y. (Wartości te są niezależne od etykiet na osi, chodzi tu o kolejność porządkową) Opcja Oś położenia pozwala na ustalenie czy oś pionowa ma znaleźć się bezpośrednio na wybranym znaczniku osi x, czy pomiędzy wcześniej wybranym znacznikiem a jego poprzednikiem

31 31 Edycja osi pionowej wykresu Okno formatowania osi pionowej posiada pewne różnice w porównaniu do okna, które dotyczy osi pionowej: Domyślnie arkusz kalkulacyjny automatycznie dostosowuje zakres osi w zależności od wartości jakie przyjmują dane na wykresie. Jeśli ten sposób jest niedostateczny można ręcznie ustalić maksimum i minimum wartości pojawiających się na osi. Jednostka główna oznacza przeskok pomiędzy wartościami przedstawianymi na wykresie. Podobnie jak w przypadku osi poziomej użytkownik może zdefiniować wygląd znaczników na osi, oraz punkt przecięcia osi pionowej z osią poziomą.

32 32 Polecenia Utworzyć wykres funkcji y=x 2, dla x-ów od -10 do 10, a następnie: Zmienić ustawienia osi y, tak by na wykresie przyjmowała wartości od -100 do 100 Sprawić by na osi y wartości były wyświetlane co 20, a na osi x co 2. Znaczniki osi poziomej ustawić jako krzyżowe. Usunąć linie siatki. Zmienić tytuł wykresu na : Przykład wykresu funkcji Umieścić legendę na dole wykresu i wyśrodkować względem krawędzi bocznych. Opis w legendzie ma zawierać oznaczenie linii w postaci y=x^2 Zmienić kolor linii funkcji na żółty, a jej grubość na 4 pkt. Przykład wykresu funkcji y=x^2

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 1, ocena sprawdzianu (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobierz plik do pracy. W pracy należy wykonać obliczenia we wszystkich żółtych polach oraz utworzyć wykresy

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE 1. Tabele wykonane w Excelu na pierwszych ćwiczeniach Wielkość prób samce samice wiosna/lato 12 6 jesień 6 7 zima 10 9 Średni ciężar osobnika SD ciężaru osobnika samce

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Excel wykresy niestandardowe

Excel wykresy niestandardowe Excel wykresy niestandardowe Uwaga Przy robieniu zadań zadbaj by każde zadanie było na kolejnym arkuszu, zadanie na jednym, wykres na drugim, kolejne zadanie na trzecim itd.: Tworzenie wykresów Gantta

Bardziej szczegółowo

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia 1. Nadaj nazwę arkuszowi Ćwiczenie 1 W lewej, dolnej części okna programu znajdują się nazwy otwartych arkuszy programu (Arkusz 1..). Zmiana nazwy, w tym celu należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20 Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6 Tworzenie diagramów w arkuszu Excel nie jest sprawą skomplikowaną. Najbardziej czasochłonne jest przygotowanie danych. Utworzymy następujący diagram (wszystko

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Slajd 2 Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą wykresu

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie OpenOffice Calc - ćwiczenia I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Program Calc słuŝy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umoŝliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK Tworzenie Listy wyboru Tworzenie obliczeo z wykorzystaniem adresowania mieszanego (symbol $) Tworzenie wykresu i zmiana jego parametrów Wszelkie wskazówki

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna Technologia Informacyjna dr inż. Paweł Myszkowski arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel Przechowywanie danych: Komórka autonomiczna jednostka organizacyjna, służąca do

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Excel i Calc cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć Podstawy obsługi pakietu biurowego. Excel i Calc

Bardziej szczegółowo

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość PWSW ćw.5 MS EXCEL (1) 1. Rozpocząć pracę w nowym skoroszycie w arkuszu1. 2. Kliknąć myszką dowolną komórkę i wprowadzić dowolny tekst. 3. Wprowadzić dane do kilku komórek w różnych formatach, np.: 5-4,5

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne.

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Calc, Excel 2007 arkusze kalkulacyjne pozwalające zarówno na dokonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych oraz statystycznych jak również na ich prezentacje

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. Microsoft Excel Wykorzystywane polecenia. Formatowanie komórek. Standardowe rozszerzenie:.xls Rozszerzenie szablonów:.

Arkusz kalkulacyjny. Microsoft Excel Wykorzystywane polecenia. Formatowanie komórek. Standardowe rozszerzenie:.xls Rozszerzenie szablonów:. - 1 - Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2003 Standardowe rozszerzenie:.xls Rozszerzenie szablonów:.xlt Wykorzystywane polecenia Formatowanie komórek Format/Komórki/Liczby (CTRL+1) określanie formatu

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy.

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy. Elżbieta Kołodziej e-mail: efreet@pf.pl matematyka, informatyka Gimnazjum Nr 5 37-450 Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III TEMAT : Przykłady innych funkcji

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją

Bardziej szczegółowo

Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo

Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo Sprawdź, jak możesz przewidzieć wartość sprzedaży w nadchodzących okresach Prognozowanie w Excelu Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/01 Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia uŝytkowania maszyn

Rys. 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia uŝytkowania maszyn :: Trik 1. Wykres przedziałów czasowych :: Trik 2. Większa liczba warunków w formatowaniu warunkowym :: Trik 3. Podsumowanie liczb niepoprawnie wprowadzonych do komórek :: Trik 4. Podpis i dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniższą tabelę. Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji?

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007 Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Potrzebne elementy są teraz wyraźniej widoczne i łatwiej dostępne. Zamiast około 30 ukrytych pasków narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Własny warsztat pracy

Rozdział 9. Własny warsztat pracy Rozdział 9 Własny warsztat pracy Poważną niedogodnością Excela 2007 była niemożność przygotowania własnego paska narzędziowego, czyli według nowej wstążkowej nomenklatury własnego panelu Wstążki. Każdy

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.2 Formuły i funkcje macierzowe, obliczenia na liczbach zespolonych, wykonywanie i formatowanie wykresów.

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.2 Formuły i funkcje macierzowe, obliczenia na liczbach zespolonych, wykonywanie i formatowanie wykresów. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: ENS1C 100 003 oraz ENZ1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Arkusze 1. 1 Wprowadzenie.

Informatyka. Arkusze 1. 1 Wprowadzenie. Informatyka Arkusze 1 1 Wprowadzenie. Arkusze klakulacyjne to programy służące do prowadzenia wyliczeń. Wyniki mogą być przedstawiane w postaci tabelarycznej i graficznej. Współczesne arkusze klakulacyjne,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny Technologia Informacyjna Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny - program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ilustracja graficzna układu równań.

TEMAT: Ilustracja graficzna układu równań. SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III TEMAT: Ilustracja graficzna układu równań. Cel ogólny: Uczeń rozwiązuje metodą graficzną układy równań przy użyciu komputera. Cele operacyjne: Uczeń: - zna

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 Arkusze kalkulacyjne

Moduł 4 Arkusze kalkulacyjne Moduł 4 Arkusze kalkulacyjne 4.1. Użycie aplikacji 4.1.1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi 4.1.1.1 Otwieranie, zamykanie aplikacji. Otwieranie, zamykanie skoroszytów (składających się z wielu arkuszy kalkulacyjnych).

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Terminy szkolenia 21-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Bardziej szczegółowo

Przegląd podstawowych funkcji Excel.

Przegląd podstawowych funkcji Excel. Przegląd podstawowych funkcji Excel. Spis treści I. Funkcje tekstu oraz pomocnicze... 1 1. FRAGMENT.TEKSTU(tekst;liczba_początkowa;liczba_znaków... 1 2. LEWY(tekst;liczba_znaków)... 2 3. Prawy (tekst;liczba_znaków)...

Bardziej szczegółowo