Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership ( ) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership (2009-2010) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie (2009-2010)"

Transkrypt

1 Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership ( ) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie ( ) UKRAINE / UKRAINA GEORGIA / GRUZJA AZERBAIJAN / AZERBEJDŻAN BELARUS / BIAŁORUŚ MOLDOVA / MOŁDAWIA ARMENIA / ARMENIA

2 Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership ( ) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie ( )

3 Prepared by / Opracowanie Anna Fundakowska Translation into English / Przekład na język angielski Tomasz Korybski Proof-reading and corrections / Redakcja i korekta Ewa Sulima-Kotarska, Aleksandra Zieleniec Graphic design / Projekt graficzny Agnieszka Ścisłowska Photo editor / Fotoedytor Adam Adamus Authors of photographs / Autorzy zdjęć Association for Economic Development of Municipalities / Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin (34, 35), eu2009.cz (7), Aleksander Kalandadze (29), Teresa Krakowska (28), Marcin Łojek (58), Mirosław Matreńczyk (28, 76), Victor Maurer (77), Lela Merabishvili (29), Anna Radecka (28), Kazimierz Tuszyński (59), Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/ Ministerstwo Spraw Zagranicznych (6, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 44, 45, 58, 64, 65), Polish Embassy in Yerevan / Ambasada RP w Erywaniu (77). Printed by / Druk PPGK S.A. Drukarnia KART Printed on paper manufactured from 100% recycled paper / Wydrukowano na papierze produkowanym w 100% z makulatury (RAL-UZ 14 Blue Angel Certificate) / (certyfikat RAL-UZ 14 Blue Angel )

4 CONTENTS / SPIS TREŚCI INTRODUCTION WSTĘP VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 1. History of the Eastern Partnership Historia powstania Partnerstwa Wschodniego 2. Financing of the Eastern Partnership Finansowanie Partnerstwa Wschodniego 3. The Eastern Partnership: calendar of events ( ) Kalendarium wydarzeń Partnerstwa Wschodniego ( ) 4. Basic information on the beneficiaries of the Eastern Partnership Podstawowe dane o krajach-beneficjentach Partnerstwa Wschodniego BILATERAL ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE FRAMEWORK OF THE PARTNERSHIP S FOUR PLATFORMS DZIAŁANIA BILATERALNE MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH RP MIESZCZĄCE SIĘ W TEMATYCE CZTERECH PLATFORM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 1. Poland s development assistance to the Eastern Partnership countries Polska pomoc rozwojowa na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego 2. Selected projects implemented in the years as part of Poland s development co-operation in the framework of the Partnership s four platforms Wybrane projekty zrealizowane w latach w ramach polskiej współpracy rozwojowej mieszczące się w tematyce czterech platform Partnerstwa Wschodniego I. Platform on democracy, good governance and stability Platforma ds. demokracji, dobrego rządzenia i stabilności II. Platform on economic integration and convergence with EU policies Platforma ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE III. Platform on energy security Platforma ds. bezpieczeństwa energetycznego IV. Platform on contacts between people Platforma ds. kontaktów międzyludzkich SUMMARY PODSUMOWANIE 78 79

5 4 Drawing upon Poland s experience of a successful social and economic transformation, our country and Sweden proposed a joint endeavour of the Eastern INTRODUCTION Partnership (EaP). Its aim is to support the development of six countries of Eastern Europe and Southern Caucasus: Ukraine, Belarus and Moldova as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan. The Eastern Partnership introduces a new quality in the relations between the European Union and the partners invited to the initiative. The Partnership is meant to be beneficial to both the countries interested in accession and the countries which only count on a broadened economic co-operation with EU countries. The choice of the Partnership s four platforms democracy, good governance and stability; economic integration and convergence with EU policies; energy security; contacts between people is by no means accidental. Supporting these areas is significant not only from the perspective of Poland as a neighbour of the Partnership s two largest beneficiaries, but also from the perspective of the EU as a whole. Poland firmly recognizes the importance of external aid for transformation: not only financial aid, but also practical assistance supporting development of democratic institutions. An important facet of the Partnership is support for development of civil society, which constitutes the first step in the process of democratisation. Although the Partnership was officially inaugurated on May 7, 2009, during the Czech presidency, Poland s involvement in assisting EaP countries dates back to a decade earlier. The activities of the Polish Know How Foundation, which operated under patronage of the President of the Republic of Poland, are a convincing example of the early support. The Foundations activities were funded from the state budget and aimed at delivering assistance to countries undergoing transformation towards the competition-based free-market economy, private entrepreneurship as well as supporting the countries economic, social and political development. Institutionalisation of Poland s development co-operation accelerated significantly when our country joined the European Union in One year later, in September 2005, the Development Co-operation Department was established and built into the structure of the Ministry of Foreign Affairs (MFA). Since then (and also due to the fact that Ukraine and Belarus have been included in the list of recipients of ODA by OECD s Development Assistance Committee), our bilateral involvement in support for our eastern neighbours has been growing. Out of the six EaP countries, as many as four (Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine) have become priority countries of the Polish bilateral development co-operation. This publication is an attempt at showing to what extent the Polish bilateral development co-operation carried out in 2009 and 2010 matches the boundaries drawn by the four platforms of the Eastern Partnership. The examples of a few dozen implemented projects presented here lead us to the firm conviction that Poland s development co-operation is consistent with the programme of the Eastern Partnership not only geographically but also thematically.

6 5 Polska, wykorzystując własne doświadczenia udanej transformacji społeczno-gospodarczej, zgłosiła wspólnie ze Szwecją projekt Partnerstwa Wschodniego. Jego celem miało być wsparcie rozwoju sześciu państw WSTĘP Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego Ukrainy, Białorusi i Mołdawii oraz Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Partnerstwo Wschodnie wprowadza nową jakość w relacjach pomiędzy Unią Europejską a zaproszonymi do udziału w nim państwami. Korzyści z uczestnictwa w Partnerstwie Wschodnim mają czerpać zarówno państwa zainteresowane pełną integracją europejską, jak i te, które liczą jedynie na poszerzoną współpracę gospodarczą z państwami UE. Wybór czterech platform tematycznych Partnerstwa Wschodniego demokracja, dobre rządzenie i stabilność; integracja gospodarcza i konwergencje z politykami sektorowymi UE; bezpieczeństwo energetyczne; kontakty międzyludzkie nie był przypadkowy. Wsparcie rozwoju tych obszarów jest istotne nie tylko z punktu widzenia Polski jako sąsiada dwóch największych beneficjentów Partnerstwa Wschodniego, ale również z perspektywy Unii Europejskiej. Polska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne w procesie zachodzących przemian jest wsparcie z zewnątrz, nie tylko finansowe, ale również w praktyce w budowaniu demokratycznych instytucji. Stąd też ważnym aspektem Partnerstwa Wschodniego jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, od którego rozpoczyna się proces budowania demokracji. Oficjalna inauguracja Partnerstwa Wschodniego nastąpiła 7 maja 2009 roku podczas czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, niemniej pomocowe zaangażowanie Polski na rzecz krajów objętych Partnerstwem ma dłuższą historię. Wystarczy wspomnieć działającą pod patronatem Prezydenta RP i finansowaną z budżetu państwa Polską Fundację Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju Wiedzieć Jak, której misją było udzielanie pomocy krajom w ich transformacji systemowej w kierunku konkurencyjnej gospodarki wolnorynkowej i prywatnej przedsiębiorczości oraz wspomaganie ich rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego. Instytucjonalizacja polskiej współpracy rozwojowej uległa zdecydowanemu przyśpieszeniu wraz z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Rok później, we wrześniu 2005 roku, w strukturze Ministerstwa Spraw Zagranicznych utworzono Departament Współpracy Rozwojowej. Od tego czasu, także z uwagi na umieszczenie Ukrainy i Białorusi na liście państw-beneficjentów oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD), rośnie zaangażowanie Polski na rzecz wschodnich sąsiadów. Spośród sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego aż cztery (Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) uzyskały status krajów priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej. Niniejsza publikacja jest próbą ukazania, w jakiej mierze polska dwustronna współpraca rozwojowa, realizowana w latach ze środków będących w dyspozycji MSZ, wpisuje się w platformy tematyczne Partnerstwa Wschodniego. Zaprezentowane przykłady kilkudziesięciu zrealizowanych projektów potwierdzają zbieżność nie tylko geograficzną, ale też tematyczną polskiego programu współpracy rozwojowej z programem Partnerstwa Wschodniego.

7 6 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP An informal meeting of EU and EaP ministers of foreign affairs in Sopot Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw UE oraz krajów Partnerstwa Wschodniego w Sopocie

8 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 7 Inauguration of the Eastern Partnership in Prague Inauguracja Partnerstwa Wschodniego szczyt w Pradze

9 8 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP 1. History of the Eastern Partnership 1. History of the Eastern Partnership The accession of ten new member states in 2004 gave the European Union new external borders. It also created an opportunity to tighten co-operation with Eastern European neighbours with whom we have always shared a system of similar values and bonds resulting from history, culture and economy. The initial reaction of the EU to the new reality was establishing the European Neighbourhood Policy. The European Neighbourhood Policy (ENP) is a response of the EU member states to the new opportunities and challenges created as a result of the Union s enlargement in The most significant principle of the initiative is to tighten relations between the EU and its southern as well as eastern neighbours through acting in favour of increased stability, security and welfare in ENP s 16 addressees: Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Moldova, Palestinian Autonomy, Syria, Tunisia and Ukraine. The basic instruments of this policy are bilateral Action Plans developed with each partner country. The plans contain reform agendas in areas like political co-operation, security co-operation, trade and economy, integration of transport, energy, protection of the natural environment, academic and cultural exchange as well as contacts between people. The financing mechanism for the ENP is the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI). When Bulgaria and Romania joined the European Union in 2007, there appeared a pressing need to create a comprehensive multilateral co-operation package for the EU s eastern neighbours, based on the solutions previously developed for the southern neighbours: the Barcelona Process (created in 1995) and the Union for the Mediterranean (created at the end of 2007/beginning of 2008). Work on the political concept directed to the countries of Eastern Europe and Southern Caucasus began in 2007 at the initiative of Poland and Sweden. The project s addressees were six countries in the area covered by ENP: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. The Eastern Partnership was inaugurated on May 7, 2009 during the Prague summit of the Czech presidency, with representatives of all EU member states and representatives of the six partner countries. According to the Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, the Partnership has several main objectives. These are: leading to a political association, creation of deep and comprehensive free trade areas between the EU and the partner countries, ongoing liberalisation of the visa regime with a view to abandon the visa requirement, creation of a multilateral co-operation structure in the form of four platforms (democracy, good governance and stability; economic integration and convergence with EU policies; energy security; contacts between people). Acting in line with the principles is meant to lead to an approximation of the partner countries to the EU. The role of the Eastern Partnership, based on EU values, standards and norms, is to facilitate a closer co-operation in the areas described by the European Neighbourhood Policy both in the context of bilateral relations between the partner countries and the EU and in the context of multilateral co-operation. The political operation of the initiative is performed by the European External Action Service (EEAS), a body which assists the High Commissioner for Foreign and Security Policy and which was established by the Lisbon Treaty. 1 Rotational support for EEAS is provided by the EU presidencies. 1 Since December 1, 2009, this position has been held by Catherine Ashton.

10 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 1. Historia powstania Partnerstwa Wschodniego 9 1. Historia powstania Partnerstwa Wschodniego Rozszerzenie Unii Europejskiej o dziesięć nowych państw w 2004 roku na nowo nakreśliło jej zewnętrzne granice oraz stworzyło szansę zacieśnienia stosunków z sąsiadami na wschodzie Europy, z którymi UE od zawsze łączył podobny system wartości oraz więzi historyczne, kulturowe i gospodarcze. Reakcją UE na nową rzeczywistość było ustanowienie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Europejska Polityka Sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy, ENP) stanowi odpowiedź państw członkowskich Unii Europejskiej na nowe możliwości i wyzwania, jakie powstały na skutek przesunięcia jej granic w 2004 roku. Najważniejszym założeniem tej inicjatywy jest pogłębienie relacji UE i jej południowych oraz wschodnich sąsiadów przez wzmocnienie stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu 16 adresatów tej polityki: Algierii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Egiptu, Gruzji, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii, Maroka, Mołdawii, Autonomii Palestyńskiej, Syrii, Tunezji i Ukrainy. Podstawowym elementem tej polityki są dwustronne Plany działania (Action Plans) uzgadniane z każdym krajem partnerskim. Zawierają one koncepcje reform w takich dziedzinach, jak: współpraca w sprawach politycznych i bezpieczeństwa, kwestie gospodarcze i handlowe, integracja transportu, energia, ochrona środowiska, wymiana naukowa i kulturalna oraz kontakty międzyludzkie. Mechanizmem finansowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa jest Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). Wraz z przystąpieniem do UE Bułgarii i Rumunii w 2007 roku nasiliła się potrzeba przygotowania kompleksowej oferty wielostronnej współpracy ze wschodnimi sąsiadami Unii, wzorowanej na rozwiązaniach odnoszących się do jej południowych sąsiadów na istniejącym od 1995 roku procesie barcelońskim oraz na tworzonej na przełomie 2007 i 2008 roku Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego. Prace nad koncepcją polityczną adresowaną do państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego rozpoczęły się już w 2007 roku; zainicjowały je Polska oraz Szwecja. Projekt został skierowany do sześciu krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Inicjatywę Partnerstwa Wschodniego (PW) zainaugurowano 7 maja 2009 roku podczas szczytu w Pradze, w trakcie czeskiej prezydencji w Unii, z udziałem reprezentantów wszystkich państw Unii Europejskiej oraz przedstawicieli sześciu krajów partnerskich. Zgodnie z przyjętą Wspólną deklaracją praskiego szczytu Partnerstwa Wschodniego do głównych celów PW należą: doprowadzenie do ustanowienia politycznego stowarzyszenia, utworzenie pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu UE z państwami partnerskimi, postępująca liberalizacja reżimu wizowego z perspektywą zniesienia obowiązku wizowego oraz utworzenie struktury współpracy wielostronnej z państwami partnerskimi w postaci czterech platform tematycznych ds. demokracji, dobrego rządzenia (good governance) i stabilności; ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE; ds. bezpieczeństwa energetycznego; ds. kontaktów międzyludzkich. Realizacja założeń Partnerstwa Wschodniego ma doprowadzić do rzeczywistego zbliżenia krajów partnerskich z Unią. Partnerstwo, oparte na unijnych wartościach, standardach i normach, służyć ma pogłębianiu współpracy w dziedzinach opisanych przez Europejską Politykę Sąsiedztwa zarówno dwustronnej między UE a poszczególnymi państwami, jak i wielostronnej. Obsługę polityczną inicjatywy zapewnia Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), organ pomocniczy powołanego Traktatem

11 10 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP 1. History of the Eastern Partnership The fundament of multilateral co-operation in the frame of the Eastern Partnership are the bi-annual meetings of heads of EU states or governments. The aim of the meetings is to define general directions of co-operation. In turn, the meetings of ministers of foreign affairs are to be held annually and are devoted to a summary of progress in implementation of joint endeavours as well as development of detailed guidelines for future actions. The most important domains of activity have formed the Partnership s four thematic platforms: I. Democracy, good governance and stability, comprising three panels: - Panel no. 1 integrated border management, - Panel no. 2 fight against corruption, - Panel no. 3 administrative reform. II. Economic integration and convergence with EU policies, comprising three panels: - Panel no. 1 support for small and medium-sized enterprises, - Panel no. 2 support for trade, - Panel no. 3 protection of the environment and climate change. 2 III. Energy security. IV. Contacts between people. 3 Each platform has its fundamental objectives which are periodically updated and equipped with corresponding work programmes. Progress review meetings take place twice a year at the level of senior officials involved in reforms of particular policy areas. 4 There is also a possibility to invite third countries and organisations, including NGOs, or to co-operate on an ad hoc basis if their presence may contribute to a more effective implementation of EaP projects. Poland s objectives during the Presidency of the Council of the European Union: while leading the work of the European Union in the second half of 2011, Poland intends to add a new momentum to the Eastern Partnership. From this perspective, the most important political event will be the Second Eastern Partnership Summit in Warsaw, on September 29-30, The Polish presidency aims at achieving significant progress in negotiation of association agreements and agreements on Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA). Another priority refers to acceleration of the visa liberalisation process. Moreover, co-operation enhancement is planned which will lead to inclusion of the partners in the common sectoral policy and a gradual opening of the EU s programmes for EaP countries. This pertains particularly to education, science, culture, economy, infrastructure, agriculture, border services and statistical services. All these areas will be discussed in the context of the Partnership at a number of ministerial meetings and conferences which have been planned as part of the Polish presidency. For example, in November 2011, Poznań will host a few hundred delegates to another Civil Society Forum of the Eastern Partnership See: Eastern Partnership Multilateral Platforms. General Guidelines and Rules of Procedure, Brussels, June 5, 2009, Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Brussels, May 7, 2009,

12 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 1. Historia powstania Partnerstwa Wschodniego 11 z Lizbony wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 1 Europejską Służbę wspiera rotacyjnie kraj przewodniczący Radzie UE. Podstawę współpracy wielostronnej w ramach PW stanowią zwoływane co dwa lata spotkania głów państw lub szefów rządów krajów członkowskich UE i krajów partnerskich. Na spotkaniach tych wyznaczane są ogólne kierunki współpracy. Z kolei coroczne zebrania ministrów spraw zagranicznych są poświęcone podsumowaniu postępów w realizacji wspólnych projektów oraz wypracowaniu szczegółowych wskazówek do dalszych działań. Najważniejsze dziedziny działań zostały ujęte w cztery platformy tematyczne: I. Demokracja, dobre rządzenie i stabilność obejmująca trzy panele: - Panel nr 1 zintegrowane zarządzanie granicami. - Panel nr 2 walka z korupcją. - Panel nr 3 reforma administracyjna. II. Integracja gospodarcza i konwergencje z politykami sektorowymi UE obejmująca trzy panele: - Panel nr 1 wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. - Panel nr 2 wspieranie handlu. - Panel nr 3 ochrona środowiska i zmiany klimatyczne. 2 III. Bezpieczeństwo energetyczne. IV. Kontakty międzyludzkie. 3 Każda platforma tematyczna ma wyznaczone cele podstawowe, które są okresowo aktualizowane, wraz z programem towarzyszących im prac. Spotkania mające na celu przegląd poczynionych postępów odbywają się dwa razy w roku na szczeblu wyższych urzędników zaangażowanych w reformy w poszczególnych dziedzinach polityki. 4 Do współpracy mogą być zaproszone państwa trzecie oraz organizacje, w tym pozarządowe na zasadzie ad hoc, jeżeli ich obecność może się przyczynić do skuteczniejszej realizacji projektów Partnerstwa Wschodniego. Cele Polski podczas przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej: kierując pracami Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku, Polska zamierza nadać nowy impuls Partnerstwu Wschodniemu. Najważniejszym wydarzeniem politycznym będzie II Szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w dniach września 2011 roku w Warszawie. Celem polskiej prezydencji jest znaczący postęp w negocjacjach dotyczących umów stowarzyszeniowych oraz porozumień o kompleksowych i pogłębionych strefach wolnego handlu (Deep and Comprehensive Free Trade Areas, DCFTA). Jednym z priorytetów jest także przyśpieszenie procesu liberalizacji wizowej. Planuje się pogłębienie współpracy zmierzającej do włączenia wschodnich partnerów do wspólnej polityki sektorowej i stopniowego otwierania programów unijnych na państwa PW, zwłaszcza w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, gospodarki, infrastruktury, rolnictwa oraz służb celnych i statystycznych. Zaplanowano liczne spotkania ministerialne oraz konferencje tematyczne poświęcone rozwojowi współpracy z krajami PW w tych sferach. W listopadzie 2011 roku Poznań gościć będzie kilkuset uczestników kolejnego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego Od 1 grudnia 2009 r. funkcję tę sprawuje Catherine Ashton. Zob. Eastern Partnership Multilateral Platforms. General Guidelines and Rules of Procedure, Bruksela, 5 czerwca 2009 r., Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze, Bruksela, 7 maja 2009 r.,

13 12 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP 2. Financing of the Eastern Partnership 2. Financing of the Eastern Partnership The European Commission has earmarked EUR 600 million for the initiative of the Eastern Partnership spread over the years , of which EUR 350 million are newly- -allocated resources. Eastern Partnership 2010 Allocation of funds for the EaP between (million EUR) Financing of the EaP projects is also effected through other EU financing mechanisms. The European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) provides funding for projects supporting the civil society and observation of human rights. The Neighbourhood Investment Facility (NIF) serves as support tool for infrastructural investments in the field of energy, transport, environmental protection, the private sector (in particular, small and medium-sized enterprises) and the social sector. The Commission has allocated EUR 700 million to the NIF for the years Financial support for projects implemented in the partner countries is also offered by international financial institutions. The European Investment Bank (EIB) is the initiator of the Eastern Partners Facility programme which provides EUR 1.5 billion for loans and bank guarantees to EU enterprises investing in Eastern European countries. As much as two-thirds of this amount has been allocated to the six partner countries of the Eastern Partnership. The funds which the EIB has earmarked for investment in Eastern Europe can also be used to implement development projects in the area, mainly in the field of modernisation of transport and communication, protection of the natural environment and development of small and medium-sized enterprises. Moreover, the EIB has launched the Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EaPTATF), whose task is to support the development potential of EaP countries through financing of feasibility studies, legal and institutional expert opinions, project management, environmental impact studies and social activities. The Fund will be financed from voluntary contributions made by EU member states, the Commission, the beneficiaries and the third countries which express interest (the planned initial budget of the Fund amounts to EUR 10 million). It is also possible to acquire funds from beyond the European Union. Development programmes may be co-financed by member states, members of the European Economic Area, international organisations as well as enterprises and economic entities Vademecum on financing in the frame of the Eastern Partnership, EC, September 24, 2010, The Eastern Partnership Brochure. The MFA s Department of Public and Cultural Diplomacy, Warsaw 2011.

14 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 2. Finansowanie Partnerstwa Wschodniego Finansowanie Partnerstwa Wschodniego Na lata Komisja Europejska przeznaczyła na realizację celów Partnerstwa Wschodniego 600 mln EUR, z czego 350 mln EUR to nowe środki wyasygnowane na ten cel. Rozłożenie funduszy na rzecz Partnerstwa Wschodniego w kolejnych latach 5 (w mln EUR) Partnerstwo Wschodnie Projekty Partnerstwa Wschodniego są również finansowane za pośrednictwem innych mechanizmów finansowych, jakimi dysponuje Unia Europejska. Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (European Instrument for Democracy and Human Rights, EIDHR) finansuje projekty wspierające społeczeństwo obywatelskie i poszanowanie praw człowieka. Sąsiedzki Fundusz Inwestycyjny (Neighbourhood Investment Facility, NIF) służy wspieraniu inwestycji infrastrukturalnych z zakresu energetyki i transportu, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju sektora prywatnego (w szczególności małej i średniej przedsiębiorczości) oraz społecznego. Na lata Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel kwotę 700 mln EUR. Wsparcie finansowe projektów w krajach partnerskich oferują również międzynarodowe instytucje finansowe. Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank, EIB) jest inicjatorem programu Eastern Partners Facility, który zapewnia środki w wysokości 1,5 mld EUR na kredyty i gwarancje dla przedsiębiorstw unijnych inwestujących w państwach Europy Wschodniej. Aż 2 / 3 tych środków przeznaczono dla państw objętych Partnerstwem Wschodnim. Do realizacji projektów można też wykorzystywać środki już wcześniej przeznaczone przez EBI na inwestycje w krajach Europy Wschodniej, głównie unowocześnianie transportu i komunikacji, ochronę środowiska oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. EBI uruchomił ponadto Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EaPTATF), który ma za zadanie wesprzeć potencjał rozwojowy krajów PW, m.in. przez finansowanie studiów wykonalności, ekspertyz prawno-instytucjonalnych, zarządzania projektami i badań wpływu projektów na środowisko i życie społeczne. Fundusz będzie finansowany z dobrowolnych wpłat państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, krajów-beneficjentów, a także zainteresowanych krajów trzecich (planowany wstępny budżet: 10 mln EUR). Możliwe jest także pozyskiwanie funduszy spoza budżetu Unii Europejskiej. Programy mogą być współfinansowane przez państwa członkowskie, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, organizacje międzynarodowe oraz przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze Vademecun on financing in the frame of the Eastern Partnership, EC, 24 września 2010 r., Broszura Partnerstwo Wschodnie, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, Warszawa 2011.

15 14 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP 3. The Eastern Partnership: calendar of events ( ) 3. The Eastern Partnership: calendar of events ( ) May 26-27, 2008, Brussels (Belgium): June 19-20, 2008, Brussels: October 3, 2008, Brussels: December 3, 2008, Brussels: March 19-20, 2009, Brussels: May 7, 2009, Prague (Czech Republic): January 26, 2010, Madrid (Spain): May 24, 2010, Sopot (Poland): September 29-30, 2011, Warsaw (Poland): During General Affairs and External Relations Council (GAERC) meeting, ministers of foreign affairs of Poland and Sweden, Radosław Sikorski and Carl Bildt, present a concept of co-operation with six countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. The initiative of the Eastern Partnership is preliminarily approved at a session of the Council of the European Union. Consultations between Poland, Sweden and the European Commission with representatives of the Czech presidency take place. As a result of the talks, the Commission receives an extended and detailed non-paper on the Eastern Partnership. The European Commission adopts the Communiqué on the Eastern Partnership. 7 The European Council expresses its unanimous support for the ambitious project of the Eastern Partnership, which thus becomes an integral part of the European foreign policy. 8 Inauguration of the Eastern Partnership in Prague during the Czech presidency, with representatives of all EU countries and the six partner countries; aims and mechanisms of the Eastern Partnership are presented in a joint declaration of EU and EaP countries. 9 An international seminar on the Eastern Partnership; among other outcomes of the event, the idea is born to create a Group of Friends of the Eastern Partnership. An informal meeting of EU and EaP Ministers of Foreign Affairs. Launching the Group of Friends of the Eastern Partnership (currently called the Information-Co-ordination Group). The Second Eastern Partnership Summit, chaired by the President of the European Council Herman Van Rompuy Communication from the Commission to the European Parliament: the Eastern Partnership (2008) 823, European Council Presidency Conclusions (7880/09), Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Brussels, May 7, 2009,

16 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 3. Kalendarium wydarzeń Partnerstwa Wschodniego ( ) Kalendarium wydarzeń Partnerstwa Wschodniego ( ) maja 2008 roku, Bruksela (Belgia): czerwca 2008 roku, Bruksela: 3 października 2008 roku, Bruksela: 3 grudnia 2008 roku, Bruksela: marca 2009 roku, Bruksela: 7 maja 2009 roku, Praga (Czechy): 26 stycznia 2010 roku, Madryt (Hiszpania): 24 maja 2010 roku, Sopot (Polska): września 2011 roku, Warszawa (Polska): Podczas spotkania Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (GAERC) ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji, Radosław Sikorski oraz Carl Bildt, przedstawili projekt współpracy z sześcioma krajami: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Na posiedzeniu Rady Europejskiej wstępnie zaakceptowano inicjatywę Partnerstwa Wschodniego. Konsultacje Polski i Szwecji z Komisją Europejską z udziałem przedstawicieli prezydencji czeskiej, podczas których nastąpiło przekazanie Komisji rozszerzonego i uszczegółowionego non-paper na temat Partnerstwa Wschodniego. Komisja Europejska wydała Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Partnerstwa Wschodniego. 7 Rada Europejska wyraziła jednogłośne poparcie dla ambitnego projektu Partnerstwa Wschodniego, który stał się tym samym integralną częścią europejskiej polityki zagranicznej. 8 Inauguracja inicjatywy Partnerstwa Wschodniego z udziałem reprezentantów wszystkich państw UE i sześciu krajów partnerskich. Cele i mechanizm działania Partnerstwa Wschodniego określono we wspólnej deklaracji państw UE i krajów partnerskich. 9 Międzynarodowe seminarium poświęcone PW, podczas którego narodził się m.in. pomysł powołania Grupy Przyjaciół Partnerstwa Wschodniego. Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw UE oraz krajów Partnerstwa Wschodniego. Powołanie Grupy Przyjaciół Partnerstwa Wschodniego (obecnie nazywanej Grupą Informacyjno- -Koordynacyjną). II Szczyt Partnerstwa Wschodniego, któremu przewodniczyć będzie szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy Komunikat KE nt. PW, KOM (2008) 823, Konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej (7880/09), Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze, Bruksela, 7 maja 2009 r.,

17 16 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP 4. Basic information on the beneficiaries of the Eastern Partnership Slovakia Słowacja Hungary Węgry Poland Polska Lviv Lwów Romania Rumunia Dniester Dniestr Rivne Równe Belarus Białoruś Zhytomyr Żytomierz Moldova Mołdawia Kyiv Kijów Vinnytsia Winnica Dnieper Dniepr Mykolayiv Mikołajów Odessa Odessa Dnipropetrovsk Dniepropetrowsk Kryvyy Rih Krzywy Róg Sevastopol Sewastopol BLACK SEA MORZE CZARNE Poltava Połtawa Simferopol Symferopol Russia Rosja Kharkiv Charków Donetsk Donieck Zaporizhzhya Zaporoże Mariupol Mariupol SEA OF AZOV MORZE AZOWSKIE UKRAINE Luhansk Ługańsk Official name: Ukraine Capital city: Kyiv Area: 630,700 km² Official language: Ukrainian Population: 45 million Currency: grivna (UAH) Neighbouring countries: Belarus, Hungary, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia GDP: USD billion Per capita GDP: USD 6,700 Human Development Index: 69 (2010) Official Development Assistance in 2009: USD 668 million Main donor countries: EU, USA, Germany, Japan Viktor Yanukowych s win in the presidential elections of February 2010 has not only led to profound changes on Ukraine s political scene, but also triggered a reorientation in the country s foreign policy, which now focuses on retaining good relations with both Russia and the West, while co-operating actively with other key countries, predominantly China. On the one hand, Ukraine has decided to withdraw from applying for NATO membership and has agreed to extend the period of presence of Russia s Black Sea Fleet until On the other hand, Ukraine still declares EU membership as the priority of the country s foreign policy. Since 2007, Brussels and Kyiv have been negotiating the Association Agreement, and the talks on DCFTA (formally an element of Agreement) began in The importance of the Association Agreement exceeds the bilateral framework as the former is meant to be a master copy for analogous documents which the European Union intends to sign with the remaining EaP countries.

18 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 4. Podstawowe dane o krajach-beneficjentach Partnerstwa Wschodniego 17 UKRAINA Oficjalna nazwa państwa: Ukraina Stolica: Kijów Powierzchnia: km² Język oficjalny: ukraiński Populacja: 45 mln Waluta: hrywna (UAH) Kraje sąsiadujące: Białoruś, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Węgry PKB: 136,4 mld USD PKB per capita: 6700 USD Human Development Index: 69 miejsce na 169 państw (2010 r.) Wielkość pomocy rozwojowej w 2009 r.: 668 mln USD Najwięksi donatorzy: UE, Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia Kyiv Kijów Zwycięstwo Wiktora Janukowycza w wyborach prezydenckich w lutym 2010 roku doprowadziło nie tylko do głębokich zmian na ukraińskiej scenie politycznej, ale również do znaczącej reorientacji w polityce zagranicznej, polegającej na utrzymywaniu dobrych stosunków zarówno z Rosją, jaki i z Zachodem, z jednoczesną aktywną współpracą z innymi kluczowymi państwami przede wszystkim z Chinami. Z jednej strony Ukraina zdecydowała się zrezygnować z ubiegania się o członkostwo w NATO oraz wyraziła zgodę na przedłużenie okresu stacjonowania rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie do 2042 roku. Z drugiej nadal deklaruje jako priorytet w polityce zagranicznej integrację europejską. Od 2007 roku Unia negocjuje z Ukrainą umowę stowarzyszeniową. Rok później rozpoczęły się rozmowy w sprawie porozumienia o pogłębionej strefie wolnego handlu DCFTA, które formalnie będzie częścią składową umowy stowarzyszeniowej. Znaczenie takiej umowy wychodzi poza stosunki bilateralne, gdyż ma ona być wzorem dla analogicznych umów, które UE chciałaby podpisać z pozostałymi krajami Partnerstwa Wschodniego.

19 18 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP 4. Basic information on the beneficiaries of the Eastern Partnership Latvia Łotwa Russia Rosja BELARUS Polotsk Połock W. Dwina Dźwina Vitebsk Witebsk Official name: Republic of Belarus Lithuania Litwa Maladzyechna Mołodeczno Orsha Orsza Capital city: Minsk Area: 207,600 km² Poland Polska Brest Brześć Hrodna Grodno Pinsk Pińsk Baranovichi Baranowicze Salihorsk Soligorsk Minsk Mińsk Babruysk Bobrujsk Dniepr Mozyr Mozyrz Dnieper Mogilev Mohylew Gomel Homel Official languages: Belarusian, Russian Population: 9.5 million Currency: Belarusian ruble (BYR) Neighbouring countries: Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Ukraine GDP: USD 54.7 billion Ukraine Ukraina Pripyat Prypeć Per capita GDP: USD 13,600 Human Development Index: 61 (2010) Official Development Assistance in 2009: USD 98 million Main donor countries: Germany, Poland, EU, USA Belarus is an authoritarian country where the decisive position is held by the president. The remaining institutions such as the two chambers of the Belarusian parliament or the government play a secondary role in the country s political system. The situation in Belarus is often criticised by the West, with accusations of recurring violation of human rights and the principles of democracy. Membership in the EU is not a goal of the Belarusian foreign policy and the country s authorities have consistently underlined that EU is predominantly their important economic partner, a source of investment and modern technologies. From the beginning of the Eastern Partnership initiative, Belarus has been interested in active participation in the project, seeing it as an opportunity to improve relations with the EU. Belarus has been particularly active in fields like economy, energy, transport and logistics, cross-border co-operation and protection of the environment.

20 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 4. Podstawowe dane o krajach-beneficjentach Partnerstwa Wschodniego 19 BIAŁORUŚ Oficjalna nazwa państwa: Republika Białorusi Stolica: Mińsk Powierzchnia: km² Języki oficjalne: białoruski, rosyjski Populacja: 9,5 mln Waluta: rubel białoruski (BYR) Kraje sąsiadujące: Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Ukraina PKB: 54,7 mld USD PKB per capita: USD Human Development Index: 61 (2010 r.) Wielkość pomocy rozwojowej w 2009 r.: 98 mln USD Najwięksi donatorzy: Niemcy, Polska, UE, Stany Zjednoczone Minsk Mińsk Białoruś jest krajem o ustroju autorytarnym, w którym najważniejszą pozycję zajmuje prezydent. Pozostałe instytucje, takie jak dwuizbowy parlament czy rząd, odgrywają drugorzędną rolę w systemie władzy. Sytuacja na Białorusi jest przedmiotem częstej krytyki ze strony państw Zachodu, które oskarżają Mińsk o notoryczne łamanie praw człowieka i zasad demokracji. Członkostwo w Unii Europejskiej nie jest celem polityki zagranicznej Białorusi. Władze od lat konsekwentnie podkreślają, iż UE jest dla ich kraju przede wszystkim ważnym partnerem gospodarczym, źródłem pozyskiwania inwestycji oraz nowoczesnych technologii. Białoruś od początku wyrażała duże zainteresowanie aktywnym uczestnictwem w PW, widząc w tym szanse poprawy relacji z Unią. Szczególną aktywność przejawiała w takich sferach, jak: gospodarka, energetyka, transport i logistyka, współpraca transgraniczna oraz ochrona środowiska.

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnego Porozumienia o współpracy w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie

Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie 1 Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie Jakub Groszkowski Mija dwadzieścia lat od spotkań, podczas których ustalane były warunki rozpadu Czechosłowacji. Pomimo różnych modeli transformacji

Bardziej szczegółowo

1. Spotkanie NPK (12.02)

1. Spotkanie NPK (12.02) Informacja ze spotkania Narodowych Punktów Kontaktowych ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz posiedzenia Grupy Wysokiego Szczebla ds. strategii makroregionalnych (HLG) 1 12-13 lutego

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 23/09/2014 R. BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 1. Wprowadzenie PRZESUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe:

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Serdecznie zapraszamy do współpracy! Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007...

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007... W numerze: - METREX Robert Read... 2 - Lista członków METREX... 5 - Obszary metropolitalne to kręgosłup Europy rozmowa z Berndem Steinacherem, prezesem sieci METREX... 6 - Efekty warsztatów w formule open

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo