MBA KSB + Master. MBA in Managerial Communication + Master. MBA in Healthcare Management + Master. MBA in Human Resources Management + Master.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MBA KSB + Master. MBA in Managerial Communication + Master. MBA in Healthcare Management + Master. MBA in Human Resources Management + Master."

Transkrypt

1 Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Clark University w Worcester w stanie Massachusetts (USA) zapraszają do udziału w innowacyjnych studiach MBA + Master. MBA KSB + Master MBA in Managerial Communication + Master MBA in Healthcare Management + Master MBA in Human Resources Management + Master. Słuchacze wszystkich trzech specjalności wspólnie realizują program menadżerski i profesjonalnej komunikacji (Kursy MBA oraz Kursy MSPC) natomiast Kursy specjalizacyjne realizowane są na wybranych specjalnościach. Szkoła partnerska: Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwość uzyskania dyplomu Master. Clark jest jedną z trzech uczelni z Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale, które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykańskich - Association of American Universities. W ramach uniwersytetu funkcjonuje College of Professional and Continuing Education, który kształci studentów i doktorantów z całego świata. Więcej informacji na stronach: Clark University w rankingu Forbes spośród 650 uniwersytetów amerykańskich plasuje się na 128 miejscu (http://www.forbes.com/top-colleges/list/). Rankingi: Krakowska Szkoła Biznesu UEK została wyróżniona przez Gazetę Finansową wśród najlepszych produktów dla biznesu 2009 w kategorii Szkoły Biznesu za szeroką ofertę studiów podyplomowych i MBA oraz wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Akredytacje: Clark University ma akredytację New England Association of Schools and Colleges, Inc., Commission on Institutions of Higher Education (Komisję ds. Instytucji Szkolnictwa Wyższego). Akredytacja instytucji przez New England Association wskazuje, że spełnia ona lub przekraczają kryteria oceny jakości instytucjonalnej - sprawdzana okresowo przez niezależnych recenzentów. Akredytowana uczelnia ma do dyspozycji zasoby niezbędne do 1

2 osiągnięcia zamierzonych celów i za pomocą odpowiednich programów edukacyjnych oraz są dowody, że będzie nadal to robić w najbliższej przyszłości. Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest członkiem EFMD European Foundation for Management Development organizacji przyznającej akredytację m.in. EQUIS i EPAS. Będąc członkiem EFMD Krakowska Szkoła Biznesu UEK stała się częścią międzynarodowej społeczności, która daje możliwość spotykania się z partnerami biznesowymi na całym świecie, wymiany doświadczeń i kompetencji, dostępu do globalnej sieci instytucji edukacyjnych, organizacji sektora publicznego i firm konsultingowych. Wpływa to na dalszy rozwój Szkoły i stałe podnoszenie jakości oferowanych usług edukacyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny jest również członkiem NIBES Network of International Business and Economic Schools oraz EMBS European Management and Business Sciences Consortium. Organizacja zajęć: Studia MBA + Master trwają 5 semestrów (w tym tzw. Summer Semester) 2 lata. W trakcie 5 semestrów odbywają się zajęcia podzielone na bloki tematyczne. Dodatkowo, 2 rok studiów poświęcony jest na realizację praktycznego projektu Capstone na potrzeby firmy zewnętrznej. Studia obejmują 465 godzin zajęć. W trakcie studiów realizowane są programy MSPC, MBA, kursy specjalizacyjne oraz zajęcia z Business English. Program realizowany jest w 50% w języku angielskim i 50% w języku polskim lub w 100% w języku angielskim w zależności od grupy (tryb zajęć: niestacjonarny prowadzonych w czasie zjazdów weekendowych oraz stacjonarny zjazdy od wtorku do piątku). Forma zajęć obejmuje: wykłady, ćwiczenia, case studies, gry decyzyjne i symulacyjne, zajęcia wyjazdowe w Polsce, zwiedzanie i prezentacje przedsiębiorstw. Zajęcia w trybie weekendowym realizowane są: piątek w godz , sobota i niedziela w godz W semestrze organizowanych jest około 9 zjazdów (spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu). Natomiast zajęcia w trybie stacjonarnym prowadzone są od wtorku do piątku od Program studiów przewiduje sesję wyjazdową 5-dniową do Warszawy lub Łodzi do Społecznej Akademii Nauk. W czasie sesji realizowany jest przedmiot z puli MSPC połączony ze zwiedzaniem przedsiębiorstwa. Koszt przejazdu i zakwaterowania w sesji wyjazdowej pokrywa dodatkowo KSB UEK. Każdy przedmiot wymaga zaliczenia w formie oceny. Zaliczenia uzyskuje się bądź po przygotowaniu case study lub pracy, bądź na podstawie egzaminu. Prace są przygotowywane indywidualnie lub zespołowo. Co przysługuje uczestnikowi programu MBA KSB + Master? W cenie programu są: drukowane materiały do zajęć opracowane w formie graficznej, podręczniki, 2

3 egzaminy, Project Capstone realizowany na potrzeby firmy zewnętrznej, wyjazd szkoleniowo-integracyjny w Polsce *, Intranet, dostęp do Internetu WiFi, szkolenie biblioteczne, możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki UEK, spotkania z liderami biznesu w ramach Klubu KSB Alumni MBA, bezpłatny parking na terenie uczelni. * Koszt zakwaterowania i przejazdu w wyjeździe pokrywa KSB UEK. Dyplom: Po obronie pracy końcowej MBA KSB + Master słuchacz otrzymuje: prestiżowy dyplom Master of Science in Professional Communication (wydany przez Clark University, USA), certyfikat ukończenia studiów podyplomowych MBA (wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska), transkrypt ocen. MBA KSB + Master w skrócie: czas trwania: 5 semestrów (2 lata) język wykładowy: polski (50%) i angielski (50%) lub 100% angielski - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne termin zajęć: jeden lub dwa razy w miesiącu (pt-niedz) lub w tygodniu (wt-pt) koszt: 5500 EUR (dla osób z Unii Europejskiej) / 6500 EUR (dla osób spoza Unii Europejskiej) (możliwość zapłaty w ratach), 150 EUR bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej Information about the new program Cracow School of Business of the University of Economics in Cracow in cooperation with Clark University in Worcester, Massachusetts (USA) invites to participate in the innovative MBA + Master studies. The MBA CSB + Master programme is carried out in three specialties: MBA in Managerial Communication + Master MBA in Healthcare Management + Master MBA in Human Resources Management + Master. 3

4 Participants of all three specializations jointly execute the management and professional communication programme (MBA and MSPC courses), while specialization courses are implemented at selected specialties. Objective of MBA CSB + Master programme:. The purpose of studies is to provide the students with knowledge at two levels: the level of Master of Science in Professional Communication as well as the MBA managerial level. Through classes in communication and leadership, a student develops a skill of effective negotiation, communication and interaction with others. On the other hand knowledge in a broadly understood field of management, helps in development of practical managerial skills: effective company problem solving, managing change in a modern company and efficient decision-making in implementation of projects. School partner: Clark University is an scientific-research institution established in Clark is the oldest institution in the United States offering the possibility of obtaining the Master diploma. Clark is one of three universities in New England, apart from Harvard and Yale, that have initiated the existence of the prestigious Association of American Universities. The university includes the College of Professional and Continuing Education, which educates students and PhD candidates from around the world. More information on the websites: Clark University in the ranking of Forbes from among 650 American universities is on the 128th place (http://www.forbes.com/top-colleges/lists/). Rankings: The Cracow School of Business CUE was awarded by "Gazeta Finansowa" among the best products for business 2009 in the category of School of Business for a wide offer of postgraduate and MBA studies, as well as qualified and experienced personnel. Accreditations: Clark University has accreditation of the New England Association of Schools and Colleges, Inc., Commission on Institutions of Higher Education. Accreditation of the institution by New England Association indicates that it meets or exceed the institutional quality assessment criteria - checked from time to time by independent reviewers. An accredited university can use resources necessary for achieving the intended goals, by means of relevant educational programs and there is evidence, that they will continue to do this in the nearest future. 4

5 The Cracow School of Business CUE is a member of EFMD European Foundation for Management Development an organization granting accreditation, among others, EQUIS and EPAS. Being a member of EFMD, the Cracow School of Business CUE became a part of international community, which provides a possibility to meet business partners worldwide, exchange experience and competences, access to a global network of educational institutions, public sector organizations and consultancy companies. It influences further development of the School and constant improvement in the quality of offered educational services. The University of Economics is also a member of NIBES Network of International Business and Economic Schools and EMBS European Management and Business Sciences Consortium. Organization of classes: MBA+ Master studies take 5 semesters (including the so-called. Summer Semester) 2 years. During 5, classes are conducted, divided into thematic groups. Additionally, the 2nd year is devoted to implementation of the practical project Capstone for the needs of an external company. The studies include 465 teaching hours. The programme is implemented 50% in English and 50% in Polish or in 100% in English depending on the group (mode of classes: non-stationary conducted during weekend meetings and stationary meetings from Tuesday to Friday). The form of classes includes: lectures, classes, case studies, decision-making and simulative games, study trips in Poland, visiting and presentations of companies. Classes in the weekend mode are implemented: on Friday at pm, on Saturday and Sunday at 9.00 am-4.00 pm. In the semester, approximately 9 meetings are organized (meetings take place once or twice a month). On the other hand, classes in stationary mode are conducted from Tuesday to Friday from 9.00 am 4.00 pm. The programme of the studies includes a study trip to Warsaw or to Łódź to the Social Academy of Sciences. During the session, a subject from the pool of MSPC is implemented. The cost of trip and accommodation in the study trip is additionally covered by CSB CUE. Each subject requires crediting in the form of assessment. Crediting is obtained when a case study or work is prepared, or on the basis of examination. Works are prepared individually or in a team. What is granted to the participant of MBA CSB + Master programme? The price of the programme includes: printed materials for classes prepared in the graphic form, manuals, examinations, Project Capstone defence of Master's thesis and the diploma thesis implemented for the needs of an external company, 5

6 training-integration trip in Poland *, Intranet, wireless Internet access, library training, possibility to use the collection of CUE Library, meetings with business leaders within MBA Alumni CSB Club, free car parking place within the campus of the university. * Cost of accommodation and transport during the trip is covered by CSB CUE. Diploma: Having defended the final MBA CSB +Master thesis, a student receives: the prestigious diploma of Master of Science in Professional Communication (issued by Clark University, USA), certificate of graduation from postgraduate studies of MBA (issued by Cracow School of Business at Cracow University of Economics in Poland), transcript of grades. MBA+Master in a nutshell: Duration: 5 semesters (24 months) language of instruction: Polish (50%) and English (50%) or 100% English - stationary studies and non-stationary studies terms of classes: once or twice a month (Mon.-Sun.) or in a week (Tue.-Mon.) Cost of: 5500 EUR (for people from the European Union) /6500 EUR (for people from outside the European Union) (possibility of payment by instalments), 150 EUR of non-repayable enrolment fee Contact for offer of MBA+ Master studies: Alina Tlałka-Janoszek MBA CSB + Master Programme Coordinator Phone no

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 7. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Od samego początku program Addvantage ma za zadanie wspierać Państwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo