Formularz cenowy. przy pomocy aparatu Vidas Razem X X X X X X

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz cenowy. przy pomocy aparatu Vidas Razem X X X X X X"

Transkrypt

1 Formularz cenowy Załącznik Nr 2/1 Pakiet nr 1 - Te sty do przeglądowe j oceny zakażenia wiruse m HIV, wykonywanych przy pomocy aparatu mini Vidas. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość netto Podatek VAT Wartość Nazwa Produktu Producent Netto (kol. 4 x 5) od wartości z brutto (kol. kol.6 (6x kol 7) + kol 6 Testy przesiewowe do przeglądowej oceny 1. zakażeń wirusem HIV sztuk 2000 przy pomocy aparatu Vidas Razem X X X X X X podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych

2 Testy identyfikacyjne dla 2. bakterii Gram ujemnych testów Testy identyfikacyjne dla 3. bakterii beztlenowych testów 300 Testy identyfikacyjne dla 4. drożdżaków testów Testy identyfikacyjne NH testów Testy antybiogramowe testów 7. Fiolet krystaliczny op. 15 a 500ml 8. Safranina/fuksyna op. 15 a 500ml 9. Jodyna op. 15 a 500ml Manualne 24 godzinne testy do identyfikacji bakterii z 10. rodziny Enterobacteriaceae testów 500 Formularz cenowy Załącznik Nr 2/2 Pakiet nr 2 - Odczynniki i te sty umożliwiające komple ksową diagnostykę bakteriologiczną połączone z dzie rżawą automatycznych syste mów mikrobiologicznych z oprogramowanie m ze wnę trznym, przystawką do automatyczne go barwienia met. Grama oraz dzie rżawą klimatyzatora wraz z montaże m. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość Podatek Wartość brutto (kol. Nazwa Produktu Producent Netto netto (kol. 4 VAT od (6x kol 7) + kol 6 x 5) wartości z kol.6 1. Testy identyfikacyjne dla testów bakterii Gram dodatnich

3 Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii 11. beztlenowych testów 200 Odczynnik do wykrywania indolu z przemiany 12. metabolicznej tryptofanu ml. 500 Odczynnik do wykrywania 13. katalazy ml. 500 Generator nie wymagający wody, do hodowli w warunkach beztlenowych, do 14. pudełek o poj. 2,5l szt. 200 Pipetki pasterowskie jałowe pojedynczo pakowane o 15. pojemności 5ml szt Razem X X X X X X Bezwzględne wymagania dla wszystkich testów: 1 Termin ważności 6 m-cy od daty dostawy 2 Opakowania zawierające nie więcej jak 20 testów, dotyczy pozycji Aktualny wykaz testów załączony do oferty 4 Opakowania/ampułki nie większe jak 10ml, dotyczy pozycji 12 5W przypadku, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości wyszczególnionych w tabeli odczynników z powodu ich konfekcjonowania przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. 6Wykonawca zaoferuje wszystkie odczynniki, materiały zużywalne i wyposażenie wymagane do wykonania testów wymienionych w załączniku nr 2/2, lecz nie wchodzące w skład zestawów. 7 W przypadku pojawienia się nowych testów możliwość zakupu w ramach obowiązującej umowy

4 Załącznik Nr 2/2_1 Pakiet nr 2 -Formularz cenowy dla materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych oraz dodatkowych odczynników, koniecznych dla wykonania badań wymienionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2/2 Cena Wartość Stawka Wartość brutto jednostko netto podatku [(kol.6xkol.7) + Nazwa produktu L.p. Oferowany artykuł J.m. Ilość wa netto (kol.4x5) VAT w kol.6] Producent RAZEM X X X Dodatkowe informacje: Zamawiający dopuszcza wyłącznie możliwość zaoferowania całych opakowań Niedoszacowanie lub nie zamieszczenie w formularzu cenowym potrzebnego artykułu spowoduje konieczność dostawy na koszt Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o niezbędną ilość wierszy konieczną do zaoferowania wszystkich potrzebnych artykułów dla zabezpieczenia wykonania badań wymienionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2/2. W kolumnie 9 należy podać nazwę handlową lub katalogową lub numer który będzie wpisany na fakturze Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że stawki VAT 0 i zwolnionej nie są równe.

5 Załącznik 2/2_2 Pakiet nr 2 Formularz cenowy dla dzierżawy automatycznych systemów batreriologicznych wraz z oprogramowaniem zewnętrznym Lp. Oferowane analizatory, Jedn. Ilość Miesięczn Dzierżawa w Podatek Dzierżawa w czasie Miesięczna Producent aparatu nazwa, typ, rok produkcji Miary miesięcy a czasie VAT od trwania umowy dzierżawa. Cena dzierżawy dzierżawa trwania wartości z Wartość brutto w zł jedn. brutto w zł Cena umowy kol. 6 (kol. 6 x7) + kol 6 jedn. Wartość netto w zł netto w zł kol.(4 x 5) 1. Oferowane automatyczne miesiąc 24 systemy mikrobiologiczne do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości nazwa, typ, rok produkcji 2. Oprogramowanie zewnętrzne nazwa, wersja Przystawka - automatyczny 3. system do barwienia met. Grama Dzierżawa klimatyzatora typu DAIKIN-FLX 50B/RXS 50G lub 4. równoważnego tj. o parametrach takich samych lub lepszych wraz z instalacją Razem x x x x x

6 Załącznik Nr 2/2_3 Pakiet nr 2 - Automatyczne systemy mikrobiologiczne do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z oprogramowaniem zewnętrznym. Proszę podać dane identyfikujące aparatów (nazwa, typ, rok produkcji):... Parametry bezwzględnie wymagane: Lp. Parametr Tak/Nie 1. Pełne automaty z możliwością jednoczesnego pomiaru nie mniej niż 120 testów niezależnie od ich rodzaju (napełnianie testów, inkubacja, odczyt i usuwanie testów po odczycie przez aparat) oraz zastępczy na nie mniej jak 15 testów. 2. Pełny wynik identyfikacji i lekowrażliwości do 15 godzin 3. Możliwość zmiany interpretacji testów lekowrażliwości 4. Możliwość samodzielnego definiowania testów lekowrażliwości 5. Możliwość pracy całodobowej (moduł inkubacyjno-pomiarowy ) 6. Możliwość oznaczania na osobnych testach identyfikacji oraz lekowrażliwości 7. Identyfikacja drobnoustrojów Gram(+) i Gram (-), beztlenowców oraz drożdżaków 8. Wynik lekowrażliwości wyrażony w kategoriach (S,I,R) z interpretacją wg zaleceń EUCAST 9. Wykrywanie mechanizmów oporności takich jak: MRSA, MRSE, MLSb, HLAR, ESBL, VRE 10. Automatyczne oznaczenia lekowrażliwości dla Gram (+) w tym S. pneumoniae, Gram (-) i drożdżaków 11. Oprogramowanie zewnętrzne dające możliwość wydruku wyników w formie ustalonej przez użytkownika 12. Protokoły transmisji zapewniające dwukierunkowe przekazywanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego 13. Dostawca posiada serwis techniczny na terenie Polski który zapewnia planowe przeglądy oraz naprawę w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki 14. Zewnętrzny system informatyczny wyposażony w komputer (serwer) 15. Zewnętrzne oprogramowanie w języku polskim pozwalające na rejestrację, przechowywanie, i wyszukiwanie danych wg. numeru pacjenta (np..pesel), nazwiska i imienia pacjenta, numeru badania. 16. Oprogramowanie zewnętrzne umożliwiające przedstawianie analiz statystycznych zarówno liczbowych jak i graficznych dotyczących występowania drobnoustrojów w szpitalu i/lub na poszczególnych oddziałach, ich wrażliwości oraz ilości wykonywanych testów (np. serologicznych) w różnych przedziałach czasowych. 17. Możliwość równoczesnej pracy na co najmniej 5 stacjach roboczych przy wykorzystaniu komputerów znajdujących się w Zakładzie Mikrobiologii

7 18. Możliwość połączenia aparatów: VIDAS PC, w wewnętrzną sieć, pozwalającą na wprowadzanie danych o pacjentach z jednego stanowiska 19. Zewnętrzne oprogramowanie musi obsługiwać protokół HL7 20. Program już istniejący na rynku polskim 21. Zapewnienie dostępu do obecnej bazy z możliwością wydruku wyniku. 22. Zapewnienie dwukierunkowej transmisji danych z aparatów do oferowanego systemu. 23. Zapewnienie serwisu technicznego z natychmiastową naprawą systemu przy użyciu zdalnego łącza internetowego, a w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu w ten sposób, zapewnienie serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii. 24. Przystawka do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą natryskową w systemie zamkniętym bez kontaktu z operatorem oraz możliwością zaprogramowania objętości natryskiwanych odczynników

8 Formularz cenowy Załącznik Nr 2/3 Pakiet nr 3 Testy do manualnej identyfikacji mikrobiologicznej. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość Podatek VAT od Wartość brutto Nazwa Produktu Producent Netto netto(kol. wartości z kol.6 (kol. (6x kol 7) 4 x 5) + kol 6 Testy do manualnej identyfikacji: 1. Wirusów Rota + Adeno w kale, kasetkowy test immunochromatograficzny nie wymagający test wirowania 2. Zakażeń bakteryjnych płynu mózgowo-rdzeniowego test Gronkowców złocistych test Dwoinek zapalenia płuc test Paciorkowców (ogólny ABCDFG) test Paciorkowców grupy A z kartonikami do aglutynacji test Paciorkowców grupy B z kartonikami do aglutynacji test Paciorkowców grupy D z kartonikami do aglutynacji test Szybki test immunochromatograficzny wykrywający antygen RSV w próbkach z jamy nosowogardłowej, test 500 z możliwością pobierania materiału z nosogardzieli 10. Szybki test immunochromatograficzny wykrywający obecność antygenów Leginella pneumophila w test 60 próbkach moczu 11. Testy lateksowe do manualnej identyfikacji, Enteropatogennych gatunków Campylobacter z hodowli test Testy biochemiczne do identyfikacji Neisseria i Haemophilus z niezbędnymi odczynnikami do test wywołania reakcji barwnych oraz programem do odczytu testów 13. Zestaw do hodowli w warunkach beztlenowych ( worek ZIP + generator ) komplet Zestaw do hodowli Campylobacter ( worek ZIP + generator nie wymagający wody ) komplet Szybki kasetkowy, immunochromatograficzny test do wykrywania swoistych antygenów sztuk Campylobacter w próbkach kału Razem X X X Bezwzględne wymagania: 1. Termin ważności minimum 3 miesiące od daty dostawy 2. W przypadku, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości wyszczególnionych w tabeli odczynników z powodu sposobu konfekcjonowania przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę tj. zaoferowania takiej ilości opakowań ( zestawów ), aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. 3. Testy do identyfikacji w opakowaniach zbiorczych pakowane pojedynczo tzn. jedna identyfikacja na test. Dot. pozycji Wykonawca zaoferuje wszystkie odczynniki, materiały zużywalne i wyposażenie wymagane do wykonania testów wymienionych w załączniku nr 1, lecz nie wchodzące w skład zestawów. 5. Opakowania zbiorcze nie większe niż 50 pojedynczych testów za wyjątkiem poz.3, gdzie dopuszcza się opakowanie zbiorcze zawierające nie więcej niż 500 testów 6. Dołączenie do oferty przetargowej opisu metodyki wykonania oznaczeń w języku polskim. 7. Testy lateksowe z odczynnikami do eksteakcji kwasowej. Dot. pozycji 5,6,7,8. 8 Testy identyfikacyjne po dodaniu odczynników do wywoływania reakcji, nie wymagają dodatkowej inkubacji (dotyczy poz. 12), 9 Testy identyfikacyjne w zbiorczych opakowaniach pakowane pojedynczo tzn. jeden test na jedną identyfikację (dotyczy poz. 12) podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych

9 Załącznik nr 2/3_1 Pakiet nr 3 Formularz cenowy dla materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych koniecznych dla wykonania badań wymienionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2/3. L.p. Oferowany artykuł J.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto (kol.4x5) Stawka podatku VAT w Wartość brutto [(kol.6xkol.7) + kol.6] Nazwa produktu Producent RAZEM X X X Dodatkowe informacje: 1. Zamawiający dopuszcza wyłącznie możliwość zaoferowania całych opakowań. 2. Niedoszacowanie lub niezamieszczenie w formularzu cenowym potrzebnego artykułu spowoduje konieczność dostawy na koszt Wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o niezbędną ilość wierszy konieczną do zaoferowania wszystkich potrzebnych artykułów dla zabezpieczenia wykonania badań wymienionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2/3. 4. W kolumnie 9 należy podać nazwę handlową lub katalogową lub numer który będzie wpisany na fakturze 5. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że stawki VAT 0 i zwolnionej nie są równe.

10 Załącznik nr 2/4 Pakiet nr 4 CPV Formularz cenowy Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość Podatek Wartość Nazwa Produktu Producent Netto netto (kol. 4 x 5) VAT od wartości z kol.6 brutto (kol. (6x kol 7) + kol 6 Suche podłoża mikrobiologiczne: 1. Kligler iron agar op.a 500g 2 2. Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym op.a 500g Salmonella Shigella agar/ss op.a 500g Mueller-Hinton 2 agar op.a 500g Columbia Agar Base op.a 500g Chapman agar op.a 500g 2 7. Sabouraud Chloramphenicol op.a 500g 1 8. Bulion wzbogacony op.a 500g 4 9. Bulion tioglikolanowy z barwnym wskaźnikiem stopnia utlenienia op.a 500g Schaedler bulion op.a 500g Agar bacteriological op. a 500g 3 12 Proteose Peptone op.a 500g Peptone bacteriological op.a 500g Tryptose op.a 500g Tryptone op.a 500g 1 BHI-bulion zawierający wyciąg z mózgu i 16. serca op.a 500g Burkhorderia Cepacia Agar Base op.a 500g Burkhorderia Cepacia Selective Suplement op.a 10 fiolek 2 Podłoża na płytkach: Podłoża chromogenne do wybiórczej 19. izolacji i identyfikacji drożdżaków płytek Schaedler agar + 5 krwinek owczych płytek Gardnerella agar płytek 1000 Agar czekoladowy do hodowli Haemophilus 22. influenzae płytek 3000

11 23. Columbia agar + 5 krwinek owczych płytek Mueller Hinton agar + 5 krwinek 24. owczych płytek Haemophilus Test Medium Agar płytek 200 Podłoże na płytkach do izolacji i ilościowego oznaczania Yersinia 26. enterocolitica w materiale klinicznym płytek 800 Podłoże na płytkach do izolacji 27. Campylobacter spp.w temp. 37 C płytek 800 Podłoże chromogenne do izolacji i wstępnej 28. identyfikacji Streptococcus agalactiae płytek 3000 Podłoże na płytkach z krwią końską i NADem do oznaczania lekowrażliwości wg 29. EUCAST płytek 1500 Podłoże do przeglądowego oznaczania 30 metycylinooporności gronkowców płytek Odczynniki uzupełniające: 31. Laktoza monohydrat op.a 500g 2 Roztwory wzorcowe ph o wartościach: 32. ok.4,0 op.a 100 ml ok.7,0 op.a 100 ml ok.9,0 op.a 100 ml 2 Razem X X X X X X Bezwzględne wymagania: 1.termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy za wyjątkiem podłóż na płytkach (gotowych do użytku ) gdzie minimalny termin ważności wynosi 4 tygodnie od daty dostawy 2.w przypadku, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości wyszczególnionych w tabeli odczynników z powodu sposobu konfekcjonowania przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza modyfikacje tych ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę tj. zaoferowania takiej ilości opakowań ( zestawów ), którą Zamawiający będzie musiał kupić aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. 3.Opakowania nie większe niż 20 płytek (dotyczy podłóż na płytkach, gotowych do użytku )

12 Załącznik nr 2/5 - Pakiet nr 5 Formularz cenowy Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość Podatek Wartość brutto Nazwa Produktu Producent Netto netto VAT od (kol. (6x kol 7) (kol. 4 x 5) wartości z + kol 6 kol.6 Testy do diagnostyki i identyfikacji bakterii jelitowych Lateks Salmonella-zestaw podstawowy 1. LPS 1n szt. 5 Lateks Salmonella-zestaw wieloważny LSW 2. 6n szt Lateks EPEC-opakowanie Nr 1 szt Lateks EPEC-opakowanie Nr 2 szt Lateks EPEC-opakowanie Nr 3 szt Lateks EPEC-opakowanie Nr 4 szt. 6 Razem X X X X X X

13 Załącznik Nr 2/6 - Pakiet nr 6 Formularz cenowy Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość Podatek Wartość brutto Nazwa Produktu Producent Netto netto VAT od (kol. (6x kol 7) (kol. 4 x 5) wartości z + kol 6 kol.6 Szczepy wzorcowe 1. Escherichia coli ATCC szt Escherichia coli ATCC szt Pseudomonas aeruginosa ATCC szt Staphylococcus aureus ATCC szt Enterococcus faecalis ATCC szt Klebsiella pneumoniae ATCC szt Candida albicans ATCC szt Streptococcus pneumoniae ATCC szt Haemophilus influenzae NCTC 8468 szt. 2 Razem X X X X X X 1. Termin ważności nie krótszy niż 6 m-cy od daty dostawy 2.Oferowane szczepy mają zawierać czyste, stabilizowane, gotowe do ożywienia w podłożach płynnych lub stałych, kultury bakteryjne stanowiące maksymalnie czwarty pasaż oryginalnej kolekcji szczepów. 3.Do każdej dostawy, dla każdego szczepu musi być dołączony certyfikat określający parametry i zgodność z wyjściowym szczepem.

14 Załącznik 2/7 Pakiet nr 7 - Szybkie testy immunoe nzymatyczne do jakościowe go wykrywania antyge nu de hydrogenazy glutaminianowe j (GDH) Clostridium difficie le w próbkach ludzkie go kału. Formularz cenowy Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość Podatek Wartość brutto Nazwa Produktu Producent Netto netto VAT od (kol. (6x kol 7) + (kol. 4 x 5) wartości z kol 6 kol.6 Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do jakościowego wykrywania GDH Clostridium difficile w próbkach ludzkiego kału, nie 1. wymagający wirowania testów 3000 Razem X X X X X X Bezwzględne wymagania : 1.Termin ważności 6 miesięcy od daty dostawy. 2.W przypadku, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości wyszczególnionych w tabeli odczynników z powodu sposobu konfekcjonowania przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę tj. zaoferowania takiej ilości opakowań ( zestawów ), którą Zamawiający będzie musiał kupić aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. 3.Opakowania zawierające nie więcej niż 30 testów.

15 Załącznik nr 2/8 Pakiet nr 8 - Te sty i odczynniki do wykonywania badań w Zakładzie M ikrobiologi. Formularz cenowy Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość Podatek Wartość Nazwa Produktu Producent Netto netto VAT od brutto (kol. (kol. 4 x 5) wartości z (6x kol 7) + kol.6 kol 6 1. Szybki immunochromatograficzny test do oznaczeń wykrywania antygenu H.pylori w kale Streptolizyna O ( liofilizat do oznaczania op. a antystreptolizyny w surowicy krwi ludzkiej) amp 220 Razem X X X X X X Bezwzględne wymagania : 1.termin ważności 6 miesięcy od daty dostawy 2.w przypadku, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości wyszczególnionych w tabeli odczynników z powodu sposobu konfekcjonowania przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę tj. zaoferowania takiej ilości opakowań (zestawów), którą Zamawiający będzie musiał kupić aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. 3.Opakowanie nie większe niż 50 oznaczeń ( dotyczy poz.1 ) 4.Dołączenie do testów kontroli dodatnich w ilościach umożliwiających sprawdzenie każdego opakowania ( dotyczy poz.1 ) 5.Dołączenie do oferty przetargowej opisu metodyki wykonania oznaczeń w języku polskim

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł Załącznik Nr 2 Formularz cenowy dla odczynników Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S.DDZ-2411/

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LBŚiŻ Lab. w Elblągu Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawę podłóż, wskaźników do kontroli procesu autoklawowania/sterylizacji, kolumienek

Bardziej szczegółowo

Adres biura w Warszawie: BIOCORP Polska Sp. z o. o. Ul. Skibicka 5 02-269 Warszawa Tel +48 226687380 Fax +48 226584506 www.biocorp.pl biuro@biocorp.

Adres biura w Warszawie: BIOCORP Polska Sp. z o. o. Ul. Skibicka 5 02-269 Warszawa Tel +48 226687380 Fax +48 226584506 www.biocorp.pl biuro@biocorp. 0 SZANOWNI PAŃSTWO BIOCORP Polska Sp. z o.o. jest spółką założoną w 1997 roku Spółka posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz ISO 13485 BIOCORP Polska sp. o.o. jest producentem

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel: (25) 644-20-40 w 72, fax: (25) 63-261-37 adres internetowy www.sanepid.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 187-197 Praca poglądowa Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo