Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Adres pocztowy: ul. Wspólna 30 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Piotr Maciołek Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 38

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń komputerowych oraz wielofunkcyjnych z oprogramowaniem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z możliwością składania ofert częściowych. II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń komputerowych oraz wielofunkcyjnych z oprogramowaniem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z możliwością składania ofert częściowych: 1) cześć I zamówienia - urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne typ A 1 szt., urządzenia wielofunkcyjne kolor typ B 19 szt., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ C 28 szt., laptopy z oprogramowaniem typ B (system operacyjny) 25 szt., monitory 4 szt., skanery 2 szt., drukarki przenośne 2 szt ; 2) cześć II zamówienia - urządzenia wielofunkcyjne kolor typ A 8 szt., tablety z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy) 9 szt., laptopy z oprogramowaniem typ A (system operacyjny, pakiet biurowy) 6 szt., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ C 3 szt.; 3) cześć III zamówienia - urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ B 10 szt., laptopy z oprogramowaniem typ B (system operacyjny) 14 szt., skanery 5 szt., urządzenia wielofunkcyjne kolor typ B 10 szt., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ C 10 szt., drukarki do etykiet 2 szt., dyski do laptopa wewnętrzne 10 szt., urządzenie NAS (dyskowe) 1 szt.. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 2 / 38

3 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) BDGzp-2120B-105/EG/14 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_MRiRW_2006 Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S z dnia: 20/09/2014 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/09/2014 (dd/mm/rrrr) 3 / 38

4 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: Powinno być: zmieniany tekst: W przypadku każdej z części W przypadku każdej z części VI.3 zamówienia Wykonawca jest zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego umowy do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Informacje o częściach zamówienia Zamiast: Część nr: 1 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń komputerowych oraz wielofunkcyjnych z oprogramowaniem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z możliwością składania ofert częściowych: 1) cześć I zamówienia - urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne typ A - 1 szt., urządzenia wielofunkcyjne kolor typ B - 19 szt., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ C - 28 szt., laptopy z oprogramowaniem typ B (system operacyjny) - 25 szt., monitory - 4 szt., skanery - 2 szt., drukarki przenośne - 2 szt 1) Krótki opis Powinno być: Część nr: 1 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń komputerowych oraz wielofunkcyjnych z oprogramowaniem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z możliwością składania ofert częściowych: 1) cześć I zamówienia - urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne typ A - 1 szt., urządzenia wielofunkcyjne kolor typ B - 19 szt., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ C - 28 szt., laptopy z oprogramowaniem typ B (system operacyjny) - 25 szt., monitory - 4 szt., skanery - 2 szt., drukarki przenośne - 2 szt 1) Krótki opis 4 / 38

5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do umowy nr BDGzp-2120B-105/EG/14 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Część I - Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne typ A - 1 szt., urządzenia wielofunkcyjne kolor typ B - 19 szt., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ C - 28 szt., laptopy z oprogramowaniem typ B (system operacyjny) - 25 szt., monitory - 4 szt., skanery - 2 szt., drukarki przenośna - 2 szt., o parametrach nie gorszych niż: Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne typ A Lp. Oferowany typ, model: Producent: Wymagania Zamawiającego Parametry techniczne oferowanego sprzętu 1. Technologia druku: laserowa. 2. Rozdzielczość kopiowania i druku: Wejściowa do 600 x 600 dpi Wyjściowa 4800 x 600 dpi interpolowana 3. Prędkość kopiowania/drukowania: 55 str./min (A4). 4. Czas wykonania: Pierwszej kopii: 3,7 sekund z szyby skanera/7,6 sekund z jednoprzebiegowego automatycznego podajnika dokumentów, Pierwszego wydruku: 7 sekund 5. Zainstalowana pamięć drukarki : min 2GB 6. Wbudowany dysk twardy: min 160GB 7. Automatyczny druk dwustronny w standardzie urządzenia. 8. Minimalne dopuszczalne obciążenie: stron miesięcznie. 9. Funkcje drukowania/skanowania: drukowanie z urządzenia USB skanowanie sieciowe skanowanie do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do umowy nr BDGzp-2120B-105/EG/14 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Szczegółowy opis przedmiotu umowy Część I - Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne typ A 1 szt., urządzenia wielofunkcyjne kolor typ B 19 szt., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ C 28 szt., laptopy z oprogramowaniem typ B (system operacyjny) 25 szt., monitory 4 szt., skanery 2 szt., drukarki przenośna 2 szt., 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. Część nr: 2 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń komputerowych oraz wielofunkcyjnych z oprogramowaniem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z możliwością składania ofert częściowych: 2)cześć II zamówienia - urządzenia wielofunkcyjne kolor typ A - 8 szt., tablety z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy) - 9 szt., laptopy z oprogramowaniem typ A (system operacyjny, pakiet biurowy) - 6 szt., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ C - 3 szt 1) Krótki opis Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do umowy nr BDGzp-2120B-105/EG/14 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Szczegółowy opis przedmiotu umowy 5 / 38

6 wiadomości , skanowanie do folderu skanowanie do SMB lub FTP do plików PDF z możliwością wyszukiwania tekstu, PDF/A, XPS, linearyzowanego PDF, JPEG, TIFF, skanowanie do pamięci USB, skanowanie jednodotykowe, obsługa standardu TWAIN 10. Zainstalowany moduł dwustronnego skanera kolorowego. 11. Rozdzielczość skanowania: 4800 x 4800 dpi (rozszerzona). 12. Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów: 200 arkuszy 13. Podajnik boczny: 100 arkuszy, Rozmiary niestandardowe: A6 do A3 14. Tace 1-2: 500 arkuszy każda; Rozmiary niestandardowe: A5 do A3 15. Podwójna taca o dużej pojemności: 3600 arkuszy łącznie (1600 i 2000 arkuszy); format A4 16. Porty komunikacyjne: USB 2.0, 10/100/1000 BaseT Ethernet. 17. Wbudowany moduł faksu. 18. Książka adresowa: min. 209 numerów abonentów. 19. Języki opisu strony (PDL): PCL 6 i PCL 5e, PostScript 3, HP-GL2 20. Dołączony kabel USB 2.0 typu A- B o długości 3 m. Dołączony patchcord z łączówkami RJ45 o długości min. 5 m do podłączenia sieci Ethernet. Dołączony startowy zestaw materiałów eksploatacyjnych. 21. Oferowane urządzenie musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej ENERGY STAR. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony lub lub inny dokument potwierdzający przeprowadzenie badań efektywności energetycznej i spełnienie przez wyrób wymogów specyfikacji technicznej Energy Star. 22. Gwarancja: 24 miesiące. Urządzenie wielofunkcyjne kolor typ B Część II - Urządzenia wielofunkcyjne kolor typ A 8 szt., tablety z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy) 9 szt., laptopy z oprogramowaniem typ A (system operacyjny, pakiet biurowy) 6 szt., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ C 3 szt. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. Część nr: 3 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń komputerowych oraz wielofunkcyjnych z oprogramowaniem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z możliwością składania ofert częściowych:3) cześć III zamówienia - urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ B - 10 szt., laptopy z oprogramowaniem typ B (system operacyjny) - 14 szt., skanery - 5 szt., urządzenia wielofunkcyjne kolor typ B - 10 szt., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ C -10 szt., drukarki do etykiet - 2 szt., dyski do laptopa wewnętrzne - 10 szt., urządzenie NAS (dyskowe) - 1 szt.. 1) Krótki opis Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do umowy nr BDGzp-2120B-105/EG/14 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Szczegółowy opis przedmiotu umowy Część III - Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ B 10 szt., laptopy z oprogramowaniem typ B (system operacyjny) 14 szt., skanery 5 szt., urządzenia wielofunkcyjne kolor typ B 10 szt., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ C 10 szt., drukarki do etykiet 2 szt., dyski do laptopa wewnętrzne 6 / 38

7 Lp. Oferowany typ, model: Producent: Wymagania Zamawiającego Parametry techniczne oferowanego sprzętu 1. Technologia druku: laserowa 2. Czas druku pierwszej strony: 12 s w kolorze lub w czerni 3. Rozdzielczość drukowania 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200) 4. Czas kopiowania pierwszej strony: 20 s w kolorze / 13 s w czerni 5. Prędkość kopiowania/drukowania: min. 23 str./min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4) 6. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: min stron miesięcznie 7. Zainstalowana pamięć drukarki : 256 MB z możliwością rozbudowy do 768 MB 8. Automatyczny druk dwustronny w standardzie urządzenia 9. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): na min 35 arkuszy 10. Rozdzielczość kopii: 600x600 dpi 11. Podajnik papieru automatyczny na min. 250 arkuszy A4 12. Otwór podawania ręcznego: 1 arkusz; 13. Porty komunikacyjne: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX 14. Języki opisu strony: PCL6, PostScript, XPS 15. Skanowanie do: , SMB, FTP, pamięć USB 16. Formaty plików: TIFF, JPEG, PDF 17. Rozdzielczość skanowania do 1200 x 1200 dpi, 18. Wbudowany moduł faksu 19. Dotykowy ekran kolorowy umożliwiający konfigurację i pracę z urządzeniem 20. Dołączony kabel USB 2.0 typu A- B o długości 3 m, Dołączony patchcord z łączówkami RJ45 o długości min. 5 m do 10 szt., urządzenie NAS (dyskowe) 1 szt. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. 7 / 38

8 podłączenia sieci Ethernet, Dołączony startowy zestaw materiałów eksploatacyjnych 21. Oferowana drukarka musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej ENERGY STAR. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony lub lub inny dokument potwierdzający przeprowadzenie badań efektywności energetycznej i spełnienie przez wyrób wymogów specyfikacji technicznej Energy Star. 22. Gwarancja: min. 24 miesiące Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne typ C Lp. Oferowany typ, model: Producent: Wymagania Zamawiającego Parametry techniczne oferowanego sprzętu 1. Technologia druku: laserowa 2. Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi 3. Rozdzielczość kopiowania 1200 x 600 dpi 4. Prędkość kopiowania/drukowania: 40 str./min. (A4) 5. Czas wykonania pierwszego wydruku: 8,5 sekund 6. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: na miesiąc 7. Zainstalowana pamięć drukarki : min. 128 MB 8. Automatyczny druk dwustronny w standardzie urządzenia 9. Zainstalowany dwustronny automatyczny podajnik dokumentów 10. Podajnik papieru na min. 500 arkuszy A4 Podajnik papieru (taca wielofunkcyjna) na min.: 50 arkuszy Podajnik DADF: na min. 50 arkuszy 11. Porty komunikacyjne: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, IEEE b/g/n 12. Wbudowany moduł faksu 13. Skanowanie do: , SMB, FTP, pamięć USB 8 / 38

9 14. Książka adresowa: min 382 numerów abonentów 15. Języki obsługi drukarki: PCL5e i 6, PostScript Dołączony kabel USB 2.0 typu A- B o długości 3 m, Dołączony patchcord z łączówkami RJ45 o długości min. 5 m do podłączenia sieci Ethernet, Dołączony startowy zestaw materiałów eksploatacyjnych 17. Oferowana drukarka musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej ENERGY STAR. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony lub lub inny dokument potwierdzający przeprowadzenie badań efektywności energetycznej i spełnienie przez wyrób wymogów specyfikacji technicznej Energy Star. 18. Gwarancja: min. 24 miesiące Laptop z oprogramowaniem typ B (system operacyjny) Lp. Oferowany typ, model Producent Wymagania Zamawiającego Parametry techniczne oferowanego sprzętu 1. Ekran 12,5" z podświetleniem w technologii LED, powłoka matowa. 2. Nominalna rozdzielczość 1366 x Chipset Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora 4. Procesor Procesor klasy x86, uzyskujący wynik co najmniej 2500 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników publikowanych na stronie Producent: Model: 5. Pamięć RAM Min. 4 GB, z możliwością rozszerzenia do min. 16 GB. 6. Dysk twardy Min. 500 GB, 7200 obr./min, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego 9 / 38

10 fabrycznie zainstalowanego na laptopie po awarii. 7. Karta graficzna Wbudowana, uzyskująca wynik co najmniej 530 punktów w teście PassMark - G3D Mark według wyników publikowanych na stronie gpu_list.php. Producent: Model: 8. Funkcjonalności karty graficznej Funkcja wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) - z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DX11.1 OGL 4.0 OpenCL Audio Wbudowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, Dolby Advanced Audio v2, wbudowane głośniki stereo (max. 2x1,5W) + mikrofon. 10. Komunikacja Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną Ethernet 10/100/1000 (RJ-45), wbudowana karta sieci bezprzewodowej z obsługą standardu IEEE a/b/g/n. wbudowany moduł bluetooth v. 4.0 (nie na zewnętrznej karcie lub porcie USB). 11. Porty/złącza 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 1 x Czytnik Kart pamięci (min. SD/ SDHC/SDXC/MMC) 2 x USB 3.0 (z czego min. 1 port z możliwością ładowania urządzeń zewnętrznych poprzez port USB przy wyłączonym laptopie) 1 x Wyjście D-Sub VGA, 1 x Wyjście Mini Display Port 1 x Gniazdo combo słuchawki/ mikrofon 1x dedykowane złącze dokowania umieszczone w spodniej części laptopa (nie wykorzystujące dostępnych portów USB). 12. Klawiatura Klawiatura odporna na zalanie, układ US, z wbudowanym trackpointem, touchpad z obsługą gestów. 10 / 38

11 13. Urządzenie wskazujące Touch Pad oraz TrackPoint: Mysz optyczna ze złączem USB, 2 przyciski + rolka 14. Oprogramowanie: system operacyjny Microsoft Windows 8 Professional wersja polska (64 bit), 15. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 16. Funkcje BIOS-u Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego laptopa lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT", czyli podczas startu laptopa nie wykrywa się urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego laptopa lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego laptopa lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: o wersji BIOS wraz z datą, o - numerze seryjnym, wersji oraz nazwie laptopa o - ilości pamięci RAM o - typie procesora, o - MAC Adres karty sieciowej. 17. Bezpieczeństwo Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2). 11 / 38

12 18. Bateria Laptop wyposażony w dwie baterie o łącznej pojemności 46Whr z czego jedna zamontowana wewnątrz urządzenia, a druga zamontowana w dedykowanej wnęce, umożliwiające wymianę baterii bez konieczności zamykania systemu operacyjnego (przy odłączonym zasilaniu zewnętrznym), pozwalające na nieprzerwaną pracę urządzenia do 8,5 godziny (wg. deklaracji producenta laptopa). 19. Waga Waga urządzenia z bateriami wg niniejszej specyfikacji, bez zasilacza maks. 1,45kg 20. Obudowa Wzmacniana włóknem szklanym, zawiasy metalowe grubość notebooka z zamkniętą matryca nie więcej niż 20mm 21. Wyposażenie: zasilacz do laptopa - uniwersalny na napięcia z zakresu V, z automatycznym dostosowaniem do napięcia zasilającego, maks. 45W torba dedykowana do oferowanego modelu laptopa. 22. Certyfikaty, oświadczenia i testy Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty), Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD. (certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony Oferowany laptop musi posiadać certyfikat firmy Microsoft potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu laptopa z systemem Windows 8. (do oferty należy dołączyć wydruk ze strony sysdev.microsoft.com/ en-us/hardware/lpl), Oferowany laptop musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej ENERGY STAR (do oferty należy dołączyć wydruk ze strony lub lub inny dokument potwierdzający przeprowadzenie badań efektywności energetycznej i spełnienie przez wyrób wymogów 12 / 38

13 specyfikacji technicznej Energy Star), -Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta laptopa Należy załączyć oświadczenie producenta lub jego przedstawiciela w Polsce potwierdzające spełnienie wymagań gwarancyjnych, -Oświadczenie producenta laptopa, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 23. Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta typu NBD, w przypadku awarii dysku twardego dysk zostaje u Zamawiającego. Monitor 24" Lp. Oferowany typ, model: Producent: Wymagania Zamawiającego Parametry techniczne oferowanego sprzętu 1. Przekątna ekranu min. 24 cale 2. Format obrazu: 16:9 lub 16:10 3. Rozdzielczość nominalna: 1920x Współczynnik kontrastu (statyczny): 1000:1 5. Jasność: min. 250 cd/m2 6. Czas reakcji matrycy: max. 2 ms 7. Złącza: Analogowe (D-Sub), Cyfrowe (HDMI i DVI), USB 8. Głośniki stereo: wbudowane lub dołączane do obudowy monitora za pomocą mechanizmu mocującego (dedykowane przez producenta monitora) 9. Regulacja pionowa wysokości panelu w zakresie min. 10 cm 10. Dołączone przewody: DVI, D- sub, audio, zasilania Deklaracja zgodności CE (należy dołączyć do oferty), - Certyfikat TCO dla oferowanego monitora (do oferty należy 13 / 38

14 dołączyć wydruk ze strony - Oferowany monitor musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej ENERGY STAR (do oferty należy dołączyć wydruk ze strony lub lub inny dokument potwierdzający przeprowadzenie badań efektywności energetycznej i spełnienie przez wyrób wymogów specyfikacji technicznej Energy Star). 12. Gwarancja: min. 36 miesięcy Skaner Lp. Oferowany typ, model: Producent: Wymagania Zamawiającego Parametry techniczne oferowanego sprzętu 13. Rodzaj skanera: szczelinowy 14. Tryby skanowania: Simplex i Duplex 15. Rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi (interpolowana 1200 x 1200 dpi) 16. Szybkość skanowania (simplex): 24 str./min. 17. Szybkość skanowania (duplex): 24 str./min (48 obrazów/min) 18. Szerokość skanowania: min do 212 mm 19. Możliwość skanowania do komputera w postaci Obrazu OCR 20. Możliwość skanowania na pamięć USB 21. Możliwość skanowania do serwera FTP lub udziału sieciowego 22. Interfejsy: USB 2.0, 10Base- T/100Base-TX, IEEE b/g/n 23. ADF (automatyczny podajnik dokumentów): na 50 arkuszy 24. Wbudowany kolorowy dotykowy wyświetlacz 25. Standardowa pojemność pamięci: 256 MB 26. Sterowniki dla Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Vista SP1/SP2, Windows XP SP2/SP3 14 / 38

15 27. Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: SSID (32 znaki), 64/128-bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) 28. Deklaracja zgodności CE (należy dołączyć do oferty), Oferowany monitor musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej ENERGY STAR. (do oferty należy dołączyć wydruk ze strony lub lub inny dokument potwierdzający przeprowadzenie badań efektywności energetycznej i spełnienie przez wyrób wymogów specyfikacji technicznej Energy Star). 29. Gwarancja: min. 36 miesięcy Drukarka przenośna Lp. Oferowany typ, model: Producent: Wymagania Zamawiającego Parametry techniczne oferowanego sprzętu 1. Technologia druku termiczna 2. Rozdzielczość druku - czerń 600 x 600 dpi - kolor 4800 x 1200 dpi 3. Prędkość druku - czerń 22 [str/min] - kolor 18 [str/min] 4. Języki obsługi drukarki: HP PCL 3 GUI 5. Pojemność podajnika na papier: 50 szt. 6. Pamięć 64 MB (RAM) 7. Druk bez marginesów 8. Typ interfejsu - USB 2.0, Bluetooth 9. Waga: 2,5 kg z akumulatorem 10. Sterowniki dla Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Vista SP1/SP2, Windows XP SP2/SP3 11. Oferowana drukarka musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej ENERGY STAR. Do oferty należy 15 / 38

16 dołączyć wydruk ze strony lub lub inny dokument potwierdzający przeprowadzenie badań efektywności energetycznej i spełnienie przez wyrób wymogów specyfikacji technicznej Energy Star. 12. Gwarancja: 12 miesięcy 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r. Część nr: 2 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń komputerowych oraz wielofunkcyjnych z oprogramowaniem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z możliwością składania ofert częściowych: 2)cześć II zamówienia - urządzenia wielofunkcyjne kolor typ A - 8 szt., tablety z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy) - 9 szt., laptopy z oprogramowaniem typ A (system operacyjny, pakiet biurowy) - 6 szt., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ C - 3 szt 1) Krótki opis Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do umowy nr BDGzp-2120B-105/EG/14 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Część II - Urządzenia wielofunkcyjne kolor typ A - 8 szt., tablety z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy) - 9 szt., laptopy z oprogramowaniem typ A (system operacyjny, pakiet biurowy) - 6 szt., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ C - 3 szt., o parametrach nie gorszych niż: Urządzenie wielofunkcyjne kolor typ A 16 / 38

17 Lp. Oferowany typ, model: Producent: Wymagania Zamawiającego Parametry techniczne oferowanego sprzętu 1. Technologia druku: laserowa 2. Czas druku pierwszej strony: 12 s w kolorze lub w czerni 3. Rozdzielczość drukowania 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200) 4. Czas kopiowania pierwszej strony: 20 s w kolorze / 13 s w czerni 5. Prędkość kopiowania/drukowania: min. 23 str./min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4) 6. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: min stron miesięcznie 7. Zainstalowana pamięć drukarki : 256 MB z możliwością rozbudowy do 768 MB 8. Automatyczny druk dwustronny w standardzie urządzenia 9. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): na min 35 arkuszy 10. Rozdzielczość kopii: 600x600 dpi 11. Podajnik papieru automatyczny na min. 250 arkuszy A4 12. Otwór podawania ręcznego: 1 arkusz; 13. Porty komunikacyjne: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX 14. Języki opisu strony: PCL6, PostScript, XPS 15. Skanowanie do: , SMB, FTP, pamięć USB 16. Formaty plików: TIFF, JPEG, PDF 17. Rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi, 18. Wbudowany moduł faksu 19. Dotykowy ekran kolorowy umożliwiający konfigurację i pracę z urządzeniem 20. Dołączony kabel USB 2.0 typu A- B o długości 3 m, dołączony patchcord z łączówkami RJ45 o długości min. 5 m do 17 / 38

18 podłączenia sieci Ethernet, Dołączony startowy zestaw materiałów eksploatacyjnych. 21. Oferowana drukarka musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej ENERGY STAR. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony lub lub inny dokument potwierdzający przeprowadzenie badań efektywności energetycznej i spełnienie przez wyrób wymogów specyfikacji technicznej Energy Star. 22. Gwarancja: min. 24 miesiące Tablet z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy) Lp. Oferowany typ, model: Producent: Wymagania Zamawiającego Parametry techniczne oferowanego sprzętu 1. Ekran Matryca TFT, 10,1" z podświetleniem w technologii LED, pokryta szkłem o wysokiej odporności na zarysowania min. Gorilla Glass, rozdzielczość WUXGA 1920x1200, jasność 400 cd/m2, kontrast 800:1, format 16:10, IPS, szerokokątna (170st), dotykowa (obsługa min. 10 palców). 2. Procesor Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający wynik co najmniej 1550 pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie 3. Chipset Dedykowany do zaoferowanego procesora. 4. Pamięć RAM Pamięć operacyjna: 2GB. 5. Pamięć flash (wbudowana) Min. 64GB 6. Obudowa Wykonana z aluminium 7. Czujniki - 3D akcelerometr, - 3D magnetometr, - 3-osiowy żyroskop, - czujnik oświetlenia, - GPS. 8. Grafika Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć 18 / 38

19 RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access), obsługująca wyświetlanie obrazu 1080p poprzez złącze microhdmi. 9. Dźwięk Wbudowane głośniki stereo (min. 2x0,5W), 3 cyfrowe mikrofony, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych 10. Klawiatura Zewnętrzna, podłączana do tableta przez dedykowane złącze, min. 80 klawiszy, wyposażona w touchpad 11. Połączenia i karty sieciowe (wbudowane) - Karta sieci bezprzewodowej z obsługą standardu IEEE a/b/g/n (układ anten 2x2), - Bluetooth v Porty/złącza (wbudowane). Klawisze kontrolne - 1 x Czytnik Kart pamięci micro SD z obsługą kart 64GB, - 1 x pełnowymiarowy port USB 2.0, - 1 x micro HDMI, - 1 x combo jack słuchawki/mikrofon, - 1 x złącze do podpięcia dedykowanej klawiatury, - 1x złącze dokowania. 13. Kamera Wbudowane kamery: 1) Przód: - 2 Mpix; 2) Tył: - 8 Mpix z funkcją auto focus, - Lampa błyskowa. 14. Oprogramowanie: system operacyjny, pakiet biurowy - Microsoft Windows 8 Professional wersja polska (32 bit), - Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PKC w wersji polskiej. 15. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 16. Funkcje BIOS-u Wszystkie zmiany dokonywane w BIOS muszą odbywać się bez dołączonych 19 / 38

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy Część III - Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ B 10 szt., laptopy z oprogramowaniem typ B (system operacyjny) 14 szt., skanery 5 szt., urządzenia wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik 1a do projektu umowy Nr BDGzp-2120B-105/EG/14 Szczegółowy opis przedmiotu umowy Część I - Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne typ A 1 szt., urządzenia wielofunkcyjne kolor typ B 19 szt.,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Załącznik nr 2 do formularza oferty Nr postępowania przetargowego: PN/02/14

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4 Załącznik nr 7 Pakiet nr 1 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Nazwa sprzętu: 1. Drukarka monochromatyczna Numer Rodzaj Wymagana wartośd Potwierdzenie spełniania 1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 1. Komputery stacjonarne 4 sztuki. lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu 1 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia minimalne i maksymalne parametry SO/251-0011/14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego Załącznik Nr 1 do SIWZ Część I: Komputery PC (AIO) - stacje robocze, klawiatura, mysz 60 sztuk wszystkie egzemplarze

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I ZESTAW KOMPUTEROWY

OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I ZESTAW KOMPUTEROWY CZĘŚĆ I ZESTAW KOMPUTEROWY Lp. 1. Nazwa Wymagane minimalne parametry komponentu techniczne komputerów Ekran Przekątna: min. 21,5 jasność jest na poziomie 250 cd/m2 Rozdzielczość: min. 1920x1080 czas reakcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

WMIM-371-1/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka. Konfiguracja 1.

WMIM-371-1/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka. Konfiguracja 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka Konfiguracja 1 1 Model {model} 2 Interfejs Współdziała z komputerami Mac, urządzeniami z systemem ios, Apple

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia z zadania nr 1,

Opis przedmiotu zamówienia z zadania nr 1, 1/14 Załącznik nr 1a, znak sprawy DZ-2501/363/14 Opis przedmiotu zamówienia z zadania nr 1, 1. Zestaw nr 1 (zadanie 1): komputer przenośny ultramobilny do zastosowań biurowych, obliczeniowych i procesor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Komputer stacjonarny typ A 12 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE krwiolecznictwa w Polsce Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PO.2611.31.2014 z dnia 11.09.2014 1. Komputer PC. Ilość 7 szt. Kategoria CPV: 30200000-1 Typ: Procesor: Płyta główna: Chipset płyty głównej: Zintegrowane sloty

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo