SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: TZ/370/98/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu zarządzania, monitorowania, backupu środowiska Active Directory oraz systemu Exchange wykorzystywanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty euro Warszawa, 2011 r.

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POATĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE VII. INFORMACJE DODATKOWE ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM II. FORMA WADIUM III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM IV. ZWROT WADIUM V. ZATRZYMANIE WADIUM ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II. WYMOGI FORMALNE OFERTY III. WYMAGANE DOKUMENTY IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE V. FORMA DOKUMENTÓW VI. OPAKOWANIE OFERTY ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ IX WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ROZDZIAŁ XII ZMIANA UMOWY 2

3 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), ul. Szamocka 3, 5; tel. (22) , fax (22) lub 36. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale II Specyfikacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem z uwzględnieniem ust Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego. 4. Dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeżeniem ust W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu -wyłącznie na numer (22) /36 lub drogą elektroniczną wyłącznie na adres: V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: imię i nazwisko: Marianna Śledziewska stanowisko służbowe: Główny Specjalista tel./fax: (22) , (22) lub 36. godziny urzędowania:

4 VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji. VII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ/370/98/11. Wskazane jest aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 2. Istnieje możliwość uzyskania formularza oferty w wersji elektronicznej (do edycji), pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji, wdrożenie i trzyletnie wsparcie producenta oprogramowania, wspomagającego zarządzanie, backup i monitoring środowiska Active Directory oraz działającego w nim systemu pocztowego Exchange. Licencje na oprogramowanie do diagnostyki i backupu środowiska AD powinny obejmować kont użytkowników domeny AD. Będą one rozszerzeniem dla obecnie posiadanych licencji produktu Availability Suite for Active Directory dla 660 kont użytkowników. Licencje na oprogramowanie do diagnostyki środowiska Exchange oraz jego backupu powinny obejmować skrzynek pocztowych. Przedmiot zamówienia składa się z grupy trzech produktów, które w połączeniu zapewnią wymagane przez ZUS funkcjonalności. 1.1 Pierwszy produkt jest rozwiązaniem, które zapewni diagnostykę oraz backup środowiska AD w czasie rzeczywistym. Zaproponowane rozwiązanie powinno w pełni integrować się z posiadanym przez ZUS produktem firmy Quest: Availability Suite for Active Directory. Rozwiązaniem musi spełniać następujące wymagania: 1) Narzędzie musi umożliwiać utrzymanie wysokiej dostępności środowiska Microsoft Windows Active Directory 2000/2003/2008/2008R2 wykorzystywanego przez ZUS. W szczególności zapewniać szybkie odtwarzanie obiektów, atrybutów obiektów oraz serwerów domeny AD, bezagentową i graficzną diagnostykę oraz monitoring serwerów (kontrolery domeny oraz serwery Windows), raportowanie oraz backup. 2) Narzędzie musi umożliwiać z konsoli graficznej MMC szybkie i zdalne odtwarzanie dowolnego obiektu Active Directory. W szczególności obiektów takich jak: użytkownicy, grupy, komputery, drukarki, kontakty, jednostki organizacyjne, lokalizacje, podsieci, obiekty GPO. 3) Narzędzie musi umożliwiać szybkie i zdalne przywracanie oraz cofanie zmian na dowolnym obiekcie lub pojedynczych atrybutach obiektów Active Directory z poziomu graficznej konsoli MMC. 4) Narzędzie musi umożliwiać odtwarzanie z konsoli graficznej MMC danych z partycji domenowej, konfiguracyjnej, aplikacyjnej oraz schematu Active Directory. 4

5 5) Narzędzie musi odtwarzać z konsoli graficznej MMC kompletnie całe obiekty Active Directory wraz z atrybutami takimi jak back-link oraz forward-link oraz atrybutami binarnymi takimi jak hasło. 6) Narzędzie musi umożliwiać odtwarzanie hierarchiczne całych struktur OU w Active Directory wraz z obiektami jakie one w sobie zawierają. 7) Narzędzie musi umożliwiać z konsoli graficznej szybkie oraz zdalne odtwarzanie (offline) całego kontrolera domeny (jego bazy danych oraz katalogu SYSVOL) w sytuacji, kiedy uległ on awarii lub uszkodziły się na nim dane. 8) Odtwarzanie obiektów katalogu Active Directory w narzędziu musi odbywać się online, bez restartowania kontrolera domeny. 9) Narzędzie musi posiadać możliwość odtworzenie obiektu (ów) w inne miejsce (niż oryginalne) w strukturze Active Directory (np. inne OU). 10) Narzędzie musi wspierać możliwość graficznego odtworzenia skasowanych obiektów umieszczonych w bazie Active Directory (obiekty Tombstone lub z Recycled Bin). 11) Narzędzie musi szybko odtwarzać z konsoli graficznej MMC obiekty Group Policy Objects wraz z linkami do obiektów domeny. 12) Narzędzie musi umożliwiać odtwarzanie danych z aplikacji Microsoft ADAM lub Microsoft AD LDS. 13) Narzędzie musi umożliwiać odtwarzanie haseł oraz atrybutu SID History dla użytkowników Active Directory. 14) Informacje o konfiguracji backupów kontrolerów domeny muszą być przechowywane w bazie Microsoft Access Database (pliki *.mdb). 15) Narzędzie musi się integrować z natywnymi konsolami Microsoft AD Users & Computers, AD Sites & Services oraz AD Domains & Trusts dodając specjalną opcję umożliwiającą przeglądanie oraz odtwarzanie skasowanych obiektów. 16) Narzędzie musi wspierać technologię Windows PowerShell oraz udostępniać komendy PowerShellowe do zarządzania produktem. 17) Narzędzie musi zawierać konsolę do odtwarzania (klonowania) całego kontrolera domeny na innym komputerze, którego sprzęt jest różny od źródłowego kontrolera domeny (za wyjątkiem: system docelowy powinien posiadać tę samą architekturę procesorów co system źródłowy oraz tę samą wersję systemu operacyjnego). 18) Narzędzie musi umożliwiać wykonywanie backupów różnicowych (przyrostowych), które pozwoliłoby na przeprowadzanie częstszych backupów zajmujących mniej miejsca na dysku. 19) Narzędzie musi posiadać możliwość wykorzystania istniejących backupów Active Directory utworzonych przez innych producentów oprogramowania. 20) Narzędzie musi powiadamiać administratorów o wykonanych backupach em oraz o statusie przeprowadzonych backupów. 21) Narzędzie musi zapewniać szybki czas odtwarzania (cofania) zmian/obiektów, bez konieczności odtwarzania danych z linii komend narzędziem NTDSUTIL. 22) Narzędzie musi zapewniać automatyczne wykonywanie backupów z bazy AD i SYSVOL oraz oferować wybór dodatkowych komponentów do backupu takich jak: Cluster Quorum, bazy certyfikatów, obiektów COM+, ustawień w rejestrze systemowym, plików bootujących oraz metadanych IIS. 23) Narzędzie musi rejestrować logi z przeprowadzonych sesji backupu w logu aplikacyjnym Windows lub w pliku tekstowym. 24) Administratorzy muszą mieć możliwość w narzędziu tworzenia raportów porównawczych pokazujących w szczegółach wszystkie skasowane lub zmodyfikowane obiekty w Active Directory oraz dzięki którym można by szybko je zidentyfikować i odzyskać. 5

6 25) Narzędzie musi umożliwiać wykonywanie raportów na temat skasowane/zmodyfikowane/dodane obiekty w Active Directory. Raport musi zawierać szczegółowe informacje na temat zmodyfikowanego atrybutu obiektu, w szczególności wyświetlać takie dane jak: "object DN", "object class", "object change", "attribute class", "attribute change", "child object class", "child object state", "modified by". 26) Raporty dotyczące zmian w domenie Active Directory muszą być tworzone w narzędziu Microsoft Report Viewer wykorzystywanym w ZUS, bądź umieszczane na usłudze Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2 Reporting Services wykorzystywanej w ZUS. 27) Narzędzie musi przechowywać informacje o aktywności administratora w konsoli MMC podczas odtwarzania/porównywania zmian w AD. Informacje to muszą być prezentowane w postaci raportów. 28) Narzędzie musi automatyzować czynności, wykonywane ręcznie przez administratora za pomocą standardowych narzędzi, poprzez wykonywanie zaplanowanych w czasie backupów. 29) Narzędzie musi umożliwiać wydajne i elastyczne zarządzanie odtwarzaniem oraz zdalnym tworzeniem backup ów AD w jednym centralnym miejscu za pomocą prostej w użyciu konsoli MMC. 30) Narzędzie musi minimalnie wpływać na środowisko sieciowe, poprzez udostępnienie funkcji dostrajania przepustowości obciążenia łącza sieciowego, ilości wykonywanych jednocześnie backupów oraz stopnia zużycia procesora. 31) Narzędzie musi umożliwiać delegację uprawnień do odtwarzania obiektów AD. 32) Narzędzie musi wspierać backupu Windows NT Backup oraz wykonywać backupy typu VSS. 33) Backupy wykonane w narzędziu muszą być zabezpieczane hasłem i kompresowane. 34) Narzędzie musi wspierać różne metody kompresji backupu (Fast, Normal, Medium, High). 35) Narzędzie musi umożliwiać przeglądanie w konsoli MMC katalogu AD w trybie tylko do odczytu. 36) Narzędzie musi umożliwiać dystrybucję backup ów na inne serwery w sieci. 37) Narzędzie musi umożliwiać przeprowadzenie backupu na kontrolerach domeny, a następnie przechowywanie go lokalnie na tych serwerach. 38) Narzędzie musi zawierać funkcjonalność zarządzania backupami, w tym polityką retencji i automatycznym kasowaniem starych kopii bezpieczeństwa. 39) Narzędzie musi wspierać przeprowadzenie backupów z kontrolerów domeny metodą agentową oraz bezagentową. 40) Narzędzie musi umożliwiać wypakowanie backupów lokalnie na dysk komputera bez konieczności podpinania się do nich oraz graficzne przeglądanie ich zawartości w konsoli MMC. Dodatkowo przy przeglądaniu backupu narzędzie musi umożliwiać wyszukiwanie obiektów, import obiektów z pliku tekstowego oraz podgląd atrybutów obiektów. Cały proces musi odbywać się w tej samej konsoli. 41) Administrator narzędzia musi posiadać możliwość porównania stanu obiektów (różnic) backupu z istniejącym stanem obiektów w Active Directory. 42) Administrator narzędzia musi posiadać możliwość porównania stanu obiektów (różnic) pomiędzy dwoma wybranymi backupami kontrolerów domeny. 43) Narzędzie musi oferować możliwość zaznaczania zależności porównywanych obiektów (przetwarzania obiektów dziedzicznych, przetwarzania pojedynczego obiektu, przetwarzania obiektów tylko określonego typu) podczas procesu odtwarzania obiektów oraz raportowania zmian pomiędzy obiektami w backupie a obiektami Active Directory. 44) Narzędzie musi wspierać funkcjonalność kosza (Recycled Bin) w środowisku Microsoft Windows 2008 R2. W szczególności graficznie wyświetlać skasowane obiekty, przywracać je oraz pozwalać na wyświetlanie i zmianę ich stanu z "deleted" na "recycled". 6

7 45) Narzędzie musi umożliwiać rzeczywistą diagnostykę środowiska Active Directory oraz wykrywanie i rozwiązywanie problemów takich aspektach jak: replikacja, wydajność, synchronizacja oraz dostępność. 46) Narzędzie musi zapewnić administratorom możliwość szybkiego wykrycia głównego źródła powstania problemów w Active Directory i pomóc w szybkim ich usunięciu. 47) Narzędzie musi oferować bieżący widok topologii rozmieszczenia serwerów - moduł wyświetlający całą topologię Active Directory, z wyszczególnieniem rozmieszczenia lokalizacji kontrolerów domen (site) oraz kierunkiem replikacji. 48) Narzędzie musi szybko wskazywać wystąpienie w środowisku problemu związanego z replikacją, wydajnością oraz dostępnością kontrolerów domen. 49) Administratorzy muszą mieć możliwość przeglądania graficznie całego lasu Active Directory, przeglądania połączeń pomiędzy kontrolerami domen oraz lokalizowania i rozwiązywania pojawiających się problemów, w postaci zmian w kolorach oznaczeń kontrolerów domen. 50) Narzędzie musi oferować intuicyjną i łatwo przyswajalną dla administratorów graficzna reprezentacja środowiska AD oraz umozliwiać szybkie wykrywanie źródła powstania problemu na pierwszym etapie po jego wystąpieniu. 51) Narzędzie musi oferować testy do przeprowadzania szczegółowej analizy środowiska takie jak: "Verify Directory Replication Health", "Verify Schema Consistency", "Find Replication Failures", "Check GPO Synchronization", "Track Object Replication", "Test Replication Links", "Verify DNS Health", "Check DNS Entries", "Check Partners DNS Entries", "Verify File Replication Health", "Confirm File Presence", "Check GPO Synchronization", "Check NTFRS Status", "Verify Server Health", "Verify FSMO Best Practices", "Verify Site Configuration", "Check Service Pack & Hotfixes", "Check Service Status", "Verify Time Synchronization", "Check W32Time Differential", "Check W32Time Parent Synchronization", "Check W32Time Status". Testy muszą pozwalać na analizę głównych procesów zachodzących w środowisku Active Directory oraz sprawdzenie czy przebiegają one w prawidłowy sposób. 52) Narzędzie musi automatyzować czynności, wykonywane ręcznie przez administratora za pomocą standardowych narzędzi, poprzez wyspecjalizowane testy dostarczające inteligentnej analizy środowiska. 53) Informacje zawarte w przeprowadzonych testach muszą umożliwiać sprawdzenie stabilności stanu kontrolerów domen oraz poprawności pracy głównych procesów Active Directory m.in. replikacji katalogu oraz synchronizacji czasu. 54) Narzędzie musi cechować zunifikowana konsola diagnostyczna, która wizualnie prezentuje przepływ danych z sieci do kontrolerów domen, obrazując komponenty i wskaźników serwera w postaci ikon oraz wykresów. 55) Narzędzie musi posiadać opcję kalibracji wskaźników oraz opcję powiadamiania przez , net message i sygnał dźwiękowy w przypadku przekroczenia wartości progowych oraz możliwość uruchomienia w takiej sytuacji określonych programów z zadanymi parametrami. 56) Narzędzie musi umożliwiać zobrazowanie dokładnego widok stanu pracy systemu, umożliwiając jednocześnie wykrycie wąskich gardeł, które są podświetlane w kolorze oznaczającym poziom alarmu. 57) Wystąpienie problemu, musi być sygnalizowane wysłaniem alertu, po czym administrator musi mieć możliwość usunięcia problemu za pomocą porad eksperckich oraz akcji podjętych na podanych składnikach systemu. 58) Wykrywając problemy i diagnozując źródła ich powstania, narzędzie musi poszerzać monitoring środowiska Active Directory. 59) Narzędzie musi współpracować z oprogramowaniem Microsoft Operations Manager wykorzystywanym w ZUS, oferując pakiet do rozwiązywania problemów, integrujący się bezpośrednio z MOM 2005 oraz System Center Operations Manager (SCOM 2008). 60) Administrator musi mieć możliwość uruchamia konsoli diagnostycznej w celu błyskawicznego zebrania potrzebnych informacji o problemie i jego usunięcia 7

8 61) Narzędzie musi posiadać zintegrowany moduł wyspecjalizowanych porad eksperckich z zakresu administrowania Active Directory. Każdy proces i wskaźnik musi posiadać objaśnienie oraz sposób postępowania w przypadku wykrycia alarmu. System pomocy musi oferować sugestie, jak rozwiązać problem, ogólne porady oraz linki do Microsoft owej bazy wiedzy. Dodatkowo administrator musi mieć możliwość samodzielnie, szczegółowo przeanalizować problem ze wskazaniem obszarów krytycznych (opcja drill-down). 62) Wdrożenie musi być szybkie i łatwe, tak by administratorzy mieli możliwość szybkiego uzyskania informacji na temat środowiska, szybkiego odzyskiwania oraz w kilka minut po zainstalowaniu produktu mogli skorzystać z dostępnych porad, 63) Diagnostyka i monitoring środowiska Active Directory musi odbywać się w sposób bezagentowy. 64) Narzędzie musi posiadać funkcję autokalibracji pracy wskaźników monitorujących, która pozwoli dobrać optymalne parametry monitorowania pod dedykowane środowisko (serwery) Active Directory/Windows 65) Narzędzie musi posiadać funkcję dynamicznego przełączania widoku w konsoli diagnostycznej na monitorowany serwer, w sytuacji, gdy zostanie wykryta nieprawidłowości w pracy serwera. Taki przełączony serwer staje się wówczas serwerem aktywnym i jest pokazywany na pierwszym ekranie. 66) Narzędzie musi posiadać funkcję dynamicznego przełączania widoku w konsoli diagnostycznej na monitorowany serwer na podstawie zadanego interwału czasowego. Taki przełączony serwer staje się wówczas serwerem aktywnym i jest pokazywany na pierwszym ekranie. 67) Narzędzie musi umożliwiać definiowanie wbudowanych grup użytkowników do wysyłania powiadomień 68) Narzędzie musi posiadać funkcjonalność grupowania i wyświetlania serwerów po określonym typie np. po roli FSMO serwera, lokalizacji, typie, nazwie, wyświetlanie linków replikacji, wyświetlanie linków synchronizacji czasu. 69) Narzędzie musi umożliwiać wysyłanie powiadomień poprzez wysyłanie SNMP Trap. 70) Narzędzie musi umożliwiać dodawanie własnych liczników wydajnościowych (niestandardowych) do przeprowadzanych testów 71) Narzędzie musi posiadać możliwość uruchomienia programu w chwili wystąpienia alarmu. 72) Interfejs graficzny służący do diagnostyki oraz monitorowania pracy kontrolerów domeny musi być opatentowany przez producenta oprogramowania, w szczególności opcje wizualizacji pracy procesów ( graficzne, animowane ikony) oraz przepływów informacji pomiędzy składnikami architektury aplikacji (np. animowane transfery danych pomiędzy procesorem a pamięcią), 73) Narzędzie musi posiadać dedykowany portal Webowy działający na usłudze Microsoft Internet Information Services(IIS), który udostępnia statystyczne i historyczne informacje na temat pracy środowiska Active Directory, w szczególności umożliwia tworzenie raportów performance (procesor, pamięć), zajętości dysków, błędach w usłudze DNS, błędach w synchronizacji bazy Active Directory, o obiektach Active Directory, obiektach Group Policy Objects, obiektach OU, błędach w logach na kontrolerach domeny, 74) Interfejs raportujący musi posiadać opcję automatycznej subskrypcji (wysyłania) wybranych raportów do odpowiednich osób o określonej porze dnia oraz eksportu do formatu *.xls, *.html, *.pdf, *.xml, *.tsv,*.csv, *.doc, *.mhtml 75) Interfejs raportujący musi posiadać opcję automatycznego tworzenia wybranych raportów w miejsca takie jak: , ftp, serwer plików, strona Web. Raporty muszą posiadać możliwość zapisania ich w różnych formatach takich jak: *.xls, *.html, *.pdf, *.xml, *.tsv,*.csv, *.doc, *.mhtml 76) Narzędzie musi posiadać opatentowany interfejs graficzny do monitorowania pracy architektury systemu Windows (procesor, pamięć, dyski, karta sieciowa, plik wymiany, podłączeni użytkownicy) 8

9 77) Narzędzie musi wspierać systemy Windows Server 2000/2003/2003R2/2008 oraz Windows Server 2008 R2 wykorzystywane w ZUS. 78) Narzędzie musi posiadać opcję instalacji na stacji roboczej z systemem Windows XP/Vista/7 wykorzystywanej w ZUS. 79) Narzędzie musi posiadać opcję instalacji na serwerze z systemem Windows 2003/2003 R2/ 2008/ 2008 R2 wykorzystywanym w ZUS. 80) Narzędzie musi korzystać z bazy danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2 wykorzystywanych w ZUS i przechowywać w niej informacje audytowe, historyczne oraz konfiguracyjne, 81) Interfejs diagnostyczny do monitorowania bezagentowo pracy kontrolerów domeny, musi integrować się w sposób graficzny z interfejsem diagnostycznym do monitorowania pracy serwerów Exchange (z tej samej konsoli graficznej administrator musi obserwować zarówno pracę serwerów Exchange, kontrolerów domeny oraz innych serwerów Windows). 82) Narzędzie musi wspierać instalację na 32- lub 64-bitowych wersjach systemów operacyjnych. 83) Oprogramowanie musi wykorzystywać do pracy środowisko Microsoft.Net Framework 3.5 lub wyższy. 1.2 Drugi produkt jest rozwiązaniem służącym do szczegółowej diagnostyki w czasie rzeczywistym i natychmiastowego rozwiązywania problemów środowiska Exchange w sieci KSI ZUS. Powinien on spełniać następujące wymagania: 1) Narzędzie musi umożliwiać rzeczywistą diagnostykę i monitoring środowiska Microsoft Exchange 2000/2003/2007/2010 wykorzystywanych w ZUS. 2) Narzędzie musi umożliwiać wykrywanie i rozwiązywanie problemów poprzez wbudowane testy środowiska MS Exchange: "Server Health Test", "Exchange Internal Message Delivery Health Test", "Exchange External Message Delivery Health Test", "Exchange Storage Health Test", "Exchange Queue Health Test", "Exchange Internal Outlook Web Access Availability Health Test", "Exchange External Outlook Web Access Availability Health", "Exchange Replication Health Test" 3) Narzędzie musi umożliwiać wykrywanie i rozwiązywanie problemów poprzez wbudowane testy środowiska OCS: Server Health Test" 4) Narzędzie musi pracować w trybie bezagentowym. 5) Narzędzie musi monitorować i przeprowadzać diagnostykę środowiska MS Exchange ze zunifikowanej konsoli MMC, w której przeprowadzane są testy oraz w specjalistycznej, graficznej konsoli diagnostycznej. 6) Narzędzie musi umożliwiać przeprowadzanie testów zdrowia serwerów Exchange, dostępności usług, stanu pracy baz danych Exchange, 7) Narzędzie musi dostarczać raporty historyczne z wydajności, błędów, zmian i pracy serwerów Exchange. 8) Narzędzie musi integrować się z narzędziem do monitoringu i odtwarzania środowiska Active Directory - Quest Availability Suite on Active Directory wykorzystywanym w ZUS, w szczególności z modułem do diagnostyki serwerów Active Directory. 9) Narzędzie musi zapewnić administratorom możliwość szybkiego wykrycia głównego źródła powstania problemów w Exchange i pomóc w szybkim ich usunięciu. 10) Narzędzie musi oferować bieżący widok topologii rozmieszczenia serwerów - moduł wyświetlający całą topologię Exchange w jednej konsoli MMC 11) Narzędzie musi szybko wskazywać wystąpienie w środowisku problemu związanego z niedostępnością usług poczty oraz wydajnością. 9

10 12) Administratorzy powinni mieć możliwość z jednej konsoli MMC przeglądania graficznie całej organizacji Exchange, przeglądania połączeń pomiędzy serwerami oraz lokalizowania pojawiających się problemów, w postaci zmian w kolorach oznaczeń serwerów. 13) Narzędzie musi oferować intuicyjną i łatwo przyswajalną dla administratorów graficzną reprezentację środowiska. 14) Narzędzie musi oferować dużą różnorodność zdefiniowanych testów do przeprowadzania szczegółowej analizy środowiska. Powinny one pozwalać na analizę głównych procesów zachodzących w środowisku Exchange oraz sprawdzenie czy przebiegają one w prawidłowy sposób. 15) Narzędzie musi posiadać funkcję autokalibracji pracy wskaźników monitorujących, która pozwoli dobrać optymalne parametry monitorowania pod dedykowane środowisko (serwery) Exchange. 16) Narzędzie musi posiadać funkcję dynamicznego przełączania widoku w konsoli diagnostycznej na monitorowany serwer, w sytuacji, gdy zostanie wykryta nieprawidłowość w pracy serwera. Taki przełączony serwer staje się wówczas serwerem aktywnym i jest pokazywany na pierwszym ekranie. 17) Narzędzie musi posiadać funkcję dynamicznego przełączania widoku w konsoli diagnostycznej na monitorowany serwer na podstawie zadanego interwału czasowego. Taki przełączony serwer staje się wówczas serwerem aktywnym i jest pokazywany na pierwszym ekranie. 18) Narzędzie musi posiadać funkcjonalność grupowania i wyświetlania serwerów po określonym typie np. po typie serwera, lokalizacji, nazwie. 19) Narzędzie musi umożliwiać definiowanie wbudowanych grup do wysyłania powiadomień. 20) Narzędzie musi wyświetlać serwery Exchange należące do "Database Availability Groups" 21) Informacje zawarte w przeprowadzonych testach powinny umożliwiać sprawdzenie stabilności serwerów Exchange oraz poprawności pracy głównych procesów Exchange m.in. kolejkowania wiadomości oraz przepływu wiadomości w organizacji Exchange. 22) Narzędzie powinna cechować zunifikowana konsola diagnostyczna, która wizualnie prezentuje przepływ danych z sieci do serwerów Exchange, obrazując komponenty i wskaźników serwera w postaci ikon oraz wykresów. 23) Narzędzie musi posiadać opcję kalibracji wskaźników oraz opcję powiadamiania przez , net message i sygnał dźwiękowy w przypadku przekroczenia wartości progowych oraz możliwość uruchomienia w takiej sytuacji określonych programów z zadanymi parametrami. 24) Powinien być możliwy dokładny widok stanu pracy systemu, umożliwiający wykrycie wąskich gardeł, które są podświetlane w kolorze oznaczającym poziom alarmu. 25) Wystąpienie problemu, musi być sygnalizowane wysłaniem alertu, po czym administrator powinien mieć możliwość usunięcia problemu za pomocą porad eksperckich oraz akcji podjętych na podanych składnikach systemu. 26) Narzędzie musi się składać z 3 konsol: diagnostycznej, konsoli do przeprowadzania testów oraz konsoli raportującej. 27) Narzędzie musi umożliwiać Administratorowi uruchamianie konsoli w celu błyskawicznego zebrania potrzebnych informacji o problemie i jego usunięcie, w sytuacji, gdy główny moduł testujący Exchange wykryje nieprawidłowość na kontrolerze domeny, 28) Narzędzie musi posiadać zintegrowany moduł wyspecjalizowanych porad eksperckich z zakresu administrowania Exchange. Każdy proces i wskaźnik powinien posiadać objaśnienie oraz sposób postępowania w przypadku wykrycia alarmu. System pomocy powinien oferować sugestie, jak rozwiązać problem, ogólne porady oraz linki do Microsoft owej bazy wiedzy. Dodatkowo administrator powinien mieć możliwość samodzielnej, szczegółowej przeanalizy problemu ze wskazaniem obszarów krytycznych (opcja drill-down). 10

11 29) Wdrożenie narzędzia musi być szybkie i łatwe, tak by administratorzy mieli możliwość szybkiego uzyskania informacji na temat środowiska, szybkiego odzyskiwania oraz w kilka minut po zainstalowaniu produktu mogli skorzystać z dostępnych porad, 30) Korzystanie z narzędzia nie może wymagać ingerencji w środowisko sieciowe i nie może instalować żadnych agentów na serwerach produkcyjnych. 31) Narzędzie musi posiadać wbudowany mechanizm powiadamiania poprzez wysyłanie SNMP Trap oraz wiadomości tekstowej. 32) Narzędzie musi umożliwiać dodawanie własnych liczników wydajnościowych (niestandardowych) do przeprowadzanych testów 33) Narzędzie musi posiadać możliwość uruchomienia programu w chwili wystąpienia alarmu. 34) Narzędzie musi posiadać dedykowane graficzne moduły do diagnostyki różnych typów serwerów Exchange (z rolami:hub, Mailbox, CAS, EDGE) integrujące się w jednej wspólnej konsoli. 35) Interfejs graficzny służący do diagnostyki oraz monitorowania pracy serwerów Exchange powinien być opatentowany przez producenta oprogramowania, w szczególności opcje wizualizacji pracy procesów ( graficzne, animowane komponenty) oraz przepływów informacji pomiędzy składnikami architektury aplikacji (np. animowane transfery danych pomiędzy procesorem a pamięcią), 36) Narzędzie musi posiadać dedykowany portal Webowy działający na usłudze Microsoft Internet Information Services(IIS), który udostępnia statystyczne i historyczne informacje na temat pracy środowiska Exchange, w szczególności umożliwia tworzenie raportów performance (procesor, pamięć), zajętości dysków, błędach w logach na serwerach Exchange, 37) Interfejs raportujący powinien posiadać opcję automatycznej subskrypcji (wysyłania) wybranych raportów do odpowiednich osób o określonej porze dnia oraz eksportu do formatu *.xls, *.html, *.pdf, *.xml, *.tsv,*.csv, *.doc, *.mhtml 38) Interfejs raportujący powinien posiadać opcję automatycznego tworzenia wybranych raportów w miejsca takie jak: , ftp, serwer plików, strona Web. Raporty powinny posiadać możliwość zapisania ich w różnych formatach takich jak: *.xls, *.html, *.pdf, *.xml, *.tsv,*.csv, *.doc, *.mhtml 39) Narzędzie musi posiadać opatentowany interfejs graficzny do monitorowania pracy architektury systemu Windows (procesor, pamięć, dyski, karta sieciowa, plik wymiany, podłączeni użytkownicy) 40) Narzędzie musi wspierać systemy Windows Server 2000/2003/2003R2/2008 oraz Windows Server 2008 R2 wykorzystywane w ZUS. 41) Narzędzie musi posiadać opcję instalacji na stacji roboczej z systemem Windows XP/Vista/7 wykorzystywane w ZUS. 42) Narzędzie musi posiadać opcję instalacji na stacji, serwerze z systemem Windows 2003/2003 R2/ 2008/ 2008 R2 wykorzystywanym w ZUS. 43) Narzędzie musi korzystać z bazy danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2 wykorzystywanej w ZUS i przechowywać w niej informacje historyczne oraz konfiguracyjne. 44) Narzędzie musi wspierać instalację na 32- lub 64-bitowych wersjach systemów operacyjnych, 45) Interfejs diagnostyczny do monitorowania bezagentowo pracy serwerów Exchange powinien integrować w sposób graficzny z interfejsem diagnostycznym do monitorowania pracy kontrolerów domeny dostępnym w narzędziu Quest Availability Suite for Active Directory - w tej samej konsoli graficznej administrator powinien obserwować zarówno pracę serwerów Exchange, kontrolerów domeny oraz serwerów Windows) 46) Oprogramowanie musi wykorzystywać do pracy środowisko Microsoft.Net Framework 3.5 lub wyższy. 11

12 1.3 Trzecim wymaganym produktem jest narzędzie, umożliwiające przeprowadzanie backupów oraz szybkie odnajdywanie i odzyskiwanie danych elementów wchodzących w skład systemu pocztowego Exchange wykorzystywanego w KSI ZUS. Zaproponowane rozwiązanie powinno spełniać następujące wymagania: 1) Narzędzie musi umożliwiać przywracanie graficznie z konsoli MMC dowolnego obiektu skrzynki pocztowej użytkownika z backupu MS Exchange do skrzynek poczty Microsoft Exchange 5.5/2000/2003/2007/2010 wykorzystywanych w ZUS. 2) Narzędzie musi umożliwiać przywracanie całych skrzynek pocztowych Exchange. 3) Narzędzie musi umożliwiać przywracanie hierarchicznie folderów publicznych Exchange wraz z ich cała zawartością i uprawnieniami. 4) Narzędzie musi umożliwiać odtwarzanie uprawnień do folderów w skrzynce pocztowej użytkownika przechowywanych w zarejestrowanym w konsoli backupie Exchange 5) Narzędzie musi umożliwiać odtwarzanie uprawnień do folderów publicznych przechowywanych w zarejestrowanym w konsoli backupie Exchange 6) Narzędzie musi obsługiwać odtwarzanie powtarzających się maili (duplikatów) w backupie. 7) Narzędzie musi posiadać wbudowaną opcję logowania zmian i pracy narzędzia w postaci plików *.log 8) Narzędzie musi umożliwiać przywracanie obiektów poczty ze starszych wersji Exchange do wyższych wersji Exchange 2003/2007/2010 bezpośrednio z backupów. 9) Narzędzie musi umożliwiać przywracanie obiektów poczty użytkownika bez konieczności stosowania dodatkowego serwera do odtwarzania (serwera Exchange). 10) Narzędzie musi eliminować potrzebę stosowania backupów typu Brick-level backup. 11) Narzędzie musi wspierać odtwarzanie z "Exchange Recovery Storage Group" oraz "Recovery Databases". 12) Narzędzie musi wspierać odtwarzanie danych z niepodpiętej (niepodmontowanej) bazy Exchange (pliki *.edb). 13) Narzędzie musi oferować zautomatyzowaną metodę importowania wszystkich wiadomości z jednego lub wielu Folderów Osobistych (*. Pst) do skrzynek pocztowych produkcyjnego serwera Exchange. 14) Narzędzie musi wspierać możliwość odtwarzania danych ze skrzynek jak i do skrzynek archiwalnych (Archive Mailbox) serwera Microsoft Exchange ) Narzędzie musi integrować się z oprogramowaniem Windows Server Backup. 16) Narzędzie musi umożliwiać naprawienie niespójnej bazy MS Exchange, 17) Narzędzie musi umożliwiać szybkie i zdalne odtwarzanie i i całej hierarchii folderów publicznych serwera Exchange. 18) Narzędzie musi umożliwiać szybkie odnalezienie i odtworzenie dowolnego a bezpośrednio do poczty elektronicznej użytkownika lub do pliku *.pst, *.eml, *.msg i *.txt. 19) Narzędzie musi oferować wsparcie dla technologii ifilter, dzięki której możliwe jest przeszukiwanie po treści różnego typu załączników i takich jak np. "*.doc", "*.zip", "*.rar", "*.pdf" i inne. 20) Narzędzie musi korzystać z zaawansowanych i inteligentnych mechanizmów odnajdywania i kojarzenia podobnych i wysłanych/odebranych do/od tego samego nadawcy i o podobnym temacie. 21) Narzędzie musi korzystać z bibliotek Microsoft Outlook (np. mapi32.dll) do podglądu i dostępu do wiadomości w procesie odtwarzania poczty. 22) Narzędzie musi korzystać z bibliotek serwera MS Exchange (ese.dll) do rejestrowania backupów Exchange i późniejszego ich przeglądania w konsoli MMC. 12

13 23) Narzędzie musi udostępniać interfejs, w którym można zaplanować automatyczne wykonywanie czynności związanych z odtwarzaniem i, wypakowywaniem określonych danych z backupu (np. załaczników) oraz z katalogowaniem kopii zapasowych Exchange a. 24) Narzędzie musi wykorzystywać backupy Exchange typu Snapshot (VSS). 25) Narzędzie musi umożliwiać odtwarzanie danych z pliku bazy Exchange (*.edb) bez konieczności stosowania plików i logów transakcyjnych (*.stm). 26) Narzędzie musi wspierać technologię Windows PowerShell oraz udostępniać komendy Powershell'owe do zarządzania produktem. 27) Narzędzie musi mieć możliwość wykorzystywać istniejące backupy Exchange utworzone przez innych producentów (firmy trzecie) oprogramowania m.in. EMC Legato NetWorker, Microsoft Windows Backup, Microsoft Windows Server Backup wykorzystywane przez ZUS. 28) Narzędzie musi umożliwiać odtwarzanie logów transakcyjnych Exchange a oraz odtwarzanie danych z offline owej bazy Exchange a, 29) Narzędzie musi umożliwiać odtwarzanie danych bezpośrednio z taśm zarządzanych przez następujące narzędzia do backupu: EMC Legato Networker wykorzystywanego w ZUS. 30) Narzędzie musi umożliwiać wyszukanie a po następujących kryteriach: treść wiadomości, słowa kluczowe, ważność wiadomości, typ konwersacji, treść załącznika, klasa, data, nagłówek, rozmiar wiadomości, wielkość załącznika, nazwa załącznika oraz temat wiadomości, 31) Narzędzie musi umożliwiać wyszukiwanie całych skrzynek pocztowych i ich odtworzenie po następujących kryteriach: nazwa serwera (gdzie znajduje się skrzynka pocztowa), nazwa skrzynki, rozmiar, liczba wiadomości. 32) Narzędzie musi oferować funkcjonalność zapamiętywania i wyboru ostatnio przeprowadzonych wyszukiwań, w szczególności fraz po jakich były szukane wiadomości, czy też gotowych zaawansowanych zapytań. 33) Narzędzie musi posiadać mechanizm importu zapytań (wyszukiwań) z plików o formacie "*.xml", "*.txt" oraz "*.csv". 34) Narzędzie musi umożliwiać zabezpieczanie plików zawierających odtworzone mail e (pliki *pst), tak aby nikt nieuprawniony nie mógł podglądnąć ich zawartości. 35) Narzędzie musi umożliwiać przeszukiwanie informacji w backupie w sposób zaawansowany, w postaci wbudowanego języka zapytań logicznych wraz z możliwością grupowania szukanych fraz oraz stosowania wyrażeń regularnych. 36) Narzędzie musi umożliwiać podpięcie się konsolą MMC do dowolnej skrzynki pocztowej użytkownika (online) na serwerze Exchange oraz przeglądanie jej zawartości wraz z porównywaniem zmian (skasowane maile) w backupie 37) Narzędzie musi udostępniać konsolę webową instalowaną na serwerze Microsoft IIS dla użytkowników końcowych do wykonywania określonych czynności takich jak: wyszukiwanie wiadomości, odtwarzanie całej skrzynki, odtwarzanie pojedynczych wiadomości, odtwarzanie folderów publicznych. 38) Narzędzie musi umożliwiać raportowanie z aktywności użytkownika wykonanych w produkcie. 39) Narzędzie musi umożliwiać zarejestrowanie i przeszukiwanie wiadomości w wielu plikach PST (*.pst), 40) Narzędzie musi umożliwiać przeglądanie online różnic w zawartości skrzynki pocztowej Exchange pomiędzy serwerem produkcyjnym, a kopią zapasową, 41) Narzędzie musi oferować automatyzację często wykonywanych zadań odtwarzania i przeszukiwania w postaci zaplanowanych harmonogramów 13

14 42) Narzędzie musi integrować z oprogramowaniem Quest Availability Suite for Active Directory wykorzystywanej w ZUS, w szczególności z konsolą do odtwarzania obiektów Active Directory, w celu przywrócenia kont użytkowników poczty z backupu Active Directory: 43) Narzędzie musi wspierać instalację na wersjach systemów operacyjnych ( Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP) wykorzystywanych w ZUS. 44) Narzędzie musi korzystać z bazy danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2 wykorzystywanej w ZUS i przechowywać w niej informacje historyczne, konfiguracyjne oraz aktywności użytkowników w konsoli MMC. 45) Narzędzie musi wspierać instalację na 32- lub 64-bitowych wersjach systemów operacyjnych, 46) Narzędzie musi wykorzystywać do pracy środowisko Microsoft.Net Framework 3.5 lub wyższe 47) Narzędzie musi wykorzystywać do pracy oprogramowanie Microsoft Outlook 2000/2003/2007/2010 wykorzystywane w ZUS. 2. W ramach wdrożenia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia warsztatów technicznych z dostarczonych produktów dla 26 administratorów Zamawiającego. 3. Wykonawca powinien świadczyć usługi wsparcia technicznego w języku polskim dla oferowanego oprogramowania, przez okres 3 lat od daty dostarczenia licencji na oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia. 4. Wsparcie będzie udzielane na życzenie Zamawiającego i polegać będzie na możliwości konsultacji telefonicznych i mailowych z wykwalifikowanym specjalistą wdrożonego oprogramowania. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania specjalisty do rozwiązania problemów na miejscu u Zamawiającego. Poprzez wsparcie rozumie się min.: a. rozwiązywanie problemów związanych z instalacją i funkcjonowaniem dostarczonego oprogramowania, b. zapewnić dostęp do bazy wiedzy o dostarczonym oprogramowaniu, c. dostarczać Zamawiającemu poprawki lub nowsze wersje oprogramowania, d. udzielić wsparcia w trakcie instalacji dokonywanych przez Zamawiającego dostarczonego oprogramowania oraz poprawek. 5. Wykonawca, w terminie 14 dni od zakończenia wdrożenia, wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wdrożonych produktów. 6. Oferowane oprogramowanie musi pochodzić od jednego producenta. 7. W trakcie oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów zgodności oferowanego oprogramowania z wymogami specyfikacji technicznej. W tym celu na wezwanie Zamawiającego, w ustalonym przez Zamawiającego terminie, jednak nie dłużej niż 3 dni od wezwania, Wykonawca musi dostarczyć, nośniki oraz bezpłatną licencję czasową (na okres minimum 30 dni) oferowanego oprogramowania umożliwiające zainstalowanie na wskazanym przez Zamawiającego środowisku testowym. Przeprowadzenie testu zostanie potwierdzone sporządzeniem protokołu zaakceptowanego przez Strony, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Negatywny wynik testu skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Nie dostarczenie nośnika oraz bezpłatnej licencji czasowej oferowanego oprogramowania do przetestowania w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako negatywny wynik testu. 14

15 8. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi wdrażania oprogramowania, Usługi wsparcia technicznego, II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć licencje na oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. Miejscem dostarczenia produktu jest adres: Centrala ZUS Szamocka 3, 5, Warszawa. 2. Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć produkt w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Miejscem wdrożenia produktu jest adres: Centrala ZUS Szamocka 3, 5, Warszawa. 3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi wsparcia technicznego przez okres 3 lat od daty dostarczenia licencji na oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia.. Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). II. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 ze zm.). III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Ban Handlowy I/O Warszawa nr: Zaleca się aby na przelewie umieścić informację: wadium: dotyczące postępowania znak TZ/370/98/ Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5 Departament Finansów Zakładu, pok. 204 (II piętro, skrzydło A ). 15

16 4. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. ZWROT WADIUM 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2 działu V Zatrzymanie Wadium. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. V. ZATRZYMANIE WADIUM 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 16

17 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. II. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: a) treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji, b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(- e) do reprezentowania Wykonawcy, d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. 2. Zaleca się, aby: a) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę, b) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały, c) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, d) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 póz ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. III. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; 1.2. oświadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszej SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 17

18 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy; 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu (zaleca się dołączyć); 4) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3. Wykonawcy zagraniczni 3.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1.2.: 1) ppkt 2), 3), 4), 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 18

19 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 3.1. Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione w terminach określonych w pkt 3.1. IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy, o których mowa w pkt l, składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w podrozdziale III pkt 1.2 ppkt 1-6 niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców, b) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - wszyscy Wykonawcy wspólnie, c) pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. V. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w podrozdziale I ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 19

20 VI. OPAKOWANIE OFERTY Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych Warszawa ul. Szamocka 3, 5 Oferta przetargowa Rozbudowa systemu zarządzania, monitorowania, backupu środowiska Active Directory oraz systemu Exchange wykorzystywanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oferta przetargowa i zaadresowana na adres Wykonawcy Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób wskazany w Formularzu ofertowym części V Formularz cenowy (załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji). 2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 3. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą, ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy a także ewentualne upusty i rabaty. Rozdział VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło C, piętro I, pok. nr 104, do dnia r., do godziny Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania zgonie z zasadą określoną w art. 84 ust. 2 ustawy. 3. Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty. 4. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane. 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Chełmiec: Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec - etap II, na: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, MODERNIZACJA SERWERA ORAZ ŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Zakup usługi wsparcia i konsultacji dla utrzymania środowiska

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Warszawa: Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec. Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 135308-2013

Zamówienie public... - 135308-2013 1 z 7 2013-04-26 07:49 Zamówienie public... - 135308-2013 25/04/2013 S81 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Warszawa: Maszyny biurowe i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02- Page 1 of 5 Warszawa: Wykonanie usługi dostarczania i odbierania sprzętu telerehabilitacyjnego Numer ogłoszenia: 283487-2010; data zamieszczenia: 12.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50. Warszawa: Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Numer ogłoszenia: 255916-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 10 serwerów oraz 10 napędów taśmowych LTO do sądów apelacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania Page 1 of 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo