SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: TZ/370/98/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu zarządzania, monitorowania, backupu środowiska Active Directory oraz systemu Exchange wykorzystywanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty euro Warszawa, 2011 r.

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POATĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE VII. INFORMACJE DODATKOWE ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM II. FORMA WADIUM III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM IV. ZWROT WADIUM V. ZATRZYMANIE WADIUM ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II. WYMOGI FORMALNE OFERTY III. WYMAGANE DOKUMENTY IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE V. FORMA DOKUMENTÓW VI. OPAKOWANIE OFERTY ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ IX WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ROZDZIAŁ XII ZMIANA UMOWY 2

3 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), ul. Szamocka 3, 5; tel. (22) , fax (22) lub 36. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale II Specyfikacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem z uwzględnieniem ust Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego. 4. Dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeżeniem ust W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu -wyłącznie na numer (22) /36 lub drogą elektroniczną wyłącznie na adres: V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: imię i nazwisko: Marianna Śledziewska stanowisko służbowe: Główny Specjalista tel./fax: (22) , (22) lub 36. godziny urzędowania:

4 VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji. VII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ/370/98/11. Wskazane jest aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 2. Istnieje możliwość uzyskania formularza oferty w wersji elektronicznej (do edycji), pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji, wdrożenie i trzyletnie wsparcie producenta oprogramowania, wspomagającego zarządzanie, backup i monitoring środowiska Active Directory oraz działającego w nim systemu pocztowego Exchange. Licencje na oprogramowanie do diagnostyki i backupu środowiska AD powinny obejmować kont użytkowników domeny AD. Będą one rozszerzeniem dla obecnie posiadanych licencji produktu Availability Suite for Active Directory dla 660 kont użytkowników. Licencje na oprogramowanie do diagnostyki środowiska Exchange oraz jego backupu powinny obejmować skrzynek pocztowych. Przedmiot zamówienia składa się z grupy trzech produktów, które w połączeniu zapewnią wymagane przez ZUS funkcjonalności. 1.1 Pierwszy produkt jest rozwiązaniem, które zapewni diagnostykę oraz backup środowiska AD w czasie rzeczywistym. Zaproponowane rozwiązanie powinno w pełni integrować się z posiadanym przez ZUS produktem firmy Quest: Availability Suite for Active Directory. Rozwiązaniem musi spełniać następujące wymagania: 1) Narzędzie musi umożliwiać utrzymanie wysokiej dostępności środowiska Microsoft Windows Active Directory 2000/2003/2008/2008R2 wykorzystywanego przez ZUS. W szczególności zapewniać szybkie odtwarzanie obiektów, atrybutów obiektów oraz serwerów domeny AD, bezagentową i graficzną diagnostykę oraz monitoring serwerów (kontrolery domeny oraz serwery Windows), raportowanie oraz backup. 2) Narzędzie musi umożliwiać z konsoli graficznej MMC szybkie i zdalne odtwarzanie dowolnego obiektu Active Directory. W szczególności obiektów takich jak: użytkownicy, grupy, komputery, drukarki, kontakty, jednostki organizacyjne, lokalizacje, podsieci, obiekty GPO. 3) Narzędzie musi umożliwiać szybkie i zdalne przywracanie oraz cofanie zmian na dowolnym obiekcie lub pojedynczych atrybutach obiektów Active Directory z poziomu graficznej konsoli MMC. 4) Narzędzie musi umożliwiać odtwarzanie z konsoli graficznej MMC danych z partycji domenowej, konfiguracyjnej, aplikacyjnej oraz schematu Active Directory. 4

5 5) Narzędzie musi odtwarzać z konsoli graficznej MMC kompletnie całe obiekty Active Directory wraz z atrybutami takimi jak back-link oraz forward-link oraz atrybutami binarnymi takimi jak hasło. 6) Narzędzie musi umożliwiać odtwarzanie hierarchiczne całych struktur OU w Active Directory wraz z obiektami jakie one w sobie zawierają. 7) Narzędzie musi umożliwiać z konsoli graficznej szybkie oraz zdalne odtwarzanie (offline) całego kontrolera domeny (jego bazy danych oraz katalogu SYSVOL) w sytuacji, kiedy uległ on awarii lub uszkodziły się na nim dane. 8) Odtwarzanie obiektów katalogu Active Directory w narzędziu musi odbywać się online, bez restartowania kontrolera domeny. 9) Narzędzie musi posiadać możliwość odtworzenie obiektu (ów) w inne miejsce (niż oryginalne) w strukturze Active Directory (np. inne OU). 10) Narzędzie musi wspierać możliwość graficznego odtworzenia skasowanych obiektów umieszczonych w bazie Active Directory (obiekty Tombstone lub z Recycled Bin). 11) Narzędzie musi szybko odtwarzać z konsoli graficznej MMC obiekty Group Policy Objects wraz z linkami do obiektów domeny. 12) Narzędzie musi umożliwiać odtwarzanie danych z aplikacji Microsoft ADAM lub Microsoft AD LDS. 13) Narzędzie musi umożliwiać odtwarzanie haseł oraz atrybutu SID History dla użytkowników Active Directory. 14) Informacje o konfiguracji backupów kontrolerów domeny muszą być przechowywane w bazie Microsoft Access Database (pliki *.mdb). 15) Narzędzie musi się integrować z natywnymi konsolami Microsoft AD Users & Computers, AD Sites & Services oraz AD Domains & Trusts dodając specjalną opcję umożliwiającą przeglądanie oraz odtwarzanie skasowanych obiektów. 16) Narzędzie musi wspierać technologię Windows PowerShell oraz udostępniać komendy PowerShellowe do zarządzania produktem. 17) Narzędzie musi zawierać konsolę do odtwarzania (klonowania) całego kontrolera domeny na innym komputerze, którego sprzęt jest różny od źródłowego kontrolera domeny (za wyjątkiem: system docelowy powinien posiadać tę samą architekturę procesorów co system źródłowy oraz tę samą wersję systemu operacyjnego). 18) Narzędzie musi umożliwiać wykonywanie backupów różnicowych (przyrostowych), które pozwoliłoby na przeprowadzanie częstszych backupów zajmujących mniej miejsca na dysku. 19) Narzędzie musi posiadać możliwość wykorzystania istniejących backupów Active Directory utworzonych przez innych producentów oprogramowania. 20) Narzędzie musi powiadamiać administratorów o wykonanych backupach em oraz o statusie przeprowadzonych backupów. 21) Narzędzie musi zapewniać szybki czas odtwarzania (cofania) zmian/obiektów, bez konieczności odtwarzania danych z linii komend narzędziem NTDSUTIL. 22) Narzędzie musi zapewniać automatyczne wykonywanie backupów z bazy AD i SYSVOL oraz oferować wybór dodatkowych komponentów do backupu takich jak: Cluster Quorum, bazy certyfikatów, obiektów COM+, ustawień w rejestrze systemowym, plików bootujących oraz metadanych IIS. 23) Narzędzie musi rejestrować logi z przeprowadzonych sesji backupu w logu aplikacyjnym Windows lub w pliku tekstowym. 24) Administratorzy muszą mieć możliwość w narzędziu tworzenia raportów porównawczych pokazujących w szczegółach wszystkie skasowane lub zmodyfikowane obiekty w Active Directory oraz dzięki którym można by szybko je zidentyfikować i odzyskać. 5

6 25) Narzędzie musi umożliwiać wykonywanie raportów na temat skasowane/zmodyfikowane/dodane obiekty w Active Directory. Raport musi zawierać szczegółowe informacje na temat zmodyfikowanego atrybutu obiektu, w szczególności wyświetlać takie dane jak: "object DN", "object class", "object change", "attribute class", "attribute change", "child object class", "child object state", "modified by". 26) Raporty dotyczące zmian w domenie Active Directory muszą być tworzone w narzędziu Microsoft Report Viewer wykorzystywanym w ZUS, bądź umieszczane na usłudze Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2 Reporting Services wykorzystywanej w ZUS. 27) Narzędzie musi przechowywać informacje o aktywności administratora w konsoli MMC podczas odtwarzania/porównywania zmian w AD. Informacje to muszą być prezentowane w postaci raportów. 28) Narzędzie musi automatyzować czynności, wykonywane ręcznie przez administratora za pomocą standardowych narzędzi, poprzez wykonywanie zaplanowanych w czasie backupów. 29) Narzędzie musi umożliwiać wydajne i elastyczne zarządzanie odtwarzaniem oraz zdalnym tworzeniem backup ów AD w jednym centralnym miejscu za pomocą prostej w użyciu konsoli MMC. 30) Narzędzie musi minimalnie wpływać na środowisko sieciowe, poprzez udostępnienie funkcji dostrajania przepustowości obciążenia łącza sieciowego, ilości wykonywanych jednocześnie backupów oraz stopnia zużycia procesora. 31) Narzędzie musi umożliwiać delegację uprawnień do odtwarzania obiektów AD. 32) Narzędzie musi wspierać backupu Windows NT Backup oraz wykonywać backupy typu VSS. 33) Backupy wykonane w narzędziu muszą być zabezpieczane hasłem i kompresowane. 34) Narzędzie musi wspierać różne metody kompresji backupu (Fast, Normal, Medium, High). 35) Narzędzie musi umożliwiać przeglądanie w konsoli MMC katalogu AD w trybie tylko do odczytu. 36) Narzędzie musi umożliwiać dystrybucję backup ów na inne serwery w sieci. 37) Narzędzie musi umożliwiać przeprowadzenie backupu na kontrolerach domeny, a następnie przechowywanie go lokalnie na tych serwerach. 38) Narzędzie musi zawierać funkcjonalność zarządzania backupami, w tym polityką retencji i automatycznym kasowaniem starych kopii bezpieczeństwa. 39) Narzędzie musi wspierać przeprowadzenie backupów z kontrolerów domeny metodą agentową oraz bezagentową. 40) Narzędzie musi umożliwiać wypakowanie backupów lokalnie na dysk komputera bez konieczności podpinania się do nich oraz graficzne przeglądanie ich zawartości w konsoli MMC. Dodatkowo przy przeglądaniu backupu narzędzie musi umożliwiać wyszukiwanie obiektów, import obiektów z pliku tekstowego oraz podgląd atrybutów obiektów. Cały proces musi odbywać się w tej samej konsoli. 41) Administrator narzędzia musi posiadać możliwość porównania stanu obiektów (różnic) backupu z istniejącym stanem obiektów w Active Directory. 42) Administrator narzędzia musi posiadać możliwość porównania stanu obiektów (różnic) pomiędzy dwoma wybranymi backupami kontrolerów domeny. 43) Narzędzie musi oferować możliwość zaznaczania zależności porównywanych obiektów (przetwarzania obiektów dziedzicznych, przetwarzania pojedynczego obiektu, przetwarzania obiektów tylko określonego typu) podczas procesu odtwarzania obiektów oraz raportowania zmian pomiędzy obiektami w backupie a obiektami Active Directory. 44) Narzędzie musi wspierać funkcjonalność kosza (Recycled Bin) w środowisku Microsoft Windows 2008 R2. W szczególności graficznie wyświetlać skasowane obiekty, przywracać je oraz pozwalać na wyświetlanie i zmianę ich stanu z "deleted" na "recycled". 6

7 45) Narzędzie musi umożliwiać rzeczywistą diagnostykę środowiska Active Directory oraz wykrywanie i rozwiązywanie problemów takich aspektach jak: replikacja, wydajność, synchronizacja oraz dostępność. 46) Narzędzie musi zapewnić administratorom możliwość szybkiego wykrycia głównego źródła powstania problemów w Active Directory i pomóc w szybkim ich usunięciu. 47) Narzędzie musi oferować bieżący widok topologii rozmieszczenia serwerów - moduł wyświetlający całą topologię Active Directory, z wyszczególnieniem rozmieszczenia lokalizacji kontrolerów domen (site) oraz kierunkiem replikacji. 48) Narzędzie musi szybko wskazywać wystąpienie w środowisku problemu związanego z replikacją, wydajnością oraz dostępnością kontrolerów domen. 49) Administratorzy muszą mieć możliwość przeglądania graficznie całego lasu Active Directory, przeglądania połączeń pomiędzy kontrolerami domen oraz lokalizowania i rozwiązywania pojawiających się problemów, w postaci zmian w kolorach oznaczeń kontrolerów domen. 50) Narzędzie musi oferować intuicyjną i łatwo przyswajalną dla administratorów graficzna reprezentacja środowiska AD oraz umozliwiać szybkie wykrywanie źródła powstania problemu na pierwszym etapie po jego wystąpieniu. 51) Narzędzie musi oferować testy do przeprowadzania szczegółowej analizy środowiska takie jak: "Verify Directory Replication Health", "Verify Schema Consistency", "Find Replication Failures", "Check GPO Synchronization", "Track Object Replication", "Test Replication Links", "Verify DNS Health", "Check DNS Entries", "Check Partners DNS Entries", "Verify File Replication Health", "Confirm File Presence", "Check GPO Synchronization", "Check NTFRS Status", "Verify Server Health", "Verify FSMO Best Practices", "Verify Site Configuration", "Check Service Pack & Hotfixes", "Check Service Status", "Verify Time Synchronization", "Check W32Time Differential", "Check W32Time Parent Synchronization", "Check W32Time Status". Testy muszą pozwalać na analizę głównych procesów zachodzących w środowisku Active Directory oraz sprawdzenie czy przebiegają one w prawidłowy sposób. 52) Narzędzie musi automatyzować czynności, wykonywane ręcznie przez administratora za pomocą standardowych narzędzi, poprzez wyspecjalizowane testy dostarczające inteligentnej analizy środowiska. 53) Informacje zawarte w przeprowadzonych testach muszą umożliwiać sprawdzenie stabilności stanu kontrolerów domen oraz poprawności pracy głównych procesów Active Directory m.in. replikacji katalogu oraz synchronizacji czasu. 54) Narzędzie musi cechować zunifikowana konsola diagnostyczna, która wizualnie prezentuje przepływ danych z sieci do kontrolerów domen, obrazując komponenty i wskaźników serwera w postaci ikon oraz wykresów. 55) Narzędzie musi posiadać opcję kalibracji wskaźników oraz opcję powiadamiania przez , net message i sygnał dźwiękowy w przypadku przekroczenia wartości progowych oraz możliwość uruchomienia w takiej sytuacji określonych programów z zadanymi parametrami. 56) Narzędzie musi umożliwiać zobrazowanie dokładnego widok stanu pracy systemu, umożliwiając jednocześnie wykrycie wąskich gardeł, które są podświetlane w kolorze oznaczającym poziom alarmu. 57) Wystąpienie problemu, musi być sygnalizowane wysłaniem alertu, po czym administrator musi mieć możliwość usunięcia problemu za pomocą porad eksperckich oraz akcji podjętych na podanych składnikach systemu. 58) Wykrywając problemy i diagnozując źródła ich powstania, narzędzie musi poszerzać monitoring środowiska Active Directory. 59) Narzędzie musi współpracować z oprogramowaniem Microsoft Operations Manager wykorzystywanym w ZUS, oferując pakiet do rozwiązywania problemów, integrujący się bezpośrednio z MOM 2005 oraz System Center Operations Manager (SCOM 2008). 60) Administrator musi mieć możliwość uruchamia konsoli diagnostycznej w celu błyskawicznego zebrania potrzebnych informacji o problemie i jego usunięcia 7

