Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study)"

Transkrypt

1 Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) PROGRAM SZKOLENIA Godziny Temat Rejestracja i powitanie uczestników Omówienie dostępnych funduszy i programów: podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie zgodność z celami programu, czas realizacji, beneficjenci, czyli kim jestem, czym się zajmuje - PKD, lokalizacja i delokalizacja przedsięwzięcia, powiązania kapitałowe, projekty rodzaje i typy kryteria aplikowania i ścieżka oceny projektu 2. Innowacyjność jak ją rozumieć, udowodnić, wdrożyć w projekcie Typologia innowacyjności wg Oslo Manual 2005 (produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa) Okres stosowanie technologii na świecie a rozproszenie technologii 3. Katalog kosztów kwalifikowanych, czyli co można sfinansować Inwestycja, zatrudnienie, doradztwo, szkolenia Zasady wydatkowania środków Przerwa kawowa Identyfikacja i implikacja w projekcie kluczowych czynników sukcesu Innowacje Kreacja nowych miejsc pracy Potencjał wnioskodawcy Badania i rozwój Ochrona własności przemysłowej Internacjonalizacja działalności Kooperacja, współpraca i aktywizacja gospodarcza otoczenia Rozwiązania proekologiczne Polityki horyzontalne Unii Europejskiej 5. Montaż finansowy projektu Finansowanie na poziomie działania Środki własne, dotacja, kredyt, leasing, pożyczka Harmonogram płatności (płatności częściowe, płatność końcowa) Przerwa na lunch Dokumentacja aplikacyjna jak przygotować, zlecić, zweryfikować Biznes plan Wniosek o dofinansowanie projektu Załączniki 7. Panel dyskusyjny oraz konsultacje indywidualne GŁÓWNE ŹRÓDŁA WSPARCIA BEDĄCE TEMATYKĄ SZKOLENIA: Program Badań Stosowanych str. 1

2 Typ beneficjentów: w ścieżce A: jednostki prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe oraz centra naukowe Polskiej Akademii Nauk. w ścieżce B: konsorcja oraz centra naukowo-przemysłowe, w których partnerem jest co najmniej jeden przedsiębiorca, którego rolą jest między innymi zapewnienie osiągnięcia celów praktycznych projektu. Rodzaje projektów: badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne (z możliwością badań podstawowych do wysokości 15% całkowitego budżetu projektu, realizowane przez jednostkę naukową); badania przemysłowe; techniczne studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych. Poziom dofinansowania: jednostki naukowe, do której nie mają zastosowania obowiązujące przepisy o pomocy publicznej (w szczególności przepisy rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej) 100% małe/ mikroprzedsiębiorstwa - maks 80%, średnie przedsiębiorstwa - maks. 75% duże przedsiębiorstwa - maks. 65% Maksymalna kwota wsparcia: Nie dotyczy Innotech Typ beneficjentów: w ścieżce In-Tech: konsorcja naukowe (z koniecznym udziałem przedsiębiorstw), przedsiębiorcy (mikro-, mali, średni (MŚP) i duże firmy), Centra naukowo-przemysłowe w ścieżce Hi-Tech: przedsiębiorcy - mikro-, mali, średni (MŚP) z obszaru zaawansowanych technologii (definicja na podstawie: EUROSTAT 2011 r.) Termin naboru wniosków: czerwiec 2012r. Rodzaje projektów: badania przemysłowe prace rozwojowe prace przygotowawcze do wdrożenia (w szczególności: dokumentacja wdrożeniowa, zabezpieczenie praw własności przemysłowej, testy, certyfikaty, badania rynku) - w ścieżce In- Tech prace przygotowawcze do wdrożenia, realizowane jako zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji w ścieżce Hi-Tech Poziom dofinansowania: In-tech: FAZA A - faza badawcza jednostki naukowe: dofinansowanie zadań badawczych - do 100% przedsiębiorcy: pomoc publiczna na badania i rozwój małe/ mikroprzędsiębiorstwa (badania przemysłowe - do 80%, prace rozwojowe - do 60%) średnie przedsiębiorstwa (badania przemysłowe - do 75%, prace rozwojowe - do 50%) duże przedsiębiorstwa (badania przemysłowe - do 65%, prace rozwojowe - do 40%) str. 2

3 FAZA B przygotowanie do wdrożenia Przedsiębiorcy - do 90% kosztów kwalifikowanych (pod warunkiem nieprzekroczenia pomocy de minimis) w szczególności koszty: zabezpieczenia praw własności przemysłowej, opracowania dokumentacji wdrożeniowej, testów, certyfikacji Hi-tech: Pomoc publiczna na B+R dla MŚP małe/ mikroprzedsiębiorstwa: (BPRZEM = maks 80%, PROZ = maks. 60%) średnie przedsiębiorstwa: (BPRZEM = maks 75%, PROZ = maks. 50%) Pomoc publiczna dla MŚP na zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (łącznie nie więcej niż 200 tys. euro w okresie 3 lat) Maksymalna kwota wsparcia: In-Tech: 10 mln PLN Hi-Tech: 5 mln PLN Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej program pilotażowy Typ beneficjentów: Mali i średni przedsiębiorcy Termin naboru wniosków: drugi kwartał 2012r. Rodzaje projektów: Wsparcie na pierwsze wdrożenie Informacje szczegółowe: Wsparcie na pierwsze wdrożenie będzie mogło być udzielone jeżeli przedsiębiorca przedstawi dokument patentowy lub dowód dokonania zgłoszenia w celu uzyskania patentu i kopię sprawozdania o stanie techniki sporządzonego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej bądź równoważny dokument w przypadku zagranicznej procedury uzyskania patentu uprawdopodabniający spełnienie kryteriów nowości i przydatności do przemysłowego stosowania, o których mowa odpowiednio w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest twórcą wynalazku lub nie jest uprawniony do uzyskania patentu będzie musiał również przedstawić dowód prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku. Wsparcie może być udzielone wyłącznie na pierwsze wdrożenie wynalazku co oznacza, że nie będzie można go uzyskać jeżeli na terytorium Unii Europejskiej produkt lub sposób będący przedmiotem wynalazku był wytwarzany lub używany w sposób zarobkowy lub zawodowy. Poziom dofinansowania: Maksymalnie 50% Maksymalna kwota wsparcia: str. 3

4 20 mln PLN (w tym wartość wsparcia na pokrycie kosztów usług doradczych 1 mln PLN) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Typ beneficjentów: Przedsiębiorcy Termin naboru wniosków: Trwają ustalenia dotyczące terminu Rodzaje projektów: Działanie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców samodzielnie lub na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe bądź innych przedsiębiorców posiadających zdolność do realizacji prac badawczych. Od 2010 r. wprowadzono możliwość realizowania badań przemysłowych lub prac rozwojowych przez przedsiębiorcę wspólnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach tzw. efektywnej współpracy Działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu (tj. włącznie ze stworzeniem prototypu) Poziom dofinansowania: 85%. Maksymalna kwota wsparcia: Wsparcie w ramach działania 1.4. jest pomocą publiczną udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) EKSPERT Małgorzata Okularczyk Członek Zarządu Collect Consulting S.A. Absolwentka Studium Profesjonalne Zarządzanie Projektami: Metodyka Project Management zgodna z wymogami International Project Management Association. Absolwentka Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku, studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wykładowca na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych oraz Polskiego Instytutu Biznesu, Doradca Grupy Roboczej Konwentu Marszałków Województw RP ds. Regionalnych Systemów Innowacji. Specjalistka w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności na lata , Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, innowacji i inicjatyw parkowych (parki naukowo-technologiczne). Zrealizowała dotąd łącznie ponad 90 projektów. Autorka specjalistycznych publikacji dotyczących finansowania zewnętrznego oraz PPP. Kluczowe kwalifikacje: str. 4

5 menadżerskie zarządzanie projektami o wielomilionowych budżetach: Program Inwestycyjny Rozwoju Trakcji szynowej na lata (Tramwaje Śląskie S.A.), Kanalizacja Sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni jeziora Goczałkowickiego (Gmina Jasienica) Zarządzanie projektami doradczymi Małopolski Project Pipeline (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), Łódzki Project Pipeline (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) przygotowanie, analiza i opracowanie koncepcji prowadzenia działalności centrum pozyskiwania i obsługi inwestorów dla Aglomeracji Poznańskiej, w oparciu o Wielkopolskie Centrum Wspieranie Inwestycji Sp. z o.o Współudział w opracowaniu analizy techniczno - finansową zapotrzebowania na specjalistyczne wyposażenie laboratoriów w budynkach, które mają powstać na terenie Parku Naukowo - Technologicznego "Euro- Centrum", w związku z Projektem pod nazwą "Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł"; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. opracowanie koncepcji Analiza form funkcjonowania inwestorów prywatnych w kontekście funduszy strukturalnych na lata sporządzenie analizy polegającej na pozyskaniu know-how dotyczącego zakresu oferty usługowej Dolnośląskiego Parku Technologicznego oraz sposobu świadczenia usług na rzecz jego użytkowników. W ramach zlecenia przygotowano raport najlepszych praktyk wraz z odpowiednimi rekomendacjami oraz wyborem najwłaściwszych rozwiązań dla potrzeb funkcjonowania Dolnośląskiego Parku Technologicznego. Zamawiający Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Współpraca przy projekcie IMP3rove Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach realizowanego w ramach inicjatywy Europe INNOVA pod nadzorem Komisji Europejskiej Koordynator Regionalnego Biura Naboru i Doradztwa w województwie śląskim w ramach projektu Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu., administrowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości opracowanie założeń projektowych, wniosku, biznes planu, harmonogramów zadaniowo-finansowych, budżetów projektów, analiz finansowych i ekonomicznych, zarządzanie projektem, nadzór nad sprawozdawczością i ostateczne rozliczenie dla ponad 50 projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (inwestycyjnych, doradczych, szkoleniowych) dla MSP, NGO, JST wykładowca na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Technopark Gliwice, projekt: "INNTECH Propagowanie komercjalizacji technologii w środowisku akademickim Politechniki Śląskiej w Gliwicach", Zasady sporządzania biznes planu trener szkoleń: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Fundusze strukturalne w okresie programowania ; Wykorzystanie funduszy strukturalnych na certyfikację i modernizację parku maszynowego ; Możliwości dofinansowania jednostek służby zdrowia z funduszy strukturalnych na lata , Asystent Terenowy oraz Członek Komisji Oceny Projektów w projekcie SPO-RZL 8/2.1a/2006 Miasto Tychy Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów (opracowanie regulaminu Konkursu, zasad kwalifikacji programów rozwojowych, kryteriów wyboru i punktacji, ocena za pomocą karty oceny projektu programów rozwojowych, stworzenie listy rankingowej) Doradztwo nowotworzonym podmiotom gospodarczym MSEO Michał Stopa (rejestracja działalności, doradztwo gospodarcze, podatkowe, pozyskanie finansowania na inicjację działalności, ZPORR 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Doświadczenie zawodowe: Daty: od (m-c/rok) do Miejsce Firma Stanowisko Opis obowiązków (m-c/rok) Od 04/2005 do nadal Katowice Collect Consulting Dyrektor Działu Sp. Z o.o. Projektów Rozwojowych Zakres obowiązków: koordynacja i zarządzanie pracą Działu Projektów Rozwojowych, przygotowanie analiz i koncepcji przedsięwzięć rozwojowych: str. 5

6 inwestycyjnych, szkoleniowych, doradczych przygotowywanie wniosków, biznes planów, studium wykonalności dla przedsiębiorstw, JST i NGO przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie z funduszy unijnych doradztwo dla sektorów publicznego i prywatnego w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego, zarządzanie projektami rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków UE 0d 03/2004 do 03/2005 Wodzisław Śląski Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Wydział Promocji i Działalności Gospodarczej, Wodzisław Śląski Stażysta prowadzenie szkoleń z pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w szczególności z funduszy strukturalnych), zarządzania projektami Zakres obowiązków: kontakty z mediami i organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego, związkami kombatanckimi, klubami sportowymi itp. pozyskiwanie sponsorów, organizacja i udział w koordynacji projektów miękkich realizowanych w ramach PHARE CBC współudział organizacji uroczystości, event ów, konferencji, targów, i innych przedsięwzięć organizowanych przez Miasto tłumaczenie ofert inwestycyjnych Miasta Wodzisław na język angielski Inne ( np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.): Publikacje: Promotor nr 4/2007 Dofinansowanie nowoczesnego parku maszynowego str. 6

7 Fundusze Europejskie nr 6, listopad-grudzień 2007 Dobry pomysł to nie wszystko. Jak napisać dobry projekt aby dostać dotację Przegląd Komunalny nr 4/2008 PPP Czy w połączeniu z funduszami strukturalnymi będzie łatwiej? Gazeta finansowa. Poradnik finansowy dla MSP 25 kwiecień 08 maj 2008 Jak pozyskać fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Gazeta finansowa. Poradnik finansowy dla MSP 9-15 maj 2008 Droga po dotacje czyli unijne ABC Gazeta finansowa. Doradztwo dla firm sierpnia 2008 Można zarobić na śmieciach Gazeta finansowa. Poradnik finansowy dla MSP października 2008 Dofinansowanie przedsiębiorstwa M-design, nr 4/2008 Fundusze Europejskie nr 5, wrzesień-październik 2008 Dotacje na innowacje Fundusze Europejskie nr 5, wrzesień-październik 2008 Priorytetowe ścieki Fundusze Europejskie nr 1, styczeń luty 2009 Nowe konkursy na doradztwo i szkolenia Fundusze Europejskie nr 3, maj - czerwiec 2009 Dbając o zieloną przyszłość fundusze unijne na ochronę środowiska Fundusze Europejskie nr 6, listopad-grudzień 2009 Jak przygotować unijny projekt wodno-kanalizacyjny Fundusze Europejskie nr 2, marzec kwiecień 2010 Euro za zjechanie z drogi Prelekcje: Konferencja W Partnerstwie o Partnerstwie, tytuł: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata a Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Polski Instytut Biznesu, Katowice, grudzień 2007 III Ogólnopolska Konferencja Partnerstwo Publiczno-Prywatne szansą dla sektora publicznego i prywatnego, tytuł: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata a Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Instytut Nowych Technologii, Łódź, marzec 2008 Konferencja Unijna recepta dla służby zdrowia, tytuł: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Konfederacja Pracodawców Polskich i Partnerzy, Katowice, kwiecień 2008 Konferencja Unijne wsparcie inwestycji w ochronę środowiska, tytuł: Informacje o najważniejszych aspektach, szansach i barierach w pozyskiwaniu dotacji na ochronę środowiska przez samorządy w latach , Fundusze Europejskie, Poznań, listopad 2009 Odbyte szkolenia: Bezpieczeństwo imprez masowych ( ) Dotacje Unii Europejskiej na doradztwo szansą dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw ( ) Prawo Zamówień Publicznych ( ) Dotacje na inwestycje i na usługi doradcze dla MSP PHARE 2003 ( ) Technologie źródłem sukcesu polskich przedsiębiorstw ( ) Konsultant Funduszy Unijnych Jak bezpiecznie realizować inwestycje współfinansowane ze środków unijnych ( ) Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (seminarium) ( ) Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (warsztaty) ( ) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy w Praktyce ( ) Rozliczenia projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR ( ) Programy doradcze SPO WKP 2.1, PHARE 2003, ZPORR 3.4 część teoretyczna. Podnieś swoje kwalifikacje poznając fundusze unijne Dofinansowanie Projektów Doradczych ( ) Warsztaty z zakresu wypełniania wniosków w ramach programów doradczych Podnieś swoje kwalifikacje poznając fundusze unijne Dofinansowanie Projektów Doradczych ( ) Rozliczanie projektów doradczych Podnieś swoje kwalifikacje poznając fundusze unijne Dofinansowanie Projektów Doradczych ( ) Zasady udzielania dotacji z Programu ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ( ) Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki SPO RZL 2.3 A ( ) Warsztaty w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych do działań 2.3 i 2.4 ZPORR ( ) str. 7

8 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach ZPORR ( ) Wprowadzenie do nowych funduszy strukturalnych na lata ( ) Warsztaty Jak prawidłowo rozliczyć i zrealizować projekt SPO-WKP zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( ) Program Innowacyjna Gospodarka ( ) Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ( ) Konsultant Studiów Wykonalności ( ) i Pozyskiwanie dofinansowania na prace badawczo rozwojowe i wdrażanie ich wyników, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego ( ) Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce ( ) str. 8

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Let s realize your ideas Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r. Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo