Nowe sposoby wykrywania patogenów w populacji świń: tańsze, lepsze i łatwiejsze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe sposoby wykrywania patogenów w populacji świń: tańsze, lepsze i łatwiejsze"

Transkrypt

1 1 Nowe sposoby wykrywania patogenów w populacji świń: tańsze, lepsze i łatwiejsze WSTĘP J Zimmerman, J Prickett, J Johnson Department of Veterinary Diagnostic and Production Animal Medicine, College of Veterinary Medicine, Iowa State University, Ames, Iowa Płyn, obecny w jamie ustnej, składa się ze śliny i przesięku błony śluzowej jamy ustnej. Ślina wydzielana jest przez gruczoły ślinowe (ślinianki), natomiast przesięk przedostaje się przez śluzówkę z naczyń włosowatych do ust. W płynach ustnych obecne są patogenny, a także przeciwciała pochodzące z surowicy i produkowane przez tkanki jamy ustnej. W 1909 roku Pollaci i Ceraulo wykazali, że płyn ustny pobrany od pacjenta ze zdiagnozowaną gorączką maltańską (bruceloza) zdolny jest do czułej i specyficznej aglutynacji z Brucella melitensis. Dopiero później w płynie ustnym wykryto obecność przeciwciał (IgA, IgM, IgG) pochodzenia ogólnego jak i miejscowego. Pozwaliło to na zastosowanie go jako materiału diagnostycznego. Ostatecznie rozwój diagnostyki płynów ustnych w medycynie ludzkiej ugruntowany został oraz upowszechnił się w momencie izolacji wirusa HIV od pacjenta chorego na AIDS (Groopman i wsp., 1984). Obecnie, w ludzkiej medycynie diagnostycznej wykorzystuje się próbki płynu ustnego do wykrywania różnorodnych czynników infekcyjnych, hormonów, toksyn i leków (Streckfus i Bigler, 2002; Tabak, 2001, 2007). W badaniach kontrolnych chorób zakaźnych użycie płynu ustnego jako materiału diagnostycznego, pozwala zgromadzić niskim kosztem dużą liczbę próbek: w Departamencie Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy York (New York City Department of Health and Mental Hygiene). Testem tym przebadano w kierunku obecności przeciwciał dla wirusa HIV próbek płynu uzyskanych z 10 klinik typu walk-in (otwarte dla wszystkich). Próbki te zebrano w okresie marzec maj 2008 (Rothman i Kalish, 2009). W Wielkiej Brytanii pobrano w domach próbki od dzieci i przesłano do laboratorium w celu okreslenia miana przeciwciał (Bartington et al., 2009). Główne wnioski z prac dotyczących wykrywania przeciwciał i patogenów w płynie z jamy ustnej zwierząt domowych wykazują podobieństwo do konkluzji zawartych w publikacjach poświęconych człowiekowi. Badanie płynu ustnego oferuje możliwość łatwego i regularnego zbierania danych dotyczących statusu zdrowotnego stada. Łączenie informacji o chorobach uzyskanych z badań przeglądowych z dokumentacją stada (zabiegi, zachorowalność, śmiertelność, parametry produkcji) zapewniłoby (1) właściwie synchronizowanie i ukierunkowanie zabiegów; (2) rzeczywistą ( real time ) ocenę zabiegów; i (3) udoskonaloną ocenę zabiegów, zależną od stada ocenę wpływu określonych patogenów na zdrowie i produktywność świń. To pro aktywne podejście do monitorowania chorób ukierunkowane jest na polepszanie wydajności między innymi przez ograniczenie kosztów próbkobrania. Nasze laboratorium (Iowa State University) pracuje nad wykorzystaniem zasad diagnostyki, pierwotnie opracowanej w medycynie ludzkiej, do nadzoru opisanych poniżej patogenów świń. 1

2 2 BADANIA NA ŚWINIACH Wykrywanie PRRSV w płynie jamy ustnej pobranym od eksperymentalnie zainfekowanych świń (projekt finansowany przez Narodowa Radę Producentów Świń Stanów Zjednoczonych US National Pork Board). Celem badań było (1) określenie obecności PRRSV lub przeciwciał dla wirusa PRRS (PRRSV) w płynach z jamy ustnej (2) określenie czasu przetrwania i półtrwania, odpowiednio PRRSV i przeciwciał dla PRRSV i/lub określenie ich miana. Plan doświadczenia: Zbadano trzy grupy wiekowe (4-, 8- i 12-tygodniowe świnie). W regularnych odstępach czasu na przestrzeni 63 dni po inokulacji (DPI days post inoculation) pobrano próbki płynu ustnego oraz surowicy. Po zakończeniu okresu obserwacji, losowe próbki zbadano metodą ilościową PCR (qrt-pcr) na obecność wirusa PRRS oraz metodą ELISA i metodą immunofluorescencji pośredniej (IFA) na występowanie przeciwciał dla PRRSV. Wyniki: Po analizie danych wykazano (1) Brak znaczących różnic w występowaniu wirusa lub przeciwciał w zależności od wieku; (2) Poziom miana PRRSV w płynie ustnym z czasem dostosował się do poziomu w surowicy (Ryc. 1); (3) >75% próbek płynu z jamy ustnej świń w 28 dniu od zainfekowania PRRSV w teście PCR było dodatnich; (4) Przy użyciu komercyjnie dostępnego testu PRRS ELISA wykryto przy niskiej wartości S/P (surowica badana/pozytywna kontrola) przeciwciała specyficzne dla PRRSV. Wnioski: Przy użyciu metody PCR bez trudu wykryto wirusa PRRS w płynie ustnym. Obecne były również przeciwciała dla PRRSV. Niemniej jednak aktualny, komercyjny test PRRS ELISA nie został wystarczająco zoptymalizowany by wiarygodnie wykryć niski poziom przeciwciał w płynie z jamy ustnej. Więcej informacji na powyższy temat znajduje się w artykule Prickett i wsp. (2008a). Wykrywanie PRRSV i PCV2 w próbkach płynu z jamy ustnej (projekt finansowany przez wyżej wymieniona instytucję). Celem badań była uprawomocnienie nadzoru z wykorzystaniem płynu ustnego w powszechnych ustaleniach produkcji. Plan doświadczenia: Badania zostały przeprowadzone w 3 miejscach w końcowym stadium produkcyjnym. Każdy kojec zajmowany był przez około 25 świń, od których w czasie infekcji PRRSV wielokrotnie pobierano próbki płynu ustnego i surowicy. W okresie 13 tygodni pobrano 5 krotnie próbki. Losowe próbki badano metodą qpt-pcr i testem IFA na obecność odpowiednio PRRSV oraz specyficznych przeciwciał dla PRRSV. Dodatkowo, metodą PCR badano obecność cirkowirusa typu 2 (PCV2). Wyniki: Jak zaobserwowano w warunkach doświadczalnych, (1) miana PRRSV (qrt-pcr) w surowicy i płynie z jamy ustnej były dodatnio skorelowane; (2) Odnośnie do statusu zdrowotnego kojców wyniki jakościowe (poz/neg) między surowicą i płynem ustnym wykazały dobrą zgodność; (3) W próbkach płynu ustnego wykryto specyficzne przeciwciała dla PRRSV; (4) Również obecny był wirus PCV2 (qrt-pcr). Wnioski: W próbkach płynu z jamy ustnej zakażonych świń (prosięta, warchlaki lub tuczniki) można metodą PCR wykryć materiał genetyczny PRRSV do okołó 4 tygodni. Przez co w programach stałego nadzoru płyn ustny powinien być pobierany co 2-4 tygodnie. Badając próbki terenowe metoda PCR specyficzną dla PCV2 stwierdzić można obecność danego wirusa. Wyniki sugerują, że próbki płynu ustnego świń z różnych kojców mogłyby zostać wykorzystane do monitoringu występowania PRRSV, PCV2 i być może innych patogenów w populacji trzody chlewnej. Więcej informacji na przedstawiony temat w artykule Prickett i wsp. (2008b). 2

3 3 Pobieranie próbek płynu z jamy ustnej świń z chlewni gospodarczych (od odsadzonych do tuczników) (projekt finansowany przez Murphy-Brown LLC, Pfizer Animal Health i Narodową Radę Producentów Świń Stanów Zjednoczonych). Celem badań było (1) określenie czy personel chlewni mógłby pobierać próbki płynu ustnego i (2) nadzorować krążenie wirusa PRRS, PCV2, wirusa grypy, wirusa przenoszonego drogą transfuzji (TTV) i nowo odkrytego pestiwirusa świń w stadach (Pogranichniy i wsp., 2008). Plan doświadczenia: Personel 10 chlewni ze Środkowego Zachodu pobrał próbki płynu ustnego zwierząt z 6 kojców każdej z placówek. Próbki pobrano w 2-tygodniowych odstępach czasu od odsadzenia do przekazania świń do uboju: Personel pobrał i dostarczył próbki według harmonogramu do ISU VDL (Iowa State University, Veterinary Diagnostic Laboratory Uniwersytet Stanu Iowa, Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne) próbki o dobrej jakości. Próbki przebadano metodą PCR w kierunku PRRSV, PCV2 i grypy. Badania na wykrywanie TTV i pestiwirusa nadal trwają. Wnioski: Choć badania i analiza są w toku, na bieżąco uzyskiwane wyniki wykazują, że personel dużej placówki może skutecznie gromadzić, przetwarzać i przekazywać próbki płynu z jamy ustnej o dobrej jakości. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki testu PCR dowiodły, że krążenie patogenów (PRRSV, PCV2, wirusa grypy i TTV) w rosnącej populacji trzody chlewnej może być śledzone za pomocą próbek płynu ustnego. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Przeprowadzone badania na próbkach płynu ustnego świń koncentrują się na wykrywaniu w populacji trzody chlewnej odpowiednimi metodami PCR, takich drobnoustrojów jak: PRRSV, PCV2 i wirusa grypy. Badania będące w toku rozszerzą dany zakres patogenów o, TTV, nowo opisany pestiwirus (Pogranichniy i wsp., 2008) i inne. Obiecujące badania (niepublikowane) sugerują, że nowe i/lub ulepszone testy diagnostyczne do wykrywania swoistych przeciwciał dla patogenów, np. PRRSV, PCV2, dostępne będą w przyszłym roku. Będzie to miało miejsce zwłaszcza, gdy dostępne staną się testy oparte na przeciwciałach, monitoring populacji świń z wykorzystaniem płynu z jamy ustnej zapewni mniejsze koszty w programach kontroli/eliminacji, redukcję jego negatywnych stron, przestrzeganie terminów szczepień, monitorowanie ekspozycji świń na działanie czynników patogennych oraz kontrolę efektywności szczepień oraz prowadzenia badań epidemiologicznych. UZUPEŁNIENIE DOTYCZĄCE POBIERANIA PRÓBEK PŁYNU Z JAMY USTNEJ Jak pobierać próbki płynu ustnego Zawiesić kawałek sznura bawełnianego w łatwo dostępnym dla świń miejscu. Sznur bawełniany, w porównaniu ze sznurem zrobionym z włókien syntetycznych, jest bardziej chłonny. W przypadku prosiąt użyć sznura o średnicy około 13 mm, do starszych zwierząt wykorzystać sznura o średnicy około 16 mm. Sznur należy zawiesić na łatwych do zrobienia wspornikach z otworami o średnicy 25,4 mm. Przeciągnąć sznur przez otwór, a następnie zawiązać węzeł w celu zabezpieczenia go podczas pobierania próbek. Sznur umieścić w czystym obszarze kojca, z dala od wody i paszy. Zawiesić go na wysokości świni. Uzyskanie próbki płynu ustnego następuje w wyniku żucia sznura przez świnię. W większości przypadków, wystarczający czas próbkobrania wynosi od 10 do 20 minut. Wytyczne dotyczące przechowywania i postępowania z próbkami płynu ustnego 3

4 4 Sznur nasączony śliną przesłać do badania w schłodzonym termosie w celu zachowania integralności próbki. Próbka może zostać zamrożona. Próbki płynu ustnego przekazywane w dniu pobrania mogą być jedynie schłodzone. Przygotowanie próbek i obchodzenie się z nimi w trakcie transportu do laboratorium jest podobne jak w przypadku próbek surowicy. Próbki z wkładami chłodniczymi i absorbantem (do przechwytywania wycieków) umieszczane są w izolowanych, szczelnych kontenerach transportowych pokrytych plastikową torbę. Interpretacja wyników laboratoryjnych Próbki płynu ustnego pobrane z danego kojca odzwierciedlają status zdrowotny świń w nim przebywających. Próbki płynu ustnego, które w metodzie PCR były dodatnie odzwierciedlają aktywne wydalania/krążenie patogenów w populacji. Negatywne wyniki nie oznaczają, że świnie nie są zakażone PRRSV lub nie miały styczności z wirusem. Przeciwciała dla PRRSV lub PCV2 z płynu ustnego są dostępne w niektórych laboratoriach diagnostycznych, np. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne Uniwersytetu Stanu Iowa. W zakresie interpretacji wyników należy postępować zgodnie z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi interpretacji wyników. Zalecenia dotyczące pobierania próbek i ich przebadania Nie pulować próbek płyn ustnego. Konieczne jest stosowanie liny bawełnianej. Inne materiały, szczególnie materiały syntetyczne, nie mają chłonności bawełny. Czasami przy pierwszym próbkobraniu świnie niechętnie podchodzą do liny. Oporne świnie można przyzwyczaić przez rzucenie im liny do zabawy (usunąć po 20 minut) lub nasączenie lin szkoleniowych roztworem cukru. Po przyzwyczajeniu zwierzęcia do liny, czekają one do następnej okazji do zabawy. Próbki należy pobierać rano, gdy świnie są najbardziej aktywne. Unikać próbkobrania w godzinach popołudniowych. Brudne próbki wskazują, że lina jest zbyt długa lub zawieszona jest w złym miejscu. Świnie podchodzą do liny, ponieważ jest to coś nowego. Należy po każdym próbkobraniu usunąć wszystkie liny, aby utrzymać zainteresowanie zwierząt w kolejnych zbiorach płynu ustnego. Po użyciu liny należy ją wyrzucić, nie wykorzystywać jej ponownie. PIŚMIENNICTWO Bartington SE, Peckham C, Brown D, Joshi, H, Dezateux C Feasibility of collecting oral fluid samples in the home setting to determine seroprevalence of infections in a largescale cohort of preschool-aged children. Epidemiol Infect 137: Pogranichniy R, Schwartz K, Yoon K Isolation of a novel viral agent associated with porcine reproductive and neurological syndrome and reproduction of the disease. Vet Microbiol 131: Prickett J, Simer R, Christopher-Hennings, J, Yoon K-J, Evans RB, Zimmerman JJ. 2008a. Detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection in porcine oral fluid samples: a longitudinal study under experimental conditions. J Vet Diagn Invest 20: Prickett J, Simer R, Yoon K-J, Kim W-I, Zimmerman J. 2008b. Oral-fluid samples for surveillance of commercial growing pigs for porcine reproductive and respiratory syndrome virus and porcine circovirus type 2 infections. J Swine Health Prod 16(2):

5 5 Rothman RE, Kalish B Update on emerging infections: news from the Centers for Disease Control and Prevention. False-positive oral fluid rapid HIV tests--new York City, Ann Emerg Med 53: Streckfus CF, Bigler LR Saliva as a diagnostic fluid. Oral Dis 8: Tabak LA A revolution in biomedical assessment: the development of salivary diagnostics. J Dent Educ 65: Tabak LA Point-of-care diagnostics enter the mouth. Ann N Y Acad Sci 1098:7-14. Pollaci G and Ceraulo S Das agglutinationsvermögen einiger körperflüssigkeiten beim Mediterranfieber. Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten (I). Abt Originale 52(2): Groopman J, Salahuddin S, Sarngadharan M, et al HTLV-III in saliva of people with AIDS-related complex and healthy homosexual men at risk for AIDS. Science 226: Hoffman P, Prickett J, Zimmerman J, Karriker L, Main R. March 8-11, Implementation and validation of swine oral fluid collection in a commercial system. 38th Annual Meeting of the American Association of Swine Veterinarians. San Diego, California, pp

Wpływ zakażenia wirusem PCV2 na rozród świń. Thaïs Vila, EMEA, MERIAL SAS, Francja 1

Wpływ zakażenia wirusem PCV2 na rozród świń. Thaïs Vila, EMEA, MERIAL SAS, Francja 1 Wpływ zakażenia wirusem PCV2 na rozród świń Thaïs Vila, EMEA, MERIAL SAS, Francja 1 Wstęp Poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający (PMWS) zaobserwowano po raz pierwszy w stadach w Kanadzie i

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Lekarz Rodzinny PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 Zrealizowano dzięki grantowi European

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

Interpretacja wyników testów serologicznych

Interpretacja wyników testów serologicznych Interpretacja wyników testów serologicznych Dr hab. Kazimierz Tarasiuk Główny Lekarz Weterynarii PIC Polska i Europa Centralna VI FORUM PIC, Stryków, 18.11.09 Systematyczne monitorowanie statusu zdrowia

Bardziej szczegółowo

HIV combo REF A59428. Podsumowanie i objaśnienie. Do diagnostyki in vitro

HIV combo REF A59428. Podsumowanie i objaśnienie. Do diagnostyki in vitro HIV combo REF A59428 Zastosowanie Test Access HIV combo jest chemiluminescencyjnym testem immunoenzymatycznym, wykorzystującym cząstki paramagnetyczne do wykrywania metodą jakościową antygenu HIV-1 p24

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

zdrowia na HBV, HCV i HIV

zdrowia na HBV, HCV i HIV Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV Aktualne wytyczne Centers for Disease Control and Prevention wg Updated U.S. Public Health Service guidelines for the management

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka poekspozycyjna:

Profilaktyka poekspozycyjna: Profilaktyka poekspozycyjna: Wstęp HIV w pewnych sytuacjach może zagrażać pracownikom służby zdrowia: ginekologom, położnikom, położnym, pielęgniarkom. Ale nie tylko HIV może być niebezpieczny dla pracowników

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Influenza, a public health problem. What everyone should know dr n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek 1, lek. Jarosław Kosek 2, dr n. med. Bogumiła

Bardziej szczegółowo

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE FAQ (Frequently Asked Questions) czyli Najczęściej Zadawane Pytania Praca zbiorowa pod redakcją lek. med. Artura Klimaszewskiego Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 ROK XI NR 1 (30) MARZEC 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WIRUS CYTOMEGALII PROBLEM ZAKAŻEŃ WRODZONYCH

WIRUS CYTOMEGALII PROBLEM ZAKAŻEŃ WRODZONYCH POST. MIKROBIOL., 2013, 52, 1, 17 28 http://www.pm.microbiology.pl WIRUS CYTOMEGALII PROBLEM ZAKAŻEŃ WRODZONYCH Milena Dunal 1, Agnieszka Trzcińska 1, Joanna Siennicka 1 * 1 Zakład Wirusologii, Narodowy

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Ribosome P jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV I CHORYCH NA AIDS W POLSCE Praca doktorska Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Wydawnictwo sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn. Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego Świa towa Organizacj a Zdrowia jes t specjalis tyczną agendą Organizacji Narodów

Bardziej szczegółowo

King s College London, Department of Palliative Care, Policy and Rehabilitation, Cicely Saunders Institute, Wielka Brytania 2

King s College London, Department of Palliative Care, Policy and Rehabilitation, Cicely Saunders Institute, Wielka Brytania 2 Artykuł poglądowy Lauren Rayner 1, William Lee 2, Annabel Price 2, Barbara Monroe 3, Nigel Sykes 3, Penny Hansford 3, Irene J. Higginson 1, Matthew Hotopf 2 1 King s College London, Department of Palliative

Bardziej szczegółowo

Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV

Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce oraz opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Redakcja wydawnicza: Joanna Kosturek. Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Redakcja wydawnicza: Joanna Kosturek. Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner Text Copyright by Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, Warszawa 2012 This edition Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Bardziej szczegółowo

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 25 1 DO ALBUMU podziękuj za cierpienie czy umiesz czy nie umiesz bez niego nigdy nie wiesz ile miłość kosztuje NIC jakie to dziwne tak

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux k K

aktualności biomérieux k K 63 grudzień 2012 aktualności biomérieux k K K Pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia, zdrowia, dużo radości, sukcesów w pracy i życiu osobistym w Nowym Roku 2013 życzą pracownicy

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO W ramach W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Wirus HIV, diagnostyka serologiczna (diagnostyka serologiczna AIDS, Rodzaj badania Badanie krwi

Wirus HIV, diagnostyka serologiczna (diagnostyka serologiczna AIDS, Rodzaj badania Badanie krwi irus HIV, diagnostyka serologiczna 915 irus HIV, diagnostyka serologiczna (diagnostyka serologiczna AIDS, zespół nabytego niedoboru odporności, badanie przesiewowe w kierunku AIDS, test na obecność przeciwciał

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku ROK IX NR 4 (25) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 2084-1663 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Idealne rozwiązanie dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia

1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia Profilaktyka poekspozycyjna po zawodowej ekspozycji na HIV pracownika ochrony zdrowia 1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia... 1 Standardowe środki ostrożności... 2 2. Co

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo