Polityka regionalna i działania transgraniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka regionalna i działania transgraniczne"

Transkrypt

1 Publikacja współfi nansowana ze środków pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Publication co-fi nanced from the technical assistance founds under the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism. Polityka regionalna i działania transgraniczne Regional policy and cross-border activities Polityka regionalna i działania transgraniczne w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Regional policy and cross-border activities within the Norwegian Financial Mechanism and the European Economic Area Financial Mechanism Spis projektów z podziałem na: OBSZAR TURYSTYKA 1. PL0224 Wirtualny przewodnik po krainie EGO Olecko (woj. warmińsko-mazurskie) 2. PL0228 Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny Nowy Sącz (woj. małopolskie) 3. PL0397 Ekoturystyka bez granic turystyka ekologiczna w regionie przygranicznym Chełm Kowel Chełm (woj. lubelskie) 4. PL0398 Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek Czaplinek (woj. zachodniopomorskie) 5. PL0405 Tworzenie i wdrażanie strategii zarządzania kulturą i ruchem turystycznym w przygranicznych rejonach Polski i Ukrainy Ustrzyki Dolne (woj. podkarpackie) 6. PL0406 Szlak dziedzictwa Sobieskiego szansą współpracy transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy Rybczewice (woj. lubelskie) 7. PL0415 Kultura? Tak! Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnika zrównoważonego rozwoju lokalnego Podtatrza Zakopane OBSZAR TRANSFER WIEDZY 1. PL0010 Polsko-Ukraiński Ośrodek Edukacji Publicznej Kraśnik (woj. lubelskie) 2. PL0015 Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych Warszawa 3. PL0219 Wsparcie transferu technologii związanych z gospodarką odpadami na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw mazowieckiego i śląskiego Warszawa 4. PL0222 Lokomotywa-strategia rozwoju klastrów Bielsko-Biała (woj. śląskie) 5. PL0223 System wymiany informacji o stanie ekosystemu Zalewu Wiślanego w ramach transgranicznej współpracy polsko-rosyjskiej Gdynia 6. PL0225 Poprawa komunikacji społecznej w powiatach i gminach Łódź

2 SPIS TREŚCI / CONTENT WSTĘP/ INTRODUCTION... 2 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EOG INFORMACJE OGÓLNE/ NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM AND EEA FINANCIAL MECHANISM GENERAL INFORMATION... 4 PRIORYTET 2.9. POLITYKA REGIONALNA I DZIAŁANIA TRANSGRANICZNE/ PRIORITY 2.9. REGIONAL POLICY AND CROSS-BORDER ACTIVITIES... 8 LOKALIZACJA PROJEKTÓW / LOCATION OF PROJECTS PARTNERSTWO / PARTNERSHIP OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTÓW WDRAŻANYCH W RAMACH PRIORYTETU 2.9. / EXPECTED RESULTS OF PROJECTS IMPLEMENTED UNDER 2.9 PRIORITY OBSZAR TURYSTYKA / TOURISM FIELD OBSZAR TRANSFER WIEDZY / TRANSFER OF KNOWLEDGE FIELD OBSZAR WSPÓŁPRACA PRACA PARTNERSKA / PARTNERSHIP COOPERATION FIELD DANE KONTAKTOWE / CONTACT DATA

3 Introduction Rozwój regionalny oznacza trwały wzrost poziomu życia mieszkańców oraz potencjału gospodarczego i jako taki jest kluczowym elementem strategii władz na szczeblu centralnym i lokalnym. Jednym z narzędzi jego stymulowania są środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego programu pomocy udzielonej Polsce przez Norwegię - dostępne w ramach priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne. Kwota blisko 15 mln EUR została przeznaczona na promowanie pozytywnych zmian w gospodarce regionów Polski poprzez aktywizację samorządów województw, samorządów lokalnych, przy udziale partnerów regionu i zacieśnieniu współpracy transgranicznej. Efektem tak ukierunkowanych działań jest wdrożenie 28 projektów obejmujących różnorodne dziedziny życia społecznego i gospodarczego budowanie partnerstw lokalnych, propagowanie idei społeczeństwa otwartego opartego na wiedzy, wzajemna wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifi kacji, wzmacnianie potencjału turystycznego, tworzenie strategii rozwojowych. Gratuluję odwagi do tworzenia lepszej rzeczywistości w r egionach Polski tym, którzy swoje inicjatywy zrealizowali dzięki wsparciu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Niech projekty priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne będą dobrym przykładem i inspiracją dla kolejnych zmian. Małgorzata Zalewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca Regional development refl ects steady increase of the inhabitants life standard and economic potential, is therefore a core issue of both central and local authorities strategies. Norwegian Financial Mechanism exemplifi es one of the growth stimuli. It is the aid programme funded by Norway and available to Polish entities in the framework of the Regional policy and cross-border activities priority sector. Nearly 15 mln EUR has been mainstreamed into stirring regional and local governments, including their local partners engagement, and into tightening cross-border cooperation in order to inspire and support positive changes in the Polish regions economy, which altogether resulted in implementing 28 projects. The undertakings embrace variety of economic and social life aspects establishing local partnerships, promoting open and knowledge-based society model, exchanging experience, raising qualifi cations, strengthening tourism and creating development strategies. I would like to whole-heartedly congratulate all benefi ciaries engaged in initiatives being implemented with aid of Norwegian Financial Mechanism on making better place in different regions of Poland. Let the projects performed within the Regional policy and cross-border activities priority sector be source of good practices and provide inspiration for further positive changes. 2 Małgorzata Zalewska Deputy Director of the Department for Aid Programmes and Technical Assistance Ministry of Regional Development Intermediate Institution

4 Wstęp Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce publikację na temat priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z zakończeniem okresu kontraktowania w kwietniu 2009 roku, chcielibyśmy podzielić się z Państwem doświadczeniami oraz dobrymi praktykami naszych benefi cjentów. W opracowanej publikacji koncentrujemy się na omówieniu projektów i programów realizowanych w ramach priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne, głównych działań i celów tych projektów, planowanych do osiągnięcia rezultatów dla całego priorytetu. Prezentujemy Państwu także opinie na temat znaczenia tych projektów i programów dla regionów i ich mieszkańców, ich oddziaływania na rozwój regionalny i współpracę transgraniczną. Mamy nadzieję, że nasza publikacja odzwierciedli wkład Darczyńców w budowanie pozytywnych relacji pomiędzy instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, ich wpływ na rozwój korzystnych kontaktów i współpracy transgranicznej, budowanie trwałych i obustronnie stymulujących partnerstw. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą publikacją będzie dla Państwa inspirującym doświadczeniem pobudzającym do planowania przyszłych przedsięwzięć. Grażyna Węclewska Dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Instytucja Wspomagająca Dear Sir or Madam, We have pleasure in presenting you the publication regarding the priority Regional policy and cross-border activities being implemented within the Norwegian Financial Mechanism and the European Economic Area Financial Mechanism. In connection with the closure of the contracting period in April 2009 we would like to share with you our benefi ciaries good practices and experiences. In the publication that has been prepared we focus on the presentation of the projects and programmes being implemented within the priority Regional policy and cross-border activities, their main activities and objectives planned in order to achieve the results of the priority as a whole. We also present you with the opinions concerning the importance of these projects and programmes for regions and their inhabitants as well as the impact on regional development and cross-border cooperation. We hope that this publication will refl ect the Donors countries status and their contribution in building positive relations between local government institutions, non-governmental organizations, science societies as well as their infl uence over the development of benefi cial acquaintances and cross-border cooperation or the establishment of lasting and mutually inspiring partnerships. We believe that the familiarization with our publication will be considered by you an inspiring experience that will stimulate planning future enterprises. Grażyna Węclewska Director Implementing Authority for European Programmes Auxiliary Institution 3

5 Norwegian Financial Mechanism and EEA Financial Mechanism general information GENERAL INFO Island, Liechtenstein and Norway established the European Economic Area Financial Mechanism (EEA FM) and the Norwegian Financial Mechanism (NFM) in connection with the enlargement of the European Union (EU) and the accession of other 10 members, which took place in Funds amounting to billion in the form of the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism have been assigned by the donor states. In return, the donor states can access the internal market of the European Union, while not being its members. Poland is the biggest benefi ciary of the Financial Mechanisms it has received almost 48% of all funds available under the both fi nancial instruments for the years , i.e. the sum of million. In Poland, the use of aid from the Financial Mechanisms is complementary to the activities implemented under EU structural funds and the Cohesion Fund. Because of the type and scope of grants from the Financial Mechanisms, this aid remains an important instrument for supporting the development of the country, especially on local and regional levels. Both Mechanisms are governed by the same rules and procedures as well as the same management and implementation system specifi ed by the donor states. The decisions as to the co-funding of specifi c measures (individual projects, programmes and so-called Block grants) are taken in the case of EEA FM by the Financial Mechanism Committee, and in the case of NFM by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. The funds under the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism have been granted to the benefi ciary states for the implementation of measures from selected priority sectors. In Poland, the funds under the EEA Financial Mechanism support the implementation of Project in six priority areas. The funds from the Norwegian Financial Mechanism, in turn, support the activities undertaken under All the six priorities of the EEA Financial Mechanism, and, with reference, in the four priority areas. Priority Areas of EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism are presented in the table no 1. 4

6 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm fi nansowy EOG - ogólne informacje Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia ustanowiły Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej (UE) o 10 kolejnych członków, co miało miejsce w 2004 r. Środki fi nansowe w łącznej wysokości 1,239 miliarda euro w postaci Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostały wyasygnowane przez państwa darczyńców na wzmacnianie spójności społeczno-gospodarczej na obszarze EOG w latach W zamian państwa darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo, że nie są jej członkami. Polska jest największym benefi cjentem Mechanizmów Finansowych otrzymała niemal 48% wszystkich środków dostępnych w ramach obu instrumentów fi nansowych na lata , tj. kwotę w wys. 533,51 mln euro. W Polsce wykorzystanie wsparcia pochodzącego z Mechanizmów Finansowych ma charakter komplementarny w stosunku do działań realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Ze względu na rodzaj i zakres grantów z Mechanizmów Finansowych, pomoc ta pozostaje ważnym instrumentem wspomagającym rozwój kraju, szczególnie w wymiarze lokalnym i regionalnym. Oba Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania, określonemu przez państwa - darczyńców. Decyzje w sprawie dofi nansowania poszczególnych przedsięwzięć (projektów pojedynczych i programów oraz tzw. grantów blokowych) podejmowane są w przypadku MF EOG przez Komitet Mechanizmu Finansowego, a w przypadku NMF przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Środki fi nansowe w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostały przyznane państwom-benefi cjentom na realizację przedsięwzięć w ramach wybranych obszarów priorytetowych. W Polsce środki fi nansowe w ramach Mechanizmu Finansowego EOG wspierają realizację projektów w sześciu obszarach priorytetowych. Natomiast środki fi nansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wspierają działania podejmowane w ramach wszystkich sześciu priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG, oraz na zasadach pierwszeństwa, w zakresie dodatkowych czterech obszarów priorytetowych. Obszary priorytetowe Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ilustruje tabela nr 1. INFORMACJE OGÓLNE 5

7 GENERAL INFO NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM AND EUROPEAN ECONOMIC AREA FINANCIAL MECHANISM NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM Protection of the environment, including the human environment, through, interalia, reduction of pollution and promotion of renewable energy sources Promotion of sustainable development through improved resource use and management Preservation of European cultural heritage, including public transport and urban renewal Human resource development through, inter alia, promotion of education and training, strengthening of administrative or public service capacities of local government or its institutions, as well as strengthening of democratic processes supporting it Health and childcare Academic research. Implementation of Schengen acquis, suport of National Schengen Action Plans, as well as the strengthening of the judiciary Environmental protection, with emphasis on the strengthening of the administrative capacities to implement relevant regulations crucial for the implementation of investment projects Regional policy and cross-border activities Technical assistance relating to the implementation of acquis communautaire Table No 1. Priority areas of NFM i EEA FM 6 The benefi ciaries of fi nancial assistance under the Mechanisms include all institutions from public and private sectors, and NGOs. The support under the Financial Mechanisms was available for entities legally established in Poland, and conducting activities for public benefi t, among others for: local government units, government and central administration units, high educational institutions, research units, Polish Academy of Science units healthcare entities, private sector units, including enterprises with public funding NGOs, churches, religious associations. Generally, benefi ciaries could apply for the co-fi nancing of their projects amounting to the basic sum of up to 60% of total eligible costs of the project. However, exemptions from this rule were possible if a project was co-fi nanced from the state budget or the budget of local government units, the Financial Mechanisms awarded funds for the remaining eligible costs of the project i.e. up to 85%. NGOs and benefi ciaries of some block grants could receive the fi nancing of up to 90% of total eligible costs. In such a case the remaining 10% of funds was ensured by the benefi ciaries as so-called own contribution to the project. The support granted from the Financial Mechanisms remains a signifi cant instrument strengthening Poland s bilateral relations with Norway, Island and Liechtenstein. During the implementation of the Mechanisms, we observed a gradual increase in the number of complex projects based on the partnership between Polish applicants and the entities from the donor states.

8 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych Tabela nr 1. Obszary priorytetowe NMF i MF EOG Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Badania naukowe Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych Polityka regionalna i działania transgraniczne Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire INFORMACJE OGÓLNE Odbiorcami pomocy fi nansowej w ramach Mechanizmów są wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe. O pomoc mogły ubiegać się podmioty utworzone w sposób prawny w Polsce i działające w interesie publicznym, a w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej i centralnej, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, placówki PAN, jednostki służby zdrowia, jednostki sektora prywatnego, w tym przedsiębiorstwa z udziałem środków publicznych, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Benefi cjenci mogli się ubiegać o dofi nansowanie projektów w wysokości do 60% kosztów kwalifi kowanych, 85% kosztów kwalifi kowanych w przypadku projektów współfi nansowanych z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz 90% kosztów kwalifi kowanych w przypadku organizacji pozarządowych lub benefi cjentów niektórych grantów blokowych. Pomoc z Mechanizmów Finansowych pozostaje ważnym instrumentem wzmacniającym stosunki dwustronne Polski z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. W trakcie realizacji Mechanizmów sukcesywnie wzrastała bowiem liczba złożonych projektów opierających się na partnerstwie polskich wnioskodawców z podmiotami z państw-darczyńców. 7

9 Priority 2.9 Regional policy and cross-border activities GENERAL INFO The Priority Regional policy and cross-border activities assumed the development and implementation of cross-border co-operation programmes improving the functioning of local government administration and stimulating social initiatives, particularly those contributing to regional development, the transfer of knowledge from more developed regions to less developed regions, the promotion of regional and local development in Poland, the development of a communication and information exchange system. The tools for achieving these objectives include: organizing meetings, seminars, workshops, promotion campaigns, training and educational courses, knowledge fairs, the preparation of information materials, folders, brochures and promotion campaigns devoted to 21% non government organisations regional development. Currently, there are 25 projects and 3 programmes implemented under the priority. From the beginning of implementation of Regional policy and cross-border activities priority three calls for proposals were carried out. The fi rst call for proposals took place in 2006 (currently 2 projects are being implemented, one has already been completed). The second call for proposals was announced in 2007 (11 projects are being implemented). The last call for proposals took place in 2008 (currently 14 projects are being implemented, one project has not started yet). The deadline for projects completion is the end of April 2011 (30th of April 2011 is the last date of eligibility). 39% local government units Benefi ciaries 8 14% reseach units 4% high educational institutions 4% central administration units 7% unions and associations of local government units Diagram No 1. Types of benefi ciaries of Priority 2.9 NFM 11% local government subsidiary units The benefi ciaries of fi nancial assistance under the regional policy and cross-border activities priority include local government units, local government subsidiary units, unions and associations of local government units, central administration units, high educational institutions, reseach units and non government organisations. Undermentioned diagram presents the types of benefi ciaries of currently implemented projects.

10 Priorytet 2.9 Polityka regionalna i działania transgraniczne Priorytet Polityka regionalna i działania transgraniczne zakłada tworzenie i wdrażanie programów współpracy transgranicznej mających na celu poprawę funkcjonowania administracji samorządowej oraz pobudzanie inicjatyw społecznych, w szczególności służących rozwojowi regionalnemu, transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych, promowanie rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, zapewnienie rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji. Narzędziami do osiągnięcia tych celów są: organizacja spotkań, seminariów, warsztatów, kampanii promocyjnych, cykli szkoleniowo-edukacyjnych, targów wiedzy, przygotowywanie materiałów informacyjnych, folderów, broszur oraz akcji promocyjnych na temat rozwoju regionalnego. Obecnie w jego ramach realizowane są 24 projekty i 3 programy o łącznej wartości przekraczającej 17 milionów euro. Od początku realizacji priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne odbyły się 3 nabory projektów: I nabór w roku 2006 (obecnie realizowane są 2 projekty, jeden został zakończony), II nabór w roku 2007 (trwa realizacja 11 projektów) oraz ostatni III nabór w roku 2008 (realizowanych jest 14 projektów, wdrażanie jednego jeszcze nie jest rozpoczęte). Projekty będą realizowane maksymalnie do końca kwietnia 2011 (końcowa data kwalifi kowalności). 21% organizacje pozarządowe 14% jednostki badawczo-rozwojowe 4% szkoły wyższe 4% jednostki administracji centralnej Typy benefi cjentów 7% związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Benefi cjentami projektów i programów priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne są jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki admini stracji centralnej, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe. Typy benefi cjentów obecnie wdrażanych projektów ilustruje poniższy wykres. Wykres nr 1. Typy benefi cjentów Priorytetu 2.9. NMF 39% jednostki samorządu terytorialnego 11% jednostki podległe jst INFORMACJE OGÓLNE 9

11 Location of projects GENERAL INFO Network of co-fi nanced projects covers vast majority of our country. The most active voivodships in funds procuring are Lubelskie Voivodship, Mazowieckie Voivodship and Małopolskie Voivodship. Specifi c character of the Priority determinate that the main part of projects is being implemented in cross-border regions. Wide range of benefi ciaries brings benefi ts not only for institutional benefi ciaries, but fi rst of all, for inhabitants of the regions. Direct support contributes to mitigation of social and economic differences. Our projects give opportunities to participate in trainings, practice and study visits. Events such like forums, workshops, lectures and other meetings contribute to the transfer of knowledge. The subject matter conferences are the chance to acquire knowledge from different fi elds. Large numbers of cultural, sport and economic events infl u- ence on strengthenig relations between people in their local, regional and cross-border level. The range and dash of these events affect on promotion of Financial Mechanisms not only in Poland but also in almost whole Europe. 10 Map No 1. Location of projects under the Regional policy and cross-border activities Priority

12 Lokalizacja projektów Sieć projektów objętych dofi nansowaniem obejmuje zdecydowaną większość naszego kraju. Najaktywniejszymi województwami w pozyskiwaniu środków są województwa lubelskie, mazowieckie oraz małopolskie. Założenia i specyfi ka Priorytetu decydują o tym, że znaczną część z ogólnej puli projektów wdrażana jest w regionach przygranicznych. Szeroki wachlarz beneficjentów powoduje, że z oferowanego wsparcia korzystają nie tylko beneficjenci instytucjonalni, ale przede wszystkim mieszkańcy regionów. Bezpośrednia pomoc przyczynia się do zniwelowania różnic społecznych i ekonomicznych. W ramach realizowanych projektów istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniach, stażach i wizytach studyjnych. Ponadto organizowane są liczne wydarzenia sprzyjające transferowi wiedzy, takie jak fora, narady, warsztaty czy wykłady. Konferencje tematyczne są z kolei szansą na zdobycie wiedzy z różnych dziedzin. Liczne imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i gospodarczym przyczyniają się do zacieśnienia więzi nie tylko na poziomie lokalnym, ale również regionalnym i transgranicznym. Ich zasięg i rozmach wpływa również na promocję Mechanizmów Finansowych nie tylko w Polsce, ale niemal w całej Europie. INFORMACJE OGÓLNE Mapa nr 1. Lokalizacja projektów w Priorytecie 2.9 Polityka regionalna i działania transgraniczne 11

13 Partnership GENERAL INFO Most projects under the 2.9 priority are implemented as an international partnerships. Our benefi ciaries preferably cooperate with partners from Ukraine, 1 Austria 1 Great Britain Germany and Norway. Partnership is also visible at the level of sub-projects implemented under programmes. 1 Belarus 1 France 3 Hungary 1 Spain 7 Germany 15 Ukraine 1 Sweden 7 Norway 3 Russia 4 Slovakia 3 Romania Diagram No 2. Number of international partnerships under the Priority 2.9 projects. 12

14 Partnerstwo W ramach Priorytetu 2.9 realizowane są projekty w partnerstwach międzynarodowych. Nasi benefi - cjenci najchętniej współpracują z partnerami z Ukrainy, 1 Austria 1 Wielka Brytania 3 Węgry 15 Ukraina Niemiec i Norwegii. Partnerstwo jest również bardzo widoczne na poziomie podprojektów realizowanych w ramach wdrażanych programów. 1 Białoruś 1 Francja 1 Hiszpania 7 Niemcy INFORMACJE OGÓLNE 1 Szwecja 7 Norwegia 3 Rosja 4 Słowacja 3 Rumunia Wykres nr 2. Liczba partnerstw międzynarodowych w projektach realizowanych w Priorytecie 2.9. NMF 13

15 Expected results of projects implemented under 2.9 Priority GENERAL INFO 14 Implementation of the projects fi nanced under NFM/FM EEA is connected with realization and monitoring of undertakings concerning trainings and human resources development, promotion campaigns in tourist, sports and cultural sectors, transfer of knowledge, improvement of administration functioning, development of communication and information systems, development of enterprise, cross-border cooperation etc. Below in the table we present expected benefi ts of projects in Priority 2.9. The results of the projects implemented will be widespread at the local and regional level. The knowledge achieved will be useful for implementation of other similar undertakings. Thanks to the reach and varied subject matters as well as the important goals, these projects will stimulate local societies and integrate their residents, could be the example for different activities of similar regional and cross-border character. Effi cient implementation of such a huge number of projects is a joint success of benefi ciaries, representatives of Donor states, Intermediary and Auxiliary Institutions which continuously provide an assistance in current realization of projects. INDICATOR Table No 2. Aggregated values of expected results of projects under Priority 2.9 PROJECTS PROGRAMS FIRST CALL FOR PROPOSALS SECOND CALL FOR PROPOSALS THIRD CALL FOR PROPOSALS Number of partner initiatives Number of Internet tools (websites, platforms, data bases etc.) Number of trainings, workshops Number of trainings and workshops participants Number of publications (folders, maps, albums, leafl ets etc.) Number of purchased equipment Number of organised trainings Number of trained people Number of organised conferences Number of participants in conferences Number of practices and study visits Number of practices and study visits participants Number of newspaper articles, programmes and broadcasts Number of promotional events (sports, cultural etc.) Number of promotional events participants (sports, cultural etc.) Number of calls for proposals for subprojects Number of subprojects TOTAL

16 Oczekiwane rezultaty projektów wdrażanych w ramach priorytetu 2.9. Wdrażanie projektów fi nansowanych ze środków NMF/MF EOG związane jest z realizacją oraz monitoringiem przedsięwzięć dotyczących szkoleń i rozwoju zasobów ludzkich, przedsięwzięć promocyjnych w sektorze kultury, turystyki i sportu, transferem wiedzy, poprawą funkcjonowania administracji, rozwojem systemów komunikowania się i wymiany informacji, rozwojem przedsiębiorczości, współpracy transgranicznej itp. Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiamy oczekiwane korzyści z realizowanych inicjatyw regionalnych w Priorytecie 2.9. Efekty zrealizowanych projektów zostaną szeroko upowszechnione na poziomie lokalnym i regionalnym. Zdobyta wiedza posłuży przy realizacji innych tego typu przedsięwzięć. Dzięki swej bogatej i różnorodnej tematyce, a także ważnym celom, projekty te przyczynią się do pobudzenia środowisk lokalnych oraz integracji ich mieszkańców, mogą stanowić wzory do naśladowania dla różnych przedsięwzięć o podobnym regionalnym i transgranicznym charakterze. Sprawne wdrażanie tak dużej liczby projektów jest wspólnym sukcesem benefi cjentów, przedstawicieli państw-darczyńców oraz Instytucji Pośredniczącej i Wspomagającej, które nieustannie służą swoją pomocą w bieżącej realizacji projektów. WSKAŹNIK Liczba inicjatyw partnerskich Liczba narzędzi internetowych (strony www, platformy internetowe itp.) Liczba seminariów, warsztatów itp Liczba uczestników seminariów, warsztatów itp Liczba publikacji (foldery, mapy, ulotki, albumy itp.) Liczba zakupionego sprzętu Liczba zorganizowanych szkoleń Liczba przeszkolonych osób Liczba zorganizowanych konferencji Liczba uczestników konferencji Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych i staży Liczba uczestników wizyt studyjnych i staży Liczba artykułów prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych Liczba imprez promocyjnych (sportowych, kulturalnych itp.) Liczba uczestników imprez promocyjnych (sportowych, kulturalnych itp.) Liczba naborów podprojektów Liczba podprojektów Tabela nr 2. Zagregowane wartości oczekiwanych wskaźników dla projektów w Priorytecie 2.9. NMF PROJEKTY PROGRAMY I NABÓR II NABÓR III NABÓR SUMA INFORMACJE OGÓLNE 15

17 Tourism field Projects being implementented in the fi eld of tourism are focused on the issues connected with promoting of regional and local development. There are 7 projects realised in this fi eld.

18 Obszar Turystyka Projekty realizowane w ramach tego obszaru skupiają się na działaniu wokół zagadnień związanych z promowaniem rozwoju regionalnego i lokalnego. W obszarze tym realizowanych jest 7 projektów

19 PL Project title: Benefi ciary: Grant: Total project cost: EGO Country Virtual Guide The Olecko Poviat euro euro TOURISM Objective of the project: The purpose of the Project is to promote the tourist attractions and the natural environment of the EGO (Ełk, Gołdap, Olecko) sub-region in Warminsko-Mazurskie Voivodship with the overall objective of ecotourism and improved cooperation between the bordering regions of Poland. Main activities: 1. Organization of ecological-tourist workshops for the youth from Poland, Russia and Ukraine and study tour to Sweden aiming in familiarizing with the strategy of tourist development of Region Halland (Halmstadt). 2. Drawing up materials promoting tourist attractions of EGO sub-region and taking part in international tourist fairs. 3. Building the content of the internet portal promoting EGO Country 4. Organization of international conference Find Yourself in EGO. 5. Management and promotion. Project partners: Elk and Goldap poviats Poland, Gurievsk and Ozersk the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation, Sychow Ukraine, Halmstad Halland, Sweden Period of implementation: April 2008 October 2010 Short comment: The realization of the EGO Country Virtual Guide Project created a great opportunity of modern promotion of unique environment, tourist and economic values of three Masurian Poviats: Ełk, Gołdap and Olecko via Internet Joined attempt of Polish, Russian and Ukrainian self-governments effected in familiarizing with different cultures, experience exchange and development of international communication. Easy access and complex information about the values of the EGO Country will attract foreign and domestic tourist to this part of Masuria. It will bring signifi cant benefi ts to the local society and contribute to further tourism development in EGO Country Maria Dzienisiewicz, Olecko Vice-starost. 18

20 Tytuł projektu: Benefi cjent: Powiat Olecki Przyznany grant: euro Całkowity koszt projektu: euro Wirtualny przewodnik po krainie EGO 1 PL0224 Cele projektu: Celem głównym jest rozwój ekoturystyki i poprawa współpracy pomiędzy regionami graniczącymi z subregionem EGO (Ełk, Gołdap, Olecko). Cel bezpośredni to promocja atrakcji turystycznych i środowiska naturalnego subregionu EGO w województwie warmińsko- -mazurskim. Główne działania projektu: 1. Organizacja warsztatów ekologiczno-turystycznych dla młodzieży z Polski, Rosji i Ukrainy oraz wyjazdu studyjnego do Szwecji mającego na celu zapoznanie się z strategią rozwoju turystyki regionu Halland (Halmstad) 2. Opracowanie materiałów promujących atrakcje turystyczne subregionu EGO oraz uczestnictwo w międzynarodowych targach turystycznych 3. Opracowanie stron internetowych portalu promującego krainę EGO 4. Organizacja międzynarodowej konferencji W EGO odnajdziesz siebie 5. Zarządzanie i promocja Partnerzy projektu: Powiat Ełcki i Powiat Gołdapski Polska, Guriewsk i Oziersk Obwód Kaliningradzki Fe deracji Rosyjskiej, Sychów Ukraina, Halmstad Halland, Szwecja Termin realizacji projektu: kwiecień 2008 październik 2010 Krótki komentarz: Realizacja projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO stworzyła szansę nowoczesnej internetowej promocji wyjątkowych walorów przyrodniczych, turystycznych i gospodarczych trzech mazurskich powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Wspólne przedsięwzięcie samorządów polskich oraz rosyjskich i ukraińskiego sprzyjało poznaniu różnych kultur, wymianie doświadczeń i rozwijaniu kontaktów międzynarodowych. Łatwy dostęp i szeroka informacja o walorach Krainy EGO zachęci gości krajowych i zagranicznych do odwiedzenia tej części Mazur. Przyniesie też wymierne korzyści społeczności lokalnej i sprzyjać będzie dalszemu rozwojowi turystyki w Krainie EGO Maria Dzienisiewicz, Wicestarosta olecki. TURYSTYKA 19

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Raport końcowy. Katowice, lipiec 2014

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Raport końcowy. Katowice, lipiec 2014 Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 00-0 Raport końcowy Katowice, lipiec 0 Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013 Badanie ewaluacyjne sfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko (01.09.2011) ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal Raport końcowy Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki

Bardziej szczegółowo

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007...

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007... W numerze: - METREX Robert Read... 2 - Lista członków METREX... 5 - Obszary metropolitalne to kręgosłup Europy rozmowa z Berndem Steinacherem, prezesem sieci METREX... 6 - Efekty warsztatów w formule open

Bardziej szczegółowo