Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 1. Słownik pojęć Wstęp Sytuacja aktualna Wykaz aktów prawnych Informacja o aktach prawnych, dotyczących pomocy społecznej Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych Akty prawne dotyczące funduszu alimentacyjnego akty prawne dotyczące wspierania rodzin z dziećmi Informacja o aktach prawnych, dotyczących osób niepełnosprawnych Informacja o pozostałych aktach prawnych Opisy istniejących systemów Ilości świadczeniobiorców w podziale na poszczególne obszary zabezpieczenia społecznego Systemy Centralne przeznaczenie System Centralny Pomocy Społecznej: Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej (KSMPS) SAC System Centralny Świadczeń Rodzinnych: Krajowy System Monitoringu Świadczeń rodzinnych (KSMSR) QUICKSTAT System centralny Funduszu Alimentacyjnego: Krajowy System Monitoringu Funduszu Alimentacyjnego (KSMFA) sfundusz System Centralny Osób Niepełnosprawnych: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN) Serwis internetowy e Wnioski Serwis internetowy e BON Systemy Centralne wolumen danych Systemy Centralne architektura Opisy Systemów Dziedzinowych Wstęp Systemy wspierające obsługę świadczeń z obszaru Pomocy Społecznej Systemy Dziedzinowe PS Systemy wspierające obsługę świadczeń z obszaru Świadczeń Rodzinnych Systemy Dziedzinowe SR Systemy wspierające obsługę świadczeń z obszaru Funduszu Alimentacyjnego Systemy Dziedzinowe FA System wspierający działania z obszaru Osób Niepełnosprawnych: Architektura i dostawcy systemów Dziedzinowych PS, SR, FA QUICKSOFT systemy dziedzinowe SR, FA OTAGO systemy dziedzinowe SR, FA SYGNITY systemy dziedzinowe PS, SR, FA TOP TEAM systemy dziedzinowe PS, SR, FA AGEMA systemy dziedzinowe SR INFO R systemy dziedzinowe PS, SR, FA ZETO KATOWICE systemy dziedzinowe SR, FA Strona 1 z 80

2 ZETO KOSZALIN systemy dziedzinowe PS, SR, FA RADIX systemy dziedzinowe SR, FA COIG systemy dziedzinowe SR, FA Wykaz procesów merytorycznych obszaru ZS Struktura organizacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego w Polsce Wydział Polityki Społecznej Regionalne ośrodki polityki społecznej Powiatowe centra pomocy rodzinie [Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie] Ośrodek pomocy społecznej Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Placówka Specjalistycznego Poradnictwa Placówka opiekuńczo wychowawcza Ośrodki interwencji kryzysowej Mieszkania Chronione Ośrodki adopcyjno opiekuńcze Rodzinny Dom Pomocy Specjalistyczny Ośrodek wsparcia Klub Integracji Społecznej Dom dla Matek i Kobiet w Ciąży Punkt Konsultacyjny Wykaz posiadanego sprzętu dostępnego do wykorzystania Ogólny opis przedmiotu zamówienia Koncepcja architektury rozwiązania Ogólne wymagania funkcjonalne wynikające z potrzeb użytkowników Liczba użytkowników korzystających z poszczególnych składowych csizs Ogólne wymagania dotyczące CSIZS Ogólne wymagania dotyczące CBB Ogólne wymagania dotyczące PI Ogólne wymagania dotyczące PIU Ogólne wymagania dotyczące OTM Inne wymagania ogólne Opis przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i uszczegółowienie koncepcji rozwiązania przedstawionej na etapie oferty Szczegółowa analiza otoczenia i uwarunkowań systemu Wykaz aktów prawnych Analiza koniecznych zmian w istniejącym środowisku informatycznym Architektura całości rozwiązania Szczegółowy opis usług wymiany informacji Struktura powiązań pomiędzy osobami Analiza wpływu zaimplementowanych usług wymiany informacji na zakres zasobów informacyjnych CBB Analiza obciążenia transakcyjnego Szczegółowa koncepcja zasilania CBB i zarządzania przechowywanymi danymi Koncepcja architektury PI Koncepcja integracji CSIZS z systemami zewnętrznymi Strona 2 z 80

3 Koncepcja dostosowania systemów dziedzinowych i centralnych do CSIZS Koncepcja utrzymania i rozwoju PI Koncepcja zapewnienia ciągłości działania PI Koncepcja architektury PIU Koncepcja realizacji usług udostępnianych przez PIU Koncepcja strefy informacyjnej PIU oraz sposobu jej zasilania Formalne procedury organizacyjne nadawania uprawnień do PIU Koncepcja utrzymania i rozwoju PIU Koncepcja zapewnienia ciągłości działania PIU Formalne procedury organizacyjne przeprowadzania wywiadów środowiskowych Koncepcja Oprogramowania TM Koncepcja dostosowania systemów dziedzinowych Koncepcja utrzymania i rozwoju OTM Koncepcja szkoleń pracowników socjalnych Wykonanie projektu CSIZS Projekt CSIZS Struktura danych identyfikujących Beneficjentów Projekt struktury powiązań między osobami Projekt integracji CSIZS z e PUAP Projekt modułu nadawania uprawnień i logowania użytkowników zewnętrznych Projekt systemu bezpieczeństwa CSIZS Projekt systemu bezpieczeństwa CBB Przygotowanie dokumentacji dodatkowej Opis oprogramowania narzędziowego typu serwer baz danych do realizacji CBB Zakres opracowania Wymagania minimalne na oprogramowanie Opis oprogramowania licencjonowanego typu szyna danych do realizacji PI Zakres opracowania Wymagania minimalne na oprogramowanie Opis oprogramowania licencjonowanego typu portal z CMS i formularzami elektronicznymi do realizacji PIU Zakres opracowania Wymagania minimalne na oprogramowanie Opis Terminali Mobilnych Zakres opracowania Wymagania minimalne na Terminal Mobilny Opis oprogramowania wspierającego system bezpieczeństwa CSIZS Opracowanie zasad i procedur współpracy Opracowanie wymagań dla systemów dziedzinowych i centralnych Parametry określające wydajność i dostępność CSIZS Specyfikacja testów akceptacyjnych Udzielenie wsparcia Zamawiającemu wykonanie, instalacja i konfiguracja CSIZS przeprowadzenie testów akceptacyjnych Dokumentacja powykonawcza Szkolenia zespołu projektowego Zamawiającego i użytkowników Wdrożenie CSIZS Strona 3 z 80

4 Przekazanie majątkowych praw autorskich do oprogramowania i dokumentacji, kodów źródłowych Udzielenie gwarancji Utrzymanie CSIZS Strona 4 z 80

5 SŁOWNIK POJĘĆ POJĘCIE WYJAŚNIENIE ZNACZENIA POJĘCIA AMO, Model AMO Analityczny Model Obszaru Model informacyjny Obszaru Zabezpieczenia Społecznego będący realizacją ontologii danych tego obszaru, który zostanie opracowany i zaimplementowany w ramach odrębnego zamówienia na Platformę Analityczno Raportową. Badanie zgodności Procedura, zgodna z rozporządzeniami w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach w podobszarach ZS (PS, SR, FA: patrz rozdziały i punkty: Informacja o aktach prawnych, dotyczących pomocy społecznej pkt 1.28), Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych pkt 1.3), Akty prawne dotyczące funduszu alimentacyjnego pkt 1.4), polegająca na badaniu zgodności oprogramowania z opisem systemu dla tych obszarów, definiowanym i ogłaszanym przez Zamawiającego. Beneficjent obszaru Osoba lub rodzina, które wnioskowały lub otrzymały świadczenie zobszaru zabezpieczenia zabezpieczenia społecznego. społecznego BPMN Graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych (Business Process Modeling Notation). CSIZS Czynność Dokument EKSMOoN Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego. Elementarna część usługi realizowana w ramach jednego komponentu CSIZS. Na pełny opis czynności składa się: 1. określenie komponentu, 2. nazwa, 3. opis zasady działania. Przez dokument rozumie się zapis w postaci słów, symboli lub znaków, opisujący rzeczywistość lub pewien jej stan hipotetyczny (w tym projektowany), w sposób zrozumiały dla człowieka. Dokument może być odczytywany bądź bezpośrednio, bądź z wykorzystaniem określonego oprogramowania (np. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, edytor diagramów, formularz elektroniczny). Za dokument uznaje się także m. in. diagram, definicje procesów, zestawy danych testowych oraz wytyczne do aktualizacji Opisu Systemów. System centralny EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności) służący do bieżącej analizy danych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wspomagania rejestracji, ewidencji i kontroli wniosków oraz orzeczeń w sprawie niepełnosprawności. FA Fundusz Alimentacyjny. FTP File Transfer Protocol, protokół komunikacyjny. http HTTP Hypertext Transfer Protocol, protokół komunikacyjny. Jednostka Terenowa Jednostka Organizacyjna Pomocy Społecznej, Urząd administracji publicznej realizujący zadania z obszaru zabezpieczenia społecznego. JOPS Jednostka Organizacyjna Pomocy Społecznej. KSMFA Krajowy System Monitoringu Funduszu Alimentacyjnego, w skład którego wchodzi statystyczny system centralny sfundusz. KSMPS Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej, w skład którego wchodzi statystyczny system centralny SAC. KSMSR Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych, w skład którego wchodzi statystyczny system centralny QUICKSTAT. Obszar zabezpieczenia społecznego Obszary: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, osób niepełnosprawnych (przy czym systemy informatyczne wykorzystywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych traktowane są jako zewnętrzne wobec obszaru Strona 5 z 80

6 zabezpieczenia społecznego). Opis Systemu Wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne dla systemów PS, SR i FA, definiowane i ogłaszane przez Zamawiającego, zgodnie z rozporządzeniami w sprawie systemów teleinformatycznych. Oprogramowanie licencjonowane Oprogramowanie systemowe, bazodanowe, narzędziowe, Oprogramowanie typu COTS (Commercial Off The Shelf) z półki lub oprogramowanie typu opensource. Oprogramowanie licencjonowane charakteryzuje się następującymi cechami spełnionymi łącznie: 1. szerokiej dostępności w wielu krajach, 2. dostępnej dojrzałej i czytelnej dokumentacji technicznej, 3. dostępnych usługach wsparcia technicznego, 4. dostępnych usługach szkoleniowych, 5. dostępnych certyfikowanych, ścieżką certyfikacji akceptowaną przez producenta oprogramowania, specjalistach, 6. posiadają minimum 10 wdrożeń wykonanych przez minimum 3 niepowiązanych kapitałowo dostawców. OW Organ właściwy Platforma Analityczno Raportowa Aktualnie realizowana na podstawie umowy zawartej w dniu r. W ramach umowy zostało dostarczone następujące oprogramowanie: Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus, Oracle Data Integrator and Application Adapter for Data Integration, Oracle Data Mining. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie MPiPS: publiczne/postepowanie oudzielenie zamowienia publicznego/analiza zaprojektowanie wykonanie iwdrozenie platformy analityczno raportowej dla obszaru zabezpieczeniaspolecznegoznak sprawy 45dipn2011/ Proces merytoryczny Zbiór powiązanych ze sobą zadań (działań) podejmowanych przez interesariuszy obszaru zabezpieczenia społecznego prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu. Pełny opis procesu zawiera: 1. zdarzenie(a) inicjujące proces, 2. zadania/działania wykonywane w ramach procesu, 3. aktorów uczestniczących w zdarzeniach, 4. rezultaty wykonania zadań, 5. punkty decyzyjne, 6. powiązania pomiędzy zadaniami/działaniami (przejścia), 7. zdarzenie(a) kończące proces. Projekt Projekt Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego. PS Pomoc Społeczna. QUICKSTAT System centralny, służący do zbierania sprawozdań i danych jednostkowych w postaci zbioru centralnego z obszaru świadczeń rodzinnych. RIO Regionalna Izba Obrachunkowa. RP Rynek Pracy. SAC System centralny (Statystyczna Aplikacja Centralna), służący do zbierania sprawozdań i danych jednostkowych w postaci zbioru centralnego z obszaru pomocy społecznej. sfundusz System centralny służący do zbierania sprawozdań z obszaru funduszu alimentacyjnego. SOA Architektura systemów i rozwiązań informatycznych zapewniająca efektywne realizowanie, w ramach tych systemów i rozwiązań, działań wspomagających Strona 6 z 80

7 SR System Centralny świadczenie usług na rzecz ich użytkowników. Świadczenia rodzinne. System nadzorowany i utrzymywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, realizujący zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego: EKSMOoN, SAC, QUICKSTAT, sfundusz. System Dziedzinowy System informatyczny, funkcjonujący na poziomie gminy, powiatu lub marszałka województwa, realizujący zadania związane z obsługą pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, posiadający świadectwo homologacji/zgodności. Lista systemów dziedzinowych znajduje się na stronie oraz w punkcie Opisy Systemów Dziedzinowych. Świadectwo akceptacji Świadectwo homologacji Świadectwo zgodności Wstępnie wydawane świadectwa potwierdzające zgodność oprogramowania z wymaganiami, wydawane przed ogłoszeniem rozporządzenia w sprawie systemów FA. Świadectwo wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wcześniej obowiązującego Rozporządzenia w sprawie homologacji systemów teleinformatycznych stosowanych w JOPS oraz urzędach realizujących świadczenia rodzinne. Świadectwo homologacji jest ważne do czasu wydania świadectwa zgodności. Świadectwo wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie obecnie obowiązującego Rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w JOPS oraz urzędach realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Usługi dodatkowe Usługi, będące elementem wdrożenia lub utrzymania Systemu, takie jak instalacja sprzętu i oprogramowania, konfiguracja, aktualizacja dokumentacji i oprogramowania, konsultacje po wdrożeniowe, serwis, asysta techniczna, szkolenia. Usługi Wymiany Informacji Szeroko rozumiane usługi realizowane drogą elektroniczną obejmujące między innymi takie usługi jak obsługa wniosku, udzielenie informacji, wymiana informacji lub dokumentów, weryfikacja danych, przekazanie danych, które będą miedzy innymi udostępniane przez Portal Informacyjno Usługowy, a w większości obsługiwane przez Platformę Integracyjną w architekturze SOA. Usługi wymiany informacji to elementy procesów merytorycznych, które są realizowane poprzez wykorzystanie CSIZS i tworzą komplementarne i spójne logicznie rozwiązanie informatyczne. Na usługę składa się ciąg powiązanych ze sobą czynności. WSTZS Wydział Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego w XML Departamencie Informatyki MPiPS. Extensible Markup Language, język formalny umożliwiający strukturalizowaną prezentację danych. Zbiór Centralny Zdefiniowany zestaw danych jednostkowych przekazywanych z Systemów Dziedzinowych do Systemów Centralnych, zawierający informacje o świadczeniach i świadczeniobiorcach PS i SR. Aktualnie są prowadzone prace nad Zbiorem Centralnym dla FA. Strona 7 z 80

8 WSTĘP Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego, zwanego dalej CSIZS. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności przeprowadzenie analizy oraz zaprojektowanie, a następnie wykonanie i wdrożenie, a po wdrożeniu utrzymanie przez 24 miesiące, głównych elementów projektu (opisanych w Studium Wykonalności projektu Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), tj.: 1) Centralnej Bazy Beneficjentów (CBB), 2) Platformy Integracyjnej (PI), 3) Portalu Informacyjno Usługowego (PIU), 4) Oprogramowania Terminali Mobilnych (OTM), oraz zintegrowanie ich z innymi elementami projektu w tym w szczególności ze znajdującymi się w posiadaniu Zamawiającego: Systemami Centralnymi, Systemami Dziedzinowymi oraz Platformą Analityczno Raportową. Najważniejszym celem budowy CSIZS jest stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej udostępnianie i świadczenie usług wymiany informacji, za pośrednictwem Internetu, zarówno dla beneficjentów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, obszaru spraw osób niepełnosprawnych, jak również dla systemów teleinformatycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego ma być rozwiązaniem otwartym na współpracę i wymianę usług z systemami zewnętrznymi. Efektem będzie zaspokojenie potrzeby zwiększenia dostępności i przyjazności usług, świadczonych przez administrację obszaru zabezpieczenia społecznego, dla obywateli i przedsiębiorców, zmierzające do podniesienia satysfakcji klienta oraz wzrostu efektywności procesów wewnętrznych. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych produktów zostanie zaspokojona potrzeba podniesienia jakości, wydajności i komfortu pracy. Wdrożenie i utrzymanie CSIZS obejmie również platformy sprzętową i systemową (aktualnie znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, dostarczone lub zmodyfikowane przez wykonawcę zamówienia, dostarczone lub zmodyfikowane przez podmioty trzecie w ramach odrębnych zamówień), które będą bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywane do świadczenia usług na powstałej w wyniku tego zamówienia platformie komunikacyjnej. Strona 8 z 80

9 SYTUACJA AKTUALNA 3.1. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH INFORMACJA O AKTACH PRAWNYCH, DOTYCZĄCYCH POMOCY SPOŁECZNEJ Informacja o aktach prawnych dotyczących obszaru pomocy społecznej znajduje się na stronie MPiPS: spoleczna/akty prawne/ W szczególności są to: 1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.); i akty wykonawcze związane z tą ustawą: 1.1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138), 1.2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r., Nr 6, poz. 45, z późn. zm.), 1.3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439), 1.4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055), 1.5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), 1.6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 110, poz. 733), 1.7) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418), 1.8) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki (Dz. U. Nr 226, poz. 2293), 1.9) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnym (Dz. U. Nr 223, poz. 2266), 1.10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz. U. Nr 245, poz. 2461), Strona 9 z 80

10 ) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739), 1.12) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 740), 1.13) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), 1.14) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. Nr 153, poz. 1276), 1.15) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), 1.16) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno opiekuńczych (Dz. U. Nr 201, poz.1457), 1.17) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno opiekuńczych (Dz. U. Nr 214, poz. 1812), 1.18) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. Nr 45, poz. 366), 1.19) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1762), 1.20) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. Nr 154, poz. 1289), 1.21) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Nr 74, poz. 658), 1.22) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. Nr 219, poz. 2224), 1.23) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 285, poz. 2859), 1.24) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543), 1.25) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. Nr 61, poz. 544), 1.26) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), 1.27) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. Nr 92, poz. 460, z późn. zm.), 1.28) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. Strona 10 z 80

11 w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1609); jak również o następujące ustawy i akty wykonawcze: 2) Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146) zawiera przepisy w zakresie zlecania realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty uprawnione; 3) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225); 4) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.): 4.1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. Nr 219, poz. 1871), 4.2) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego; 5) Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.); 6) Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (patrz rozdz Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych pkt 1); 7) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842 z późn. zm.): 7.1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259), 7.2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz. U. Nr 28 poz. 146); 8) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.); 9) Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze: 9.1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 25, poz. 186, z późn. zm.), 9.2) Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata (M.P. Nr 42, poz. 452), Strona 11 z 80

12 ) Uchwała Nr 126/2007 Rady Ministrów z 17 lipca 2007 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata (M.P. Nr 45, poz. 533), 9.4) Uchwała Nr 123 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2011 (Dz. U. Nr 267, poz. 2259); 10) Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r., o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844): 10.1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 183, poz. 1432), 10.2) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych (Dz. U. Nr 62, poz. 555); 11) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 1415, z późn. zm.); 12) Ustawa z dnia 16 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 36, poz. 226); 13) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. sygn. akt K 30/05 (Dz. U. Nr 186, poz. 1380); 14) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2007 r. sygn. akt P 28/06 (Dz. U. Nr 209, poz. 1519). Ponadto należy uwzględnić akty prawne wymienione w rozdziale AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Informacja o aktach prawnych dotyczących świadczeń rodzinnych znajduje się na stronie MPiPS: dla rodzin z dziecmi/swiadczenia rodzinne/ W szczególności są to: 1) Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); i rozporządzenia do tej ustawy: 1.1) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.), 1.2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie sposobu i trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo finansowych, (Dz. U. Nr 95, poz. 661, z późn. zm.), 1.3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1610, z późn. zm.), Strona 12 z 80

13 ) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 89, poz. 854), 1.5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058), 1.6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234), 1.7) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia progu wsparcia dochodowego rodzin (Dz. U. Nr 80, poz. 700). Ponadto akty prawne UE, regulujące główne zasady koordynacji w zakresie świadczeń rodzinnych: 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zmienione rozporządzeniem Nr 988/2009 weszło w życie 1 maja 2010 r., łącznie z rozporządzeniem wykonawczym Nr 987/2009 nazywany nową koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego; 2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; 3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 592/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie zmieniające zapis w załączniku II, części II w sekcji T. POLSKA jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (ustawa o świadczeniach rodzinnych) ; 4) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) Nr 574/72 na obywateli państwa trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo; 5) Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (głównie Art ); 6) Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972r. dotyczące wykonywania rozporządzenia Rady Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (głównie Art. 10 oraz 85 92); 7) Decyzja Komisji Administracyjnej nr 201 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) Nr 1408/71 i (EWG) Nr 574/72 (seria E 400); 8) Decyzja Komisji Administracyjnej Nr 142 z dnia 13 lutego 1990 r. dotycząca art. 73, 74 i 75 Rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71. Strona 13 z 80

14 Ponadto należy uwzględnić akty prawne wymienione w rozdziale AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W szczególności są to: 1) Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.), wraz z rozporządzeniami: 1.1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836), 1.2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 78, poz. 469), 1.3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 173, poz. 1075), 1.4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej (Dz. U. Nr 118, poz. 798); jak również następujące ustawy i akty wykonawcze: 2) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530); 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Ponadto należy uwzględnić akty prawne wymienione w rozdziale AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE WSPIERANIA RODZIN Z DZIEĆMI Informacja o aktach prawnych i projektach aktów prawnych dotyczących wspierania rodzin z dziećmi znajduje się na stronach MPiPS: Informacja o aktach prawnych dotyczących obszaru fundusz alimentacyjny znajduje się na stronie MPiPS: dla rodzin z dziecmi/opieka nad dzieckiem w wiekudo lat trzech/prawo/, Piecza zastępcza została wydzielona z obszaru pomocy społecznej i uregulowana odrębną ustawą: Strona 14 z 80

15 ) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.); 2) Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 288, poz. 1690): 2.1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka (Dz. U. Nr 292, poz. 1721), 2.2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), 2.3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620), 2.4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, po. 1608), 2.5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 272, poz. 1609), 2.6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. Nr 272, poz. 1610) INFORMACJA O AKTACH PRAWNYCH, DOTYCZĄCYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Informacja o aktach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych: W szczególności są to: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407): 1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOON) (Dz. U. Nr 228, poz. 1681); 2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328); 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) INFORMACJA O POZOSTAŁYCH AKTACH PRAWNYCH 1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.), oraz: 1.1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. nr 212, poz. Strona 15 z 80

16 ) wygaśnięcie aktu z dniem r., nowe dotychczas jeszcze się nie ukazało, 1.2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U. Nr 214, poz. 1781) wygaśnięcie aktu z dniem r., nowe dotychczas jeszcze się nie ukazało, 1.3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692) wygaśnięcie aktu z dniem r., nowe dotychczas jeszcze się nie ukazało, 1.4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651) wygaśnięcie aktu z dniem r., nowe dotychczas jeszcze się nie ukazało, 1.5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 177, poz. 1195), 1.6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji (Dz. U. Nr 113, poz. 757), 1.7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację (Dz. U. Nr 53, poz. 388, z późn. zm.), 1.8) Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U. Nr 217, poz. 1836), 1.9) Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego(dz. U. Nr 210, poz. 1748); 2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; 3) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.); 4) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; 5) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; 6) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; 7) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 673, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; 8) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; 9) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; Strona 16 z 80

17 ) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131); 11) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.); 12) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.); 13) Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.); 14) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.); 15) Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z późn. zm.); 16) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.); 17) Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (t. j. Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.); 18) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.); 19) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) OPISY ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW Dla zobrazowania skali potrzeb przedstawiono poniżej szacunki liczbowe dotyczące liczby świadczeniobiorców w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz przedstawiono funkcjonujące systemy informatyczne w tym obszarze (dostawcy, stosowane technologie i architektury rozwiązań) oraz szacunki dotyczące ilości przesyłanych danych ILOŚCI ŚWIADCZENIOBIORCÓW W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE OBSZARY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Obszar Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Informacje o ilości świadczeniobiorców Zgodnie z danymi pochodzącymi ze sprawozdania MPiPS 03, w 2010 r. ok. 4,8 mln osób zostało objętych pomocą społeczną. Statystyki na ten temat dostępne są na stronie MPIPS: i statystyki/statystyki pomocy spolecznej/statystykaza rok 2009 /. Z danych zawartych w sprawozdaniach rzeczowo finansowych dotyczących zrealizowanych świadczeń, w 2010 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało ok. 3,3 mln rodzin. Szczegółowe dane dotyczące statystyk dla tego obszaru dostępne są na stronie MPIPS : Strona 17 z 80

18 STRONA/Polityka rodzinna/statystyka Fundusz alimentacyjny Osoby niepełnosprawne Ogółem w 2010 r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały osoby wychowywane w ok. 312 tys. rodzin. Szczegółowe dane dotyczące statystyk dla tego obszaru dostępne są na stronie MPIPS: dla rodzin z dziecmi/funduszalimentacyjny/informacje statystyczne/realizacja ustawy o pomocyosobom uprawnionym do alimentow/. Ostatnie pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 r. Według jego wyników liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła blisko 5,5 mln, w tym około 4,5 mln posiadało prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności. Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego przez GUS, liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej w II kw roku wynosiła około 3,4 mln osób. Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym wynosiła około 2,0 mln. Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych zamieszczone są na stronie BON: wliczbach/tablice/ SYSTEMY CENTRALNE PRZEZNACZENIE SYSTEM CENTRALNY POMOCY SPOŁECZNEJ: KRAJOWY SYSTEM MONITORINGU POMOCY SPOŁECZNEJ (KSMPS) SAC W zakresie pomocy społecznej zgodnie z art. 23 ust. 3 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej (patrz rozdz Informacja o aktach prawnych, dotyczących pomocy społecznej) została utworzona centralna baza danych zlokalizowana w MPiPS, gromadząca dane w postaci zbioru centralnego, a także dane z wymaganych sprawozdań, stanowiąca element Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej (KSMPS). Zbiór centralny zawiera informacje o zrealizowanych świadczeniach i świadczeniobiorcach (dane odpersonalizowane) pomocy społecznej. Dane z zakresu zbioru centralnego generowane z Systemów Dziedzinowych w postaci plików XML przekazywane są z gmin (ośrodki pomocy społeczne) i powiatów (powiatowe centra pomocy rodzinie), w cyklach kwartalnych. Pliki zbioru centralnego wczytywane są przez pracowników jednostek terenowych do bazy centralnej, wykorzystując technologię wielowarstwową, za pośrednictwem statystycznej aplikacji przeglądarkowej gsac. Taką samą ścieżkę zastosowano dla wszystkich wymaganych sprawozdań. Strona 18 z 80

19 Schematy xsd sprawozdań i zbiorów centralnych są elementem opisu systemu pomocy społecznej i stanowią Załączniki Nr 4 i 5 do Opisu systemu, a także w przypadku ich modyfikacji są udostępniane na stronie MPiPS jako kolejne aktualizacje. Zarówno dla zbiorów centralnych, jaki i sprawozdań, istnieje możliwość ich opatrzenia podpisem elektronicznym, poprzez zaimplementowany w aplikacji SAC moduł do składania podpisu. Aplikacja SAC umożliwia także eksport danych zbioru centralnego do pakietu statystycznego w formacie txt. System centralny PS posiada świadectwo homologacji i podlega procedurze badania zgodności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w obszarze PS. Zasady utrzymania i udostępniania systemu reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a firmą Sygnity SYSTEM CENTRALNY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH: KRAJOWY SYSTEM MONITORINGU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (KSMSR) QUICKSTAT Zgodnie z zapisami art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz rozdz Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych) wdrożono w MPiPS, centralną bazę danych umożliwiającą gromadzenie danych jednostkowych w postaci zbioru centralnego oraz sprawozdań rzeczowo finansowych, stanowiącą element Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych. Zbiór centralny, przekazywany z gmin co kwartał, zawiera informacje o świadczeniobiorcach i świadczeniach przyznanych i zrealizowanych w obszarze świadczeń rodzinnych. Z uwagi na to, iż dane te zawierają także dane osobowe (również dane wrażliwe) niezbędne było, w celu zapewnienia ich bezpiecznego transferu do bazy centralnej, zastosowanie metod kryptograficznych. Utworzony w ten sposób rejestr został zgłoszony do rejestru danych osobowych, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i zarejestrowany pod nazwą Beneficjenci Świadczeń Rodzinnych. Pracownicy jednostek terenowych (urzędy gminne) wczytują, wygenerowane z Systemów Dziedzinowych świadczeń rodzinnych, pliki w formacie xml, do bazy centralnej za pośrednictwem statystycznej aplikacji przeglądarkowej QUICKSTAT. Analogiczną ścieżkę zastosowano dla sprawozdań rzeczowo finansowych dotyczących zrealizowanych świadczeń rodzinnych, przekazywanych z poziomu gminy i województwa samorządowego (regionalne ośrodki polityki rodzinnej). Schematy xsd sprawozdań i zbiorów centralnych są elementem opisu systemu świadczeń rodzinnych i stanowią Załączniki Nr 3 i 4 do Opisu systemu, a także w przypadku ich modyfikacji są udostępniane na stronie MPiPS jako kolejne aktualizacje. Aplikacja QUICKSTAT, poprzez zaimplementowany moduł do składania podpisu elektronicznego, umożliwia opatrzenie zarówno sprawozdań, jak i zbiorów centralnych podpisem elektronicznym. Istnieje możliwość, z poziomu aplikacji QUICKSTAT, eksportu danych jednostkowych w celu ich dalszej analizy do pakietu statystycznego w formacie csv. Pakiet ten nie zawiera danych Strona 19 z 80

20 osobowych. W celu właściwej identyfikacji świadczeniobiorców nadawany jest unikalny dla całego rejestru danych, centralny identyfikator każdej osoby. System centralny SR posiada świadectwo homologacji i podlega procedurze badania zgodności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w obszarze SR. Zasady utrzymania i udostępniania systemu reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a firmą QUICKSOFT SYSTEM CENTRALNY FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO: KRAJOWY SYSTEM MONITORINGU FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (KSMFA) SFUNDUSZ Zgodnie z delegacją art. 15 ust. 10 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (patrz rozdz Akty prawne dotyczące funduszu alimentacyjnego), wdrożono w MPiPS centralną bazę danych umożliwiającą gromadzenie danych sprawozdań rzeczowo finansowych z realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiącą element Krajowego Systemu Monitoringu Funduszu Alimentacyjnego. Pliki sprawozdań generowane z Systemów Dziedzinowych funduszu alimentacyjnego w formacie xml przekazywane są z gmin (urzędy gminne) co kwartał za pośrednictwem przeglądarkowej aplikacji statystycznej sfundusz. W obszarze tym nie są zbierane obecnie dane jednostkowe, na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212) będzie to już możliwe, obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania przepisów wykonawczych w tym zakresie. Aplikacja sfundusz poprzez zaimplementowany moduł do składania podpisów elektronicznych, umożliwia opatrzenie wczytywanych do bazy centralnej sprawozdań podpisem elektronicznym. Zasady utrzymania i udostępniania systemu centralnego funduszu alimentacyjnego reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a firmą QUICKSOFT SYSTEM CENTRALNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ELEKTRONICZNY KRAJOWY SYSTEM MONITORINGU ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (EKSMOON) Podstawą funkcjonowania Systemu EKSMOoN jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (patrz rozdz Informacja o aktach prawnych, dotyczących osób niepełnosprawnych). System został utworzony w ramach projektu Phare PL2003/ /01.06 Społeczno zawodowa aktywizacja osób niepełnosprawnych. System wspomaga prowadzenie diagnozy społecznej osób niepełnosprawnych, jako zbiorowości, w celu ukierunkowywania i programowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. System służy do bieżącej analizy danych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wspomagania rejestracji i ewidencji wniosków, oraz wydawania orzeczeń, a także kontroli wprowadzanych wniosków i odwołań oraz orzeczeń wydawanych na obszarze całego kraju. System EKSMOON składa się z czterech modułów: Strona 20 z 80

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo