Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv"

Transkrypt

1 Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock FOLDer informacyjny Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 40 pomiędzy SE Piła Krzewina SE Bydgo Na pasku na dole: Wykonawca: Konsorcjum Firm: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. lider konsorcj Selpol S.A. inwestor inżynier kontraktu wykonawca konsorcjum firm ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. Selpol S.A. Pile Elbud Kraków Sp. z o.o.

2 kto jest kim w inwestycji InwEStOR inżynier kontraktu PolSKie Sieci ElEKtROENERgetycZNE S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem To spółka, należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspiera- systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu jących realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności jako OSP określony jest Na w ustawie pasku Prawo na dole: osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór energetyczne. Wykonawca: inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kv i 220 kv oraz częstotliwości 50 Hz) do wszyst- Konsorcjum Firm: kich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie elektroenergetycznych (biuro projektów). szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem ZWSE Rzeszów bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego Sp. z o.o. lider konsorcjum oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. wykonawca konsorcjum Selpol firm S.A. Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv PSE InwEStycje S.A. pomiędzy SE Piła Krzewina SE Bydgoszcz Zachód Zakład WyKONawstwa Sieci ElEKtrycZNych RZESZów Sp. z o.o. lider konsorcjum Firma wyspecjalizowana w tworzeniu i realizowaniu infrastrukturalnych projektów energetycznych. Zajmuje się także modernizacją i konserwacją istniejących linii oraz stacji elektroenergetycznych. W ciągu 35 lat działalności wielokrotnie współpracowała m.in. z PSE S.A. i PGE S.A., realizując szereg projektów kluczowych dla krajowej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego. Wysoka jakość usług świadczonych przez ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. została doceniona przez niemiecką jednostkę certyfikującą TUV SUD Management Sernice GmbH, która przyznała rzeszowskiej firmie certyfikaty ISO 9001 i ISO Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A. Pile Kraków sp. z o.o. Firma prowadzi działalność dotyczącą projektowania, organizacji dostaw, realizacji produkcji budowlano-montażowej oraz serwisu linii stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, a także napowietrznych traktów światłowodowych. Współpracuje z największymi polskimi S.A. przedsiębiorstwami z branży Selpol elektroenergetycznej i aktywnie uczestniczy w projektach na rzecz operatorów sieci przesyłowej z Finlandii i Francji. Od ponad 14 lat w firmie wdrożony jest system zarządzania jakością oparty na międzynarodowych normach ISO 14001: 2004 oraz ISO 9001:2000. Spółka zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników posiadających międzynarodowe certyfikaty International Management Association, a także Project Management Institute. Pile Elbud Kraków Sp. z o.o. Spółka specjalizuje się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania, przez wykonawstwo i rozruch, aż do przekazania obiektu inwestorowi. Firma współpracuje m.in. z PSE S.A. i TAURON Dystrybucja S.A., na których zlecenie buduje i remontuje linie przesyłowe, trakty światłowodowe i stacje elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć. Od roku 2004 w firmie wdrożony jest system zarządzania jakością obecnie zgodny z normą ISO9001:2008. Firma posiada doświadczenie i certyfikaty uprawniające do kierowania całym cyklem realizacji inwestycji w oparciu o metodykę i standardy zarządzania projektem International Project Management Association i Project Management Institute.

3 spis treści Rola stacji elektroenergetycznej w systemie przesyłu i rozdziału energii elektrycznej 2 Procedura lokalizacyjna i środowiskowa 4 Znaczenie inwestycji 5 Stacja elektroenergetyczna Płock 6 Rozbudowa stacji 10 Oddziaływanie stacji elektroenergetycznej Płock na środowisko 11 Etap rozbudowy stacji 11 Etap eksploatacji 11 Pole elektromagnetyczne 12 Hałas (szum akustyczny) 14 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 16 Konstrukcje wysokie systemów 1 i 2 rozdzielni 400 kv

4 2 3 ElEKtROwnia Stacja elektroenergetyczna w pobliżu elektrowni Linia napowietrzna 220 lub 400 kv Systemowa stacja elektroenergetyczna 220/110 lub 400/220/110 kv Linie napowietrzne 110 kv Główny PuNKt Zasilania (GPZ) 110/20 kv Główny PuNKt Zasilania (GPZ) 110/15 kv Główny PuNKt Zasilania (GPZ) 110/10 kv Pola liniowe 3-6 (Miłosna, Rogowiec) rozdzielni 400 kv Linie napowietrzne lub kablowe średniego napięcia 20 kv 15 kv 10 kv ROLA STACJI ELEKtrOENERGetYCZNEJ W SYsteMIE przesyłu i rozdziału ENerGii ELEKtrYCZNEJ Przesył energii elektrycznej na drodze od wytwórców (elektrownie) do odbiorców wymaga korzystania z wielu urządzeń i obiektów elektroenergetycznych. Jednymi z ważniejszych są linie napowietrzne najwyższych napięć (o napięciu 400 kv i 220 kv) oraz systemowe stacje elektroenergetyczne o napięciu górnym 220 i/lub 400 kv. Energia elektryczna wytworzona w elektrowniach przesyłana jest liniami napowietrznymi najwyższych napięć (220 lub 400 kv) do ponad 100 systemowych stacji elektroenergetycznych rozmieszczonych na terenie całego kraju. W stacjach tych, po obniżeniu napięcia do 110 kv, energia elektryczna kierowana jest liniami napowietrznymi do wielu mniejszych stacji elektroenergetycznych o napięciu górnym 110 kv, zwanych Głównymi Punktami Zasilania (GPZ). W stacjach tych następuje dalsze obniżenie napięcia do poziomu 20, 15 lub 10 kv (tzw. napięcia średnie - ŚN) i rozdział energii elektrycznej przesyłanej do stacji transformatorowych zasilających większość odbiorców komunalnych (gospodarstw domowych) i przemysłowych. Stacja transformatorowa 20/0,4 kv Stacja transformatorowa 15/0,4 kv Linie napowietrzne lub kablowe niskiego napięcia Odbiorcy ENERgii elektrycznej Rys. 1. Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy Stacja transformatorowa 10/0,4 kv

5 4 5 PROceDURA LOKALIZACYJNA i środowiskowa Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacja każdej inwestycji, w tym rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock, odbywa się zgodnie z procedurami określonymi szczegółowo w przepisach prawa. Chcąc zrealizować tego rodzaju obiekt budowlany konieczne jest uzyskanie wielu decyzji, uzgodnień i opinii wydawanych przez różne organy administracji publicznej. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) nakłada na wykonawcę obowiązek uzyskania przed rozpoczęciem rozbudowy stacji elektroenergetycznej Płock decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednym z warunków uzyskania tej decyzji jest zgodność zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie dla tego przedsięwzięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej). Określone są w niej warunki związane z ochroną środowiska, jakie musi spełnić realizowane przedsięwzięcie, zarówno w czasie wykonywania prac budowlanych, jak i w okresie eksploatacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem właściwym do wydania takiej decyzji jest wójt gminy Stara Biała. Poprzedza ją procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (procedura OOŚ) z udziałem społeczeństwa, a także konieczność uzyskania stosownych uzgodnień (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie) i opinii (Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie). Podstawowym dokumentem umożliwiającym przeprowadzenie takiej oceny jest raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (raport OOŚ). Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może zapoznać się każdy zainteresowany. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w gminach: Stara Biała i Bielsk Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminach: Stara Biała i Bielsk Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport OOŚ) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa) Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia (OOŚ), zmierzające do wydania decyzji środowiskowej Wydanie przez właściwy organ (wójt gminy Stara Biała) decyzji środowiskowej Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane Wydanie przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń Przekazanie rozbudowanej stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock do użytkowania Rys. 2. Schemat ilustrujący przebieg procedury lokalizacyjnej i środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock Rys.3. Rysunek ilustrujący wzajemne połączenia liniami napowietrznymi o napięciu 400 i 220 kv stacji elektroenergetycznych: PLO - 400/110 kv Płock, WLA 400/220/110 kv Włocławek, PDE 220/110 kv Podolszyce, SOC Sochaczew, Olt 400/220/110 kv Ołtarzew (w budowie), MOR 400/110 kv Mory, Pia 220/110 kv Piaseczno Należy podkreślić, że rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock stanowi realizację celów publicznych wskazanych w art. 6 pkt 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 102 poz 651) i jest zaliczona do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. ZNACZENIE INWestYCJI Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock, a także m.in. budowa stacji elektroenergetycznej Ołtarzew oraz linii napowietrznej 400 kv relacji Ołtarzew - Płock, ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości pracy systemu elektroenergetycznego w centralnej części Polski. Jest również niezwykle ważna dla zapewnienia pewnych dostaw energii elektrycznej dla wielu kluczowych odbiorców rozlokowanych w tym terenie. Pracująca od prawie 30 lat stacja elektroenergetyczna 400/110 kv Płock jest jedną ze stacji systemowych w centralnej części Polski. Energia elektryczna dopływa do niej przede wszystkim liniami napowietrznymi 400 kv z elektrowni Bełchatów, a po ukończeniu budowy stacji elektroenergetycznej Ołtarzew będzie także dostarczana linią 400 kv z elektrowni Kozienice. Część z dostarczonej do stacji Płock energii przesyłana jest linią napowietrzną 400 kv do stacji Grudziądz, a po wybudowaniu linii 400 kv relacji Płock-Olsztyn będzie przesyłana także do stacji Olsztyn-Mątki. Pozostała część energii elektrycznej kierowana jest liniami napowietrznymi 110 kv relacji: Płock GPZ Maszewo, Płock GPZ Podolszyce (dwie linie), Płock GPZ Rafineria PKN Orlen (dwie linie), Płock Raciąż, Płock GPZ Sierpc do Głównych Punktów Zasilania (GPZ) rozlokowanych na terenie województwa mazowieckiego.

6 6 7 STACJA ELEKtrOENERGetYCZNA 400/110 kv PŁOCK Stacja elektroenergetyczna o napięciu 400/110 kv Płock znajduje się na obrzeżach wsi Kruszczewo w gminie Stara Biała (powiat płocki, woj. mazowieckie). Z trzech stron stacja otoczona jest przede wszystkim gruntami rolnymi, natomiast wzdłuż ogrodzenia, po zachodniej stronie stacji, przebiega droga lokalna umożliwiająca dojazd do stacji. Powierzchnia terenu stacji wynosi ok. 4,5 ha. Eksploatowana jest przez dwie firmy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) inwestora rozbudowy obiektu, ENERGA Operator S.A. Odział w Płocku. Stacja elektroenergetyczna jest częścią systemu elektroenergetycznego, umożliwia rozdział dopływającej z elektrowni energii elektrycznej pomiędzy linie napowietrzne wyprowadzane z niej w różnych kierunkach. Odbywa się to w jednej z głównych części funkcjonalnych stacji elektroenergetycznej nazywanej rozdzielnią, która w stacji Płock, tak jak w większości stacji najwyższych napięć (400 lub 220 kv), wykonana jest jako napowietrzna. Do rozdzielni napowietrznej 400 kv z oszynowaniem wykonanym przewodami stalowo-aluminiowymi (tzw. oszynowanie linkowe), umieszczonym na wysokości kilkunastu metrów nad poziomem ziemi, wprowadzone są trzy linie napowietrzne 400 kv (rys.4). Konieczność dokonywania przełączeń w czasie normalnej eksploatacji stacji oraz wyłączeń w przypadkach awarii powoduje, że jest ona wyposażona w różnego rodzaju aparaturę łączeniową, przede wszystkim wyłączniki i odłączniki. Możliwość wykonywania niezbędnych pomiarów (napięcia, prądu, energii) zapewnia zamontowana w obu rozdzielniach aparatura kontrolno-pomiarowa, przyłączona do szyn zbiorczych rozdzielni 400 i 110 kv poprzez przekładniki prądowe i napięciowe. Rys. 4. Lokalizacja przeznaczonej do rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock. Na rysunku pokazano przebieg linii napowietrznych 400 i 110 kv wprowadzonych na teren stacji, a także granice terenu stacji po jej planowanej rozbudowie. Linią przerywaną pokazano obszar, który zajęty zostanie na czas rozbudowy obiektu, na potrzeby lokalizacji tymczasowych mostów szynowych. SE Płock - rozdzielnia 110 kv

7 8 9 WyłącZNik przekładnik prądowy Pole liniowe 6 (Miłosna) rozdzielni 400 kv Pole liniowe 6 (Miłosna) rozdzielni 400 kv odłącznik oszynowanie linkowe System szyn 1 i 2 rozdzielni 400 kv System szyn 1 i 2 rozdzielni 400 kv

8 10 11 Ponadto na terenie stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock znajduje się szereg obiektów i budynków technologicznych oraz pomocniczych, które pozwalają na kierowanie i nadzór nad jej bezawaryjną pracą. Wszystkie elementy stacji elektroenergetycznej Płock, które znajdują się pod wysokim napięciem (400 i 110 kv), muszą być odizolowane od siebie. Izolację w rozdzielniach 400 i 110 kv stanowi powietrze. Ze względu na niewielką wytrzymałość powietrza na przebicie odległości pomiędzy poszczególnymi elementami stacji (oszynowanie, aparatura, transformatory) są dość duże i wynoszą od kilku do kilkunastu metrów. Konieczność zapewnienia tak znacznych odległości pomiędzy urządzeniami pod napięciem powoduje, że napowietrzne stacje elektroenergetyczne, w tym funkcjonująca stacja Płock, zajmują powierzchnię kilku hektarów. RozbUDOWA stacji W ramach rozbudowy stacji, w związku z koniecznością dostosowania jej do przesyłu większych mocy, konieczna jest modernizacja istniejącej rozdzielni 400 kv w dość szerokim zakresie. Po zachodniej stronie stacji zostaną dobudowane nowe pola rozdzielni 400 kv (pole liniowe i pole pomiaru napięcia sekcji I), a po stronie wschodniej cztery pola liniowe. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock poza tym obejmuje m.in.: skablowanie dwóch pierwszych przęseł linii 110 kv Płock Sierpc w celu usunięcia kolizji z budową nowych pól rozdzielni 400 kv po jej wschodniej stronie, budowę konstrukcji wsporczych pod oszynowanie oraz aparaturę przewidywaną do zamontowania w nowej części rozdzielni 400 kv, wyposażenie nowych pól w rozdzielni 400 kv w aparaturę łączeniową oraz pomiarowo-kontrolną, modernizację obwodów pierwotnych w polach istniejącej rozdzielni 400 kv, budowę nowej rozdzielni potrzeb własnych stacji, budowę nowego budynku technologicznego dostosowanego do potrzeb obsługi stacji, wykonanie drenażu terenu i rozbudowę odwodnienia nowego terenu stacji, budowę nowych dróg wewnętrznych, placów i chodników na terenie obiektu, a także wykonanie niwelacji i zazielenienia terenu. Po przeprowadzeniu analiz dotyczących możliwych lokalizacji nowych pól rozdzielni 400 kv zadecydowano o wybudowaniu części tych pól po stronie wschodniej oraz 2 pól po zachodniej stronie stacji. Rozbudowa planowana jest na działkach nr 61/7, 63/4, 67/8, 71/1 oraz 73 w gminie Stara Biała oraz nr 55, 3 i 4 w gminie Bielsk. Takie umiejscowienie nowych pól rozdzielni 400 kv (rys.4) jest najkorzystniejsze ze względów technicznych i środowiskowych. Obszar przewidziany pod budowę nowej rozdzielni 400 kv obejmuje grunty rolne o powierzchni ok. 6,4 ha należące do kilku właścicieli, natomiast powierzchnia terenu przewidywana do tymczasowego zajęcia przez most szynowy wynosi ok. 1 ha. Prace budowlano-montażowe polegają przede wszystkim na ustawieniu stalowych, kratowych konstrukcji wsporczych pod nowe fragmenty oszynowania oraz wykonaniu połączeń kablowych obwodów zasilających oraz sterowniczych. Do tego rodzaju prac wykorzystuje się typowe maszyny budowlane (koparka, dźwig, podnośnik itp.). Materiały budowlane oraz wyposażenie dowozi się istniejącą drogą dojazdową do stacji (droga lokalna po zachodniej stronie stacji), a następnie drogami wewnętrznymi. Większość prac wykonanych w ramach rozbudowy tego obiektu to roboty, których technologie należy uznać za typowe dla budownictwa elektroenergetycznego. ODDZIAŁYWANie stacji ELEKtrOENERGetYCZNEJ PŁOCK NA ŚRODOWisKO Etap rozbudowy stacji Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Płock to typowe przedsięwzięcie z dziedziny budownictwa elektroenergetycznego o niewielkiej skali prac budowlano-montażowych, a w rezultacie minimalnym oddziaływaniu na środowisko. Wykonywanie prac ziemnych oraz budowlano-montażowych, prowadzonych w znacznej części na terenach odległych od zwartej zabudowy mieszkaniowej, nie wpłynie na środowisko. Wyjątkiem w tym względzie może być okresowe, nieznaczne zwiększenie poziomu hałasu w sąsiedztwie miejsc prowadzenia prac budowlanych (okolice nowych pól rozdzielni 400 kv) spowodowane koniecznością użycia maszyn (koparka, dźwig) i środków transportu. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji tego rodzaju zadań inwestycyjnych wskazują, że uciążliwość dla środowiska związana z wykonywanymi pracami budowlanymi (hałas) jest niewielka. Właściwa ochrona środowiska w czasie prac budowlanych polega przede wszystkim na prowadzeniu przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami, których największa ilość, jednak bez udziału znaczącej ilości odpadów niebezpiecznych, powstanie w okresie prac fundamentowych. Etap eksploatacji stacji W dbałości o środowisko w czasie prac modernizacyjnych prowadzonych na terenie stacji elektroenergetycznej Płock wykonanych m.in. w 2012 roku, wprowadzono odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, które wyeliminowały zagrożenia związane z przedostaniem się do gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych zarówno ścieków sanitarnych, jak i zaolejonych wód deszczowych. Wy- Pole 6 rozdzielni 110 kv, w głębi system szyn 1 i 2 rozdzielni 110 kv

9 12 13 konano także odpowiednie zabezpieczenia przed przedostaniem się do gruntu oraz wód oleju transformatorowego. Spośród zastosowanych rozwiązań wymienić należy: instalację kanalizacji deszczowej wyposażoną w oddzielacze oleju (separatory koalescencyjne) oraz szczelne misy olejowe pod każdym z (auto)transformatorów mocy. Od wielu też lat na terenie stacji elektroenergetycznej Płock prowadzona jest, zgodna z wymaganiami obowiązujących przepisów (Ustawa o odpadach), gospodarka odpadami, której zasady nie zmienią się po rozbudowie obiektu. Stacja elektroenergetyczna jest źródłem pola elektromagnetycznego (pola elektrycznego i magnetycznego). Źródłem pola elektromagnetycznego (składowej elektrycznej i magnetycznej) są bowiem wszystkie elementy i urządzenia stacji elektroenergetycznej, które znajdują się pod wysokim napięciem oraz te, przez które płynie prąd elektryczny (np. oszynowanie rozdzielni, aparatura łączeniowa i pomiarowo-kontrolna). Ze względów bezpieczeństwa (wysokie napięcie 400 i 110 kv) oraz na skutek konieczności zapewnienia odpowiednio dużej odległości od ziemi elementów będących pod napięciem, poszczególne elementy stacji zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający dotrzymanie wymaganych, kilku- lub kilkunastometrowych ich odległości od ogrodzenia stacji. Oznacza to, że poziomy tych wielkości są znacznie niższe niż odpowiednie wartości dopuszczalne sprecyzowane w przepisach o ochronie przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. W ten sam sposób zaprojektowano nowe pola liniowe w rozdzielni 400 kv, a także wprowadzenia linii napowietrznych 400 kv do rozdzielni. Pole elektromagnetyczne Źródłem pola elektromagnetycznego są elementy stacji będące pod wysokim napięciem. Pole to opisuje się poprzez oddzielne określenie składowej elektrycznej i magnetycznej. Jest ono polem niskiej częstotliwości (50 Hz), zatem nie występuje tutaj zjawisko promieniowania elektromagnetycznego charakterystyczne m.in. dla źródeł pól wielkiej częstotliwości (np. anteny stacji bazowych telefonii komórkowej, urządzenia radarowe, anteny stacji telewizyjnych itp.). Warto zauważyć, że wytwarzanie pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem charakterystycznym nie tylko dla stacji elektroenergetycznych czy linii napowietrznych, lecz wiąże się z pracą każdego urządzenia elektrycznego powszechnego użytku, takiego jak np. suszarka do włosów, pralka, telewizor itd. W sąsiedztwie stacji elektroenergetycznych źródłem pól elektromagnetycznych o poziomach porównywalnych z wartościami dopuszczalnymi sprecyzowanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192 poz. 1883), są wyłącznie krótkie odcinki linii napowietrznych wchodzących do stacji (tzw. wprowadzenia liniowe). Ze względu na dużą odległość od ogrodzenia stacji pole elektryczne i magnetyczne wytwarzane przez elementy funkcjonalne stacji (oszynowanie, aparatura łączeniowa i pomiarowa, (auto)transformatory) ma wartości wielokrotnie mniejsze niż poziomy dopuszczalne przepisami. Dotychczasowy stan wiedzy pozwala stwierdzić, że brak jest jednoznacznych dowodów wskazujących na szkodliwe oddziaływanie Kraj NajwyżSZE dopuszczalne w środowisku natężenie POla magnetycznego (H) wg przepisów i zaleceń niektórych krajów ORaz wg zaleceń organizacji międzynarodowych Organizacja międzynarodowa Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego (H) Austria 80 Tzw. poziom odniesienia Uwagi Zalecenia odnośnie stosowania wartości dopuszczalnej Belgia Wartość dopuszczalna obowiązuje tylko dla składowej elektrycznej pola (E) Chorwacja 80 Wartość identyczna z zalecaną przez ICNIRP Czechy 80 Wartość identyczna z zalecaną przez ICNIRP Dania Brak przepisów; zalecane tzw. podejście ostrożnościowe, tj. ograniczanie Budowy linii napowietrznych blisko budynków mieszkalnych i odpowiednio wznoszenia budynków w sąsiedztwie linii istniejących Estonia 80 Wartość zalecana przy ekspozycji długotrwałej wg Recommendation 1991/519/EC Finlandia Francja Wartość rekomendowana przy ekspozycji długotrwałej 400 Wartość rekomendowana przy ekspozycji krótkotrwałej Wartość rekomendowana dla ekspozycji w polach wytwarzanych przez nowe i przebudowane obiekty oraz instalacje systemu elektroenergetycznego pracujące w normalnych warunkach Hiszpania Brak przepisów dla pól o częstotliwości 50 Hz Holandia Niemcy 96 Zalecenie Rady ds. Zdrowia Holandii (wartość kontrolowana) 80 Zalecenie rządowe dla władz lokalnych i kompanii energetycznych 0,32 80 Wartość uśredniona w ciągu 1 roku; zalecenie rządowe dla władz lokalnych i kompanii energetycznych w przypadku miejsc długotrwałego przebywania dzieci (mieszkania, szkoły); zalecenie dla nowych linii napowietrznych, pod warunkiem, że jest możliwe do zrealizowania Wartość rekomendowana dla ekspozycji w polach wytwarzanych przez obiekty i instalacje systemu elektroenergetycznego (linie napowietrzne i kablowe, stacje elektroenergetyczne itp.) NajwyżSZE dopuszczalne w środowisku natężenie POla magnetycznego (H) wg przepisów i zaleceń niektórych krajów ORaz wg zaleceń organizacji międzynarodowych Składowa elektryczna pola elektromagnetycznego 10 kv/m w miejscach dostępnych dla ludzi 1 kv/m na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową Składowa magnetyczna pola elektromagnetycznego 60 A/m w miejscach dostępnych dla ludzi 160 J/w, lecz przy ekspozycji trwającej krócej niż 1,2 godziny na dobę Polska 60 Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych Portugalia 80 Wartość rekomendowana przy ekspozycji długotrwałej Słowenia 8 Na terenach szczególnej ochrony (miejsca lokalizacji budynków mieszkalnych, szkół, szpitali, centrów wypoczynku itp.) 80 Na pozostałych terenach

10 14 15 tego rodzaju pól wytwarzanych przez stacje i linie elektroenergetyczne. Uwzględniając jednak obawy ludzi o swoje zdrowie, w wielu krajach, w tym także w Polsce, obowiązują przepisy ograniczające możliwość przebywania w polach o zbyt dużym natężeniu. Mając na uwadze ustalenia wspomnianych wyżej przepisów, stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć są projektowane w taki sposób, aby poza ich ogrodzeniem nie występowało pole elektryczne i magnetyczne o natężeniach przekraczających dozwolone przepisami poziomy. Liczne pomiary wykonane w otoczeniu krajowych stacji elektroenergetycznych wykazały, że natężenia tych pól nigdy nie przekraczają wartości dopuszczalnych sprecyzowanych w obowiązujących przepisach, które w miejscach dostępnych dla ludzi wynoszą: 10 kv/m - dla składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 60 A/m dla składowej magnetycznej pola Hałas (SZum akustyczny) Oddziaływanie stacji i linii elektroenergetycznych na ludzi i środowisko - hałas W przypadku rozbudowywanej stacji 400/110 kv Płock trudno mówić o pojawieniu się dodatkowej uciążliwości dla środowiska wynikającej z hałasu wytwarzanego przez projektowane pola liniowe 400 kv, czy też wprowadzenia liniowe 400 kv, które wchodzić będą na teren stacji Płock po nieco innej trasie niż obecnie. Te planowane do wybudowania w ramach rozbudowy obiektu elementy funkcjonalne stacji z pewnością nie wpłyną na rozkład poziomu hałasu wokół stacji elektroenergetycznej Płock. Porównanie natężeń pola elektrycznego (E) 50 Hz wytwarzanego poprzez: Linie napowietrzne Pod liniami najwyższych napięć ( kv) Pod liniami wysokiego napięcia (110 kv) Pod liniami średniego napięcia (10 30 kv) Na zewnątrz stacji wysokiego napięcia natężenie kv/m ,5 4 poniżej 0,3 0,1 0,3 Urządzenia elektryczne powszechnego użytku Pralka automatyczna Żelazko Odkurzacz Maszynka do golenia Suszarka do włosów natężenie kv/m 0,13 30 cm 0,12 30 cm 0,13 30 cm 0,7 5 cm 0,8 10 cm Oddziaływanie stacji elektromagnetycznych na ludzi i środowisko hałas 55 DOPuSZczalNE poziomy hałasu: uzdrowiska, szpitale, szkoły db zabudowa mieszkaniowa, tereny wypoczynkowe i usługowe db <50 Porównanie natężeń pól magnetycznych 50 Hz wytwarzanych w sąsiedztwie: Linii napowietrznych Pod liniami najwyższych napięć ( kv) Pod liniami wysokiego napięcia (110 kv) natężenie A/m 0,8 40 poniżej 16 Urządzeń elektrycznych powszechnego użytku Pralka automatyczna Żelazko Monitor komputerowy natężenie A/m 0,3 30 cm 0,2 10 cm 0,1 30 cm 12 Pod liniami średniego napięcia (10 30 kv) 0,8 16 Odkurzacz Maszynka do golenia 5 5 cm cm start ODRZUTOWCA budowa dyskoteka rozmowa stacje elektro- ENERge- -tyczne las Na zewnątrz stacji wysokiego napięcia poniżej 0,2 Suszarka do włosów 4 10 cm

11 16 NAJCZĘścieJ ZADAWANE PYTANIA i ODPOWIEDZI Jak będzie wyglądać procedura przyznawania odszkodowań? Procedura przyznawania odszkodowań składa się z następujących etapów: Przedstawiciele terenowi Wykonawcy indywidualnie prezentują właścicielom warunki umowy wraz z informacją o wysokości odszkodowania. Po akceptacji i zawarciu umowy cywilno-prawnej właściciele otrzymują pierwszą ratę odszkodowania. Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie operatów szacunkowych wykonywanych przez niezależnych rzeczoznawców. Wypłata drugiej raty następuje po zawarciu aktu notarialnego, który gwarantuje energetyce dostęp do terenu. Ponadto, niezależnie od odszkodowań za ustanowienie służebności przyznawane są odszkodowania za ewentualne uszkodzenia i straty powstałe podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych. Jakie będą uciążliwości dla mieszkańców, właścicieli działek w okolicy, w związku z budową stacji? Całość inwestycji jest tak realizowana, aby minimalizować jakiekolwiek uciążliwości towarzyszące rozbudowie stacji. Przedmiotem szczególnej troski jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz dbałość o nienaruszanie środowiska naturalnego. W trosce o mieszkańców będą wyznaczone najmniej uciążliwe trasy przewozu materiałów niezbędnych do wykonania inwestycji. Wszelkie prace budowlane prowadzone będą w ściśle określonych godzinach, od 6 do 22 - bez względu na etap i zaawansowanie rozbudowy stacji. Czy bezpieczne jest wypasanie zwierząt w pobliżu stacji? W Polsce działa ponad 100 stacji elektroenergetycznych. Niektóre z nich eksploatowane są od ponad trzydziestu lat. Przede wszystkim lokalizuje je się na terenach rolniczych. Nie stwierdzono, by wypas zwierząt w pobliżu stacji miał negatywny wpływ na stada. Czy w pobliżu stacji elektroenergetycznej można korzystać z maszyn rolniczych? Tak. Nie zaobserwowano żadnego wpływu na pracę urządzeń rolniczych. Wydawca: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa Rzeszów tel. (17) fax (17) BE Selpol S. A. ul. Ratajska 14/ Łódź tel fax PILE Elbud Kraków Sp. z o. o. ul. Wadowicka Kraków tel / fax / Tekst: Marek Szuba Zdjęcia: Marek Szuba, Archiwum ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. Pola liniowe 3-6 (Miłosna, Rogowiec) rozdzielni 400 kv Wyłącznik w polu rozdzielni 400 kv

12

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv Siedlce Ujrzanów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Groszowice Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice 1 Kto jest kim w inwestycji? INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA 2 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina Folder informacyjny inwestor inżynier KontRaKtu WyKonaWca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji inwestor inżynier

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Rozbudowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Połaniec Klikowa Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń. Inwestycja stacyjna

Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń. Inwestycja stacyjna Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Spis treści Inwestor Główny wykonawca konsorcjum Kto jest kim w inwestycji? 2 Spis treści 3 Słowo wstępu 4 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220 /110 kv Kielce Piaski. Energia w dobrych rękach

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220 /110 kv Kielce Piaski. Energia w dobrych rękach Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220 /110 kv Kielce Piaski Energia w dobrych rękach INWESTOR Energia w dobrych rękach PSE Operator S.A. jest krajowym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń nacięcie linii Pasikurowice Wrocław FOLDER INFORMACYJNY inwestor inżynier kontraktu WykONAWcA konsorcjum firm SAG Elbud Gdańsk S.A. Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY Energia w dobrych rękach Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba

Bardziej szczegółowo

FOLDER INFORMACYJNY. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina. Stabilne zasilanie regionu. wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv

FOLDER INFORMACYJNY. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina. Stabilne zasilanie regionu. wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu PSE Inwestycje S.A.

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Siedlce Ujrzanów Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji elektroenergetycznej 220/110 kv

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Piaseczno Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3.1 Cel i zakres opracowania W niniejszym rozdziale zawarto analizę zagadnienia wpływu na stan klimatu elektromagnetycznego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv relacji Grudziądz Węgrowo Płock Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9.1. Uwarunkowania ogólne... 2 9.2. Pola o częstotliwości 50 Hz... 3 9.3. Źródła fal radiowych... 4 9.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej... 4 9.5. Stacje radiolokacyjne...

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kv

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Glinki Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje. Radkowice i Kielce Piaski

Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje. Radkowice i Kielce Piaski Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje Radkowice i Kielce Piaski KTO JEST KIM W INWESTYCJI? PSE Operator S.A. inwestor, zleceniodawca projektu. www.pse-operator.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Gorzów Leśniów Folder informacyjny inwestor inżynier kontraktu wykonawca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Warszawa, 16.03.2011 Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/230/13 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Pola elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne Materiały szkoleniowe Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP PIB, Warszawa krgry@ciop.pl, jokar@ciop.pl +22 623 46 50 1. Czym są pola elektromagnetyczne? tzw. fizyczny

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa

Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa i Informator dla mieszkańców gmin Święciechowa, Lipno, Wschowa Szanowni Państwo! Firma PBE ELBUD Warszawa rozpoczyna przebudowę jednego z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie nie inwestycji telekomunikacyjnych ze względu na ochronę środowiska i przyrody Anna Sopel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Niniejsza prezentacja stanowi przegląd przepisów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1 Kraków, dn. 2014-02-10 Nr warunków: WP/005966/2014/O09R03 TD/. Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. Dz.U.2003.192.1883 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields Pola elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Pola te wytwarzają promieniowanie,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV W stacji elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ Lubasz 2009 Wstęp Wieś Klempicz położona jest w południowej części Gminy Lubasz, na granicy powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Czarna - Polkowice Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Spis treści Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. www.pse.pl PSE Inwestycje S.A. obejmuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 r.

Warszawa, październik 2013 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE POMIARÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Plan prezentacji O nas Profil działalności Najważniejsze wydarzenia Grupa kapitałowa Nasza oferta Zakres działalności Wydziały usługowe i produkcyjne Fakty i liczby Statystki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Janów - Piotrków SAG Elbud Gdańsk S.A. Kto jest kim w inwestycji Inwestor Inżynier Kontraktu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv?

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv? Konstancin-Jeziorna, 2 listopada 2011 roku Odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych Pytanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r. luty 2009 r. Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na: - 5 głównych punktach zasilania GPZ(Miłosna, Mościcka, Towarowa,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.7(P)

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.7(P) MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7(P) Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB4/4511-340/15/AS Data 2015.11.10 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Miłosna Siedlce Ujrzanów Inwestycja liniowa Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawcy Kto nadzoruje budowę linii? Inwestor Inżynier kontraktu Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Wydanie 5. Aktualizacja 2009 Warszawa 2008

Wydanie 5. Aktualizacja 2009 Warszawa 2008 Wydanie 5. Aktualizacja 2009 Warszawa 2008 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Wprowadzenie Na początku trzeciego tysiąclecia trudno sobie wyobrazić świat bez energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013 odzyskamy Twój potencjał OFERTA 0 Strona EnergoUtylizacja EnergoDemontaż EnergoZłom EnergoBudownictwo EnergoSystem Uprawnienia Informacje 8 9 EnergoUtylizacja Usługi związane z ponownym wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 269 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Temat: Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo