Zaproszenie do współpracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do współpracy"

Transkrypt

1 Zaproszenie do współpracy

2 Szanowni Państwo, W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, pragnę Państwu przedstawić ofertę współpracy przy realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Pomimo, że PPP nie należy jeszcze do najpowszechniejszej i najczęściej wybieranej formy realizacji przedsięwzięć, a do tego niejednokrotnie budzi obawy samorządów, to właśnie projekty dotyczące termomodernizacji oraz zarządzania źródłami ciepła w budynkach komunalnych, jako jedyne, zakończyły się sukcesem w postaci podpisanej umowy z Partnerem Prywatnym. Miasto Radzionków, Gmina Karczew, a ostatnio również Miasto Sosnowiec wyłoniły firmę, która zrealizuje przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej w publicznych żłobkach, przedszkolach, szkołach, domach pomocy społecznej, czy innych budynkach komunalnych. W trakcie postępowań są w chwili obecnej Miasto Bytom, Pułtusk i Świdnica. Mam nadzieje, że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem i już wkrótce dołączą Państwo do wspomnianego grona gmin liderów PPP w termomodernizacji. Z poważaniem Małgorzata Okularczyk CZŁONEK ZARZĄDU

3 PREZENTACJA FIRMY działa na rynku usług doradczych od 2003 roku, realizując szerokie spektrum zleceń zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. Pomagamy firmom, jednostkom samorządowym i organizacjom pozarządowym przygotować i zrealizować przedsięwzięcia, których efektem jest rozwój infrastruktury i zaplecza technicznego oraz rozwój zasobów ludzkich organizacji. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz rządowych programów grantowych. Realizujemy zadania zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Doświadczona kadra ekspertów i konsultantów to gwarancja sukcesu naszych Klientów. Najlepszym dowodem jest blisko 1000 przeprowadzonych od początku działalności projektów z zakresu pozyskiwania dotacji, specjalistycznego doradztwa prawno-podatkowego, analiz biznesowych i szkoleń. Collect Consulting to grupa specjalistów z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania i budowania strategii rozwoju przedsiębiorstw, analiz finansowo-ekonomicznych, zarządzania projektami prawa, w szczególności prawa zamówień publicznych, tworząca sprawnie działającą sieć na terenie całego kraju. Specyfiką działalności firmy jest realizacja projektów złożonych, których otoczenie prawne lub wysoki poziom innowacyjności wymagają weryfikacji i konsultacji ekspertów z różnych dziedzin. Dzięki realizacji szeregu projektów, dysponujemy także doświadczeniem we współpracy z jednostkami decydującymi o przyznawaniu środków na realizację przedsięwzięć. w ramach projektów PPP świadczy kompleksowy zakres usług jako DORADCA ZINTEGROWANY obejmujący: Identyfikację możliwych metod i wariantów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem partnera prywatnego Opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego z udziałem podmiotu prywatnego Doradztwo i opracowanie wielowariantowych analiz prawno organizacyjnych Analizy optymalizacyjne (studium wykonalności przedsięwzięcia wraz z analizą kosztów i korzyści) Analizy i testowanie rynku Analizy marketingowe (książka popytu) Opracowanie materiałów do postępowania na wybór podmiotu prywatnego (dokumentacji technicznej np. program funkcjonalno-użytkowy, SIWZ, opis warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, wzoru umowy z podmiotem prywatnym lub umowy spółki, ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do składania ofert) Udział w procedurze przetargowej na wybór podmiotu prywatnego Opracowanie mechanizmów i narzędzi do kontrolowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz monitorowania realizacji umowy z podmiotem prywatnym.

4 TERMOMODERNIZACJA W FORMULE PPP Partnerstwo Publiczno Prywatne U podstaw partnerstwa publiczno-prywatnego leży przesłanka partnerskiej współpracy w sferze usług publicznych, na przykład termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, przynoszącej konkretne korzyści społeczno ekonomiczne zarówno sektorowi publicznemu, jak i Inwestorowi Partnerowi Prywatnemu, wspólne dzielenie kosztów przedsięwzięcia oraz ryzyka jego realizacji. Przedmiot projektów termomodernizacyjnych w formule PPP: Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki pomocy społecznej, budynki administracyjno-biurowe itp.) oraz realizacja działań modernizacyjnych w zakresie zmniejszenia kosztów energii cieplnej i mediów (tj. energii elektrycznej, gazu) połączona z utrzymaniem obiektów przez okres kilku kilkunastu lat Najczęściej spotykany zakres projektów termomodernizacyjnych w formule PPP 1. Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: analizy techniczno - ekonomiczne inwestycji, projekty budowlane i wykonawcze zgodnie z oferowaną technologią; 2. Wykonanie robót budowlanych miedzy innymi w zakresie: ocieplanie ścian i stropodachów, wymiana okien, wymiana/ modernizacja instalacji CO, modernizacja oświetlenia, automatyka pomieszczeniowa, itp.; 3. Zainstalowanie zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami; 4. Świadczenie usług zarządzania energią, mediami i wykonanymi ulepszeniami w celu uzyskania gwarantowanych przez Wykonawcę oszczędności w okresie spłaty oraz zachowania i przedłużenia wartości użytkowych wykonanych ulepszeń. Jak przygotować się do realizacji projektu termomodernizacyjnego w formule PPP 1. Wytypowanie i wybór budynków użyteczności publicznej planowanych do termomodernizacji 2. Sporządzenie kompleksowych audytów energetycznych pozwalających oszacować oszczędności energii 3. Wybór profesjonalnego doradcy, który przygotuje model oraz dokumentację pozwalającą na ogłoszenie postępowania na wybór partner partnera prywatnego oraz wesprze samorząd w procesie negocjacyjnym. 4. Ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego i przeprowadzenie negocjacji z oferentami, polegające przede wszystkim na rozpoznaniu proponowanych optymalnych rozwiązań służących realizacji przedmiotu zamówienia Najczęściej spotykane kryteria oceny ofert: Oszczędności w energii cieplnej Oszczędności w energii elektrycznej Podział zadań i ryzyk pomiędzy partnerami Cena Terminy i wysokość płatności

5 ŚCIEŻKA WSPÓŁPRACY oferuje Państwu usługę polegającą na wsparciu doradczym projektów PPP, których celem jest wyłonienie partnera prywatnego do realizacji inwestycji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Usługa obejmuje szczegółowo poniższe etapy: Etap 1. Koncepcja realizacji wraz z modelem organizacyjno-finansowym i ścieżką postępowania Wskazanie i analiza możliwych do zastosowania metod realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego z udziałem partnera prywatnego Wybór najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego przede wszystkim aspekty: techniczne, prawno-organizacyjne, finansowe i ekonomiczne metody realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Etap 2. Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego w zależności od wybranej formuły realizacyjnej Przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu projektów dokumentów wymaganych w postępowaniu na wyłonienie partnera prywatnego, w tym projektu: SIWZ (koncesji), w tym w szczególności opisu warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert Wzoru umowy z podmiotem prywatnym Ogłoszenia o zamówieniu (koncesji) / zaproszenia do składania ofert, w tym opisu potrzeb i wymagań Zamawiającego w przypadku zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego Etap 3. Doradztwo na etapie prowadzenia postępowania Uczestnictwo w pracach komisji / Zespołu powołanego przez Zamawiającego w charakterze eksperta Opracowanie modyfikacji SIWZ oraz wzoru umowy z podmiotem prywatnym oraz wykonanie analiz prawnych, ekonomiczno-finansowych dotyczących ofert Sformułowanie końcowej opłacalności najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu porównania z opłacalnością tradycyjnej metody realizacji przedsięwzięcia Uczestnictwo w procesie podpisywania umowy

6 BIOGRAMY LIDERÓW Witold Grzybowski Partner Projektów PPP w Magister ekonomii i filologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył kursy Marketing One Henley Center; Zaawansowany Marketing Consumer Marketing Henley Center, Marketing Międzynarodowy Philips Corporate Venlo; Cranfield School of Management Marketing Course I. Rozległe kontakty i znajomość firm oraz administracji w Polsce, Wielkiej Brytanii i Rosji oraz doświadczenie w międzynarodowym środowisku biznesowym czynią go jednym z najlepszych ekspertów w zakresie PPP w Polsce. Pracował dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w Egipcie, był odpowiedzialny za przygotowanie i komercyjny nadzór nad kontraktem szkoleniowym z włączeniem sprzętu latającego w Libii. Uczestniczył w programie Tacis oraz lokalnych programach rządowych w Rosji. Autor licznych publikacji w prasie fachowej. Członek Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej w Londynie, Thorn Emi Komitet Ochrony Środowiska oraz European Business Club. Odpowiedzialny za transformacje Polskiej Spółki Dystrybucyjnej w wyniku przejęcia przez British Petroleum Gas Division (budżet projektu 2 miliony Euro). Realizował kilkadziesiąt projektów z zakresu PPP, m.in. dla IMPEL Real Estate, UM Poznań, UM Lubin, a ostatnio Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (projekt drogowy); jednym z najbardziej znanych była koordynacja finansowanego przez EBOR projektu Przygotowania Warszawskiego Metro i wsparcia Grupy Zadaniowej dla Partnerstwa Prywatno- Publicznego" w ramach konsorcjum ECORYS w Polsce. Pełnił funkcję eksperta w zadaniach realizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Prowadzi kursy szkoleniowe i konferencje w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego.

7 Małgorzata Okularczyk Członek Zarządu Absolwentka Studium Profesjonalne Zarządzanie Projektami: Metodyka Projekt Management zgodna z wymogami International Project Management Association, aktualnie w trakcie przygotowań do Certyfikacji IPMA-4LC; absolwentka Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku, Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz studiów magisterskich Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Problemów Globalnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wykładowca na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, trener szkoleń, członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych oraz Polskiego Instytutu Biznesu, Doradca Grupy Roboczej Konwentu Marszałków Województw RP ds. Regionalnych Systemów Innowacji. Ekspert wpisany do centralnej bazy ekspertów, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w obszarach tematycznych: adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw oraz projekty innowacyjne. Autorka projektów, nadzorowała rozliczenie dla ponad 90 przedsięwzięć. Specjalistka w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności na lata , Partnerstwa Publiczno- Prywatnego, innowacji i inicjatyw parkowych (parki naukowo-technologiczne), autorka specjalistycznych publikacji dotyczących finansowania zewnętrznego oraz PPP.

8 Mariusz Bryła Dyrektor Działu Doradztwa Absolwent Politechniki Śląskiej ze specjalizacją Projektowanie i Restrukturyzacja Zakładów Przemysłowych, oraz podyplomowych studiów Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Mariusz Bryła jest autorem kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie, biznes planów oraz studiów wykonalności, a także autorem wielu projektów inwestycyjnych z zakresu Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Kluczowe projekty: Usługa doradcza polegająca na przygotowaniu od strony prawno-organizacyjno-ekonomicznej procesu wyłonienia zewnętrznego operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego Audyt poprawności zastosowania formuły realizacyjnej partnerstwa publiczno- prywatnego w projekcie System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Analiza możliwości i opłacalności realizacji inwestycji pn. Zakład Przetwarzania odpadów przy Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu Analiza przed realizacyjna w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla projektu pn. Zintegrowane połączenie Aglomeracji Górnośląskiej z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice-Pyrzowice zawierająca, jako element główny Centrum Przesiadkowe w Bytomiu dla Urzędu Miasta w Bytomiu Analiza opłacalności inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla inwestycji pn. Budowa ośrodka sportów zimowych w Chełmie dla Urzędu Miasta Chełm Analiza opłacalności inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla inwestycji pn. Centrum sportów wodnych modernizacja kąpieliska Glinianki w Chełmie dla Urzędu Miasta Chełm

9 WYBRANE (Z)REALIZOWANE PROJEKTY W ZAKRESIE PARTNERSTWA PUBLICZNO PRYWATNEGO 1. Gmina Wałbrzych świadczenie kompleksowych usług doradczych i eksperckich w zakresie opracowania analizy prawnej, wstępnych założeń i modelu organizacyjno prawno finansowego oraz kompletu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia, prowadzenia i zakończenia postępowania dotyczącego wyłonienia Operatora Centrum Kongresowo Kulturalnego Zamek Książ, jak również w zakresie udziału eksperta w czynnościach postępowania. 2. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu - kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe, ekonomicznofinansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji projektu pn. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 3. Miasto Łódź - w ramach zadania "Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 wykonanie analiz przedrealizacyjnych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu na około 32 tyś miejsc w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 oraz świadczenie usług doradczo-konsultacyjnych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych, technicznych i ochrony środowiska) w procesie przygotowania i prowadzenia postepowania na wybór partnera prywatnego.

10 4. Gmina Dąbrowa Górnicza - wykonanie aktualnej analizy finansowo-ekonomicznej a także analizy prawno-podatkowej w zakresie znalezienia najefektywniejszego finansowo rozwiązania z punktu widzenia końcowego rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Gminą oraz analizy prawno-podatkowej w zakresie możliwości uzyskania jednorazowego zwrotu całego VAT naliczonego (od poniesionych nakładów inwestycyjnych) bezpośrednio po zakończeniu inwestycji i oddaniu do eksploatacji dla przedsięwzięcia dotyczącego "Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa" w Dąbrowie Górniczej" 5. Gmina Dobrzeń Wielki - porządzenie analizy finansowo -ekonomicznej dla projektu realizowanego w formule PPP polegającego na oddaniu do eksploatacji partnerowi prywatnemu istniejącej sieci cieplnej 6. Skarb Państwa-Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie - Stworzenie systemu zbierania danych o stanie rynku PPP w Polsce, raport pn. Partnerstwo Publiczno- Prywatne w Polsce w latach " 7. Gmina Sosnowiec - wykonanie kompleksowej usługi doradczej przy wyłonieniu operatora Sosnowieckiego Parku Technologicznego (SPNT); PROJEKT PN. "Gospodarcza Brama Śląska" 8. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno- Ściekowej S.A. w Tychach - usługa doradczej w zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy aquaparku z uwzględnieniem modelu partnerstwa publiczno prywatnego. 9. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Częstochowie - Doradztwo prawne i ekonomiczne w zakresie realizacji przedsięwzięcia p.n. Rewitalizacja infrastruktury miejskiej na terenie nieruchomości położonej w Częstochowie przy Al.. Najświętszej Maryi Panny 49" z uwzględnieniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. 10. Usługa doradcza na opracowanie dokumentacji dla projektu realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w ramach partnerstwa publiczno prywatnego pn. Remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich będących w zarządzie DSDIK we Wrocławiu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 11. Analiza przedrealizacyjna w trybie ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym dla przedsięwzięcia pn. Centrum przesiadkowe w Zabrzu, realizowanej z udziałem partnera prywatnego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Zabrzu (Projekt Witold Grzybowski Główny Konsultant Collect Consulting w zakresie PPP). 12. Analiza otoczenia rynkowego oraz analiza prawno-finansowa funkcjonowania Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego na zlecenie Urzędu Miasta Sosnowiec. Przygotowanie ostatecznego kształtu modelu współpracy Miasta z operatorem oraz opis algorytmu postępowania, którego efektem będzie wyłonienie operatora.

11 13. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie - Sporządzenie analizy i opracowanie modelu organizacyjno-prawno-finansowego w 3 wariantach (minimalnym, maksymalnym i optymalnym) oraz doradztwo przy wyborze najlepszej formy realizacji przedsięwzięcia dla Zleceniodawcy, a także wskazanie przesłanek oraz opisu procedury do realizacji inwestycji polegającej na wyposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. 14. Audyt poprawności zastosowania formuły realizacyjnej partnerstwa publiczno- prywatnego w projekcie System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 15. Analiza możliwości i opłacalności realizacji inwestycji pn. Zakład Przetwarzania odpadów przy Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu 16. Studium Wykonalności dla projektu pn. Utworzenie Śląskiego Centrum Naukowo Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. dla Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. 17. Analiza przedrealizacyjna w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla projektu pn. Zintegrowane połączenie Aglomeracji Górnośląskiej z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice-Pyrzowice zawierająca, jako element główny Centrum Przesiadkowe w Bytomiu dla Urzędu Miasta w Bytomiu 18. Analiza opłacalności inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla inwestycji pn. Budowa ośrodka sportów zimowych w Chełmie dla Urzędu Miasta Chełm 19. Analiza opłacalności inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla inwestycji pn. Centrum sportów wodnych modernizacja kąpieliska Glinianki w Chełmie dla Urzędu Miasta Chełm 20. Doradztwo prawne w zakresie wyboru inwestora prywatnego dla projektu pn. Budowa ośrodka sportów zimowych w Chełmie, dla Urzędu Miasta Chełm 21. Analiza pn. Sposób wdrożenia przedsięwzięcia z udziałem Gminy Szczecin i partnera prywatnego w celu zaprojektowania i budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 22. Koncepcja oraz usługi doradcze dla przedsięwzięcia w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pn. Termy Warmińskie dla Powiatu Lidzbarskiego (Projekt Witold Grzybowski Główny Konsultant Collect Consulting w zakresie PPP). 23. Usługi doradcze w zakresie projektu pn. Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo Widowiskowej na granicy miasta Gdańska i Sopotu etap I (Projekt Witold Grzybowski Główny Konsultant Collect Consulting w zakresie PPP).

12 24. Analiza przedrealizacyjna w trybie ustawy o Partnerstwie Publiczno Prywatnym dla przedsięwzięcia z zakresu budownictwa mieszkaniowego dla użytku komunalnego, realizowanej z udziałem partnera prywatnego na zlecenie IMPEL Real Estate Sp. z o.o. (Projekt Witold Grzybowski Główny Konsultant Collect Consulting w zakresie PPP). 25. Analiza przedrealizacyjna w trybie ustawy o Partnerstwie Publiczno Prywatnym dla przedsięwzięcia z zakresu budownictwa mieszkaniowego dla użytku komunalnego, realizowanej z udziałem partnera prywatnego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Szubinie (Projekt Witold Grzybowski Główny Konsultant Collect Consulting w zakresie PPP. 26. Analiza przedrealizacyjna w trybie ustawy o Partnerstwie Publiczno Prywatnym dla przedsięwzięcia z zakresu budownictwa mieszkaniowego dla użytku komunalnego, realizowanej z udziałem partnera prywatnego na zlecenie Urzędu Miejskiego Lubinie (Projekt Witold Grzybowski Główny Konsultant Collect Consulting w zakresie PPP). 27. Doradztwo finansowe w zakresie wyboru źródła finansowania projektu (emisja obligacji przychodowych, kredyt EBI, Partnerstwo Publiczno Prywatne) pn. Wstępne studium wykonalności pozwalające na wybór optymalnego modelu funkcjonowania bytomskiego lecznictwa zamkniętego z uwzględnieniem możliwości budowy nowego szpitala na terenie miasta Bytomia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 28. Szkolenia z zakresu Partnerstwa Publicznego Prywatnego (przede wszystkim zagadnienia związane z kontrolą prawidłowości realizacji przedsięwzięć PPP, przykłady nieprawidłowości, formy przeprowadzania kontroli, ocenę PPP z punktu widzenia instytucji kontrolnych a także międzynarodowe standardy kontroli PPP) dla przedstawicieli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego, Prokuratury, Policji oraz Najwyższej Izby Kontroli na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. 29. Cykl szkoleń z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (przede wszystkim przygotowanie projektu od koncepcji aż do uchwały, omówienie ustawy o PPP od strony prawnej i organizacyjne; rola instytucji pozarządowych w prawodawstwie dotyczącym PPP oraz kontrola realizacji projektu PPP) - na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zapraszamy do współpracy

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej Europejska polityka energetyczna dr Rafał Cieślak Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz1

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA kancelaria doradztwa gospodarczego Warszawa 2012 Warszawa, 10 kwietnia 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo,

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport dotyczący rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze infrastruktury sportowej w Polsce. Od wejścia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Rynek PPP w Polsce 2010 Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r.

Rynek PPP w Polsce 2010 Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r. Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r. Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. PODSUMOWANIE... 5 3. RYNEK KONCESJI I PPP

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Oferta Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Spis treści Szanowni Państwo,... 3 Nasz potencjał... 4 Nasza oferta... 5 Szkolenia zamknięte wewnętrzne dla Firm... 5 Szkolenia otwarte... 6 Kadra trenerów

Bardziej szczegółowo

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie Katowice ul. Karłowicza 13 Tel: 32 730 2510, 32 730 2509, 32 730 2511 Dokument zrealizowany na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego Fax: 32 730 2512, biuro@ccinstitute.pl Studium możliwości wdrożenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org.

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org. PROGRAM BEZPIECZNI DLA ŚRODOWISKA Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjęto działania zmierzające do stworzenia s i wprowadzenia w praktyce programu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo