WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III Oceny uczniów uwzględniają nie tylko wiadomości i umiejętności dzieci, ale również nich możliwości oraz wkład pracy.

2 EDUKACJA POLONISTYCZNA klasa I Wspaniale A Bardzo dobrze B Ładnie C Postaraj się D Pracuj więcej E TECHNIKA CZYTANIA Czyta płynnie całymi wyrazami tekst drukowany i pisany. Czyta sylabami, popełnia nieliczne błędy. Czyta wyrazami proste teksty. Czyta głoskując w wolnym tempie. Dokonuje syntezy wyrazów. Czyta głoskując, opuszcza litery. Ma trudności z syntezą wyrazów. Nie zna liter, nie czyta. PISANIE PISANIE Z PAMIĘCI Pisze poprawnie poznany tekst, zna i pisze poprawnie litery. Dokonuje prawidłowego ich łączenia. Poprawnie przepisuje z tekstu drukowanego. Pisze bezbłędnie proste zdania. Pisze niekształtnie, nieprawidłowo łączy litery. Czasem wplata litery drukowane, pisze mało czytelnie. Tempo pisania wolne. Tempo pisania bardzo wolne. Nie otrzymuje się w liniaturze, pismo nieczytelne. Przy przepisywaniu opuszcza litery lub myli je. Popełnia drobne błędy. Gubi pojedyncze litery. Przestawia sylaby, litery lub je gubi. Pisze tylko niektóre litery. Nie łączy liter w wyrazy. Nie potrafi napisać nawet pojedynczych wyrazów z pamięci. WYPOWIEDZI USTNE Potrafi formułować własne logiczne wypowiedziana dany temat w postaci kilku zdań. Wypowiada się zdaniami rozwiniętymi. Wypowiada się zdaniami prostymi. Wypowiedź jest spójna. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi pod kierunkiem Wypowiada się chaotycznie, przeważnie pojedynczymi wyrazami. SŁUCHANIE Potrafi samodzielnie sformułować główną myśl słuchanego tekstu. Odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. Udziela pojedynczych odpowiedzi. Tylko częściowo rozumie wysłuchany tekst. Odpowiada z pomocą Nie rozumie słuchanego tekstu i nie potrafi udzielić odpowiedzi na związane z nim pytania.

3 EDUKACJA POLONISTYCZNA klasa II Komunikacja słowna Czytanie Słuchanie Wypowiedzi ustne Recytacja wierszy Technika czytania A - wspaniale B bardzo dobrze C - ładnie D postaraj się E pracuj więcej Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące słuchanego tekstu. Potrafi samodzielnie sformułować główną myśl słuchanego tekstu. Formułuje kilkuzdaniową wypowiedź. Wypowiada się poprawnie i logicznie. Potrafi zaprezentować swoje własne zdanie na dany temat. Posiada duży zasób słownictwa. Recytuje bezbłędnie z uwzględnieniem interpunkcji i odpowiedniej intonacji. Czyta płynnie, wyraziście i bezbłędnie z odpowiednią intonacją i z uwzględnieniem interpunkcji tekst nowy. Wypowiada się poprawnie i logicznie zdaniami złożonymi. Zasób słownictwa dostosowany do wieku. Recytuje bezbłędnie w sposób techniczny. Czyta płynnie, wyraziście i bezbłędnie tekst wyuczony, słabiej tekst nowy. Udziela pojedynczych odpowiedzi na pytania dotyczące słuchanego tekstu. Wypowiada się poprawnie krótkimi zdaniami. Zasób słownictwa dostosowany do wieku. Popełnia nieliczne błędy podczas recytowania. Czyta wyraziście i w miarę płynnie tekst wyuczony, czasami popełnia błędy podczas czytania trudniejszych wyrazów. Odpowiada na pytania dotyczące słuchanego tekstu z pomocą Wypowiada się jednozdaniowo. Zasób słownictwa dość ubogi. Podczas recytacji wymaga podpowiedzi, rzadko stosuje znaki interpunkcji. Czyta sylabami, popełnia błędy podczas czytania tekstu wyuczonego. Rzadko uwzględnia podczas czytania znaki interpunkcji. Nie rozumie słuchanego tekstu i nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu. Ma problemy z wypowiadaniem się na dany temat, jeśli się wypowiada to używając pojedynczych wyrazów. Zasób słownictwa poniżej wieku. Ma duże problemy z zapamiętaniem tekstu do odtworzenia. Czyta głoskami, popełnia liczne błędy podczas czytania tekstu wyuczonego. Nie uwzględnia znaków interpunkcji. Czytanie ze zrozumieniem Odczytuje i rozumie instrukcje. Wyszukuje Rozumie treść czytanego tekstu. Rozumie cicho czytany tekst z Ma trudności ze zrozumieniem tekstu, Nie rozumie czytanego tekstu.

4 Pisanie Gramatyka Estetyka Pisanie ze słuchu Tworzenie tekstu w tekście potrzebne informacje. Zawsze pisze czytelnie i estetycznie przestrzegając zasad kaligrafii. Pisze bezbłędnie. Tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne na zadany temat. Samodzielnie redaguje i zapisuje opis przedmiotu, zwierzęcia, rośliny czy osoby. Wyróżnia rzeczownik, czasownik i przymiotnik. Potrafi określić ich liczbę. Bezbłędnie stosuje poznane części mowy w ćwiczeniach gramatycznych. Pisze zwykle starannie i czytelnie. Popełnia 1-2 błędy ortograficzne. Tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne na zadany temat według podanego planu. Wyróżnia rzeczownik, czasownik i przymiotnik, stosuje w ćwiczeniach rzadko się myląc. instrukcją Pisze czytelnie ale czasami mało starannie. Popełnia 3-4 błędy ortograficzne. Opisuje przedmioty, rośliny i zwierzęta według podanego planu stosując proste zdania. Wyróżnia rzeczownik, czasownik i przymiotnik, stosuje w ćwiczeniach czasami się myląc. wymaga pomocy Pisze mało starannie, nie przestrzega zasad kaligrafii. Popełnia 5-6 błędów ortograficznych. Ma problemy z samodzielnym zredagowaniem wypowiedzi pisemnej na zadany temat. Wymaga pomocy Wyróżnia rzeczownik, czasownik i przymiotnik z pomocą Pisze niestarannie i nieczytelnie, pismo nie mieści się w liniaturze. Popełnia 7 lub więcej błędów ortograficznych. Nie potrafi napisać kilku zdań na podany temat mimo pomocy Nie wyróżnia poznanych części mowy. EDUKACJA POLONISTYCZNA klasa III

5 Korzystanie z informacji, słuchanie Wypowiedzi ustne Recytacja wierszy Czytanie (technika czytania) Czytanie ze zrozumieniem Ocena A (wspaniale) - zawsze uważnie słucha, Samodzielnie korzysta z przekazywanych informacji. Potrafi samodzielnie sformułować główną myśl wysłuchanego tekstu - samodzielnie formułuje kilkuzdaniową wypowiedź. Wypowiada się swobodnie i logicznie, prezentuje własne zdanie. Posiada bogaty zasób słownictwa. - recytuje bezbłędnie z uwzględnieniem, interpunkcji, intonacji, wprowadza interpretację tekstu. - czyta płynnie, wyraziście i bezbłędnie z odpowiednią intonacją i z uwzględnieniem interpunkcji nawet nowe teksty. -doskonale rozumie czytane teksty, polecenia i instrukcje - samodzielnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje, Ocena B (bardzo dobrze) -stara się skupić uwagę na słuchanym tekście, poleceniach i wypowiedziach innych osób. Odpowiada na pytania dotyczące słuchanego tekstu. -wypowiada się poprawnie i logicznie zdaniami złożonymi. Zasób słownictwa dostosowany do wieku - recytuje wiersze bezbłędnie z interpunkcją. - czyta płynnie i bezbłędnie tekst wyuczony, słabiej nowy tekst. - rozumie treść czytanego tekstu, - wyszukuje w tekście potrzebne informacje, - w miarę możliwości Ocena C (ładnie) -czasami słucha nieuważnie, wymaga częstych powtórzeń. Zdarza się, że przerywa wypowiedzi innym osobom. -wypowiada się krótkimi zdaniami. Zasób słownictwa stosowny do wieku. -recytuje wiersze w sposób techniczny, popełnia nieliczne błędy. - Czyta wyraziście i w miarę płynnie tekst wyuczony, czasami popełnia błędy wczytaniu trudniejszych wyrazów. - zadowalająco rozumie treść czytanego tekstu, - z instrukcją nauczyciela wyszukuje Ocena D (postaraj się) -często rozprasza uwagę podczas słuchania, Przeszkadza innym w trakcie ich wypowiedzi. Z pomocą nauczyciela formułuje główną myśl. - wypowiada się prostymi zdaniami, zasób słownictwa dość ubogi. - podczas recytacji wymaga częstych podpowiedzi, nie stosuje interpunkcji. - czyta sylabami, popełnia błędy, rzadko uwzględnia podczas czytania znaki interpunkcyjne. - ma trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu, wymaga pomocy nauczyciela podczas korzystania ze słowników Ocena E (pracuj więcej) -nie potrafi skupić uwagi na słuchanym tekście, wypowiedziach innych i poleceniach Nie rozumie słuchanego tekstu, nie potrafi wypowiadać się na jego temat. - ma problemy z wypowiadaniem się na podany temat, najczęściej wypowiada się pojedynczymi wyrazami. Zasób słownictwa poniżej wieku. - ma duże problemy z nauczeniem się wiersza na pamięć. - czyta głoskując, popełnia liczne błędy, nie stosuje interpunkcji. - nie rozumie treści czytanych tekstów - nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi korzystać ze słowników i

6 Pisanie Gramatyka - samodzielnie korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci. - ma potrzebę kontaktu z literaturą dla dzieci, samodzielnie czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki i swobodnie wypowiada się na ich temat. - zawsze pisze czytelnie i estetycznie, przestrzega zasad kaligrafii, - przepisuje teksty w szybkim tempie, - samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat, -samodzielnie i sprawnie pisze opowiadanie, opis, list i życzenia, - dba o poprawność gramatyczną i ortograficzną, pisze bezbłędnie. - wyróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, i przysłówki, - potrafi określić ich liczbę, - bezbłędnie stosuje części mowy w ćwiczeniach gramatycznych. korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci. - czyta wskazane przez nauczyciela książki i potrafi opowiedzieć ich treść -pisze zwykle starannie i czytelnie. -przepisuje teksty w wolnym tempie, - pisze na podany temat krótkie zdania - pisze proste opowiadania, opisy, list i życzenia, - pisząc ze słuchu popełnia 1-2 błędy ortograficzne. - wyróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki, - stosując je w ćwiczeniach rzadko się myli. potrzebne informacje w słownikach lub encyklopediach dziecięcych. - zwykle czyta wskazane przez nauczyciela lektury, opowiada ich treść kierowany pytaniami -pisze czytelnie ale czasami mało starannie w wolnym tempie, -popełnia nieliczne błędy podczas przepisywania, - często na podany temat pisze według instrukcji nauczyciela, - pisze proste opisy, listy i życzenia, - pisząc ze słuchu popełnia 3-4 błędy ortograficzne, - wyróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki w ćwiczeniach czasami się myląc. lub encyklopedii dla dzieci. - niechętnie czyta wskazane lektury, nie ma potrzeby czytania dodatkowych książek. - z trudnością opowiada ich treść. - pisze mało starannie, nie przestrzega zasad kaligrafii, - popełnia błędy podczas przepisywania, - przepisuje teksty fragmentarycznie w wolnym tempie, - ma problemy z samodzielnym redagowaniem wypowiedzi pisemnej na zadany temat, wymaga pomocy nauczyciela, - pisząc popełnia 5-6 błędów ortograficznych. - z pomocą nauczyciela wyróżnia rzeczownik, czasownik, przymiotnik i przysłówek. encyklopedii dla dzieci. - nie czyta wskazanych lektur, nie przejawia potrzeby czytania dodatkowych książek. - pisze niestarannie i nieczytelnie, pismo nie mieści się w liniaturze, - popełnia liczne błędy przy przepisywaniu, - przepisuje teksty w bardzo wolnym tempie, pomijając wyrazy, -nie potrafi napisać logicznych zdań na podany temat, pisze zawsze pod kierunkiem nauczyciela, - popełnia 7 i więcej błędów ortograficznych pisząc ze słuchu. - nie wyróżnia poznanych części mowy.

7 EDUKACJA MATEMATYCZNA - KLASA I W ZAKRESIE LICZENIA I SPRAWNOŚCI RACHUNKOWYCH WSPANIALE A Rozumie pojęcie liczby, zapisuje cyframi liczby oraz biegle wyznacza sumy i różnice w zakresie 10, BARDZO DOBRZE B Sprawnie liczy obiekty, wymienia liczebniki w zakresie 20, zapisuje liczby ŁADNIE C Wyznacza sumy i różnice w zakresie 10 na konkretach stosuje zapis cyfrowy i znaki POSTARAJ SIĘ D Ma trudności z liczeniem obiektów i zapisem cyframi liczb; popełnia błędy PRACUJ WIĘCEJ E E Prezentuje wolne tempo pracy, wymaga wielu powtórzeń w zakresie wszystkich

8 sprawnie wymienia liczebniki także wspak w zakresie 20 cyframi w zakresie 10; zna i stosuje w praktyce działania dodawania i odejmowania w zakresie 10 działań w rozwiązywaniu zadań w wyznaczaniu sum i różnic w zakresie 10 czynności matematycznych; popełnia liczne błędy w zapisie liczb cyframi, nie radzi sobie w liczeniu w zakresie 10 ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Rozwiązuje zadania matematyczne wyrażone w konkretnych sytuacjach na rysunkach lub w słownie podanej treści, zapisuje rozwiązania zadania tekstowego przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosuje zapis cyfrowy w rozwiązywaniu zadań z treścią Rozwiązuje zadania matematyczne wyrażone w konkretnych sytuacjach na rysunkach lub w słownie podanej treści, stosuje zapis cyfrowy w rozwiązywaniu zadań z treścią Rozwiązuje zadania matematyczne wyrażone w konkretnych sytuacjach na rysunkach lub w słownie podanej treści, często stosuje zapis cyfrowy w rozwiązywaniu zadań z treścią Rozwiązuje zadania matematyczne wyrażone w konkretnych sytuacjach na rysunkach lub w słownie podanej treści tylko przy pomocy nauczyciela Nie rozumie treści prostych zadań

9 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE Potrafi dokonać pomiaru długości, umie odczytywać wskazania zegara (pełne godziny), zna kolejność dni tygodnia i miesięcy w roku, orientuje się do czego służy kalendarz. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów i obliczeń pieniężnych Mierzy długości, zna kolejność dni tygodnia, czasami myli kolejność miesięcy, odczytuje pełne godziny na zegarze. Zna banknoty i monety, radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży. W miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów; ma trudności w zakresie orientacji w ramach czasowych, popełnia błędy w nazywaniu dni tygodnia i miesięcy w roku oraz odczytywania godzin na zegarze Zna będące w obiegu, monety i banknoty o wartości 10 zł, ma niewielkie trudności z liczeniem pieniędzy Dokonuje prostych pomiarów z pomocą nauczyciela, myli kolejność dni tygodnia i miesięcy w roku oraz godziny, z pomocą liczy pieniądze Nie radzi sobie z mierzeniem odcinków, nie zna dni tygodnia i miesięcy w roku, nie odczytuje godzin na zegarze, nie liczy pieniędzy EDUKACJA MATEMATYCZNA klasa II Dodawanie i odejmowanie w zakresie 60 A wspaniale Biegle dodaje i odejmuje w zakresie 60, nie popełnia błędów w liczeniu B bardzo dobrze Dodaje i odejmuje szybko, popełniając nieliczne błędy podczas odpowiedzi C ładnie Popełnia czasami błędy w obliczanych przypadkach D postaraj się Popełnia liczne błędy, liczy wolno E pracuj więcej Tylko pojedyncze przykłady oblicza prawidłowo

10 Mnożenie i dzielenie w zakresie 25 Zadania tekstowe Pojęcia geometryczne: rozpoznawanie i nazywanie koła, kwadratu, prostokąta, trójkąta; obliczanie obwodów trójkątów, kwadratów i prostokątów; mierzenie odcinków za pomocą linijki Wiadomości praktyczne: stosowanie jednostek miar (milimetry, centymetry), wagi (kilogram), pojemności (litr), obliczeń pieniężnych (grosze, złote); zapisywanie dat i obliczenia Biegle mnoży i dzieli w zakresie 25, nie popełnia błędów w liczeniu Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania z treścią (także z 3 lub więcej danymi oraz zadania z okienkami), samodzielnie i poprawnie układa zadania tekstowe do formuły matematycznej Zna wszystkie pojęcia geometryczne i potrafi bezbłędnie je stosuje w praktyce Potrafi bezbłędnie stosować poznane wiadomości w praktyce oraz w zadaniach matematycznych ustnej lub pisemnej Mnoży i dzieli w zakresie 25 popełniając nieliczne błędy Samodzielnie rozwiązuje zadania z treścią, samodzielnie układa zadanie do formuły matematycznej, popełnia drobne błędy rachunkowe Zna wszystkie pojęcia geometryczne i potrafi je stosować w praktyce, popełnia drobne błędy Potrafi stosować poznane wiadomości w praktyce oraz w zadaniach matematycznych, popełnia drobne błędy Popełnia czasami błędy w obliczanych przykładach Popełnia błędy w analizie zadania rozwiązuje zadania częściowo Zna pojęcia geometryczne, czasem je myli, stosuje je w praktyce popełniając błędy Potrafi stosować większość poznanych wiadomości w praktyce oraz w zadaniach matematycznych, czasem myli jednostki Popełnia liczne błędy, liczy bardzo wolno Rozwiązuje tylko proste zadania z pomocą nauczyciela Zna tylko niektóre pojęcia geometryczne Robi błędy w stosowaniu poznanych wiadomości praktycznych Tylko pojedyncze przykłady oblicza prawidłowo Nie rozwiązuje zadań z treścią Nie zna pojęć geometrycznych Nie zna podstawowych wiadomości praktycznych

11 kalendarzowe EDUKACJA MATEMATYCZNA - klasa III LICZENIE I SPRAWNOŚĆ RACHUNKOWA A- wspaniale B- bardzo dobrze C- ładnie D- postaraj się E- pracuj więcej Słownie i z użyciem znaków bezbłędnie porównuje dowolne dwie liczby w Słownie i z użyciem znaków porównuje dowolne dwie liczby w zakresie Na ogół poprawnie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie Czasami popełnia błędy, porównując dowolne dwie liczby w zakresie 100. Popełnia wiele błędów, porównując dowolne dwie liczby w zakresie 100.

12 zakresie Bezbłędnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100; sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania. Popełnia nieliczne błędy dodając i odejmując liczby w zakresie 100; sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania. Dodając i odejmując liczby w zakresie 100, czasami podaje błędny wynik. Popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie100. Popełnia wiele błędów w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie100. Bezbłędnie podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. Podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. Na ogół poprawnie podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia. Nie zawsze poprawnie podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia. W niewielkim zakresie opanował tabliczkę mnożenia. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH GEOMETRIA Poprawnie rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe). Samodzielnie i poprawnie układa zadania tekstowe do formuły matematycznej. Poprawnie rysuje odcinki o podanej długości Rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania. Samodzielnie układa zadania do formuły matematycznej, popełnia drobne błędy rachunkowe. Rysuje odcinki o podanej długości. Z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania. Z niewielką pomocą nauczyciela układa zadania do formuły matematycznej. Na ogół poprawnie rysuje odcinki o podanej długości. Tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania. Korzysta z podpowiedzi nauczyciela, układając zadania do podanej formuły matematycznej. Z trudnością rysuje odcinki o podanej długości. Nie potrafi samodzielnie rozwiązywać prostych zadań tekstowych. Nie potrafi ułożyć zadania do formuły matematycznej. Ma problemy z poprawnym kreśleniem linii. Samodzielnie oblicza Oblicza obwody trójkątów, kwadratów i Przy obliczaniu obwodów figur Oblicza obwody figur po dodatkowych Przy nauczyciela pomocy oblicza

13 obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów. Samodzielnie rysuje drugą połowę figury symetrycznej. prostokątów. Rysuje drugą połowę figury symetrycznej. czasem potrzebuje pomocy Rysuje drugą połowę figury symetrycznej przy niewielkiej pomocy wyjaśnieniach Niedokładnie rysuje drugą połowę symetrycznej figury. obwody figur. Nie rozumie pojęcia symetrii. Dokładnie rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu Rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu. Nie zawsze dokładnie rysuje figury w pozwiększeniu i pomniejszeniu. Z pomocą nauczyciela rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu. Niedokładnie rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu. WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE Samodzielnie wykonuje obliczenia pieniężne, zna będące w obiegu banknoty i monety, radzi sobie w sytuacjach codziennych wymaga- jących takich umiejęt- ności. Wykonuje obliczenia pieniężne, zna będące w obiegu banknoty i monety, radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności. Wykonuje łatwe obli czenia pieniężne, wartość; radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności. Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne; radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności. Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. Zna jednostki długości, wagi i umie bezbłędnie posługiwać się nimi w praktyce. Zna jednostki długości i wagi, umie posługiwać się nimi w praktyce. Zna jednostki długości i wagi, nie zawsze umie posługiwać się nimi w praktyce. Nie zawsze poprawnie określa jednostki długości i wagi; słabo posługuje się nimi w praktyce. Myli jednostki długości i wagi, nie potrafi samodzielnie posługiwać się nimi w praktyce. Bezbłędnie odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII. Poprawnie podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII. Podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni Na ogół poprawnie odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII. Prawidłowo zapisuje datę i wymienia nazwy dni tygodnia i Popełnia błędy w odczytywaniu i zapisywaniu liczb w systemie rzymskim od I do XII. Z pomocą nauczyciela Myli znaki liczb rzymskich od I do XII Z pomocą nauczyciela zapisuje datę i

14 i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych. tygodnia i miesięcy; porządkuje daty chronologicznie; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych. miesięcy; wykonuje proste obliczenia kalendarzowe. zapisuje datę i wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy; wykonuje proste obliczenia kalendarzowe. wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy. Umie bezbłędnie odczytać i zaznaczyć temperaturę na termometrze. Bezbłędnie odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24- -godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami. Bezbłędnie posługuje się pojęcia-mi: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; samodzielnie wykonuje proste obliczenia zegarowe. Umie zaznaczyć i odczytać temperaturę na termometrze. Odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami. Posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obli- czenia zegarowe. Odczytuje temperaturę na termometrze. Odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry. Posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe. EDUKACJA PRZYRODNICZO-SPOŁECZNA KLAS 1-3 Z pomocą nauczyciela odczytuje tempera- turę. Odczytuje wskazania zegarów w systemie 12-godzinnym, wyświetlających cyfry. Dokonuje prostych obliczeń zegarowych, używa pojęć godzina, minuta. Popełnia błędy w od czytywaniu wskazań termometru.. Odczytuje tylko pełne godziny na zegarach wyświetlających godziny. Z pomocą nauczyciela dokonuje prostych obliczeń zegarowych. Opanowanie wiadomości i umiejętności A Wspaniale Posiada rozległą wiedze o otaczającym środowisku. Samodzielnie dostrzega B Bardzo dobrze Posiada rozległą wiedzę. Potrzebuje niewiele wskazówek ze strony C Ładnie Posiada wiedze ogólna. Dostrzega zależności zachodzące w D Postaraj się Posiada wiedze wycinkową. Pracuje tylko pod kierunkiem E Pracuj więcej Posiada wiedze minimalna. Pracuje niechętnie. Nie interesuje się

15 zależności zachodzące w przyrodzie. Zdobyte umiejętności potrafi zastosować w praktyce. Zdobyte umiejętności potrafi zastosować w praktyce. przyrodzie pod kierunkiem Zdobyte umiejętności czasami umie wykorzystać w praktyce. przedmiotem. EDUKACJA MUZYCZNA KLASA 1-3 ŚPIEWANIE WSPANIALE A Zna i śpiewa jednogłosowe piosenki ze słuchu, indywidualnie oraz w BARDZO DOBRZE B Rzadko myli się podczas śpiewania jednogłosowych piosenek ze słuchu, ŁADNIE C Czasem myli się podczas śpiewania jednogłosowych piosenek ze słuchu, POSTARAJ SIĘ D Często myli się podczas śpiewania jednogłosowych piosenek ze słuchu, PRACUJ WIĘCEJ E Nie zna i nie śpiewa jednogłosowych piosenek ze słuchu, indywidualnie oraz w

16 zespole. indywidualnie oraz w zespole. indywidualnie oraz w zespole. indywidualnie oraz w zespole. zespole. RYTMIZACJA Gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy. Tańczy poznane układy taneczne, tańce ludowe. Rzadko myli się podczas grania na instrumentach perkusyjnych prostych rytmów. Stara się tańczyć poznane układy taneczne, tańce ludowe. Czasem myli się podczas gry na instrumentach perkusyjnych. Ma trudności z zapamiętaniem układów tanecznych. Często myli się podczas gry na instrumentach perkusyjnych. Nie zapamiętuje poznanych układów tanecznych. Nie potrafi wyklaskać prostych rytmów. Nie tańczy poznanych układów tanecznych. WIADOMOŚCI MUZYCZNE Rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, tempo, dynamika). Rozpoznaje, nazywa i umie zapisać poznane znaki muzyczne. Zna nazwy solmizacyjne i literowe nut. Rzadko myli się podczas rozróżnia podstawowych elementów muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, tempo, dynamika). Rzadko myli się przy rozpoznawaniu, nazywaniu i zapisywaniu poznanych znaków muzycznych, nazw solmizacyjnych i literowych nut. Czasem myli się podczas rozróżnia podstawowych elementów muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, tempo, dynamika). Czasem myli się przy rozpoznawaniu, nazywaniu i zapisywaniu poznanych znaków muzycznych, nazw solmizacyjnych i literowych nut. Często myli się podczas rozróżnia podstawowych elementów muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, tempo, dynamika). Często myli się przy rozpoznawaniu, nazywaniu i zapisywaniu poznanych znaków muzycznych, nazw solmizacyjnych i literowych nut. Nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, tempo, dynamika). Nie zna znaków muzycznych, nazw solmizacyjnych i literowych nut. EDUKACJA PLASTYCZNA KLASA 1-3 TWORZENIE PRAC WSPANIALE A Chętnie przedstawia za pomocą poznanych technik tematy zaproponowane przez BARDZO DOBRZE B Przedstawia za pomocą poznanych technik tematy zaproponowane przez ŁADNIE C Podejmuje zadania plastyczne zaproponowane przez POSTARAJ SIĘ D Podejmuje zadania plastyczne, ale często ich nie kończy. PRACUJ WIĘCEJ E Niechętnie podejmuje zadania plastyczne. Nie doprowadza pracy do końca.

17 EFEKTY PRACY Prace plastyczne cechuje staranność, estetyka i oryginalność na tle innych prac. Prace plastyczne cechuje staranność, estetyka. Prace plastyczne są staranne i zawierają mało elementów. Prace plastyczne są niestaranne i niedokładne, często nie są doprowadzone do końca. Szczątkowe prace lub brak racy.

18 EDUKACJA TECHNICZNA KLASA 1-3 SPRAWNE KORZYSTANIE Z NARZĘDZI I URZĄDZEŃ WSPANIALE A Zna i właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych. Zawsze pamięta o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami. BARDZO DOBRZE B Zna i na ogół właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych. Pamięta o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami. ŁADNIE C Czasem myli się podczas używania narzędzi i urządzeń technicznych. Czasem zapomina o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami. POSTARAJ SIĘ D Często popełnia błędy podczas używania narzędzi i urządzeń technicznych. Często zapomina o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami. PRACUJ WIĘCEJ E Nie potrafi właściwie używać narzędzi i urządzeń technicznych. Nie stosuje się do zasad bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami. ESTETYKA PRACY Wykonane prace techniczne są dokładne, estetyczne i ciekawe. Wykonane prace techniczne są staranne dokładne, estetyczne. Prace techniczne są doprowadzone do końca. Prace są dokładne, ale niestaranne. Wykonane prace techniczne są niedokładne i niestaranne. Nie podejmuje prób wykonania zadania.

19 EDUKACJA RUCHOWA WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA 1-3 Gry zespołowe Ćwiczenia indywidualne A wspaniale B bardzo dobrze C ładnie D postaraj się E pracuj więcej Zawsze przestrzega Przestrzega zasad gier i Przestrzega zasad Nie zawsze przestrzega Jest zasad bezpieczeństwa współdziałania w bezpiecznego zasad bezpiecznego niezdyscyplinowany na podczas uprawiania gier zespole. zachowania się w zachowania się w lekcji. sportowych. Właściwie czasie zabaw i gier. trakcie zajęć Rozumie znaczenie reaguje na zwycięstwo i ruchowych. ćwiczeń dla rozwoju porażkę. Osiąga fizycznego. Nie sukcesy sportowe. angażuje się w grach Jest wyjątkowo sprawny ruchowo, zainteresowany sportem. Starannie wykonuje ćwiczenia.. Rozumie znaczenie ćwiczeń i bardzo dobrze je wykonuje. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie. Niestarannie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną. zespołowych. Niepoprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

20 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA I Obsługa komputera A wspaniale B bardzo dobrze C ładnie D postaraj się E pracuj więcej Nazywa i wskazuje Wie, jak trzeba Potrafi uruchomić Z pomocą nauczyciela Z pomocą nauczyciela elementy komputera, korzystać z komputera. komputer. uruchamia komputer. uruchamia komputer. potrafi uruchomić i Uruchamia program w wyłączyć komputer. podstawowym zakresie. Praca na komputerze. Programy komputerowe. Zamyka i otwiera programy. Sprawnie rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi. Pisze litery. Bardzo dobrze rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi. Pisze litery. Rysuje z zastosowaniem niektórych narzędzi. Pisze litery. Potrzebuje dodatkowej motywacji do wykonywania podstawowych poleceń. Pisze litery. Niechętnie pracuje przy komputerze, unika samodzielnej pracy. Pisze niektóre litery.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III Oceny uczniów uwzględniają nie tylko wiadomości i umiejętności dzieci, ale również nich możliwości oraz wkład pracy. EDUKACJA POLONISTYCZNA klasa I TECHNIKA CZYTANIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Kryteria oceniania uczniów w klasach I III. Szkoły Podstawowej. Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania. Kryteria oceniania uczniów w klasach I III. Szkoły Podstawowej. Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania Kryteria oceniania uczniów w klasach I III Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Załącznik 3 Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a. celujący (cel): czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA CELE PSO KLAS I-III: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA edukacja wczesnoszkolna kl. III Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocena Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie.

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie. Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Kryteria oceniania w klasie I Rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Przedmiotowy system oceniania w klasie I Rodzaj edukac ji Umiejętności celująca 6 bardzo dobra 5 dobra 4 dostateczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych w klasie III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Wymagania dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj edukacyjne klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc w edukacji vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III W klasie III opracowano klasowy system oceniania, który jest uzupełnieniem systemu oceniania zawartego w statucie szkoły. Wprowadzono cząstkowe oceny bieżące w skali: 5

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASIE II* obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Edukacja polonistyczna Wymagania konieczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga Edukacja polonistyczna Mówienie -swobodnie wypowiada się stosując bogate słownictwo podczas rozmów na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet prostych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1 punkt otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania 1pkt otrzymuje uczeń, który: - nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności mimo pomocy nauczyciela, a poziom posiadanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna Edukacja matematyczna 1 Klasa 1 Klasa 2 Klasa3 I półrocze I półrocze I półrocze posługuje się określeniami: mniej, więcej, tyle samo; porównuje liczby, wpisuje znaki , = wykonuje obliczenia z okienkami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II Kompetencje językowe porozumiewanie się i kultura języka doskonale w skupieniu słucha wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, rozumie, co przekazują, kulturalnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: wypowiadanie się, słuchanie, technika czytania, opracowywanie tekstów, czytanie ze zrozumieniem, recytacja, pisanie kształtne i twórcze,

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Nauczyciel: mgr Lucyna Marciniak EDUKACJA POLONISTYCZNA * słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób; * czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II

Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1.Każdy uczeń jest oceniany systematycznie w ciągu roku szkolnego za następujące formy aktywności: praca w grupach praca indywidualna formy ustne:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali -. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH Ś R Ó D R O C Z N Y C H OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ 1) czytanie I. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa III Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania

Bardziej szczegółowo

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny KLASA 3 Edukacja polonistyczna Czytanie Wspaniale 6pkt. Bez przygotowania czyta płynnie i wyraziście różne teksty i rozumie je. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literackie i wnioskuje na ich

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5] celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II Ocena - 6 Edukacja polonistyczna Czytanie Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

1 wskazuje dziesiątki i jedności w liczbach dwucyfrowych. 1 potrafi wskazać na osi liczbowej miejsce danej liczby.

1 wskazuje dziesiątki i jedności w liczbach dwucyfrowych. 1 potrafi wskazać na osi liczbowej miejsce danej liczby. Edukacja matematyczna Pojęcie i wiedza matematyczna: Kl. Wymagania Zgodne z oczekiwaniami ma trudności z uporządkowaniem liczb w zakresie od 0 do 0. nie zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: - wspaniale - brawo - dobrze - postaraj się - słabo II. Za

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o nową podstawę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla uczniów klas II EDUKACJA POLONISTYCZNA

Wymagania dla uczniów klas II EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania dla uczniów klas II EDUKACJA POLONISTYCZNA Treść edukacji 1 Poziom osiągnięć W - Pełne Z - Rozszerzone P - Podstawowe S - Konieczne 2 3 4 5 Czytanie - czyta płynnie, poprawnie i wyraziście kaŝdy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący (cel): czyta płynnie z ekspresja każdy tekst, potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny Strona1 KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny.. III. imię i nazwisko ucznia klasa data EDUKACJA SPOŁECZNA WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓWIEŚNIKAMI I OSOBAMI DOROSŁYMI Solidnie wypełnia zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. Statut

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej klasa I

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej klasa I Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej klasa I E - 1 punkt otrzymuje uczeń, który nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 1

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 1 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 1 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się spontanicznie i logicznie kilkoma zdaniami na podany temat, czyta płynnie ze zrozumieniem nowy tekst,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla klasy II

Kryteria oceniania dla klasy II Kryteria oceniania dla klasy II I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący: czyta płynnie z odpowiednią intonacją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania b) bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014

Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014 Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2013/2014 (zgodne z podstawą programową) wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w kształceniu zintegrowanym

Wymagania edukacyjne w kształceniu zintegrowanym Wymagania edukacyjne w kształceniu zintegrowanym klasa I czytania mówienia / słuchania pisania liczenia społecznoprzyrodnicze Wymagania konieczne Słabo ma trudności w analizie i syntezie, głoskuje sylabizuje,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 01/01 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE, SŁUCHANIE, POROZUMIEWANIE SIĘ Uczeń posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Uważnie słucha wypowiedzi innych

Bardziej szczegółowo

Egzaminy klasyfikacyjne odbywać się będą nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Egzaminy klasyfikacyjne odbywać się będą nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. ANEKS NR 1 w 28 wprowadza się punkt 1 a w brzmieniu: Promowanie ucznia ki. I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego może się odbyć tylko na wniosek rodziców (prawnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe w klasie III

Wymagania programowe w klasie III Wymagania programowe w klasie III Edukacja polonistyczna (czytanie, mówienie, pisanie) 6p ( uczysz się celująco) otrzymuje uczeń, który: Czyta płynnie, całymi zdaniami, z właściwą intonacją, Rozumie głośno

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W IŁŻY OPRACOWANE WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W IŁŻY OPRACOWANE WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W IŁŻY OPRACOWANE WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ W nauczaniu początkowym obowiązuje opisowa końcoworoczna. Jest ona informacją

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III

SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III Ocenianie cząstkowe: 6 p. - wymagania wykraczające, 5 p. wymagania dopełniające, 4 p. wymagania rozszerzające, 3 p. wymagania podstawowe, 2 p. wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I rok szkolny 2017/18

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I rok szkolny 2017/18 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I rok szkolny 2017/18 EDUKACJA POLONISTYCZNA Wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych. Z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

1 ( niezadawalająco ) - Ma trudności z czytaniem. Nie potrafi dokonać analizy i syntezy. Nie czyta nawet niewielkich fragmentów lektur.

1 ( niezadawalająco ) - Ma trudności z czytaniem. Nie potrafi dokonać analizy i syntezy. Nie czyta nawet niewielkich fragmentów lektur. KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE 6 (wspaniale) - Zawsze poprawnie dokonuje syntezy i analizy słuchowej wyrazów. Dokonuje syntezy i analizy wzrokowej wyrazów. Czyta wyrazy, zdania, krótkie teksty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie Rok szkolny 2017/2018 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Ocena Edukacja polonistyczna Czytanie. Potrafi czytać bez przygotowania każdy tekst, czyta wyraziście, płynnie, z odpowiednią intonacją, ekspresją,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY KLASYFIKACYJNE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ DLA KLASY I A, I B, I C NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY KLASYFIKACYJNE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ DLA KLASY I A, I B, I C NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Aleksandra Harabin Kamila Baranowska-Żarłok nr programu 813/1/2017 813/2/2017 Autor programu: E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala Zielonki-Parcela, 01.09.2017r. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY KLASYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny.

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny. Strona1 KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny. Imię i nazwisko. klasa II data. EDUKACJA SPOŁECZNA WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓWIEŚNIKAMI I OSOBAMI DOROSŁYMI Solidnie wypełnia zadania w grupie

Bardziej szczegółowo