Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych."

Transkrypt

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Przeworsk, Kwiecień 2010 r. 1

2 Spis treści: 1. Zamawiający Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis części zamówienia Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Termin wykonania zamówienia Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Formularze lub dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dokumenty składające się na ofertę Sposób porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i wprowadzania zmian do SIWZ Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowywania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Opis kryteriów i sposobu oceny oferty Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty Warunki umowy Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy

3 Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 1. Zamawiający Gmina Miasto Przeworsk/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku Ul. Krakowska Przeworsk Tel/fax: wew.21 NIP REGON: Mail: 2. Tryb udzielenia zamówienia 2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacowanej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 2.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie będą miały przepisy w/w ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych dla 32 nieaktywnych zawodowo klientów pomocy społecznej z terenu miasta Przeworska zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym uczestników projektu systemowego pt. Czas na aktywność w gminie miejskiej Przeworsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 3.2 Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień właściwe dla przedmiotu zamówienia: usługi szkoleniowe. 3.3 Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych Wykonawca zrealizuje dla wskazanej liczby Uczestników Projektu, we wskazanej liczbie godzin oraz we wskazanym przez zamawiającego miejscu - miasto Przeworsk, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego programem szkoleń, jak poniżej (przy czym program poszczególnych szkoleń zaproponowany przez Wykonawcę musi być co najmniej w 90% zbieżny z programem wskazanym przez Zamawiającego): Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych dla 32 osób (2 grupy po 16 osób) w łącznej ilości 72 godziny dydaktyczne (36 godzin dydaktycznych dla jednej grupy ) i 4 godziny doradcze na jedną osobę (2 godziny psycholog, 2 godziny doradca zawodowy). - identyfikacja mocnych i słabych stron; - określenie własnych celów i preferencji zawodowych; - konstrukcja własnego pozytywnego obrazu jako pracownika; - sposoby usuwania barier przy szukaniu pracy; - aktywne poszukiwanie pracy; - nauka przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (cv, listu motywacyjnego i podań o pracę); - trening interpersonalny; - warsztaty radzenia sobie ze stresem; - autoprezentacja; 4. Opis części zamówienia Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części. 3

4 5.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: pierwsza grupa (16 osób) rozpoczęcie- maj 2010r. druga grupa(16 osób) rozpoczęcie czerwiec 2010 r. przy czym harmonogramy poszczególnych szkoleń objętych zamówieniem zostaną przedstawione zamawiającemu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie liczbę godzin nie więcej niż 6 godzin dydaktycznych dziennie plus obowiązkowe przerwy kawowe i obiadowe oraz nie mniej niż 4 spotkania w tygodniu. Szkolenia powinny być przeprowadzone od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone w wypełnionych formularzach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 7.1 Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 4rt. 24 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). 7.2 Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 7.3 Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą wskazaną do kierowania/koordynowania szkoleniami, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma projektami o wartości minimum ,00 PLN brutto. 7.4 Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 5 projektów systemowych o wartości każdy min. 50 tys. realizowanych przez OPS-y i PCPR-y w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wielkości dotyczące każdego z partnerów będą zsumowane w celu stwierdzenia, czy wykonawca-konsorcjum spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione powyżej. Niespełnienie powyższych warunków spowoduje wykluczenie oferty wykonawcy-konsorcjum. 8. Formularze lub dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 8.1 Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, wydane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). 8.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 8.3 Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 5). 8.4 Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 8.5 Wykaz zrealizowanych co najmniej 5 projektów systemowych realizowanych przez OPS-y i PCPR-y w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że projekty te zostały zrealizowane należycie (załącznik nr 6). 8.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty, potwierdzające odpowiednio że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 4

5 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, d) składa zaświadczenie organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6-mcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Dokumenty składające się na ofertę Złożona przez wykonawcę oferta musi składać się z następujących dokumentów: 9.1 Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 9.2 Wypełniony Formularz cenowy (załącznik nr 2). 9.3 Wypełniony program szkolenia (załącznik nr 3). 9.4 Formularze lub dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt Oświadczenie, że wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) (załącznik nr 4). 9.6 Umowa podmiotów występujących wspólnie. 9.7 Parafowany projekt umowy (załącznik nr 10). 10. Sposób porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i wprowadzania zmian do SIWZ 10.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie oraz za pomocą faksu (na numer: wew. 21) 10.2 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej. 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: Diana Superson Tel wew.21 Anna Jagieła Tel wew.21 5

6 12. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający odstąpił od wnoszenia wadium przez Wykonawców zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami). 13. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. z dniem r. i kończy się z upływem dnia r. 14. Opis sposobu przygotowywania ofert 14.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli osoba/osoby podpisujące dokumenty działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty również muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty. Dokumenty, których żąda zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), trwale spięte i dołączone do oferty oddzielnie Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, trwale spiętą, należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta powinna zawierać identyfikator w postaci pieczęci firmy i być zaadresowana zgodnie z poniższymi danymi: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Przeworsku Ul. Krakowska Przeworsk a także opatrzona oznaczeniem: Organizacja szkoleń z zakresu Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych dla 32 nieaktywnych zawodowo klientów pomocy społecznej z terenu miasta Przeworska zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, uczestników projektu systemowego pt. Czas na aktywność w gminie miejskiej Przeworsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Nie otwierać przed r., godz. 10: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6

7 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej oznaczeniami jak w pkt należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku Ul. Krakowska 30, Przeworsk, I piętro, pokój nr 8 Sekretariat do dnia r., do godz. 10: W przypadku przesunięcia terminu składania ofert zgodnie z pkt wszelkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się do nowego terminu składania ofert Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 30, Przeworsk - Sala Konferencyjna II piętro Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach Informacje, o których mowa w pkt i 15.7, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 16. Opis sposobu obliczenia ceny 16.1 Ceny podane przez Wykonawcę ustalone są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu Cena oferty wskazana przez Wykonawcę musi zawierać miedzy innymi: koszt trenerów, wynajęcia Sali wykładowej, cateringu, materiałów szkoleniowych oraz ubezpieczenia uczestników szkolenia W przypadku rozliczania w walutach obcych kraju wykonawcy składającego ofertę Zamawiający dla porównania cen ofert przeliczy walutę obca według kursu sprzedaży waluty ogłoszonego w Tabeli kursów kupna i sprzedaży walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert oraz uwzględnienia w cenie należnego podatku od towarów i usług (VAT) w celu oceny złożonych ofert 17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 17.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń z wykonawcą polskim w walutach obcych. Ceny jednostkowe i cena całkowita w ofercie muszą być przedstawione przez wykonawcę polskiego w walucie polskiej Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą zagranicznym mogą być prowadzone w walucie polskiej lub walutach wymienialnych zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 września 2002 roku w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M.P. z 2002r. Nr 42 poz. 649). W przypadku wyboru oferty Wykonawcy zagranicznego do umowy zostanie wpisana wartość ze streszczenia oferty zaś płatność nastąpi w złotych polskich lub walucie wymienialnej, przeliczonej przez Wykonawcę wg kursu NBP dewizy sprzedaż z dnia wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona w dniu odbioru faktycznego. W przypadku gdy Wykonawca zagraniczny chce prowadzi rozliczenie z Zamawiającym w walucie wymienialnej, nie zaś w walucie polskiej, zobowiązany jest wskazać w ofercie jedną z walut wymienialnych, o której mowa wyżej. 18. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 18.1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Oceniając daną ofertę Zamawiający będzie poprawiał w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert: a) cena liczona według wzoru: 7

8 CN PC WC CO Gdzie: P C wartość punktowa ceny C N najniższa oferowana cena C O cena oferty ocenianej W C waga ceny (50 pkt.) b) doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów liczone jako łączna wartość zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia projektów systemowych realizowanych przez OPS-y i PCPR-y (przy czym absolutnym minimum jest wykazanie realizacji co najmniej 5 projektów, zgodnie z pkt. 7.4). Dla potwierdzenia realizacji przez Wykonawcę wszystkich wskazanych projektów obejmujących usługi szkoleniowe bezwzględnie muszą być przedłożone dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Kryterium liczone jest według wzoru: WO P D WD WN Gdzie: P D wartość punktowa doświadczenia Wykonawcy W N łączna wartość zrealizowanych projektów obejmujących usługi szkoleniowe oferty, w której wartość ta jest najwyższa W O łączna wartość zrealizowanych projektów obejmujących usługi szkoleniowe oferty ocenianej W D waga kryterium doświadczenia (20 pkt.) c) jakość świadczonych usług (P j ) potwierdzona aktualnym Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością ISO Wykonawca potwierdza posiadanie Certyfikatu Zarządzani Jakością ISO 9001 przedkładając jego kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Waga kryterium 15 pkt. Kryterium oceniane jest na zasadzie: Wykonawca posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO pkt.; Wykonawca nie posiada Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO pkt. d) kwalifikacje osoby kierującej szkoleniami (P k ) dysponowanie przez Wykonawcę osobą wskazaną do kierowania szkoleniami, będącą certyfikowanym Project Managerem (Certyfikowanym Kierownikiem Projektu). Potwierdzeniem posiadania ww. kwalifikacji jest przedłożenie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem jednego z następujących dokumentów: - certyfikat według standardów PMI Project Management Professional (PMP); - certyfikat według standardów IPMA (International Project Management Association) potwierdzający zdanie egzaminu co najmniej na poziomie D Certified Project Management Associate; - certyfikat z zakresu metodyki Prince 2 wystawiony przez uprawnione centrum, potwierdzający zdanie egzaminu na poziomie Foundation lub Practitioner. Waga kryterium 15 pkt. Kryterium oceniane jest na zasadzie: osoba wskazana przez Wykonawcę do kierowania/koordynowania szkoleniami posiada stosowny certyfikat zarządzania projektem 15 pkt.; osoba wskazana przez Wykonawcę do kierowania szkoleniami nie posiada stosownego certyfikatu zarządzania projektem 0 pkt. Ocena ofert będzie wyliczona według algorytmu: P = P c + P d + P j + P k Gdzie: P = łączna wartość punktowa oferty ocenianej P c = wartość punktowa ceny oferty ocenianej P d = wartość punktowa doświadczenia wykonawcy, którego oferta jest oceniana P j = wartość punktowa jakości świadczonych usług Wykonawcy, którego oferta jest oceniana P k = wartość punktowa kwalifikacji osoby kierującej szkoleniami Wykonawcy, którego oferta jest oceniana Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania Wyliczona zgodnie z punktem 18.3 wartość punktowa kryteriów stanowić będzie podstawę do porównania i oceny ofert Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta w wyniku porównania uzyska największą liczbę punktów. 8

9 19. Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty 19.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: a) odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, b) odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację. b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 19.2, lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Informacja przesłana do wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawierać będzie, poza danymi, o których mowa w pkt lit. a, określenie terminu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy Umowa będzie zawarta przez zamawiającego i wybranego wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 19.6 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożona zostanie tylko jedna oferta 20. Warunki umowy 20.1 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie. Zmiana umowy może być dokonana w granicach wyznaczonych przepisami ustawy, w tym art. 144 ustawy, wyłącznie za zgoda obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 21. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy 21.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Środki ochrony prawnej, o których mowa w punkcie 22.1, obejmują: - odwołanie (art ustawy), - skarga do sądu (art. 198a 198g). 9

10 Załączniki: 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1; 2) Wypełniony Formularz cenowy - załącznik nr 2; 3) Wypełniony Program szkolenia - załącznik nr 3; 4) Oświadczenie, że wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) - załącznik nr 4; 5) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - załącznik nr 5; 6) Wykaz zrealizowanych co najmniej 5 projektów systemowych realizowanych przez OPS-y i PCPR-y w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że projekty te zostały zrealizowane należycie - załącznik nr 6; 7) Lista obecności na szkoleniu - załącznik nr 7; 8) Oświadczenie o otrzymaniu materiałów szkoleniowych załącznik nr 8; 9) Potwierdzenie otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia załącznik nr 9; 10) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 10. Załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przeworsk, dnia. ZATWIERDZAM 10

11 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY... (pieczęć wykonawcy) Zamawiający: Wykonawca: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych dla 32 nieaktywnych zawodowo klientów pomocy społecznej z terenu miasta Przeworska zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, uczestników projektu systemowego pt. Czas na aktywność w gminie miejskiej Przeworsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Cena oferty brutto: 1) Potwierdzamy, iż zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia. W szczególności zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, a także zdobyliśmy wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 2) Potwierdzamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń. 3) Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do: 4) Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia. 5) Za wykonanie zamówienia udzielamy Zamawiającemu 14 dniowego terminu płatności, licząc każdorazowo od daty wystawienia faktury. 6) Pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert. Data..... (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)

12 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 2... (pieczęć wykonawcy) Kalkulacja ceny oferty służąca do oszacowania wartości realizacji zamówienia Usługi szkoleniowe Lp. Cena Nazwa Pozycje Jednostka miary Jednostkowa Ilość Cena łączna =5x6 Razem Data... (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)

13 ... (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 3 PROGRAM SZKOLENIA Nazwa Wykonawcy Adres Nazwa i zakres szkolenia: 1. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: 2. Cel szkolenia: 3. Program nauczania w ramach szkolenia określający tematy zajęć szkoleniowych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej*: 4. Wykaz wykorzystywanych do przeprowadzenia szkolenia urządzeń i narzędzi oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych: 5. Sposób sprawdzania efektów szkolenia: Data..... (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) * - zaproponowany przez Wykonawcę program poszczególnych szkoleń musi być co najmniej w 90% zbieżny z programem wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 3.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia... (pieczęć wykonawcy)

14 Załącznik Nr 4 OŚWIADCZENIE że wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z mocy art. 24 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa i adres wykonawcy: Oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki, na podstawie których wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

15 przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. Data... (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)

16 Załącznik Nr 5... (pieczęć wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA Nazwa wykonawcy Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług szkoleniowych dla osób nieaktywnych zawodowo klientów pomocy społecznej z terenu miasta Przeworska zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, uczestników projektu systemowego pt. Czas na aktywność w gminie miejskiej Przeworsk. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym zestawieniem: Lp. Imię i Nazwisko Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe Doświadczenie zawodowe Zakres wykonywanych czynności w niniejszym postępowaniu Do niniejszego formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wskazanych osób, tj. w szczególności stosowne zaświadczenia, certyfikaty, życiorysy. Data (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)

17 Załącznik Nr 6... (pieczęć wykonawcy) WYKAZ zrealizowanych szkoleń w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y i PCPR-y w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Nazwa Wykonawcy: Adres : LP Tytuł projektu Data realizacji (data zakończenia) Przedmiot projektu oraz jego odbiorcy Do niniejszego wykazu projektów należy załączyć dokumenty potwierdzające, że projekty te zostały wykonane należycie*. Data:..... (podpis oraz pieczęć osoby lub osób) * Bezwzględne jest, aby Wykonawca wykazał wymaganą ilość, tj. co najmniej 5 projekty systemowe realizowane przez OPS-y i PCPR-y zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Należy pamiętać, aby dla projektów ujętych w wykazie załączyć dokumenty potwierdzające, że projekty te zostały wykonane należycie.

18 Załącznik Nr 7 LISTA OBECNOŚCI NA SZKOLENIU w dniu... Numer projektu Tytuł projektu Nazwa szkolenia Kod szkolenia/nr grupy Powiat/Miejsce realizacji szkolenia (dokładny adres) Imię i nazwisko trenera L.p. Nazwisko Imię 1 Adres zamieszkania Uczestnika Podpis Uczestnika Data i podpis trenera Pieczątka Beneficjenta Podpis Beneficjenta

19 załącznik Nr 8.. Pieczątka Beneficjenta OŚWIADCZENIE Oświadczam, że otrzymałem(łam) następujące materiały szkoleniowe: Numer projektu Tytuł projektu Nazwa szkolenia Kod szkolenia/nr grupy Powiat/Miejsce organizacji szkolenia (dokładny adres) Termin szkolenia od do Lp. Nazwisko Imię Data Podpis

20 Załącznik Nr 9 Pieczątka Beneficjenta OŚWIADCZENIE Oświadczam, że otrzymałem(łam) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: Numer projektu Tytuł projektu Nazwa szkolenia Kod szkolenia/nr grupy Powiat/Miejsce organizacji szkolenia (dokładny adres) Termin szkolenia od do Lp. Nazwisko Imię Data Podpis

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo