Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: PSE Operator S. A. Adres pocztowy: ul. Warszawska 165 Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Tel.: Anna Sas, Małgorzata Jakubowska Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwa i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwa i wydobycie węgla i innych paliw stałych Sektor wodny Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych 1 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

2 2 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

3 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucje zamawiające Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Obszar administracyjny gmin: Rzekuń, Troszyn ( powiat ostrołęcki, woj. Mazowieckie), Miastkowo, Śniadowo, Łomża (powiat łomżyński, woj. podlaskie), Rutki (powiat zambrowski, woj. podlaskie), Kobylin Borzymy, Sokoły, Wysokie Mazowieckie(powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie), Poświętne Łapy, Suraż, Turośń Kościelna (powiat białostocki, woj. podlaskie) Kod NUTS II.1.3) Ogłosze dotyczy Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Główne miejsce realizacji dostaw Kategoria usług: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik XVIIA i XVIIB do dyrektywy 2004/17/WE) Główne miejsce świadczenia usług Zamówienia publicznego Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba, lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Okres obowiązywania umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Okres w latach: LUB miesiącach: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT Waluta:: 3 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

4 LUB Zakres: między a Waluta:: Częstotliwość zamówień, które mają zostać udzielone (jeżeli jest znana): II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Budowa linii 400 kv Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew, tj.: zaprojektowa i wybudowa jednotorowej, napowietrznej linii 400 kv Narew-Ostrołęka łącz z pozyskam w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania ruchomościami na cele budowlane oraz ustanowiem służebności przesyłu dla budowy i eksploatacji linii wraz z rozbudową rozdzielni napowietrznej 400 kv w SE Narew o pola liniowe i pomiaru napięcia. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotyczących przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 134 ust 6 pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o wartości większej niż 20% wartości zamówienia. Szczegółowe wymagania i informacje oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Części II SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy i zostaną udostępnione Wykonawcom po zakończeniu oceny złożonych wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu (zwanego dalej Wnioskiem ). II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

5 II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli,oferty należy składać w odsieniu do(zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Tak jak w pkt II.1.5) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): LUB Zakres: między a Waluta:: Waluta:: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znana, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): LUB Zakres: między a II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) 30/12/2014 (dd/mm/rrrr) 5 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Wadium: ,00 zł wnoszone przed upływem terminu składania ofert Zabezpiecze należytego wykonania umowy: 3% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Zgod z warunkami umowy. III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli,opis szczególnych warunków: III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą ), tj.: - posiadają uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń, - posiadają zbędną wiedzę i doświadcze oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiąza innych podmiotów do udostępnia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia, - podlegają wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia. Wymagane informacje i dokumenty: 1) Oświadcze o spełnianiu warunków wynikających z artykułu 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu, jeżeli upraw do reprezentacji Wykonawcy wynika z dokumentów określonych w pkt 3) poniżej. 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadcze o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca zalega z opłacam podatków, opłat oraz składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy, wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 6 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

7 7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w: a) pkt 3), 4) i 6) powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (i) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości; (ii) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie; (iii) zalega z uiszczem podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) pkt. 5) powyżej składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy. 8) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 9) stosuje się odpowiednio. 9) Dokumenty, o których mowa w pkt. 7) a) (i), pkt 7a) (ii) oraz pkt. 7) b), powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt 7 a) (iii), powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. 10) W przypadku kiedy Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): 1. Warunki udziału w postępowaniu: 1.1 Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości mjszej niż ,00- zł. 1.2 Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Wymagane informacje i dokumenty: 2.1 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie mjszej niż ,00- zł., wystawiona wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 2.2 Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): 1. Warunki udziału w postępowaniu 1.1 W okresie ostatnich 5 lat przed dm wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wybudował li napowietrzne o napięciu 220kV lub wyższym o łącznej długości mjszej niż 20 km oraz dostarczy potwierdze należytego wykonania tych robót wystawione przez klienta. 1.2 W okresie ostatnich 5 lat przed dm wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wybudował mj niż 2 pola napowietrzne rozdzielni elektroenergetycznych o napięciu 220 kv lub wyższym oraz dostarczy potwierdze należytego wykonania tych robót wystawione przez klienta. 1.3 W okresie ostatnich 5 lat przed dm wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmj jeden projekt budowlany oraz co najmj jeden projekt wykonawczy dotyczący budowy linii napowietrznych o napięciu 220 kv lub wyższym oraz dostarczy potwierdze należytego wykonania tych prac wystawione przez klienta. 7 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

8 1.4 W okresie ostatnich 5 lat przed dm wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmj jeden projekt budowlany oraz co najmj jeden projekt wykonawczy dotyczący budowy pól napowietrznych rozdzielni o napięciu 220 kv lub wyższym oraz dostarczy potwierdze należytego wykonania tych prac wystawione przez klienta 1.5 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi uprawnia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia w zakresie: - konstrukcyjno budowlanym; - telekomunikacyjnym; - instalacyjnym: do sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodne z rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz.578 z dnia 16 maja 2006r z późn. zm.) i posiadającymi uprawnia budowlane bez ograniczeń dla określonej specjalności. 1.6 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z dnia r. z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 1.7 Wykonawca spełnia wymogi jakościowe w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi tj. : a) posiada wdrożony i zatwierdzony przez osobę lub organ uprawniony do reprezentowania Wykonawcy system zarządzania projektami lub b) dysponuje lub będzie dysponował co najmj 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniającą wymagania kwalifikacyjne w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone Certyfikatem Project Management organizacji International Project Management Association (IPMA) lub Project Management Institute (PMI). 2. Wymagane informacje i dokumenty 2.1 Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dm wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 5 lat, to w tym okresie, robót wskazanych w pkt 1.1 powyżej z podam: długości linii, nazwy, napięcia, dat wykonania, nazwy klienta wraz załączonymi dokumentami wystawionymi przez klienta potwierdzającymi, że roboty te zostały należycie wykonane. 2.2 Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dm wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 5 lat, to w tym okresie, robót wskazanych w pkt 1.2 powyżej z podam: nazwy pola, nazwy obiektu, w którym pole zostało wybudowane, napięcia, dat wykonania, nazwy klienta wraz załączonymi dokumentami wystawionymi przez klienta potwierdzającymi, że roboty te zostały należycie wykonane. 2.3 Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dm wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 5 lat, to w tym okresie, prac wskazanych w pkt 1.3 powyżej z podam projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących budowy linii napowietrznych o napięciu 220 kv lub wyższym z podam: nazwy linii, napięcia, dat wykonania projektu, nazwy klienta wraz załączonymi dokumentami wystawionymi przez klienta potwierdzającymi, że prace te zostały należycie wykonane. 2.4 Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dm wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 5 lat, to w tym okresie, prac wskazanych w pkt 1.4 powyżej z podam projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących budowy pól napowietrznych rozdzielni o napięciu 220 kv lub wyższym z podam: nazwy pola, nazwy obiektu, w którym pole zostało wybudowane, napięcia, dat wykonania, nazwy klienta wraz załączonymi dokumentami wystawionymi przez klienta potwierdzającymi, że roboty te zostały należycie wykonane. 2.5 Oświadcze, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o których mowa w pkt. 1.5 powyżej, posiadającymi uprawnia budowlane bez ograniczeń do wykonywania prac w specjalnościach budowlanych wymienionych w pkt. 1.5 powyżej. 8 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

9 2.6 Oświadcze, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru, o których mowa w pkt. 1.6 powyżej. 2.7 Oświadcze, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi kwalifikacje, o których mowa w pkt.1.7 lub posiada wdrożony i zatwierdzony przez Zarząd Wykonawcy systemem zarządzania projektami zgod z pkt. 1.7 powyżej. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli, odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykona usługi 9 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

10 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli,należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) Najniższa cena LUB Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) 10 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

11 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający(jeżeli dotyczy) BP/39/2008/MJ IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Okresowe ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: /S - z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta:: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 02/02/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.7) Warunki otwierania ofert Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Miejsce (jeżeli dotyczy): Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert(jeżeli dotyczy) 11 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

12 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: Projekt, którego dotyczy zamówie ubiega się o dofinansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 1) Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważ zostało dołączone do Wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu (dalej wniosek). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarial potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest czytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 2) W przypadku wniosku składanego przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia dokumenty określone w III.2.1) pkt 3) do 9) oraz w III.2.2)2. pkt 2.2 składa każdy z Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia. 3) Wymaga się, aby wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki. 4) Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 5) Wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską. 6) Wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy złożyć w 4 egzemplarzach (oryginał i 3 kopie). 7) Wskazane jest aby wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu był dostarczony w opakowaniu. Opakowa wniosku powinno być opisane w następujący sposób: Wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu na / Budowę linii 400 kv Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew / oraz win zawierać dopisek Nie otwierać przed dm r., godz ". 8) Zamawiający wymaga, aby wnioski przekazane faksem lub drogą elektroniczną zostały zwłocz potwierdzone pisem. 9) Wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy złożyć pod adres: PSE Operator S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna, Biuro Przetargów, pok. 127 A (+1). 10) Zamawiający dokona oceny spełnia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do wniosku dokumentów i oświadczeń. 11) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/ spełnia. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10, Zamawiający zaprosi do składania ofert dziesięciu Wykonawców, którzy wybudowali lub zmodernizowali łącz najdłuższe odcinki linii, o których mowa w III.2.3)1. pkt ) Przedmiotowe postępowa prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu składają wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu w oparciu o nijsze Ogłosze o zamówieniu. Zgod z art. 51 ust 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający przekazuje Wykonawcy wraz z zaproszem do składania ofert, co nastąpi po sprawdzeniu przez Zamawiającego spełnia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. 12 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

13 13) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści ogłoszenia. VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Adres pocztowy: Aleja J. Ch. Szucha 2/4 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.:+48 (22) Faks: +48(022) Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Faks: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: 13 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

14 VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwoła wnosi się do Prezesa Urzędu w termi 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Faks: Adres internetowy (URL): Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych Kod pocztowy: Tel.: VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: Data wysłania automatycz się zaktualizuje, kiedy ogłosze zosta wysłane do publikacji 14 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

15 ZAŁĄCZNIK A DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): 15 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

16 ZAŁĄCZNIK B (1) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr NAZWA 1) KRÓTKI OPIS 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Jeżeli jest znana, szacunkowy koszt bez VAT(podać wyłącz dane liczbowe): LUB Zakres: między a Waluta:: Waluta:: 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 16 / 16 SIMAP2_Jakubowska - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL Obsługa techniczna autobusów szynowych. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL Obsługa techniczna autobusów szynowych. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Świadcze usług pralniczych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID:2010-172533 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 447374409. Faks:

Tel.: +48 447374409. Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakup wysoko-pokładowego autokaru klasy lux i samochodu 9-osobowego typu bus

Zakup wysoko-pokładowego autokaru klasy lux i samochodu 9-osobowego typu bus UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo