ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW"

Transkrypt

1 Strona 1 z 15 Wrocław, r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu oraz w jednostkach podległych ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW Działając w imieniu i na rzecz Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: Pytanie 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące tj. do r. lub wprowadzenie zapisu iż wykonawca na 30 dni przed drugą rocznicą dokona analizy dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia i przedstawi ubezpieczającemu w oparciu o aktualne dane szkodowe i strukturę pracowników propozycję składki ubezpieczeniowej oraz zakresu ubezpieczenia na kolejny rok polisowy na warunkach OWU. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące tj. do r. lub wprowadzenia zapisu iż wykonawca na 30 dni przed drugą rocznicą dokona analizy dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia i przedstawi ubezpieczającemu w oparciu o aktualne dane szkodowe i strukturę pracowników propozycję składki ubezpieczeniowej oraz zakresu ubezpieczenia na kolejny rok polisowy na warunkach OWU. Pytanie 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zasad Indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w oparciu o OWU wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, żeby obowiązywały zasady Indywidualnej Kontynuacji ubezpieczenia wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II, pkt. 16. Pytanie 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie katalogu poważnych zachorowań w oparciu o OWU wykonawcy (lista poważnych zachorowań: niewydolność nerek, schyłkowa niewydolność wątroby, przeszczep narządów, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, śpiączka, choroba Creutzfelda- Jackoba, HIV zawał serca, operacje pomostowania naczyń wieńcowych bypass, angioplastyka tętnic wieńcowych, operacja zastawek serca, udar

2 Strona 2 z 15 mózgu, operacja aorty, nowotwór złośliwy, anemia plastyczna, niezłośliwy guz mózgu, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, ciężkie oparzenia;)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego katalogu poważnych zachorowań. Podtrzymujemy zapisy SIWZ w tym zakresie. Podany w SIWZ katalog ciężkich zachorowań zawiera jednostki chorobowe obecnie występujące w ubezpieczeniu oraz zawiera nowe ryzyka dostępne na rynku ubezpieczeń co prowadzi do uszczelnienia ochrony w zakresie ubezpieczenia na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby na korzyść Ubezpieczonego. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza jedynie rozszerzenie a nie zawężenie katalogu ciężkich zachorowań. Wszystkie funkcjonujące na rynku ubezpieczeń na życie katalogi poważnych zachorowań wraz z definicjami są powszechnie dostępne. Wykonawca może aneksem rozszerzyć swoją ofertę w tym zakresie. Pytanie 4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie klauzul leczenie specjalistyczne oraz karta apteczna z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie zapisu iż na dzień składania ofert ww. klauzule nie będą wymagane pod warunkiem rozszerzenia zakresu o ww. klauzule od początku udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. Rozszerzenie zakresu o ww. klauzule od dnia udzielania ochrony ubezpieczeniowej nie będzie miało wpływu na wysokość składki (klauzule te zostaną ujęte w kalkulacji składki na dzień składania ofert). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przeniesienia klauzul leczenie specjalistyczne oraz karta apteczna z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenia zapisu iż na dzień składania ofert ww. klauzule nie będą wymagane pod warunkiem rozszerzenia zakresu o ww. klauzule od początku udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. Pytanie 5 Czy zamawiający wyrazi zgodę na akceptację zakresu terytorialnego w odniesieniu do klauzuli obligatoryjnej pobyt w szpitalu poza terenem RP (K4) na terenie Europy, Kanady, USA i Australii? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania powyższego zakresu terytorialnego w przypadku Klauzuli (K4) Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność ubezpieczyciela za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, na OIM/OIOM poza granice RP. Pytanie 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie klauzuli elektronicznego obsługi polis (K9) do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie zapisu iż dopuszcza się możliwość uruchomienia takiego systemu dla ubezpieczającego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli elektronicznego obsługi polis (K9) do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie zapisu iż dopuszcza się możliwość uruchomienia takiego systemu dla ubezpieczającego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

3 Strona 3 z 15 Pytanie 7 Prośba o potwierdzenie że zapis z zał. nr 1 do SIWZ dział II pakiet I pkt 4 staż ubezpieczonego z poprzedniej umowy ubezpieczenia dotyczy umowy ubezpieczenia grupowego funkcjonującej u Zamawiającego, w której osoba była ubezpieczona bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, która zostanie zawarta z Wykonawcą. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapis z zał. nr 1 do SIWZ dział II pakiet I pkt 4 staż ubezpieczonego z poprzedniej umowy ubezpieczenia dotyczy umowy ubezpieczenia grupowego funkcjonującej u Zamawiającego, w której osoba była ubezpieczona bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, która zostanie zawarta z Wykonawcą. Pytanie 8 W załączniku nr 1 do SIWZ w dziale II pakiet I pkt 19 Zamawiający podał definicję rekonwalescencji. Unikając wątpliwości interpretacyjnych oraz w celu precyzyjnego sporządzenia oferty i rzetelnego wyliczenia składki za ubezpieczenie, Wykonawca składa zapytanie czy Zamawiający zaakceptuje definicję rekonwalescencji stosowaną w OWU Wykonawcy, zgodnie z którą rekonwalescencja trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni bezpośrednio po minimum 14 dniowym pobycie w szpitalu pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne. Wykonawca wypłaca ubezpieczonemu świadczenie maksymalnie za 90 dni rekonwalescencji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję rekonwalescencji o ile nie zawęża ona definicji rekonwalescencji zawartej w Załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II, Pakiet I, pkt. 19. Pytanie 9 W załączniku nr 1 do SIWZ w dziale II pakiet I pkt 24, Zamawiający podał definicję nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, gdzie w pkt a) definicji wskazał, że obejmuje ona swym zakresem m.in. takie pojazdy silnikowe jak: motocykle, motorowery, wózki widłowe i inne pojazdy jednośladowe. Z uwagi na określenie ceny za usługę lista powinna być zamknięta. Wykonawca prosi o precyzyjne określenie za jakiego typu pojazdy jednośladowe w rozumieniu definicji Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność, czy w związku z tym Zamawiający może usunąć część definicji w brzmieniu: i inne pojazdy jednośladowe? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod częścią definicji i inne pojazdy jednośladowe ma na myśli skuter. Pytanie 10 W załączniku nr 1 do SIWZ w dziale IV pakiet I świadczenie dodatkowe S2 Wariant II, Zamawiający wskazał katalog poważnych zachorowań dziecka. Wcześniej w dziale II pakiet I pkt 34 zdefiniował jednostkę chorobową tężec w przypadku ciężkiej choroby ubezpieczonego. Definicja tężca wskazana w dziale II pakiet I pkt 34 jest definicją, która uwzględnia wystąpienie jednostki chorobowej u osoby dorosłej. Prośba o wyjaśnienie czy

4 Strona 4 z 15 Zamawiający oczekuje aby ta definicja miała zastosowanie w przypadku poważnego zachorowania dziecka czy zaakceptuje definicję tężca stosowaną w owu poważnego zachorowania dziecka w treści: tężec - który oznacza ostre zakażenie laseczką tężca, wymagające leczenia szpitalnego i przebiegające klinicznie jako postać uogólniona. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zachorowań na tężec u dzieci, które nie zostały zaszczepione przeciwko tej chorobie Odpowiedź: Podana w pkt 34 definicja tężca dotyczy wyłącznie poważnego zachorowanie Ubezpieczonego osoby dorosłej, w zakresie poważnego zachorowania dziecka obowiązuje definicja tężca stosowana w owu Wykonawcy. Pytanie 11 Załącznik nr 1, SWZ, cz. V, (K11 c), Czy Zamawiający potwierdza, że opiekunem odpowiedzialnym za właściwe realizowanie zgłaszanych świadczeń może być osoba zatrudniona u Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za likwidację świadczeń. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opiekunem odpowiedzialnym za właściwe realizowanie zgłaszanych świadczeń powinna być minimum osoba zatrudniona u Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za likwidację świadczeń. Pytanie 12 SIWZ, pkt XII (opis sposobu obliczania ceny), ppkt 6 b) Czy Zamawiający uwzględnił również kurtaż brokerski w określonych kosztach w Pakiecie I i II. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koszty podane w SIWZ, cz. XII, pkt. 6b) obejmują także kurtaż brokerski w Pakiecie I i II. Pytanie 13 Czy w odniesieniu do dokumentu SIWZ, str.2, należy uznać, iż Zamawiającemu chodzi jedynie o Jednostki organizacyjne Zamawiającego podlegające ubezpieczeniu tj. o; Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Prokuratura Okręgowa w Legnicy Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Prokuratura Okręgowa w Świdnicy? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o Jednostki organizacyjne Zamawiającego podlegające ubezpieczeniu. Pytanie 14 SIWZ, dział IX zamówienia uzupełniające dla pakietu I i II prośba o doprecyzowanie, w jakim zakresie Zamawiający przewiduje przeprowadzenie zamówień publicznych, czy będą one dotyczyły możliwości rozszerzenia zakresu ubezpieczenia np. poprzez dokupienie dodatku, który nie został wskazany w SIWZ lub przedłużeniu obowiązujących warunków zgodnie z SIWZ.

5 Strona 5 z 15 Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla poszczególnych części proporcjonalnie do zamówienia podstawowego oraz zgodnie z jego przedmiotem. Pytanie 15 Załącznik nr 1, SWZ pkt 4 (str. 9), Czy Ubezpieczający dopuszcza różnicę w wysokości składki wynikającą z dodatkowej części życiowej w składce dla ubezpieczonego i braku tej części w składce dla członków rodzin? Jest to różnica rzędu 25 groszy miesięcznie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza różnicę w wysokości składki wynikającą z dodatkowej części życiowej w składce dla ubezpieczonego i braku tej części w składce dla członków rodzin Załącznik nr 1 do SIWZ, cz. II, Pakiet II, pkt. 4. Pytanie 16 Załącznik nr 1, SWZ, pkt 3 (str. 9), Czy w przypadku dziecka ubezpieczonego, Ubezpieczający dopuszcza definicję dziecka ubezpieczonego Dziecko dziecko własne a także przysposobione lub pasierb ubezpieczonego w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję dziecka ubezpieczonego wskazaną przez Wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ, cz. II, Pakiet II, pkt.3. Pytanie 17 Czy zamawiający zgodzi się rozszerzyć definicję partnera życiowego Załącznik nr 1, dział V Klauzule dodatkowe, klauzula (K12, (dotyczy Pakietu I), str. 24 z 26 oraz w cz. 2 ( pakiet II- ubezpieczenie zdrowotne) ust.3 ( str.9 z 26) o warunki, które pozwolą na wyeliminowanie ewentualnych nadużyć:, czyli brak pokrewieństwa między partnerem a pracownikiem? W związku z tym wykonawca zwraca się z prośba o zaakceptowanie następującej: Partner pracownika osoba wskazana przez pracownika, niebędąca w formalnym związku małżeńskim, pozostająca z pracownikiem - również niebędącym w formalnym związku małżeńskim - we wspólnym pożyciu; partner życiowy nie może być spokrewniony z pracownikiem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję partnera życiowego wskazaną przez Wykonawcę. Pytanie 18 Czy osoby znajdujące się w strukturze Zamawiającego a mające przekroczony wiek 69 lat są osobami ubezpieczonym i w obecnym programie ubezpieczenia na Zycie? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt. 2 Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecnie są ubezpieczone osoby, które przekroczyły wiek 69 lat.

6 Strona 6 z 15 Pytanie 19 Czy Zamawiający zgodzi się, że odpowiedzialność Wykonawcy będzie obowiązywać wobec ubezpieczonych do rocznicy przypadającej po ukończeniu przez ubezpieczonego 70 roku? życia? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt. 2 Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej osobom Ubezpieczonym do końca trwania umowy. Pytanie 20 Prosimy o potwierdzenie, że zapisy tego punktu dotyczą ryzyk chorobowych tj. pobytu w szpitalu, poważnych zachorowań, operacji, leczenia specjalistycznego i karty aptecznej? Załącznik nr 1, Cz.II, pkt 3. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapisy zawarte we Załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II, Pakiet I, pkt. 3 dotyczą ryzyk chorobowych tj. pobytu w szpitalu, poważnych zachorowań, operacji, leczenia specjalistycznego i karty aptecznej. Pytanie 21 Co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem zasada dotyczy również różnic programowych pojawiających się pomiędzy nowym a starym zakresem ubezpieczenia w zasadzie pre existingu? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.3 Odpowiedź: Wykonawca uzna swoją odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych oraz wypadków, które zostały stwierdzone/zaszły w okresie ubezpieczenia u poprzedniego ubezpieczyciela bez względu czy dane ryzyko było w zakresie ochrony u poprzedniego ubezpieczyciela. Pytanie 22 Czy Zamawiający w ryzyku śmierć dziecka zaakceptuje definicję Wykonawcy tzn. zgon dziecka zgon dziecka, które w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną miało ukończony 1 rok życia? W OWU wykonawcy zgon dziecka do 1 roku życia określone jest jako zgon noworodka. Wykonawca doda do ryzyk również ryzyko śmierci noworodka: zgon noworodka za zgon noworodka uważa się dziecko ubezpieczonego martwo urodzone, jeżeli zgon nastąpił najwcześniej w 23 tygodniu ciąży oraz zgon dziecka ubezpieczonego, które przyszło na świat żywe i nie ukończyło 1 roku życia.? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.8 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższej definicji zgonu dziecka Wykonawcy. Pytanie 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis ze współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci będą mogli przystąpić tylko do tej grupy, którą wybierze pracownik Zamawiającego? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.10 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tej kwestii.

7 Strona 7 z 15 Pytanie 24 Czy Zamawiający zaakceptuje w programie Indywidualnej Kontynuacji ograniczenie odpowiedzialności z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu do 70 roku życia ubezpieczonego? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.16 Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na powyższe ograniczenie. Pytanie 25 Czy Zamawiający zgodzi się, że dla części leczeń specjalistycznych: ablacji wszczepienia kardiowertera/defibrylatora wszczepienia rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) wypłata świadczenia stanowić będzie 50% kwoty bazowej? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.21 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego ograniczenia w wypłacie świadczeń przez Wykonawcę. Pytanie 26 Czy Zamawiający uzna za zamienne świadczenie Karta Apteczna Wykonawcy: ubezpieczenie lekowe środki wypłacane ubezpieczonemu na zakup produktów dostępnych w aptekach, przysługujące ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu? Przy założeniu spełnienia parametrów ilościowych i wysokości świadczenia zapisanych w SIWZ?. Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.22 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza świadczenie ubezpieczenia lekowego zamiennie z Kartą Apteczną, pod warunkiem że nie będzie zawężała definicji zawartej w SIWZ. Pytanie 27 Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku wykonawcy: trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu będące następstwem wypadku, któremu ubezpieczony uległ w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujące jego trwałą dysfunkcję? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.23 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW. Pytanie 28 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważną definicję wypadku komunikacyjnego wykonawcy: wypadek komunikacyjny wypadek zgłoszony na policję lub potwierdzony w dokumentacji prowadzonej przez straż miejską, sąd, prokuraturę i powstały w okresie trwania

8 Strona 8 z 15 odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z ruchem: a) lądowym pojazdów silnikowych, pojazdów szynowych, rowerzystów, motorowerzystów, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, wywołany: - działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, lub - wywróceniem się pojazdu, lub - pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego, b) wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer, c) lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako pasażer lub członek załogi? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.24 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję wypadku komunikacyjnego Wykonawcy. Pytanie 29 Czy Zamawiający uzna jako zamienny katalog ciężkich chorób wykonawcy: poważne zachorowanie jedno z poniżej wymienionych poważnych zachorowań zamieszczonych w katalogu poważnych zachorowań, powstałe w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela: katalog poważnych zachorowań: 1) nowotwór (guz) złośliwy, 2) zawał serca, 3) udar mózgu, 4) operacja pomostowania naczyń wieńcowych, 5) niewydolność nerek, 6) przeszczepianie narządów, 7) zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, 8) zakażenie wirusem HIV w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, 9) paraliż, 10) utrata kończyn, 11) utrata wzroku, 12) utrata słuchu, 13) utrata mowy, 14) ciężkie oparzenia, 15) łagodny nowotwór mózgu 16) śpiączka, 17) choroba Creutzfeldta-Jacoba, 18) operacja aorty, 19) choroba Alzheimera, 20) schyłkowa niewydolność wątroby,

9 Strona 9 z 15 21) operacja zastawek serca, 22) stwardnienie rozsiane, 23) choroba Parkinsona, 24) anemia aplastyczna, 25) zapalenie mózgu, 26) schyłkowa niewydolność oddechowa, 27) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 28) bąblowiec mózgu 29) zgorzel gazowa 30) masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie 31) odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu 32) ropień mózgu 33) sepsa 34) borelioza 35) tężec 36) wścieklizna 37) gruźlica 38) choroba Huntingtona 39) zakażona martwica trzustki 40) choroba neuronu ruchowego 41) bakteryjne zapalenie wsierdzia 42) utrata kończyn wskutek choroby 43) bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowych 44) przewlekłe zapalenie wątroby typu C? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.27 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jako zamienny powyższy katalog poważnych zachorowań Wykonawcy. Pytanie 30 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję sepsy wykonawcy Za sepsę uważa się tylko taką sepsę, która oznacza uogólnioną reakcję zapalną organizmu na zakażenie bakteriami, grzybami lub wirusami objawiającą się niewydolnością wielonarządową; przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub układów, do których zaliczamy ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, wątrobę Odpowiedzialnością nie są objęte przypadki sepsy wtórnej po zabiegach operacyjnych i/lub urazach. Jednoznaczne rozpoznanie musi być potwierdzone w dokumentacji medycznej z ośrodka prowadzącego leczenie? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.28 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję sepsy Wykonawcy.

10 Strona 10 z 15 Pytanie 31 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję wścieklizny wykonawcy Za wściekliznę uważa się tylko taką ostrą chorobę zakaźną wymagającą leczenia w warunkach szpitalnych, której istotą jest ostre zapalenie mózgu i rdzenia wywołane przez potwierdzone w dokumentacji medycznej zakażenie wirusem wścieklizny (Rabies virus). Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.29 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję wścieklizny Wykonawcy. Pytanie 32 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu wykonawcy Za Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu uważa się tylko taką chorobę przenoszona przez kleszcze, która przebiega z różnorodnymi objawami neurologicznymi, skutkującymi koniecznością hospitalizacji i została potwierdzona badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego. Rozpoznanie choroby powinno być jednoznacznie ustalone przez lekarza specjalistę neurologa wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 84) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.30 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu Wykonawcy. Pytanie 33 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję zgorzeli gazowej wykonawcy Za zgorzel gazową uważa się tylko taką zgorzel, która wymaga zastosowania leczenia w warunkach szpitalnych, z powodu rozpoznania potwierdzonego w dokumentacji medycznej ciężkiego zakażenia przyrannego, przebiegającego z rozległym obrzękiem, martwicą mięśni, wytwarzaniem gazu w tkankach oraz towarzyszącymi ogólnymi objawami toksemii, spowodowanego przez bakterie: Clostridium perfringens, Clostridium Novyi (oedematiens) lub Clostridium septicum? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.31 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję zgorzeli gazowej Wykonawcy. Pytanie 34 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję bąblowca mózgu wykonawcy: Za bąblowiec mózgu uważa się tylko taki bąblowiec mózgu, który oznacza usuniętą chirurgicznie zmianę w mózgu, składająca się z pojedynczych lub mnogich larw typu echinococcus (pęcherz bąblowcowy), potwierdzoną w rozpoznaniu histopatologicznym. Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.32 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję bąblowca mózgu Wykonawcy. Pytanie 35 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję ropnia mózgu wykonawcy:

11 Strona 11 z 15 Za ropień mózgu uważa się wyłącznie taki ropień, który jest usuniętą chirurgicznie zmianą w mózgu opisaną w rozpoznaniu histopatologicznym jako ropień mózgu. Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.33 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję ropnia mózgu Wykonawcy. Pytanie 36 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję tężca wykonawcy: Za tężec uważa się tylko taki tężec, który oznacza chorobę zakaźną spowodowaną neurotoksynami wytwarzanymi przez laseczki tężca (tetanospazminy). Charakteryzuje się wzmożonym napięciem mięśni szkieletowych w następstwie działania tetanospazminy na układ nerwowy. Odpowiedzialnością są objęte tylko pełnoobjawowe przypadki wymagające intensywnej terapii w warunkach szpitalnych. Jednoznaczne rozpoznanie musi być potwierdzone w dokumentacji medycznej z ośrodka prowadzącego leczenie. Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.34 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję tężca Wykonawcy. Pytanie 37 Czy Zamawiający zaakceptuje jako zamienną definicję niezdolności do samodzielnej egzystencji wykonawcy: niezdolność do samodzielnej egzystencji zmiany w stanie zdrowia ubezpieczonego będące wynikiem choroby lub wypadku, które zaistniały w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela powodujące wydanie przez właściwego lekarza orzecznika, właściwą komisję lekarską prawomocnego orzeczenia lub prawomocnego wyroku sądu lub decyzji organu rentowego, na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego na okres powyżej 24 miesięcy. Ostateczną decyzję o uznanie świadczenia podejmuje komisja lekarska ubezpieczyciela, Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.35 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję niezdolności do samodzielnej egzystencji Wykonawcy. Pytanie 38 Czy Zamawiający zgodzi się, aby klauzula nie dotyczyła uszczerbku w wyniku wypadku i uszczerbku w wyniku zawału serca/udaru mózgu? Jeżeli wypadek lub zawał serca/ udar mózgu miał miejsce w poprzednim ubezpieczeniu (a przypuszczamy, że oba ryzyka Zamawiający ma aktualnie w ubezpieczeniu), to poprzedni ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty tego świadczenia. Załącznik nr 1, V. Klauzule dodatkowe, K1 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że klauzula dotyczy wyłącznie uszczerbków zaistniałych w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.

12 Strona 12 z 15 Pytanie 39 Czy Zamawiający zaakceptuje, że jeżeli ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, a następnie w ciągu 6 miesięcy od daty doręczenia ubezpieczycielowi wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia nastąpi zgon ubezpieczonego, który pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z poważnym zachorowaniem, wówczas świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego, do którego wypłaty zobowiązany jest ubezpieczyciel, pomniejszane jest o kwotę świadczenia z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w sześciomiesięcznym okresie poprzedzającym zgon ubezpieczonego.? Załącznik nr 1, V. Klauzule dodatkowe, K2 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego ograniczenia. Pytanie 40 Czy Zamawiający zgodzi się na następujący zapis spełniający zakres tej klauzuli: Pobyt ubezpieczonego w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym świadczenie wypłacane jest z tytułu pobytu ubezpieczonego w oddziale rehabilitacyjnych szpitala spełniającego kryteria definicji (poniżej) szpital działający zgodnie z odpowiednimi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na terytorium krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej, państwowy lub niepaństwowy zamknięty zakład opieki zdrowotnej (z wyłączeniem zakładów psychiatrycznych i szpitali więziennych), którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych celów przystosowanych; szpitalem w rozumieniu niniejszych Warunków nie jest dom opieki lub inna placówka, której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień, oraz w specjalistycznym szpitalu rehabilitacyjnym prowadzącym leczenie rehabilitacyjne w warunkach szpitalnych. Odpowiedzialnością nie są objęte pobyty w szpitalach uzdrowiskowych, szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych i innych placówkach o podobnym profilu. Odpowiedzialnością nie są również objęte pobyty związane z rehabilitacją psychiatryczną. Świadczenia płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym, maksymalnie za 90 dni pobytu. Pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym musi rozpocząć się w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia pobytu w szpitalu i musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy pobytem w szpitalu a pobytem w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym.

13 Strona 13 z 15 W przypadku pobytu w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym mają zastosowanie następujące wyłączenia odpowiedzialności i karencje: Ochroną ubezpieczeniową w zakresie dziennego świadczenia szpitalnego nie są objęte przypadki pobytu w szpitalu w związku z: 1) chorobami psychicznymi, nerwicami oraz leczeniem uzależnień, 2) operacjami plastyczno-kosmetycznymi, z wyjątkiem operacji oszpeceń i okaleczeń powstałych wskutek wypadku, 3) ciążą, porodem, połogiem, poronieniem samoistnym lub sztucznym z wyłączeniem przypadków ciąży wysokiego ryzyka, powikłaniami ciąży oraz komplikacjami połogu, 4) wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem, 5) zatruciem/działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych tymi substancjami, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, 6) stanami chorobowymi lub skutkami wypadków wywołanymi lub pozostającymi w związku z usiłowaniem lub popełnieniem przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, 7) samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego, 8) działaniami wojennymi, stanem wojennym, 9) czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru, 10) pełnieniem przez ubezpieczonego służby wojskowej w jakimkolwiek kraju, 11) wyczynowym lub rekreacyjnym uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką skałkową, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem, lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów), paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na gumowej linie, 12) prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów, 13) wszelkimi chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV, 14) pozostawaniem ubezpieczonego w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo leczniczym. Świadczenie w tytułu rehabilitacji będzie wypłacone pod warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu Dziennego Świadczenia Szpitalnego Ubezpieczonego? Załącznik nr 1, V. Klauzule dodatkowe, K5 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w stosunku do klauzuli rozszerzającej odpowiedzialność Wykonawcy za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu rehabilitacyjnym lub oddziale rehabilitacyjnym mają zastosowanie owu Wykonawcy w zakresie świadczeń szpitalnych o ile nie pozostają w sprzeczności z zapisami SIWZ dotyczącymi ryzyka leczenia szpitalnego. Ponadto Zamawiający potwierdza, że za pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym lub oddziale rehabilitacyjnym w brzmieniu klauzuli, podstawę do naliczania świadczenia stanowi

19. OWU oznacza niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, oznaczone symbolem GRO.

19. OWU oznacza niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, oznaczone symbolem GRO. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na Życie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA Kod warunków: MCGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby kod warunków CCGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY Ogólne Warunki Programu Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wspólne Ogólnych Warunków Programu Ubezpieczeń Dodatkowych...3

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SPIS TREŚCI I. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Postanowienia ogólne...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona indywidualne ubezpieczenie na życie indeks / / / Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna Ochrona I. TWOJE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO UI/OWU/111/10-2014/G OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI LUB NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WSKUTEK CHOROBY LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW ZACIĄGAJĄCYCH KREDYT W EURO BANK S.A. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II Przedmiot i zakres Ubezpieczenia str 3 ROZDZIAŁ III Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO ubezpieczenia Pakiet MOJE DZIECKO Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsza umowa dodatkowa stanowi integralną część Umowy Podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

SUPER GWARANCJA. UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA

SUPER GWARANCJA. UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA SUPER GWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsza umowa dodatkowa stanowi integralną część Umowy

Bardziej szczegółowo

SUPER GWARANCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SUPER GWARANCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE SUPER GWARANCJA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Pożyczki Firmowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula 2 Śmierć Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A Nieszczęśliwym wypadkiem. Za dzień pobytu przyjmuje sie każdą pełną dobę pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; 6) Korzystający jest to podmiot gospodarczy, który zawarł Umowę leasingu w rozumieniu obowiązującego

Bardziej szczegółowo