N O W y s t y l p r a c y a N E W s t y l E O F W O r K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N O W y s t y l p r a c y a N E W s t y l E O F W O r K"

Transkrypt

1 NOWy styl pracy A NEW STYLE OF WORK

2 DOSKONAŁA LOKALIZACJA W strategicznie po o onej biznesowej cz Êci Mokotowa, u zbiegu ulic Cybernetyki i Wynalazek powstaje Neopark - nowoczesny, elegancki i innowacyjny park biurowy. atwy dojazd Êrodkami komunikacji miejskiej oraz samochodem ze wszystkich cz Êci miasta, w po àczeniu z doskona à naro nikowà ekspozycjà oferujà perfekcyjnà identyfikacj firmy i sà najwa niejszymi zaletami po o enia obiektu. Szybka Kolej Miejska (SKM), której przystanek znajduje si zaledwie ok. 5 minut spacerem od budynku, zapewni doskona e po àczenie z centrum Warszawy, a zmodernizowana ulica Cybernetyki - szybki i bezpoêredni dojazd do mi dzynarodowego lotniska im. F. Chopina. Czynniki te stajà si coraz bardziej istotnym kryterium przy wyborze biura firmy, dlatego te wiele mi dzynarodowych firm wybra o t okolic i przenios o tu swoje siedziby, m.in: BNP Paribas, Bank Millenium, Bank Pekao, DNB Bank, Noble Bank, Aviva, Netia, T-Mobile czy Unilever. Po o enie u zbiegu ulic Cybernetyki i Wynalazek Bliskie sàsiedztwo centrum handlowego Galeria Mokotów Dogodny dojazd Êrodkami komunikacji miejskiej ze wszystkich cz Êci miasta Przystanki tramwajowe i autobusowe przy ulicach otaczajàcych Neopark (ul. Cybernetyki: autobus linii 317, ul. Post pu: 165, 365, ul. Marynarska: 165, 189, 401 i 504 oraz tramwaje: 17, 18, 31 i 37) Przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) w zasi gu 5 min. spaceru BezpoÊrednie i szybkie po àczenie z mi dzynarodowym portem lotniczym im. F. Chopina (ok. 5 min. jazdy samochodem)

3 Do 7 km Mokotów Żwirki i Wigury City Center 7 km Wierzbno Jana Pawła Woronicza Aleja Niepodległości Domaniewska Domaniewska Puławska Trasa NS Marynarska Fast City Train (SKM) 5 min. walk Wilanowska 17 Stycznia Wołoska W-wa Służewiec 317 Wynalazek Galeria Mokotów 10 min. walk Aleja Wilanowska Rolna Żwirki i Wigury International Airport 3 km Postępu Cybernetyki Służew W-wa Lotnisko Chopina Wirażowa Rzymowskiego Wilanów 7 km Puławska EXCELLENT LOCATION Aleja KEN Neopark is a modern, stylish and innovative office park being developed in a strategically located business hub of Mokotów at the corner of Cybernetyki and Wynalazek streets. Easy access by public transport or by car from all parts of the city along with the outstanding corner exposure and visibility for your company are the key advantages for this location. The Fast City Train (SKM) stop is located within 5 minutes walking distance from the building, which provides direct connections to downtown Warsaw. In addition, the modernized Cybernetyki street offers quick access to the international Warsaw Chopin Airport. These factors are becoming increasingly more important when choosing a location for an office, which is why many global companies have moved their headquarters to this area, including BNP Paribas, Millennium Bank, Bank Pekao, DNB Bank, Noble Bank, Aviva, Netia, T-Mobile and Unilever. Located at the corner of Cybernetyki and Wynalazek streets Close to Galeria Mokotów shopping mall Convenient access by public transportation from all parts of the city Bus and tram stops located on the streets near Neopark (Cybernetyki street- bus line 317, Post pu street bus lines 165, 365, Marynarska street - bus lines 165, 189, 401, 504 and tram lines 17, 18, 31, 37) 5 minute walk to a Fast City Train (SKM) stop Direct and quick connection to the international Warsaw Chopin Airport (ca. 5 min. drive)

4 Równowaga POMIĘDZY ŻYCIEM A PRACĄ Neopark to dwa zintegrowane z naturà budynki o kampusowym charakterze zabudowy. Centralnà cz Êcià kompleksu b dzie wewn trzny, zielony dziedziniec, który wraz z po o onà na parterze restauracjà i przylegajàcym do niej zewn trznym tarasem, stanowiç b dzie przestrzeƒ spotkaƒ i odpoczynku. Ofert uzupe niaç b dà punkty us ugowohandlowe, zlokalizowane równie na tym poziomie, które pozwolà najemcom sprawnie za atwiç drobne codzienne sprawy w czasie przerwy na lunch lub po godzinach pracy. W odnowionym budynku nale àcym do kampusu znajdowaç si b dzie dedykowana najemcom strefa fitness. Na terenie Neopark zaplanowano równie Êcie ki do biegania oraz miejsca postojowe dla rowerów. Kampusowy charakter architektury Zielony dziedziniec podnoszàcy komfort pracy Tarasy przy biurach dedykowane najemcom Âcie ki rowerowe Restauracja z zewn trznym tarasem Dedykowana najemcom strefa fitness

5 LIFE AND WORK BALANCE Neopark features two buildings with a campus-style design that harmoniously integrates with nature. The complex will offer a green courtyard space which, along with a ground level modern restaurant providing best quality catering service, with an adjacent external terrace, will be a place for meetings and relaxation. The offer will be complemented with retail amenities, also located on the ground floor, where tenants may take advantage of easy access during lunch breaks or after work. The renovated building inside the campus will include a tenant-dedicated fitness zone. Neopark will also feature jogging lanes and bicycle parking spaces. Campus-style architecture A green courtyard to increase working comfort Tenant-dedicated terraces on office floors Bicycle paths Restaurant with external terrace Fitness zone dedicated for tenants

6 WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ ARCHITEKTURA Kampusowy charakter zabudowy oraz po àczenie wysokiej jakoêci materia ów wykoƒczeniowych z innowacyjnym projektem architektonicznym sprawià, e forma budynku b dzie mia a przejrzysty i wyrazisty charakter, a Neopark stanie si najbardziej wyró niajàcym si budynkiem Mokotowa. Szklane p aszczyzny o ywiaç b dà fasad subtelnà grà Êwiat a, przenikajàcego z wn trza budynku. Fasada od strony ulic Cybernetyki i Wynalazek przystosowana b dzie do umieszczenia znaków firmowych najemców, zapewniajàc w ten sposób identyfikacj firmy. Dba oêç o zaplanowanie funkcjonalnych powierzchni biurowych, staranny dobór materia ów wykoƒczeniowych w holach windowych, powierzchniach wspólnych oraz w eleganckich lobby wejêciowych, zapewniaç b dà najemcom budynku satysfakcj z u ytkowania miejsca pracy, co bezpoêrednio wp ynie na poprawienie realizacji ich codziennych zadaƒ. Kameralna zabudowa o charakterze kampusu Reprezentacyjne hole recepcyjne w obydwu budynkach Zielony dziedziniec Tarasy dla najemców Restauracja z tarasem od strony zielonego dziedziƒca pomi dzy budynkami

7 DISTINCTIVE ARCHITECTURE The campus style design, high-quality finish materials and innovative architecture will make the form of the building distinct and clear, making Neopark the most expressive building of Mokotów. Glass panes will brighten up the elevations with a subtle play on light from the interior. The exterior walls facing Cybernetyki and Wynalazek streets will be adapted to display tenant logos, ensuring company identification. Carefully planned, efficient office spaces, meticulously selected finish materials in the elevator lobbies, common areas, and elegant entrance halls will increase tenant satisfaction, directly translating to improved performance on the job. Intimate office campus Elegant reception lobbies in both buildings Welcoming green courtyard Tenant - dedicated terraces Restaurant with a terrace facing the internal courtyard

8 KOMFORTOWE ŚRODOWISKO PRACY Neopark gwarantuje swobod organizacji przestrzeni biurowej oraz zapewnia mo liwoêç jej elastycznego podzia u na modu y dostosowywane do indywidualnych potrzeb ka dego najemcy. Podzia elewacji, system podnoszonych pod óg oraz podwieszanych sufitów u atwiajà mo liwoêç przeprowadzenia zmian aran acji pomieszczeƒ w trakcie trwania umowy najmu. Powierzchnie typu open space mogà w atwy sposób ulegaç modyfikacjom aran acyjnym na przestrzeƒ z pokojami biurowymi lub odwrotnie. Optymalna g bokoêç traktów zapewni doskona y dost p Êwiat a dziennego. WyjàtkowoÊç obiektu podkreêlà równie nowoczesne rozwiàzania technologiczne, które przyczynià si do atrakcyjnego poziomu op at serwisowych m 2 powierzchni biurowej do wynaj cia Powierzchnia typowego pi tra biurowego m m 2 WysokoÊç pomieszczeƒ 2,7 m Uchylne okna Jednolite aluzje w ca ym obiekcie Optymalna g bokoêç traktów System podnoszonych pod óg zdolny do utrzymania skoncentrowanego nacisku 5kN/m 2 Podwieszane sufity wraz ze zintegrowanym oêwietleniem 3 szybkobie ne windy w ka dym holu windowym System Inteligentnego Zarzàdzania Budynkiem (BMS) BUDYNEK A BUILDING A BUDYNEK B BUILDING B Powierzchnie netto / Net areas Poziom / Level m 2 / sqm m 2 / sqm TOTAL Miejsca parkingowe / Car spaces Zewn. / Ext TOTAL Wspó czynnik powierzchni wspólnych dla budynku A i B ok. 4,5% / Add-on approx. 4,5%

9 49 cm cm cm COMFORTABLE WORKING ENVIRONMENT Neopark ensures flexibility in office space arrangement and allows for flexible space division into modules to meet the individual needs of every tenant. Facade divisions, a raised floor and suspended ceiling system facilitate the rearrangement of office space during the lease period. The open space plan can be easily transformed into a partitioned office, or vice versa. Optimal of office depth will allow sufficient daylight into the offices. The building will boast the most advanced technology which will contribute to the optimal level of service charges sqm of leasable office space Typical office floor between 2,300 sqm and 2,550 sqm Office clear height 2.7 m Tilt windows Uniform blinds throughout the entire building Optimal office depth Raised floor system capable of supporting a concentrated load of 5kN/sqm Suspended ceilings with integrated lighting 3 fast elevators in each of the elevator lobbies Intelligent Building Management System (BMS) System klimatyzacji HVAC HVAC System: four pipe fan coil OÊwietlenie 500 Lux Lighting Fixtures Puszka pod ogowa Floor box Pod oga podnoszona Raised floor Wyk adzina w kaflach Carpeting in tiles Rolety Windows blinds Okna uchylne Tilt windows

10 przykładowy PLAN ARANŻ ACJI - BUDYNEK A 1 najemca na piętrze TYPICAL SPACE PLAN - BUILDING A full floor tenant Powierzchnia biurowa netto Net office area Pomieszczenia techniczne / komunikacja Technical space / circulation Powierzchnia biurowa netto pi tra typowego: ok m 2 Net office area of typical flor: approx sqm

11 przykładowy PLAN ARANŻ ACJI - BUDYNEK A 3 najemców na piętrze TYPICAL SPACE PLAN - BUILDING A 3 tenants ON the FLOOR Powierzchnia biurowa netto Net office area 1010 m m m 2 Powierzchnia biurowa netto pi tra typowego: ok m 2 Net office area of typical flor: approx sqm

12 przykładowy PLAN ARANŻ ACJI - BUDYNEK B 1 najemca na piętrze TYPICAL SPACE PLAN - BUILDING B full floor tenant Powierzchnia biurowa netto Net office area Powierzchnia techniczna/komunikacja Technical space / circulation Powierzchnia biurowa netto pi tra typowego: ok m 2 Net office area of typical flor: approx sqm

13 przykładowy PLAN ARANŻ ACJI - BUDYNEK B 4 najemców na piętrze TYPICAL SPACE PLAN - BUILDING B 4 tenants ON the FLOOR Powierzchnia biurowa netto Net office area 685 m m m m 2 Powierzchnia biurowa netto pi tra typowego: ok m 2 Net office area of typical flor: approx sqm

14 Z szacunku do natury RESPECT FOR NATURE Zielona lokalizacja atwy dojazd Êrodkami transportu publicznego Parking dla rowerów oraz szatnie i prysznice dla rowerzystów Stacje adowania samochodów elektrycznych Zielona architektura Optymalny dost p Êwiat a dziennego Doskona a akustyka Wysoki komfort cieplny Systemy okienne zapobiegajàce przegrzewaniu si budynku Zielona energia Budynek zasilany wy àcznie z odnawialnych êróde energii OÊwietlenie energooszcz dne Energooszcz dne windy Zielone udogodnienia Urzàdzenia do utylizacji Zminimalizowane zu ycie wody i Êcieków Green location Easy access by public transport Bicycle parking facility (parking, locker rooms and showers for bikers) Charging stations for electric cars Green architecture Optimal daylight exposure Acoustic comfort High thermal comfort Window blinds system to prevent the offices from overheating Green energy Building powered only by renewable energy sources Low energy consumption lighting Energy-efficient elevators Green facilities Recycling facilities Minimized water consumption and waste water production

15 Cristal Park, Mszczonowska 4 FUNKCJONALNOÂå PRZESTRZENI I NOWY STYL YCIA BUILDING FOR EFFICIENCY AND LIFESTYLE Yareal Polska Sp. z o.o., wiodàcy deweloper w Polsce, jest spó kà nale àcà do Yareal International N.V., firmy dzia ajàcej na europejskim rynku nieruchomoêci. Realizowane przez Yareal na polskim rynku projekty z zakresu nieruchomoêci mieszkaniowych i biurowych wyró niajà si niezmiennie najwy szym poziomem jakoêci i elastycznoêci wprowadzanych rozwiàzaƒ, zarówno w ramach dzia alnoêci deweloperskiej, jak i zarzàdzania realizacjà projektów dla naszych klientów. D ugoterminowa strategia firmy oparta na zaanga owaniu i optymalnym dostosowaniu oferty do oczekiwaƒ i potrzeb naszych klientów jest najlepszà gwarancjà bezpieczeƒstwa i rosnàcej z dnia na dzieƒ wartoêci inwestycji. Troska o zadowolenie Klienta, dba oêç o najwy szà jakoêç i atrakcyjnoêç projektu architektonicznego oraz niezawodnoêç to nasze wartoêci przewodnie. Wiedza i doêwiadczenie zdobyte przez nasz zespó w Polsce i za granicà, zarówno w zakresie projektowania, jak i realizacji, sà gwarantami jakoêci oraz zadowolenia ze wzrostu wartoêci inwestycji w nasze nieruchomoêci. Wszystkie realizowane przez nas obiekty, biurowe i mieszkaniowe, charakteryzujà si optymalnym doborem lokalizacji, centralnym po o eniem, odpowiednim dojazdem i otoczeniem, zachowujàc jednoczeênie wyjàtkowà elastycznoêç, funkcjonalnoêç i zgodnoêç z najnowszymi kanonami jakoêci. Równie dzi ki maksymalnej racjonalizacji przestrzeni u ytkowej nasze projekty zapewniajà nowà jakoêç ycia codziennego i nowe standardy pracy. Yareal Polska realizuje najwy szej jakoêci presti owe obiekty biurowe a tak e budynki mieszkaniowe o standardzie premium. Zrealizowany przez Yareal Polska projekt budynku biurowego Renaissance przy ul. Mokotowskiej 19 w Warszawie zyska uznanie w Êrodowisku bran owym, czego wyrazem jest przyznana w 2004 r. nagroda Construction & Investment Journal w kategorii Best Office Development. W 2011 r. zrewitalizowany budynek biurowy Mokotowska Square przy ul. Mokotowskiej 49 w Warszawie, zosta wielokrotnie nagrodzony. Pierwszà nagrod otrzyma od Construction & Investment Journal w kategorii Best refurbishment/ expansion of the year 2011, kolejne nagrody to Eurobuild Awards New office of the Year 2011, CEE Quality Awards Office development of the year i EuropaProperty w kategorii BREEAM Application In-Process. W 2013 roku Construction and Investment Journal przyzna spó ce kolejne dwie nagrody: Residential Luxury Development of the Year ( Luksusowa inwestycja mieszkaniowa Roku ) dla Ho ej 55 oraz ESSA Green Award dla kompleksu biurowego Oxygen Park. Od listopada 2005 r. Yareal Polska jest cz onkiem Polskiego Zwiàzku Firm Deweloperskich. Oxygen Park, Al. Jerozolimskie/Jutrzenki 137 Mokotowska Square, ul. Mokotowska 49 Yareal Polska Sp. z o.o., a leading property developer operating in Poland, is part of Yareal International N.V., which operates throughout the European real estate market. Projects developed by Yareal in the Polish real estate and office market stand out by state of the art and flexible solutions both as regards development activity and project management. Long-term strategy based on commitment and tailored to best serve our clients` expectations and needs is the guarantee of safety and growth of their investments value. Dedication to client satisfaction, commitment to quality, attention to architectural design and maximum reliability are the guiding values of our company. The knowledge and experience of our teams, both in development and construction, gained in Poland and abroad, ensure the quality and the appreciation of your investments in our buildings. All office and residential locations are chosen for their environment, their excellent accessibility within the city centres, and they are highly flexible and compliant with the most up to date quality criteria. Our projects offer a new experience in living and working with efficient space planning. Yareal Polska builds first class, prestigious and high-quality offices, as well as premium residential buildings. Yareal s project Renaissance office building located at 19 Mokotowska Str. in Warsaw received a wide recognition of the industry experts and was awarded the Best Office Development prize by the Construction & Investment Journal in In 2011 Mokotowska Square, the revitalised office building located at 49 Mokotowska Str. in Warsaw, was recognised on numerous occasions. The Construction & Investment Journal awarded the project as The Best Refurbishment/Expansion of the Year 2011, Eurobuild as New office of the Year 2011, CEE Quality Awards distinguished it Office development of the year and Europa Property in the category BREEAM Application in-process. In 2013 Construction and Investment Journal awarded the company with another two prizes: Luxury Residential Development of the Year ( Luxury housing investment of the Year ) for Hoza 55, and ESSA Green Award for Oxygen Park office complex. Yareal Polska has been an accredited member of the Polish Developers Association since November Renaissance, ul. Mokotowska 19

16 YAREAL POLSKA Sp. z o.o. UL. MOKOTOWSKA 49, WARSZAWA, TEL.: , FAX: , Przedstawione w tym materiale wizualizacje nie stanowià oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie sà wià àce dla stron, majà jedynie na celu przybli enie wizji artysty oraz architekta, a ich charakter jest wy àcznie poglàdowy. Visualisations included in this material do not constitute a sales offer pursuant to the Civil Code, and are not binding for either party. The visualisations serve exclusively as an illustration of the concepts of the artist and architect.

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

ul. Skierniewicka 10 A

ul. Skierniewicka 10 A ul. Skierniewicka 10 A RENAISSANCE TOWER BUDYNEK BUILDING Renaissance Tower to czternastokondygnacyjny budynek oferujący 18 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Na parterze budynku znajduje się reprezentacyjna

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

Naturalny wybór dla Twojego biznesu

Naturalny wybór dla Twojego biznesu www.platiniumbusinesspark.pl Naturalny wybór dla Twojego biznesu The natural choice for your business SOLE LEASING AGENT AIG/Lincoln Polska Anna Sztolc tel. +48 607 567 722 fax.+48 (22) 564 50 85 anna.sztolc@aiglincoln.com.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E - L E T

WAN S.A. P R E - L E T WAN S.A. P R E - L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdańsk, 12 Śląska Street OFERTA WYNAJMU Czynsz pow. biurowa 12 euro/m 2 Czynsz pow. usługowa 16 euro/m 2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

art of living Sztuka Ż ycia Od początku swego istnienia ulica Hoża uważana jest za jeden From the very beginning, Hoża Street was regarded as one of

art of living Sztuka Ż ycia Od początku swego istnienia ulica Hoża uważana jest za jeden From the very beginning, Hoża Street was regarded as one of art of living Sztuka Ż ycia 2 Od początku swego istnienia ulica Hoża uważana jest za jeden z najbardziej prestiżowych i znanych adresów w centrum Warszawy. Powstała w XVIII w., Hoża do dzisiaj zachowała

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji FISHEYE Properties Establishment Real Estate Consultants sp.k. ul. Krowoderska 52/4, 31-158 Kraków, Poland, tel. +48 12 630 93 00, fax. +48 12 630 93

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń otwarta. Space open for business

Przestrzeń otwarta. Space open for business Przestrzeń otwarta dla biznesu Space open for business Wilanów Office Park to unikatowe miejsce na mapie Warszawy. To przestrzeń, w której nowoczesna architektura spotyka się z prestiżowym zespołem pałacowym

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle WSTĘP Naszym celem było stworzenie niepowtarzalnego miejsca na mapie Krakowa, charakteryzującego się doskonałą lokalizacją, unikalnymi widokami oraz elastyczną aranżacją przestrzeni. Miejsca, które w naturalny

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Centrum Twojego biznesu Where professional companies come to succeed

Centrum Twojego biznesu Where professional companies come to succeed Centrum wojego biznesu Where professional companies come to succeed Piłsudskiego 22 www.lodz1.pl LOKLIZCJ / LOCION Manufaktura Shopping Centre 8 Ogrodowa Północna Zachodnia Śródmieście Uniwersytecka 3,5

Bardziej szczegółowo

Sadyba to miejsce spokojne i pe ne zieleni, po o one na Dolnym Mokotowie. Sadyba is a quiet and green area, located in Lower Mokotów.

Sadyba to miejsce spokojne i pe ne zieleni, po o one na Dolnym Mokotowie. Sadyba is a quiet and green area, located in Lower Mokotów. v i v a s a D y b a! l. Wilanowska Sadyba to miejsce spokojne i pe ne zieleni, po o one na Dolnym Mokotowie. Okolica ta zawdzi cza swojà popularnoêç i przyjazny charakter m.in. willowej zabudowie, która

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Perfection in every detail

Perfection in every detail Perfection in every detail Oxygen Park combines all qualities of a modern office facility premium location, prominent exposure, suitable accessibility and friendly surroundings, plus functionality and

Bardziej szczegółowo

M5 Michalczyka 5, Wrocław

M5 Michalczyka 5, Wrocław M5 Michalczyka 5, Wrocław " Najlepsza lokalizacja we Wrocławiu nad Odrą Your best location in Wrocław on Odra River bank Koordynator Projektu : Commercial Property Investment Sp. z o.o. Sp.K. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

KAMERALNY BUDYNEK BIUROWY BUDYNEK ZEFIR REPREZENTACYJNY HOL TARASY WIDOKOWE PARKING

KAMERALNY BUDYNEK BIUROWY BUDYNEK ZEFIR REPREZENTACYJNY HOL TARASY WIDOKOWE PARKING KAMERALNY BUDYNEK WY REPREZENTACYJNY HOL Centrum informacji dla osób przybywających do obiektu będzie stanowiła elegancko wykończona recepcja znajdująca się na parterze. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem.

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Tailor made conference offer and creative meeting set up, best value for money

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 Służewiec Przemysłowy dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 zmienia się w Służewiec Biurowy gustownie dzięki JEMS Architektom P4 3 adres w dobrym towarzystwie na europejskim poziomie architektury projektowanym

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

Annopol Business Park. W ramach Annopol Business Park powstaje kompleks złożony z trzech czterokondygnacyjnych budynków biurowych.

Annopol Business Park. W ramach Annopol Business Park powstaje kompleks złożony z trzech czterokondygnacyjnych budynków biurowych. Annopol Business Park W ramach Annopol Business Park powstaje kompleks złożony z trzech czterokondygnacyjnych budynków biurowych. Grochowska Modlińska GDAŃSK 7 BIAŁOŁĘKA Wybrze ż e Gdańskie S8 BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

Nowocześnie, przestrzennie i komfortowo. Modern, spacious and comfortable. ROBYG Business Center to proste i nowoczesne rozwiązania

Nowocześnie, przestrzennie i komfortowo. Modern, spacious and comfortable. ROBYG Business Center to proste i nowoczesne rozwiązania Nowocześnie, przestrzennie i komfortowo ROBYG Business Center to proste i nowoczesne rozwiązania architektoniczne oraz komfort i wygoda dla przyszłych użytkowników powierzchni biurowych, jak i dla klientów

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Warszawa. tu życie nabiera kolorów. na prawym brzegu. Warszawa po prawej stronie Wis y ma swojà dawnà i wspó czesnà histori.

Warszawa. tu życie nabiera kolorów. na prawym brzegu. Warszawa po prawej stronie Wis y ma swojà dawnà i wspó czesnà histori. Warszawa na prawym brzegu Warszawa po prawej stronie Wis y ma swojà dawnà i wspó czesnà histori. Prawobrze na Warszawa odkrywa przed nami sekrety przesz oêci i Êlady swoich dziejów. Zachwyca pi knym krajobrazem,

Bardziej szczegółowo

THE PLACE PL. JANA PAWŁ A II 8, WROCŁ AW. POWIERZCHNIA BIUROWA: 325 m 2 POWIERZCHNIA US ŁUGOWA: 355 m 2 TERMIN RE ALIZ ACJI: III Q 2016 ARCHITEK T:

THE PLACE PL. JANA PAWŁ A II 8, WROCŁ AW. POWIERZCHNIA BIUROWA: 325 m 2 POWIERZCHNIA US ŁUGOWA: 355 m 2 TERMIN RE ALIZ ACJI: III Q 2016 ARCHITEK T: THE PLACE PL. JANA PAWŁ A II 8, WROCŁ AW POWIERZCHNIA BIUROWA: 325 m 2 POWIERZCHNIA US ŁUGOWA: 355 m 2 TERMIN RE ALIZ ACJI: III Q 2016 ARCHITEK T: WROCŁAW MIASTO SPOTKAŃ WROCŁAW - THE MEETING PLACE 1,5h

Bardziej szczegółowo

The Buma Group has operated since the year 1991 and has so far built 2 000 flats, 300 detached houses and over 120 000 sq m of office space.

The Buma Group has operated since the year 1991 and has so far built 2 000 flats, 300 detached houses and over 120 000 sq m of office space. stolarka aluminum aluminiowa joinery, elewacje facades Buma Factory is a company within The Buma Group dedicated to design, manufacture and assembly of architectural aluminum structures. The company has

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE, GDZIE TWORZY SIę BIZNES

MIEJSCE, GDZIE TWORZY SIę BIZNES MIEJSCE, GDZIE TWORZY SIę BIZNES The Place Where business is being created spis treści / table of contents 5 6 8 12 13 14 o nas / about us oferta / offer budynki / buildings sport / activity Gastronomia

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

RIVER BUSINESS CENTER SZCZECIN

RIVER BUSINESS CENTER SZCZECIN RIVER BUSINESS CENTER SZCZECIN I. DEWELOPER SGI Baltis jest firmą specjalizującą się w budowie wysokiej jakości apartamentów, mieszkań i obiektów biurowych. Prowadzi obecnie 9 projektów na terenie całego

Bardziej szczegółowo

Program. Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi

Program. Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi Elementy architektoniczne, żaluzje, daszki, sufity podwieszane Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ POLAND WARSZAWA ANNOPOL 3 55,000 m² of modern industrial space TO LET advantages Prestigious and functional location in Warsaw city limits High office content Numerous car &

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 Służewiec Przemysłowy dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 zmienia się w Służewiec Biurowy gustownie dzięki JEMS Architektom P4 3 adres w dobrym towarzystwie na europejskim poziomie architektury P4

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland Prologis Park Warsaw Poland Prologis Park Prologis Park to nowoczesne centrum dystrybucyjne, składające się z 4 budynków o łącznej powierzchni 55 000 metrów kwadratowych. Park oferuje swoim klientom strategiczną

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland Prologis Park Nowa Wieś Wrocławska A4 Poland Prologis Park Największe i najnowocześniejsze centrum przemysłowo-dystrybucyjne w okolicy Wrocławia spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

W SAMYM SERCU WARSZAWY IN THE VERY HEART OF WARSAW

W SAMYM SERCU WARSZAWY IN THE VERY HEART OF WARSAW W SAMYM SERCU WARSZAWY IN THE VERY HEART OF WARSAW Tam dom Twój... Your home is......gdzie serce Twoje...where your heart is SASKA KĘPA, TWÓJ NOWY DOM SASKA KĘPA, YOUR NEW HOME Saska K pa to miejsce niezwyk

Bardziej szczegółowo

NOWY BIUROWIEC W SZCZECINIE NEW OFFICE BUILDING IN SZCZECIN

NOWY BIUROWIEC W SZCZECINIE NEW OFFICE BUILDING IN SZCZECIN NOWY BIUROWIEC W SZCZECINIE NEW OFFICE BUILDING IN SZCZECIN NAJLEPSZY ADRES DLA BIZNESU Budynek Posejdon zlokalizowany jest w samym centrum Szczecina. Położony przy jednej z głównych ulic handlowych Al.

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYCZNE MIEJSCE W SAMYM SERCU WARSZAWY ATMOSPHERIC PLACE IN THE VERY HEART OF WARSAW

KLIMATYCZNE MIEJSCE W SAMYM SERCU WARSZAWY ATMOSPHERIC PLACE IN THE VERY HEART OF WARSAW w a r s z a w a c e n t r u m g d z i e b i e l n a b i e r a b a r w A p a r t a m e n t y z d u s z ą KLIMATYCZNE MIEJSCE W SAMYM SERCU WARSZAWY Zmieniająca się dynamicznie Warszawa przyciąga coraz więcej

Bardziej szczegółowo

Półwiejska 2 Poznań Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat Warszawa. Victoria Wałbrzych Niwa Oświęcim Carrefour Glinki Bydgoszcz

Półwiejska 2 Poznań Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat Warszawa. Victoria Wałbrzych Niwa Oświęcim Carrefour Glinki Bydgoszcz SHOPPING CENTRES Outlet Park Szczecin Morski Park Handlowy Gdańsk Galeria Bialska Biała Podlaska Siódemka Elbląg Galeria Zduńska Wola CH Tarnowskie Góry Galeria Ogrody Półwiejska 2 Poznań Centrum Bankowo-Finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrzydła dla Twojej firmy

Skrzydła dla Twojej firmy W Skrzydła dla Twojej firmy 4 GREENWINGS // WPROWADZENIE GREENWINGS // WPROWADZENIE 5 W GreenWings Offices to budynek stylowy, ekologiczny i nowoczesny, w którym najnowsze rozwiązania techniczne oparte

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO ROZS DNYCH DECYZJI WE INSPIRE YOU TO TAKE GOOD DECISIONS

INSPIRUJEMY DO ROZS DNYCH DECYZJI WE INSPIRE YOU TO TAKE GOOD DECISIONS INSPIRUJEMY DO ROZS DNYCH DECYZJI WE INSPIRE YOU TO TAKE GOOD DECISIONS Biura przyjazne dla pracowników i Twojej kieszeni Offices friendly to employees and... your budget Na dobry pocz¹tek oferujemy 7500

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Sadyba to miejsce spokojne i pe ne zieleni, po o one na Dolnym Mokotowie. Sadyba is a quiet and green area, located in Lower Mokotów.

Sadyba to miejsce spokojne i pe ne zieleni, po o one na Dolnym Mokotowie. Sadyba is a quiet and green area, located in Lower Mokotów. v i v a s a D y b a! l. Wilanowska Sadyba to miejsce spokojne i pe ne zieleni, po o one na Dolnym Mokotowie. Okolica ta zawdzi cza swojà popularnoêç i przyjazny charakter m.in. willowej zabudowie, która

Bardziej szczegółowo

Brand New World of Business

Brand New World of Business Brand New World of Business Koncepcję wszystkich rozwiązań 2.0 można zamknąć w jednym haśle: personalizacja dla pełnej wygody. Budynek Nowy Świat 2.0 idealnie odzwierciedla to założenie. Concept of every

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska]

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] The Pacific Office Building is an exceptional office project located in Mokotów, Warsaw s most dynamic and popular business district. With its prime office location, superior

Bardziej szczegółowo

Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN

Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN CENTRUM BIUROWE NEPTUN BUDYNEK INFORMACJE O BUDYNKU Pierwszy nowoczesny wysokościowy budynek biurowy w Gdańsku (86 metrów)

Bardziej szczegółowo

B U S INE S S HOU S E

B U S INE S S HOU S E BUSINESS HOUSE FILOZOFIA PHILOSOPHY Echo Investment is a dynamically developing company, the operations of which include all stages of the development process: from the purchase of land and the design

Bardziej szczegółowo

Miasto ogrodów czeka na Ciebie z otwartymi r

Miasto ogrodów czeka na Ciebie z otwartymi r v i v a s a D y b a! Miasto ogrodów czeka na Ciebie z otwartymi r CITY OF GRDENS WITS YOU WITH OPEN RMS l. Wilanowska Sadyba to miejsce spokojne i pe ne zieleni, po o one na Dolnym Mokotowie. Okolica ta

Bardziej szczegółowo

Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe

Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe A good building must possess three qualities: it should

Bardziej szczegółowo

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants CENTRUM KONFERENCYJNE Nowoczesne centrum konferencyjne o

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: KOORDYNATOR PROJEKTU:

INWESTOR: KOORDYNATOR PROJEKTU: INWESTOR: KOORDYNATOR PROJEKTU: TORUŃ ul. KOŚCIUSZKI ATRAKCYJNA LOKALIZACJA INWESTYCYJNA Muzeum Techniki i Nowoczesności ul. Kościuszki 71 Dworzec PKP Toruń Wschodni GDAŃSK OLSZTYN IE R U BYDGOSZCZ C K

Bardziej szczegółowo

Największy Biurowiec w Toruniu

Największy Biurowiec w Toruniu Największy Biurowiec w Toruniu ul. Kościuszki 71 Klasa A www.biurowiectorun.pl Najlepszy Punkt dla Biznesu Szukasz odpowiedniej lokalizacji? Poznaj Naszą! Zadzwoń! tel.: 603 118 118 TORUŃ ul. KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczna i z daleka rozpoznawalna bry³a czternastopiêtrowego budynku Chorzowska 50. kryje w sobie ponad 16 tys. m powierzchni biurowej

Charakterystyczna i z daleka rozpoznawalna bry³a czternastopiêtrowego budynku Chorzowska 50. kryje w sobie ponad 16 tys. m powierzchni biurowej Chorzowska 50 jest jednym z najbardziej presti owych biurowców klasy A w regionie, który z roku na rok zwiêksza swoj¹ atrakcyjnoœæ pod wzglêdem jakoœci œwiadczonych us³ug oraz wprowadzanych rozwi¹zañ.

Bardziej szczegółowo

Kraków os. Bohaterów Września 82 ul. Piasta Kołodzieja

Kraków os. Bohaterów Września 82 ul. Piasta Kołodzieja Kraków os. Bohaterów Września 82 ul. Piasta Kołodzieja COLUMBUS O BUDYNKU Columbus Office Center to wysokiej klasy obiekt biurowo-handlowy zlokalizowany w północnej części Krakowa, w dzielnicy Mistrzejowice,

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Centrum Biurowe Neptun Adres: Aleja Grunwaldzka 103A, Gdańsk, Polska Deweloper: Hines Architekt: AHR Architects Powierzchnia biurowa:

Nazwa projektu: Centrum Biurowe Neptun Adres: Aleja Grunwaldzka 103A, Gdańsk, Polska Deweloper: Hines Architekt: AHR Architects Powierzchnia biurowa: Nazwa projektu: Centrum Biurowe Neptun Adres: Aleja Grunwaldzka 103A, Gdańsk, Polska Deweloper: Hines Architekt: AHR Architects Powierzchnia biurowa: 15 300 m² (19 kondygnacji) Powierzchnia usługowa: 700

Bardziej szczegółowo

HEKTARÓW PRZESTRZENI* *Całkowita powierzchnia kompleksu Wilanów Office Park.

HEKTARÓW PRZESTRZENI* *Całkowita powierzchnia kompleksu Wilanów Office Park. PL 17 HEKTARÓW PRZESTRZENI* *Całkowita powierzchnia kompleksu Wilanów Office Park. Widoki na przyszłoêç Blisko centrum ale z dala od zgiełku miasta. W biznesowej atmosferze choç w otoczeniu zieleni. Ekonomicznie

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

harmonia dobrego biznesu good business harmony

harmonia dobrego biznesu good business harmony harmonia dobrego biznesu good business harmony 700 m powierzchni biurowej 700 sq m office area lokalizacja: Gdańsk-Wrzeszcz location: Gdansk-Wrzeszcz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania modern and ecological

Bardziej szczegółowo

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII PPD

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII PPD OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII PPD Oferta publiczna obligacji serii PPD spółki Ghelamco Invest Sp. z o. o. o wartości 50 mln zł w ramach II Publicznego Programu Emisji Harmonogram Wpływy z emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Mokotów, Apartamentowiec przy Parku Królikarnia PLN 71 PLN / m²

Warszawa, Mokotów, Apartamentowiec przy Parku Królikarnia PLN 71 PLN / m² NA WYNAJEM Warszawa, Mokotów, Apartamentowiec przy Parku Królikarnia 6 000 PLN 71 PLN / m² POWIERZCHNIA: 85 M² LICZBA POKOI: 2 LICZBA SYPIALNI: 1 PIĘTRO: 6/7 ROK BUDOWY: 2011 NUMER OFERTY: 23618 Opis NOWY,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nowy sposób myślenia o przestrzeni biurowej A new way of thinking about office space KRAKÓW, UL. PRADNICKA 20A

Nowy sposób myślenia o przestrzeni biurowej A new way of thinking about office space KRAKÓW, UL. PRADNICKA 20A Nowy sposób myślenia o przestrzeni biurowej A new way of thinking about office space KRAKÓW, UL. PRADNICKA 20A Nowy sposób myślenia o przestrzeni biurowej kładący nacisk na ekologię oraz funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

OkOlica NeighboUrhood

OkOlica NeighboUrhood KONCEPCJA CONCEPT Żoliborz One to zbudowany według nowoczesnych standardów luksusowy budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w pobliżu CH Arkadia, oddalony zaledwie 5 minut od centrum miasta. Doskonały

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland Prologis Park Kąty Wrocławskie Poland Prologis Park Park jest tak zaprojektowany, aby jego poszczególne budynki mogły być w całości wynajmowane przez duże firmy. Obiekty doskonale spełniają wymagania logistyki,

Bardziej szczegółowo