N O W y s t y l p r a c y a N E W s t y l E O F W O r K

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N O W y s t y l p r a c y a N E W s t y l E O F W O r K"

Transkrypt

1 NOWy styl pracy A NEW STYLE OF WORK

2 DOSKONAŁA LOKALIZACJA W strategicznie po o onej biznesowej cz Êci Mokotowa, u zbiegu ulic Cybernetyki i Wynalazek powstaje Neopark - nowoczesny, elegancki i innowacyjny park biurowy. atwy dojazd Êrodkami komunikacji miejskiej oraz samochodem ze wszystkich cz Êci miasta, w po àczeniu z doskona à naro nikowà ekspozycjà oferujà perfekcyjnà identyfikacj firmy i sà najwa niejszymi zaletami po o enia obiektu. Szybka Kolej Miejska (SKM), której przystanek znajduje si zaledwie ok. 5 minut spacerem od budynku, zapewni doskona e po àczenie z centrum Warszawy, a zmodernizowana ulica Cybernetyki - szybki i bezpoêredni dojazd do mi dzynarodowego lotniska im. F. Chopina. Czynniki te stajà si coraz bardziej istotnym kryterium przy wyborze biura firmy, dlatego te wiele mi dzynarodowych firm wybra o t okolic i przenios o tu swoje siedziby, m.in: BNP Paribas, Bank Millenium, Bank Pekao, DNB Bank, Noble Bank, Aviva, Netia, T-Mobile czy Unilever. Po o enie u zbiegu ulic Cybernetyki i Wynalazek Bliskie sàsiedztwo centrum handlowego Galeria Mokotów Dogodny dojazd Êrodkami komunikacji miejskiej ze wszystkich cz Êci miasta Przystanki tramwajowe i autobusowe przy ulicach otaczajàcych Neopark (ul. Cybernetyki: autobus linii 317, ul. Post pu: 165, 365, ul. Marynarska: 165, 189, 401 i 504 oraz tramwaje: 17, 18, 31 i 37) Przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) w zasi gu 5 min. spaceru BezpoÊrednie i szybkie po àczenie z mi dzynarodowym portem lotniczym im. F. Chopina (ok. 5 min. jazdy samochodem)

3 Do 7 km Mokotów Żwirki i Wigury City Center 7 km Wierzbno Jana Pawła Woronicza Aleja Niepodległości Domaniewska Domaniewska Puławska Trasa NS Marynarska Fast City Train (SKM) 5 min. walk Wilanowska 17 Stycznia Wołoska W-wa Służewiec 317 Wynalazek Galeria Mokotów 10 min. walk Aleja Wilanowska Rolna Żwirki i Wigury International Airport 3 km Postępu Cybernetyki Służew W-wa Lotnisko Chopina Wirażowa Rzymowskiego Wilanów 7 km Puławska EXCELLENT LOCATION Aleja KEN Neopark is a modern, stylish and innovative office park being developed in a strategically located business hub of Mokotów at the corner of Cybernetyki and Wynalazek streets. Easy access by public transport or by car from all parts of the city along with the outstanding corner exposure and visibility for your company are the key advantages for this location. The Fast City Train (SKM) stop is located within 5 minutes walking distance from the building, which provides direct connections to downtown Warsaw. In addition, the modernized Cybernetyki street offers quick access to the international Warsaw Chopin Airport. These factors are becoming increasingly more important when choosing a location for an office, which is why many global companies have moved their headquarters to this area, including BNP Paribas, Millennium Bank, Bank Pekao, DNB Bank, Noble Bank, Aviva, Netia, T-Mobile and Unilever. Located at the corner of Cybernetyki and Wynalazek streets Close to Galeria Mokotów shopping mall Convenient access by public transportation from all parts of the city Bus and tram stops located on the streets near Neopark (Cybernetyki street- bus line 317, Post pu street bus lines 165, 365, Marynarska street - bus lines 165, 189, 401, 504 and tram lines 17, 18, 31, 37) 5 minute walk to a Fast City Train (SKM) stop Direct and quick connection to the international Warsaw Chopin Airport (ca. 5 min. drive)

4 Równowaga POMIĘDZY ŻYCIEM A PRACĄ Neopark to dwa zintegrowane z naturà budynki o kampusowym charakterze zabudowy. Centralnà cz Êcià kompleksu b dzie wewn trzny, zielony dziedziniec, który wraz z po o onà na parterze restauracjà i przylegajàcym do niej zewn trznym tarasem, stanowiç b dzie przestrzeƒ spotkaƒ i odpoczynku. Ofert uzupe niaç b dà punkty us ugowohandlowe, zlokalizowane równie na tym poziomie, które pozwolà najemcom sprawnie za atwiç drobne codzienne sprawy w czasie przerwy na lunch lub po godzinach pracy. W odnowionym budynku nale àcym do kampusu znajdowaç si b dzie dedykowana najemcom strefa fitness. Na terenie Neopark zaplanowano równie Êcie ki do biegania oraz miejsca postojowe dla rowerów. Kampusowy charakter architektury Zielony dziedziniec podnoszàcy komfort pracy Tarasy przy biurach dedykowane najemcom Âcie ki rowerowe Restauracja z zewn trznym tarasem Dedykowana najemcom strefa fitness

5 LIFE AND WORK BALANCE Neopark features two buildings with a campus-style design that harmoniously integrates with nature. The complex will offer a green courtyard space which, along with a ground level modern restaurant providing best quality catering service, with an adjacent external terrace, will be a place for meetings and relaxation. The offer will be complemented with retail amenities, also located on the ground floor, where tenants may take advantage of easy access during lunch breaks or after work. The renovated building inside the campus will include a tenant-dedicated fitness zone. Neopark will also feature jogging lanes and bicycle parking spaces. Campus-style architecture A green courtyard to increase working comfort Tenant-dedicated terraces on office floors Bicycle paths Restaurant with external terrace Fitness zone dedicated for tenants

6 WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ ARCHITEKTURA Kampusowy charakter zabudowy oraz po àczenie wysokiej jakoêci materia ów wykoƒczeniowych z innowacyjnym projektem architektonicznym sprawià, e forma budynku b dzie mia a przejrzysty i wyrazisty charakter, a Neopark stanie si najbardziej wyró niajàcym si budynkiem Mokotowa. Szklane p aszczyzny o ywiaç b dà fasad subtelnà grà Êwiat a, przenikajàcego z wn trza budynku. Fasada od strony ulic Cybernetyki i Wynalazek przystosowana b dzie do umieszczenia znaków firmowych najemców, zapewniajàc w ten sposób identyfikacj firmy. Dba oêç o zaplanowanie funkcjonalnych powierzchni biurowych, staranny dobór materia ów wykoƒczeniowych w holach windowych, powierzchniach wspólnych oraz w eleganckich lobby wejêciowych, zapewniaç b dà najemcom budynku satysfakcj z u ytkowania miejsca pracy, co bezpoêrednio wp ynie na poprawienie realizacji ich codziennych zadaƒ. Kameralna zabudowa o charakterze kampusu Reprezentacyjne hole recepcyjne w obydwu budynkach Zielony dziedziniec Tarasy dla najemców Restauracja z tarasem od strony zielonego dziedziƒca pomi dzy budynkami

7 DISTINCTIVE ARCHITECTURE The campus style design, high-quality finish materials and innovative architecture will make the form of the building distinct and clear, making Neopark the most expressive building of Mokotów. Glass panes will brighten up the elevations with a subtle play on light from the interior. The exterior walls facing Cybernetyki and Wynalazek streets will be adapted to display tenant logos, ensuring company identification. Carefully planned, efficient office spaces, meticulously selected finish materials in the elevator lobbies, common areas, and elegant entrance halls will increase tenant satisfaction, directly translating to improved performance on the job. Intimate office campus Elegant reception lobbies in both buildings Welcoming green courtyard Tenant - dedicated terraces Restaurant with a terrace facing the internal courtyard

8 KOMFORTOWE ŚRODOWISKO PRACY Neopark gwarantuje swobod organizacji przestrzeni biurowej oraz zapewnia mo liwoêç jej elastycznego podzia u na modu y dostosowywane do indywidualnych potrzeb ka dego najemcy. Podzia elewacji, system podnoszonych pod óg oraz podwieszanych sufitów u atwiajà mo liwoêç przeprowadzenia zmian aran acji pomieszczeƒ w trakcie trwania umowy najmu. Powierzchnie typu open space mogà w atwy sposób ulegaç modyfikacjom aran acyjnym na przestrzeƒ z pokojami biurowymi lub odwrotnie. Optymalna g bokoêç traktów zapewni doskona y dost p Êwiat a dziennego. WyjàtkowoÊç obiektu podkreêlà równie nowoczesne rozwiàzania technologiczne, które przyczynià si do atrakcyjnego poziomu op at serwisowych m 2 powierzchni biurowej do wynaj cia Powierzchnia typowego pi tra biurowego m m 2 WysokoÊç pomieszczeƒ 2,7 m Uchylne okna Jednolite aluzje w ca ym obiekcie Optymalna g bokoêç traktów System podnoszonych pod óg zdolny do utrzymania skoncentrowanego nacisku 5kN/m 2 Podwieszane sufity wraz ze zintegrowanym oêwietleniem 3 szybkobie ne windy w ka dym holu windowym System Inteligentnego Zarzàdzania Budynkiem (BMS) BUDYNEK A BUILDING A BUDYNEK B BUILDING B Powierzchnie netto / Net areas Poziom / Level m 2 / sqm m 2 / sqm TOTAL Miejsca parkingowe / Car spaces Zewn. / Ext TOTAL Wspó czynnik powierzchni wspólnych dla budynku A i B ok. 4,5% / Add-on approx. 4,5%

9 49 cm cm cm COMFORTABLE WORKING ENVIRONMENT Neopark ensures flexibility in office space arrangement and allows for flexible space division into modules to meet the individual needs of every tenant. Facade divisions, a raised floor and suspended ceiling system facilitate the rearrangement of office space during the lease period. The open space plan can be easily transformed into a partitioned office, or vice versa. Optimal of office depth will allow sufficient daylight into the offices. The building will boast the most advanced technology which will contribute to the optimal level of service charges sqm of leasable office space Typical office floor between 2,300 sqm and 2,550 sqm Office clear height 2.7 m Tilt windows Uniform blinds throughout the entire building Optimal office depth Raised floor system capable of supporting a concentrated load of 5kN/sqm Suspended ceilings with integrated lighting 3 fast elevators in each of the elevator lobbies Intelligent Building Management System (BMS) System klimatyzacji HVAC HVAC System: four pipe fan coil OÊwietlenie 500 Lux Lighting Fixtures Puszka pod ogowa Floor box Pod oga podnoszona Raised floor Wyk adzina w kaflach Carpeting in tiles Rolety Windows blinds Okna uchylne Tilt windows

10 przykładowy PLAN ARANŻ ACJI - BUDYNEK A 1 najemca na piętrze TYPICAL SPACE PLAN - BUILDING A full floor tenant Powierzchnia biurowa netto Net office area Pomieszczenia techniczne / komunikacja Technical space / circulation Powierzchnia biurowa netto pi tra typowego: ok m 2 Net office area of typical flor: approx sqm

11 przykładowy PLAN ARANŻ ACJI - BUDYNEK A 3 najemców na piętrze TYPICAL SPACE PLAN - BUILDING A 3 tenants ON the FLOOR Powierzchnia biurowa netto Net office area 1010 m m m 2 Powierzchnia biurowa netto pi tra typowego: ok m 2 Net office area of typical flor: approx sqm

12 przykładowy PLAN ARANŻ ACJI - BUDYNEK B 1 najemca na piętrze TYPICAL SPACE PLAN - BUILDING B full floor tenant Powierzchnia biurowa netto Net office area Powierzchnia techniczna/komunikacja Technical space / circulation Powierzchnia biurowa netto pi tra typowego: ok m 2 Net office area of typical flor: approx sqm

13 przykładowy PLAN ARANŻ ACJI - BUDYNEK B 4 najemców na piętrze TYPICAL SPACE PLAN - BUILDING B 4 tenants ON the FLOOR Powierzchnia biurowa netto Net office area 685 m m m m 2 Powierzchnia biurowa netto pi tra typowego: ok m 2 Net office area of typical flor: approx sqm

14 Z szacunku do natury RESPECT FOR NATURE Zielona lokalizacja atwy dojazd Êrodkami transportu publicznego Parking dla rowerów oraz szatnie i prysznice dla rowerzystów Stacje adowania samochodów elektrycznych Zielona architektura Optymalny dost p Êwiat a dziennego Doskona a akustyka Wysoki komfort cieplny Systemy okienne zapobiegajàce przegrzewaniu si budynku Zielona energia Budynek zasilany wy àcznie z odnawialnych êróde energii OÊwietlenie energooszcz dne Energooszcz dne windy Zielone udogodnienia Urzàdzenia do utylizacji Zminimalizowane zu ycie wody i Êcieków Green location Easy access by public transport Bicycle parking facility (parking, locker rooms and showers for bikers) Charging stations for electric cars Green architecture Optimal daylight exposure Acoustic comfort High thermal comfort Window blinds system to prevent the offices from overheating Green energy Building powered only by renewable energy sources Low energy consumption lighting Energy-efficient elevators Green facilities Recycling facilities Minimized water consumption and waste water production

15 Cristal Park, Mszczonowska 4 FUNKCJONALNOÂå PRZESTRZENI I NOWY STYL YCIA BUILDING FOR EFFICIENCY AND LIFESTYLE Yareal Polska Sp. z o.o., wiodàcy deweloper w Polsce, jest spó kà nale àcà do Yareal International N.V., firmy dzia ajàcej na europejskim rynku nieruchomoêci. Realizowane przez Yareal na polskim rynku projekty z zakresu nieruchomoêci mieszkaniowych i biurowych wyró niajà si niezmiennie najwy szym poziomem jakoêci i elastycznoêci wprowadzanych rozwiàzaƒ, zarówno w ramach dzia alnoêci deweloperskiej, jak i zarzàdzania realizacjà projektów dla naszych klientów. D ugoterminowa strategia firmy oparta na zaanga owaniu i optymalnym dostosowaniu oferty do oczekiwaƒ i potrzeb naszych klientów jest najlepszà gwarancjà bezpieczeƒstwa i rosnàcej z dnia na dzieƒ wartoêci inwestycji. Troska o zadowolenie Klienta, dba oêç o najwy szà jakoêç i atrakcyjnoêç projektu architektonicznego oraz niezawodnoêç to nasze wartoêci przewodnie. Wiedza i doêwiadczenie zdobyte przez nasz zespó w Polsce i za granicà, zarówno w zakresie projektowania, jak i realizacji, sà gwarantami jakoêci oraz zadowolenia ze wzrostu wartoêci inwestycji w nasze nieruchomoêci. Wszystkie realizowane przez nas obiekty, biurowe i mieszkaniowe, charakteryzujà si optymalnym doborem lokalizacji, centralnym po o eniem, odpowiednim dojazdem i otoczeniem, zachowujàc jednoczeênie wyjàtkowà elastycznoêç, funkcjonalnoêç i zgodnoêç z najnowszymi kanonami jakoêci. Równie dzi ki maksymalnej racjonalizacji przestrzeni u ytkowej nasze projekty zapewniajà nowà jakoêç ycia codziennego i nowe standardy pracy. Yareal Polska realizuje najwy szej jakoêci presti owe obiekty biurowe a tak e budynki mieszkaniowe o standardzie premium. Zrealizowany przez Yareal Polska projekt budynku biurowego Renaissance przy ul. Mokotowskiej 19 w Warszawie zyska uznanie w Êrodowisku bran owym, czego wyrazem jest przyznana w 2004 r. nagroda Construction & Investment Journal w kategorii Best Office Development. W 2011 r. zrewitalizowany budynek biurowy Mokotowska Square przy ul. Mokotowskiej 49 w Warszawie, zosta wielokrotnie nagrodzony. Pierwszà nagrod otrzyma od Construction & Investment Journal w kategorii Best refurbishment/ expansion of the year 2011, kolejne nagrody to Eurobuild Awards New office of the Year 2011, CEE Quality Awards Office development of the year i EuropaProperty w kategorii BREEAM Application In-Process. W 2013 roku Construction and Investment Journal przyzna spó ce kolejne dwie nagrody: Residential Luxury Development of the Year ( Luksusowa inwestycja mieszkaniowa Roku ) dla Ho ej 55 oraz ESSA Green Award dla kompleksu biurowego Oxygen Park. Od listopada 2005 r. Yareal Polska jest cz onkiem Polskiego Zwiàzku Firm Deweloperskich. Oxygen Park, Al. Jerozolimskie/Jutrzenki 137 Mokotowska Square, ul. Mokotowska 49 Yareal Polska Sp. z o.o., a leading property developer operating in Poland, is part of Yareal International N.V., which operates throughout the European real estate market. Projects developed by Yareal in the Polish real estate and office market stand out by state of the art and flexible solutions both as regards development activity and project management. Long-term strategy based on commitment and tailored to best serve our clients` expectations and needs is the guarantee of safety and growth of their investments value. Dedication to client satisfaction, commitment to quality, attention to architectural design and maximum reliability are the guiding values of our company. The knowledge and experience of our teams, both in development and construction, gained in Poland and abroad, ensure the quality and the appreciation of your investments in our buildings. All office and residential locations are chosen for their environment, their excellent accessibility within the city centres, and they are highly flexible and compliant with the most up to date quality criteria. Our projects offer a new experience in living and working with efficient space planning. Yareal Polska builds first class, prestigious and high-quality offices, as well as premium residential buildings. Yareal s project Renaissance office building located at 19 Mokotowska Str. in Warsaw received a wide recognition of the industry experts and was awarded the Best Office Development prize by the Construction & Investment Journal in In 2011 Mokotowska Square, the revitalised office building located at 49 Mokotowska Str. in Warsaw, was recognised on numerous occasions. The Construction & Investment Journal awarded the project as The Best Refurbishment/Expansion of the Year 2011, Eurobuild as New office of the Year 2011, CEE Quality Awards distinguished it Office development of the year and Europa Property in the category BREEAM Application in-process. In 2013 Construction and Investment Journal awarded the company with another two prizes: Luxury Residential Development of the Year ( Luxury housing investment of the Year ) for Hoza 55, and ESSA Green Award for Oxygen Park office complex. Yareal Polska has been an accredited member of the Polish Developers Association since November Renaissance, ul. Mokotowska 19

16 YAREAL POLSKA Sp. z o.o. UL. MOKOTOWSKA 49, WARSZAWA, TEL.: , FAX: , Przedstawione w tym materiale wizualizacje nie stanowià oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie sà wià àce dla stron, majà jedynie na celu przybli enie wizji artysty oraz architekta, a ich charakter jest wy àcznie poglàdowy. Visualisations included in this material do not constitute a sales offer pursuant to the Civil Code, and are not binding for either party. The visualisations serve exclusively as an illustration of the concepts of the artist and architect.

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska]

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] The Pacific Office Building is an exceptional office project located in Mokotów, Warsaw s most dynamic and popular business district. With its prime office location, superior

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany W SMART ORKSPACE BY Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią Expanding Location Rozwijająca się lokalizacja This established Warsaw business location Offices Open To Change Biura otwarte

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą. umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka.

Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą. umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka. KAMERALNE BIURA Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą okolicą, umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka. Due to the fact that Moniuszki 1A towers above

Bardziej szczegółowo

Brand New World of Business

Brand New World of Business Brand New World of Business Koncepcję wszystkich rozwiązań 2.0 można zamknąć w jednym haśle: personalizacja dla pełnej wygody. Budynek Nowy Świat 2.0 idealnie odzwierciedla to założenie. Concept of every

Bardziej szczegółowo

Z historią w przyszłość

Z historią w przyszłość Z historią w przyszłość History continues Z historią w przyszłość History continues CEDET WSTĘP INTRODUCTION CEDET CEDET to unikatowy projekt odrestaurowania i rozbudowy zabytkowego budynku zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu. Style and elegance to match your success

Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu. Style and elegance to match your success SIENNA CENTER Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu Style and elegance to match your success Ponadczasowa architektura, cechuj ca si dba- o ci o ka dy szczegó. Elegancka forma ze szk a i granitu harmonijnie

Bardziej szczegółowo

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl NAI Estate Fellows, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. 22 379 73 00,

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Naturalny wybór dla Twojego biznesu

Naturalny wybór dla Twojego biznesu www.platiniumbusinesspark.pl Naturalny wybór dla Twojego biznesu The natural choice for your business SOLE LEASING AGENT AIG/Lincoln Polska Anna Sztolc tel. +48 607 567 722 fax.+48 (22) 564 50 85 anna.sztolc@aiglincoln.com.pl

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ LUDZI PEOPLE AT OUR CORE

BLIŻEJ LUDZI PEOPLE AT OUR CORE wtt.pl BLIŻEJ LUDZI PEOPLE AT OUR CORE 208 m 1999 PREKURSOR NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW AN EARLY PIONEER WTT powstał w 1999 roku jako pionierski projekt, który na wiele lat zdominował panoramę Warszawy i wyznaczył

Bardziej szczegółowo

Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe

Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe A good building must possess three qualities: it should

Bardziej szczegółowo

Nowocześnie, przestrzennie i komfortowo. Modern, spacious and comfortable. ROBYG Business Center to proste i nowoczesne rozwiązania

Nowocześnie, przestrzennie i komfortowo. Modern, spacious and comfortable. ROBYG Business Center to proste i nowoczesne rozwiązania Nowocześnie, przestrzennie i komfortowo ROBYG Business Center to proste i nowoczesne rozwiązania architektoniczne oraz komfort i wygoda dla przyszłych użytkowników powierzchni biurowych, jak i dla klientów

Bardziej szczegółowo

CONTENTS WSTĘP INTRODUCTION SPIS TREŚCI. Dear Sir or Madam, Szanowni Państwo, Introduction... Wstęp...

CONTENTS WSTĘP INTRODUCTION SPIS TREŚCI. Dear Sir or Madam, Szanowni Państwo, Introduction... Wstęp... SPIS TREŚCI CONTENTS WSTĘP INTRODUCTION Wstęp... 3 Introduction... 3 Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam, Profil działalności... 4 Kamienie milowe... 5 Nagrody i wyróżnienia... 6 Segment deweloperski...

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

International Conferencing & Entertainment

International Conferencing & Entertainment International Conferencing & Entertainment Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szanowni Państwo DEAR LADIES AND GENTLEMEN

Bardziej szczegółowo

Przyjazne miejsce do mieszkania Friendly place to live

Przyjazne miejsce do mieszkania Friendly place to live ZESPÓŁ MIESZKANIOWY RESIDENTIAL COMPLEX Przyjazne miejsce do mieszkania Friendly place to live Biuro Sprzedaży Echo Investment SA: ul. Krasickiego 0, 0-50 Kraków, tel.: +8 1 67 81 18, +8 66 900 1 e-mail:

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

TERRA CASA TO ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW Z UDOKUMENTOWANYM MIĘDZYNARODOWYM DOŚWIADCZENIEM.

TERRA CASA TO ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW Z UDOKUMENTOWANYM MIĘDZYNARODOWYM DOŚWIADCZENIEM. TERRA CASA TO ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW Z UDOKUMENTOWANYM MIĘDZYNARODOWYM DOŚWIADCZENIEM. TERRA CASA IS A TEAM OF REAL ESTATE PROFESSIONALS WITH PROVEN INTERNATIONAL EXPERIENCE. PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

apartamenty REZYDENCJE zamki pałace posiadłości Rynek pałaców i zamków cały czas rośnie Luksusowy apartament za 300 mln zł

apartamenty REZYDENCJE zamki pałace posiadłości Rynek pałaców i zamków cały czas rośnie Luksusowy apartament za 300 mln zł apartamenty REZYDENCJE 2/15 (192) MAGAZYN NIERUCHOMOŚCI apartamenty numer 2/15, (192) CZERWIEC 15 REZYDENCJE MAGAZYN NIERUCHOMOŚCI cena: 3,80 zł w tym 23% VAT Kilkaset apartamentów, rezydencji i pałaców

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo