FLANDRIA DO POLSKI FLANDERS TO POLAND

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FLANDRIA DO POLSKI FLANDERS TO POLAND"

Transkrypt

1 FLANDERS NORTHERN REGION OF BELGIUM TRADE MISSION WASTE MANAGEMENT AND SOIL REMEDIATION TO POLAND 5-8 NOVEMBER 2013/5-8 LISTOPADA 2013 FLANDRIA PÓŁNOCNY REGION BELGII MISJA HANDLOWA FIRM FLAMANDZKICH SEKTORA GOSPODAROWANIA ODPADAMI I RE- KULTYWACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH DO POLSKI Gaucheretstraat 90 I B-1030 BRUSSELS I BELGIUM T I F I twitter.com/investflanders twitter.com/fitagency

2 FLANDERS INVESTMENT & TRADE ORGANISER / ORGANISATOR Gaucheretstraat 90 B-1030 BRUSSEL BELGIUM T F Website: Claire TILLEKAERTS CEO Zakres działalności: Flanders Investment & Trade jest agendą publiczną promującą międzynarodowe kontakty biznesowe, działającą w interesie zarówno firm flamandzkich, jak i zagranicznych. Niezależnie od tego, w jakim sektorze prowadzisz działalność gospodarczą, Flanders Investment & Trade pomoże Ci nie tylko znaleźć produkty czy usługi, których szukasz, ale również nawiązać relację biznesową od joint venture do transferu technologii. Ponadto Flanders Investment & Trade promuje Flandrię jako wrota do Europy dla inwestorów. Nasza agenda identyfikuje, informuje, doradza oraz wspiera firmy zagraniczne, które planują ekspansję w Europie, i zachęca, aby wybrały Flandrię, jako region planowanej inwestycji. Nasze atuty to doskonała znajomość flamandzkiej gospodarki oraz dobrze rozwinięta sieć biur i przedstawicieli handlowych na całym świecie. To wszystko oddajemy do Państwa dyspozycji! Zapraszamy na naszą stronę internetową i zachęcamy do skorzystania z naszych bezpłatnych usług. Z ponad 90 biurami na całym świecie jesteśmy zawsze blisko Ciebie! 1

3 DELEGATES / DELEGACI FLANDERS INVESTMENT & TRADE WARSAW Luc STRYBOL Economic & Commercial Attaché Al. Ujazdowskie 51, Warszawa - Poland T F Anna PYRCAK Commercial Deputy FLANDERS INVESTMENT & TRADE BRUSSELS Karine DE VLEESCHOUWER Area Manager Northern & Central Europe T F Website: 2

4 PARTICIPANTS / UCZESTNICY A-LAW INTERNATIONAL LAW FIRM AVECOM BAKER & McKENZIE BELGIUM DE NEEF CHEMICAL PROCESSING DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS ECOREM ENVIROSOIL ENVISAN EUROPEAN REMEDIATION TECHNOLOGIES FITA - FLANDERS INTERNATIONAL TECHNICAL AGENCY OVAM - PUBLIC WASTE AGENCY OF FLANDERS ORGANIC WASTE SYSTEMS POLLUX CONSULTING VCB - THE FLEMISH BUILDING CONFEDERATION IMMOTERRAE VK ARCHITECTS & ENGINEERS WATERLEAU GROUP 3

5 A-LAW INTERNATIONAL LAW FIRM Vlaamse Kaai 76 B-2000 ANTWERPEN BELGIUM T F Website: Delegates: Patricia LEERS Managing Partner/ Head International Dep. Sylwia RASSON Legal Counsel Poland Activities: A-Law Attorneys is an independent Belgian law firm providing national, European and International Legal services. A-Law Attorneys is a multi-disciplinary law office, active in the different domains of law related to international trade, logistics, insurance, real estate, investment and business law as a whole, intellectual property law and international contract management. Besides the Belgian Team of attorneys, the Antwerp based firm is host to a team of foreign attorneys and legal counsels from different countries such as: France, the Netherlands, Germany, Spain, Portugal, Italy, Poland, Bulgaria, Romania, Moldova, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Serbia, Slovenia, Latvia, Lebanon, Egypt, South-Africa, Turkey, Brazil, China, Russia and CIS-countries,. Furthermore, A-law Attorneys is founder of Eurenet, a European Recovery Network, and has liaison offices worldwide. Important to underline is that the Polish Attorney-at-law active at A-Law has affinity with the Polish legal system. Our Polish desk is therefore well placed to legally guide entrepreneurs in reference to immigration, emigration, transactions and investments both in Poland and in Belgium/Europe. Recently, A-Law was nominated for the prestigious Belgian Legal Awards, an award which honours the best law firms and lawyers for their excellence and innovation. 4

6 A-LAW INTERNATIONAL LAW FIRM Uczestnicy: Patricia LEERS Managing Partner A-Law / Kierownik Działu Międzynarodowego Sylwia RASSON Legal Counsel Poland Działalność firmy: A-Law Attorneys to niezależna belgijska kancelaria prawna świadcząca usługi prawne: krajowe, europejskie i międzynarodowe. A-Law Attorneys zajmuje się różnymi zagadnieniami prawnymi związanymi z handlem międzynarodowym, logistyką, ubezpieczeniami, nieruchomościami, inwestycjami i prawem handlowym jako takim, własnością intelektualną oraz międzynarodowymi kontraktami menedżerskimi. Główna siedziba firmy znajduje się w Antwerpii. Oprócz adwokatów belgijskich kancelaria zatrudnia również grupę zagranicznych adwokatów i radców prawnych pochodzących z różnych krajów, między innymi: Francji, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Polski, Bułgarii, Rumunii, Mołdawii, Czech, Słowacji, Węgier, Serbii, Słowenii, Łotwy, Libanu, Egiptu, RPA, Turcji, Brazylii, Chin, Rosji oraz państw WNP. Ponadto A-Law Attorneys jest założycielem Eurenetu (European Recovery Network) i posiada biura partnerskie na całym świecie. Należy podkreślić, że polski adwokat działający w A-Law jest związany z polskim systemem prawnym. Nasz polski dział jest zatem dobrze przygotowany do prawnego wsparcia przedsiębiorców w zakresie imigracji, emigracji, transakcji i inwestycji zarówno w Polsce, jak i w Belgii/Europie. Ostatnio A-Law zostało nominowane do prestiżowej nagrody Belgian Legal Awards, którą otrzymują najlepsze kancelarie prawne i prawnicy za doskonałość oraz innowacje. 5

7 AVECOM Bloemendalestraat 138 B-8730 BEERNEM BELGIUM T F Website: Delegate: Harmien VERSTRAETE Project manager Remediation Activities: Avecom is specialized in research, development and tailor-made solutions for environmental processes. Avecom s core business is steering and optimizing microbial processes with the focus on customer's needs. We offer highly added value products and feasibility studies for soil and groundwater remediation, waste water treatment and anaerobic digestion. Several microbial inocula that can be implemented to solve environmental problems have a proven track record. For soil and groundwater remediation, Avecom has developed a unique bacterial culture that can degrade high concentrations of chlorinated ethenes and ethanes in a reasonable timespan. The feasibility studies for soil and groundwater remediation consist of lab and pilot scale tests to evaluate different techniques (natural attenuation, biostimulation, bioaugmentation, in situ chemical reduction, in situ chemical oxidation,...). The lab scale evaluation is performed by degradation tests and DNA-analyses to identify/quantify microbial communities of interest. These evaluations help selecting the most optimal remediation and hence lead to considerable cost savings throughout the entire project. 6

8 AVECOM Uczestnik: Harmien VERSTRAETE Menedżer projektu Rekultywacja Działalność firmy: Avecom specjalizuje się w badaniach, rozwoju i rozwiązaniach skrojonych na miarę w dziedzinie procesów ekologicznych. Główną działalnością Avecom jest kierowanie i optymalizacja procesów mikrobiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klienta. Oferujemy produkty wysokiej jakości i studia wykonalności do rekultywacji gleby i wód gruntowych, oczyszczania ścieków i fermentacji beztlenowej. Zostało udokumentowane, że proces inokulacji mikrobiologicznej pomaga rozwiązać problemy ekologiczne. W ramach rekultywacji gleby i wód gruntowych Avecom rozwinął unikalną kulturę bakteryjną, która degraduje duże skupiska chlorowanych etylenów i etanów w rozsądnym okresie. Studia wykonalności rekultywacji gleby i wód gruntowych składają się z testów laboratoryjnych i skali pilotażowej mających na celu ocenę różnych technik (naturalne osłabienie, biostymulacja, bioaugmentacja, redukcja chemiczna in situ, utlenianie chemiczne in situ ). Ocena na skalę laboratoryjną jest wykonywana za pomocą testów degradacji i analiz DNA, aby zidentyfikować/określić ilościowo interesujące mikroorganizmy. Te oceny pozwalają wybrać najbardziej optymalną rekultywację, a zatem prowadzą do znacznych oszczędności kosztów w ramach całego projektu. 7

9 BAKER & McKENZIE BELGIUM Meir 24, 5th Floor B-2000 ANTWERPEN T: F: Website: Activities: Delegate: Pascal MALLIEN Senior Counsel Baker & McKenzie Europe/Middle-East/Africa has a sub-practice group environment, planning and regulatory that is active in most of its offices. The diversity of environmental legislation, notwithstanding regulation from the UN (ECE), Council of Europe and/or European Union, makes the difference in several decision makings. We try to be an excellent advisor on that behalf. Participation to an economic mission is a must in that perspective. Pascal Mallien is the head of the environmental practice group in the Belgian offices and member of the steering group of the mentioned EMEA sub-group. 8

10 BAKER & McKENZIE BELGIUM Uczestnik: Pascal MALLIEN Główny adwokat Działalność firmy: Baker & McKenzie Europa/Bliski Wschód/Afryka posiada podgrupę wyspecjalizowaną w ekologii, planowaniu i regulacjach, która to grupa działa przy większości biur firmy. Różnorodność prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska, mimo regulacji ONZ (ECE), Rady Europy i/lub Unii Europejskiej, utrudnia podejmowanie decyzji w tym zakresie. Staramy się być doskonałym doradcą w tej dziedzinie. Udział w misji handlowej jest zatem oczywistością. Pascal Mallien jest szefem grupy ds. środowiska w biurach belgijskich i członkiem grupy kierowniczej wspomnianej podgrupy Europa/Bliski Wschód/Afryka. 9

11 DE NEEF CHEMICAL PROCESSING Industriepark, 8 B-2220 HEIST-OP-DEN-BERG T F Website: Delegate: Emmanuel LOHEST Business Development Manager Activities: De Neef Chemical Processing (DNCP) is a Belgian company with over 30 years of experience, specialised in purification/recovery of solvents. We can custom refine products and return them purified to our customers' specifications or we can acquire used solvents for processing in our own wide range of sales outlets. Our licences allow us to accept from 5T to 500T and more of raw materials, by-products, off-spec materials & waste solvents. We recover more than 40 different solvents, including THF, acetonitrile, NMP, methylene chloride, amines and many others.the following is a list of typical products processed: Hydrocarbones, Alcohols, Ketones, Esters, Ethers, Glycols, Amides, Amines, Glycol ethers and others. We receive waste solvents from all over Europe. We have a long experience in building & introducing of the notification (TFS). 10

12 DE NEEF CHEMICAL PROCESSING Uczestnik: Emmanuel LOHEST Menedżer ds. Rozwoju Biznesu Działalność firmy: De Neef Chemical Processing (DNCP) to belgijska firma specjalizująca się od ponad 30 lat w oczyszczaniu/odzysku rozpuszczalników. Możemy albo rafinować produkt i zwrócić oczyszczony według specyfikacji klienta, albo kupić używane rozpuszczalniki do przetworzenia na własną gamę produktów do odsprzedaży. Nasze licencje pozwalają na przyjmowanie od 5 do 500 ton i więcej surowców, produktów ubocznych, materiałów pozagatunkowych i rozpuszczalnika-odpadu. Odzyskujemy ponad 40 różnych rozpuszczalników, m.in. THF (tetrahydrofuran oksolan), acetonitryl, NMP (N-metylopirolidon), chlorek metylu, aminy i wiele innych. Poniższa lista zawiera typowe produkty, które przetwarzamy: węglowodory, ketony, estry, etery, diole, amidy, aminy, etery glikolu i inne. Odbieramy rozpuszczalniki-odpady z całej Europy. Mamy długie doświadczenie w budowie i wprowadzaniu powiadomienia (TFS). 11

13 DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS Scheldedijk 30-Haven 1025 B-2070 ZWIJNDRECHT T: F: Website: Delegate: Sven MOLLET Area Manager Export Activities: DEC, member of the DEME Group, is an international environmental solution provider specialised in soil and groundwater remediation, sediment treatment, environmental dredging and the redevelopment of brownfields. DEC offers these services in different phases and forms: from an ordinary remediation project to long-term DBFO contracts. 12

14 DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS Uczestnik: Sven MOLLET Regionalny Menedżer Eksportu Działalność firmy: DEC, członek grupy DEME, jest międzynarodowym dostawcą rozwiązań środowiskowych, specjalizującym się w rekultywacji gleby i wód gruntowych, uzdatnianiu wody, bagrowaniu (mechanicznym usuwaniu warstwy osadów dennych ze zbiorników wodnych) oraz modernizacji terenów poprzemysłowych. DEC oferuje te usługi w różnych fazach i formach: od zwykłego procesu rekultywacji po długoterminowe kontrakty na zasadzie DBFO (design-buildfinance-operate, rodzaj partnerstwa prywatno-publicznego). 13

15 ECOREM Kontichsesteenweg 38 B-2630 AARTSELAAR T: F: Website: Activities: Delegate: Patrick HAMBACH Director Ecorem is an independent multidisciplinary consultancy and engineering company active in the environmental sector. We have a competent team of professional employees in the areas of soil, water, waste, environment and society, natural resources and ecosystems, climate and energy. Ecorem is a one-stop shop for a multidisciplinary integrated approach to your environment issues. Our clientele is located in the government sector as well as in the private sector, at local and regional level. Ecorem is recognized in the regions of Flanders, Brussels and Wallonia for all policy-supporting advice, studies and research. We are also your partner for the execution of environment-related projects. For the engineering, the creation of specifications, supporting services and delivery and maintenance, a professional team can be put in quickly and efficiently. 14

16 ECOREM Uczestnik: Patrick HAMBACH Dyrektor Działalność firmy: Ecorem jest niezależną, wielobranżową firmą doradczą i inżynierską, działającą w sektorze ochrony środowiska. Mamy kompetentny zespół profesjonalistów z następujących dziedzin: gleba, woda, odpady, ochrona środowiska i zagadnienia społeczne, zasoby naturalne i ekosystemy, klimat i energia. Ecorem działa na zasadzie wszystko w jednym dzięki zintegrowanemu, wielozadaniowemu podejściu do Państwa spraw związanych ze środowiskiem. Nasi klienci wywodzą się zarówno z sektora rządowego, jak również prywatnego, na poziomie lokalnym i regionalnym. Ecorem jest ceniony we Flandrii, w Brukseli i w Walonii za swoje wszechstronne doradztwo, opracowania i badania. Jesteśmy również Państwa partnerem w wykonywaniu projektów związanych z ochroną środowiska. Możemy szybko i efektywnie stworzyć profesjonalny zespół do spraw: inżynierii, tworzenia specyfikacji, usług pomocniczych i utrzymania. 15

17 ENVIROSOIL Siemenslaan 13 B-8020 OOSTKAMP T: F: Website: Delegates: Eric GOUDESEUNE Managing Director Ingrid CLUYSE Managing Director Activities: Envirosoil is an integrated company active in soil investigation and drilling and more generally in all environmental-related issues. Envirosoil is setting up soil investigation strategies to trace, at the lowest cost, eventual soil contamination due to past and current activities. The strategy is mainly based on historical, site, and local information collection. Based on this information Envirosoil defines a field survey program. Envirosoil is doing this field work with its own equipment from classical manual drilling with soil sampling and the installation of monitoring wells at different dept to direct sensing techniques such as MIP (membrane interface probe), temporary wells, soil-air sampling, ERT, etc. Based on the information gained through the field survey, Envirosoil is setting up risk-analyses and risk-evaluations and if there is a risk, Envirosoil is also setting up and budgetting risk-management and/or soil remediation plans. Further on Envirosoil monitors and evaluates soil remediation and/or riskcontainment activities. Envirosoil uses the national legislation and standards as framework to evaluate the results, in absence of this Envirosoil uses a best practice framework (European or other). Envirosoil is also performing second opinions, due diligences, evaluations for the valorisation of waste, evaluations of asbestos-contaminations, brownfield development. 16

18 ENVIROSOIL Uczestnicy Eric GOUDESEUNE Dyrektor zarządzający Ingrid CLUYSE Dyrektor zarządzający Działalność firmy: Envirosoil jest wszechstronną firmą zajmującą się badaniem gleby, odwiertami i ogólnie wszelkimi zagadnieniami związanymi ze środowiskiem. Envirosoil planuje strategie badania gleby w celu wyśledzenia, jak najniższym kosztem, ewentualnych zanieczyszczeń gleby spowodowanych wcześniejszymi i obecnymi działaniami. Strategia opiera się głównie na zbieraniu informacji historycznych, krajobrazowych i lokalnych. Na podstawie tych wiadomości Envirosoil określa program przeglądów terenowych. Envirosoil prowadzi prace w terenie, używając własnego sprzętu. Robi tradycyjne odwierty ręczne, pobierając próbki gleby i instalując studnie monitorujące na różnej głębokości, aby kierować technikami wykrywania, takimi jak MIP (membrane interface probe sonda membranowa), studnie tymczasowe, pobieranie próbek gleba-powietrze, ERT (metoda elektrooporowa) itd. Na podstawie informacji zgromadzonych przy pracach w terenie Envirosoil przeprowadza analizę i ocenę ryzyka oraz jeśli ryzyko istnieje przygotowuje i szacuje finansowo zarządzanie ryzykiem i/lub plany rekultywacji gleby. Ponadto Envirosoil obserwuje i ocenia działania związane z rekultywacją gleby oraz ich poziom ryzyka. Envirosoil stosuje prawodawstwo i standardy krajowe w ocenie rezultatów. W przypadku braku takiej ramy oceny używa kryteriów najlepszej praktyki (europejskiej lub innej). 17

19 ENVISAN Tragel 60 B-9308 HOFSTADE (AALST) T: F: Website: Delegate: Pieter VERVAEKE Business Unit Manager Activities: As an environmental contractor, Envisan provides an important contribution towards improving the environment. Envisan is actively working at the sustainable development of brownfields, in affected industrial zones and polluted residential areas, harbours, canals and waterways. Whether it is in environmental dredging works, sediment treatment or the redevelopment of contaminated brownfields, Envisan always distinguishes itself by a strong project-oriented approach, the dedication of motivated staff and partnerships that make the difference. Envisan was established in 1992 as a soil and groundwater treatment company. In 1996, Envisan joined the Jan De Nul Group as the environmental specialist and gradually expanded into a company experienced in overall environmental technologies. Further expansion is still ongoing, with a carefully developed network of treatment and processing centres, that supports the activities in Belgium and abroad. Envisan invests in new markets, for example by building one of the first waste treatment installations for refinery waste in Romania. Today, Envisan has grown into an important environmental contractor and focuses on 3 main Business Units: Environmental Dredging and Sediment Treatment, Soil and Groundwater Remediation and Special Waste Services. 18

20 ENVISAN Uczestnik: Pieter VERVAEKE Business Unit Manager (Menedżer Oddziału) Działalność firmy: Jako wykonawca ds. środowiska Envisan dzięki swej działalności znacząco przyczynia się do poprawy stanu środowiska. Envisan aktywnie pracuje na rzecz zrównoważonego rozwoju terenów poprzemysłowych, dotkniętych obszarów przemysłowych i zanieczyszczonych terenów mieszkalnych, portów, kanałów i dróg wodnych. Zarówno w bagrowaniu, jak i oczyszczaniu osadów czy przekształcaniu skażonych terenów poprzemysłowych Envisan zawsze wyróżnia się dużym skupieniem na wykonywanym projekcie, pracowitością zespołu oraz partnerskim podejściem, które stanowi realną różnicę. Envisan został założony w 1992 roku jako firma rekultywująca glebę i wody gruntowe. W roku 1996 Envisan dołączył do Jan De Nul Group jako specjalista ds. środowiska i stopniowo rozwinął się w firmę mającą doświadczenie we wszelkich technologiach środowiskowych. Firma nadal się rozwija, mając szeroką siatkę centrów oczyszczania i obróbki, wspierających działania firmy w Belgii i za granicą. Envisan inwestuje w nowe rynki, na przykład budując jedną z pierwszych oczyszczalni odpadów rafineryjnych w Rumunii. Obecnie Envisan stał się ważnym wykonawcą środowiskowym i skupia się na trzech głównych działach: bagrowanie i oczyszczanie osadów, rekultywacja gleby i wód gruntowych oraz specjalne usługi związane z odpadami. 19

21 EUROPEAN REMEDIATION TECHNOLOGIES Industriepark Rosteyne 1 B-9060 ZELZATE T: F: Website: Delegate: Stijn HAGHEBAERT Business Manager Activities: European Remediation Technologies (ERT) is a Belgium based remediation company (incl. office in France) specialised to deliver full services for in situ chemical oxidation (ISCO Geocleanse process), anaerobic bioremediation (CAP18 and CAP18-ME ), Electrical Resistance Heating (ERH) following the ET-DSP (Electro-Thermal Dynamic Stripping Process) method and other remediation technologies. ERT has three partners, for ISCO GeoCleanse International Ltd (www.geocleanse.com), who is represented by Jim Wilson and Dan Bryant, for bioremediation Carus (www.caruscorporation.com), who is represented by Kelly Frasco and Lorenzo Sacchetti, and for ET-DSP McMillan-McGee or Mc² (www.mcmillan-mcgee.com), who is represented by Bruce McGee and Brent Winder. Due to this unique company structure, ERT can provide more than twenty years of experience in Europe with results of several successful ISCO, bioremediation and ERH projects. 20

22 EUROPEAN REMEDIATION TECHNOLOGIES Uczestnik: Stijn HAGHEBAERT Business Manager Działalność firmy: ERT (European Remediation Technologies) to belgijska firma zajmująca się rekultywacją (posiadająca biuro we Francji). Jest dostawcą pełnej gamy usług: in situ chemical oxidation (miejscowe utlenianie chemiczne proces ISCO Geocleanse), beztlenowa biorekultywacja (CAP18 i CAP18-ME ), Electrical Resistance Heating (ERH), następujące po metodzie ET-DSP (Electro-Termal Dynamic Stripping Process) oraz inne technologie rekultywacyjne. ERT ma trzech partnerów: do ISCO GeoCleanse International Ltd (www.geocleanse.com), którego przedstawicielami są Jim Wilson i Dan Bryant; do biorekultywacji Carus (www.caruscorporation.com), którego przedstawicielami są Kelly Frasco i Lorenzo Sacchetti, i do ET-DSP - McMillan-McGee lub Mc 2 (www.mcmillan-mcgee.com), którego przedstawicielami są Bruce McGee i Brent Winder. Z racji tak wyjątkowej struktury organizacyjnej ERT zdobyło już ponad 20 lat doświadczenia na rynku europejskim, odnosząc sukcesy w wielu projektach ISCO, biorekultywacji i ERH. 21

23 FITA Koning Albert II laan 20, box 2 B-1000 BRUSSELS T F Website: Delegate: Wim VAN ROMPAY FITA Area Manager Activities: The Flemish Ministry of Public Works and Mobility is largely competent for traffic, mobility, infrastructure and public works. Under the auspices of the Flemish Ministry of Public Works and Mobility, FITA agency promotes the know how in these areas worldwide upon request of the private sector federations such as the Flemish Building Confederation (VCB), the association of consulting engineers (ORI), the Flemish Environmental Experts (Vlamex) and UNIZO International (the association of internationally operating SME s). Environmental protection and logistics are other key issues to FITA. Nevertheless, FITA s core business today is to render public expertise to the private sector. FITA has been providing (technical) assistance to its beneficiary consulting companies through working contracts based on daily performences. FITA experts have been recruited recently to conduct additional studies and provide technical assistance in preparing engineering specifications for the development of a new set of Post-Panamax locks for the expansion of the Panama Canal. Experts in waste management have also been nominated to environmental projects in Central and Eastern Europe. Another major responsibility is the organisation of sectorial trade missions. FITA trade missions can save you time and expense in identifying and developing profitable relationships with compatible foreign companies and local public authorities. FITA sectorial trade missions will allow you to present your knowledge and expertise directly to qualified prospects through a series of presentations and networking events. 22

24 FITA Uczestnicy: Wim VAN ROMPAY Menedżer Regionu FITA Działalność firmy: Flamandzkie Ministerstwo Robót Publicznych i Komunikacji odpowiada w dużej mierze za ruch publiczny, komunikację, infrastrukturę i roboty publiczne. Pod auspicjami tego ministerstwa agencja FITA promuje know-how o tych dziedzinach na całym świecie, na życzenie federacji sektora prywatnego, np. Flamandzkiej Konfederacji Budowlanej (VCB), stowarzyszenia doradztwa inżynieryjnego (ORI), Flamandzkich Ekspertów ds. Środowiska (Vlamex) i UNIZO International (związek MŚP działających międzynarodowo). Innymi kluczowymi zagadnieniami FITA są ochrona środowiska i logistyka. Obecnie głównym zadaniem FITA jest przekazanie wiedzy z instytucji publicznych do sektora prywatnego. FITA świadczy pomoc (techniczną) firmom doradczym poprzez codzienną pracę. Eksperci FITA zostali ostatnio zatrudnieni do przeprowadzenia dodatkowych badań i pomocy technicznej w przygotowaniu specyfikacji technicznych do stworzenia nowych zamków Post-Panamax służących do rozwoju Kanału Panamskiego. Eksperci w dziedzinie gospodarowania odpadami zostali ostatnio zaproszenie do współpracy przy projektach ekologicznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Inną ważną częścią działalności FITA jest organizacja sektorowych misji handlowych. Misje takie pozwalają firmom zaoszczędzić czas i pieniądze przy wyszukiwaniu i rozwijaniu kontaktów z odpowiednimi partnerami zagranicznymi i władzami lokalnymi. Misje handlowe stanowią dla firm okazję, by zaprezentować swoją wiedzę i doświadczenie bezpośrednio wartościowym kontaktom w formie serii prezentacji oraz wydarzeń networkingowych. 23

25 OVAM - PUBLIC WASTE AGENCY OF FLANDERS Stationsstraat 110 B-2800 MECHELEN T: F: Website: Activities: Delegate: Anne VANDEPUTTE Project Manager The Public Waste Agency of Flanders, better known as the OVAM, is a dynamic Flemish Government institution that was established in Today, Flanders waste management and its waste management policy are among the most successful in Europe. About 71% of the household waste in Flanders is collected separately at the source in order to be reused, recycled or composted. To achieve these objectives, the Flemish Government and OVAM developed a whole range of policy instruments, including levies, take-back obligations, voluntary environmental agreements, landfilling and incineration bans, waste management plans, awareness raising and information campaigns, financial schemes, etc. Next to this waste management Flanders has one of the most progressive legislation on soil remediation in Europe. Starting in 1996 the Soil Decree provides Flanders with a powerful instrument to tackle historical soil pollution and to prevent and remediate new soil pollution. The Flemish waste, material and soil policies implemented by OVAM have significantly contributed to and have been the driving force behind the development of a whole range of industrial activities such as environmental consultancy, waste collection & recycling, waste treatment, soil research and remediation techniques, etc. 24

26 OVAM - PUBLIC WASTE AGENCY OF FLANDERS Uczestnik: Anne VANDEPUTTE Menedżer Projektu Działalność firmy: Public Waste Agency of Flanders, znana lepiej jako OVAM, to dynamiczna instytucja Rządu Flandrii, założona w roku Obecnie gospodarowanie odpadami we Flandrii i polityka dotycząca tego problemu są jednymi z najbardziej udanych w Europie. Około 71% odpadów domowych we Flandrii jest posortowanych już w momencie odbioru i może być wykorzystanych do ponownego użytku, przetworzenia lub kompostowania. Aby osiągnąć te cele, Rząd Flandrii i OVAM opracowali różne instrumenty polityczne, w tym opłaty, obowiązek odbioru, dobrowolne zgody ekologiczne, zakazy składowania i spalania, plan gospodarowania odpadami, podnoszenie świadomości i kampanie informacyjne, kosztorysy itp. Oprócz tego Flandria posiada jedne z najbardziej zaawansowanych w Europie przepisów dotyczących rekultywacji gleby. Powstały w roku 1996 Dekret o Glebie umożliwia Flandrii radzenie sobie z dawnymi zanieczyszczeniami gleby i zapobieganie nowym. Flamandzka polityka dotycząca odpadów, materiału i gleb, wprowadzana w życie przez OVAM, znacząco przyczyniła się do rozwoju całej gamy działalności przemysłowej, jak doradztwo ekologiczne, odbiór i recykling odpadów, oczyszczanie, badanie gleby i techniki rekultywacji. 25

27 ORGANIC WASTE SYSTEMS Dok Noord 5 B-9000 GENT T: F: Website: Activities: Delegate: Winfried SIX M&S Manager Organic Waste Systems (OWS) is a world leading company in the construction and operation of anaerobic digestion plants for solid and semisolid organic feedstocks, in biodegradability testing of biopolymers, and in waste management consultancy. OWS is created in 1988 and has more than 25 full-scale reference plants in 15 different countries, treating source-separated and residual household waste as well as energy crops in their anaerobic process: the DRANCO process. OWS has 75 employees and an annual sales of million EUR. OWS provides: construction of biogas installations for household waste laboratory testing for the determination of the potential biogas production of organic streams anaerobic digestion plants on crop residues and energy crops such as corn, sunflower, barley,

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY Celem badawczo-rozwojowej działalności IETU jest ochrona środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz

Bardziej szczegółowo