FLANDRIA DO POLSKI FLANDERS TO POLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FLANDRIA DO POLSKI FLANDERS TO POLAND"

Transkrypt

1 FLANDERS NORTHERN REGION OF BELGIUM TRADE MISSION WASTE MANAGEMENT AND SOIL REMEDIATION TO POLAND 5-8 NOVEMBER 2013/5-8 LISTOPADA 2013 FLANDRIA PÓŁNOCNY REGION BELGII MISJA HANDLOWA FIRM FLAMANDZKICH SEKTORA GOSPODAROWANIA ODPADAMI I RE- KULTYWACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH DO POLSKI Gaucheretstraat 90 I B-1030 BRUSSELS I BELGIUM T I F I twitter.com/investflanders twitter.com/fitagency

2 FLANDERS INVESTMENT & TRADE ORGANISER / ORGANISATOR Gaucheretstraat 90 B-1030 BRUSSEL BELGIUM T F Website: Claire TILLEKAERTS CEO Zakres działalności: Flanders Investment & Trade jest agendą publiczną promującą międzynarodowe kontakty biznesowe, działającą w interesie zarówno firm flamandzkich, jak i zagranicznych. Niezależnie od tego, w jakim sektorze prowadzisz działalność gospodarczą, Flanders Investment & Trade pomoże Ci nie tylko znaleźć produkty czy usługi, których szukasz, ale również nawiązać relację biznesową od joint venture do transferu technologii. Ponadto Flanders Investment & Trade promuje Flandrię jako wrota do Europy dla inwestorów. Nasza agenda identyfikuje, informuje, doradza oraz wspiera firmy zagraniczne, które planują ekspansję w Europie, i zachęca, aby wybrały Flandrię, jako region planowanej inwestycji. Nasze atuty to doskonała znajomość flamandzkiej gospodarki oraz dobrze rozwinięta sieć biur i przedstawicieli handlowych na całym świecie. To wszystko oddajemy do Państwa dyspozycji! Zapraszamy na naszą stronę internetową i zachęcamy do skorzystania z naszych bezpłatnych usług. Z ponad 90 biurami na całym świecie jesteśmy zawsze blisko Ciebie! 1

3 DELEGATES / DELEGACI FLANDERS INVESTMENT & TRADE WARSAW Luc STRYBOL Economic & Commercial Attaché Al. Ujazdowskie 51, Warszawa - Poland T F Anna PYRCAK Commercial Deputy FLANDERS INVESTMENT & TRADE BRUSSELS Karine DE VLEESCHOUWER Area Manager Northern & Central Europe T F Website: 2

4 PARTICIPANTS / UCZESTNICY A-LAW INTERNATIONAL LAW FIRM AVECOM BAKER & McKENZIE BELGIUM DE NEEF CHEMICAL PROCESSING DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS ECOREM ENVIROSOIL ENVISAN EUROPEAN REMEDIATION TECHNOLOGIES FITA - FLANDERS INTERNATIONAL TECHNICAL AGENCY OVAM - PUBLIC WASTE AGENCY OF FLANDERS ORGANIC WASTE SYSTEMS POLLUX CONSULTING VCB - THE FLEMISH BUILDING CONFEDERATION IMMOTERRAE VK ARCHITECTS & ENGINEERS WATERLEAU GROUP 3

5 A-LAW INTERNATIONAL LAW FIRM Vlaamse Kaai 76 B-2000 ANTWERPEN BELGIUM T F Website: Delegates: Patricia LEERS Managing Partner/ Head International Dep. Sylwia RASSON Legal Counsel Poland Activities: A-Law Attorneys is an independent Belgian law firm providing national, European and International Legal services. A-Law Attorneys is a multi-disciplinary law office, active in the different domains of law related to international trade, logistics, insurance, real estate, investment and business law as a whole, intellectual property law and international contract management. Besides the Belgian Team of attorneys, the Antwerp based firm is host to a team of foreign attorneys and legal counsels from different countries such as: France, the Netherlands, Germany, Spain, Portugal, Italy, Poland, Bulgaria, Romania, Moldova, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Serbia, Slovenia, Latvia, Lebanon, Egypt, South-Africa, Turkey, Brazil, China, Russia and CIS-countries,. Furthermore, A-law Attorneys is founder of Eurenet, a European Recovery Network, and has liaison offices worldwide. Important to underline is that the Polish Attorney-at-law active at A-Law has affinity with the Polish legal system. Our Polish desk is therefore well placed to legally guide entrepreneurs in reference to immigration, emigration, transactions and investments both in Poland and in Belgium/Europe. Recently, A-Law was nominated for the prestigious Belgian Legal Awards, an award which honours the best law firms and lawyers for their excellence and innovation. 4

6 A-LAW INTERNATIONAL LAW FIRM Uczestnicy: Patricia LEERS Managing Partner A-Law / Kierownik Działu Międzynarodowego Sylwia RASSON Legal Counsel Poland Działalność firmy: A-Law Attorneys to niezależna belgijska kancelaria prawna świadcząca usługi prawne: krajowe, europejskie i międzynarodowe. A-Law Attorneys zajmuje się różnymi zagadnieniami prawnymi związanymi z handlem międzynarodowym, logistyką, ubezpieczeniami, nieruchomościami, inwestycjami i prawem handlowym jako takim, własnością intelektualną oraz międzynarodowymi kontraktami menedżerskimi. Główna siedziba firmy znajduje się w Antwerpii. Oprócz adwokatów belgijskich kancelaria zatrudnia również grupę zagranicznych adwokatów i radców prawnych pochodzących z różnych krajów, między innymi: Francji, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Polski, Bułgarii, Rumunii, Mołdawii, Czech, Słowacji, Węgier, Serbii, Słowenii, Łotwy, Libanu, Egiptu, RPA, Turcji, Brazylii, Chin, Rosji oraz państw WNP. Ponadto A-Law Attorneys jest założycielem Eurenetu (European Recovery Network) i posiada biura partnerskie na całym świecie. Należy podkreślić, że polski adwokat działający w A-Law jest związany z polskim systemem prawnym. Nasz polski dział jest zatem dobrze przygotowany do prawnego wsparcia przedsiębiorców w zakresie imigracji, emigracji, transakcji i inwestycji zarówno w Polsce, jak i w Belgii/Europie. Ostatnio A-Law zostało nominowane do prestiżowej nagrody Belgian Legal Awards, którą otrzymują najlepsze kancelarie prawne i prawnicy za doskonałość oraz innowacje. 5

7 AVECOM Bloemendalestraat 138 B-8730 BEERNEM BELGIUM T F Website: Delegate: Harmien VERSTRAETE Project manager Remediation Activities: Avecom is specialized in research, development and tailor-made solutions for environmental processes. Avecom s core business is steering and optimizing microbial processes with the focus on customer's needs. We offer highly added value products and feasibility studies for soil and groundwater remediation, waste water treatment and anaerobic digestion. Several microbial inocula that can be implemented to solve environmental problems have a proven track record. For soil and groundwater remediation, Avecom has developed a unique bacterial culture that can degrade high concentrations of chlorinated ethenes and ethanes in a reasonable timespan. The feasibility studies for soil and groundwater remediation consist of lab and pilot scale tests to evaluate different techniques (natural attenuation, biostimulation, bioaugmentation, in situ chemical reduction, in situ chemical oxidation,...). The lab scale evaluation is performed by degradation tests and DNA-analyses to identify/quantify microbial communities of interest. These evaluations help selecting the most optimal remediation and hence lead to considerable cost savings throughout the entire project. 6

8 AVECOM Uczestnik: Harmien VERSTRAETE Menedżer projektu Rekultywacja Działalność firmy: Avecom specjalizuje się w badaniach, rozwoju i rozwiązaniach skrojonych na miarę w dziedzinie procesów ekologicznych. Główną działalnością Avecom jest kierowanie i optymalizacja procesów mikrobiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klienta. Oferujemy produkty wysokiej jakości i studia wykonalności do rekultywacji gleby i wód gruntowych, oczyszczania ścieków i fermentacji beztlenowej. Zostało udokumentowane, że proces inokulacji mikrobiologicznej pomaga rozwiązać problemy ekologiczne. W ramach rekultywacji gleby i wód gruntowych Avecom rozwinął unikalną kulturę bakteryjną, która degraduje duże skupiska chlorowanych etylenów i etanów w rozsądnym okresie. Studia wykonalności rekultywacji gleby i wód gruntowych składają się z testów laboratoryjnych i skali pilotażowej mających na celu ocenę różnych technik (naturalne osłabienie, biostymulacja, bioaugmentacja, redukcja chemiczna in situ, utlenianie chemiczne in situ ). Ocena na skalę laboratoryjną jest wykonywana za pomocą testów degradacji i analiz DNA, aby zidentyfikować/określić ilościowo interesujące mikroorganizmy. Te oceny pozwalają wybrać najbardziej optymalną rekultywację, a zatem prowadzą do znacznych oszczędności kosztów w ramach całego projektu. 7

9 BAKER & McKENZIE BELGIUM Meir 24, 5th Floor B-2000 ANTWERPEN T: F: Website: Activities: Delegate: Pascal MALLIEN Senior Counsel Baker & McKenzie Europe/Middle-East/Africa has a sub-practice group environment, planning and regulatory that is active in most of its offices. The diversity of environmental legislation, notwithstanding regulation from the UN (ECE), Council of Europe and/or European Union, makes the difference in several decision makings. We try to be an excellent advisor on that behalf. Participation to an economic mission is a must in that perspective. Pascal Mallien is the head of the environmental practice group in the Belgian offices and member of the steering group of the mentioned EMEA sub-group. 8

10 BAKER & McKENZIE BELGIUM Uczestnik: Pascal MALLIEN Główny adwokat Działalność firmy: Baker & McKenzie Europa/Bliski Wschód/Afryka posiada podgrupę wyspecjalizowaną w ekologii, planowaniu i regulacjach, która to grupa działa przy większości biur firmy. Różnorodność prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska, mimo regulacji ONZ (ECE), Rady Europy i/lub Unii Europejskiej, utrudnia podejmowanie decyzji w tym zakresie. Staramy się być doskonałym doradcą w tej dziedzinie. Udział w misji handlowej jest zatem oczywistością. Pascal Mallien jest szefem grupy ds. środowiska w biurach belgijskich i członkiem grupy kierowniczej wspomnianej podgrupy Europa/Bliski Wschód/Afryka. 9

11 DE NEEF CHEMICAL PROCESSING Industriepark, 8 B-2220 HEIST-OP-DEN-BERG T F Website: Delegate: Emmanuel LOHEST Business Development Manager Activities: De Neef Chemical Processing (DNCP) is a Belgian company with over 30 years of experience, specialised in purification/recovery of solvents. We can custom refine products and return them purified to our customers' specifications or we can acquire used solvents for processing in our own wide range of sales outlets. Our licences allow us to accept from 5T to 500T and more of raw materials, by-products, off-spec materials & waste solvents. We recover more than 40 different solvents, including THF, acetonitrile, NMP, methylene chloride, amines and many others.the following is a list of typical products processed: Hydrocarbones, Alcohols, Ketones, Esters, Ethers, Glycols, Amides, Amines, Glycol ethers and others. We receive waste solvents from all over Europe. We have a long experience in building & introducing of the notification (TFS). 10

12 DE NEEF CHEMICAL PROCESSING Uczestnik: Emmanuel LOHEST Menedżer ds. Rozwoju Biznesu Działalność firmy: De Neef Chemical Processing (DNCP) to belgijska firma specjalizująca się od ponad 30 lat w oczyszczaniu/odzysku rozpuszczalników. Możemy albo rafinować produkt i zwrócić oczyszczony według specyfikacji klienta, albo kupić używane rozpuszczalniki do przetworzenia na własną gamę produktów do odsprzedaży. Nasze licencje pozwalają na przyjmowanie od 5 do 500 ton i więcej surowców, produktów ubocznych, materiałów pozagatunkowych i rozpuszczalnika-odpadu. Odzyskujemy ponad 40 różnych rozpuszczalników, m.in. THF (tetrahydrofuran oksolan), acetonitryl, NMP (N-metylopirolidon), chlorek metylu, aminy i wiele innych. Poniższa lista zawiera typowe produkty, które przetwarzamy: węglowodory, ketony, estry, etery, diole, amidy, aminy, etery glikolu i inne. Odbieramy rozpuszczalniki-odpady z całej Europy. Mamy długie doświadczenie w budowie i wprowadzaniu powiadomienia (TFS). 11

13 DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS Scheldedijk 30-Haven 1025 B-2070 ZWIJNDRECHT T: F: Website: Delegate: Sven MOLLET Area Manager Export Activities: DEC, member of the DEME Group, is an international environmental solution provider specialised in soil and groundwater remediation, sediment treatment, environmental dredging and the redevelopment of brownfields. DEC offers these services in different phases and forms: from an ordinary remediation project to long-term DBFO contracts. 12

14 DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS Uczestnik: Sven MOLLET Regionalny Menedżer Eksportu Działalność firmy: DEC, członek grupy DEME, jest międzynarodowym dostawcą rozwiązań środowiskowych, specjalizującym się w rekultywacji gleby i wód gruntowych, uzdatnianiu wody, bagrowaniu (mechanicznym usuwaniu warstwy osadów dennych ze zbiorników wodnych) oraz modernizacji terenów poprzemysłowych. DEC oferuje te usługi w różnych fazach i formach: od zwykłego procesu rekultywacji po długoterminowe kontrakty na zasadzie DBFO (design-buildfinance-operate, rodzaj partnerstwa prywatno-publicznego). 13

15 ECOREM Kontichsesteenweg 38 B-2630 AARTSELAAR T: F: Website: Activities: Delegate: Patrick HAMBACH Director Ecorem is an independent multidisciplinary consultancy and engineering company active in the environmental sector. We have a competent team of professional employees in the areas of soil, water, waste, environment and society, natural resources and ecosystems, climate and energy. Ecorem is a one-stop shop for a multidisciplinary integrated approach to your environment issues. Our clientele is located in the government sector as well as in the private sector, at local and regional level. Ecorem is recognized in the regions of Flanders, Brussels and Wallonia for all policy-supporting advice, studies and research. We are also your partner for the execution of environment-related projects. For the engineering, the creation of specifications, supporting services and delivery and maintenance, a professional team can be put in quickly and efficiently. 14

16 ECOREM Uczestnik: Patrick HAMBACH Dyrektor Działalność firmy: Ecorem jest niezależną, wielobranżową firmą doradczą i inżynierską, działającą w sektorze ochrony środowiska. Mamy kompetentny zespół profesjonalistów z następujących dziedzin: gleba, woda, odpady, ochrona środowiska i zagadnienia społeczne, zasoby naturalne i ekosystemy, klimat i energia. Ecorem działa na zasadzie wszystko w jednym dzięki zintegrowanemu, wielozadaniowemu podejściu do Państwa spraw związanych ze środowiskiem. Nasi klienci wywodzą się zarówno z sektora rządowego, jak również prywatnego, na poziomie lokalnym i regionalnym. Ecorem jest ceniony we Flandrii, w Brukseli i w Walonii za swoje wszechstronne doradztwo, opracowania i badania. Jesteśmy również Państwa partnerem w wykonywaniu projektów związanych z ochroną środowiska. Możemy szybko i efektywnie stworzyć profesjonalny zespół do spraw: inżynierii, tworzenia specyfikacji, usług pomocniczych i utrzymania. 15

17 ENVIROSOIL Siemenslaan 13 B-8020 OOSTKAMP T: F: Website: Delegates: Eric GOUDESEUNE Managing Director Ingrid CLUYSE Managing Director Activities: Envirosoil is an integrated company active in soil investigation and drilling and more generally in all environmental-related issues. Envirosoil is setting up soil investigation strategies to trace, at the lowest cost, eventual soil contamination due to past and current activities. The strategy is mainly based on historical, site, and local information collection. Based on this information Envirosoil defines a field survey program. Envirosoil is doing this field work with its own equipment from classical manual drilling with soil sampling and the installation of monitoring wells at different dept to direct sensing techniques such as MIP (membrane interface probe), temporary wells, soil-air sampling, ERT, etc. Based on the information gained through the field survey, Envirosoil is setting up risk-analyses and risk-evaluations and if there is a risk, Envirosoil is also setting up and budgetting risk-management and/or soil remediation plans. Further on Envirosoil monitors and evaluates soil remediation and/or riskcontainment activities. Envirosoil uses the national legislation and standards as framework to evaluate the results, in absence of this Envirosoil uses a best practice framework (European or other). Envirosoil is also performing second opinions, due diligences, evaluations for the valorisation of waste, evaluations of asbestos-contaminations, brownfield development. 16

18 ENVIROSOIL Uczestnicy Eric GOUDESEUNE Dyrektor zarządzający Ingrid CLUYSE Dyrektor zarządzający Działalność firmy: Envirosoil jest wszechstronną firmą zajmującą się badaniem gleby, odwiertami i ogólnie wszelkimi zagadnieniami związanymi ze środowiskiem. Envirosoil planuje strategie badania gleby w celu wyśledzenia, jak najniższym kosztem, ewentualnych zanieczyszczeń gleby spowodowanych wcześniejszymi i obecnymi działaniami. Strategia opiera się głównie na zbieraniu informacji historycznych, krajobrazowych i lokalnych. Na podstawie tych wiadomości Envirosoil określa program przeglądów terenowych. Envirosoil prowadzi prace w terenie, używając własnego sprzętu. Robi tradycyjne odwierty ręczne, pobierając próbki gleby i instalując studnie monitorujące na różnej głębokości, aby kierować technikami wykrywania, takimi jak MIP (membrane interface probe sonda membranowa), studnie tymczasowe, pobieranie próbek gleba-powietrze, ERT (metoda elektrooporowa) itd. Na podstawie informacji zgromadzonych przy pracach w terenie Envirosoil przeprowadza analizę i ocenę ryzyka oraz jeśli ryzyko istnieje przygotowuje i szacuje finansowo zarządzanie ryzykiem i/lub plany rekultywacji gleby. Ponadto Envirosoil obserwuje i ocenia działania związane z rekultywacją gleby oraz ich poziom ryzyka. Envirosoil stosuje prawodawstwo i standardy krajowe w ocenie rezultatów. W przypadku braku takiej ramy oceny używa kryteriów najlepszej praktyki (europejskiej lub innej). 17

19 ENVISAN Tragel 60 B-9308 HOFSTADE (AALST) T: F: Website: Delegate: Pieter VERVAEKE Business Unit Manager Activities: As an environmental contractor, Envisan provides an important contribution towards improving the environment. Envisan is actively working at the sustainable development of brownfields, in affected industrial zones and polluted residential areas, harbours, canals and waterways. Whether it is in environmental dredging works, sediment treatment or the redevelopment of contaminated brownfields, Envisan always distinguishes itself by a strong project-oriented approach, the dedication of motivated staff and partnerships that make the difference. Envisan was established in 1992 as a soil and groundwater treatment company. In 1996, Envisan joined the Jan De Nul Group as the environmental specialist and gradually expanded into a company experienced in overall environmental technologies. Further expansion is still ongoing, with a carefully developed network of treatment and processing centres, that supports the activities in Belgium and abroad. Envisan invests in new markets, for example by building one of the first waste treatment installations for refinery waste in Romania. Today, Envisan has grown into an important environmental contractor and focuses on 3 main Business Units: Environmental Dredging and Sediment Treatment, Soil and Groundwater Remediation and Special Waste Services. 18

20 ENVISAN Uczestnik: Pieter VERVAEKE Business Unit Manager (Menedżer Oddziału) Działalność firmy: Jako wykonawca ds. środowiska Envisan dzięki swej działalności znacząco przyczynia się do poprawy stanu środowiska. Envisan aktywnie pracuje na rzecz zrównoważonego rozwoju terenów poprzemysłowych, dotkniętych obszarów przemysłowych i zanieczyszczonych terenów mieszkalnych, portów, kanałów i dróg wodnych. Zarówno w bagrowaniu, jak i oczyszczaniu osadów czy przekształcaniu skażonych terenów poprzemysłowych Envisan zawsze wyróżnia się dużym skupieniem na wykonywanym projekcie, pracowitością zespołu oraz partnerskim podejściem, które stanowi realną różnicę. Envisan został założony w 1992 roku jako firma rekultywująca glebę i wody gruntowe. W roku 1996 Envisan dołączył do Jan De Nul Group jako specjalista ds. środowiska i stopniowo rozwinął się w firmę mającą doświadczenie we wszelkich technologiach środowiskowych. Firma nadal się rozwija, mając szeroką siatkę centrów oczyszczania i obróbki, wspierających działania firmy w Belgii i za granicą. Envisan inwestuje w nowe rynki, na przykład budując jedną z pierwszych oczyszczalni odpadów rafineryjnych w Rumunii. Obecnie Envisan stał się ważnym wykonawcą środowiskowym i skupia się na trzech głównych działach: bagrowanie i oczyszczanie osadów, rekultywacja gleby i wód gruntowych oraz specjalne usługi związane z odpadami. 19

21 EUROPEAN REMEDIATION TECHNOLOGIES Industriepark Rosteyne 1 B-9060 ZELZATE T: F: Website: Delegate: Stijn HAGHEBAERT Business Manager Activities: European Remediation Technologies (ERT) is a Belgium based remediation company (incl. office in France) specialised to deliver full services for in situ chemical oxidation (ISCO Geocleanse process), anaerobic bioremediation (CAP18 and CAP18-ME ), Electrical Resistance Heating (ERH) following the ET-DSP (Electro-Thermal Dynamic Stripping Process) method and other remediation technologies. ERT has three partners, for ISCO GeoCleanse International Ltd (www.geocleanse.com), who is represented by Jim Wilson and Dan Bryant, for bioremediation Carus (www.caruscorporation.com), who is represented by Kelly Frasco and Lorenzo Sacchetti, and for ET-DSP McMillan-McGee or Mc² (www.mcmillan-mcgee.com), who is represented by Bruce McGee and Brent Winder. Due to this unique company structure, ERT can provide more than twenty years of experience in Europe with results of several successful ISCO, bioremediation and ERH projects. 20

22 EUROPEAN REMEDIATION TECHNOLOGIES Uczestnik: Stijn HAGHEBAERT Business Manager Działalność firmy: ERT (European Remediation Technologies) to belgijska firma zajmująca się rekultywacją (posiadająca biuro we Francji). Jest dostawcą pełnej gamy usług: in situ chemical oxidation (miejscowe utlenianie chemiczne proces ISCO Geocleanse), beztlenowa biorekultywacja (CAP18 i CAP18-ME ), Electrical Resistance Heating (ERH), następujące po metodzie ET-DSP (Electro-Termal Dynamic Stripping Process) oraz inne technologie rekultywacyjne. ERT ma trzech partnerów: do ISCO GeoCleanse International Ltd (www.geocleanse.com), którego przedstawicielami są Jim Wilson i Dan Bryant; do biorekultywacji Carus (www.caruscorporation.com), którego przedstawicielami są Kelly Frasco i Lorenzo Sacchetti, i do ET-DSP - McMillan-McGee lub Mc 2 (www.mcmillan-mcgee.com), którego przedstawicielami są Bruce McGee i Brent Winder. Z racji tak wyjątkowej struktury organizacyjnej ERT zdobyło już ponad 20 lat doświadczenia na rynku europejskim, odnosząc sukcesy w wielu projektach ISCO, biorekultywacji i ERH. 21

23 FITA Koning Albert II laan 20, box 2 B-1000 BRUSSELS T F Website: Delegate: Wim VAN ROMPAY FITA Area Manager Activities: The Flemish Ministry of Public Works and Mobility is largely competent for traffic, mobility, infrastructure and public works. Under the auspices of the Flemish Ministry of Public Works and Mobility, FITA agency promotes the know how in these areas worldwide upon request of the private sector federations such as the Flemish Building Confederation (VCB), the association of consulting engineers (ORI), the Flemish Environmental Experts (Vlamex) and UNIZO International (the association of internationally operating SME s). Environmental protection and logistics are other key issues to FITA. Nevertheless, FITA s core business today is to render public expertise to the private sector. FITA has been providing (technical) assistance to its beneficiary consulting companies through working contracts based on daily performences. FITA experts have been recruited recently to conduct additional studies and provide technical assistance in preparing engineering specifications for the development of a new set of Post-Panamax locks for the expansion of the Panama Canal. Experts in waste management have also been nominated to environmental projects in Central and Eastern Europe. Another major responsibility is the organisation of sectorial trade missions. FITA trade missions can save you time and expense in identifying and developing profitable relationships with compatible foreign companies and local public authorities. FITA sectorial trade missions will allow you to present your knowledge and expertise directly to qualified prospects through a series of presentations and networking events. 22

24 FITA Uczestnicy: Wim VAN ROMPAY Menedżer Regionu FITA Działalność firmy: Flamandzkie Ministerstwo Robót Publicznych i Komunikacji odpowiada w dużej mierze za ruch publiczny, komunikację, infrastrukturę i roboty publiczne. Pod auspicjami tego ministerstwa agencja FITA promuje know-how o tych dziedzinach na całym świecie, na życzenie federacji sektora prywatnego, np. Flamandzkiej Konfederacji Budowlanej (VCB), stowarzyszenia doradztwa inżynieryjnego (ORI), Flamandzkich Ekspertów ds. Środowiska (Vlamex) i UNIZO International (związek MŚP działających międzynarodowo). Innymi kluczowymi zagadnieniami FITA są ochrona środowiska i logistyka. Obecnie głównym zadaniem FITA jest przekazanie wiedzy z instytucji publicznych do sektora prywatnego. FITA świadczy pomoc (techniczną) firmom doradczym poprzez codzienną pracę. Eksperci FITA zostali ostatnio zatrudnieni do przeprowadzenia dodatkowych badań i pomocy technicznej w przygotowaniu specyfikacji technicznych do stworzenia nowych zamków Post-Panamax służących do rozwoju Kanału Panamskiego. Eksperci w dziedzinie gospodarowania odpadami zostali ostatnio zaproszenie do współpracy przy projektach ekologicznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Inną ważną częścią działalności FITA jest organizacja sektorowych misji handlowych. Misje takie pozwalają firmom zaoszczędzić czas i pieniądze przy wyszukiwaniu i rozwijaniu kontaktów z odpowiednimi partnerami zagranicznymi i władzami lokalnymi. Misje handlowe stanowią dla firm okazję, by zaprezentować swoją wiedzę i doświadczenie bezpośrednio wartościowym kontaktom w formie serii prezentacji oraz wydarzeń networkingowych. 23

25 OVAM - PUBLIC WASTE AGENCY OF FLANDERS Stationsstraat 110 B-2800 MECHELEN T: F: Website: Activities: Delegate: Anne VANDEPUTTE Project Manager The Public Waste Agency of Flanders, better known as the OVAM, is a dynamic Flemish Government institution that was established in Today, Flanders waste management and its waste management policy are among the most successful in Europe. About 71% of the household waste in Flanders is collected separately at the source in order to be reused, recycled or composted. To achieve these objectives, the Flemish Government and OVAM developed a whole range of policy instruments, including levies, take-back obligations, voluntary environmental agreements, landfilling and incineration bans, waste management plans, awareness raising and information campaigns, financial schemes, etc. Next to this waste management Flanders has one of the most progressive legislation on soil remediation in Europe. Starting in 1996 the Soil Decree provides Flanders with a powerful instrument to tackle historical soil pollution and to prevent and remediate new soil pollution. The Flemish waste, material and soil policies implemented by OVAM have significantly contributed to and have been the driving force behind the development of a whole range of industrial activities such as environmental consultancy, waste collection & recycling, waste treatment, soil research and remediation techniques, etc. 24

26 OVAM - PUBLIC WASTE AGENCY OF FLANDERS Uczestnik: Anne VANDEPUTTE Menedżer Projektu Działalność firmy: Public Waste Agency of Flanders, znana lepiej jako OVAM, to dynamiczna instytucja Rządu Flandrii, założona w roku Obecnie gospodarowanie odpadami we Flandrii i polityka dotycząca tego problemu są jednymi z najbardziej udanych w Europie. Około 71% odpadów domowych we Flandrii jest posortowanych już w momencie odbioru i może być wykorzystanych do ponownego użytku, przetworzenia lub kompostowania. Aby osiągnąć te cele, Rząd Flandrii i OVAM opracowali różne instrumenty polityczne, w tym opłaty, obowiązek odbioru, dobrowolne zgody ekologiczne, zakazy składowania i spalania, plan gospodarowania odpadami, podnoszenie świadomości i kampanie informacyjne, kosztorysy itp. Oprócz tego Flandria posiada jedne z najbardziej zaawansowanych w Europie przepisów dotyczących rekultywacji gleby. Powstały w roku 1996 Dekret o Glebie umożliwia Flandrii radzenie sobie z dawnymi zanieczyszczeniami gleby i zapobieganie nowym. Flamandzka polityka dotycząca odpadów, materiału i gleb, wprowadzana w życie przez OVAM, znacząco przyczyniła się do rozwoju całej gamy działalności przemysłowej, jak doradztwo ekologiczne, odbiór i recykling odpadów, oczyszczanie, badanie gleby i techniki rekultywacji. 25

27 ORGANIC WASTE SYSTEMS Dok Noord 5 B-9000 GENT T: F: Website: Activities: Delegate: Winfried SIX M&S Manager Organic Waste Systems (OWS) is a world leading company in the construction and operation of anaerobic digestion plants for solid and semisolid organic feedstocks, in biodegradability testing of biopolymers, and in waste management consultancy. OWS is created in 1988 and has more than 25 full-scale reference plants in 15 different countries, treating source-separated and residual household waste as well as energy crops in their anaerobic process: the DRANCO process. OWS has 75 employees and an annual sales of million EUR. OWS provides: construction of biogas installations for household waste laboratory testing for the determination of the potential biogas production of organic streams anaerobic digestion plants on crop residues and energy crops such as corn, sunflower, barley,

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Instrument MŚP Faza II

Instrument MŚP Faza II Olsztyn, 17 kwietnia 2015 Instrument MŚP Faza II Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Czego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EBI dla rozwoju miast

Wsparcie EBI dla rozwoju miast Wsparcie EBI dla rozwoju miast Grzegorz Gajda (g.gajda@eib.org) Urban Development Division Warszawa, 13 lipca 2016 r. European Investment Bank Group EBI Bank UE Utworzony w 1958 specjalna rola w Traktacie

Bardziej szczegółowo

Dublin Waste to Energy Project

Dublin Waste to Energy Project Dublin Waste to Energy Project an Irish environmental PPP Irlandzki projekt w formule PPP 1 st October 2008 1 października 2008 r. Jeff Austin austin@durangobrowne.ie Project Surroundings Otoczenie projektu

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec

Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec Olsztyn, 09.05.2013

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

i generalnych wykonawców. Elektrociepłownia - Vilvoorde/Vilvorde De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges

i generalnych wykonawców. Elektrociepłownia - Vilvoorde/Vilvorde De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges Firma ME Construct nv z siedzibą w Bree (Belgia) od lat specjalizuje się w obudowie dachów i ścian, zarówno budynków przemysłowych jak i biurowych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Instrument MŚP

Horyzont 2020 Instrument MŚP Horyzont 2020 Instrument MŚP Agnieszka Stasiakowska EASME Agencja Wykonawcza ds. Małych I Średnich Przedsiębiorstw Horyzont 2020 -MŚP Horyzont 2020: Zintegrowane wsparcie dla MŚP 20 % budżetu LEITs & SC

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe Kierunki rozwoju polskich lasów w kontekście rozwoju lasów europejskich, Warszawa, 22 listopada 2012 r. Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe Marek

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża Adres: Pocztowa 16 64-918 Lotyń woj. wielkopolskie P.W.U-H PLASTROL is dynamically developing a family company in the sector of electronic equipment and plastic

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ:

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ: ANALIZA SYSTEMOWA ANALIZA SYSTEMOWA: zbiór metod i technik analitycznych, ocenowych i decyzyjnych, służących racjonalnemu rozwiązywaniu systemowych sytuacji decyzyjnych, badanie wspomagające działania

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN.

Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN. Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN. Hanna Lewandowska, 6 listopada 2012, Bydgoszcz www.cobraman-ce.eu Konferencja projektu SHIFT-X Dziedzictwo poprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Technical training services

Technical training services Technical training services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37865839.aspx Ekstern anbuds ID 276579-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

PMR. Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2009 Prognozy na lata 2009-2011 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2009 PMR P U B L I C A T I O

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

Wykorzystajmy nasze odpady!

Wykorzystajmy nasze odpady! Wykorzystajmy nasze odpady! Chrońmy środowisko spalając, a nie składując odpady. Instalacje termicznego przetwarzania odpadów i ich zalety w ochronie środowiska 23.11.2010 Targi POLEKO, Poznań Mariusz

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY OBSŁUGI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY OBSŁUGI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH PRAKTYCZNE ASPEKTY OBSŁUGI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH Otwarcie technoinkubatora w Nowej Rudzie Nowa Ruda - Słupiec 17.10.2014 SPIS TREŚCI 01 Założenia i

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo