Warunki realizacji programu studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki realizacji programu studiów"

Transkrypt

1 Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Zarządzania na studiach drugiego stopnia na rok akademicki 2013/2014 Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum w/w kierunku: 28 Niesamodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum w/w kierunku: 36 Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów stanowi co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora ( 15. 1). Warunek ten w programie kształcenia na kierunku Zarządzanie II stopień jest spełniony. Wszyscy wskazani nauczyciele wliczeni do minimum kadrowego spełniają wymóg prowadzenia osobiście zajęć dydaktycznych w wymiarze co najmniej 30 godzin w przypadku samodzielnych nauczycieli akademickich i co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra. Proporcja liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studiujących Zestawienie Liczba pracowników zaliczanych do minimum na kierunku Zarządzanie Liczba studentów liczba pracowników i studentów proporcja rzeczywista 1 31,72 minimalna proporcja wymagana w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia ( 17.1.) Opis działalności badawczej w odpowiednim obszarze wiedzy w wypadku studiów prowadzących do uzyskania dyplomu magisterskiego Badania naukowe prowadzone są przez 9 katedr, których pracownicy zaliczani są do minimum kadrowego kierunku Zarządzanie w następujących obszarach: zarządzanie (Katedra Analizy i Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego), marketingu (Katedra Badań Rynku i Usług, Katedra Handlu i Marketingu, Katedra Strategii Marketingowych), logistyki i transportu (Katedra Logistyki i Transportu) oraz pozostałych obszarów dyscypliny nauki o zarządzaniu (Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Katedra Mikroekonomii).

2 We wszystkich katedrach prowadzone są ciągłe badania naukowe w ramach badań statutowych oraz projektów badawczych (własnych i promotorskich). Znajduje to wyraz w systematycznie odbywanych zebraniach naukowych, w organizowanych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, a przede wszystkim w publikacjach naukowych. Według stanu na koniec 2012 r. pracownicy zaliczani do minimum kadrowego kierunku Zarządzanie realizowali 17 projektów badawczych finansowanych lub współfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W latach opublikowano 71 pozycji zakwalifikowanych jako monografie lub rozdziały w monografii oraz 158 artykułów w czasopismach naukowych, których autorami lub współautorami byli pracownicy Wydziału Zarządzania zaliczani do minimum kadrowego kierunku Zarządzanie. Poniższe zestawienie zawiera zbiorcze informacje dotyczące liczby publikacji oraz projektów badawczych w podziale na wyodrębnione cztery obszary. Monografia i rozdziały w monografiach Artykuły w czasopismach naukowych Projekty badawcze (NCN) Zarządzanie Marketing Transport i Logistyka Pozostałe Razem Przykładowe tematy projektów badawczych, realizowanych w katedrach, których pracownicy zaliczani są do minimum kadrowego kierunku Zarządzanie : Katedra Badań Rynku i Usług: Zachowanie nabywców usług finansowych w warunkach zmian koniunktury rynkowej (N N ) Katedra Handlu i Marketingu: Kreowanie wartości marketingowej w zarządzaniu centrum handlowym (N N ) Katedra Inwestycji i Nieruchomości: Rozwój lokalnych rynków nieruchomości niezabudowanych w świetle suburbanizacji (N N ) Potrzeby mieszkaniowe na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (N N ) Katedra Logistyki i Transportu: Logistyka zwrotna w polskich sieciach handlowych (N N ) Podejście sieciowe we współpracy gospodarczej SONATA Katedra Mikroekonomii: Wpływ formalnych i nieformalnych czynników instytucjonalnych na zdolność do przetrwania nowo tworzonych przedsiębiorstw na przykładzie województwa wielkopolskiego (UMO-2011/01/N/HS4/01427) Determinanty etapowej konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski (N N )

3 Katedra Strategii Marketingowych: Wpływ dopasowania na relacje pomiędzy przedsiębiorstwami (UMO- 2011/01/B/HS4/02747) Programy lojalnościowe na rynku instytucjonalnym w ujęciu teorii sieci (UMO- 2011/01/B/HS4/02817) Skuteczność wewnętrznych form komunikacji marketingowej stosowanych w przedsiębiorstwie PRELUDIUM UMO-011/03/N/HS4/00701 Dzielenie się wiedzą a proces innowacji: podejście sieciowe OPUS UMO- 2011/03/B/HS4/03584 Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych w kontekście teorii interesariuszy OPUS UMO-2011/03/B/HS4/03576 Ewaluacja efektów marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem metody eksperymentu (N N ) Ewolucja roli targów na rynku instytucjonalnym w gospodarce opartej na wiedzy (N N ) Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania: Kształtowanie granic polskich przedsiębiorstw - stan istniejący, mechanizmy i modele zarządzania (N N ) Katedra Zarządzania Strategicznego: Ryzyko w wyborach strategicznych (N N ) Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych Znaczenie pozyskania i odpowiedniego wykorzystania wzorców oraz doświadczeń międzynarodowych zostało w istotny sposób dowartościowane w strategii Wydziału Zarządzania, w której to położono silny nacisk na współpracę międzynarodową w zakresie kształcenia, wymiany studentów oraz nauczycieli akademickich. Efekty kształcenia dla Kierunku Zarządzanie zostały opracowanie w oparciu o wzorce międzynarodowe wynikające z Europejskich Ram Kwalifikacji dla Uczenia się przez Całe Życie (ERK) oraz o Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA), a także programy nauczania szkół wyższych kształcących na zbliżonych kierunkach studiów (np. University of Turku, University of Strathclyde (Szkocja), Aalborg University (Dania) i Hamburg University of Technology (Niemcy), University of Technology w Eindhoven (Niemcy), Midllesex University London (Wielka Brytania), MIT Sloan School of Management (USA)). Także w zakresie kształtowania programu studiów dużą wagę przywiązano do zapewnienia wysokiej jakości zajęć prowadzonych w językach obcych. Istotnym źródłem pozyskiwania informacji odnoszących się do wzorców międzynarodowych są wyjazdy nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Zarządzania w ramach programów wymiany międzynarodowej. Wymiana studentów odbywa się głównie w ramach struktur Programu Erasmus, w którym uczestniczą zarówno studenci kierunku Zarządzanie, wyjeżdżający za granicę, jak i studenci z krajów Unii Europejskiej przyjeżdżający do Polski, którzy na Wydziale Zarządzania mają zapewniony odpowiedni program nauczania w języku angielskim.

4 Istotnym elementem wzbogacającym dostosowanie efektów kształcenia na kierunku Zarządzanie są także doświadczenia pracowników naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających na staże naukowo-dydaktyczne do uczelni partnerskich lub uczestniczących w programie Erasmus. Kierunek Zarządzanie wykorzystuje wzorce międzynarodowe poprzez rozwój nowych specjalności. W roku akademickim 2013/2014 zostały włączone do oferty studiów na II stopniu studiów stacjonarnych specjalności Marketing Innovation Management i Innovation Management oraz Zarządzanie projektami W procesie projektowania specjalności Marketing Innovation Management oraz Innovation Management wykorzystane zostały doświadczenia uczelni zagranicznych. Część z nich została pozyskana na drodze bezpośrednich konsultacji, które przeprowadzili pracownicy Katedry Handlu i Marketingu. Dr hab. Barbara Borusiak w listopadzie 2012 r. odbyła wizytę w Uniwersytecie w Metz, na którym oferowany jest program studiów II stopnia Marketing et développement des produits (Marketing i rozwój produktów). Program obejmuje m.in.. takie przedmioty jak: Strategiczne zarządzanie innowacjami oraz Zarządzanie innowacyjnymi projektami oraz Wspieranie innowacji, które zostały zaplanowane na trzecim semestrze specjalności Marketing Innovation Management. Dodatkowo konsultacje dotyczące organizacji procesu dydaktycznego w zakresie zarządzania innowacjami odbył dr Robert Romanowski podczas wizyty w Sheffield Hallam University w październiku 2013 r. Spotkał się m.in. z dr Deborah Hill oraz dr Sheilą Quairney, które zaprezentowały program przedmiotu Product Innovation and Creativity. Doświadczenia te zostały wykorzystane przy konstruowaniu programu specjalności oraz programu przedmiotu Innovative Program Management. Oprócz doświadczeń Uniwersytetu w Metz oraz Sheffield Hallam University, wykorzystane zostały także wzorce kształcenia stosowane w licznych uczelniach europejskich: University of Turku, University of Strathclyde (Szkocja), Aalborg University (Dania) i Hamburg University of Technology, University of Technology w Eindhoven, Midllesex University London, a także w wiodącej amerykańskiej szkole biznesu - MIT Sloan School of Management. Program specjalności Zarządzanie projektami został przygotowany w oparciu o najlepsze międzynarodowe wzorce kształcenia uniwersyteckiego z zakresu zarządzania projektami. Uwzględniono programy następujących uczelni, które posiadają w swojej ofercie studia z zakresu zarządzania projektami: Stanford University, University of California in Berkeley, The University of Queensland. Treści programowe uwzględniają również najpopularniejszy na świecie profesjonalny standard zarządzania projektami opracowany przez Project Management Institute. Ma to ułatwić absolwentom planowanej specjalności uzyskanie certyfikatów zarządzania projektami wystawianych przez PMI. Jako pomocnicze wykorzystano również następujące międzynarodowe standardy zarządzania projektami: Association for Project Management w Wielkiej Brytanii (APM), Central Computer and Telecommunications Agency w Wielkiej Brytanii (PRINCE2), International Project Management Association w Szwajcarii (ICB3), Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement (GPM) w Niemczech oraz normy DIN i ISO

5 Sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów W ramach programu Kadry dla Gospodarki UEP realizuje projekt w zakresie monitorowania karier zawodowych absolwentów. Polega on na cyklicznym badaniu absolwentów (po roku, po 3 i po 5 latach od zakończenia studiów). Projekt został uruchomiony w 2011 roku. W obecnej fazie opracowana została metodologia badań, w tym narzędzia badawcze oraz program informatyczny opracowujący wyniki. Ponadto przeprowadzono badania pilotażowe. Pierwszy cykl badań absolwentów przeprowadzono jesienią 2012 r. Badania będą powtarzane w zaplanowanych okresach. W ramach projektu prowadzone są także badania wśród studentów, nauczycieli akademickich i pracodawców w zakresie zgodności i przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów i absolwentów UEP. Badania przeprowadzone są na reprezentatywnych próbach pozwalających na analizę wyników z punktu wiedzenia całej uczelni, wydziałów i poszczególnych programów kształcenia. Analiza wyników poszczególnych części badań, w tym analizy porównawcze w różnych przekrojach zostały zaprezentowane w dniu 14 czerwca 2013 r na Radzie Wydziału Zarządzania. Przedstawione wyniki stanowią podstawowe źródło informacji dla procesu doskonalenia jakości programów kształcenia na poszczególnych wydziałach UEP. Sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy W 2013 r. istotną inicjatywą w zakresie badania potrzeb rynku pracy było przeprowadzenie w ramach Wydziału Zarządzanie badań dotyczących sytuacji absolwentów Wydziału Zarządzania na rynku pracy. Badanie polegało na rozesłaniu pocztą mailową do ponad 750 absolwentów WZ prośby o wypełnienie kwestionariusza. Otrzymano ponad dwieście wypełnionych pełnych odpowiedzi. Badania ankietowe pozwoliły na podział respondentów ze względu na ukończony kierunek i specjalność studiów oraz płeć. Kwestionariusz składał się z dwóch części: pierwsza, przeznaczona dla pracujących absolwentów (83,1% wypełniających); druga do wypełnienia przez absolwentów pozostających bez pracy (16,9%). Najistotniejsze wyniki przeprowadzonych badań w odniesieniu do osób pracujących są następujące: ponad połowa absolwentów podjęła pracę jeszcze podczas studiów, 70% pracuje na umowę o pracę, a 14,8% prowadzi działalność gospodarczą, 18,1% przed podjęciem pracy uczestniczyło w jednej rozmowie kwalifikacyjnej, aż 66,7% w kilku, pozostali w kilkunastu lub kilkudziesięciu, absolwenci poszukiwali pracy głównie na rynku lokalnym (52,6 %) lub regionalnym (23,7%), relatywnie rzadko aplikowali o pracę na rynku krajowym lub międzynarodowym, absolwenci poszukiwali pracy przede wszystkim w obszarze ściśle związanym ze studiowaną specjalnością (31,9%) lub w obszarze związanym ze studiowanym kierunkiem (28,1%),

6 18,6% wskazało, iż poszukiwało pracy związanej ogólnie z profilem Wydziału Zarządzania, 14,8% w szeroko pojętej sferze stanowisk ekonomiczno gospodarczych, a jedynie 6,7% bez ograniczenia potencjalnych stanowisk. Na pytanie: Czy fakt ukończenia studiów na WZ UEP miał znaczenie dla potencjalnych pracodawców na etapie poszukiwania praz Pana/Panią pracy? nikt z respondentów nie odpowiedział, że wpływało to zdecydowanie negatywnie lub raczej negatywnie. Raczej pozytywny wpływ ukończenia Wydziału Zarządzania UEP podkreśliło 58,1% a bardzo pozytywny wpływ dla potencjalnych pracodawców, 16,7% badanych absolwentów. Podobne opinie dotyczą oceny przez bezpośrednich przełożonych faktu, że pracownik jest absolwentem Wydziału Zarządzania UEP. Nie odnotowano żadnych odpowiedzi negatywnych, natomiast, 41,6% wskazało, że nie ma to znaczenia, 42,1% raczej ocenia to pozytywnie, a 16,3% zdecydowanie pozytywnie. Przedstawione wyniki badań są przedmiotem analizy Kolegium Dziekańskiego, Komisji Programowej oraz Koordynatorów Kierunków i Specjalności na WZ. Udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze 41 ECTS (34,2%), w tym wybór: specjalności i wykładów specjalnościowych (26 ECTS), wykładów w języku obcym (3 ECTS), seminariów (12 ECTS) Tabelaryczne zestawienia dla każdej specjalności zawarto w pkt w formie Kart zgodności planu studiów z postanowieniami Uchwały nr 56 (2011/2012) Senatu UEP z r. w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania. Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi (np. Lista osób spoza wydziału biorących udział w pracach programowych lub konsultujących projekt programu kształcenia) Warunkiem powołania nowych specjalności jest współpraca z interesariuszami zewnętrznymi, głównie potencjalnymi pracodawcami związanymi z przedmiotem specjalności. W roku akademickim 2013/2014 została włączona do oferty studiów nowa specjalność Zarządzanie projektami. Treści programowe przedmiotów specjalnościowych zostały opracowane na podstawie doświadczeń realizowanych przez Katedrę Zarządzania Strategicznego studiów podyplomowych Zarządzanie projektami oraz Zarządzanie projektami zaawansowane narzędzie dla praktyków. Od trzech lat prowadzone są systematyczne badania opinii słuchaczy wspomnianych studiów podyplomowych weryfikujące zakres przekazywanej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz wykorzystywanych metod dydaktycznych. Wyniki tych badań zostały uwzględnione przy projektowaniu planowanej specjalności.

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 1002/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r.

Uchwala Nr 1002/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. Uchwala Nr 1002/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie oceny jakości kształcenia kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej prowadzonym w Katedrze

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nowy model kształcenia przez całe życie w tym integrowanie funkcjonowania modeli kształcenia ustawicznego. Nazwa projektodawcy:

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo