Polityka regionalna i działania transgraniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka regionalna i działania transgraniczne"

Transkrypt

1 Publikacja współfi nansowana ze środków pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Publication co-fi nanced from the technical assistance founds under the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism. Polityka regionalna i działania transgraniczne Regional policy and cross-border activities Polityka regionalna i działania transgraniczne w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Regional policy and cross-border activities within the Norwegian Financial Mechanism and the European Economic Area Financial Mechanism Spis projektów z podziałem na: OBSZAR TURYSTYKA 1. PL0224 Wirtualny przewodnik po krainie EGO Olecko (woj. warmińsko-mazurskie) 2. PL0228 Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny Nowy Sącz (woj. małopolskie) 3. PL0397 Ekoturystyka bez granic turystyka ekologiczna w regionie przygranicznym Chełm Kowel Chełm (woj. lubelskie) 4. PL0398 Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek Czaplinek (woj. zachodniopomorskie) 5. PL0405 Tworzenie i wdrażanie strategii zarządzania kulturą i ruchem turystycznym w przygranicznych rejonach Polski i Ukrainy Ustrzyki Dolne (woj. podkarpackie) 6. PL0406 Szlak dziedzictwa Sobieskiego szansą współpracy transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy Rybczewice (woj. lubelskie) 7. PL0415 Kultura? Tak! Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnika zrównoważonego rozwoju lokalnego Podtatrza Zakopane OBSZAR TRANSFER WIEDZY 1. PL0010 Polsko-Ukraiński Ośrodek Edukacji Publicznej Kraśnik (woj. lubelskie) 2. PL0015 Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych Warszawa 3. PL0219 Wsparcie transferu technologii związanych z gospodarką odpadami na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw mazowieckiego i śląskiego Warszawa 4. PL0222 Lokomotywa-strategia rozwoju klastrów Bielsko-Biała (woj. śląskie) 5. PL0223 System wymiany informacji o stanie ekosystemu Zalewu Wiślanego w ramach transgranicznej współpracy polsko-rosyjskiej Gdynia 6. PL0225 Poprawa komunikacji społecznej w powiatach i gminach Łódź

2 SPIS TREŚCI / CONTENT WSTĘP/ INTRODUCTION... 2 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EOG INFORMACJE OGÓLNE/ NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM AND EEA FINANCIAL MECHANISM GENERAL INFORMATION... 4 PRIORYTET 2.9. POLITYKA REGIONALNA I DZIAŁANIA TRANSGRANICZNE/ PRIORITY 2.9. REGIONAL POLICY AND CROSS-BORDER ACTIVITIES... 8 LOKALIZACJA PROJEKTÓW / LOCATION OF PROJECTS PARTNERSTWO / PARTNERSHIP OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTÓW WDRAŻANYCH W RAMACH PRIORYTETU 2.9. / EXPECTED RESULTS OF PROJECTS IMPLEMENTED UNDER 2.9 PRIORITY OBSZAR TURYSTYKA / TOURISM FIELD OBSZAR TRANSFER WIEDZY / TRANSFER OF KNOWLEDGE FIELD OBSZAR WSPÓŁPRACA PRACA PARTNERSKA / PARTNERSHIP COOPERATION FIELD DANE KONTAKTOWE / CONTACT DATA

3 Introduction Rozwój regionalny oznacza trwały wzrost poziomu życia mieszkańców oraz potencjału gospodarczego i jako taki jest kluczowym elementem strategii władz na szczeblu centralnym i lokalnym. Jednym z narzędzi jego stymulowania są środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego programu pomocy udzielonej Polsce przez Norwegię - dostępne w ramach priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne. Kwota blisko 15 mln EUR została przeznaczona na promowanie pozytywnych zmian w gospodarce regionów Polski poprzez aktywizację samorządów województw, samorządów lokalnych, przy udziale partnerów regionu i zacieśnieniu współpracy transgranicznej. Efektem tak ukierunkowanych działań jest wdrożenie 28 projektów obejmujących różnorodne dziedziny życia społecznego i gospodarczego budowanie partnerstw lokalnych, propagowanie idei społeczeństwa otwartego opartego na wiedzy, wzajemna wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifi kacji, wzmacnianie potencjału turystycznego, tworzenie strategii rozwojowych. Gratuluję odwagi do tworzenia lepszej rzeczywistości w r egionach Polski tym, którzy swoje inicjatywy zrealizowali dzięki wsparciu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Niech projekty priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne będą dobrym przykładem i inspiracją dla kolejnych zmian. Małgorzata Zalewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca Regional development refl ects steady increase of the inhabitants life standard and economic potential, is therefore a core issue of both central and local authorities strategies. Norwegian Financial Mechanism exemplifi es one of the growth stimuli. It is the aid programme funded by Norway and available to Polish entities in the framework of the Regional policy and cross-border activities priority sector. Nearly 15 mln EUR has been mainstreamed into stirring regional and local governments, including their local partners engagement, and into tightening cross-border cooperation in order to inspire and support positive changes in the Polish regions economy, which altogether resulted in implementing 28 projects. The undertakings embrace variety of economic and social life aspects establishing local partnerships, promoting open and knowledge-based society model, exchanging experience, raising qualifi cations, strengthening tourism and creating development strategies. I would like to whole-heartedly congratulate all benefi ciaries engaged in initiatives being implemented with aid of Norwegian Financial Mechanism on making better place in different regions of Poland. Let the projects performed within the Regional policy and cross-border activities priority sector be source of good practices and provide inspiration for further positive changes. 2 Małgorzata Zalewska Deputy Director of the Department for Aid Programmes and Technical Assistance Ministry of Regional Development Intermediate Institution

4 Wstęp Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce publikację na temat priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z zakończeniem okresu kontraktowania w kwietniu 2009 roku, chcielibyśmy podzielić się z Państwem doświadczeniami oraz dobrymi praktykami naszych benefi cjentów. W opracowanej publikacji koncentrujemy się na omówieniu projektów i programów realizowanych w ramach priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne, głównych działań i celów tych projektów, planowanych do osiągnięcia rezultatów dla całego priorytetu. Prezentujemy Państwu także opinie na temat znaczenia tych projektów i programów dla regionów i ich mieszkańców, ich oddziaływania na rozwój regionalny i współpracę transgraniczną. Mamy nadzieję, że nasza publikacja odzwierciedli wkład Darczyńców w budowanie pozytywnych relacji pomiędzy instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, ich wpływ na rozwój korzystnych kontaktów i współpracy transgranicznej, budowanie trwałych i obustronnie stymulujących partnerstw. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą publikacją będzie dla Państwa inspirującym doświadczeniem pobudzającym do planowania przyszłych przedsięwzięć. Grażyna Węclewska Dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Instytucja Wspomagająca Dear Sir or Madam, We have pleasure in presenting you the publication regarding the priority Regional policy and cross-border activities being implemented within the Norwegian Financial Mechanism and the European Economic Area Financial Mechanism. In connection with the closure of the contracting period in April 2009 we would like to share with you our benefi ciaries good practices and experiences. In the publication that has been prepared we focus on the presentation of the projects and programmes being implemented within the priority Regional policy and cross-border activities, their main activities and objectives planned in order to achieve the results of the priority as a whole. We also present you with the opinions concerning the importance of these projects and programmes for regions and their inhabitants as well as the impact on regional development and cross-border cooperation. We hope that this publication will refl ect the Donors countries status and their contribution in building positive relations between local government institutions, non-governmental organizations, science societies as well as their infl uence over the development of benefi cial acquaintances and cross-border cooperation or the establishment of lasting and mutually inspiring partnerships. We believe that the familiarization with our publication will be considered by you an inspiring experience that will stimulate planning future enterprises. Grażyna Węclewska Director Implementing Authority for European Programmes Auxiliary Institution 3

5 Norwegian Financial Mechanism and EEA Financial Mechanism general information GENERAL INFO Island, Liechtenstein and Norway established the European Economic Area Financial Mechanism (EEA FM) and the Norwegian Financial Mechanism (NFM) in connection with the enlargement of the European Union (EU) and the accession of other 10 members, which took place in Funds amounting to billion in the form of the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism have been assigned by the donor states. In return, the donor states can access the internal market of the European Union, while not being its members. Poland is the biggest benefi ciary of the Financial Mechanisms it has received almost 48% of all funds available under the both fi nancial instruments for the years , i.e. the sum of million. In Poland, the use of aid from the Financial Mechanisms is complementary to the activities implemented under EU structural funds and the Cohesion Fund. Because of the type and scope of grants from the Financial Mechanisms, this aid remains an important instrument for supporting the development of the country, especially on local and regional levels. Both Mechanisms are governed by the same rules and procedures as well as the same management and implementation system specifi ed by the donor states. The decisions as to the co-funding of specifi c measures (individual projects, programmes and so-called Block grants) are taken in the case of EEA FM by the Financial Mechanism Committee, and in the case of NFM by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. The funds under the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism have been granted to the benefi ciary states for the implementation of measures from selected priority sectors. In Poland, the funds under the EEA Financial Mechanism support the implementation of Project in six priority areas. The funds from the Norwegian Financial Mechanism, in turn, support the activities undertaken under All the six priorities of the EEA Financial Mechanism, and, with reference, in the four priority areas. Priority Areas of EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism are presented in the table no 1. 4

6 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm fi nansowy EOG - ogólne informacje Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia ustanowiły Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej (UE) o 10 kolejnych członków, co miało miejsce w 2004 r. Środki fi nansowe w łącznej wysokości 1,239 miliarda euro w postaci Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostały wyasygnowane przez państwa darczyńców na wzmacnianie spójności społeczno-gospodarczej na obszarze EOG w latach W zamian państwa darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo, że nie są jej członkami. Polska jest największym benefi cjentem Mechanizmów Finansowych otrzymała niemal 48% wszystkich środków dostępnych w ramach obu instrumentów fi nansowych na lata , tj. kwotę w wys. 533,51 mln euro. W Polsce wykorzystanie wsparcia pochodzącego z Mechanizmów Finansowych ma charakter komplementarny w stosunku do działań realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Ze względu na rodzaj i zakres grantów z Mechanizmów Finansowych, pomoc ta pozostaje ważnym instrumentem wspomagającym rozwój kraju, szczególnie w wymiarze lokalnym i regionalnym. Oba Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania, określonemu przez państwa - darczyńców. Decyzje w sprawie dofi nansowania poszczególnych przedsięwzięć (projektów pojedynczych i programów oraz tzw. grantów blokowych) podejmowane są w przypadku MF EOG przez Komitet Mechanizmu Finansowego, a w przypadku NMF przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Środki fi nansowe w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostały przyznane państwom-benefi cjentom na realizację przedsięwzięć w ramach wybranych obszarów priorytetowych. W Polsce środki fi nansowe w ramach Mechanizmu Finansowego EOG wspierają realizację projektów w sześciu obszarach priorytetowych. Natomiast środki fi nansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wspierają działania podejmowane w ramach wszystkich sześciu priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG, oraz na zasadach pierwszeństwa, w zakresie dodatkowych czterech obszarów priorytetowych. Obszary priorytetowe Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ilustruje tabela nr 1. INFORMACJE OGÓLNE 5

7 GENERAL INFO NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM AND EUROPEAN ECONOMIC AREA FINANCIAL MECHANISM NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM Protection of the environment, including the human environment, through, interalia, reduction of pollution and promotion of renewable energy sources Promotion of sustainable development through improved resource use and management Preservation of European cultural heritage, including public transport and urban renewal Human resource development through, inter alia, promotion of education and training, strengthening of administrative or public service capacities of local government or its institutions, as well as strengthening of democratic processes supporting it Health and childcare Academic research. Implementation of Schengen acquis, suport of National Schengen Action Plans, as well as the strengthening of the judiciary Environmental protection, with emphasis on the strengthening of the administrative capacities to implement relevant regulations crucial for the implementation of investment projects Regional policy and cross-border activities Technical assistance relating to the implementation of acquis communautaire Table No 1. Priority areas of NFM i EEA FM 6 The benefi ciaries of fi nancial assistance under the Mechanisms include all institutions from public and private sectors, and NGOs. The support under the Financial Mechanisms was available for entities legally established in Poland, and conducting activities for public benefi t, among others for: local government units, government and central administration units, high educational institutions, research units, Polish Academy of Science units healthcare entities, private sector units, including enterprises with public funding NGOs, churches, religious associations. Generally, benefi ciaries could apply for the co-fi nancing of their projects amounting to the basic sum of up to 60% of total eligible costs of the project. However, exemptions from this rule were possible if a project was co-fi nanced from the state budget or the budget of local government units, the Financial Mechanisms awarded funds for the remaining eligible costs of the project i.e. up to 85%. NGOs and benefi ciaries of some block grants could receive the fi nancing of up to 90% of total eligible costs. In such a case the remaining 10% of funds was ensured by the benefi ciaries as so-called own contribution to the project. The support granted from the Financial Mechanisms remains a signifi cant instrument strengthening Poland s bilateral relations with Norway, Island and Liechtenstein. During the implementation of the Mechanisms, we observed a gradual increase in the number of complex projects based on the partnership between Polish applicants and the entities from the donor states.

8 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych Tabela nr 1. Obszary priorytetowe NMF i MF EOG Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Badania naukowe Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych Polityka regionalna i działania transgraniczne Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire INFORMACJE OGÓLNE Odbiorcami pomocy fi nansowej w ramach Mechanizmów są wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe. O pomoc mogły ubiegać się podmioty utworzone w sposób prawny w Polsce i działające w interesie publicznym, a w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej i centralnej, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, placówki PAN, jednostki służby zdrowia, jednostki sektora prywatnego, w tym przedsiębiorstwa z udziałem środków publicznych, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Benefi cjenci mogli się ubiegać o dofi nansowanie projektów w wysokości do 60% kosztów kwalifi kowanych, 85% kosztów kwalifi kowanych w przypadku projektów współfi nansowanych z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz 90% kosztów kwalifi kowanych w przypadku organizacji pozarządowych lub benefi cjentów niektórych grantów blokowych. Pomoc z Mechanizmów Finansowych pozostaje ważnym instrumentem wzmacniającym stosunki dwustronne Polski z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. W trakcie realizacji Mechanizmów sukcesywnie wzrastała bowiem liczba złożonych projektów opierających się na partnerstwie polskich wnioskodawców z podmiotami z państw-darczyńców. 7

9 Priority 2.9 Regional policy and cross-border activities GENERAL INFO The Priority Regional policy and cross-border activities assumed the development and implementation of cross-border co-operation programmes improving the functioning of local government administration and stimulating social initiatives, particularly those contributing to regional development, the transfer of knowledge from more developed regions to less developed regions, the promotion of regional and local development in Poland, the development of a communication and information exchange system. The tools for achieving these objectives include: organizing meetings, seminars, workshops, promotion campaigns, training and educational courses, knowledge fairs, the preparation of information materials, folders, brochures and promotion campaigns devoted to 21% non government organisations regional development. Currently, there are 25 projects and 3 programmes implemented under the priority. From the beginning of implementation of Regional policy and cross-border activities priority three calls for proposals were carried out. The fi rst call for proposals took place in 2006 (currently 2 projects are being implemented, one has already been completed). The second call for proposals was announced in 2007 (11 projects are being implemented). The last call for proposals took place in 2008 (currently 14 projects are being implemented, one project has not started yet). The deadline for projects completion is the end of April 2011 (30th of April 2011 is the last date of eligibility). 39% local government units Benefi ciaries 8 14% reseach units 4% high educational institutions 4% central administration units 7% unions and associations of local government units Diagram No 1. Types of benefi ciaries of Priority 2.9 NFM 11% local government subsidiary units The benefi ciaries of fi nancial assistance under the regional policy and cross-border activities priority include local government units, local government subsidiary units, unions and associations of local government units, central administration units, high educational institutions, reseach units and non government organisations. Undermentioned diagram presents the types of benefi ciaries of currently implemented projects.

10 Priorytet 2.9 Polityka regionalna i działania transgraniczne Priorytet Polityka regionalna i działania transgraniczne zakłada tworzenie i wdrażanie programów współpracy transgranicznej mających na celu poprawę funkcjonowania administracji samorządowej oraz pobudzanie inicjatyw społecznych, w szczególności służących rozwojowi regionalnemu, transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych, promowanie rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, zapewnienie rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji. Narzędziami do osiągnięcia tych celów są: organizacja spotkań, seminariów, warsztatów, kampanii promocyjnych, cykli szkoleniowo-edukacyjnych, targów wiedzy, przygotowywanie materiałów informacyjnych, folderów, broszur oraz akcji promocyjnych na temat rozwoju regionalnego. Obecnie w jego ramach realizowane są 24 projekty i 3 programy o łącznej wartości przekraczającej 17 milionów euro. Od początku realizacji priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne odbyły się 3 nabory projektów: I nabór w roku 2006 (obecnie realizowane są 2 projekty, jeden został zakończony), II nabór w roku 2007 (trwa realizacja 11 projektów) oraz ostatni III nabór w roku 2008 (realizowanych jest 14 projektów, wdrażanie jednego jeszcze nie jest rozpoczęte). Projekty będą realizowane maksymalnie do końca kwietnia 2011 (końcowa data kwalifi kowalności). 21% organizacje pozarządowe 14% jednostki badawczo-rozwojowe 4% szkoły wyższe 4% jednostki administracji centralnej Typy benefi cjentów 7% związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Benefi cjentami projektów i programów priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne są jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki admini stracji centralnej, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe. Typy benefi cjentów obecnie wdrażanych projektów ilustruje poniższy wykres. Wykres nr 1. Typy benefi cjentów Priorytetu 2.9. NMF 39% jednostki samorządu terytorialnego 11% jednostki podległe jst INFORMACJE OGÓLNE 9

11 Location of projects GENERAL INFO Network of co-fi nanced projects covers vast majority of our country. The most active voivodships in funds procuring are Lubelskie Voivodship, Mazowieckie Voivodship and Małopolskie Voivodship. Specifi c character of the Priority determinate that the main part of projects is being implemented in cross-border regions. Wide range of benefi ciaries brings benefi ts not only for institutional benefi ciaries, but fi rst of all, for inhabitants of the regions. Direct support contributes to mitigation of social and economic differences. Our projects give opportunities to participate in trainings, practice and study visits. Events such like forums, workshops, lectures and other meetings contribute to the transfer of knowledge. The subject matter conferences are the chance to acquire knowledge from different fi elds. Large numbers of cultural, sport and economic events infl u- ence on strengthenig relations between people in their local, regional and cross-border level. The range and dash of these events affect on promotion of Financial Mechanisms not only in Poland but also in almost whole Europe. 10 Map No 1. Location of projects under the Regional policy and cross-border activities Priority

12 Lokalizacja projektów Sieć projektów objętych dofi nansowaniem obejmuje zdecydowaną większość naszego kraju. Najaktywniejszymi województwami w pozyskiwaniu środków są województwa lubelskie, mazowieckie oraz małopolskie. Założenia i specyfi ka Priorytetu decydują o tym, że znaczną część z ogólnej puli projektów wdrażana jest w regionach przygranicznych. Szeroki wachlarz beneficjentów powoduje, że z oferowanego wsparcia korzystają nie tylko beneficjenci instytucjonalni, ale przede wszystkim mieszkańcy regionów. Bezpośrednia pomoc przyczynia się do zniwelowania różnic społecznych i ekonomicznych. W ramach realizowanych projektów istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniach, stażach i wizytach studyjnych. Ponadto organizowane są liczne wydarzenia sprzyjające transferowi wiedzy, takie jak fora, narady, warsztaty czy wykłady. Konferencje tematyczne są z kolei szansą na zdobycie wiedzy z różnych dziedzin. Liczne imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i gospodarczym przyczyniają się do zacieśnienia więzi nie tylko na poziomie lokalnym, ale również regionalnym i transgranicznym. Ich zasięg i rozmach wpływa również na promocję Mechanizmów Finansowych nie tylko w Polsce, ale niemal w całej Europie. INFORMACJE OGÓLNE Mapa nr 1. Lokalizacja projektów w Priorytecie 2.9 Polityka regionalna i działania transgraniczne 11

13 Partnership GENERAL INFO Most projects under the 2.9 priority are implemented as an international partnerships. Our benefi ciaries preferably cooperate with partners from Ukraine, 1 Austria 1 Great Britain Germany and Norway. Partnership is also visible at the level of sub-projects implemented under programmes. 1 Belarus 1 France 3 Hungary 1 Spain 7 Germany 15 Ukraine 1 Sweden 7 Norway 3 Russia 4 Slovakia 3 Romania Diagram No 2. Number of international partnerships under the Priority 2.9 projects. 12

14 Partnerstwo W ramach Priorytetu 2.9 realizowane są projekty w partnerstwach międzynarodowych. Nasi benefi - cjenci najchętniej współpracują z partnerami z Ukrainy, 1 Austria 1 Wielka Brytania 3 Węgry 15 Ukraina Niemiec i Norwegii. Partnerstwo jest również bardzo widoczne na poziomie podprojektów realizowanych w ramach wdrażanych programów. 1 Białoruś 1 Francja 1 Hiszpania 7 Niemcy INFORMACJE OGÓLNE 1 Szwecja 7 Norwegia 3 Rosja 4 Słowacja 3 Rumunia Wykres nr 2. Liczba partnerstw międzynarodowych w projektach realizowanych w Priorytecie 2.9. NMF 13

15 Expected results of projects implemented under 2.9 Priority GENERAL INFO 14 Implementation of the projects fi nanced under NFM/FM EEA is connected with realization and monitoring of undertakings concerning trainings and human resources development, promotion campaigns in tourist, sports and cultural sectors, transfer of knowledge, improvement of administration functioning, development of communication and information systems, development of enterprise, cross-border cooperation etc. Below in the table we present expected benefi ts of projects in Priority 2.9. The results of the projects implemented will be widespread at the local and regional level. The knowledge achieved will be useful for implementation of other similar undertakings. Thanks to the reach and varied subject matters as well as the important goals, these projects will stimulate local societies and integrate their residents, could be the example for different activities of similar regional and cross-border character. Effi cient implementation of such a huge number of projects is a joint success of benefi ciaries, representatives of Donor states, Intermediary and Auxiliary Institutions which continuously provide an assistance in current realization of projects. INDICATOR Table No 2. Aggregated values of expected results of projects under Priority 2.9 PROJECTS PROGRAMS FIRST CALL FOR PROPOSALS SECOND CALL FOR PROPOSALS THIRD CALL FOR PROPOSALS Number of partner initiatives Number of Internet tools (websites, platforms, data bases etc.) Number of trainings, workshops Number of trainings and workshops participants Number of publications (folders, maps, albums, leafl ets etc.) Number of purchased equipment Number of organised trainings Number of trained people Number of organised conferences Number of participants in conferences Number of practices and study visits Number of practices and study visits participants Number of newspaper articles, programmes and broadcasts Number of promotional events (sports, cultural etc.) Number of promotional events participants (sports, cultural etc.) Number of calls for proposals for subprojects Number of subprojects TOTAL

16 Oczekiwane rezultaty projektów wdrażanych w ramach priorytetu 2.9. Wdrażanie projektów fi nansowanych ze środków NMF/MF EOG związane jest z realizacją oraz monitoringiem przedsięwzięć dotyczących szkoleń i rozwoju zasobów ludzkich, przedsięwzięć promocyjnych w sektorze kultury, turystyki i sportu, transferem wiedzy, poprawą funkcjonowania administracji, rozwojem systemów komunikowania się i wymiany informacji, rozwojem przedsiębiorczości, współpracy transgranicznej itp. Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiamy oczekiwane korzyści z realizowanych inicjatyw regionalnych w Priorytecie 2.9. Efekty zrealizowanych projektów zostaną szeroko upowszechnione na poziomie lokalnym i regionalnym. Zdobyta wiedza posłuży przy realizacji innych tego typu przedsięwzięć. Dzięki swej bogatej i różnorodnej tematyce, a także ważnym celom, projekty te przyczynią się do pobudzenia środowisk lokalnych oraz integracji ich mieszkańców, mogą stanowić wzory do naśladowania dla różnych przedsięwzięć o podobnym regionalnym i transgranicznym charakterze. Sprawne wdrażanie tak dużej liczby projektów jest wspólnym sukcesem benefi cjentów, przedstawicieli państw-darczyńców oraz Instytucji Pośredniczącej i Wspomagającej, które nieustannie służą swoją pomocą w bieżącej realizacji projektów. WSKAŹNIK Liczba inicjatyw partnerskich Liczba narzędzi internetowych (strony www, platformy internetowe itp.) Liczba seminariów, warsztatów itp Liczba uczestników seminariów, warsztatów itp Liczba publikacji (foldery, mapy, ulotki, albumy itp.) Liczba zakupionego sprzętu Liczba zorganizowanych szkoleń Liczba przeszkolonych osób Liczba zorganizowanych konferencji Liczba uczestników konferencji Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych i staży Liczba uczestników wizyt studyjnych i staży Liczba artykułów prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych Liczba imprez promocyjnych (sportowych, kulturalnych itp.) Liczba uczestników imprez promocyjnych (sportowych, kulturalnych itp.) Liczba naborów podprojektów Liczba podprojektów Tabela nr 2. Zagregowane wartości oczekiwanych wskaźników dla projektów w Priorytecie 2.9. NMF PROJEKTY PROGRAMY I NABÓR II NABÓR III NABÓR SUMA INFORMACJE OGÓLNE 15

17 Tourism field Projects being implementented in the fi eld of tourism are focused on the issues connected with promoting of regional and local development. There are 7 projects realised in this fi eld.

18 Obszar Turystyka Projekty realizowane w ramach tego obszaru skupiają się na działaniu wokół zagadnień związanych z promowaniem rozwoju regionalnego i lokalnego. W obszarze tym realizowanych jest 7 projektów

19 PL Project title: Benefi ciary: Grant: Total project cost: EGO Country Virtual Guide The Olecko Poviat euro euro TOURISM Objective of the project: The purpose of the Project is to promote the tourist attractions and the natural environment of the EGO (Ełk, Gołdap, Olecko) sub-region in Warminsko-Mazurskie Voivodship with the overall objective of ecotourism and improved cooperation between the bordering regions of Poland. Main activities: 1. Organization of ecological-tourist workshops for the youth from Poland, Russia and Ukraine and study tour to Sweden aiming in familiarizing with the strategy of tourist development of Region Halland (Halmstadt). 2. Drawing up materials promoting tourist attractions of EGO sub-region and taking part in international tourist fairs. 3. Building the content of the internet portal promoting EGO Country 4. Organization of international conference Find Yourself in EGO. 5. Management and promotion. Project partners: Elk and Goldap poviats Poland, Gurievsk and Ozersk the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation, Sychow Ukraine, Halmstad Halland, Sweden Period of implementation: April 2008 October 2010 Short comment: The realization of the EGO Country Virtual Guide Project created a great opportunity of modern promotion of unique environment, tourist and economic values of three Masurian Poviats: Ełk, Gołdap and Olecko via Internet Joined attempt of Polish, Russian and Ukrainian self-governments effected in familiarizing with different cultures, experience exchange and development of international communication. Easy access and complex information about the values of the EGO Country will attract foreign and domestic tourist to this part of Masuria. It will bring signifi cant benefi ts to the local society and contribute to further tourism development in EGO Country Maria Dzienisiewicz, Olecko Vice-starost. 18

20 Tytuł projektu: Benefi cjent: Powiat Olecki Przyznany grant: euro Całkowity koszt projektu: euro Wirtualny przewodnik po krainie EGO 1 PL0224 Cele projektu: Celem głównym jest rozwój ekoturystyki i poprawa współpracy pomiędzy regionami graniczącymi z subregionem EGO (Ełk, Gołdap, Olecko). Cel bezpośredni to promocja atrakcji turystycznych i środowiska naturalnego subregionu EGO w województwie warmińsko- -mazurskim. Główne działania projektu: 1. Organizacja warsztatów ekologiczno-turystycznych dla młodzieży z Polski, Rosji i Ukrainy oraz wyjazdu studyjnego do Szwecji mającego na celu zapoznanie się z strategią rozwoju turystyki regionu Halland (Halmstad) 2. Opracowanie materiałów promujących atrakcje turystyczne subregionu EGO oraz uczestnictwo w międzynarodowych targach turystycznych 3. Opracowanie stron internetowych portalu promującego krainę EGO 4. Organizacja międzynarodowej konferencji W EGO odnajdziesz siebie 5. Zarządzanie i promocja Partnerzy projektu: Powiat Ełcki i Powiat Gołdapski Polska, Guriewsk i Oziersk Obwód Kaliningradzki Fe deracji Rosyjskiej, Sychów Ukraina, Halmstad Halland, Szwecja Termin realizacji projektu: kwiecień 2008 październik 2010 Krótki komentarz: Realizacja projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO stworzyła szansę nowoczesnej internetowej promocji wyjątkowych walorów przyrodniczych, turystycznych i gospodarczych trzech mazurskich powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Wspólne przedsięwzięcie samorządów polskich oraz rosyjskich i ukraińskiego sprzyjało poznaniu różnych kultur, wymianie doświadczeń i rozwijaniu kontaktów międzynarodowych. Łatwy dostęp i szeroka informacja o walorach Krainy EGO zachęci gości krajowych i zagranicznych do odwiedzenia tej części Mazur. Przyniesie też wymierne korzyści społeczności lokalnej i sprzyjać będzie dalszemu rozwojowi turystyki w Krainie EGO Maria Dzienisiewicz, Wicestarosta olecki. TURYSTYKA 19

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego FSS/2014/HEI/W/0078 Integrated education in the range of Renewable Energy Sources Engineering on the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Źródła informacji information, enquiries or assistance Źródła informacji (1) Europejska polityka w zakresie

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław Space for your logo, a photograph etc. DROGA ROWEROWA ŚW. JAKUBA NA DOLNYM ŚLĄSKU Way of St. James s cycling route in Lower Silesia Prezentacja działania projektu Via Regia Plus (akcja 5.3.3.) Presentation

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej 2007-2013

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Teresa Marcinów Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obszar programu UE Polska, Republika Czeska,

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu Structure of the Talk

Plan wykładu Structure of the Talk Plan wykładu Structure of the Talk Obowiązki KPON i Europejska Strategia w sprawie Niepełnosprawności 2010-2020 These CRPD Obligations and the European Disability Strategy 2010-2020 Wpływ na poszczególne

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie Pomeranian Fisheries Local Action Groups. Gdynia 6 Lipca / July 2011

Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie Pomeranian Fisheries Local Action Groups. Gdynia 6 Lipca / July 2011 Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie Pomeranian Fisheries Local Action Groups Gdynia 6 Lipca / July 2011 1 Program / Programme 1. Wprowadzenie do prezentacji 2 Polskich Lokalnych Grup Rybackich / Openning

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Program współpracy transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013 Cross-border Cooperation Programme Poland- Belarus-Ukraine 2007-2013

Program współpracy transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013 Cross-border Cooperation Programme Poland- Belarus-Ukraine 2007-2013 Program współpracy transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013 Cross-border Cooperation Programme Poland- Belarus-Ukraine 2007-2013 Obszar wsparcia/ Cooperation areas Główny obszar wsparcia zielony

Bardziej szczegółowo