8 61) Narzędzie musi posiadać zintegrowany moduł wyspecjalizowanych porad eksperckich z zakresu administrowania Active Directory. Każdy proces i wskaźnik musi posiadać objaśnienie oraz sposób postępowania w przypadku wykrycia alarmu. System pomocy musi oferować sugestie, jak rozwiązać problem, ogólne porady oraz linki do Microsoft owej bazy wiedzy. Dodatkowo administrator musi mieć możliwość samodzielnie, szczegółowo przeanalizować problem ze wskazaniem obszarów krytycznych (opcja drill-down). 62) Wdrożenie musi być szybkie i łatwe, tak by administratorzy mieli możliwość szybkiego uzyskania informacji na temat środowiska, szybkiego odzyskiwania oraz w kilka minut po zainstalowaniu produktu mogli skorzystać z dostępnych porad, 63) Diagnostyka i monitoring środowiska Active Directory musi odbywać się w sposób bezagentowy. 64) Narzędzie musi posiadać funkcję autokalibracji pracy wskaźników monitorujących, która pozwoli dobrać optymalne parametry monitorowania pod dedykowane środowisko (serwery) Active Directory/Windows 65) Narzędzie musi posiadać funkcję dynamicznego przełączania widoku w konsoli diagnostycznej na monitorowany serwer, w sytuacji, gdy zostanie wykryta nieprawidłowości w pracy serwera. Taki przełączony serwer staje się wówczas serwerem aktywnym i jest pokazywany na pierwszym ekranie. 66) Narzędzie musi posiadać funkcję dynamicznego przełączania widoku w konsoli diagnostycznej na monitorowany serwer na podstawie zadanego interwału czasowego. Taki przełączony serwer staje się wówczas serwerem aktywnym i jest pokazywany na pierwszym ekranie. 67) Narzędzie musi umożliwiać definiowanie wbudowanych grup użytkowników do wysyłania powiadomień 68) Narzędzie musi posiadać funkcjonalność grupowania i wyświetlania serwerów po określonym typie np. po roli FSMO serwera, lokalizacji, typie, nazwie, wyświetlanie linków replikacji, wyświetlanie linków synchronizacji czasu. 69) Narzędzie musi umożliwiać wysyłanie powiadomień poprzez wysyłanie SNMP Trap. 70) Narzędzie musi umożliwiać dodawanie własnych liczników wydajnościowych (niestandardowych) do przeprowadzanych testów 71) Narzędzie musi posiadać możliwość uruchomienia programu w chwili wystąpienia alarmu. 72) Interfejs graficzny służący do diagnostyki oraz monitorowania pracy kontrolerów domeny musi być opatentowany przez producenta oprogramowania, w szczególności opcje wizualizacji pracy procesów ( graficzne, animowane ikony) oraz przepływów informacji pomiędzy składnikami architektury aplikacji (np. animowane transfery danych pomiędzy procesorem a pamięcią), 73) Narzędzie musi posiadać dedykowany portal Webowy działający na usłudze Microsoft Internet Information Services(IIS), który udostępnia statystyczne i historyczne informacje na temat pracy środowiska Active Directory, w szczególności umożliwia tworzenie raportów performance (procesor, pamięć), zajętości dysków, błędach w usłudze DNS, błędach w synchronizacji bazy Active Directory, o obiektach Active Directory, obiektach Group Policy Objects, obiektach OU, błędach w logach na kontrolerach domeny, 74) Interfejs raportujący musi posiadać opcję automatycznej subskrypcji (wysyłania) wybranych raportów do odpowiednich osób o określonej porze dnia oraz eksportu do formatu *.xls, *.html, *.pdf, *.xml, *.tsv,*.csv, *.doc, *.mhtml 75) Interfejs raportujący musi posiadać opcję automatycznego tworzenia wybranych raportów w miejsca takie jak: , ftp, serwer plików, strona Web. Raporty muszą posiadać możliwość zapisania ich w różnych formatach takich jak: *.xls, *.html, *.pdf, *.xml, *.tsv,*.csv, *.doc, *.mhtml 76) Narzędzie musi posiadać opatentowany interfejs graficzny do monitorowania pracy architektury systemu Windows (procesor, pamięć, dyski, karta sieciowa, plik wymiany, podłączeni użytkownicy) 8

9 77) Narzędzie musi wspierać systemy Windows Server 2000/2003/2003R2/2008 oraz Windows Server 2008 R2 wykorzystywane w ZUS. 78) Narzędzie musi posiadać opcję instalacji na stacji roboczej z systemem Windows XP/Vista/7 wykorzystywanej w ZUS. 79) Narzędzie musi posiadać opcję instalacji na serwerze z systemem Windows 2003/2003 R2/ 2008/ 2008 R2 wykorzystywanym w ZUS. 80) Narzędzie musi korzystać z bazy danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2 wykorzystywanych w ZUS i przechowywać w niej informacje audytowe, historyczne oraz konfiguracyjne, 81) Interfejs diagnostyczny do monitorowania bezagentowo pracy kontrolerów domeny, musi integrować się w sposób graficzny z interfejsem diagnostycznym do monitorowania pracy serwerów Exchange (z tej samej konsoli graficznej administrator musi obserwować zarówno pracę serwerów Exchange, kontrolerów domeny oraz innych serwerów Windows). 82) Narzędzie musi wspierać instalację na 32- lub 64-bitowych wersjach systemów operacyjnych. 83) Oprogramowanie musi wykorzystywać do pracy środowisko Microsoft.Net Framework 3.5 lub wyższy. 1.2 Drugi produkt jest rozwiązaniem służącym do szczegółowej diagnostyki w czasie rzeczywistym i natychmiastowego rozwiązywania problemów środowiska Exchange w sieci KSI ZUS. Powinien on spełniać następujące wymagania: 1) Narzędzie musi umożliwiać rzeczywistą diagnostykę i monitoring środowiska Microsoft Exchange 2000/2003/2007/2010 wykorzystywanych w ZUS. 2) Narzędzie musi umożliwiać wykrywanie i rozwiązywanie problemów poprzez wbudowane testy środowiska MS Exchange: "Server Health Test", "Exchange Internal Message Delivery Health Test", "Exchange External Message Delivery Health Test", "Exchange Storage Health Test", "Exchange Queue Health Test", "Exchange Internal Outlook Web Access Availability Health Test", "Exchange External Outlook Web Access Availability Health", "Exchange Replication Health Test" 3) Narzędzie musi umożliwiać wykrywanie i rozwiązywanie problemów poprzez wbudowane testy środowiska OCS: Server Health Test" 4) Narzędzie musi pracować w trybie bezagentowym. 5) Narzędzie musi monitorować i przeprowadzać diagnostykę środowiska MS Exchange ze zunifikowanej konsoli MMC, w której przeprowadzane są testy oraz w specjalistycznej, graficznej konsoli diagnostycznej. 6) Narzędzie musi umożliwiać przeprowadzanie testów zdrowia serwerów Exchange, dostępności usług, stanu pracy baz danych Exchange, 7) Narzędzie musi dostarczać raporty historyczne z wydajności, błędów, zmian i pracy serwerów Exchange. 8) Narzędzie musi integrować się z narzędziem do monitoringu i odtwarzania środowiska Active Directory - Quest Availability Suite on Active Directory wykorzystywanym w ZUS, w szczególności z modułem do diagnostyki serwerów Active Directory. 9) Narzędzie musi zapewnić administratorom możliwość szybkiego wykrycia głównego źródła powstania problemów w Exchange i pomóc w szybkim ich usunięciu. 10) Narzędzie musi oferować bieżący widok topologii rozmieszczenia serwerów - moduł wyświetlający całą topologię Exchange w jednej konsoli MMC 11) Narzędzie musi szybko wskazywać wystąpienie w środowisku problemu związanego z niedostępnością usług poczty oraz wydajnością. 9

10 12) Administratorzy powinni mieć możliwość z jednej konsoli MMC przeglądania graficznie całej organizacji Exchange, przeglądania połączeń pomiędzy serwerami oraz lokalizowania pojawiających się problemów, w postaci zmian w kolorach oznaczeń serwerów. 13) Narzędzie musi oferować intuicyjną i łatwo przyswajalną dla administratorów graficzną reprezentację środowiska. 14) Narzędzie musi oferować dużą różnorodność zdefiniowanych testów do przeprowadzania szczegółowej analizy środowiska. Powinny one pozwalać na analizę głównych procesów zachodzących w środowisku Exchange oraz sprawdzenie czy przebiegają one w prawidłowy sposób. 15) Narzędzie musi posiadać funkcję autokalibracji pracy wskaźników monitorujących, która pozwoli dobrać optymalne parametry monitorowania pod dedykowane środowisko (serwery) Exchange. 16) Narzędzie musi posiadać funkcję dynamicznego przełączania widoku w konsoli diagnostycznej na monitorowany serwer, w sytuacji, gdy zostanie wykryta nieprawidłowość w pracy serwera. Taki przełączony serwer staje się wówczas serwerem aktywnym i jest pokazywany na pierwszym ekranie. 17) Narzędzie musi posiadać funkcję dynamicznego przełączania widoku w konsoli diagnostycznej na monitorowany serwer na podstawie zadanego interwału czasowego. Taki przełączony serwer staje się wówczas serwerem aktywnym i jest pokazywany na pierwszym ekranie. 18) Narzędzie musi posiadać funkcjonalność grupowania i wyświetlania serwerów po określonym typie np. po typie serwera, lokalizacji, nazwie. 19) Narzędzie musi umożliwiać definiowanie wbudowanych grup do wysyłania powiadomień. 20) Narzędzie musi wyświetlać serwery Exchange należące do "Database Availability Groups" 21) Informacje zawarte w przeprowadzonych testach powinny umożliwiać sprawdzenie stabilności serwerów Exchange oraz poprawności pracy głównych procesów Exchange m.in. kolejkowania wiadomości oraz przepływu wiadomości w organizacji Exchange. 22) Narzędzie powinna cechować zunifikowana konsola diagnostyczna, która wizualnie prezentuje przepływ danych z sieci do serwerów Exchange, obrazując komponenty i wskaźników serwera w postaci ikon oraz wykresów. 23) Narzędzie musi posiadać opcję kalibracji wskaźników oraz opcję powiadamiania przez , net message i sygnał dźwiękowy w przypadku przekroczenia wartości progowych oraz możliwość uruchomienia w takiej sytuacji określonych programów z zadanymi parametrami. 24) Powinien być możliwy dokładny widok stanu pracy systemu, umożliwiający wykrycie wąskich gardeł, które są podświetlane w kolorze oznaczającym poziom alarmu. 25) Wystąpienie problemu, musi być sygnalizowane wysłaniem alertu, po czym administrator powinien mieć możliwość usunięcia problemu za pomocą porad eksperckich oraz akcji podjętych na podanych składnikach systemu. 26) Narzędzie musi się składać z 3 konsol: diagnostycznej, konsoli do przeprowadzania testów oraz konsoli raportującej. 27) Narzędzie musi umożliwiać Administratorowi uruchamianie konsoli w celu błyskawicznego zebrania potrzebnych informacji o problemie i jego usunięcie, w sytuacji, gdy główny moduł testujący Exchange wykryje nieprawidłowość na kontrolerze domeny, 28) Narzędzie musi posiadać zintegrowany moduł wyspecjalizowanych porad eksperckich z zakresu administrowania Exchange. Każdy proces i wskaźnik powinien posiadać objaśnienie oraz sposób postępowania w przypadku wykrycia alarmu. System pomocy powinien oferować sugestie, jak rozwiązać problem, ogólne porady oraz linki do Microsoft owej bazy wiedzy. Dodatkowo administrator powinien mieć możliwość samodzielnej, szczegółowej przeanalizy problemu ze wskazaniem obszarów krytycznych (opcja drill-down). 10

11 29) Wdrożenie narzędzia musi być szybkie i łatwe, tak by administratorzy mieli możliwość szybkiego uzyskania informacji na temat środowiska, szybkiego odzyskiwania oraz w kilka minut po zainstalowaniu produktu mogli skorzystać z dostępnych porad, 30) Korzystanie z narzędzia nie może wymagać ingerencji w środowisko sieciowe i nie może instalować żadnych agentów na serwerach produkcyjnych. 31) Narzędzie musi posiadać wbudowany mechanizm powiadamiania poprzez wysyłanie SNMP Trap oraz wiadomości tekstowej. 32) Narzędzie musi umożliwiać dodawanie własnych liczników wydajnościowych (niestandardowych) do przeprowadzanych testów 33) Narzędzie musi posiadać możliwość uruchomienia programu w chwili wystąpienia alarmu. 34) Narzędzie musi posiadać dedykowane graficzne moduły do diagnostyki różnych typów serwerów Exchange (z rolami:hub, Mailbox, CAS, EDGE) integrujące się w jednej wspólnej konsoli. 35) Interfejs graficzny służący do diagnostyki oraz monitorowania pracy serwerów Exchange powinien być opatentowany przez producenta oprogramowania, w szczególności opcje wizualizacji pracy procesów ( graficzne, animowane komponenty) oraz przepływów informacji pomiędzy składnikami architektury aplikacji (np. animowane transfery danych pomiędzy procesorem a pamięcią), 36) Narzędzie musi posiadać dedykowany portal Webowy działający na usłudze Microsoft Internet Information Services(IIS), który udostępnia statystyczne i historyczne informacje na temat pracy środowiska Exchange, w szczególności umożliwia tworzenie raportów performance (procesor, pamięć), zajętości dysków, błędach w logach na serwerach Exchange, 37) Interfejs raportujący powinien posiadać opcję automatycznej subskrypcji (wysyłania) wybranych raportów do odpowiednich osób o określonej porze dnia oraz eksportu do formatu *.xls, *.html, *.pdf, *.xml, *.tsv,*.csv, *.doc, *.mhtml 38) Interfejs raportujący powinien posiadać opcję automatycznego tworzenia wybranych raportów w miejsca takie jak: , ftp, serwer plików, strona Web. Raporty powinny posiadać możliwość zapisania ich w różnych formatach takich jak: *.xls, *.html, *.pdf, *.xml, *.tsv,*.csv, *.doc, *.mhtml 39) Narzędzie musi posiadać opatentowany interfejs graficzny do monitorowania pracy architektury systemu Windows (procesor, pamięć, dyski, karta sieciowa, plik wymiany, podłączeni użytkownicy) 40) Narzędzie musi wspierać systemy Windows Server 2000/2003/2003R2/2008 oraz Windows Server 2008 R2 wykorzystywane w ZUS. 41) Narzędzie musi posiadać opcję instalacji na stacji roboczej z systemem Windows XP/Vista/7 wykorzystywane w ZUS. 42) Narzędzie musi posiadać opcję instalacji na stacji, serwerze z systemem Windows 2003/2003 R2/ 2008/ 2008 R2 wykorzystywanym w ZUS. 43) Narzędzie musi korzystać z bazy danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2 wykorzystywanej w ZUS i przechowywać w niej informacje historyczne oraz konfiguracyjne. 44) Narzędzie musi wspierać instalację na 32- lub 64-bitowych wersjach systemów operacyjnych, 45) Interfejs diagnostyczny do monitorowania bezagentowo pracy serwerów Exchange powinien integrować w sposób graficzny z interfejsem diagnostycznym do monitorowania pracy kontrolerów domeny dostępnym w narzędziu Quest Availability Suite for Active Directory - w tej samej konsoli graficznej administrator powinien obserwować zarówno pracę serwerów Exchange, kontrolerów domeny oraz serwerów Windows) 46) Oprogramowanie musi wykorzystywać do pracy środowisko Microsoft.Net Framework 3.5 lub wyższy. 11

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120B-58/AW/15

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 47/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-7/2012 Warszawa, 2012-11-21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo