EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE"

Transkrypt

1 EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

2 Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Editor / Redakcja: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Eastern Department / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Wschodni Translation into English / Przek ad na j zyk angielski: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Bureau of Archives and Information Management, IDEA Language Centre ltd. / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Biuro Archiwum i Zarzàdzania Informacjà, Centrum J zykowe IDEA sp. z o.o. Proofreader / Korekta: Teresa Kruszona, Marta Kruszona, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Eastern Department / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Wschodni Design / Projekt graficzny: Kamila Bia kowska-ismai Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

3 EASTERN PARTNERSHIP HISTORY BILATERAL COOPERATION MULTILATERAL COOPERATION OTHER FORUMS OF COOPERATION IMPLEMENTATION OF THE EASTERN PARTNERSHIP FUNDING POLISH INVOLVEMENT DEVELOPMENT PERSPECTIVES PARTNERSTWO WSCHODNIE HISTORIA WSPÓ PRACA DWUSTRONNA WSPÓ PRACA WIELOSTRONNA INNE FORA WSPÓ PRACY WDRA ANIE PARTNERSTWA WSCHODNIEGO FINANSOWANIE POLSKIE ZAANGA OWANIE PERSPEKTYWY ROZWOJU 3

4

5 EASTERN PARTNERSHIP European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership are European Union s priorities. Poland plays a very important role in them. Eastern Partnership gives partner countries the chance to make a strategic choice whether they want a pro-european orientation. To achieve this, we offer them an institutional framework that will bring these countries closer to the European Union. José Manuel Barroso, President of the European Commission. ódê University. October 11, 2010 Eastern Partnership is a historic opportunity for Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. For the first time, countries of Eastern Europe, including of the South Caucasus, have been offered a chance to integrate politically and economically with the European Union. Irrespective of whether our partners are interested in full membership or just close cooperation, they can count on EU support in launching far-reaching reforms. Previously, only countries applying for EU membership could have counted on such massive assistance. This cooperation is based on common EU values, such as: freedom, democracy, the rule of law and respect for human rights. By adhering to them, Europe has enjoyed the longest period of peace and prosperity in the history of mankind. The European Union wants to share this success with others. PARTNERSTWO WSCHODNIE Europejska Polityka Sàsiedztwa i Partnerstwo Wschodnie sà priorytetami Unii Europejskiej. Polska odgrywa w nich bardzo istotnà rol. Partnerstwo Wschodnie daje krajom partnerskim szans dokonania strategicznego wyboru czy chcà proeuropejskiej orientacji. Aby to osiàgnàç, oferujemy ramy instytucjonalne, które zbli à te kraje do Unii Europejskiej. José Manuel Barroso, przewodniczàcy Komisji Europejskiej. Uniwersytet ódzki, 11 paêdziernika 2010 roku Partnerstwo Wschodnie to historyczna szansa dla Armenii, Azerbejd anu, Bia orusi, Gruzji, Mo dawii i Ukrainy. Po raz pierwszy kraje Europy Wschodniej oraz Kaukazu Po udniowego dostajà szans bliskiej integracji politycznej i gospodarczej z Unià Europejskà. Niezale nie od tego, czy partnerzy sà zainteresowani pe nym cz onkostwem, czy tylko bliskà wspó pracà, b dà mogli liczyç na unijne wsparcie we wprowadzaniu zaawansowanych reform. Do tej pory z tak ogromnej pomocy mog y korzystaç jedynie kraje kandydujàce do Unii Europejskiej. Podstawà wspó pracy sà wspólne unijne wartoêci, takie jak: wolnoêç, demokracja, rzàdy prawa i respektowanie praw cz owieka. Ich przestrzeganie przynios o Europie najd u szy okres pokoju i dobrobytu w dziejach ludzkoêci. Unia Europejska chce si podzieliç tym sukcesem. Armenia / Armenia Azerbaijan / Azerbejd an 5

6 Every partner country can introduce reforms at a pace and in a scope of its choosing. The most ambitious societies will benefit the most from the opportunities provided by a common market and the European Union s political support. The effect could produce a genuine civilization leap and the attainment of stability, security and prosperity comparable to that enjoyed by countries of Western Europe. This attractive prospect should encourage partner countries to rapidly modernize their economies and to build democratic institutions. Deepened cooperation will be possible thanks to new association agreements which will replace the existing partnership and cooperation agreements. The European Union has also drafted joint projects which cover all six countries. These countries are considered as one region on account of their common historical experiences, their economic ties and similar economic problems that they face. Yet, despite their similarities, they are very different in political and cultural terms. For this reason, multilateral cooperation under the Eastern Partnership framework will help them tighten their relations, increase trust and level out differences in development. Poland, which together with Sweden authored the Eastern Partnership project, has relied on its own experiences of economic and political transformation. This EU policy attaches great importance to the development of the civil society, which is the driving force behind democratic change. International support for the Ka dy z krajów partnerskich ma szanse wprowadzaç reformy w tempie i zakresie, które mu odpowiadajà. Najbardziej ambitne spo eczeƒstwa b dà mog y w najwi kszym stopniu skorzystaç z zalet wspólnego rynku i wsparcia politycznego Unii Europejskiej. Rezultatem mo e byç prawdziwy skok cywilizacyjny i osiàgni cie w przysz oêci stabilizacji, bezpieczeƒstwa i dobrobytu porównywalnego z Europà Zachodnià. Taka atrakcyjna perspektywa powinna zach ciç kraje partnerskie do szybkiego modernizowania gospodarki i budowy demokratycznych instytucji. Pog biona wspó praca b dzie mo liwa dzi ki nowym uk adom o stowarzyszeniu, które zastàpià dotychczas obowiàzujàce umowy o partnerstwie i wspó pracy. Unia Europejska przygotowa a te wspólne projekty, które obejmujà wszystkie szeêç krajów. Paƒstwa te sà traktowane jako jeden region, poniewa majà wspólne doêwiadczenia historyczne, sà powiàzane gospodarczo i borykajà si z podobnymi problemami. Ale jednoczeênie bardzo si ró nià od siebie politycznie i kulturowo. Dlatego wielostronna wspó praca w ramach Partnerstwa Wschodniego pomo e im zacieêniaç wzajemne stosunki, zwi kszaç zaufanie i wyrównywaç ró nice w rozwoju. Polska, która wspólnie ze Szwecjà przygotowa a projekt Partnerstwa Wschodniego, wykorzysta a w nim w asne doêwiadczenia z transformacji gospodarczej i politycznej. W aênie dlatego ta unijna polityka przywiàzuje ogromnà wag do rozwoju spo eczeƒstwa obywatelskiego, które jest si à nap dowà demokratyzacji. Niezwykle 6 Belarus / Bia oruê Georgia / Gruzja

7 process of effective institution building played a key role in Poland s transition. The European Union is now offering this kind of support to partner countries, in the form of experience sharing and financial assistance. International financial institutions have come to appreciate the importance of Eastern Partnership and its great potential. Countries outside the European Union have also expressed an interest in supporting the EaP projects. Many of these initiatives are already being implemented. Measures to facilitate travel of partner countries citizens to the European Union are being intensely pursued. The first such step is the introduction of visa facilitation measures and reduction of visa fees, and in the longer-term perspective introduction of visa-free regime. Efforts are underway to initiate programmes to enhance the administrative capabilities of partner countries institutions when it comes to launching more effective reforms. Flagship initiatives are also implemented, among them integrated border management, or the support for SME development. From the beginning of the transformation, Poland aimed to establish the best possible relations with its eastern neighbours and advocated formulating a coordinated European Union policy for the countries of this region. Eastern Partnership crowns these efforts. Not surprisingly then that the enhancement of this policy has become one of the priorities of the first Polish Presidency of the European Union Council in istotne w polskiej transformacji by o te wsparcie z zewnàtrz dla budowy sprawnie dzia ajàcych instytucji. Unia Europejska oferuje krajom partnerskim takie wsparcie. S u y nie tylko swoim doêwiadczeniem, ale tak e pomocà finansowà. Historyczne znaczenie Partnerstwa Wschodniego i jego ogromny potencja doceni y mi dzynarodowe organizacje finansowe. Wspieraniem projektów Partnerstwa sà zainteresowane równie kraje spoza Unii Europejskiej. Wiele inicjatyw ju jest realizowanych. Intensywnie prowadzone sà dzia ania, które majà u atwiç mieszkaƒcom krajów partnerskich podró owanie do Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem mo e byç wprowadzenie u atwieƒ wizowych i obni enie op at za wizy, a w dalszej perspektywie celem jest ca kowite zniesienie wiz. Trwajà prace nad uruchomieniem programów wzmacniajàcych zdolnoêci administracyjne instytucji paƒstw partnerskich w celu sprawniejszego wprowadzania reform. Realizowane sà te inicjatywy flagowe, m.in. w sferze zintegrowanego zarzàdzania granicami czy wspierania rozwoju ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Polska od poczàtku swej transformacji dà y a do zbudowania jak najlepszych stosunków ze wschodnimi sàsiadami i by a rzecznikiem obj cia ich skoordynowanà politykà Unii Europejskiej. Partnerstwo Wschodnie jest ukoronowaniem tych staraƒ. Nic dziwnego, e wzmocnienie tej polityki sta o si jednym z priorytetów pierwszej polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku. Moldova / Mo dawia Ukraine / Ukraina 7

8

9 HISTORY Closing the economic and social gap between the European Union and its eastern neighbours should be a common concern of European Union Member States and Europe as a whole. Otherwise, political and social forces could come to the fore by which also the West will be inevitably affected. Rados aw Sikorski, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland European Union Member States have always been interested in forging closer ties with their nearest neighbours, with whom they are bound by historical, cultural and economic links. Since 2004, all countries situated close to EU borders have been offered the opportunity to become beneficiaries of the European Neighbourhood Policy although the EU, through the so-called Barcelona Process, had been engaged in cooperation with the Mediterranean countries as early as from The European Neighbourhood Policy was the first cohesive initiative that allowed the European Union to pursue an active policy towards its neighbours, by supporting their economic modernization and political reforms. If we wanted to see a prompt elimination of development disproportions between Western and Eastern Europe, the potential opportunities of this common policy had to be enhanced. Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine are European not only in the geographic sense, but also in the historic and cultural one. What sets them apart from European Union countries is mainly the level of economic development and of democracy. Differences deepened by the post-war division of the European continent became strikingly visible when, after the waves of EU enlargement in 2004 and 2007, Eastern Europe and the South Caucasus found themselves in direct proximity of the European Union. New members, especially the Visegrad Group countries (Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia) and the Baltic countries (Lithuania, Latvia and Estonia) have advocated putting together an ambitious proposal for deeper cooperation and assistance to their neighbours in their reform processes that would encourage them to modernise. Countries that have lived through political and economic transition realise HISTORIA Wspólnà troskà cz onków Unii Europejskiej i ca ej Europy powinno byç zmniejszenie gospodarczej i spo ecznej przepaêci mi dzy Unià a jej wschodnimi sàsiadami. W przeciwnym razie do g osu dojêç mogà polityczne i spo eczne si y, które niechybnie odcisnà pi tno tak e na Zachodzie. Rados aw Sikorski, minister spraw zagranicznych RP Cz onkowie Unii Europejskiej zawsze byli zainteresowani zacieênianiem stosunków przede wszystkim ze swoimi najbli szymi sàsiadami, z którymi àczà ich wi zi historyczne, kulturowe i gospodarcze. Od 2004 roku wszystkie kraje le àce w pobli u unijnych granic mog y si staç beneficjentami Europejskiej Polityki Sàsiedztwa, jakkolwiek ju od 1995 roku Unia poprzez tzw. proces barceloƒski anga owa a si we wspó prac z krajami basenu Morza Âródziemnego. Europejska Polityka Sàsiedztwa by a pierwszà spójnà inicjatywà, dzi ki której Unia Europejska mia a prowadziç aktywnà polityk wobec swoich sàsiadów, wspierajàc ich modernizacj gospodarczà i reformy polityczne. Aby móc liczyç na szybkie usuni cie dysproporcji w rozwoju mi dzy Zachodem a krajami Europy Wschodniej, nale a o zwi kszyç mo liwoêci oferowane przez t wspólnà polityk. Armenia, Azerbejd an, Bia oruê, Gruzja, Mo dawia i Ukraina sà paƒstwami europejskimi nie tylko w sensie geograficznym, ale tak e historycznym i kulturowym. To, co je odró nia od krajów Unii Europejskiej, to przede wszystkim stopieƒ rozwoju gospodarczego i poziomu demokracji. Ró nice, które pog bi powojenny podzia kontynentu, sta y si szczególnie widoczne, gdy po rozszerzeniach UE w latach 2004 i 2007 Europa Wschodnia wraz z Kaukazem Po udniowym znalaz a si w bezpoêrednim sàsiedztwie Unii Europejskiej. Nowi cz onkowie, zw aszcza kraje Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, W gry i S owacja) i kraje ba tyckie (Litwa, otwa i Estonia), zacz li zabiegaç o stworzenie ambitnej oferty pog biania wspó pracy oraz wsparcia reform dla swoich sàsiadów, która zach ca aby ich do modernizacji. Paƒstwa, które mia y za sobà doêwiadczenie transformacji ustrojowej i gospodarczej, wiedzia y, e bez silnego 9

10 10 that without strong international support the process of building democracy and a free market economy can be extremely difficult. In facing such challenges, it helps to have the right sort of motivation. New Member States argued that the European Union should offer its partners in the East the kind of cooperation that will convince them to pursue more ambitious reforms. Otherwise, the region will continue to be exposed to all sorts of crises that it will find difficult to cope with. As a result, the European Union, a close neighbour, will also feel their negative impact. Successive Polish governments have demonstrated such commitment and have consistently supported modernisation efforts of its eastern partners. Poland and this is not an exaggeration has been at the forefront of countries that have encouraged them to implement political and economic reforms. The European Union was engaged in many activities aimed at enhancing its ties with the region, but it did so without a consistent vision of how its cooperation with Eastern European countries and the South Caucasus should look like. An important step enabling the forging of a common EU policy towards this region was Germany s initiative of European Neighbourhood Policy Plus put forward during its Presidency of the EU Council in Soon afterwards, Poland with the support of Sweden, began works on the concept of a cohesive political initiative addressed to Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. Its aim was to send a signal that irrespective of the debate going on inside the European Union after further enlargement, its Member States want to assist their neighbours with modernisation efforts. In Poland s opinion, the lack of such initiative after the enlargement of the European Union could have led to a new division of Europe into privileged countries and those left behind. Poland and Sweden decided to take advantage of the European Neighbourhood Policy already in operation as an instrument for cooperation with the governments of neighbouring countries and for supporting their reforms. However, the authors of the new project wanted to launch an ambitious initiative that would enable modernisation of all areas of the state and the society. wsparcia z zewnàtrz budowanie demokracji i wolnego rynku mo e byç wyjàtkowo mudnym procesem. Do zmierzenia si z tym wyzwaniem konieczna jest te odpowiednia motywacja. Nowi cz onkowie wspólnie przekonywali, e Unia Europejska powinna zaoferowaç swoim partnerom na Wschodzie taki rodzaj wspó pracy, który przekona ich do podj cia ambitniejszych reform. W przeciwnym razie region b dzie wcià nara ony na ró nego rodzaju kryzysy, z którymi nie b dzie w stanie sobie poradziç. W rezultacie b dà one mia y tak e negatywny wp yw na le àcà w pobli u Uni Europejskà. Kolejne polskie rzàdy stara y si dawaç przyk ad takiego aktywnego zaanga owania, dlatego konsekwentnie wspiera y dà enia modernizacyjne wschodnich partnerów. Bez przesady mo na stwierdziç, e Polska znajdowa a si w awangardzie krajów, które próbowa y zach caç ich do wdra ania reform politycznych i gospodarczych. Unia Europejska podejmowa a ró ne dzia ania majàce wzmocniç jej zwiàzki z regionem, ciàgle jednak brakowa o kompleksowej wizji wspó pracy z paƒstwami Europy Wschodniej i Kaukazu Po udniowego. Wa nym krokiem umo liwiajàcym stworzenie wspólnej unijnej polityki wobec tego regionu by a inicjatywa Niemiec, które w czasie swojej prezydencji w Unii Europejskiej w 2007 roku zaproponowa y utworzenie Europejskiej Polityki Sàsiedztwa Plus. Nied ugo póêniej Polska, przy wsparciu Szwecji, zacz a prace nad koncepcjà spójnej politycznej inicjatywy skierowanej do Armenii, Azerbejd anu, Bia orusi, Gruzji, Mo dawii i Ukrainy. Mia a ona byç sygna em, e bez wzgl du na toczàcà si w Unii Europejskiej debat na temat dalszego rozszerzenia kraje cz onkowskie chcà pomóc swoim sàsiadom w modernizacji. Zdaniem Polski brak takiej inicjatywy po rozszerzeniu Unii Europejskiej móg by doprowadziç do nowego podzia u Europy na kraje uprzywilejowane i te pozostawione na uboczu. Polska i Szwecja postanowi y wykorzystaç funkcjonujàcà ju Europejskà Polityk Sàsiedztwa, która by a wykorzystywana do wspó pracy z rzàdami krajów sàsiedzkich i wspierania ich reform. Twórcy nowego projektu chcieli stworzyç inicjatyw ambitniejszà,

11 The existing selective support for reforms, often without a long-term plan, was to be replaced with a broad offer of comprehensive deepening of cooperation and wide-reaching support for modernisation. In order to win the support of all of the EU Member States, in May 2008, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland Rados aw Sikorski and the Minister of Foreign Affairs of Sweden Carl Bildt presented their project at a meeting of the heads of the EU diplomacy. Since then, the initiative has started to develop dynamically. During the meeting in June of the same year, the European Council unanimously accepted the Polish-Swedish proposal and requested the European Commission to develop the details of the Eastern Partnership. In December 2008, the European Commission presented concrete proposals concerning the Eastern Partnership. In its Communication, the Commission found that stability, better governance and economic development on the eastern borders are of vital interest to the European Union. która umo liwia aby modernizacj wszystkich obszarów paƒstwa i spo eczeƒstwa. Dotychczasowe wybiórcze wspieranie reform, cz sto bez dalekosi nego planu, mia a zastàpiç oferta kompleksowego pog biania wspó pracy i szerokiego wsparcia modernizacji. Polska i Szwecja uzna y, e uda si jà przeprowadziç jedynie dzi ki daleko posuni tej integracji gospodarczej i politycznej krajów partnerskich z Unià Europejskà. W celu zdobycia poparcia wszystkich cz onków Unii Europejskiej w maju 2008 roku ministrowie spraw zagranicznych Polski, Rados aw Sikorski, oraz Szwecji, Carl Bildt, zaprezentowali projekt Partnerstwa Wschodniego na spotkaniu szefów unijnej dyplomacji. Od tamtej pory inicjatywa zacz a si dynamicznie rozwijaç. Rada Europejska podczas posiedzenia w czerwcu tego samego roku jednomyêlnie zaakceptowa a polsko-szwedzkà propozycj i wezwa a Komisj Europejskà do opracowania szczegó ów Partnerstwa Wschodniego. Ju w grudniu 2008 r. Komisja Europejska przedstawi a konkretne propozycje dotyczàce Partnerstwa Wschodniego. W komunikacie Komisja stwierdzi a, 11

12 12 The Commission also pointed out that the Member States experienced in transformation processes are to play a key role in the Eastern Partnership project. At the summit in March 2009, the European Council unanimously expressed its support for the ambitious Eastern Partnership project, which at the same time had become an integral part of the European foreign policy. In the conclusions of the summit the Council assured that the promotion of stability, good governance and economic development in the East is of strategic importance to the European Union. The launch of the policy would not be possible without the commitment of the Czech Republic, which made it one of the priorities of its EU Presidency. On May 7, 2009, the Eastern Partnership was launched at the summit in Prague. It was attended by the representatives of all EU Member States and the six partner countries. In addition to the Heads of States or Governments, there also appeared the heads of the major EU political institutions, including the European Parliament and the European Commission. There were also representatives of financial institutions that provide support to the Partnership. The Eastern Partnership is based on the common sense of responsibility and equality of all partners. It is also based on common values. I am glad that I can announce this in Prague in the year of the 20th anniversary of the fall of the Iron Curtain said Prime Minister of the Czech Republic Mirek Topolanek At the conclusion of the summit, the leaders adopted the Prague Declaration, which became the basic founding document of the Eastern Partnership. The Prague Declaration states that the Eastern Partnership is based on common interests and obligations. It will be developed jointly, in a fully transparent manner. The basis of the Eastern Partnership are commitments relating to the principles of international law and fundamental values such as democracy, rule of law, human rights and fundamental freedoms as well as market economy, sustainable development and good governance. The main objective of the Eastern Partnership is to create the necessary conditions to accelerate the process of political association and further e: stabilnoêç, lepsze rzàdy i rozwój gospodarczy na wschodnich granicach Unii Europejskiej le à w jej ywotnym interesie. Komisja zwróci a te uwag, e to paƒstwa cz onkowskie, dysponujàce doêwiadczeniem w procesach transformacji, majà do odegrania kluczowà rol w projekcie Partnerstwa Wschodniego. Na szczycie w marcu 2009 roku Rada Europejska wyrazi a jednog oêne poparcie dla ambitnego projektu Partnerstwa Wschodniego, który sta si tym samym integralnà cz Êcià europejskiej polityki zagranicznej. W konkluzjach szczytu Rada zapewni a, e promowanie stabilnoêci, dobrego zarzàdzania i rozwoju gospodarczego na Wschodzie ma strategiczne znaczenie dla Unii Europejskiej. Uruchomienie tej polityki nie by oby mo liwe bez zaanga owania Republiki Czeskiej, która uczyni a z niej jeden z priorytetów swojego przewodnictwa w Unii. 7 maja 2009 roku Partnerstwo Wschodnie zosta o zainaugurowane na szczycie w Pradze. Obecni byli na nim przedstawiciele wszystkich krajów Unii Europejskiej i szeêciu krajów partnerskich. Obok szefów paƒstw lub rzàdów pojawili si te szefowie najwa niejszych unijnych instytucji politycznych, w tym Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Nie zabrak o równie przedstawicieli instytucji finansowych, które udzielajà Partnerstwu wsparcia. Partnerstwo Wschodnie opiera si na wspólnym poczuciu odpowiedzialnoêci i równoêci wszystkich partnerów. Jego fundamentem sà tak e wspólne wartoêci. Jestem szcz Êliwy, e mog to og osiç w Pradze w roku, kiedy obchodzimy 20. rocznic upadku elaznej kurtyny mówi premier Republiki Czeskiej Mirek Topolanek Na zakoƒczenie szczytu przywódcy przyj li Deklaracj Praskà, która sta a si podstawowym dokumentem za o ycielskim Partnerstwa Wschodniego. Deklaracja Praska stwierdza, e Partnerstwo Wschodnie opiera si na wspólnych interesach i zobowiàzaniach. B dzie ono rozwijane wspólnie, w sposób ca kowicie przejrzysty. Podstawà Partnerstwa Wschodniego sà zobowiàzania dotyczàce zasad prawa mi dzynarodowego i podstawowych wartoêci, takich jak: demokracja, praworzàdnoêç, przestrzeganie praw cz owieka i podstawowych wolnoêci, a tak e

13 economic integration between the EU and the partner countries concerned. The participants of the summit agreed that the foundation of the Eastern Partnership will be to deepen bilateral cooperation aimed at concluding association agreements between the EU and the partner countries interested and able to fulfil the necessary requirements. The new agreements will indicate that the goal is also to create deep and comprehensive free trade areas. As mentioned, open markets and economic integration are essential to sustainable economic and political development of the partner countries. The Eastern Partnership is also to help strengthen ties between the partner countries and encourage the peaceful settlement of disputes. The declaration stresses that the Eastern Partnership will promote the mobility of the citizens of the partner countries through the conclusion of visa facilitation agreements with them. The long-term objective of the European Union towards individual countries will be gradual steps towards the total abolition of visas. The Eastern Partnership also aims at strengthening energy security by developing international cooperation with regard to long-term, stable and secure energy supply. It also aims at improving energy efficiency and greater use of renewable energy sources. The first working meeting of representatives of the European Commission and the EU Member States with representatives of the six countries involved in the project was held one month after the Prague summit, while the first formal meeting of Foreign Ministers of the Eastern Partnership countries was held in December The implementation of the policy commenced. gospodarki rynkowej, zrównowa onego rozwoju i dobrych rzàdów. G ównym celem Partnerstwa Wschodniego jest stworzenie warunków niezb dnych do przyspieszenia procesu stowarzyszenia politycznego i dalszej integracji gospodarczej mi dzy Unià Europejskà a zainteresowanymi krajami partnerskimi. Uczestnicy szczytu uzgodnili, e fundamentem Partnerstwa Wschodniego b dzie pog bienie wspó pracy dwustronnej zmierzajàce do zawarcia umów stowarzyszeniowych pomi dzy UE a paƒstwami partnerskimi zainteresowanymi i zdolnymi do wype nienia niezb dnych wymagaƒ. Nowe umowy b dà wskazywa y, e celem jest tak e utworzenie pog bionych i kompleksowych stref wolnego handlu. Jak zaznaczono, otwarte rynki i integracja gospodarcza sà niezb dne dla zrównowa onego rozwoju gospodarczego i politycznego krajów partnerskich. Partnerstwo Wschodnie ma tak e pomóc zacieêniaç wi zi mi dzy samymi krajami partnerskimi i zach caç do pokojowego rozwiàzywania sporów. Deklaracja podkreêla, e Partnerstwo Wschodnie b dzie promowa o mobilnoêç obywateli krajów partnerskich poprzez zawieranie z nimi umów o u atwieniach wizowych. D ugofalowym celem Unii Europejskiej wobec poszczególnych krajów b dà stopniowe dzia ania prowadzàce do ca kowitego zniesienia wiz. Partnerstwo Wschodnie zmierza równie do wzmocnienia bezpieczeƒstwa energetycznego poprzez rozwijanie wspó pracy majàcej na wzgl dzie d ugoterminowe, stabilne i bezpieczne dostawy energii. Ma jednoczeênie przyczyniaç si do podniesienia efektywnoêci energetycznej i wi kszego wykorzystania odnawialnych êróde energii. Do pierwszych roboczych spotkaƒ przedstawicieli Komisji Europejskiej i paƒstw cz onkowskich UE z przedstawicielami szeêciu krajów obj tych projektem dosz o miesiàc po szczycie w Pradze, a ju w grudniu 2009 roku zorganizowano w Brukseli pierwsze formalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych paƒstw Partnerstwa Wschodniego. Rozpocz o si wdra anie tej polityki. 13

14

15 BILATERAL COOPERATION support for reforms association agreements deep and comprehensive free trade areas Today, more than ever, it is in the European Union's interest to pursue an active policy towards its eastern neighbours. I fully agree that we must have a vision of long-term stabilisation of Eastern Europe and cooperation with the countries in the region. Frank-Walter Steinmeier, Foreign Minister of Germany. Polish-German Forum, Warsaw, December 8, 2008 The main objective of the Eastern Partnership is to strengthen bilateral cooperation of the partner countries and the European Union, both at political and economic levels. The EU initiative takes into account the fact that Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine are at different stages of implementation of reforms. Moreover, they have different objectives when it comes to deepening ties with the West. Some of them are only interested in closer cooperation, others would prefer full integration. The Eastern Partnership gives each partner the opportunity to choose to what degree they want to integrate. Any form of closer cooperation will have positive effects, but, of course, those countries that decide for the greatest approximation to the European Union will be able to benefit most from this cooperation. It is only up to the partner countries whether they decide to make a strategic choice and want to tie their future to the countries that due to the free market and democracy are at the forefront of the most developed countries in the world. WSPÓ PRACA DWUSTRONNA wsparcie reform umowy stowarzyszeniowe strefy wolnego handlu DziÊ bardziej ni kiedykolwiek w interesie Unii Europejskiej jest prowadzenie aktywnej polityki wobec jej wschodnich sàsiadów. W pe ni si zgadzam, e musimy mieç wizj d ugofalowej stabilizacji Europy Wschodniej i wspó pracy z krajami tego regionu. Frank-Walter Steinmeier, minister spraw zagranicznych RFN. Forum Polsko-Niemieckie, Warszawa, 8 grudnia 2008 roku G ównym celem Partnerstwa Wschodniego jest zacieênienie wspó pracy dwustronnej krajów partnerskich z Unià Europejskà zarówno na poziomie politycznym, jak i gospodarczym. Unijna inicjatywa bierze pod uwag to, e Armenia, Azerbejd an, Bia oruê, Gruzja, Mo dawia i Ukraina znajdujà si na ró nym etapie wdra ania reform. Ponadto majà ró ne cele, jeêli chodzi o pog bianie zwiàzków z Zachodem. Cz Êç z nich jest zainteresowana jedynie bli szà wspó pracà, inne chcia yby pe nej integracji. Partnerstwo Wschodnie daje ka demu z partnerów mo liwoêç wyboru, do jakiego stopnia zechcà si integrowaç. Ka da forma bli szej wspó pracy b dzie mia a pozytywne efekty, ale oczywiêcie kraje, które zdecydujà si na najwi ksze zbli enie z Unià Europejskà, b dà mog y odnieêç najwi ksze korzyêci ze wspó pracy. Tylko od krajów partnerskich zale y, czy zdecydujà si na dokonanie strategicznego wyboru i zechcà zwiàzaç swojà przysz oêç z krajami, które dzi ki wolnemu rynkowi i demokracji znalaz y si w czo ówce najlepiej rozwini tych paƒstw Êwiata. Support for reforms The introduction of ambitious reforms and the implementation of enhanced cooperation with the European Union would not be possible without properly prepared public administration Wsparcie reform Wprowadzanie ambitnych reform oraz realizowanie pog bionej wspó pracy z Unià Europejskà nie by oby mo liwe bez odpowiednio przygotowanych do tego instytucji administracji publicznej. 15

16 16 institutions. Therefore, the Eastern Partnership included the preparation of the Comprehensive Institution Building Programme (CIB). This is a completely new initiative, which so far has not existed in the European Neighbourhood Policy. By improving administration the partner countries will better cope with meeting the obligations arising from the new agreements with the European Union. The development of efficient institutions has helped countries such as Poland on their way to European Union membership. This could not, however, happen without external support. The European Commission has invested considerable financial and human resources in administrative reform in the candidate countries. Nearly one-third of its funding from the PHARE fund, which covered Poland in 1990, was allocated to the development of a performing government, responsible for the implementation of EU rules and standards. The development of an independent civil service was commenced. Further strengthening of institutions and the subsequent reforms supported by the European Union enabled the efficient conduct of complex accession negotiations that require great deal of experience. They were crowned with the accession of Poland to the European Union on May 1, Thanks in part to its reformed institutions, Poland today is a reliable partner in the European Union. Poland efficiently uses the EU funds to help it catch up on economic and social development, after decades of being forced to experiment with socialism. And as a result, it steadily consolidates its position among the strongest countries. The Eastern Partnership puts a similar emphasis on the strengthening of institutions in the partner countries. The creation of effectively functioning and transparent administration will guarantee that the efforts and assistance from the European Union are not in vain. Over 170 million euro has been allocated to the Comprehensive Institutional Building Programme for Work on assessing the functioning of the administration is underway. A detailed list of key ministries and other government institutions, whose reinforcement will be necessary for the efficient Dlatego w ramach Partnerstwa Wschodniego przygotowany zosta Kompleksowy Program Rozwoju Instytucjonalnego (Comprehensive Institution Building Programme CIB). To zupe nie nowa inicjatywa, która nie istnia a do tej pory w ramach Europejskiej Polityki Sàsiedztwa. Dzi ki usprawnieniu administracji kraje partnerskie lepiej poradzà sobie z wype nianiem zobowiàzaƒ wynikajàcych z nowych umów z Unià Europejskà. Budowa sprawnie dzia ajàcych instytucji pomog a krajom takim jak Polska w ich drodze do cz onkostwa w Unii Europejskiej. Nie uda oby si to jednak bez wsparcia z zewnàtrz. Komisja Europejska przeznaczy a znaczne zasoby finansowe i ludzkie na reformy administracji w krajach kandydackich. Prawie jedna trzecia Êrodków z funduszu PHARE, którym Polska zosta a obj ta w 1990 roku, by a przeznaczona na budowanie sprawnie funkcjonujàcej administracji odpowiadajàcej za wprowadzanie w ycie unijnych przepisów i standardów. Rozpocz to budow niezale nej s u by cywilnej. Dalsze wzmacnianie instytucji i kolejne reformy wspierane przez Uni Europejskà umo liwi y sprawne przeprowadzenie skomplikowanych i wymagajàcych du ego doêwiadczenia negocjacji cz onkowskich. Zosta y one zwieƒczone przyj ciem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. M.in. dzi ki zreformowanym instytucjom Polska jest dziê wiarygodnym partnerem w Unii Europejskiej. Sprawnie wykorzystuje unijne fundusze, które majà jej pomóc w nadrobieniu zaleg oêci w rozwoju gospodarczym i spo ecznym, b dàcych wynikiem zmuszania jej przez kilkadziesiàt lat do socjalistycznych eksperymentów, i w rezultacie stale umacnia swojà pozycj w gronie najsilniejszych krajów. Partnerstwo Wschodnie k adzie podobny nacisk na wzmocnienie instytucji w krajach partnerskich. Stworzenie efektywnie dzia ajàcej i przejrzystej administracji b dzie gwarancjà, e wysi ki oraz pomoc ze strony Unii Europejskiej nie pójdà na marne. Na Kompleksowy Program Rozwoju Instytucjonalnego przekazano ponad 170 mln euro na lata Obecnie trwajà prace nad ocenà funkcjonowania administracji. Przygotowywany jest szczegó owy wykaz kluczowych ministerstw i innych instytucji rzàdowych, których wzmocnienie b dzie niezb dne do sprawnej

17 cooperation with the European Union, is being prepared. The methods and means to be used to carry out the reforms are being determined. Once priorities reforming the institutions are established, individual EU Member States will also be able to get involved in the provision of aid. Some of them have vast experience and great expertise. In addition to providing advice they will also be able to render additional financial support. But institution building will be successful only on the condition that the partner countries fully engage themselves in this process. A significant role can be played not only by politicians and officials but also by civil society organisations. They should oversee the implementation of reforms and ensure that state institutions become more transparent, more efficient in operation, and officials and politicians sitting in them are responsible and honest. In the European Union and the partner countries the so-called contact points have been established, in which each country and organisation obtains information on how to get involved in the construction of well-functioning institutions, which determine the project's success. Association Agreements We recognise the Eastern Partnership as an effective mechanism to help us meet our ultimate goal, which is the closest possible integration of Georgia with the European Union. Giorgi Baramidze, Deputy Prime Minister of Georgia. The Europe-Ukraine Forum, Kiev, April 8, 2010 Strengthening cooperation of the partner countries with the European Union will allow the conclusion of new comprehensive agreements. The existing Partnership and Cooperation Agreements will be replaced by Association Agreements. The Agreements, which include many new areas of cooperation, will create strong political ties, and will become the basis for further implementation of legislation and standards of the European Union in the partner countries. They provide the partner countries with a privileged position in relations with the European Union. Such agreements are negotiated with those partners who are determined to wspó pracy z Unià Europejskà. Wyznaczane sà metody i Êrodki, za pomocà których zostanà przeprowadzone reformy. Kiedy ju zostanà ustalone priorytety reformowania instytucji, w pomoc b dà si mog y zaanga owaç tak e poszczególne kraje cz onkowskie Unii Europejskiej. Niektóre z nich majà ogromne doêwiadczenie i Êwietnych ekspertów. Oprócz doradztwa b dà mog y udzielaç te dodatkowego wsparcia finansowego. Ale budowa instytucji powiedzie si jedynie pod warunkiem, e w pe ni zaanga ujà si w nià tak e same kraje partnerskie. Znaczàcà rol do odegrania majà nie tylko politycy i urz dnicy, ale równie organizacje spo eczeƒstwa obywatelskiego. To one powinny nadzorowaç wprowadzanie reform i sprawdzaç, czy instytucje paƒstwowe stajà si bardziej przejrzyste, sprawniej funkcjonujà, a zasiadajàcy w nich urz dnicy i politycy sà odpowiedzialni i uczciwi. Na terenie Unii Europejskiej i krajów partnerskich utworzono tzw. punkty kontaktowe, w których ka dy kraj i organizacja otrzyma informacje, jak mo na si zaanga owaç w budow sprawnie dzia ajàcych instytucji, warunkujàcych sukces ca ego przedsi wzi cia. Umowy stowarzyszeniowe Uznajemy Partnerstwo Wschodnie za skuteczny mechanizm pomagajàcy nam w osiàgni ciu ostatecznego celu, jakim jest najbli sza z mo liwych integracja Gruzji z Unià Europejskà. Giorgi Baramidze, wicepremier Gruzji. Forum Europa-Ukraina, Kijów, 8 kwietnia 2010 roku ZacieÊnienie wspó pracy krajów partnerskich z Unià Europejskà umo liwià nowe pog bione umowy. Obowiàzujàce do tej pory umowy o partnerstwie i wspó pracy (Partnership and Cooperation Agreement) zostanà zastàpione umowami o stowarzyszeniu (Association Agreements). Porozumienia, które obejmujà wiele nowych dziedzin wspó pracy, utworzà silne wi zi polityczne i stanà si podstawà do dalszego wprowadzania prawodawstwa i standardów Unii Europejskiej w krajach partnerskich. Dajà one uprzywilejowanà pozycj krajom partnerskim w relacjach z Unià 17

18 make far-reaching commitments to the European Union. The precondition of the launch of negotiations and the subsequent strengthening of relations is good progress in terms of democracy, rule of law and human rights. Deep and Comprehensive Free Trade Areas Association Agreements, which allow the development of closer political ties, also include statements relating to the creation of Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs). This means that when the relevant criteria are met, the partner countries commit themselves to introducing free market principles. The European Union assumes that open markets and economic integration will contribute to the rapid economic development of the partners and increased prosperity, and the creation of stronger trade ties will increase the chances of a lasting political stability. The free market is one of the greatest achievements of the European Union, which has put much effort in economic integration. Customs controls have been abolished, and procedures and regulations have been simplified and standardised. People, goods, services and money move freely, like in the same state. According to data from the European Commission, the common market has helped create several million jobs and generate hundreds of billions of euro of additional income in the European Union. Companies selling on the EU market have unlimited access to almost 500 million consumers. As a result of the abolition of trade barriers and opening up national markets more enterprises can compete with each other. For consumers this means lower prices and greater choice. Europejskà. Tego rodzaju umowy sà negocjowane z tymi partnerami, którzy sà zdecydowani zaciàgnàç daleko idàce zobowiàzania wobec Unii Europejskiej. Warunkiem rozpocz cia negocjacji i póêniejszego zacieênienia stosunków jest odpowiedni post p pod wzgl dem demokracji, praworzàdnoêci i praw cz owieka. Pog bione i Kompleksowe Strefy Wolnego Handlu Umowy o stowarzyszeniu, które umo liwiajà zacieênienie wi zi politycznych, zawierajà jednoczeênie deklaracje dotyczàce utworzenia Pog bionych i Kompleksowych Stref Wolnego Handlu (DCFTA). Oznacza to, e po spe nieniu odpowiednich kryteriów kraje partnerskie zobowiàzujà si do wprowadzenia zasad wolnego rynku. Unia Europejska wychodzi z za o enia, e otwarte rynki i integracja gospodarcza przyczynià si do szybkiego rozwoju gospodarczego partnerów, a wzrost dobrobytu i stworzenie silnych wi zi handlowych zwi kszà te szanse na trwa à stabilizacj politycznà. Wolny rynek to jedno z najwi kszych osiàgni ç Unii Europejskiej, która w o y a wiele wysi ku w integracj gospodarczà. Zniesione zosta y kontrole celne, uproszczono i ujednolicono procedury i przepisy. Ludzie, towary, us ugi i pieniàdze przemieszczajà si swobodnie, niczym w obr bie jednego paƒstwa. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, wspólny rynek pomóg stworzyç kilka milionów miejsc pracy i wygenerowaç setki miliardów euro dodatkowego dochodu w Unii Europejskiej. Firmy sprzedajàce na unijnym rynku majà nieograniczony dost p do prawie 500 mln konsumentów. Zniesienie barier handlowych i otwarcie rynków krajowych sprawia, e wi cej przedsi biorstw mo e ze sobà konkurowaç. Dla konsumentów oznacza to ni sze ceny i wi kszy wybór. 18

19 Through agreements on Deep and Comprehensive Free Trade Areas the Eastern Partnership countries have the possibility of economic integration with the market and enjoy the same benefits that have ensured rapid development of western economies. The partner countries could benefit fully from the influx of EU investment and capital as well as access to modern technology necessary for modernisation. The Agreements will cover trade in goods and services, and alignment of the regulations of the partner countries to the EU standards. But in order to think of economic integration, it is necessary to meet a number of conditions. One of them is membership in the World Trade Organisation (WTO). Mobility and security Visa liberalisation is a priority for all partner countries and is one of the fastest growing areas in which they wish to enhance bilateral cooperation with the European Union. Countries that are ready to introduce the relevant EU legislation and standards are likely to be covered by visa facilitation measures, including the reduction or abolition of visa fees. In the longer term, the aim is to extend the visa-free travel to cover these countries. To this end, it is necessary to introduce reforms that will facilitate travelling for citizens of the partner countries, but also guarantee stability and security at the borders of both the six partner countries and the European Union. The Eastern Partnership includes projects covering the fight against illegal immigration and the establishment of integrated border management systems. EU aid includes, among others, the development of high quality control procedures at the borders and appropriate infrastructure, such as adequate number of border points, high quality documents, a sufficient degree of computerisation, as well as effective systems for data protection. For the EU countries to be able to open their borders to citizens of the partner countries, it is necessary to increase the effectiveness of Dzi ki umowom o Pog bionych i Kompleksowych Strefach Wolnego Handlu kraje Partnerstwa Wschodniego majà mo liwoêç integracji gospodarczej z tym rynkiem i czerpania z tego tych samych korzyêci, które zapewni y szybki rozwój zachodnim gospodarkom. Kraje partnerskie b dà mog y korzystaç z nap ywu unijnych inwestycji i kapita u, a tak e z dost pu do nowoczesnych technologii, niezb dnych w modernizacji. Porozumienia b dà obejmowa y handel towarami i us ugami oraz dostosowanie przepisów paƒstw partnerskich do norm unijnych. Jednak aby mo na by o myêleç o integracji gospodarczej, konieczne jest spe nienie wielu warunków. Jednym z nich jest cz onkostwo w Âwiatowej Organizacji Handlu (WTO). MobilnoÊç i bezpieczeƒstwo Liberalizacja wizowa ma priorytetowe znaczenie dla wszystkich krajów partnerskich i jest jednym z najszybciej rozwijajàcych si obszarów, w których chcà one zacieêniaç wspó prac dwustronnà z Unià Europejskà. Paƒstwa, które b dà gotowe wprowadziç odpowiednie unijne przepisy i standardy, mogà liczyç na u atwienia w procedurach wizowych, w tym na obni enie lub zniesienie op at za ich wydanie. W dalszej perspektywie celem jest obj cie ich ruchem bezwizowym. Do tego konieczne jest wprowadzenie reform, które u atwià mieszkaƒcom krajów partnerskich wyjazdy, ale jednoczeênie zagwarantujà stabilnoêç i bezpieczeƒstwo granic zarówno szeêciu krajów partnerskich, jak i Unii Europejskiej. W ramach Partnerstwa Wschodniego przewidziano projekty obejmujàce walk z nielegalnà imigracjà i utworzenie zintegrowanych systemów zarzàdzania granicami. Unijna pomoc dotyczy m.in. opracowania wysokiej jakoêci procedur kontroli na granicach, co wià e si z odpowiednià infrastrukturà, np. adekwatnà liczbà punktów granicznych, wysokà jakoêcià dokumentów, stosownym stopniem informatyzacji, a tak e skutecznymi systemami ochrony danych. Aby kraje Unii 19

20 their police and justice system, especially in the fight against corruption and organised crime. It is also necessary to conclude agreements to allow the extradition of illegal immigrants. Energy security Deepening energy cooperation can help increase the energy security of the partner countries and the European Union. Support for reform in the energy sector is therefore one of the main tasks of the Eastern Partnership. The future of Eastern Europe and the South Caucasus largely depends on how they solve their energy problems. Most of them have obsolete infrastructure, and their economies are often dependent on imported raw materials. Gas consumption in Ukraine and Belarus per capita is among the highest in the world. Very high power consumption significantly reduces the efficiency and the competitiveness of economies. There also are non-market, unclear rules for the functioning of the energy markets, which can foster corruption. The Eastern Partnership countries are given the ability to integrate their energy markets with the EU market. Investments in infrastructure and harmonisation of legislation are to strengthen collaboration and provide an opportunity to sign long-term contracts for the supply and transit of energy. The Eastern Partnership initiative puts emphasis on increasing energy efficiency and renewable energy sources. This will help reduce dependence of the Eastern Partnership countries on imported raw materials, and the money thus saved can be used for other investments for the development of the countries in the region. Europejskiej mog y otworzyç swoje granice dla mieszkaƒców krajów partnerskich, konieczne jest zwi kszanie skutecznoêci ich policji i wymiaru sprawiedliwoêci, przede wszystkim w zakresie walki z korupcjà i przest pczoêcià zorganizowanà. Niezb dne jest tak e zawarcie umów umo liwiajàcych ekstradycj nielegalnych imigrantów. Bezpieczeƒstwo energetyczne Pog bienie wspó pracy energetycznej mo e pomóc w zwi kszeniu bezpieczeƒstwa energetycznego krajów partnerskich i Unii Europejskiej. Wsparcie reform sektora energetycznego jest wi c jednym z podstawowych zadaƒ Partnerstwa Wschodniego. Przysz oêç krajów Europy Wschodniej i Kaukazu Po udniowego w du ym stopniu zale y od tego, jak rozwià à one swoje problemy energetyczne. Wi kszoêç z nich ma przestarza à infrastruktur, a ich gospodarki sà cz sto zale ne od importowanych surowców. Zu ycie gazu na Ukrainie i Bia orusi per capita nale y do najwy szych na Êwiecie. Bardzo wysokie zu ycie energii powoduje, e efektywnoêç, a tym samym konkurencyjnoêç gospodarek jest bardzo niska. Do tego dochodzà nierynkowe, niejasne zasady funkcjonowania rynków energetycznych, co mo e sprzyjaç korupcji. Kraje Partnerstwa Wschodniego dostajà mo liwoêç zintegrowania swoich rynków energetycznych z rynkiem Unii Europejskiej. Inwestycje w infrastruktur i harmonizacja przepisów majà zacieêniç wspó prac i umo liwiç podpisywanie d ugoterminowych umów na dostawy i tranzyt energii. Inicjatywy Partnerstwa Wschodniego k adà nacisk na zwi kszanie wydajnoêci energetycznej i wykorzystanie odnawialnych êróde energii. Pomo e to zmniejszyç zale noêç krajów Partnerstwa Wschodniego od importu surowców, a zaoszcz dzone w ten sposób Êrodki finansowe b dà mog y zostaç wykorzystane na inne inwestycje umo liwiajàce rozwój paƒstw tego regionu. 20

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 43 2201 Poz. 644 POROZUMIENIE

Monitor Polski Nr 43 2201 Poz. 644 POROZUMIENIE Monitor Polski Nr 43 2201 Poz. 644 644 POROZUMIENIE mi dzy Rzàdem Republiki Austrii reprezentowanym przez Federalnego Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Królestwa Belgii, Ministrem Obrony Republiki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie

Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie 1 Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie Jakub Groszkowski Mija dwadzieścia lat od spotkań, podczas których ustalane były warunki rozpadu Czechosłowacji. Pomimo różnych modeli transformacji

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności Bruksela, dnia 16 października 2011 r. Sprawozdanie nr 83/2011 Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Bardziej szczegółowo

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007...

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007... W numerze: - METREX Robert Read... 2 - Lista członków METREX... 5 - Obszary metropolitalne to kręgosłup Europy rozmowa z Berndem Steinacherem, prezesem sieci METREX... 6 - Efekty warsztatów w formule open

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

1. Spotkanie NPK (12.02)

1. Spotkanie NPK (12.02) Informacja ze spotkania Narodowych Punktów Kontaktowych ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz posiedzenia Grupy Wysokiego Szczebla ds. strategii makroregionalnych (HLG) 1 12-13 lutego

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE

POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE National Security Bureau Republic of Poland Secretariat-General of the National Security Council Republic of Turkey POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE RELACJE POLSKO-TURECKIE Z

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnego Porozumienia o współpracy w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe:

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Serdecznie zapraszamy do współpracy! Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 23/09/2014 R. BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 1. Wprowadzenie PRZESUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo