Oferta szkoleń i doradztwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleń i doradztwa"

Transkrypt

1 Zobaczyć inaczej BIZNES INNOWACYJNE METODY ZARZĄDZANIA Oferta szkoleń i doradztwa

2 Jeżeli: Działania jednostek organizacyjnych dublują się, ponieważ przebieg procesów biznesowych nie jest opisany. W firmie brak jest jasno ustalonych reguł załatwiania powtarzających się reklamacji w procesie obsługi klienta. Zbyt często trzeba uiszczać wysokie kary za opóźnienia w dostawach dla kontrahentów. Uruchamiane projekty nie mają ściśle zdefiniowanego uzasadnienia biznesowego lub tracą je w trakcie swojego trwania. biznes Kierownictwu firmy trudno ocenić, na jakim etapie i w jakiej kondycji są projekty. Harmonogramy prac nie odzwierciedlają niezbędnych działań. Koszty przekroczyły zaplanowany poziom, a informacja o tym dotarła do Zarządu z dużym opóźnieniem, uniemożliwiając podjęcie szybkich działań naprawczych. Dane konieczne do podjęcia decyzji są trudne do pozyskania, a ich opracowanie wymaga każdorazowo długiej i mozolnej pracy. Nikomu nie udaje się zapanować nad wielością wersji dokumentów powstających w pracy zespołowej.... to znaczy, że istnieje przestrzeń do wprowadzenia zmian, służących poprawie funkcjonowania Państwa organizacji. Zapraszamy do wspólnej analizy powyższych zagadnień w celu określenia możliwości przełamania barier. Mamy do zaoferowania ekspercką wiedzę i unikalne doświadczenie w zakresie modelowania procesów, zarządzania projektami oraz zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych wspomagających i ułatwiających codzienną pracę. 1

3 Jak działa organizacja? Zarządy firm często stają przed dylematem, w jaki sposób ma być zarządzana ich organizacja: projektowo, procesowo, czy też w sposób uwzględniający oba typy działalności. Intuicja nie jest właściwym narzędziem umożliwiającym rozwiązywanie tego typu dylematów, gdy trzeba operować modelami rzeczywistości o bardzo wielu zmiennych. STRATEGIA ZMIANY EWOLUCYJNE ZARZĄDZANIE SŁABE I SPORADYCZNE ZAANGAŻOWANIE ŁAD ORGANIZACYJNY SILNE I CZĘSTE KONFLIKTY RADYKALNE ZMIANY NIEWIELKIE ZAGROŻENIE DZIAŁAJĄCY BIZNES PROCESY STABILNE RELACJE MIĘDZYLUDZKIE ZARZĄDZANIE SILNE I NIEUSTANNE ZAANGAŻOWANIE ZMIANA BIZNESOWA PROJEKT WYSOKIE RYZYKO UPORZĄDKOWANIE I POWTARZALNOŚĆ KULTURA I TRADYCJA TYMCZASOWA STRUKTURA ZMIANA UZASADNIONA BIZNESOWO Standardy i metodyki, z którymi zapoznajemy naszych klientów w procesie edukacyjnym i doradczym, pozwalają odwzorować złożoną rzeczywistość za pomocą uproszczonych modeli, wystarczających do odzwierciedlenia faktycznych warunków środowiska firmy. Przekazujemy wiedzę płynącą ze współczesnych teorii zarządzania, niezbędną do podjęcia optymalnych decyzji oraz pomagamy zdobyć umiejętności konieczne do ich realizacji. 2

4 Procesy i projekty w biznesie SUKCES W POŁĄCZENIU = ŁAD ORGANIZACYJNY! Oferujemy szkolenia dostarczające umiejętności właściwego planowania, efektywnego wdrażania oraz zarządzania procesami i projektami, doboru najlepszych metodyk i standardów, a także skutecznej kontroli realizacji podejmowanych przedsięwzięć. Uczymy biznesowego wykorzystania aplikacji biurowych oraz narzędzi i platform informatycznych do wsparcia procesów pracy w środowisku lokalnym, mobilnym i rozproszonym: Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie projektami, Narzędzia informatyczne dla biznesu. Nasza starannie przygotowana oferta edukacyjna dostarcza bogatych możliwości naszym klientom, ponieważ: kładziemy nacisk na biznesowe wykorzystanie wiedzy, śledzimy trendy i stale aktualizujemy naszą ofertę, przekazujemy praktyczną wiedzę o zarządzaniu i obalamy mity, promujemy wyłącznie sprawdzone rozwiązania - znamy ich zalety i wady, skupiamy się na zastosowaniach, a nie na narzędziach, wykładowcami są doświadczeni trenerzy - praktycy, nasze szkolenia mają często formę warsztatową, uczymy konkretnych umiejętności. Szkolenia to jednak zaledwie początek drogi, którą przebywamy z naszymi klientami. W kolejnych krokach oferujemy usługi analityczne i doradcze w zakresie zarządzania przedsięwzięciami i procesami. Podejmujemy się prowadzenia projektów na zlecenie oraz projektowania i wdrażania biur projektów. Wykonujemy także inne usługi związane z zarządzaniem organizacjami oraz zaawansowanym wykorzystaniem narzędzi informatycznych w praktyce biznesowej firm. Naszym celem jest pomoc w rozwoju biznesu naszym klientom. Działamy programowo, nie akcyjnie. 3

5 Zarządzanie procesami biznesowymi Zarządzanie Procesami Biznesowymi (BPM Business Process Management) pomaga rozwiązać szereg problemów istotnych w zarządzaniu działalnością operacyjną organizacji: Jak uzyskać zindywidualizowaną ocenę firmy? procesy Jak zmodyfikować strukturę organizacyjną w celu osiągnięcia większej efektywności? Jak mierzyć skuteczność procesów? Jak przygotować się do rzetelnego wdrożenia systemu zarządzania jakością? Jak zmniejszyć liczbę błędnie zrealizowanych zamówień? Jak zaprojektować wymagania dla nowego systemu informatycznego, by skutecznie wspierał działania biznesowe? Na rynku funkcjonuje wiele błędnych przekonań dotyczących zarządzania procesami biznesowymi. Zarządzanie Procesami Biznesowymi to dziedzina wiedzy, która pozwala przeprowadzić analizę działań operacyjnych, postawić diagnozę, uporządkować i opisać procesy, a w efekcie skutecznie udoskonalić biznes. Naszym celem jest zastąpienie funkcjonujących na rynku mitów praktyczną i aktualną wiedzą o procesowym zarządzaniu firmą oraz pomoc w jej wdrożeniu w organizacji klienta. Najważniejszą wartością, którą klient może uzyskać z udziału w szkoleniach z obszaru Zarządzania Procesami Biznesowymi, jest nabycie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów, w tym: dynamicznego Zarządzania Procesami Biznesowymi, które podlegają ciągłym i szybkim zmianom, ewolucyjnych zmian działających procesów, budowania mechanizmów kontrolowanego delegowania zadań wykonawcom procesów, dokumentowania procesów w trakcie ich wykonywania, formalnego zapisu procesów biznesowych za pomocą notacji BPMN. 4

6 Oferta szkoleniowa szkolenia koncentrują się wokół tematyki: szkolenia Nasze Procesowego zarządzania organizacją Analizy i modelowania procesów Definiowania i optymalizacji procesów Analizy istotności zdarzeń biznesowych Jeśli w Państwa organizacji zdarza się, że pracownicy muszą podejmować decyzje posługując się jedynie intuicją; jeśli panuje przekonanie, że procesy biznesowe występują tylko w korporacjach; jeśli każde działanie szeregowego pracownika wymaga akceptacji najwyższej instancji przełożonego, to zapraszamy na szkolenia z zakresu Procesowego zarządzania organizacją. Na szkoleniach z tego obszaru przekazujemy wiedzę na temat teorii zarządzania procesowego, analizy zdarzeń biznesowych zachodzących w organizacji, definiowania reguł biznesu i poprawnego zarządzania zasobami. Uczestnicy zapoznają się z elementami koniecznymi do definiowania procesu i zarządzania procesowego. Szkolenia i konsultacje skierowane są do osób mających wpływ i możliwość dokonania zmian w organizacji, kadry zarządzającej, analityków biznesowych oraz działów i komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za definiowanie reguł i procedur w organizacji. Jeśli w Państwa organizacji opisy procesów stanowią jedynie przyczynowo - skutkowy ciąg zdarzeń i zamiast oczekiwanych zysków z wdrożenia zarządzania procesowego stworzony został jedynie zbędny formalizm, spowalniający podejmowanie decyzji i utrudniający realizację zadań, to zapraszamy na szkolenia z zakresu Analizy i modelowania procesów. Na szkoleniach przekazujemy wiedzę o podstawowych i zaawansowanych zagadnieniach dotyczących procesów biznesowych, zapoznajemy z metodami przeprowadzania analizy i formalnymi metodami zapisu, jak BPMN i UML, ćwiczymy umiejętności modelowania i optymalizacji procesów. Szkolenia adresowane są do osób odpowiedzianych za analizę, wdrożenie i optymalizację procesów biznesowych w organizacji. 5

7 Jeśli w wyniku błędnie opisanego procesu wystąpił w Państwa organizacji paraliż decyzyjny, a pracownicy nie wiedzą, jakie podejmować działania. Jeśli mimo posiadania certyfikatu ISO 9001:2008 procesy nie przebiegają zgodnie z założeniami, to zapraszamy na szkolenia z Definiowania i optymalizacji procesów. Szkolenia przekazują wiedzę dotyczącą tworzenia właściwej definicji i opisu procesu, sposobów określania zakresu projektu analitycznego i wdrożeniowego, oraz zasad tworzenia poprawnej dokumentacji. Wiedza ta pozwoli kontrolować koszty wdrożenia oraz prewencyjnie eliminować problemy zarządzania organizacją, wynikające z niewłaściwego opisu procesów. Dzięki zrozumieniu zasad analizy oraz znajomości zachodzących procesów, możliwe jest wyeliminowanie ryzyka zablokowania ich przepływu. Szkolenia skierowane są do osób wdrażających filozofię procesowego zarządzania organizacją i zarządzających organizacją procesową. Jeśli podejmowali Państwo próbę wdrożenia zarządzania procesowego, wspomagając się przy opisie procesów jedynie zewnętrznymi konsultantami i wdrożenie nie powiodło się. Jeśli zamodelowany proces odnosił się szczegółowo do wszystkich zadań realizowanych w firmie a jego implementacja wywołała efekt odwrotny od oczekiwanego poprzez wydłużenie się czasu podejmowania decyzji i finalizacji zadań, to proponjemy udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących Analizy istotności zdarzeń biznesowych. Kluczowym elementem szkolenia jest aktywne współtworzenie opisu procesów przez jego uczestników. Odbywa się ono poprzez wprowadzenie do zajęć przykładów z Państwa organizacji. Możliwość tworzenia reguł biznesowych w miejscu ich zastosowania, przyczynia się do zwiększenia efektywności szkolenia oraz wzrostu zaangażowania uczestników w procesie uczenia się. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, to najważniejsze zadnie realizowane przez program szkolenia. Szkolenia adresowane są do wszystkich uczestników procesów w organizacji. 6

8 wsparcie Zastosowanie w praktyce organizacyjnej wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniach prowadzi do uzyskania namacalnych korzyści: lepszej organizacji pracy, obniżenia kosztów, szybszej od konkurencji reakcji na oczekiwania odbiorców i zmiany zachodzące na rynku. Czy to jednak wystarczy? Gdy firma decyduje się na przemodelowanie organizacji, zachodzi wiele zmian w jej procesach biznesowych. Organizacja musi wówczas znacznie zmodyfikować, albo wręcz od początku zamodelować schematy procesów. Pierwsze modele często obarczone są błędami i wymagają optymalizacji. Obszar ten to kolejna płaszczyzna do współpracy z Altkom Akademią. Służymy pomocą przy modelowaniu, analizie i optymalizacji procesów, a także przy wdrożeniu metodyk poprawy jakości: Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen. 7

9 Zarządzanie projektami Świadectwem profesjonalizmu oraz warunkiem odniesienia sukcesu w zarządzaniu przedsięwzięciami jest dysponowanie przez kierownika projektu ugruntowanym warsztatem zawodowym, obejmującym: umiejętność zastosowania uznanych metodyk, znajomość wspierających je technik, Kompetencje społeczne biegłe posługiwanie się wspomagającymi pracę narzędziami informatycznymi, wysokie kompetencje zarządzania ludźmi. PODSTAWY Metodyki i standardy Narzędzia Techniki WIEDZA EKSPERCKA Wymienione obszary tworzą Kwadrat Kompetencji Zarządzania Projektami. Zapraszamy na szkolenia prowadzone przez trenerów legitymujących się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas pracy projektowej w biznesie, zweryfikowanymi w trakcie setek godzin szkoleniowych w gronie firm z różnych branż. Potwierdzeniem najwyższych kompetencji Altkom Akademii w obszarze szkoleń z zarządzania projektami są międzynarodowe certyfikaty, reprezentujące podejście zwinne i kaskadowe. Altkom Akademia jest akredytowaną firmą szkoleniową w zakresie metodyki PRINCE2. Prowadzimy też szkolenia akredytowne z zarządzania ryzykiem i zarządzania biurem portfela Programu Projektu. Oferujemy szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz egzaminy na poziomie Foundation i Practitioner. Posiadamy status Global Registered Education Provider (REP) nadawany przez Project Management Institute (PMI ). Realizujemy szkolenia zaaprobowane przez PMI oparte na PMBOK Guide. Umożliwiamy pozyskanie punktów PDU niezbędnych do utrzymania tytułu PMP. Jesteśmy członkiem instytucjonalnym International Project Management Association Polska. Nasze szkolenia są zgodne z wytycznymi IPMA w zakresie metodyki IPMA ICB. Jako jedna z niewielu organizacji w Polsce oferujemy szkolenia akredytowane z egzaminem ze zwinnej metodyki Agile Project Management, na podstawie akredytacji otrzymanej od APMG-International AgilePM. Zarządzania zespołem, uczymy także w oparciu o metodykę SCRUM. Przygotowujemy do egzaminu Professional Scrum Master. PRINCE2, M_o_R, P3O are registered trade marks of AXELOS Limited. Logo Swirl is a trade mark of AXELOS Limited. PMI, PMP i PMBOK Guide are registered marks of Project Management Institute Inc. ICB is a registered trade mark of IPMA in Switzerland and other countries. The APMG-International AgilePM and Swirl Device logo is a trade mark of The APM Group Limited. 8

10 Oferta szkoleniowa szkolenia Szkolenia i konsultacje z zakresu zarządzania projektami kierujemy do osób, które: Rozpoczynają swoją karierę zawodową związaną z zarządzaniem projektami - by zbudować solidne podstawy do rozwijania kompetencji. Zamierzają poznać międzynarodowe standardy i metodyki kaskadowe i zwinne - by uczyć się nie tylko na własnych błędach i doświadczeniach. Planują opanowanie narzędzi wspierających prowadzenie projektów - by usprawnić wykonywanie zadań przez zespół projektowy. Chcą poznać zaawansowane techniki - by opanować tajniki zarządzania harmonogramem, budżetem, jakością, ryzykiem oraz wieloma innymi obszarami w projektach. Dostrzegają, że profesjonalne zarządzanie projektem wymaga pracy z ludźmi, a więc wysokich kompetencji społecznych, pozwalających odpowiednio przygotować zespół, a następnie poprowadzić go z sukcesem przez wiele projektów. Czy to jednak wystarczy? Gdy firma przekształca się w organizację projektową, pojawia się potrzeba przeniesienia wiedzy poszczególnych pracowników na wiedzę organizacji. Altkom Akademia proponuje szkolenia, jako skuteczną drogę do pozyskania kompetencji w zakresie wdrożeń standardów zarządzania projektami oraz tworzenia biur projektów. 9

11 Ale szkolenia to nie wszystko wsparcie Zdobyta wiedza powinna zostać dobrze ugruntowana - tylko wtedy może być właściwie wykorzystywana. Dlatego dodatkowo oferujemy naszym klientom: Doradztwo przy tworzeniu biura projektów i zarządzaniu nim, w zakresie: analiz, koncepcji, strategii oraz nadzoru merytorycznego nad tworzeniem biura projektów i wdrażaniem metodyki zarządzania projektami w organizacji, wsparcia merytorycznego kierowników biura projektów, analizy potrzeb szkoleniowych w organizacji pod kątem budowania organizacji projektowej. Mini-audyty projektów oraz zasad stosowania metodyk zarządzania projektami w organizacji. Gry i warsztaty strategiczne pozwalające na weryfikację własnych kompetencji w rzeczywistym środowisku projektowym oraz określanie ścieżek rozwojowych dla zespołów i organizacji. Outsourcing kierowników projektów oraz usług wirtualnego biura projektu. 10

12 narzędzia 11 Narzędzia informatyczne dla biznesu Analizowanie i przetwarzanie informacji, praca grupowa i komunikacja oraz gromadzenie i korzystanie ze wspólnych zasobów wiedzy stoją u podstaw każdej organizacji, przedsięwzięcia projektowego czy procesu. Aplikacje informatyczne służące do analizy, interpretacji oraz prezentacji danych, to podstawowe narzędzia pracy kadry zarządzającej każdego szczebla, specjalistów różnych dziedzin, a także szeregowych pracowników. W obszarze Narzędzia informatyczne dla biznesu Altkom Akademia oferuje szkolenia pozwalające uczestnikom nabyć i udoskonalić umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych: pakietów biurowych, portali korporacyjnych, narzędzi wymiany informacji i komunikacji. Dobre ich opanowanie pozwoli łatwiej i efektywniej rozwiązywać konkretne problemy biznesowe, przy jednoczesnym zachowaniu jakości i wydajności pracy. Szkolenia skierowane są do wszystkich użytkowników narzędzi informatycznych: kadry menedżerskiej, specjalistów, analityków danych, pracowników operacyjnych, członków zespołów projektowych. Oferta została podzielona na grupy z myślą o funkcjonalnym wykorzystaniu różnych narzędzi informatycznych: Analiza danych i modele biznesowe Zbieranie, przetwarzanie i prezentacja danych Przetwarzanie tekstu i grafiki Tworzenie prezentacji i publikacji Publikacja w sieci Narzędzia wspierające zarządzanie projektami Praca grupowa i komunikacja Adobe Dreamweaver PRZETWARZANIE Adobe Photoshop TEKSTU I GRAFIKI Adobe Illustrator PUBLIKACJA Adobe Acrobat MS PowerPoint PREZENTACJA MS Word zaawansowany OO Impress MS Visio OO Writer MS Word podstawowy KOMUNIKACJA PRACA GRUPOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MS Outlook podstawy MS Outlook w pracy grupowej Business Contact Manager MS Visio SharePoint MS Project Enterprise Project Management MS Excel i VBA MS Excel statystyka MS Excel w biznesie MS Excel zaawansowany OO Calc MS Excel podstawy MS Access i VBA MS Access Business Objects Crystal reports MODELOWANIE BIZNESOWE ZBIERANIE PRZETWARZANIE PREZENTACJA DANYCH ANALIZA DANYCH ANALIZA DANYC

13 Oferta szkoleniowa szkolenia Wprowadzają Państwo nowe produkty na rynek? Trzeba oszacować przyszłe koszty i przychody uwzględniając wartość pieniądza w czasie, wyznaczyć próg rentowności lub przeanalizować różne warianty cenowe? Wybierając ścieżkę kursów Analiza danych i modele biznesowe - poznają Państwo możliwości, zastosowania MS Excel w tym kontekście. Co miesiąc muszą Państwo tworzyć raporty podsumowujące dużą ilość danych z różnych źródeł i tworzyć z nich prezentacje? Za każdym razem mozolnie trzeba przetwarzać obszerne tabele? Wybierając ścieżkę Zbieranie, przetwarzanie i prezentacja danych - nauczą się Państwo efektywnie wykorzystywać aplikację MS Accsess do zautomatyzowania procesów pobierania danych, tworzenia z nich raportów oraz eksportowania gotowych raportów w postaci tabel do arkuszy MS Excel ub prezentacji MS PowerPoint. Państwa prezentacje składają się głównie z czystego tekstu? Jedyne elementy graficzne to nieruchome obrazki pobrane z galerii clipartów? Aby nauczyć się tworzyć własne interaktywne i oryginalne elementy graficzne oraz komponować je w atrakcyjną, należy skorzystać ze szkoleń z obszaru Tworzenie prezentacji i publikacji. Korzystają Państwo z edytora tekstu jak z maszyny do pisania? Codziennie muszą Państwo redagować podobne dokumenty, w których zmienia się tylko nieznaczna cześć, na przykład tabelka z cennikiem stworzonym za pomocą programu MS Excel? Wysyłają Państwo dziesiątki prawie jednakowych pism, w których zmianie ulegają tylko nagłówki z nazwiskiem adresata? Na szkoleniach z Przetwarzania tekstu i grafiki - nauczą się Państwotworzenia profesjonalnych szablonów dokumentów i wypełniania ich treścią, która zostanie sformatowana automatycznie. Dowiedzą się Państwo jak wykorzystać program MS Word do zorganizowania korespondencji seryjnej. 12

14 Oferta szkoleniowa szkolenia Państwa strona WWW została stworzona przez zewnętrzną firmę? Każda jej modyfikacja wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem dla dostawcy? Wybierając szkolenie Publikacja w sieci - nauczą się Państwo samodzielnie modyfikować swoją stronę, umieszczać na niej nowe treści i elementy graficzne. Poznali Państwo metodyki zarządzania projektami? Wiedzą już jak zarządzać zasobami, definiować zadania i kamienie milowe? Stoją Państwo przed koniecznością przygotowania planu projektu? Dzięki odpowiednim dla tego zadania narzędziom, np. aplikacji MS Project, mogą Państwo podnieść efektywność swojej pracy. Tego jak z nich korzystać, dowiedzą się Państwo wybierając szkolenie z obszaru Narzędzia wspierające zarządzanie projektami. Stosują Państwo metody pracy grupowej? Pracownicy wymieniają się danymi i dokumentami za pomocą urządzeń przenośnej pamięci? Codzienną troską jest kontrola nad spójnością i poprawnością danych, po to aby wszyscy pracowali na aktualnych wersjach dokumentów? Na szkoleniach Praca grupowa dowiedzą się Państwo, jak za pomocą narzędzi wspomagających pracę grupową typu SharePoint współdzielić informacje i dokumenty w intranecie. Na szkoleniach Komunikacji dowiedzą się Państwo, jak planować i przydzielać zadania korzystając z aplikacji MS Outlook. 13

15 Metodyka pracy z klientem metodyka W zależności od potrzeb, naszym klientom oferujemy: Szkolenia otwarte według standardowych programów w wielu różnych terminach we wszystkich ośrodkach Altkom Akademii, Szkolenia zamknięte zakresem tematycznym, poziomem zaawansowania oraz terminami i lokalizacją dostosowane do potrzeb klienta, Projekty edukacyjne będące odpowiedzią na precyzyjnie zbadane potrzeby szkoleniowe. Wspólnie z klientem określamy zakres szkoleń, dopasowanie do specyfiki, metody i terminy realizacji, sposób pomiaru efektywności procesu edukacyjnego oraz wsparcie poszkoleniowe. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w doborze szkoleń najlepiej dopasowanych do warunków organizacyjnych firmy oraz wiedzy i potrzeb uczestników szkoleń. Organizacja szkoleń Zajęcia standardowo realizowane są w profesjonalnie wyposażonych ośrodkach Altkom Akademii, przygotowanych do prowadzenia szkoleń z najnowszych technologii informatycznych. Ośrodki zapewniają, komfortowe sale, z możliwością dostępu do komputerów i Internetu oraz catering w trakcie zajęć. Na życzenie klienta możliwe jest zorganizowanie szkolenia w jego siedzibie lub innej lokalizacji. Terminy realizacji szkoleń otwartych planujemy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i publikujemy na bieżąco na stronie Terminy szkoleń zamkniętych dopasowujemy do potrzeb i oczekiwań klienta. 14

16 René Magritte, Homesickness, 1941 obraz olejny, Galeria Isy Brachot, Bruksela Kontakty Warszawa , ul. Chłodna 51 telefon: Gdynia , ul. Władysława IV 43 telefon: Poznań , ul. Baraniaka 88B telefon: Łódź , Al. Kościuszki 103/105 telefon: Infolinia Kraków , ul. Mogilska 65 telefon: Wrocław , ul. Bema 2 telefon: Katowice , ul. Sobieskiego 11 telefon:

TECHNOLOGIE NARZĘDZIA I INFRASTRUKTURA IT. Oferta szkoleń i doradztwa

TECHNOLOGIE NARZĘDZIA I INFRASTRUKTURA IT. Oferta szkoleń i doradztwa TECHNOLOGIE NARZĘDZIA I INFRASTRUKTURA IT Oferta szkoleń i doradztwa Czy współczesne przedsiębiorstwo może poprawnie Czy współczesne przedsiębiorstwo może poprawnie funkcjonować nie korzystając z wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem

Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej by Twój projekt był Twoim sukcesem SPIS TREŚCI 3-16 4-5 6-15 6 8 10 12 14 16 Analiza biznesowa Certyfikacja George Washington University

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a i n f o r m a t o r danych c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a kursy analizy Cieszę się, iż mogę przekazać w Państwa ręce kolejny Informator Centrum Szkoleniowego SPSS Polska.

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej

Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej Michał Bukowski Opiekun naukowy: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski Warszawa, czerwiec 2008-1 z 47 - Spis treści Wstęp wprowadzenie

Bardziej szczegółowo