Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 1. Słownik pojęć Wstęp Sytuacja aktualna Wykaz aktów prawnych Informacja o aktach prawnych, dotyczących pomocy społecznej Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych Akty prawne dotyczące funduszu alimentacyjnego akty prawne dotyczące wspierania rodzin z dziećmi Informacja o aktach prawnych, dotyczących osób niepełnosprawnych Informacja o pozostałych aktach prawnych Opisy istniejących systemów Ilości świadczeniobiorców w podziale na poszczególne obszary zabezpieczenia społecznego Systemy Centralne przeznaczenie System Centralny Pomocy Społecznej: Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej (KSMPS) SAC System Centralny Świadczeń Rodzinnych: Krajowy System Monitoringu Świadczeń rodzinnych (KSMSR) QUICKSTAT System centralny Funduszu Alimentacyjnego: Krajowy System Monitoringu Funduszu Alimentacyjnego (KSMFA) sfundusz System Centralny Osób Niepełnosprawnych: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN) Serwis internetowy e Wnioski Serwis internetowy e BON Systemy Centralne wolumen danych Systemy Centralne architektura Opisy Systemów Dziedzinowych Wstęp Systemy wspierające obsługę świadczeń z obszaru Pomocy Społecznej Systemy Dziedzinowe PS Systemy wspierające obsługę świadczeń z obszaru Świadczeń Rodzinnych Systemy Dziedzinowe SR Systemy wspierające obsługę świadczeń z obszaru Funduszu Alimentacyjnego Systemy Dziedzinowe FA System wspierający działania z obszaru Osób Niepełnosprawnych: Architektura i dostawcy systemów Dziedzinowych PS, SR, FA QUICKSOFT systemy dziedzinowe SR, FA OTAGO systemy dziedzinowe SR, FA SYGNITY systemy dziedzinowe PS, SR, FA TOP TEAM systemy dziedzinowe PS, SR, FA AGEMA systemy dziedzinowe SR INFO R systemy dziedzinowe PS, SR, FA ZETO KATOWICE systemy dziedzinowe SR, FA Strona 1 z 80

2 ZETO KOSZALIN systemy dziedzinowe PS, SR, FA RADIX systemy dziedzinowe SR, FA COIG systemy dziedzinowe SR, FA Wykaz procesów merytorycznych obszaru ZS Struktura organizacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego w Polsce Wydział Polityki Społecznej Regionalne ośrodki polityki społecznej Powiatowe centra pomocy rodzinie [Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie] Ośrodek pomocy społecznej Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Placówka Specjalistycznego Poradnictwa Placówka opiekuńczo wychowawcza Ośrodki interwencji kryzysowej Mieszkania Chronione Ośrodki adopcyjno opiekuńcze Rodzinny Dom Pomocy Specjalistyczny Ośrodek wsparcia Klub Integracji Społecznej Dom dla Matek i Kobiet w Ciąży Punkt Konsultacyjny Wykaz posiadanego sprzętu dostępnego do wykorzystania Ogólny opis przedmiotu zamówienia Koncepcja architektury rozwiązania Ogólne wymagania funkcjonalne wynikające z potrzeb użytkowników Liczba użytkowników korzystających z poszczególnych składowych csizs Ogólne wymagania dotyczące CSIZS Ogólne wymagania dotyczące CBB Ogólne wymagania dotyczące PI Ogólne wymagania dotyczące PIU Ogólne wymagania dotyczące OTM Inne wymagania ogólne Opis przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i uszczegółowienie koncepcji rozwiązania przedstawionej na etapie oferty Szczegółowa analiza otoczenia i uwarunkowań systemu Wykaz aktów prawnych Analiza koniecznych zmian w istniejącym środowisku informatycznym Architektura całości rozwiązania Szczegółowy opis usług wymiany informacji Struktura powiązań pomiędzy osobami Analiza wpływu zaimplementowanych usług wymiany informacji na zakres zasobów informacyjnych CBB Analiza obciążenia transakcyjnego Szczegółowa koncepcja zasilania CBB i zarządzania przechowywanymi danymi Koncepcja architektury PI Koncepcja integracji CSIZS z systemami zewnętrznymi Strona 2 z 80

3 Koncepcja dostosowania systemów dziedzinowych i centralnych do CSIZS Koncepcja utrzymania i rozwoju PI Koncepcja zapewnienia ciągłości działania PI Koncepcja architektury PIU Koncepcja realizacji usług udostępnianych przez PIU Koncepcja strefy informacyjnej PIU oraz sposobu jej zasilania Formalne procedury organizacyjne nadawania uprawnień do PIU Koncepcja utrzymania i rozwoju PIU Koncepcja zapewnienia ciągłości działania PIU Formalne procedury organizacyjne przeprowadzania wywiadów środowiskowych Koncepcja Oprogramowania TM Koncepcja dostosowania systemów dziedzinowych Koncepcja utrzymania i rozwoju OTM Koncepcja szkoleń pracowników socjalnych Wykonanie projektu CSIZS Projekt CSIZS Struktura danych identyfikujących Beneficjentów Projekt struktury powiązań między osobami Projekt integracji CSIZS z e PUAP Projekt modułu nadawania uprawnień i logowania użytkowników zewnętrznych Projekt systemu bezpieczeństwa CSIZS Projekt systemu bezpieczeństwa CBB Przygotowanie dokumentacji dodatkowej Opis oprogramowania narzędziowego typu serwer baz danych do realizacji CBB Zakres opracowania Wymagania minimalne na oprogramowanie Opis oprogramowania licencjonowanego typu szyna danych do realizacji PI Zakres opracowania Wymagania minimalne na oprogramowanie Opis oprogramowania licencjonowanego typu portal z CMS i formularzami elektronicznymi do realizacji PIU Zakres opracowania Wymagania minimalne na oprogramowanie Opis Terminali Mobilnych Zakres opracowania Wymagania minimalne na Terminal Mobilny Opis oprogramowania wspierającego system bezpieczeństwa CSIZS Opracowanie zasad i procedur współpracy Opracowanie wymagań dla systemów dziedzinowych i centralnych Parametry określające wydajność i dostępność CSIZS Specyfikacja testów akceptacyjnych Udzielenie wsparcia Zamawiającemu wykonanie, instalacja i konfiguracja CSIZS przeprowadzenie testów akceptacyjnych Dokumentacja powykonawcza Szkolenia zespołu projektowego Zamawiającego i użytkowników Wdrożenie CSIZS Strona 3 z 80

4 Przekazanie majątkowych praw autorskich do oprogramowania i dokumentacji, kodów źródłowych Udzielenie gwarancji Utrzymanie CSIZS Strona 4 z 80

5 SŁOWNIK POJĘĆ POJĘCIE WYJAŚNIENIE ZNACZENIA POJĘCIA AMO, Model AMO Analityczny Model Obszaru Model informacyjny Obszaru Zabezpieczenia Społecznego będący realizacją ontologii danych tego obszaru, który zostanie opracowany i zaimplementowany w ramach odrębnego zamówienia na Platformę Analityczno Raportową. Badanie zgodności Procedura, zgodna z rozporządzeniami w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach w podobszarach ZS (PS, SR, FA: patrz rozdziały i punkty: Informacja o aktach prawnych, dotyczących pomocy społecznej pkt 1.28), Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych pkt 1.3), Akty prawne dotyczące funduszu alimentacyjnego pkt 1.4), polegająca na badaniu zgodności oprogramowania z opisem systemu dla tych obszarów, definiowanym i ogłaszanym przez Zamawiającego. Beneficjent obszaru Osoba lub rodzina, które wnioskowały lub otrzymały świadczenie zobszaru zabezpieczenia zabezpieczenia społecznego. społecznego BPMN Graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych (Business Process Modeling Notation). CSIZS Czynność Dokument EKSMOoN Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego. Elementarna część usługi realizowana w ramach jednego komponentu CSIZS. Na pełny opis czynności składa się: 1. określenie komponentu, 2. nazwa, 3. opis zasady działania. Przez dokument rozumie się zapis w postaci słów, symboli lub znaków, opisujący rzeczywistość lub pewien jej stan hipotetyczny (w tym projektowany), w sposób zrozumiały dla człowieka. Dokument może być odczytywany bądź bezpośrednio, bądź z wykorzystaniem określonego oprogramowania (np. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, edytor diagramów, formularz elektroniczny). Za dokument uznaje się także m. in. diagram, definicje procesów, zestawy danych testowych oraz wytyczne do aktualizacji Opisu Systemów. System centralny EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności) służący do bieżącej analizy danych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wspomagania rejestracji, ewidencji i kontroli wniosków oraz orzeczeń w sprawie niepełnosprawności. FA Fundusz Alimentacyjny. FTP File Transfer Protocol, protokół komunikacyjny. http HTTP Hypertext Transfer Protocol, protokół komunikacyjny. Jednostka Terenowa Jednostka Organizacyjna Pomocy Społecznej, Urząd administracji publicznej realizujący zadania z obszaru zabezpieczenia społecznego. JOPS Jednostka Organizacyjna Pomocy Społecznej. KSMFA Krajowy System Monitoringu Funduszu Alimentacyjnego, w skład którego wchodzi statystyczny system centralny sfundusz. KSMPS Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej, w skład którego wchodzi statystyczny system centralny SAC. KSMSR Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych, w skład którego wchodzi statystyczny system centralny QUICKSTAT. Obszar zabezpieczenia społecznego Obszary: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, osób niepełnosprawnych (przy czym systemy informatyczne wykorzystywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych traktowane są jako zewnętrzne wobec obszaru Strona 5 z 80

6 zabezpieczenia społecznego). Opis Systemu Wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne dla systemów PS, SR i FA, definiowane i ogłaszane przez Zamawiającego, zgodnie z rozporządzeniami w sprawie systemów teleinformatycznych. Oprogramowanie licencjonowane Oprogramowanie systemowe, bazodanowe, narzędziowe, Oprogramowanie typu COTS (Commercial Off The Shelf) z półki lub oprogramowanie typu opensource. Oprogramowanie licencjonowane charakteryzuje się następującymi cechami spełnionymi łącznie: 1. szerokiej dostępności w wielu krajach, 2. dostępnej dojrzałej i czytelnej dokumentacji technicznej, 3. dostępnych usługach wsparcia technicznego, 4. dostępnych usługach szkoleniowych, 5. dostępnych certyfikowanych, ścieżką certyfikacji akceptowaną przez producenta oprogramowania, specjalistach, 6. posiadają minimum 10 wdrożeń wykonanych przez minimum 3 niepowiązanych kapitałowo dostawców. OW Organ właściwy Platforma Analityczno Raportowa Aktualnie realizowana na podstawie umowy zawartej w dniu r. W ramach umowy zostało dostarczone następujące oprogramowanie: Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus, Oracle Data Integrator and Application Adapter for Data Integration, Oracle Data Mining. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie MPiPS: publiczne/postepowanie oudzielenie zamowienia publicznego/analiza zaprojektowanie wykonanie iwdrozenie platformy analityczno raportowej dla obszaru zabezpieczeniaspolecznegoznak sprawy 45dipn2011/ Proces merytoryczny Zbiór powiązanych ze sobą zadań (działań) podejmowanych przez interesariuszy obszaru zabezpieczenia społecznego prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu. Pełny opis procesu zawiera: 1. zdarzenie(a) inicjujące proces, 2. zadania/działania wykonywane w ramach procesu, 3. aktorów uczestniczących w zdarzeniach, 4. rezultaty wykonania zadań, 5. punkty decyzyjne, 6. powiązania pomiędzy zadaniami/działaniami (przejścia), 7. zdarzenie(a) kończące proces. Projekt Projekt Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego. PS Pomoc Społeczna. QUICKSTAT System centralny, służący do zbierania sprawozdań i danych jednostkowych w postaci zbioru centralnego z obszaru świadczeń rodzinnych. RIO Regionalna Izba Obrachunkowa. RP Rynek Pracy. SAC System centralny (Statystyczna Aplikacja Centralna), służący do zbierania sprawozdań i danych jednostkowych w postaci zbioru centralnego z obszaru pomocy społecznej. sfundusz System centralny służący do zbierania sprawozdań z obszaru funduszu alimentacyjnego. SOA Architektura systemów i rozwiązań informatycznych zapewniająca efektywne realizowanie, w ramach tych systemów i rozwiązań, działań wspomagających Strona 6 z 80

7 SR System Centralny świadczenie usług na rzecz ich użytkowników. Świadczenia rodzinne. System nadzorowany i utrzymywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, realizujący zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego: EKSMOoN, SAC, QUICKSTAT, sfundusz. System Dziedzinowy System informatyczny, funkcjonujący na poziomie gminy, powiatu lub marszałka województwa, realizujący zadania związane z obsługą pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, posiadający świadectwo homologacji/zgodności. Lista systemów dziedzinowych znajduje się na stronie oraz w punkcie Opisy Systemów Dziedzinowych. Świadectwo akceptacji Świadectwo homologacji Świadectwo zgodności Wstępnie wydawane świadectwa potwierdzające zgodność oprogramowania z wymaganiami, wydawane przed ogłoszeniem rozporządzenia w sprawie systemów FA. Świadectwo wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wcześniej obowiązującego Rozporządzenia w sprawie homologacji systemów teleinformatycznych stosowanych w JOPS oraz urzędach realizujących świadczenia rodzinne. Świadectwo homologacji jest ważne do czasu wydania świadectwa zgodności. Świadectwo wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie obecnie obowiązującego Rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w JOPS oraz urzędach realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Usługi dodatkowe Usługi, będące elementem wdrożenia lub utrzymania Systemu, takie jak instalacja sprzętu i oprogramowania, konfiguracja, aktualizacja dokumentacji i oprogramowania, konsultacje po wdrożeniowe, serwis, asysta techniczna, szkolenia. Usługi Wymiany Informacji Szeroko rozumiane usługi realizowane drogą elektroniczną obejmujące między innymi takie usługi jak obsługa wniosku, udzielenie informacji, wymiana informacji lub dokumentów, weryfikacja danych, przekazanie danych, które będą miedzy innymi udostępniane przez Portal Informacyjno Usługowy, a w większości obsługiwane przez Platformę Integracyjną w architekturze SOA. Usługi wymiany informacji to elementy procesów merytorycznych, które są realizowane poprzez wykorzystanie CSIZS i tworzą komplementarne i spójne logicznie rozwiązanie informatyczne. Na usługę składa się ciąg powiązanych ze sobą czynności. WSTZS Wydział Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego w XML Departamencie Informatyki MPiPS. Extensible Markup Language, język formalny umożliwiający strukturalizowaną prezentację danych. Zbiór Centralny Zdefiniowany zestaw danych jednostkowych przekazywanych z Systemów Dziedzinowych do Systemów Centralnych, zawierający informacje o świadczeniach i świadczeniobiorcach PS i SR. Aktualnie są prowadzone prace nad Zbiorem Centralnym dla FA. Strona 7 z 80

8 WSTĘP Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego, zwanego dalej CSIZS. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności przeprowadzenie analizy oraz zaprojektowanie, a następnie wykonanie i wdrożenie, a po wdrożeniu utrzymanie przez 24 miesiące, głównych elementów projektu (opisanych w Studium Wykonalności projektu Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), tj.: 1) Centralnej Bazy Beneficjentów (CBB), 2) Platformy Integracyjnej (PI), 3) Portalu Informacyjno Usługowego (PIU), 4) Oprogramowania Terminali Mobilnych (OTM), oraz zintegrowanie ich z innymi elementami projektu w tym w szczególności ze znajdującymi się w posiadaniu Zamawiającego: Systemami Centralnymi, Systemami Dziedzinowymi oraz Platformą Analityczno Raportową. Najważniejszym celem budowy CSIZS jest stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej udostępnianie i świadczenie usług wymiany informacji, za pośrednictwem Internetu, zarówno dla beneficjentów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, obszaru spraw osób niepełnosprawnych, jak również dla systemów teleinformatycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego ma być rozwiązaniem otwartym na współpracę i wymianę usług z systemami zewnętrznymi. Efektem będzie zaspokojenie potrzeby zwiększenia dostępności i przyjazności usług, świadczonych przez administrację obszaru zabezpieczenia społecznego, dla obywateli i przedsiębiorców, zmierzające do podniesienia satysfakcji klienta oraz wzrostu efektywności procesów wewnętrznych. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych produktów zostanie zaspokojona potrzeba podniesienia jakości, wydajności i komfortu pracy. Wdrożenie i utrzymanie CSIZS obejmie również platformy sprzętową i systemową (aktualnie znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, dostarczone lub zmodyfikowane przez wykonawcę zamówienia, dostarczone lub zmodyfikowane przez podmioty trzecie w ramach odrębnych zamówień), które będą bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywane do świadczenia usług na powstałej w wyniku tego zamówienia platformie komunikacyjnej. Strona 8 z 80

9 SYTUACJA AKTUALNA 3.1. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH INFORMACJA O AKTACH PRAWNYCH, DOTYCZĄCYCH POMOCY SPOŁECZNEJ Informacja o aktach prawnych dotyczących obszaru pomocy społecznej znajduje się na stronie MPiPS: spoleczna/akty prawne/ W szczególności są to: 1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.); i akty wykonawcze związane z tą ustawą: 1.1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138), 1.2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r., Nr 6, poz. 45, z późn. zm.), 1.3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439), 1.4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055), 1.5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), 1.6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 110, poz. 733), 1.7) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418), 1.8) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki (Dz. U. Nr 226, poz. 2293), 1.9) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnym (Dz. U. Nr 223, poz. 2266), 1.10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz. U. Nr 245, poz. 2461), Strona 9 z 80

10 ) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739), 1.12) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 740), 1.13) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), 1.14) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. Nr 153, poz. 1276), 1.15) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), 1.16) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno opiekuńczych (Dz. U. Nr 201, poz.1457), 1.17) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno opiekuńczych (Dz. U. Nr 214, poz. 1812), 1.18) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. Nr 45, poz. 366), 1.19) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1762), 1.20) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. Nr 154, poz. 1289), 1.21) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Nr 74, poz. 658), 1.22) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. Nr 219, poz. 2224), 1.23) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 285, poz. 2859), 1.24) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543), 1.25) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. Nr 61, poz. 544), 1.26) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), 1.27) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. Nr 92, poz. 460, z późn. zm.), 1.28) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. Strona 10 z 80

11 w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1609); jak również o następujące ustawy i akty wykonawcze: 2) Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146) zawiera przepisy w zakresie zlecania realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty uprawnione; 3) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225); 4) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.): 4.1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. Nr 219, poz. 1871), 4.2) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego; 5) Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.); 6) Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (patrz rozdz Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych pkt 1); 7) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842 z późn. zm.): 7.1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259), 7.2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz. U. Nr 28 poz. 146); 8) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.); 9) Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze: 9.1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 25, poz. 186, z późn. zm.), 9.2) Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata (M.P. Nr 42, poz. 452), Strona 11 z 80

12 ) Uchwała Nr 126/2007 Rady Ministrów z 17 lipca 2007 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata (M.P. Nr 45, poz. 533), 9.4) Uchwała Nr 123 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2011 (Dz. U. Nr 267, poz. 2259); 10) Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r., o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844): 10.1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 183, poz. 1432), 10.2) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych (Dz. U. Nr 62, poz. 555); 11) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 1415, z późn. zm.); 12) Ustawa z dnia 16 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 36, poz. 226); 13) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. sygn. akt K 30/05 (Dz. U. Nr 186, poz. 1380); 14) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2007 r. sygn. akt P 28/06 (Dz. U. Nr 209, poz. 1519). Ponadto należy uwzględnić akty prawne wymienione w rozdziale AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Informacja o aktach prawnych dotyczących świadczeń rodzinnych znajduje się na stronie MPiPS: dla rodzin z dziecmi/swiadczenia rodzinne/ W szczególności są to: 1) Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); i rozporządzenia do tej ustawy: 1.1) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.), 1.2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie sposobu i trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo finansowych, (Dz. U. Nr 95, poz. 661, z późn. zm.), 1.3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1610, z późn. zm.), Strona 12 z 80

13 ) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 89, poz. 854), 1.5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058), 1.6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234), 1.7) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia progu wsparcia dochodowego rodzin (Dz. U. Nr 80, poz. 700). Ponadto akty prawne UE, regulujące główne zasady koordynacji w zakresie świadczeń rodzinnych: 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zmienione rozporządzeniem Nr 988/2009 weszło w życie 1 maja 2010 r., łącznie z rozporządzeniem wykonawczym Nr 987/2009 nazywany nową koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego; 2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; 3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 592/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie zmieniające zapis w załączniku II, części II w sekcji T. POLSKA jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (ustawa o świadczeniach rodzinnych) ; 4) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) Nr 574/72 na obywateli państwa trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo; 5) Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (głównie Art ); 6) Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972r. dotyczące wykonywania rozporządzenia Rady Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (głównie Art. 10 oraz 85 92); 7) Decyzja Komisji Administracyjnej nr 201 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) Nr 1408/71 i (EWG) Nr 574/72 (seria E 400); 8) Decyzja Komisji Administracyjnej Nr 142 z dnia 13 lutego 1990 r. dotycząca art. 73, 74 i 75 Rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71. Strona 13 z 80

14 Ponadto należy uwzględnić akty prawne wymienione w rozdziale AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W szczególności są to: 1) Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.), wraz z rozporządzeniami: 1.1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836), 1.2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 78, poz. 469), 1.3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 173, poz. 1075), 1.4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej (Dz. U. Nr 118, poz. 798); jak również następujące ustawy i akty wykonawcze: 2) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530); 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Ponadto należy uwzględnić akty prawne wymienione w rozdziale AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE WSPIERANIA RODZIN Z DZIEĆMI Informacja o aktach prawnych i projektach aktów prawnych dotyczących wspierania rodzin z dziećmi znajduje się na stronach MPiPS: Informacja o aktach prawnych dotyczących obszaru fundusz alimentacyjny znajduje się na stronie MPiPS: dla rodzin z dziecmi/opieka nad dzieckiem w wiekudo lat trzech/prawo/, Piecza zastępcza została wydzielona z obszaru pomocy społecznej i uregulowana odrębną ustawą: Strona 14 z 80

15 ) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.); 2) Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 288, poz. 1690): 2.1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka (Dz. U. Nr 292, poz. 1721), 2.2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), 2.3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620), 2.4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, po. 1608), 2.5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 272, poz. 1609), 2.6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. Nr 272, poz. 1610) INFORMACJA O AKTACH PRAWNYCH, DOTYCZĄCYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Informacja o aktach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych: W szczególności są to: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407): 1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOON) (Dz. U. Nr 228, poz. 1681); 2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328); 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) INFORMACJA O POZOSTAŁYCH AKTACH PRAWNYCH 1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.), oraz: 1.1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. nr 212, poz. Strona 15 z 80

16 ) wygaśnięcie aktu z dniem r., nowe dotychczas jeszcze się nie ukazało, 1.2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U. Nr 214, poz. 1781) wygaśnięcie aktu z dniem r., nowe dotychczas jeszcze się nie ukazało, 1.3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692) wygaśnięcie aktu z dniem r., nowe dotychczas jeszcze się nie ukazało, 1.4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651) wygaśnięcie aktu z dniem r., nowe dotychczas jeszcze się nie ukazało, 1.5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 177, poz. 1195), 1.6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji (Dz. U. Nr 113, poz. 757), 1.7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację (Dz. U. Nr 53, poz. 388, z późn. zm.), 1.8) Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U. Nr 217, poz. 1836), 1.9) Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego(dz. U. Nr 210, poz. 1748); 2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; 3) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.); 4) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; 5) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; 6) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; 7) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 673, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; 8) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; 9) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; Strona 16 z 80

17 ) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131); 11) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.); 12) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.); 13) Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.); 14) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.); 15) Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z późn. zm.); 16) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.); 17) Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (t. j. Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.); 18) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.); 19) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) OPISY ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW Dla zobrazowania skali potrzeb przedstawiono poniżej szacunki liczbowe dotyczące liczby świadczeniobiorców w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz przedstawiono funkcjonujące systemy informatyczne w tym obszarze (dostawcy, stosowane technologie i architektury rozwiązań) oraz szacunki dotyczące ilości przesyłanych danych ILOŚCI ŚWIADCZENIOBIORCÓW W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE OBSZARY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Obszar Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Informacje o ilości świadczeniobiorców Zgodnie z danymi pochodzącymi ze sprawozdania MPiPS 03, w 2010 r. ok. 4,8 mln osób zostało objętych pomocą społeczną. Statystyki na ten temat dostępne są na stronie MPIPS: i statystyki/statystyki pomocy spolecznej/statystykaza rok 2009 /. Z danych zawartych w sprawozdaniach rzeczowo finansowych dotyczących zrealizowanych świadczeń, w 2010 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało ok. 3,3 mln rodzin. Szczegółowe dane dotyczące statystyk dla tego obszaru dostępne są na stronie MPIPS : Strona 17 z 80

18 STRONA/Polityka rodzinna/statystyka Fundusz alimentacyjny Osoby niepełnosprawne Ogółem w 2010 r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały osoby wychowywane w ok. 312 tys. rodzin. Szczegółowe dane dotyczące statystyk dla tego obszaru dostępne są na stronie MPIPS: dla rodzin z dziecmi/funduszalimentacyjny/informacje statystyczne/realizacja ustawy o pomocyosobom uprawnionym do alimentow/. Ostatnie pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 r. Według jego wyników liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła blisko 5,5 mln, w tym około 4,5 mln posiadało prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności. Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego przez GUS, liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej w II kw roku wynosiła około 3,4 mln osób. Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym wynosiła około 2,0 mln. Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych zamieszczone są na stronie BON: wliczbach/tablice/ SYSTEMY CENTRALNE PRZEZNACZENIE SYSTEM CENTRALNY POMOCY SPOŁECZNEJ: KRAJOWY SYSTEM MONITORINGU POMOCY SPOŁECZNEJ (KSMPS) SAC W zakresie pomocy społecznej zgodnie z art. 23 ust. 3 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej (patrz rozdz Informacja o aktach prawnych, dotyczących pomocy społecznej) została utworzona centralna baza danych zlokalizowana w MPiPS, gromadząca dane w postaci zbioru centralnego, a także dane z wymaganych sprawozdań, stanowiąca element Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej (KSMPS). Zbiór centralny zawiera informacje o zrealizowanych świadczeniach i świadczeniobiorcach (dane odpersonalizowane) pomocy społecznej. Dane z zakresu zbioru centralnego generowane z Systemów Dziedzinowych w postaci plików XML przekazywane są z gmin (ośrodki pomocy społeczne) i powiatów (powiatowe centra pomocy rodzinie), w cyklach kwartalnych. Pliki zbioru centralnego wczytywane są przez pracowników jednostek terenowych do bazy centralnej, wykorzystując technologię wielowarstwową, za pośrednictwem statystycznej aplikacji przeglądarkowej gsac. Taką samą ścieżkę zastosowano dla wszystkich wymaganych sprawozdań. Strona 18 z 80

19 Schematy xsd sprawozdań i zbiorów centralnych są elementem opisu systemu pomocy społecznej i stanowią Załączniki Nr 4 i 5 do Opisu systemu, a także w przypadku ich modyfikacji są udostępniane na stronie MPiPS jako kolejne aktualizacje. Zarówno dla zbiorów centralnych, jaki i sprawozdań, istnieje możliwość ich opatrzenia podpisem elektronicznym, poprzez zaimplementowany w aplikacji SAC moduł do składania podpisu. Aplikacja SAC umożliwia także eksport danych zbioru centralnego do pakietu statystycznego w formacie txt. System centralny PS posiada świadectwo homologacji i podlega procedurze badania zgodności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w obszarze PS. Zasady utrzymania i udostępniania systemu reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a firmą Sygnity SYSTEM CENTRALNY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH: KRAJOWY SYSTEM MONITORINGU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (KSMSR) QUICKSTAT Zgodnie z zapisami art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz rozdz Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych) wdrożono w MPiPS, centralną bazę danych umożliwiającą gromadzenie danych jednostkowych w postaci zbioru centralnego oraz sprawozdań rzeczowo finansowych, stanowiącą element Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych. Zbiór centralny, przekazywany z gmin co kwartał, zawiera informacje o świadczeniobiorcach i świadczeniach przyznanych i zrealizowanych w obszarze świadczeń rodzinnych. Z uwagi na to, iż dane te zawierają także dane osobowe (również dane wrażliwe) niezbędne było, w celu zapewnienia ich bezpiecznego transferu do bazy centralnej, zastosowanie metod kryptograficznych. Utworzony w ten sposób rejestr został zgłoszony do rejestru danych osobowych, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i zarejestrowany pod nazwą Beneficjenci Świadczeń Rodzinnych. Pracownicy jednostek terenowych (urzędy gminne) wczytują, wygenerowane z Systemów Dziedzinowych świadczeń rodzinnych, pliki w formacie xml, do bazy centralnej za pośrednictwem statystycznej aplikacji przeglądarkowej QUICKSTAT. Analogiczną ścieżkę zastosowano dla sprawozdań rzeczowo finansowych dotyczących zrealizowanych świadczeń rodzinnych, przekazywanych z poziomu gminy i województwa samorządowego (regionalne ośrodki polityki rodzinnej). Schematy xsd sprawozdań i zbiorów centralnych są elementem opisu systemu świadczeń rodzinnych i stanowią Załączniki Nr 3 i 4 do Opisu systemu, a także w przypadku ich modyfikacji są udostępniane na stronie MPiPS jako kolejne aktualizacje. Aplikacja QUICKSTAT, poprzez zaimplementowany moduł do składania podpisu elektronicznego, umożliwia opatrzenie zarówno sprawozdań, jak i zbiorów centralnych podpisem elektronicznym. Istnieje możliwość, z poziomu aplikacji QUICKSTAT, eksportu danych jednostkowych w celu ich dalszej analizy do pakietu statystycznego w formacie csv. Pakiet ten nie zawiera danych Strona 19 z 80

20 osobowych. W celu właściwej identyfikacji świadczeniobiorców nadawany jest unikalny dla całego rejestru danych, centralny identyfikator każdej osoby. System centralny SR posiada świadectwo homologacji i podlega procedurze badania zgodności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w obszarze SR. Zasady utrzymania i udostępniania systemu reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a firmą QUICKSOFT SYSTEM CENTRALNY FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO: KRAJOWY SYSTEM MONITORINGU FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (KSMFA) SFUNDUSZ Zgodnie z delegacją art. 15 ust. 10 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (patrz rozdz Akty prawne dotyczące funduszu alimentacyjnego), wdrożono w MPiPS centralną bazę danych umożliwiającą gromadzenie danych sprawozdań rzeczowo finansowych z realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiącą element Krajowego Systemu Monitoringu Funduszu Alimentacyjnego. Pliki sprawozdań generowane z Systemów Dziedzinowych funduszu alimentacyjnego w formacie xml przekazywane są z gmin (urzędy gminne) co kwartał za pośrednictwem przeglądarkowej aplikacji statystycznej sfundusz. W obszarze tym nie są zbierane obecnie dane jednostkowe, na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212) będzie to już możliwe, obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania przepisów wykonawczych w tym zakresie. Aplikacja sfundusz poprzez zaimplementowany moduł do składania podpisów elektronicznych, umożliwia opatrzenie wczytywanych do bazy centralnej sprawozdań podpisem elektronicznym. Zasady utrzymania i udostępniania systemu centralnego funduszu alimentacyjnego reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a firmą QUICKSOFT SYSTEM CENTRALNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ELEKTRONICZNY KRAJOWY SYSTEM MONITORINGU ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (EKSMOON) Podstawą funkcjonowania Systemu EKSMOoN jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (patrz rozdz Informacja o aktach prawnych, dotyczących osób niepełnosprawnych). System został utworzony w ramach projektu Phare PL2003/ /01.06 Społeczno zawodowa aktywizacja osób niepełnosprawnych. System wspomaga prowadzenie diagnozy społecznej osób niepełnosprawnych, jako zbiorowości, w celu ukierunkowywania i programowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. System służy do bieżącej analizy danych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wspomagania rejestracji i ewidencji wniosków, oraz wydawania orzeczeń, a także kontroli wprowadzanych wniosków i odwołań oraz orzeczeń wydawanych na obszarze całego kraju. System EKSMOON składa się z czterech modułów: Strona 20 z 80

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego czyli nowa jakość usług świadczonych w obszarze ZS

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego czyli nowa jakość usług świadczonych w obszarze ZS Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego czyli nowa jakość usług świadczonych w obszarze ZS Tadeusz Paprzycki Warszawa 24 maja 2012 r. Przepływy w obszarze Zabezpieczenia Społecznego stan

Bardziej szczegółowo

Co to jest e m p@tia?

Co to jest e m p@tia? Co to jest e m p@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 12.02.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 21/DI/PN/2013 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: Rozdział 1. Słownik pojęć... 2 Rozdział 2. Sytuacja obecna... 8 2.1. Istniejące Systemy Centralne... 8 2.2. Posiadana

Bardziej szczegółowo

e) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych,

e) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych, ROZDZIAŁ X WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 94.1. W skład Wydziału Polityki Społecznej wchodzą: 1) Oddział Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej symbol PS.I. ; 2) Oddział Nadzoru nad Realizacją

Bardziej szczegółowo

Czym jest projekt emp@tia?

Czym jest projekt emp@tia? 01 Czym jest projekt emp@tia? Projekt emp@tia to inicjatywa, w wyniku której tworzone są zintegrowane rozwiązania informatyczne razem z portalem internetowym w obszarze zabezpieczenie społeczne i rodzina,

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne...

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne... Spis treści Wykaz skrótów...13 Wstęp...17 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19 Dział I Przepisy ogólne...19 Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy...19 Art. 1. [Zakres normowania]...

Bardziej szczegółowo

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON

PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON Załącznik nr 2 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy w zakresie rozwoju SI

Bardziej szczegółowo

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 19.06.2012 r. Gorzów Wielkopolski

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 19.06.2012 r. Gorzów Wielkopolski Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 19.06.2012 r. Gorzów Wielkopolski Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej;

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej; System POMOST Std POMOST Std (Standard) firmy Sygnity S.A. jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej i wspomagającym je w realizacji ustawowych zadań. System

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego. Tadeusz Paprzycki Warszawa 12 lutego 2013 r.

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego. Tadeusz Paprzycki Warszawa 12 lutego 2013 r. Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego Tadeusz Paprzycki Warszawa 12 lutego 2013 r. Przepływy w obszarze Zabezpieczenia Społecznego stan wyjściowy SAC Quickstat sfundusz EKSMOoN Systemy

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Rejestracja i aktualizacja danych jednostki Wyszukiwanie jednostek Serwis statystyczny Analiza zróżnicowania i analiza trendów Rejestracja jednostki Rejestracja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 4975 UCHWAŁA NR PR.0007.204.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 1087/LXI/2010

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju

Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju Jachranka, dnia 28 listopada 2013 r. Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Nowe usługi elektroniczne

Nowe usługi elektroniczne 1 Zapoznanie się z nowymi formularzami dostępnymi na praca.gov.pl. Nabycie umiejętności obsługi formularzy wpływających z praca.gov.pl w Syriusz Std. Poznanie możliwości modułu praca.gov.pl w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorstwa... 7 Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 19

Spis treści. Wykaz autorstwa... 7 Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 19 Wykaz autorstwa... 7 Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 19 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 23 Geneza świadczeń rodzinnych... 24 Regulacja prawa do świadczeń rodzinnych... 25 Wykładnia... 26 Zakres podmiotowy u.ś.r....

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR miński Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu mińskiego Autorzy: Renata Małecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy:45/di/pn/2011 WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 1 Wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej zapewniającej możliwość dwukierunkowej wymiany danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski

Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dotyczący projektu Emp@tia - platformy komunikacyjnej obszaru zabezpieczenia społecznego

Kwestionariusz dotyczący projektu Emp@tia - platformy komunikacyjnej obszaru zabezpieczenia społecznego Wzór kwestionariusza Kwestionariusz dotyczący projektu Emp@tia - platformy komunikacyjnej obszaru zabezpieczenia społecznego Poniższa lista pytań zawiera wszystkie pytania jakie mogą pojawić się podczas

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii Załącznik nr 1 Podstawy prawne strategii Podstawy prawne strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument szczególny. Jej kształt stanowi odpowiedź na zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 2373 UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 19 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 2373 UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 19 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 2373 UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

128a. Errata brakująca część tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do Rozporządzenia. Załącznik Nr 2. Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy...

128a. Errata brakująca część tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do Rozporządzenia. Załącznik Nr 2. Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy... 128a Errata brakująca część tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do Rozporządzenia 7222 Pomiary ruchu drogowego 7223 Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa 7224 Wypadki drogowe 7225 Okresowe kontrole stanu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W APLIKACJI CENTRALNEJ

WYKAZ ZMIAN W APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 3 do umowy nr 11/DI/PN/2013 WYKAZ ZMIAN W APLIKACJI CENTRALNEJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH UMOWY Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. W rozdziale 2 zawarto wykaz aktów prawnych określających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa. Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka

Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa. Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka Compliance (z ang. zgodność) osiągnięcie zgodności z przepisami prawa, normami, wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2014 r.

Projekt budŝetu na 2014 r. 295 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 5.813.281 750 Administracja publiczna 5.743.065 75011 Urzędy wojewódzkie 5.655.065 2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Planowane wydatki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Nazwa ewidencji Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon nr. pokoju

Nazwa ewidencji Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon nr. pokoju Ewidencja prowadzonych rejestrów w sekcji świadczeń Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Symbol klasyfikacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną 5011 zasiłki okresowe Nazwa ewidencji

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (druk nr 945 S)

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (druk nr 945 S) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 945 S) USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Andrzej Natuniewicz Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów 1. Rachunkowość 2. Sprawozdawczość

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów 1. Rachunkowość 2. Sprawozdawczość Wprowadzenie... Wykaz skrótów... 1. Rachunkowość... 1 1.1. Zasady rachunkowości oraz ewidencja... 1 1.1.1. Zasady rachunkowości (uproszczenia w stosowaniu polityki rachunkowości)... 1 1.1.2. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wymagane dokumenty : 1. wniosek (druk do pobrania) 2. Skrócony odpis aktu urodzenia

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... IX XI Rozdział I. Świadczenia rodzinne rodzaje i charaker... 1 1. Rodzaje świadczeń rodzinnych... 1 2. Organizacja działu związana z przyznawaniem prawa do świadczeń rodzinnych...

Bardziej szczegółowo

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej r.szarfenberg@uw.edu.pl Strona

Bardziej szczegółowo

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41 tel. (022) 724 97 92, 755 86 35 tel/fax (022) 724 97 92, 724 90 83 e-mail : ops@ops.milanowek.pl Terytorialny zasięg działania Ośrodka:

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 1572 UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/114/16 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem.

UCHWAŁA NR XIII/114/16 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem. UCHWAŁA NR XIII/114/16 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW. Projekt Mazowiecki system Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt z dnia 13 grudnia 2013 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. Cel projektowanej regulacji. Projektowana regulacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IX/84/11 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 21 grudnia 2011 roku STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo