SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych wraz z doradztwem zawodowym i psychologicznym w ramach projektu Aktywizacja zawodowa w powiecie strzyŝowskim Niebylec, listopad 2008 r.

2 Spis treści: 1. Zamawiający Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis części zamówienia Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych Termin wykonania zamówienia Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Formularze lub dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dokumenty składające się na ofertę Sposób porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i wprowadzania zmian do SIWZ Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowywania ofert Podwykonawstwo Warunki przygotowywania ofert składanych przez konsorcja Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Opis kryteriów i sposobu oceny oferty Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty Warunki umowy Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy

3 1. Zamawiający Wójt Gminy Niebylec reprezentujący Gminę Niebylec Niebylec 170 tel.: , fax , Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej ustawą W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie będą miały przepisy w/w ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń wraz z doradztwem zawodowym i psychologicznym dla 115 osób bezrobotnych w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa w powiecie strzyŝowskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, obejmujące w szczególności: a) kurs operatora koparko-ładowarki, b) kurs operatora wózka widłowego, c) kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B, d) kurs obsługi kasy fiskalnej, e) kurs księgowości wspomaganej komputerowo, f) kurs komputerowy ECDL 7 modułów, g) kurs spawacza spawanie metodami MAG, TIG, łukową elektrodą otuloną, h) poradnictwo psychologiczne, i) poradnictwo zawodowe Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień właściwe dla przedmiotu zamówienia: usługi szkolenia zawodowego, usługi szkół nauki jazdy, usługi psychiatryczne lub psychologiczne Poszczególne kursy i usługi poradnictwa Wykonawca zrealizuje dla wskazanej liczby Uczestników Projektu, we wskazanej liczbie godzin oraz zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego programem kursów, jak poniŝej (przy czym program poszczególnych kursów zaproponowany przez Wykonawcę musi być co najmniej w 90% zbieŝny z programem wskazanym przez Zamawiającego): a) kurs operatora koparko-ładowarki dla 20 osób w łącznej ilości 116 godzin oraz dodatkowo 60 godzin niezbędnej praktyki w zakresie: Moduł 1. UŜytkowanie eksploatacyjne - 8 godz. - rola i znaczenie zawodu maszynisty cmbid, - podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji maszyn budowlanych i drogowych, - zadania maszynisty w procesie uŝytkowania eksploatacyjnego cmbid. Moduł 2. Dokumentacja techniczna - 8 godz. - wiadomości ogólne o rysunku technicznym, - zasady odczytywania rysunku technicznego, - schematy elektryczne, - schematy układów hydraulicznych, 3

4 - dokumentacja Techniczno - Ruchowa. Moduł 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 8 godz. - rola i znaczenie bhp, - podstawowe przepisy dotyczące bhp i ppoŝ., - ochrona zdrowia pracowników i zadania słuŝb bhp, - podstawowe zasady bhp, - zasady bezpiecznej obsługi maszyn, - ochrona przeciwpoŝarowa, - pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Moduł 4. Podstawy elektrotechniki - 8 godz. - podstawowe zjawiska, prawa i wielkości elektryczne, - przewody, bezpieczniki, przełączniki, wyłączniki i instalacje elektryczne, - obsługa i eksploatacja akumulatora, - ogólne wiadomości o maszynach elektrycznych, - podstawowe środki zabezpieczające przed poraŝeniem prądem oraz bhp i ppoŝ. przy obsłudze urządzeń elektrycznych. Moduł 5. Silniki spalinowe - 16 godz. - wiadomości ogólne o budowie i rodzajach silników, - układ zapłonowo-rozruchowy oraz osprzęt elektryczny, - obsługa i eksploatacja silników spalinowych, - określanie niedomagań w pracy silnika, ustalenie przyczyn oraz usuwanie prostych usterek, - przepisy bhp i ppoŝ. obowiązujące przy obsłudze silników spalinowych. Moduł 6. Elementy hydrauliki - 16 godz. - wiadomości wstępne, - budowa i działanie podstawowych elementów układu hydraulicznego, - budowa i działanie typowych układów hydraulicznych, - obsługa i ogólne warunki prawidłowej eksploatacji urządzeń hydraulicznych, - BHP przy obsłudze urządzeń hydraulicznych. Moduł 7. Budowa koparko ładowarek - 32 godz. - elementy maszyn, -ogólna charakterystyka i podział ciągników kołowych stosowanych jako nośniki osprzętu roboczego, - budowa i działanie mechanizmów koparki, - budowa i działanie mechanizmów ładowarki, - urządzenia sterownicze. Moduł 8. Technologia robót - 20 godz. - organizacja robót ziemnych i ich mechanizacja, - dokumentacja produkcyjna, - klasyfikacja gruntów, - technika pracy osprzętem koparkowym, - technika pracy osprzętem ładowarkowym, - zasady bezpiecznej pracy. Zajęcia praktyczne (26*) godz. - instruktaŝ wstępny na poligonie, organizacja zajęć i przestrzeganie warunków bhp, - przygotowanie stanowiska pracy i maszyny do pracy zgodnie z instrukcją obsługi, - doskonalenie umiejętności sterowania maszyną, 4

5 - wykonywanie obsługi technicznej, - zasady sprawdzania stanu technicznego, regulacji oraz usuwania usterek, - zasady przygotowania maszyny do transportu, - zasady wypełniania dokumentacji eksploatacyjnej. b) kurs operatora wózka widłowego dla 20 osób w łącznej ilości 67 godzin w zakresie: - typy stosowanych wózków jezdniowych (4 godz. zajęć teoretycznych), - budowa wózka ( 8 godz. zajęć teoretycznych), - czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami ( 8 godz. zajęć teoretycznych), - czynności kierowcy w czasie pracy wózkami ( 8 godz. zajęć teoretycznych), - wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa (4 godz. zajęć teoretycznych), - wiadomości z zakresu bhp ( 8 godz. zajęć teoretycznych), - praktyczna nauka jazdy (15 godz. zajęć praktycznych), - wiadomości o dozorze technicznym (4 godz. zajęć teoretycznych), - wymiana butli gazowej w wózkach zasilanych gazem (4 godz. zajęć teoretycznych oraz 4 godz. zajęć praktycznych). c) kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B dla 15 osób w zakresie: Kurs przedstawiciela handlowego dla 15 osób w łącznej ilości 60 godzin obejmujący: Moduł godz. - budowanie samoakceptacji, - przyczyny poraŝek i sukcesów, - budowanie własnego wizerunku, - wyznaczanie celów, motywowanie do zmian, - określenie pojęcia sprzedaŝy. Moduł godz. - entuzjazm w pokonywaniu trudności, - stres i przeciwdziałanie mu, - motywowanie do aktywnego działania, - potrzeby klientów, - rola w sprzedaŝy przedstawiciela handlowego. Moduł godz. - komunikacja interpersonalna, - trening asertywności, - negocjacje, - prezentacja ofert, - AIDA: Attention uwaga, Interest- zainteresowanie, Desie- poŝadanie, Action- działanie, - wzbudzenie satysfakcji w kliencie. Moduł godz. - zakres obowiązków przedstawiciela handlowego, - zagadnienia prawne dotyczące sprzedaŝy, - reklamacje. 5

6 Kurs prawa jazdy kat. B dla 15 osób (30 godz. teorii, 30 godz. praktyki) obejmujący: Moduł 1. Przepisy ruchu drogowego - przepisy ruchu drogowego i ich znaczenie, - zakres obowiązywania przepisów, - ogólne warunki bezpieczeństwa i kultury w ruchu drogowym, - ogólne zasady ruchu pojazdów, - ruch pojazdów na autostradzie i drogach. Moduł 2. Pierwsza pomoc - pierwsza pomoc zasady, oparzenia, złamania, uszkodzenia kręgosłupa. Moduł 3. Przepisy ruchu drogowego - ruch pojazdów w strefie zamieszkania i drogach wewnętrznych, - włączanie się do ruchu, - wymijanie, - omijanie, - wyprzedzanie, - porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach, - postępowanie podczas wypadku. Moduł 4. Przepisy ruchu drogowego - zatrzymywanie i postój, - uŝywanie świateł zewnętrznych, - pojazdy uprzywilejowane, - wpływ alkoholu na bezpieczeństwo jazdy, - znaki i sygnały drogowe, - znaki ostrzegawcze. Moduł 5. Przepisy ruchu drogowego - znaki ostrzegawcze ciąg dalszy, - znaki zakazu, - znaki nakazu, - znaki informacyjne, - znaki kierunku i miejscowości, - znaki uzupełniające. Moduł 6. Przepisy ruchu drogowego - znaki drogowe poziome, - zawracanie, - sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze oraz sygnały dźwiękowe, - pierwszeństwo przejazdu. Moduł 7. Przepisy ruchu drogowego - technika kierowania samochodem, - obsługa samochodu osobowego, - podsumowanie. 6

7 d) kurs obsługi kasy fiskalnej dla 10 osób w łącznej ilości 60 godzin w zakresie: Moduł 1. Podstawy obsługi komputera 10 godz. - systemy komputerowe, - podstawowe urządzenia, przygotowanie systemu do pracy, - zarządzanie systemem katalogów i plików, - operacje na panelach, - omówienie programów narzędziowych; wirusy i programy antywirusowe; zasady pracy chroniące przed zawirusowaniem systemu. Podstawy obsługi środowiska Windows - podstawowe zasady pracy, - uruchamianie aplikacji, dostosowywanie środowiska pracy do własnych potrzeb (tworzenie ikon, zmiana rozmiaru, przenoszenie okien aplikacji), - podstawowe cechy okien i ich elementów składowych, - MenadŜer Programów menu i plików, - obsługa akcesoriów Windows, - MenedŜer Plików. Moduł 2. Obsługa edytora tekstu Word - 10 godz. - wprowadzenie, - okno dokumentu, wpisywanie tekstu, usuwanie i zastępowanie tekstu, operacje przenoszenia i kopiowania, - zasady poruszania się po programach, - formatowanie dokumentu, - nagłówki, stopki, formatowanie akapitów ustawianie wcięć, wyliczanie i numerowanie, sortowanie list, zmiana formatu akapitu), - edycja tekstu, - pisownia, - formatowanie tekstu za pomocą stylów, - edycja dokumentu przy uŝyciu kolumn, - narzędzia edytora WORD (posługiwanie się szablonami i kreatorami, stosowanie formularzy), - tabele, tworzenie tabeli, - dokumenty, zasady ich tworzenia i zapisywania. Moduł 3. Microsoft Excel - 5 godz. - otwieranie i zachowywanie pliku, - arkusz roboczy, - pisanie formuł, sumowanie wierszy i kolumn, - tworzenie prostych formuł, wykorzystanie kreatora funkcji), - formatowanie danych, - wykorzystanie paska narzędziowego formatowanie, - korzystanie z menu format, - sporządzanie i formatowanie wykresów, zmiana danych na wykresie, - zaawansowane metody formatowania wykresów, - podgląd wydruku, zmiana ustawienia stron, - zmiana nazwy, kopiowanie i przenoszenie arkuszy, dokumentowanie skoroszytu notatko komórek, wprowadzanie pól tekstowych, wykorzystanie metryki pliku, - sortowanie i filtrowanie list danych, - tworzenie i formatowanie raportów przy uŝyciu tabel przestawnych, - elementy analizy danych przy uŝyciu polecenia szukaj wyniku oraz polecenia tabela, - korzystanie z menadŝera scenariuszy, - tworzeniem, aktualizowanie i zmiana połączeń pomiędzy arkuszami, - podsumowanie i ćwiczenia, - znaki graficzne, - zarządzanie paskiem. 7

8 Moduł 4. Techniki sprzedaŝy 7 godz. ( 3 godz. teorii, 4 godz. praktyki). - koncentracja na kliencie, produkcie, sprzedającym, - pierwszy kontakt z klientem, pozyskiwanie nowych klientów, - strategia własna i konkurencji, - przeszkody w komunikowaniu się sprzedawcy z klientem, - rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, - rozpoczęcie kontaktu z klientem, - techniki wywierania wpływu w procesie sprzedaŝy, - technika wzajemności, - zasada kontrastu, - zasada malejących próśb, - reguła zaangaŝowania, - obrona przed presją i manipulacją - trudni klienci, - techniki zadawania pytań. Moduł 5. Profesjonalna obsługa klienta- 7 godz. (4 godz. teorii, 3 godz. praktyki ). - wytworzenie optymalnych relacji sprzedawca - klient, - nawiązanie kontaktu z klientem bez zadawania pytań, (poczucie autonomii klienta), emocjonalne pozyskanie klienta, instruktaŝ i ćwiczenia przeŝyciowe (symulacja), - komunikacja werbalna i niewerbalna, - uwarunkowania i przebieg konfliktu zasada asertywności, - rozmowa wstępna, - rozmowa telefoniczna, - sprzedaŝ aktywna otwarcie, analiza potrzeb, argumentacja, i prezentacja. Moduł 6. Prawo, a sprzedaŝ - 7 godz. teorii. Prawo a sprzedaŝ: - pojęcie sprzedaŝy, - rodzaje sprzedaŝy, - pojęcie rękojmi za wady fizyczne, - rodzaje wad fizycznych, - pojęcie rękojmi za wady, - skutki podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę, - uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi, - forma zgłoszenia reklamacji i miejsce jej załatwienia przez sprzedawcę, - terminy zgłoszenia reklamacji i czas trwania rękojmi, - rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę, - obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru, - wady towaru uŝywanego, - przejście uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Pojęcie gwarancji. Uprawnienia konsumenta wynikające z gwarancji: - pojęcie gwarancji, - podmiot udzielający gwarancji, - forma gwarancji, - uprawnienia z tytułu gwarancji, - obowiązek dostarczenia rzeczy, - termin i przedłuŝenie gwarancji, - gwarancja a rękojmia. Zasada postępowania przy złoŝeniu reklamacji przez konsumenta: - obowiązek przyjęcia reklamacji, - obowiązek potwierdzenia przyjęcia reklamacji na piśmie, - obowiązek poinformowania konsumenta o nieuwzględnieniu reklamacji i zwrotu towaru, - obowiązki sprzedawcy w świetle obowiązujących przepisów, - moŝliwość dochodzenia odszkodowania od sprzedawcy na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej, 8

9 - odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez produkt, - ustawa o szczególnych zadaniach sprzedaŝy konsumenckiej. Moduł 7. Podstawy obsługi kas fiskalnych ( 14 godz. w tym 1 godz. teorii, 13 godz. ćwiczeń ) Omówienie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zapoznanie się z załącznikami do Rozporządzenia Ministra Finansów: - podstawowe pojęcia dotyczące kas fiskalnych, - obowiązek instalowania kas rejestrujących, - terminy instalowania kas rejestrujących, - zasady instalowania kas, - odliczanie kwot wydatkowanych na kasy, - sankcje karne, - nadawanie numerów kasie rejestrującej, - obowiązki podatnika stosującego kasy. Wybrane przepisy prawne dla kasjerów dotyczące kas fiskalnych: - klawisze występujące w poszczególnych modelach, - wymiana papieru, - podstawowe funkcje kas, - sprzedaŝ towarów, - klawisz suma, - klawisze kończące rachunek, - obliczanie reszty, - anulacja rachunku, - stosowanie rabatów i narzutów, - funkcje i rodzaje płatności, - rozliczanie kaucji na kasie fiskalnej, - sprzedaŝ niepełnych opakowań, - programowanie czasu, - wpłaty i wypłaty, - obowiązki sprzedawcy, - prawidłowy paragon, - faktury VAT, - zwroty towarów, - sytuacje awaryjne, - podstawowe wyposaŝenie. e) kurs księgowości wspomaganej komputerowo dla 10 osób w łącznej ilości 98 godzin w zakresie: Moduł 1. Podstawy obsługi komputera( WORD, EXCEL, Internet i poczta elektroniczna) - 20 godz. - systemy komputerowe, - operacje na panelach, - omówienie programów narzędziowych; wirusy i programy antywirusowe; zasady pracy chroniące przed zawirusowaniem systemu, - uruchamianie aplikacji, dostosowywanie środowiska pracy do własnych potrzeb (tworzenie ikon, zmiana rozmiaru, przenoszenie okien aplikacji), - podstawowe cechy okien i ich elementów składowych, - formatowanie dokumentu, - narzędzia edytora WORD, - tabele, tworzenie tabeli, - dokumenty, zasady ich tworzenia i zapisywania, - otwieranie i zachowywanie pliku, - arkusz roboczy, - wykorzystanie paska narzędziowego formatowanie, - podgląd wydruku, zmiana ustawienia stron, - zmiana nazwy, kopiowanie i przenoszenie arkuszy, dokumentowanie skoroszytu notatko komórek, wprowadzanie pól tekstowych, wykorzystanie metryki pliku, 9

10 - sortowanie i filtrowanie list danych, - otwieranie i zachowywanie pliku, - arkusz roboczy, - wiersze kolumny, - wykorzystanie paska narzędziowego formatowanie, - menu format, - podgląd wydruku, zmiana ustawienia stron, - zmiana nazwy, kopiowanie i przenoszenie arkuszy, dokumentowanie skoroszytu notatko komórek, wprowadzanie pól tekstowych, wykorzystanie metryki pliku, - sortowanie i filtrowanie list danych, - tworzenie i formatowanie raportów przy uŝyciu tabel przestawnych, - elementy analizy danych przy uŝyciu polecenia szukaj wyniku oraz polecenia tabela, - tworzeniem, aktualizowanie i zmiana połączeń pomiędzy arkuszami, - obsługa poczty elektronicznej. Moduł 2. Praktyka księgowa - 24 godz. - księgowość w firmie, - VAT, - ZUS, - PIT-4, - PIT-5, - bankowe dokumenty rozliczeniowe, - ewidencja przebiegu pojazdu, - ewidencja środków trwałych, - przelewy, - umowy z pracownikami, - środki trwałe, - dofinansowanie pracowników (staŝyści, osoby niepełnosprawne, prace interwencyjne, itp.), - lista wynagrodzeń, - umowa zlecenie, umowa o dzieło, - ocena dokumentów sprzedaŝy, - faktury korygujące, faktury obce. Moduł 3. Księga przychodów i rozchodów - 24 godz. - zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, - zasady zapisów w księdze przychodów i rozchodów, - akty prawne, - współpraca z biurem rachunkowym, - podatki zasady naliczania: samodzielna działalność, pracy wykonywanej, sprzedaŝ, rolnictwo, itp., - podatek od towarów i usług: VAT, nota korygująca, ewidencjonowanie zakupów i sprzedaŝy, - załoŝenie działalności gospodarczej, - podatek akcyzowy, - zwolnienia podatkowe, - dowody księgowe, - zasady ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe i zdrowotne, - KRUS, - składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracowniczy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, - I, II, III filar-fundusze emerytalne, - barter, - nietypowe zdarzenia w firmie: kradzieŝ, straty towarów, zwroty, kary umowne, róŝnice w kursach walut, itp. Moduł 4. Komputerowe programy księgowe - 30 godz. - komputerowa księga przychodów i rozchodów, - zakładanie kartoteki, 10

11 - ewidencja, - podatek zryczałtowany, - podatek od towarów i usług, - listy wynagrodzeń, - deklaracje podatkowe, - program Płatnik: przygotowanie dokumentów, wyliczanie wartości weryfikacja, raport błędów, - raporty miesięczne, - elektroniczne dokumenty płatnicze. f) kurs ECDL dla 20 osób w łącznej ilości 120 godzin w zakresie: Moduł 1. Podstawy technik informatycznych - pojęcia podstawowe (Sprzęt, oprogramowanie, technologia informacyjna), - rozumienie pojęć: sprzęt (hardware), oprogramowanie (software), technologia informacyjna (IT), - typy komputerów, - róŝnice pomiędzy komputerami typu, - podstawowe elementy, - wydajność komputera, - znajomość czynników mających wpływ na wydajność pracy komputera, - pamięć Wiedza na temat rodzajów pamięci komputera. Moduł 2. UŜytkowanie komputerów - środowisko pracy, - pierwsze kroki (włączanie komputera, procedura prawidłowego wyłączania, - komputera, procedura prawidłowego restartu komputera, zamykanie aplikacji w przypadku zawieszenia pracy programu, - podstawowe informacje i czynności ( Wyświetlanie podstawowych informacji dotyczących komputera: rodzaj systemu operacyjnego i jego wersja, wielkość zainstalowanej pamięci RAM, - zmiana konfiguracji pulpitu: daty i czasu, ustawienie głośności, opcji wyświetlania (wybór kolorów, rozdzielczości wyświetlania, parametrów wygaszacza ekranu), - ustawianie i zmiana układu i języka klawiatury, - formatowanie dysków, dyskietek, dysków Zip, - instalowanie i odinstalowanie programów, - uŝycie funkcji klawiaturowej Print Screen i wklejanie ekranu do dokumentu. - wykorzystanie dostępnej funkcji Pomoc, - edycja tekstu Uruchamianie edytora tekstów wbudowanego w system operacyjny, - otwieranie i tworzenie dokumentów tekstowych, - zapisywanie plików w określonym miejscu na dysku, - zamykanie edytora tekstów wbudowanego w system operacyjny, - pulpit Tworzenie na pulpicie lub w menu ikony skrótu, - praca z oknami Identyfikacja elementów składowych okna: pasek tytułowy, pasek menu, pasek narzędzi, pasek stanu, paski przewijania, - zwijanie, powiększanie, zmiana rozmiaru, przenoszenie, zamykanie okna, - poruszanie się pomiędzy otwartymi oknami, - zarządzanie plikami. Moduł 3. Przetwarzanie tekstów poprawne uŝycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. - praca z aplikacją Pierwsze kroki w przetwarzaniu tekstu, - uruchomienie edytora tekstu. Zakończenie pracy z edytorem tekstu, - otwieranie jednego i wielu dokumentów, 11

12 - tworzenie nowego dokumentu (opartego na domyślnym lub jednym z dostępnych szablonów), - zapisywanie dokumentu w określonym miejscu na dysku, - zapisywanie dokumentu pod inną nazwą, - zapisywanie dokumentu jako pliku typu: tekstowego, formatowanego RTF, HTML, szablonu, - poruszanie się pomiędzy otwartymi dokumentami, - wykorzystanie dostępnej funkcji Pomoc, - zamykanie dokumentu, - ustawienia programu. Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne - praca z aplikacją Pierwsze kroki z arkuszem kalkulacyjnym, - uruchomienie arkusza kalkulacyjnego, - zakończenie pracy z arkuszem kalkulacyjnym, - otwieranie jednego, kilku skoroszytów, - tworzenie nowego skoroszytu według domyślnego wzorca (szablonu), - zapisywanie skoroszytu na dysku w określonej lokalizacji, - zapisywanie skoroszytu pod inną nazwą, - zapisywanie skoroszytu jako pliku typu: tekstowego, HTML, wzorca (szablonu), z określonym rozszerzeniem, wersją, - poruszanie się pomiędzy arkuszami skoroszytu i między otwartymi skoroszytami, - wykorzystanie dostępnej funkcji Pomoc, - zamykanie skoroszytu, - ustawienia programu, - powiększanie widoku, wybór sposobu wyświetlania arkusza. Moduł 5. Bazy danych - praca z aplikacją (Podstawy baz danych, Znajomość pojęcia baza danych, Organizacja bazy danych, znajomość pojęć: tabela, rekord, pole. Typy danych i właściwości pola), - znajomość pojęcia klucz główny (podstawowy), - znajomość pojęcia indeks, - znajomość pojęcia relacje między tabelami i celu ich definiowania, - znajomość warunków koniecznych do utworzenia relacji między tabelami, - czynności podstawowe, - uruchomienie programu obsługi bazy danych. Zakończenie pracy z programem obsługi baz danych, - otwieranie, wchodzenie do istniejącej bazy, - tworzenie nowej bazy danych, - zapisywanie bazy danych we wskazanym miejscu na dysku, - wykorzystanie dostępnej funkcji Pomoc, - zamykanie bazy danych, - ustawienia programu, - zmiana trybu wyświetlania obiektów bazy danych: tabel, formularzy, raportów, - wyświetlanie, ukrywanie pasków narzędzi, - tabele, - formularze, - wybieranie informacji z bazy, - raporty, - drukowanie. Moduł 6. Grafika menedŝerska i prezentacyjna - praca z aplikacją, - tworzenie prezentacji, - teksty i ilustracje, 12

13 - wykresy/diagramy, autokształty, - animacje, - przygotowanie pokazu slajdów. Moduł 7. Usługi w sieciach informatycznych Część 1. Informacja: - Internet, - nawigacja między stronami WWW, - wyszukiwanie informacji. Część 2. Komunikacja: - poczta elektroniczna, - listy, - zarządzanie skrzynką pocztową. g) kurs spawacza dla 20 osób w łącznej ilości 360 godzin w zakresie: Moduł 1. Spawanie elektryczne ( 120 godz., w tym 20 godz. teorii, 100 godz. ćwiczeń ). Szkolenia teoretyczne: - procesy spajania i pokrewne spawaniu, - rysunek techniczny w spawalnictwie, - materiały podstawowe, - materiały dodatkowe, - podstawy elektrotechniki, - urządzenia i sprzęt do spawania, - technika i technologia spawania, - niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, - konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, - szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy, - przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, - bhp i ppoŝ. przy pracach spawalniczych. Szkolenia praktyczne: - instruktaŝ wstępny, - ćwiczenia. Moduł 2. Spawanie metodą MAG ( 120 godz., w tym 20 godz. teorii, 100 godz. ćwiczeń ). Szkolenia teoretyczne: - procesy spajania i pokrewne spawaniu, - rysunek techniczny w spawalnictwie, - materiały podstawowe, - materiały dodatkowe, - podstawy elektrotechniki, - urządzenia i sprzęt do spawania, - technika i technologia spawania, - niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, - konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, - szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy, - przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, - bhp i ppoŝ. przy pracach spawalniczych. Szkolenie praktyczne: - instruktaŝ wstępny, - ćwiczenia. 13

14 Moduł 3. Spawanie metodą TIG ( 120 godz., w tym 20 godz. teorii, 100 godz. ćwiczeń ). Szkolenia teoretyczne: - procesy spajania i pokrewne spawaniu, - rysunek techniczny w spawalnictwie, - materiały podstawowe, - materiały dodatkowe, - podstawy elektrotechniki, - urządzenia i sprzęt do spawania, - technika i technologia spawania, - niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, - konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, - szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy, - przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, - bhp i ppoŝ. przy pracach spawalniczych. Szkolenie praktyczne: - instruktaŝ wstępny, - ćwiczenia System szkolenia winien być całodzienny i całotygodniowy Szkolenia, o których mowa w pkt 3.1 lit. a, b, c (w zakresie prawa jazdy kat. B), f oraz g zakończone będą przez Wykonawcę egzaminem państwowym Zajęcia teoretyczne w ramach poszczególnych kursów powinny być realizowane kaŝdorazowo w wymiarze co najmniej 8 godz. szkoleniowych (w przypadku zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu prawa jazdy kat. B 3 godz. szkoleniowe) Przed rozpoczęciem kursów wskazany przez Wykonawcę doradca zawodowy przeprowadzi z uczestnikami kursów wywiady w łącznej ilości 40 godz., podczas których zdiagnozowane zostaną potrzeby rozwojowe uczestników projektu Doradztwo zawodowe podzielone zostanie na 2 etapowy indywidualny program działania. Pierwsze 2 godz. doradztwa powinny odbyć się przed przystąpieniem do szkolenia. Na tym etapie opracowany ma zostać plan rozwoju zawodowego z uwzględnieniem nabywania kompetencji zawodowych (umiejętność uczenia się, rozwój kompetencji społecznych, rozwój inicjatywności i przedsiębiorczości). W ramach drugiego etapu IPD nastąpi weryfikacja długoterminowej strategii rozwoju zawodowego w oparciu o diagnozowanie potrzeb rynku pracy i moŝliwość doskonalenia w regionie W trakcie zajęć szkoleniowych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział psychologa zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu w łącznej ilości 260 godzin przez cały okres realizacji projektu Kurs przedstawiciela handlowego, księgowości wspomaganej komputerowo oraz obsługi kasy fiskalnej Wykonawca będzie realizował w placówce umoŝliwiającej prowadzenie zajęć szkoleniowych, zlokalizowanej na terenie gminy Niebylec Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prawa jazdy kategorii B w ramach kursu na przedstawiciela handlowego Wykonawca będzie realizował w placówce przeznaczonej do szkolenia kierowców oraz na placu do wykonywania manewrów, spełniającymi wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), zlokalizowanymi na terenie powiatu strzyŝowskiego Kurs operatora koparko-ładowarki, wózka widłowego, spawacza oraz ECDL Wykonawca będzie realizował w odległości nie większej niŝ 40 km od Biura Projektu, zlokalizowanego w miejscowości Niebylec Po ukończeniu poszczególnych kursów Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminów zgodnie z poniŝszym: a) dla kursu operatora koparko-ładowarki - egzamin zewnętrzny, b) dla kursu operator wózka widłowego - egzamin zewnętrzny (w tym egzamin energetyczny), c) dla kursu prawa jazdy kat. B w ramach kursu przedstawiciela handlowego egzamin wewnętrzny i zewnętrzny, d) dla kursu obsługi kasy fiskalnej - egzamin wewnętrzny, e) dla kursu księgowości wspomaganej komputerem - egzamin wewnętrzny, f) dla kursu ECDL - egzaminy zewnętrzne dla kaŝdego z modułów, g) dla kursu spawacza - egzaminy zewnętrzne dla kaŝdej z trzech metod. 14

15 3.14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom poszczególnych kursów podręczników, skryptów oraz wszelkich materiałów dydaktycznych, niezbędnych do realizacji szkoleń, w tym w szczególności: a) dla uczestników kursu przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kategorii B - podręczniki do nauki jazdy kat. B oraz ksiąŝeczki z testami egzaminacyjnymi po 15 szt. kaŝdy - łącznie 30 szt., b) dla uczestników kursu obsługi kasy fiskalnej - podręczniki w ilości 10 szt., c) dla uczestników kursu księgowości wspomaganej komputerowo - podręczniki w ilości 10 szt., d) dla uczestników kursu ECDL - podręczniki w ilości 140 szt. (1 egzemplarz 7 modułów 20 osób), stanowiska komputerowe. - łącznie 190 szt. podręczników Podczas zajęć praktycznych w ramach poszczególnych kursów Wykonawca zapewni uczestnikom poszczególnych kursów dostęp do niezbędnych urządzeń i narzędzi, umoŝliwiających sprawne i efektywne przeprowadzenie przewidzianych zajęć praktycznych W ramach kursu spawacza spawanie metodami MAG, TIG, elektrodą otuloną - wykonawca przekaŝe uczestnikom kursu, na ich własność, zestaw spawalniczy, składający się z fartucha spawalniczego, rękawic ochronnych i przyłbicy spawalniczej Wykonawca kaŝdorazowo, podczas zajęć teoretycznych, zobowiązany jest zapewnić wszystkim kursantom wyŝywienie, składające się co najmniej z ciepłego posiłku oraz serwisu kawowego Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji obecności uczestników kursów na odrębnych formularzach, zgodnie z poniŝszym: a) dla zajęć teoretycznych na wskazanym przez Zamawiającego formularzu (zgodnie z załącznikiem nr 8), b) dla zajęć praktycznych na wskazanym przez Zamawiającego formularzu (zgodnie z załącznikiem nr 9), c) karta zajęć indywidualnych na wskazanym przez Zamawiającego formularzu (zgodnie z załącznikiem nr 10) Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od uczestników kursów potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowych, na formularzu wskazanym przez Zamawiającego, odrębnie dla kaŝdego kursu (zgodnie z załącznikiem nr 11) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie od uczestników poszczególnych kursów otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na formularzu wskazanym przez Zamawiającego, odrębnie dla kaŝdego kursu (zgodnie z załącznikiem nr 12) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić program szkolenia na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, odrębnie dla kaŝdego z kursów (zgodnie z załącznikiem nr 3) Zapłata wynagrodzenia za świadczone usługi następować będzie sukcesywnie po przeprowadzeniu kaŝdego ze kursów. Zamawiający dopuszcza równieŝ moŝliwość płatności częściowych za realizowane kursy oraz usługi świadczone przez psychologa oraz doradcę zawodowego, w wysokości proporcjonalnej do zakresu zrealizowanego w ramach danego kursu/świadczonej usługi Wykonawca zapewni przeprowadzenie stosownych badań dla uczestników Projektu w ramach poszczególnych kursów Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość prowadzenia bieŝącego nadzoru nad procesem szkolenia kursantów na kaŝdym jego etapie. 4. Opis części zamówienia Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niŝ 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15

16 7. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: r., przy czym poszczególne kursy objęte zamówieniem powinny zostać zrealizowane w następujących terminach: a) kurs operatora koparko-ładowarki r. b) kurs operatora wózka widłowego r. c) kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B r. d) kurs obsługi kasy fiskalnej r. e) kurs księgowości wspomaganej komputerem r. f) kurs komputerowy ECDL 7 modułów r. g) kurs spawacza r. h) doradztwo zawodowe i psychologiczne r. 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone w wypełnionych formularzach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 8.1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy oraz nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą wskazaną do kierowania szkoleniami, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem o wartości minimum ,00 PLN brutto Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obejmujących usługi szkoleniowe o wartości co najmniej ,00 PLN brutto kaŝdy Wykonawca musi posiadać średni roczny przychód w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych w wysokości nie mniejszej niŝ ,00 PLN. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wielkości dotyczące kaŝdego z partnerów będą zsumowane w celu stwierdzenia, czy wykonawca-konsorcjum spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione powyŝej. Niespełnienie powyŝszych warunków spowoduje wykluczenie oferty wykonawcy-konsorcjum. 9. Formularze lub dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 9.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, wydane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy 16

17 z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŝeli w wykazie, o którym mowa w punkcie 9.6, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (załącznik nr 6) Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Wykaz zrealizowanych co najmniej 3 projektów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obejmujących usługi szkoleniowe, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe projekty te zostały zrealizowane naleŝycie (załącznik nr 7) Sprawozdanie finansowe albo jego część obejmująca co najmniej bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeŝeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŝ z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i naleŝności - za okres nie dłuŝszy niŝ ostatnie trzy lata obrotowe, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 10. Dokumenty składające się na ofertę ZłoŜona przez wykonawcę oferta musi składać się z następujących dokumentów: Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1) Wypełniony Formularz cenowy (załącznik nr 2) Dowód (oryginał lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) wpłaty wadium Wypełniony program szkolenia (załącznik nr 3) Formularze lub dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeśli nie wynika ono z dokumentów zawartych w ofercie Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) (załącznik nr 4) Parafowany projekt umowy (załącznik nr 13). 11. Sposób porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i wprowadzania zmian do SIWZ W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie oraz za pomocą faksu (na numer: ) Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 17

18 zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej. 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: mgr Sebastian Szczepaniak, tel , Wymagania dotyczące wadium Zamawiający Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy PLN 00/100) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy StrzyŜów O/Niebylec W przypadku wnoszenia wadium w formie pienięŝnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŝeli: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania tej umowy; c) zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia Z zastrzeŝeniem pkt 13.10, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona ZłoŜenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt 13.6 lit. b i c, jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uniewaŝniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŝących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 18

19 14. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. z dniem r., i kończy się z upływem dnia r W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 15. Opis sposobu przygotowywania ofert 15.1 Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Ofertę sporządza się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. Ofertę naleŝy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli osoba/osoby podpisujące dokumenty działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Oferta nie moŝe zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty równieŝ muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy Dla uzyskania waŝności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty. Dokumenty, których Ŝąda zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy złoŝona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), trwale spięte i dołączone do oferty oddzielnie Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, trwale spiętą, naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie moŝna było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta powinna zawierać identyfikator w postaci pieczęci firmy i być zaadresowana zgodnie z poniŝszym: Wójt Gminy Niebylec Niebylec 170, a takŝe opatrzona oznaczeniem: Świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych wraz z doradztwem zawodowym i psychologicznym w ramach projektu Aktywizacja zawodowa w powiecie strzyŝowskim Nie otwierać przed r., godz. 10: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 16. Podwykonawstwo Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 19

20 17. Warunki przygotowywania ofert składanych przez konsorcja Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców-konsorcja, będą musiały spełniać, poza opisanymi w pkt. 15, następujące wymagania: Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w punkcie oraz dla kaŝdego partnera konsorcjum Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami Jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony, na mocy umowy konsorcjum, jako partner kierujący (lider), upowaŝniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu kaŝdego, jak teŝ dla wszystkich partnerów Zamawiający moŝe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od kaŝdego z osobna, albo teŝ w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej oznaczeniami jak w pkt naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Niebylec, Niebylec 170, pok. nr 2 - Sekretariat do dnia r. do godz. 10: W przypadku przesunięcia terminu składania ofert zgodnie z pkt. 11.4, wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do nowego terminu składania ofert Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Oferta nie moŝe być zmieniona po terminie składania ofert Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Niebylec, Niebylec 170, pok. nr 11 (świetlica) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach Informacje, o których mowa w pkt i 18.8, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 19. Opis sposobu obliczenia ceny Ceny podane przez Wykonawcę ustalone są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyŝszeniu Cena oferty wskazana przez Wykonawcę musi bezwzględnie obejmować wszelkie elementy składające się na przedmiot zamówienia, tj. w szczególności: a. koszt wywiadów z beneficjentami w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego na etapie rekrutacji uczestników projektu, b. koszt kursu operatora koparko-ładowarki, c. koszt kursu operatora wózka widłowego, d. koszt kursu przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B, e. koszt kursu obsługi kasy fiskalnej, f. koszt kursu księgowości wspomaganej komputerowo, g. koszt kursu komputerowego ECDL 7 modułów, h. koszt kursu spawacza, i. wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją kursów, w tym ewentualne niezbędne badania, których nie zapewnił Zamawiający oraz ubezpieczenie uczestników kursów, j. koszty podręczników dla uczestników kursów, k. koszty wyŝywienia uczestników w trakcie zajęć, 20

21 l. koszty wszelkich egzaminów oraz ewentualnych opłat związanych z wydaniem dokumentów potwierdzających pozytywne zaliczenie egzaminów, m. koszty doradztwa zawodowego dla uczestników, n. koszty wsparcia psychologicznego dla uczestników. 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. Ceny jednostkowe i cena całkowita w ofercie muszą być przedstawione przez wykonawcę w walucie polskiej. 21. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Oceniając daną ofertę Zamawiający będzie poprawiał w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie poniŝszych kryteriów oceny ofert: a) cena liczona według wzoru: C N P C = CO W Gdzie: P C wartość punktowa ceny C N najniŝsza oferowana cena C O cena oferty ocenianej W C waga ceny (55 pkt) C b) doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów liczone jako łączna wartość zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obejmujących usługi szkoleniowe o wartości co najmniej ,00 PLN brutto kaŝdy. Dla potwierdzenia realizacji przez Wykonawcę wszystkich wskazanych projektów obejmujących usługi szkoleniowe bezwzględnie muszą być przedłoŝone dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie. Kryterium liczone jest według wzoru: W O P D = WN W D Gdzie: P D wartość punktowa doświadczenia Wykonawcy W N łączna wartość zrealizowanych projektów obejmujących usługi szkoleniowe dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oferty, w której wartość ta jest najwyŝsza W O łączna wartość zrealizowanych projektów obejmujących usługi szkoleniowe dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oferty ocenianej W D waga kryterium doświadczenia (25 pkt) c) jakość świadczonych usług (P j ) potwierdzona aktualnym Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością ISO Wykonawca potwierdza posiadanie Certyfikatu Zarządzani Jakością ISO 9001 przedkładając jego kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Waga kryterium 10 pkt. Kryterium oceniane jest na zasadzie: Wykonawca posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO pkt.; Wykonawca nie posiada Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001 nie posiada 0 pkt. d) kwalifikacje osoby kierującej szkoleniami (P k ) dysponowanie przez Wykonawcę osobą wskazaną do kierowania szkoleniami, będącą certyfikowanym Project Managerem (Certyfikowanym Kierownikiem Projektu). Potwierdzeniem posiadania ww. kwalifikacji jest przedłoŝenie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem jednego z następujących dokumentów: 21

22 - certyfikat według standardów PMI Project Management Professional (PMP); - certyfikat według standardów IPMA (International Project Management Association) potwierdzający zdanie egzaminu co najmniej na poziomie D Certified Project Management Associate; - certyfikat z zakresu metodyki Prince 2 wystawiony przez uprawnione centrum, potwierdzający zdanie egzaminu na poziomie Foundation lub Practitioner. Waga kryterium 10 pkt. Kryterium oceniane jest na zasadzie: osoba wskazana przez Wykonawcę do kierowania szkoleniami posiada stosowny certyfikat zarządzania projektem 10 pkt.; osoba wskazana przez Wykonawcę do kierowania szkoleniami nie posiada stosownego certyfikatu zarządzania projektem 0 pkt. Ocena ofert będzie wyliczona według algorytmu: P = P c + P d + P j + P k Gdzie: P = łączna wartość punktowa oferty ocenianej P c = wartość punktowa ceny oferty ocenianej P d = wartość punktowa doświadczenia wykonawcy, którego oferta jest oceniana P j = wartość punktowa jakości świadczonych usług Wykonawcy, którego oferta jest oceniana P k = wartość punktowa kwalifikacji osoby kierującej szkoleniami Wykonawcy, którego oferta jest oceniana Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania Wyliczona zgodnie z punktem 21.3 wartość punktowa kryteriów stanowić będzie podstawę do porównania i oceny ofert Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta w wyniku porównania uzyska największą liczbę punktów. 22. Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: a) odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, b) odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączna punktację. b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 22.2, lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawierać będzie, poza danymi, o których mowa w pkt 22.2 lit. a, określenie terminu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy Umowa będzie zawarta przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 22.6 jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złoŝona zostanie tylko jedna oferta 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie Ŝąda od wybranego Wykonawcy zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 22

23 24. Warunki umowy Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy zawarte są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: a) zmiany ilości godzin usług świadczonych przez psychologa, b) przesunięć ilości godzin pomiędzy usługami świadczonymi przez doradcę zawodowego a psychologa, c) zmiany osoby wskazanej przez Wykonawcę do kierowania szkoleniami, pod warunkiem zapewnienia kwalifikacji i doświadczenia toŝsamych z kwalifikacjami i doświadczeniem osoby zmienianej, d) zmiany miejsca realizacji poszczególnych kursów, e) zmiany programu poszczególnych kursów, f) zmiany ilości godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach poszczególnych kursów, g) zmiany terminu wykonania zamówienia. 25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Środki ochrony prawnej, o których mowa w punkcie 25.1, obejmują: a) protest (art ustawy), b) odwołanie (art a ustawy), z zastrzeŝeniem pkt 25.4, c) skarga do sądu (art ) W postępowaniu, ze względu na wartość mniejszą niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, b) opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, d) odrzucenia oferty. 23

24 Załączniki: 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1; 2) Wypełniony Formularz cenowy - załącznik nr 2; 3) Wypełniony Program szkolenia - załącznik nr 3; 4) Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) - załącznik nr 4; 5) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności - załącznik nr 5; 6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŝeli w wykazie, o którym mowa w punkcie 9.6, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - załącznik nr 6; 7) Wykaz zrealizowanych co najmniej 3 projektów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obejmujących usługi szkoleniowe, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe projekty te zostały zrealizowane naleŝycie - załącznik nr 7; 8) Lista obecności na szkoleniu wraz z potwierdzeniem skorzystania z wyŝywienia - załącznik nr 8; 9) Lista obecności na szkoleniu - załącznik nr 9; 10) Indywidualna karta przebiegu szkolenia - załącznik nr 10; 11) Oświadczenie o otrzymaniu materiałów szkoleniowych załącznik nr 11; 12) Potwierdzenie otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia załącznik nr 12; 13) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 13. Załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niebylec, dnia r. ZATWIERDZAM 24

25 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY... (pieczęć wykonawcy) Zamawiający: Wójt Gminy Niebylec reprezentujący Gminę Niebylec Niebylec 170 Wykonawca: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu i faks... Nr NIP... Nr REGON... Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych wraz z doradztwem zawodowym i psychologicznym w ramach projektu Aktywizacja zawodowa w powiecie strzyŝowskim Cena oferty brutto... PLN (słownie:......pln) 1) Potwierdzamy, iŝ zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia. W szczególności zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, a takŝe zdobyliśmy wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 2) Potwierdzamy, iŝ zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeŝeń. 3) Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do r. 4) Cena oferty wskazana powyŝej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia. 5) Za wykonanie zamówienia udzielamy Zamawiającemu 30 dniowego terminu płatności, licząc kaŝdorazowo od daty wystawienia faktury. 6) Pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert. 7) Część zamówienia, której wykonanie powierzymy podwykonawcom obejmuje:.... (naleŝy wskazać zakres lub napisać: nie dotyczy ) o łącznej wartości brutto. PLN (naleŝy wpisać wartość brutto lub -, jeśli nie dotyczy). Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)

26 Załącznikami do niniejszej oferty są: 1...., 2...., 3...., 4...., 5...., 6...., 7...., 8...., 9...., , , , , , , , , , , , Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2... (pieczęć wykonawcy) Kalkulacja ceny oferty słuŝąca do oszacowania wartości realizacji zamówienia Usługi szkoleniowe Lp. Cena Nazwa Pozycje Jednostka miary Jednostkowa Ilość Cena łączna =5x6 I Kurs operatora Przeprowadzenie kursu (w tym szt. 20 koparkoładowarki materiały szkoleniowe, jeŝeli są wymagane) Badania lekarskie szt. 20 II Kurs operatora wózka widłowego III Kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy Egzamin szt. 20 Przeprowadzenie kursu ( w tym badania lekarskie i materiały szkoleniowe, jeŝeli są wymagane) szt. 20 Egzamin szt. 20 Przeprowadzenie kursu przedstawiciela handlowego (w tym materiały szkoleniowe, jeŝeli są wymagane) szt. 15 kat. B Przeprowadzenie kursu prawa jazdy szt. 15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

28 kat B Podręczniki szt. 15 KsiąŜka z testami egzaminacyjnymi szt. 15 Badania lekarskie szt. 15 Egzamin prawa jazdy kat. B szt. 15 IV Kurs obsługi Przeprowadzenie kursu szt. 10 kasy fiskalnej Podręczniki szt. 10 V Kurs Przeprowadzenie kursu szt. 10 księgowości Podręczniki szt. 10 wspomaganej komputerowo VI Kurs ECDL Przeprowadzenie kursu szt. 20 Podręczniki (1 szt. x 7 modułów x 20 osób) szt. 140 VII Kurs spawacza (spawanie 3 metodami) VII WyŜywienie uczestników Egzaminy (dla 7 modułów) szt. 140 Przeprowadzenie kursu ( w tym badania lekarskie i materiały szkoleniowe, jeŝeli są wymagane) szt. 20 Egzaminy (dla 3 metod) szt. 60 WyŜywienie uczestników w trakcie porcja 1665 zajęć teoretycznych Razem

29 Usługi doradcze Lp. Nazwa Jednostka miary Cena Jednostkowa Ilość Cena łączna =4x5 I Doradztwo zawodowe - wywiady z beneficjentami godz. 40 II Usługi doradcze doradca zawodowy godz. 460 III Usługi doradcze - psycholog godz. 260 RAZEM Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)

30 Załącznik nr 3... (pieczęć wykonawcy) PROGRAM SZKOLENIA Nazwa Wykonawcy Adres.. 1. Nazwa i zakres kursu: 2. Czas trwania i sposób organizacji kursu: a) czas trwania kursu: zajęcia praktyczne... godzin/os. zajęcia teoretyczne... godzin/os. ogółem... godzin/os. b) sposób organizacji kursu (miejsce, proponowany okres trwania kursu, termin egzaminu): 3. Wymagania wstępne dla uczestników kursu: 4. Cel kursu: o Przyuczenie do zawodu o Przekwalifikowanie o Doskonalenie zawodowe o Przygotowanie do egzaminu o Inny cel, jaki? 5. Program nauczania w ramach kursu określający tematy zajęć szkoleniowych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej*: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

31 6. Wykaz wykorzystywanych do przeprowadzenia kursu urządzeń i narzędzi oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych: 7. Sposób sprawdzania efektów kursu: Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) * - zaproponowany przez Wykonawcę program poszczególnych kursów musi być co najmniej w 90% zbieŝny z programem wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 3.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

32 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE Ŝe wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa i adres wykonawcy: Oświadczam, Ŝe: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczam, Ŝe nie zachodzą wobec mnie przesłanki, na podstawie których wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, niewykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

33 przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. Oświadczam, Ŝe nie zachodzą wobec mnie przesłanki, na podstawie których wyklucza się równieŝ wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 ustawy; 4) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)

34 Załącznik nr 5... (pieczęć wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA Nazwa wykonawcy. Adres... Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych wraz z doradztwem zawodowym i psychologicznym w ramach projektu Aktywizacja zawodowa w powiecie strzyŝowskim oświadczamy, Ŝe dysponujemy lub będziemy dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Lp. Imię i Nazwisko Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe Doświadczenie zawodowe Zakres wykonywanych czynności w niniejszym postępowaniu DYSPONUJĘ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

35 Do niniejszego formularza naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wskazanych osób, tj. w szczególności stosowne zaświadczenia, certyfikaty, Ŝyciorysy. Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) *) Wykonawca wykaŝe formę dyspozycji daną osobą wpisując dysponuję lub będę dysponował w zaleŝności od stanu faktycznego. W przypadku dokonania wpisu będę dysponował Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i załączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 6).

36 Załącznik nr 6... (pieczęć wykonawcy) PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO UDOSTĘPNIENIA NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA OSÓB Nazwa wykonawcy Adres... Nazwa Podmiotu składającego zobowiązanie... Adres... W związku z uczestnictwem w/w Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych wraz z doradztwem zawodowym i psychologicznym w ramach projektu Aktywizacja zawodowa w powiecie strzyŝowskim zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych do wykonania zamówienia osób zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

37 Lp. Imię i Nazwisko Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe Doświadczenie zawodowe Zakres wykonywanych czynności w niniejszym postępowaniu Do niniejszego formularza naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wskazanych osób, tj. zaświadczenia, certyfikaty, Ŝyciorysy lub inne. Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych działających w imieniu Podmiotu składającego zobowiązanie) Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) *) Niniejszy formularz naleŝy wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca wykazał w załączniku nr 5 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia którymi będzie dysponował

38 Załącznik nr 7... (pieczęć wykonawcy) WYKAZ zrealizowanych projektów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obejmujących usługi szkoleniowe z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających Nazwa Wykonawcy Adres... LP Tytuł projektu Wartość brutto projektu Data realizacji (data zakończenia) Przedmiot projektu oraz jego odbiorcy Do niniejszego wykazu projektów naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe projekty te zostały wykonane naleŝycie*. Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób) * Wystarczające jest, aby Wykonawca wykazał tylko wymaganą ilość, tj. 3 projektów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. NaleŜy pamiętać, aby dla projektów ujętych w wykazie załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe projekty te zostały wykonane naleŝycie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

39 Załącznik nr 8 LISTA OBECNOŚCI NA SZKOLENIU wraz z potwierdzeniem skorzystania wyŝywienia w dniu... Numer projektu Tytuł projektu Nazwa szkolenia Kod szkolenia/nr grupy Powiat/Miejsce realizacji szkolenia (dokładny adres) Imię i nazwisko trenera L.p. Nazwisko Imię 1 Adres zamieszkania Uczestnika Podpis Uczestnika Data i podpis trenera Pieczątka Beneficjenta Podpis Beneficjenta Projekt dofinansowywany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach współfinansowania krajowego z budŝetu państwa

40 Załącznik nr 9 LISTA OBECNOŚCI NA SZKOLENIU w dniu... Numer projektu Tytuł projektu Nazwa szkolenia Kod szkolenia/nr grupy Powiat/Miejsce realizacji szkolenia (dokładny adres) Imię i nazwisko trenera L.p. Nazwisko Imię 1 Adres zamieszkania Uczestnika Podpis Uczestnika Data i podpis trenera Pieczątka Beneficjenta Podpis Beneficjenta Projekt dofinansowywany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach współfinansowania krajowego z budŝetu państwa

41 Załącznik nr 10 Pieczątka Beneficjenta INDYWIDUALNA KARTA PRZEBIEGU SZKOLENIA Numer projektu Tytuł projektu Uczestnik szkolenia Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Odbył/a szkolenie w dniach od do Liczba godzin szkolenia Nazwa szkolenia Kod szkolenia/ nr grupy Powiat Miejsce organizacji szkolenia (dokładny adres) Potwierdzenie zaliczeń Lp. Nazwa jednostki modułowej Liczba godzin Prowadzący Ocena Data Podpis prowadzącego Data Podpis Uczestnika Podpis Beneficjenta Projekt dofinansowywany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach współfinansowania krajowego z budŝetu państwa

42 Załącznik nr 11 Pieczątka Beneficjenta OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe otrzymałem(łam) następujące materiały szkoleniowe: Numer projektu Tytuł projektu Nazwa szkolenia Kod szkolenia/nr grupy Powiat/Miejsce organizacji szkolenia (dokładny adres) Termin szkolenia od do Lp. Nazwisko Imię Data Podpis Projekt dofinansowywany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach współfinansowania krajowego z budŝetu państwa

43 Załącznik nr 12 Pieczątka Beneficjenta OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe otrzymałem(łam) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: Numer projektu Tytuł projektu Nazwa szkolenia Kod szkolenia/nr grupy Powiat/Miejsce organizacji szkolenia (dokładny adres) Termin szkolenia od do Lp. Nazwisko Imię Data Podpis Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

koparko-ładowarki dla 5 osób. Liczba godzin 176 (teoria i praktyka). Program szkolenia powinien być

koparko-ładowarki dla 5 osób. Liczba godzin 176 (teoria i praktyka). Program szkolenia powinien być Strona 1 z 6 Rogóźno: Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Ja teŝ chcę pracować Numer ogłoszenia: 159084-2010; data zamieszczenia: 08.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kutno: Remont drogi powiatowej nr 2156E Kruki - Kaczkowizna odc. Sędki - Zagroby od km 1+741 do km 4+817 Numer ogłoszenia: 177043-2009; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.10.2009

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 93383-2010; data zamieszczenia: 22.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 93383-2010; data zamieszczenia: 22.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego StrzyŜów: Usługi szkolenia komputerowego w ramach zadania nr 5 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2013-10-15 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny szkolenia

Zakres tematyczny szkolenia Zakres tematyczny szkolenia Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej 160 godzin w ramach projektu Pracujący 45+ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Pracownik placówki handlowo usługowej - sprzedawca ( 120 godzin)

Pracownik placówki handlowo usługowej - sprzedawca ( 120 godzin) Pracownik placówki handlowo usługowej - sprzedawca ( 120 godzin) MODUŁ I - Prawne aspekty sprzedaży (16 godzin) 1. Unormowanie umowy sprzedaży, podział i forma: - pojęcie sprzedaży, - rodzaje sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. ABC małego biznesu dla potrzeb projektu pn. TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH realizowanego przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/admin/ustawienia%20lokalne/temporary%20internet%20f...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/admin/ustawienia%20lokalne/temporary%20internet%20f... 1 z 5 2009-08-04 12:48 Rabka-Zdrój: Wykonanie robót budowlanych- Kompleksowa modernizacja Pawilonu II - skrzydło północne Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacyjnego Dzieci w Rabce-Zdrój na podstawie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: 47/SR/GJ/2012 Poznań, dnia 10 grudnia 2012 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługa ochrony i dozoru mienia Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021. Kruszwica: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Strona 1 z 5 Warszawa: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Kawiarni Artystycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi - pomieszczeniem ochrony i magazynem przy ul. Rybaki na Skwerze im. I Dywizji Pancernej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Znak: SO.341-26(ZK)/09 Kętrzyn, dnia 17 czerwca 2009 r. Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres zamawiającego. 1) Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn 2) Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 3)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO

Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 6 2014-07-01 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo