EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE"

Transkrypt

1 EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

2 Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Editor / Redakcja: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Eastern Department / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Wschodni Translation into English / Przek ad na j zyk angielski: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Bureau of Archives and Information Management, IDEA Language Centre ltd. / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Biuro Archiwum i Zarzàdzania Informacjà, Centrum J zykowe IDEA sp. z o.o. Proofreader / Korekta: Teresa Kruszona, Marta Kruszona, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Eastern Department / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Wschodni Design / Projekt graficzny: Kamila Bia kowska-ismai Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

3 EASTERN PARTNERSHIP HISTORY BILATERAL COOPERATION MULTILATERAL COOPERATION OTHER FORUMS OF COOPERATION IMPLEMENTATION OF THE EASTERN PARTNERSHIP FUNDING POLISH INVOLVEMENT DEVELOPMENT PERSPECTIVES PARTNERSTWO WSCHODNIE HISTORIA WSPÓ PRACA DWUSTRONNA WSPÓ PRACA WIELOSTRONNA INNE FORA WSPÓ PRACY WDRA ANIE PARTNERSTWA WSCHODNIEGO FINANSOWANIE POLSKIE ZAANGA OWANIE PERSPEKTYWY ROZWOJU 3

4

5 EASTERN PARTNERSHIP European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership are European Union s priorities. Poland plays a very important role in them. Eastern Partnership gives partner countries the chance to make a strategic choice whether they want a pro-european orientation. To achieve this, we offer them an institutional framework that will bring these countries closer to the European Union. José Manuel Barroso, President of the European Commission. ódê University. October 11, 2010 Eastern Partnership is a historic opportunity for Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. For the first time, countries of Eastern Europe, including of the South Caucasus, have been offered a chance to integrate politically and economically with the European Union. Irrespective of whether our partners are interested in full membership or just close cooperation, they can count on EU support in launching far-reaching reforms. Previously, only countries applying for EU membership could have counted on such massive assistance. This cooperation is based on common EU values, such as: freedom, democracy, the rule of law and respect for human rights. By adhering to them, Europe has enjoyed the longest period of peace and prosperity in the history of mankind. The European Union wants to share this success with others. PARTNERSTWO WSCHODNIE Europejska Polityka Sàsiedztwa i Partnerstwo Wschodnie sà priorytetami Unii Europejskiej. Polska odgrywa w nich bardzo istotnà rol. Partnerstwo Wschodnie daje krajom partnerskim szans dokonania strategicznego wyboru czy chcà proeuropejskiej orientacji. Aby to osiàgnàç, oferujemy ramy instytucjonalne, które zbli à te kraje do Unii Europejskiej. José Manuel Barroso, przewodniczàcy Komisji Europejskiej. Uniwersytet ódzki, 11 paêdziernika 2010 roku Partnerstwo Wschodnie to historyczna szansa dla Armenii, Azerbejd anu, Bia orusi, Gruzji, Mo dawii i Ukrainy. Po raz pierwszy kraje Europy Wschodniej oraz Kaukazu Po udniowego dostajà szans bliskiej integracji politycznej i gospodarczej z Unià Europejskà. Niezale nie od tego, czy partnerzy sà zainteresowani pe nym cz onkostwem, czy tylko bliskà wspó pracà, b dà mogli liczyç na unijne wsparcie we wprowadzaniu zaawansowanych reform. Do tej pory z tak ogromnej pomocy mog y korzystaç jedynie kraje kandydujàce do Unii Europejskiej. Podstawà wspó pracy sà wspólne unijne wartoêci, takie jak: wolnoêç, demokracja, rzàdy prawa i respektowanie praw cz owieka. Ich przestrzeganie przynios o Europie najd u szy okres pokoju i dobrobytu w dziejach ludzkoêci. Unia Europejska chce si podzieliç tym sukcesem. Armenia / Armenia Azerbaijan / Azerbejd an 5

6 Every partner country can introduce reforms at a pace and in a scope of its choosing. The most ambitious societies will benefit the most from the opportunities provided by a common market and the European Union s political support. The effect could produce a genuine civilization leap and the attainment of stability, security and prosperity comparable to that enjoyed by countries of Western Europe. This attractive prospect should encourage partner countries to rapidly modernize their economies and to build democratic institutions. Deepened cooperation will be possible thanks to new association agreements which will replace the existing partnership and cooperation agreements. The European Union has also drafted joint projects which cover all six countries. These countries are considered as one region on account of their common historical experiences, their economic ties and similar economic problems that they face. Yet, despite their similarities, they are very different in political and cultural terms. For this reason, multilateral cooperation under the Eastern Partnership framework will help them tighten their relations, increase trust and level out differences in development. Poland, which together with Sweden authored the Eastern Partnership project, has relied on its own experiences of economic and political transformation. This EU policy attaches great importance to the development of the civil society, which is the driving force behind democratic change. International support for the Ka dy z krajów partnerskich ma szanse wprowadzaç reformy w tempie i zakresie, które mu odpowiadajà. Najbardziej ambitne spo eczeƒstwa b dà mog y w najwi kszym stopniu skorzystaç z zalet wspólnego rynku i wsparcia politycznego Unii Europejskiej. Rezultatem mo e byç prawdziwy skok cywilizacyjny i osiàgni cie w przysz oêci stabilizacji, bezpieczeƒstwa i dobrobytu porównywalnego z Europà Zachodnià. Taka atrakcyjna perspektywa powinna zach ciç kraje partnerskie do szybkiego modernizowania gospodarki i budowy demokratycznych instytucji. Pog biona wspó praca b dzie mo liwa dzi ki nowym uk adom o stowarzyszeniu, które zastàpià dotychczas obowiàzujàce umowy o partnerstwie i wspó pracy. Unia Europejska przygotowa a te wspólne projekty, które obejmujà wszystkie szeêç krajów. Paƒstwa te sà traktowane jako jeden region, poniewa majà wspólne doêwiadczenia historyczne, sà powiàzane gospodarczo i borykajà si z podobnymi problemami. Ale jednoczeênie bardzo si ró nià od siebie politycznie i kulturowo. Dlatego wielostronna wspó praca w ramach Partnerstwa Wschodniego pomo e im zacieêniaç wzajemne stosunki, zwi kszaç zaufanie i wyrównywaç ró nice w rozwoju. Polska, która wspólnie ze Szwecjà przygotowa a projekt Partnerstwa Wschodniego, wykorzysta a w nim w asne doêwiadczenia z transformacji gospodarczej i politycznej. W aênie dlatego ta unijna polityka przywiàzuje ogromnà wag do rozwoju spo eczeƒstwa obywatelskiego, które jest si à nap dowà demokratyzacji. Niezwykle 6 Belarus / Bia oruê Georgia / Gruzja

7 process of effective institution building played a key role in Poland s transition. The European Union is now offering this kind of support to partner countries, in the form of experience sharing and financial assistance. International financial institutions have come to appreciate the importance of Eastern Partnership and its great potential. Countries outside the European Union have also expressed an interest in supporting the EaP projects. Many of these initiatives are already being implemented. Measures to facilitate travel of partner countries citizens to the European Union are being intensely pursued. The first such step is the introduction of visa facilitation measures and reduction of visa fees, and in the longer-term perspective introduction of visa-free regime. Efforts are underway to initiate programmes to enhance the administrative capabilities of partner countries institutions when it comes to launching more effective reforms. Flagship initiatives are also implemented, among them integrated border management, or the support for SME development. From the beginning of the transformation, Poland aimed to establish the best possible relations with its eastern neighbours and advocated formulating a coordinated European Union policy for the countries of this region. Eastern Partnership crowns these efforts. Not surprisingly then that the enhancement of this policy has become one of the priorities of the first Polish Presidency of the European Union Council in istotne w polskiej transformacji by o te wsparcie z zewnàtrz dla budowy sprawnie dzia ajàcych instytucji. Unia Europejska oferuje krajom partnerskim takie wsparcie. S u y nie tylko swoim doêwiadczeniem, ale tak e pomocà finansowà. Historyczne znaczenie Partnerstwa Wschodniego i jego ogromny potencja doceni y mi dzynarodowe organizacje finansowe. Wspieraniem projektów Partnerstwa sà zainteresowane równie kraje spoza Unii Europejskiej. Wiele inicjatyw ju jest realizowanych. Intensywnie prowadzone sà dzia ania, które majà u atwiç mieszkaƒcom krajów partnerskich podró owanie do Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem mo e byç wprowadzenie u atwieƒ wizowych i obni enie op at za wizy, a w dalszej perspektywie celem jest ca kowite zniesienie wiz. Trwajà prace nad uruchomieniem programów wzmacniajàcych zdolnoêci administracyjne instytucji paƒstw partnerskich w celu sprawniejszego wprowadzania reform. Realizowane sà te inicjatywy flagowe, m.in. w sferze zintegrowanego zarzàdzania granicami czy wspierania rozwoju ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Polska od poczàtku swej transformacji dà y a do zbudowania jak najlepszych stosunków ze wschodnimi sàsiadami i by a rzecznikiem obj cia ich skoordynowanà politykà Unii Europejskiej. Partnerstwo Wschodnie jest ukoronowaniem tych staraƒ. Nic dziwnego, e wzmocnienie tej polityki sta o si jednym z priorytetów pierwszej polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku. Moldova / Mo dawia Ukraine / Ukraina 7

8

9 HISTORY Closing the economic and social gap between the European Union and its eastern neighbours should be a common concern of European Union Member States and Europe as a whole. Otherwise, political and social forces could come to the fore by which also the West will be inevitably affected. Rados aw Sikorski, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland European Union Member States have always been interested in forging closer ties with their nearest neighbours, with whom they are bound by historical, cultural and economic links. Since 2004, all countries situated close to EU borders have been offered the opportunity to become beneficiaries of the European Neighbourhood Policy although the EU, through the so-called Barcelona Process, had been engaged in cooperation with the Mediterranean countries as early as from The European Neighbourhood Policy was the first cohesive initiative that allowed the European Union to pursue an active policy towards its neighbours, by supporting their economic modernization and political reforms. If we wanted to see a prompt elimination of development disproportions between Western and Eastern Europe, the potential opportunities of this common policy had to be enhanced. Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine are European not only in the geographic sense, but also in the historic and cultural one. What sets them apart from European Union countries is mainly the level of economic development and of democracy. Differences deepened by the post-war division of the European continent became strikingly visible when, after the waves of EU enlargement in 2004 and 2007, Eastern Europe and the South Caucasus found themselves in direct proximity of the European Union. New members, especially the Visegrad Group countries (Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia) and the Baltic countries (Lithuania, Latvia and Estonia) have advocated putting together an ambitious proposal for deeper cooperation and assistance to their neighbours in their reform processes that would encourage them to modernise. Countries that have lived through political and economic transition realise HISTORIA Wspólnà troskà cz onków Unii Europejskiej i ca ej Europy powinno byç zmniejszenie gospodarczej i spo ecznej przepaêci mi dzy Unià a jej wschodnimi sàsiadami. W przeciwnym razie do g osu dojêç mogà polityczne i spo eczne si y, które niechybnie odcisnà pi tno tak e na Zachodzie. Rados aw Sikorski, minister spraw zagranicznych RP Cz onkowie Unii Europejskiej zawsze byli zainteresowani zacieênianiem stosunków przede wszystkim ze swoimi najbli szymi sàsiadami, z którymi àczà ich wi zi historyczne, kulturowe i gospodarcze. Od 2004 roku wszystkie kraje le àce w pobli u unijnych granic mog y si staç beneficjentami Europejskiej Polityki Sàsiedztwa, jakkolwiek ju od 1995 roku Unia poprzez tzw. proces barceloƒski anga owa a si we wspó prac z krajami basenu Morza Âródziemnego. Europejska Polityka Sàsiedztwa by a pierwszà spójnà inicjatywà, dzi ki której Unia Europejska mia a prowadziç aktywnà polityk wobec swoich sàsiadów, wspierajàc ich modernizacj gospodarczà i reformy polityczne. Aby móc liczyç na szybkie usuni cie dysproporcji w rozwoju mi dzy Zachodem a krajami Europy Wschodniej, nale a o zwi kszyç mo liwoêci oferowane przez t wspólnà polityk. Armenia, Azerbejd an, Bia oruê, Gruzja, Mo dawia i Ukraina sà paƒstwami europejskimi nie tylko w sensie geograficznym, ale tak e historycznym i kulturowym. To, co je odró nia od krajów Unii Europejskiej, to przede wszystkim stopieƒ rozwoju gospodarczego i poziomu demokracji. Ró nice, które pog bi powojenny podzia kontynentu, sta y si szczególnie widoczne, gdy po rozszerzeniach UE w latach 2004 i 2007 Europa Wschodnia wraz z Kaukazem Po udniowym znalaz a si w bezpoêrednim sàsiedztwie Unii Europejskiej. Nowi cz onkowie, zw aszcza kraje Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, W gry i S owacja) i kraje ba tyckie (Litwa, otwa i Estonia), zacz li zabiegaç o stworzenie ambitnej oferty pog biania wspó pracy oraz wsparcia reform dla swoich sàsiadów, która zach ca aby ich do modernizacji. Paƒstwa, które mia y za sobà doêwiadczenie transformacji ustrojowej i gospodarczej, wiedzia y, e bez silnego 9

10 10 that without strong international support the process of building democracy and a free market economy can be extremely difficult. In facing such challenges, it helps to have the right sort of motivation. New Member States argued that the European Union should offer its partners in the East the kind of cooperation that will convince them to pursue more ambitious reforms. Otherwise, the region will continue to be exposed to all sorts of crises that it will find difficult to cope with. As a result, the European Union, a close neighbour, will also feel their negative impact. Successive Polish governments have demonstrated such commitment and have consistently supported modernisation efforts of its eastern partners. Poland and this is not an exaggeration has been at the forefront of countries that have encouraged them to implement political and economic reforms. The European Union was engaged in many activities aimed at enhancing its ties with the region, but it did so without a consistent vision of how its cooperation with Eastern European countries and the South Caucasus should look like. An important step enabling the forging of a common EU policy towards this region was Germany s initiative of European Neighbourhood Policy Plus put forward during its Presidency of the EU Council in Soon afterwards, Poland with the support of Sweden, began works on the concept of a cohesive political initiative addressed to Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. Its aim was to send a signal that irrespective of the debate going on inside the European Union after further enlargement, its Member States want to assist their neighbours with modernisation efforts. In Poland s opinion, the lack of such initiative after the enlargement of the European Union could have led to a new division of Europe into privileged countries and those left behind. Poland and Sweden decided to take advantage of the European Neighbourhood Policy already in operation as an instrument for cooperation with the governments of neighbouring countries and for supporting their reforms. However, the authors of the new project wanted to launch an ambitious initiative that would enable modernisation of all areas of the state and the society. wsparcia z zewnàtrz budowanie demokracji i wolnego rynku mo e byç wyjàtkowo mudnym procesem. Do zmierzenia si z tym wyzwaniem konieczna jest te odpowiednia motywacja. Nowi cz onkowie wspólnie przekonywali, e Unia Europejska powinna zaoferowaç swoim partnerom na Wschodzie taki rodzaj wspó pracy, który przekona ich do podj cia ambitniejszych reform. W przeciwnym razie region b dzie wcià nara ony na ró nego rodzaju kryzysy, z którymi nie b dzie w stanie sobie poradziç. W rezultacie b dà one mia y tak e negatywny wp yw na le àcà w pobli u Uni Europejskà. Kolejne polskie rzàdy stara y si dawaç przyk ad takiego aktywnego zaanga owania, dlatego konsekwentnie wspiera y dà enia modernizacyjne wschodnich partnerów. Bez przesady mo na stwierdziç, e Polska znajdowa a si w awangardzie krajów, które próbowa y zach caç ich do wdra ania reform politycznych i gospodarczych. Unia Europejska podejmowa a ró ne dzia ania majàce wzmocniç jej zwiàzki z regionem, ciàgle jednak brakowa o kompleksowej wizji wspó pracy z paƒstwami Europy Wschodniej i Kaukazu Po udniowego. Wa nym krokiem umo liwiajàcym stworzenie wspólnej unijnej polityki wobec tego regionu by a inicjatywa Niemiec, które w czasie swojej prezydencji w Unii Europejskiej w 2007 roku zaproponowa y utworzenie Europejskiej Polityki Sàsiedztwa Plus. Nied ugo póêniej Polska, przy wsparciu Szwecji, zacz a prace nad koncepcjà spójnej politycznej inicjatywy skierowanej do Armenii, Azerbejd anu, Bia orusi, Gruzji, Mo dawii i Ukrainy. Mia a ona byç sygna em, e bez wzgl du na toczàcà si w Unii Europejskiej debat na temat dalszego rozszerzenia kraje cz onkowskie chcà pomóc swoim sàsiadom w modernizacji. Zdaniem Polski brak takiej inicjatywy po rozszerzeniu Unii Europejskiej móg by doprowadziç do nowego podzia u Europy na kraje uprzywilejowane i te pozostawione na uboczu. Polska i Szwecja postanowi y wykorzystaç funkcjonujàcà ju Europejskà Polityk Sàsiedztwa, która by a wykorzystywana do wspó pracy z rzàdami krajów sàsiedzkich i wspierania ich reform. Twórcy nowego projektu chcieli stworzyç inicjatyw ambitniejszà,

11 The existing selective support for reforms, often without a long-term plan, was to be replaced with a broad offer of comprehensive deepening of cooperation and wide-reaching support for modernisation. In order to win the support of all of the EU Member States, in May 2008, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland Rados aw Sikorski and the Minister of Foreign Affairs of Sweden Carl Bildt presented their project at a meeting of the heads of the EU diplomacy. Since then, the initiative has started to develop dynamically. During the meeting in June of the same year, the European Council unanimously accepted the Polish-Swedish proposal and requested the European Commission to develop the details of the Eastern Partnership. In December 2008, the European Commission presented concrete proposals concerning the Eastern Partnership. In its Communication, the Commission found that stability, better governance and economic development on the eastern borders are of vital interest to the European Union. która umo liwia aby modernizacj wszystkich obszarów paƒstwa i spo eczeƒstwa. Dotychczasowe wybiórcze wspieranie reform, cz sto bez dalekosi nego planu, mia a zastàpiç oferta kompleksowego pog biania wspó pracy i szerokiego wsparcia modernizacji. Polska i Szwecja uzna y, e uda si jà przeprowadziç jedynie dzi ki daleko posuni tej integracji gospodarczej i politycznej krajów partnerskich z Unià Europejskà. W celu zdobycia poparcia wszystkich cz onków Unii Europejskiej w maju 2008 roku ministrowie spraw zagranicznych Polski, Rados aw Sikorski, oraz Szwecji, Carl Bildt, zaprezentowali projekt Partnerstwa Wschodniego na spotkaniu szefów unijnej dyplomacji. Od tamtej pory inicjatywa zacz a si dynamicznie rozwijaç. Rada Europejska podczas posiedzenia w czerwcu tego samego roku jednomyêlnie zaakceptowa a polsko-szwedzkà propozycj i wezwa a Komisj Europejskà do opracowania szczegó ów Partnerstwa Wschodniego. Ju w grudniu 2008 r. Komisja Europejska przedstawi a konkretne propozycje dotyczàce Partnerstwa Wschodniego. W komunikacie Komisja stwierdzi a, 11

12 12 The Commission also pointed out that the Member States experienced in transformation processes are to play a key role in the Eastern Partnership project. At the summit in March 2009, the European Council unanimously expressed its support for the ambitious Eastern Partnership project, which at the same time had become an integral part of the European foreign policy. In the conclusions of the summit the Council assured that the promotion of stability, good governance and economic development in the East is of strategic importance to the European Union. The launch of the policy would not be possible without the commitment of the Czech Republic, which made it one of the priorities of its EU Presidency. On May 7, 2009, the Eastern Partnership was launched at the summit in Prague. It was attended by the representatives of all EU Member States and the six partner countries. In addition to the Heads of States or Governments, there also appeared the heads of the major EU political institutions, including the European Parliament and the European Commission. There were also representatives of financial institutions that provide support to the Partnership. The Eastern Partnership is based on the common sense of responsibility and equality of all partners. It is also based on common values. I am glad that I can announce this in Prague in the year of the 20th anniversary of the fall of the Iron Curtain said Prime Minister of the Czech Republic Mirek Topolanek At the conclusion of the summit, the leaders adopted the Prague Declaration, which became the basic founding document of the Eastern Partnership. The Prague Declaration states that the Eastern Partnership is based on common interests and obligations. It will be developed jointly, in a fully transparent manner. The basis of the Eastern Partnership are commitments relating to the principles of international law and fundamental values such as democracy, rule of law, human rights and fundamental freedoms as well as market economy, sustainable development and good governance. The main objective of the Eastern Partnership is to create the necessary conditions to accelerate the process of political association and further e: stabilnoêç, lepsze rzàdy i rozwój gospodarczy na wschodnich granicach Unii Europejskiej le à w jej ywotnym interesie. Komisja zwróci a te uwag, e to paƒstwa cz onkowskie, dysponujàce doêwiadczeniem w procesach transformacji, majà do odegrania kluczowà rol w projekcie Partnerstwa Wschodniego. Na szczycie w marcu 2009 roku Rada Europejska wyrazi a jednog oêne poparcie dla ambitnego projektu Partnerstwa Wschodniego, który sta si tym samym integralnà cz Êcià europejskiej polityki zagranicznej. W konkluzjach szczytu Rada zapewni a, e promowanie stabilnoêci, dobrego zarzàdzania i rozwoju gospodarczego na Wschodzie ma strategiczne znaczenie dla Unii Europejskiej. Uruchomienie tej polityki nie by oby mo liwe bez zaanga owania Republiki Czeskiej, która uczyni a z niej jeden z priorytetów swojego przewodnictwa w Unii. 7 maja 2009 roku Partnerstwo Wschodnie zosta o zainaugurowane na szczycie w Pradze. Obecni byli na nim przedstawiciele wszystkich krajów Unii Europejskiej i szeêciu krajów partnerskich. Obok szefów paƒstw lub rzàdów pojawili si te szefowie najwa niejszych unijnych instytucji politycznych, w tym Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Nie zabrak o równie przedstawicieli instytucji finansowych, które udzielajà Partnerstwu wsparcia. Partnerstwo Wschodnie opiera si na wspólnym poczuciu odpowiedzialnoêci i równoêci wszystkich partnerów. Jego fundamentem sà tak e wspólne wartoêci. Jestem szcz Êliwy, e mog to og osiç w Pradze w roku, kiedy obchodzimy 20. rocznic upadku elaznej kurtyny mówi premier Republiki Czeskiej Mirek Topolanek Na zakoƒczenie szczytu przywódcy przyj li Deklaracj Praskà, która sta a si podstawowym dokumentem za o ycielskim Partnerstwa Wschodniego. Deklaracja Praska stwierdza, e Partnerstwo Wschodnie opiera si na wspólnych interesach i zobowiàzaniach. B dzie ono rozwijane wspólnie, w sposób ca kowicie przejrzysty. Podstawà Partnerstwa Wschodniego sà zobowiàzania dotyczàce zasad prawa mi dzynarodowego i podstawowych wartoêci, takich jak: demokracja, praworzàdnoêç, przestrzeganie praw cz owieka i podstawowych wolnoêci, a tak e

13 economic integration between the EU and the partner countries concerned. The participants of the summit agreed that the foundation of the Eastern Partnership will be to deepen bilateral cooperation aimed at concluding association agreements between the EU and the partner countries interested and able to fulfil the necessary requirements. The new agreements will indicate that the goal is also to create deep and comprehensive free trade areas. As mentioned, open markets and economic integration are essential to sustainable economic and political development of the partner countries. The Eastern Partnership is also to help strengthen ties between the partner countries and encourage the peaceful settlement of disputes. The declaration stresses that the Eastern Partnership will promote the mobility of the citizens of the partner countries through the conclusion of visa facilitation agreements with them. The long-term objective of the European Union towards individual countries will be gradual steps towards the total abolition of visas. The Eastern Partnership also aims at strengthening energy security by developing international cooperation with regard to long-term, stable and secure energy supply. It also aims at improving energy efficiency and greater use of renewable energy sources. The first working meeting of representatives of the European Commission and the EU Member States with representatives of the six countries involved in the project was held one month after the Prague summit, while the first formal meeting of Foreign Ministers of the Eastern Partnership countries was held in December The implementation of the policy commenced. gospodarki rynkowej, zrównowa onego rozwoju i dobrych rzàdów. G ównym celem Partnerstwa Wschodniego jest stworzenie warunków niezb dnych do przyspieszenia procesu stowarzyszenia politycznego i dalszej integracji gospodarczej mi dzy Unià Europejskà a zainteresowanymi krajami partnerskimi. Uczestnicy szczytu uzgodnili, e fundamentem Partnerstwa Wschodniego b dzie pog bienie wspó pracy dwustronnej zmierzajàce do zawarcia umów stowarzyszeniowych pomi dzy UE a paƒstwami partnerskimi zainteresowanymi i zdolnymi do wype nienia niezb dnych wymagaƒ. Nowe umowy b dà wskazywa y, e celem jest tak e utworzenie pog bionych i kompleksowych stref wolnego handlu. Jak zaznaczono, otwarte rynki i integracja gospodarcza sà niezb dne dla zrównowa onego rozwoju gospodarczego i politycznego krajów partnerskich. Partnerstwo Wschodnie ma tak e pomóc zacieêniaç wi zi mi dzy samymi krajami partnerskimi i zach caç do pokojowego rozwiàzywania sporów. Deklaracja podkreêla, e Partnerstwo Wschodnie b dzie promowa o mobilnoêç obywateli krajów partnerskich poprzez zawieranie z nimi umów o u atwieniach wizowych. D ugofalowym celem Unii Europejskiej wobec poszczególnych krajów b dà stopniowe dzia ania prowadzàce do ca kowitego zniesienia wiz. Partnerstwo Wschodnie zmierza równie do wzmocnienia bezpieczeƒstwa energetycznego poprzez rozwijanie wspó pracy majàcej na wzgl dzie d ugoterminowe, stabilne i bezpieczne dostawy energii. Ma jednoczeênie przyczyniaç si do podniesienia efektywnoêci energetycznej i wi kszego wykorzystania odnawialnych êróde energii. Do pierwszych roboczych spotkaƒ przedstawicieli Komisji Europejskiej i paƒstw cz onkowskich UE z przedstawicielami szeêciu krajów obj tych projektem dosz o miesiàc po szczycie w Pradze, a ju w grudniu 2009 roku zorganizowano w Brukseli pierwsze formalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych paƒstw Partnerstwa Wschodniego. Rozpocz o si wdra anie tej polityki. 13

14

15 BILATERAL COOPERATION support for reforms association agreements deep and comprehensive free trade areas Today, more than ever, it is in the European Union's interest to pursue an active policy towards its eastern neighbours. I fully agree that we must have a vision of long-term stabilisation of Eastern Europe and cooperation with the countries in the region. Frank-Walter Steinmeier, Foreign Minister of Germany. Polish-German Forum, Warsaw, December 8, 2008 The main objective of the Eastern Partnership is to strengthen bilateral cooperation of the partner countries and the European Union, both at political and economic levels. The EU initiative takes into account the fact that Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine are at different stages of implementation of reforms. Moreover, they have different objectives when it comes to deepening ties with the West. Some of them are only interested in closer cooperation, others would prefer full integration. The Eastern Partnership gives each partner the opportunity to choose to what degree they want to integrate. Any form of closer cooperation will have positive effects, but, of course, those countries that decide for the greatest approximation to the European Union will be able to benefit most from this cooperation. It is only up to the partner countries whether they decide to make a strategic choice and want to tie their future to the countries that due to the free market and democracy are at the forefront of the most developed countries in the world. WSPÓ PRACA DWUSTRONNA wsparcie reform umowy stowarzyszeniowe strefy wolnego handlu DziÊ bardziej ni kiedykolwiek w interesie Unii Europejskiej jest prowadzenie aktywnej polityki wobec jej wschodnich sàsiadów. W pe ni si zgadzam, e musimy mieç wizj d ugofalowej stabilizacji Europy Wschodniej i wspó pracy z krajami tego regionu. Frank-Walter Steinmeier, minister spraw zagranicznych RFN. Forum Polsko-Niemieckie, Warszawa, 8 grudnia 2008 roku G ównym celem Partnerstwa Wschodniego jest zacieênienie wspó pracy dwustronnej krajów partnerskich z Unià Europejskà zarówno na poziomie politycznym, jak i gospodarczym. Unijna inicjatywa bierze pod uwag to, e Armenia, Azerbejd an, Bia oruê, Gruzja, Mo dawia i Ukraina znajdujà si na ró nym etapie wdra ania reform. Ponadto majà ró ne cele, jeêli chodzi o pog bianie zwiàzków z Zachodem. Cz Êç z nich jest zainteresowana jedynie bli szà wspó pracà, inne chcia yby pe nej integracji. Partnerstwo Wschodnie daje ka demu z partnerów mo liwoêç wyboru, do jakiego stopnia zechcà si integrowaç. Ka da forma bli szej wspó pracy b dzie mia a pozytywne efekty, ale oczywiêcie kraje, które zdecydujà si na najwi ksze zbli enie z Unià Europejskà, b dà mog y odnieêç najwi ksze korzyêci ze wspó pracy. Tylko od krajów partnerskich zale y, czy zdecydujà si na dokonanie strategicznego wyboru i zechcà zwiàzaç swojà przysz oêç z krajami, które dzi ki wolnemu rynkowi i demokracji znalaz y si w czo ówce najlepiej rozwini tych paƒstw Êwiata. Support for reforms The introduction of ambitious reforms and the implementation of enhanced cooperation with the European Union would not be possible without properly prepared public administration Wsparcie reform Wprowadzanie ambitnych reform oraz realizowanie pog bionej wspó pracy z Unià Europejskà nie by oby mo liwe bez odpowiednio przygotowanych do tego instytucji administracji publicznej. 15

16 16 institutions. Therefore, the Eastern Partnership included the preparation of the Comprehensive Institution Building Programme (CIB). This is a completely new initiative, which so far has not existed in the European Neighbourhood Policy. By improving administration the partner countries will better cope with meeting the obligations arising from the new agreements with the European Union. The development of efficient institutions has helped countries such as Poland on their way to European Union membership. This could not, however, happen without external support. The European Commission has invested considerable financial and human resources in administrative reform in the candidate countries. Nearly one-third of its funding from the PHARE fund, which covered Poland in 1990, was allocated to the development of a performing government, responsible for the implementation of EU rules and standards. The development of an independent civil service was commenced. Further strengthening of institutions and the subsequent reforms supported by the European Union enabled the efficient conduct of complex accession negotiations that require great deal of experience. They were crowned with the accession of Poland to the European Union on May 1, Thanks in part to its reformed institutions, Poland today is a reliable partner in the European Union. Poland efficiently uses the EU funds to help it catch up on economic and social development, after decades of being forced to experiment with socialism. And as a result, it steadily consolidates its position among the strongest countries. The Eastern Partnership puts a similar emphasis on the strengthening of institutions in the partner countries. The creation of effectively functioning and transparent administration will guarantee that the efforts and assistance from the European Union are not in vain. Over 170 million euro has been allocated to the Comprehensive Institutional Building Programme for Work on assessing the functioning of the administration is underway. A detailed list of key ministries and other government institutions, whose reinforcement will be necessary for the efficient Dlatego w ramach Partnerstwa Wschodniego przygotowany zosta Kompleksowy Program Rozwoju Instytucjonalnego (Comprehensive Institution Building Programme CIB). To zupe nie nowa inicjatywa, która nie istnia a do tej pory w ramach Europejskiej Polityki Sàsiedztwa. Dzi ki usprawnieniu administracji kraje partnerskie lepiej poradzà sobie z wype nianiem zobowiàzaƒ wynikajàcych z nowych umów z Unià Europejskà. Budowa sprawnie dzia ajàcych instytucji pomog a krajom takim jak Polska w ich drodze do cz onkostwa w Unii Europejskiej. Nie uda oby si to jednak bez wsparcia z zewnàtrz. Komisja Europejska przeznaczy a znaczne zasoby finansowe i ludzkie na reformy administracji w krajach kandydackich. Prawie jedna trzecia Êrodków z funduszu PHARE, którym Polska zosta a obj ta w 1990 roku, by a przeznaczona na budowanie sprawnie funkcjonujàcej administracji odpowiadajàcej za wprowadzanie w ycie unijnych przepisów i standardów. Rozpocz to budow niezale nej s u by cywilnej. Dalsze wzmacnianie instytucji i kolejne reformy wspierane przez Uni Europejskà umo liwi y sprawne przeprowadzenie skomplikowanych i wymagajàcych du ego doêwiadczenia negocjacji cz onkowskich. Zosta y one zwieƒczone przyj ciem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. M.in. dzi ki zreformowanym instytucjom Polska jest dziê wiarygodnym partnerem w Unii Europejskiej. Sprawnie wykorzystuje unijne fundusze, które majà jej pomóc w nadrobieniu zaleg oêci w rozwoju gospodarczym i spo ecznym, b dàcych wynikiem zmuszania jej przez kilkadziesiàt lat do socjalistycznych eksperymentów, i w rezultacie stale umacnia swojà pozycj w gronie najsilniejszych krajów. Partnerstwo Wschodnie k adzie podobny nacisk na wzmocnienie instytucji w krajach partnerskich. Stworzenie efektywnie dzia ajàcej i przejrzystej administracji b dzie gwarancjà, e wysi ki oraz pomoc ze strony Unii Europejskiej nie pójdà na marne. Na Kompleksowy Program Rozwoju Instytucjonalnego przekazano ponad 170 mln euro na lata Obecnie trwajà prace nad ocenà funkcjonowania administracji. Przygotowywany jest szczegó owy wykaz kluczowych ministerstw i innych instytucji rzàdowych, których wzmocnienie b dzie niezb dne do sprawnej

17 cooperation with the European Union, is being prepared. The methods and means to be used to carry out the reforms are being determined. Once priorities reforming the institutions are established, individual EU Member States will also be able to get involved in the provision of aid. Some of them have vast experience and great expertise. In addition to providing advice they will also be able to render additional financial support. But institution building will be successful only on the condition that the partner countries fully engage themselves in this process. A significant role can be played not only by politicians and officials but also by civil society organisations. They should oversee the implementation of reforms and ensure that state institutions become more transparent, more efficient in operation, and officials and politicians sitting in them are responsible and honest. In the European Union and the partner countries the so-called contact points have been established, in which each country and organisation obtains information on how to get involved in the construction of well-functioning institutions, which determine the project's success. Association Agreements We recognise the Eastern Partnership as an effective mechanism to help us meet our ultimate goal, which is the closest possible integration of Georgia with the European Union. Giorgi Baramidze, Deputy Prime Minister of Georgia. The Europe-Ukraine Forum, Kiev, April 8, 2010 Strengthening cooperation of the partner countries with the European Union will allow the conclusion of new comprehensive agreements. The existing Partnership and Cooperation Agreements will be replaced by Association Agreements. The Agreements, which include many new areas of cooperation, will create strong political ties, and will become the basis for further implementation of legislation and standards of the European Union in the partner countries. They provide the partner countries with a privileged position in relations with the European Union. Such agreements are negotiated with those partners who are determined to wspó pracy z Unià Europejskà. Wyznaczane sà metody i Êrodki, za pomocà których zostanà przeprowadzone reformy. Kiedy ju zostanà ustalone priorytety reformowania instytucji, w pomoc b dà si mog y zaanga owaç tak e poszczególne kraje cz onkowskie Unii Europejskiej. Niektóre z nich majà ogromne doêwiadczenie i Êwietnych ekspertów. Oprócz doradztwa b dà mog y udzielaç te dodatkowego wsparcia finansowego. Ale budowa instytucji powiedzie si jedynie pod warunkiem, e w pe ni zaanga ujà si w nià tak e same kraje partnerskie. Znaczàcà rol do odegrania majà nie tylko politycy i urz dnicy, ale równie organizacje spo eczeƒstwa obywatelskiego. To one powinny nadzorowaç wprowadzanie reform i sprawdzaç, czy instytucje paƒstwowe stajà si bardziej przejrzyste, sprawniej funkcjonujà, a zasiadajàcy w nich urz dnicy i politycy sà odpowiedzialni i uczciwi. Na terenie Unii Europejskiej i krajów partnerskich utworzono tzw. punkty kontaktowe, w których ka dy kraj i organizacja otrzyma informacje, jak mo na si zaanga owaç w budow sprawnie dzia ajàcych instytucji, warunkujàcych sukces ca ego przedsi wzi cia. Umowy stowarzyszeniowe Uznajemy Partnerstwo Wschodnie za skuteczny mechanizm pomagajàcy nam w osiàgni ciu ostatecznego celu, jakim jest najbli sza z mo liwych integracja Gruzji z Unià Europejskà. Giorgi Baramidze, wicepremier Gruzji. Forum Europa-Ukraina, Kijów, 8 kwietnia 2010 roku ZacieÊnienie wspó pracy krajów partnerskich z Unià Europejskà umo liwià nowe pog bione umowy. Obowiàzujàce do tej pory umowy o partnerstwie i wspó pracy (Partnership and Cooperation Agreement) zostanà zastàpione umowami o stowarzyszeniu (Association Agreements). Porozumienia, które obejmujà wiele nowych dziedzin wspó pracy, utworzà silne wi zi polityczne i stanà si podstawà do dalszego wprowadzania prawodawstwa i standardów Unii Europejskiej w krajach partnerskich. Dajà one uprzywilejowanà pozycj krajom partnerskim w relacjach z Unià 17

18 make far-reaching commitments to the European Union. The precondition of the launch of negotiations and the subsequent strengthening of relations is good progress in terms of democracy, rule of law and human rights. Deep and Comprehensive Free Trade Areas Association Agreements, which allow the development of closer political ties, also include statements relating to the creation of Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs). This means that when the relevant criteria are met, the partner countries commit themselves to introducing free market principles. The European Union assumes that open markets and economic integration will contribute to the rapid economic development of the partners and increased prosperity, and the creation of stronger trade ties will increase the chances of a lasting political stability. The free market is one of the greatest achievements of the European Union, which has put much effort in economic integration. Customs controls have been abolished, and procedures and regulations have been simplified and standardised. People, goods, services and money move freely, like in the same state. According to data from the European Commission, the common market has helped create several million jobs and generate hundreds of billions of euro of additional income in the European Union. Companies selling on the EU market have unlimited access to almost 500 million consumers. As a result of the abolition of trade barriers and opening up national markets more enterprises can compete with each other. For consumers this means lower prices and greater choice. Europejskà. Tego rodzaju umowy sà negocjowane z tymi partnerami, którzy sà zdecydowani zaciàgnàç daleko idàce zobowiàzania wobec Unii Europejskiej. Warunkiem rozpocz cia negocjacji i póêniejszego zacieênienia stosunków jest odpowiedni post p pod wzgl dem demokracji, praworzàdnoêci i praw cz owieka. Pog bione i Kompleksowe Strefy Wolnego Handlu Umowy o stowarzyszeniu, które umo liwiajà zacieênienie wi zi politycznych, zawierajà jednoczeênie deklaracje dotyczàce utworzenia Pog bionych i Kompleksowych Stref Wolnego Handlu (DCFTA). Oznacza to, e po spe nieniu odpowiednich kryteriów kraje partnerskie zobowiàzujà si do wprowadzenia zasad wolnego rynku. Unia Europejska wychodzi z za o enia, e otwarte rynki i integracja gospodarcza przyczynià si do szybkiego rozwoju gospodarczego partnerów, a wzrost dobrobytu i stworzenie silnych wi zi handlowych zwi kszà te szanse na trwa à stabilizacj politycznà. Wolny rynek to jedno z najwi kszych osiàgni ç Unii Europejskiej, która w o y a wiele wysi ku w integracj gospodarczà. Zniesione zosta y kontrole celne, uproszczono i ujednolicono procedury i przepisy. Ludzie, towary, us ugi i pieniàdze przemieszczajà si swobodnie, niczym w obr bie jednego paƒstwa. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, wspólny rynek pomóg stworzyç kilka milionów miejsc pracy i wygenerowaç setki miliardów euro dodatkowego dochodu w Unii Europejskiej. Firmy sprzedajàce na unijnym rynku majà nieograniczony dost p do prawie 500 mln konsumentów. Zniesienie barier handlowych i otwarcie rynków krajowych sprawia, e wi cej przedsi biorstw mo e ze sobà konkurowaç. Dla konsumentów oznacza to ni sze ceny i wi kszy wybór. 18

19 Through agreements on Deep and Comprehensive Free Trade Areas the Eastern Partnership countries have the possibility of economic integration with the market and enjoy the same benefits that have ensured rapid development of western economies. The partner countries could benefit fully from the influx of EU investment and capital as well as access to modern technology necessary for modernisation. The Agreements will cover trade in goods and services, and alignment of the regulations of the partner countries to the EU standards. But in order to think of economic integration, it is necessary to meet a number of conditions. One of them is membership in the World Trade Organisation (WTO). Mobility and security Visa liberalisation is a priority for all partner countries and is one of the fastest growing areas in which they wish to enhance bilateral cooperation with the European Union. Countries that are ready to introduce the relevant EU legislation and standards are likely to be covered by visa facilitation measures, including the reduction or abolition of visa fees. In the longer term, the aim is to extend the visa-free travel to cover these countries. To this end, it is necessary to introduce reforms that will facilitate travelling for citizens of the partner countries, but also guarantee stability and security at the borders of both the six partner countries and the European Union. The Eastern Partnership includes projects covering the fight against illegal immigration and the establishment of integrated border management systems. EU aid includes, among others, the development of high quality control procedures at the borders and appropriate infrastructure, such as adequate number of border points, high quality documents, a sufficient degree of computerisation, as well as effective systems for data protection. For the EU countries to be able to open their borders to citizens of the partner countries, it is necessary to increase the effectiveness of Dzi ki umowom o Pog bionych i Kompleksowych Strefach Wolnego Handlu kraje Partnerstwa Wschodniego majà mo liwoêç integracji gospodarczej z tym rynkiem i czerpania z tego tych samych korzyêci, które zapewni y szybki rozwój zachodnim gospodarkom. Kraje partnerskie b dà mog y korzystaç z nap ywu unijnych inwestycji i kapita u, a tak e z dost pu do nowoczesnych technologii, niezb dnych w modernizacji. Porozumienia b dà obejmowa y handel towarami i us ugami oraz dostosowanie przepisów paƒstw partnerskich do norm unijnych. Jednak aby mo na by o myêleç o integracji gospodarczej, konieczne jest spe nienie wielu warunków. Jednym z nich jest cz onkostwo w Âwiatowej Organizacji Handlu (WTO). MobilnoÊç i bezpieczeƒstwo Liberalizacja wizowa ma priorytetowe znaczenie dla wszystkich krajów partnerskich i jest jednym z najszybciej rozwijajàcych si obszarów, w których chcà one zacieêniaç wspó prac dwustronnà z Unià Europejskà. Paƒstwa, które b dà gotowe wprowadziç odpowiednie unijne przepisy i standardy, mogà liczyç na u atwienia w procedurach wizowych, w tym na obni enie lub zniesienie op at za ich wydanie. W dalszej perspektywie celem jest obj cie ich ruchem bezwizowym. Do tego konieczne jest wprowadzenie reform, które u atwià mieszkaƒcom krajów partnerskich wyjazdy, ale jednoczeênie zagwarantujà stabilnoêç i bezpieczeƒstwo granic zarówno szeêciu krajów partnerskich, jak i Unii Europejskiej. W ramach Partnerstwa Wschodniego przewidziano projekty obejmujàce walk z nielegalnà imigracjà i utworzenie zintegrowanych systemów zarzàdzania granicami. Unijna pomoc dotyczy m.in. opracowania wysokiej jakoêci procedur kontroli na granicach, co wià e si z odpowiednià infrastrukturà, np. adekwatnà liczbà punktów granicznych, wysokà jakoêcià dokumentów, stosownym stopniem informatyzacji, a tak e skutecznymi systemami ochrony danych. Aby kraje Unii 19

20 their police and justice system, especially in the fight against corruption and organised crime. It is also necessary to conclude agreements to allow the extradition of illegal immigrants. Energy security Deepening energy cooperation can help increase the energy security of the partner countries and the European Union. Support for reform in the energy sector is therefore one of the main tasks of the Eastern Partnership. The future of Eastern Europe and the South Caucasus largely depends on how they solve their energy problems. Most of them have obsolete infrastructure, and their economies are often dependent on imported raw materials. Gas consumption in Ukraine and Belarus per capita is among the highest in the world. Very high power consumption significantly reduces the efficiency and the competitiveness of economies. There also are non-market, unclear rules for the functioning of the energy markets, which can foster corruption. The Eastern Partnership countries are given the ability to integrate their energy markets with the EU market. Investments in infrastructure and harmonisation of legislation are to strengthen collaboration and provide an opportunity to sign long-term contracts for the supply and transit of energy. The Eastern Partnership initiative puts emphasis on increasing energy efficiency and renewable energy sources. This will help reduce dependence of the Eastern Partnership countries on imported raw materials, and the money thus saved can be used for other investments for the development of the countries in the region. Europejskiej mog y otworzyç swoje granice dla mieszkaƒców krajów partnerskich, konieczne jest zwi kszanie skutecznoêci ich policji i wymiaru sprawiedliwoêci, przede wszystkim w zakresie walki z korupcjà i przest pczoêcià zorganizowanà. Niezb dne jest tak e zawarcie umów umo liwiajàcych ekstradycj nielegalnych imigrantów. Bezpieczeƒstwo energetyczne Pog bienie wspó pracy energetycznej mo e pomóc w zwi kszeniu bezpieczeƒstwa energetycznego krajów partnerskich i Unii Europejskiej. Wsparcie reform sektora energetycznego jest wi c jednym z podstawowych zadaƒ Partnerstwa Wschodniego. Przysz oêç krajów Europy Wschodniej i Kaukazu Po udniowego w du ym stopniu zale y od tego, jak rozwià à one swoje problemy energetyczne. Wi kszoêç z nich ma przestarza à infrastruktur, a ich gospodarki sà cz sto zale ne od importowanych surowców. Zu ycie gazu na Ukrainie i Bia orusi per capita nale y do najwy szych na Êwiecie. Bardzo wysokie zu ycie energii powoduje, e efektywnoêç, a tym samym konkurencyjnoêç gospodarek jest bardzo niska. Do tego dochodzà nierynkowe, niejasne zasady funkcjonowania rynków energetycznych, co mo e sprzyjaç korupcji. Kraje Partnerstwa Wschodniego dostajà mo liwoêç zintegrowania swoich rynków energetycznych z rynkiem Unii Europejskiej. Inwestycje w infrastruktur i harmonizacja przepisów majà zacieêniç wspó prac i umo liwiç podpisywanie d ugoterminowych umów na dostawy i tranzyt energii. Inicjatywy Partnerstwa Wschodniego k adà nacisk na zwi kszanie wydajnoêci energetycznej i wykorzystanie odnawialnych êróde energii. Pomo e to zmniejszyç zale noêç krajów Partnerstwa Wschodniego od importu surowców, a zaoszcz dzone w ten sposób Êrodki finansowe b dà mog y zostaç wykorzystane na inne inwestycje umo liwiajàce rozwój paƒstw tego regionu. 20

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011 Platforma Obywatelska Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodgo i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011 pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety polskiej

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r.

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. KW Nowoczesna Ryszarda Petru Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodgo i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE 11.4.2016 B8-0442/1 1 Umocowanie 10 uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące przystąpienia Turcji do UE, uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Możliwa rola PSP w zakresie pomocy rozwojowej i humanitarnej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Możliwa rola PSP w zakresie pomocy rozwojowej i humanitarnej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Możliwa rola PSP w zakresie pomocy rozwojowej i humanitarnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Oficjalna pomoc rozwojowa Współpraca rozwojowa w Polsce Możliwości zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Udział Służby Celnej w rozwoju współpracy z Ukrainą Doświadczenia RP z procesu integracji z Unią Europejską

Udział Służby Celnej w rozwoju współpracy z Ukrainą Doświadczenia RP z procesu integracji z Unią Europejską DEPARTAMENT CEŁ MINISTERSTWO FINANSÓW Program Zintegrowanego Bezpieczeństwa Chemicznego na Ukrainie Udział Służby Celnej w rozwoju współpracy z Ukrainą Doświadczenia RP z procesu integracji z Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys. Tomasz Gubała

Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys. Tomasz Gubała Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys Tomasz Gubała Otwarte Dane (OpenData, OD) Dane publiczne, które są Łatwo dostępne Otwarty odczyt dla wszystkich (bez konieczności rejestracji) Kompletne Zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 6. Płacenie podatków i ich aspekt międzynarodowy Owsiak S., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 2005 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Taxation trends in the European

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2014/2015) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu

Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu r. pr. dr Filip M. Elżanowski Biuro wwarszawie: ul. Kruczkowskiego 8 Budynek Nordic Park, 7 piętro 00 380 Warszawa Biuro w Dakarze: 20 Rue, Amadou Assane Ndoye

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 Wykład 2. Wolność gospodarcza ( Economic Freedom) Koncepcja instytucjonalnego definiowania pojęcia wolności gospodarczej została opracowana przez M. Friedmana, laureata nagrody Nobla w 1986 roku. Seria

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

The Baltic Sea Labour Forum

The Baltic Sea Labour Forum The Baltic Sea Labour Forum information Information Gdańsk, 28th October 2014 BSLF ma na celu promowanie dialogu społecznego, struktur trójstronnych i współpracę jako kluczowych elementów zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015 Program Europa dla obywateli Poznań 19 listopada 2015 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Zasady finansowania i cykl życia projektu 3. Gdzie szukać informacji

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Warsaw, 11 January 2016 TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Summary of trading activity on the electricity, natural gas and property rights markets

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji:

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: 1. Cele ET 2020 i komunikat na temat modernizacji systemów szkolnictwa wyŝszego jako tło załoŝeń nowego programu 2014-2020. 2. Co wiemy dzisiaj o programie

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo