INFORMACJA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE"

Transkrypt

1 Oświadczenia majątkowe i informacje składa się w ciągu 30 dni od dnia wyboru na stanowisko czy wydania upoważnienia (jeżeli ww. zdarzenia miały miejsce przed wyborem lub upoważnieniem) lub też w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny złożenia oświadczeń. Ponadto oświadczenia majątkowe winny być składane corocznie, do końca kwietnia kolejnego roku. Oświadczenia te powinny zawierać dane za rok poprzedni. Po raz ostatni oświadczenie majątkowe należy złożyć w dniu upływu terminu powierzenia stanowiska lub cofnięcia upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu starosty. Podstawowe informacje związane z wypełnianiem poszczególnych rubryk oświadczeń majątkowych: I. Zasoby pieniężne Do zasobów pieniężnych należy zaliczyć gotówkę jak również środki pieniężne zgromadzone w formie bezgotówkowej, czyli m.in. pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych, lokatach bankowych, pieniądze powierzone funduszom inwestycyjnym. W oświadczeniu należy uwzględnić środki zgromadzone zarówno w walucie polskiej jak i obcej, posiadane w kraju i za granicą. W punkcie tym należy uwzględnić także posiadane papiery wartościowe, czyli m.in. akcje, obligacje, kwity depozytowe. II. Nieruchomości W punkcie tym należy wymienić nieruchomości będące w posiadaniu osoby składającej oświadczenie. Za posiadacza rozumie się właściciela nieruchomości użytkownika wieczystego jak również faktycznego posiadacza nieruchomości o nieustalonej własności. Posiadaczem jest także najemca, dzierżawca, "użytkownik lub osoba mająca inny tytuł do nieruchomości (np. spółdzielcze prawo do lokalu). Ujawnienie prawa własności nieruchomości obejmuje także współwłasność (łączną i w częściach ułamkowych). W oświadczeniu należy zaznaczyć czy dana nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków czy stanowi majątek osobisty osoby składającej oświadczenie majątkowe. W podpunkcie Gospodarstwo rolne", oprócz takich danych jak powierzchnia, tytuł prawny czy wartość, wskazać należy również rodzaj zabudowy oraz przychód i dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia takiego gospodarstwa. Określając rodzaj zabudowy należy podać budynki i budowle. Określając przychód i dochód należy obowiązkowo wpisać dwie kwoty. Jeżeli z gospodarstwa nie osiągnięto w danym roku ani przychodów ani dochodów, należy wpisać: przychód = 0 zł, dochód = 0 zł". Nie należy tych rubryk pozostawiać pustych, gdyż organ podatkowy nie wie, czy wartości te rzeczywiście wynoszą "0", czy też osoba wypełniająca oświadczenie zapomniała tych danych wpisać. Jeżeli gospodarstwo przyniosło w roku ubiegłym straty, w pozycji dochód należy to zaznaczyć, i podać konkretną kwotę. Określenie dochodu i przychodu z gospodarstwa rolnego może nastręczać pewnych trudności, co do zasady bowiem gospodarstwa te nie mają obowiązku prowadzić ksiąg rachunkowych. Osoba składająca oświadczenie powinna w takiej sytuacji postarać się oszacować przychody i dochody gospodarstwa, opierając się na posiadanych rachunkach i umowach. W podpunkcie Inne nieruchomości" należy wykazać wszystkie pozostałe nieruchomości będące w posiadaniu składającego oświadczenie majątkowe, czyli m. in. wszelkiego rodzaju działki, budynki gospodarcze, rekreacyjne, nieruchomości na których znajdują się jeziora, stawy, grunty leśne, nieużytki. Podając wartość nieruchomości należy oprzeć się na własnym jej oszacowaniu uwzględniając jednak ceny rynkowe. Jeżeli dokładna wartość nieruchomości nie jest znana należy posłużyć się tą właśnie wielkością. Ważnym jest też, żeby w przypadku wpisania w podpunkcie 4 kilku nieruchomości, wykazać powierzchnię, wartość i tytuł prawny (np. własność, własność małżeńska, współwłasność, własność małżonka, własność spółdzielcza, komunalne prawo do lokalu, lokatorskie prawo do lokalu, dzierżawa,

2 najem, umowa użyczenia) odrębnie do każdej z tych nieruchomości, a nie np. łączną powierzchnię i łączną wartość kilku odrębnych działek. Jeżeli nieruchomości jest więcej, wówczas w podpunkcie 4 można wprowadzić dodatkową numerację (każdej dodatkowo wpisywanej nieruchomości należy nadać odrębny numer), jednakże wówczas analogiczna numeracja powinna znaleźć się w punkcie 4, w części B oświadczenia, tak żeby jasno wynikało, która nieruchomość gdzie jest położona. We wszystkich podpunktach, zarówno w odniesieniu do domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego, jak i innych nieruchomości, ustawodawca wprowadza rubrykę tytuł prawny" i wartość". Tę drugą rubrykę wypełniać jednak należy tylko w sytuacji, gdy osoba składająca oświadczenie jest właścicielem, posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub jest użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości - tzn. może taką nieruchomość zbyć. Tak więc nie ma obowiązku podawania danych dotyczących wartości nieruchomości w sytuacji gdy chodzi np. o mieszkanie lokatorskie czy najmowane od gminy. Wpisać w takiej sytuacji należy tytuł prawny (np. najem). Większość błędów popełnianych przy wypełnianiu części II oświadczenia wynika z niedokładności jak również z tego powodu, że składający oświadczenie nie porównuje danych, jakie podał w oświadczeniu za poprzedni rok. Nie powinny zdarzać się więc sytuacje, że ten sam dom lub działka mają w oświadczeniu za 2012 r. powierzchnię różną od wykazanej w oświadczeniu za 2011 r. - chyba, że w 2012 r. część nieruchomości wykazanej w 2011 r. została np. zbyta. Wykazując dane dotyczące nieruchomości powinno się każdorazowo konfrontować je z danymi wykazanymi w oświadczeniach złożonych za lata wcześniejsze. III. Udziały W punkcie tym należy wszystkie posiadane udziały w spółkach handlowych, osiągnięte z tego tytułu dochody oraz określić przynależność do majątku (osobistego lub objętego małżeńską wspólnością majątkową). Jednocześnie należy wskazać spółki, w których posiadane udziały stanowią pakiet większy niż 10 proc. W przypadku nieposiadania udziałów w spółkach handlowych, należy wpisać Nie dotyczy". IV. Akcje w spółkach prawa handlowego Punkt ten wypełnia się analogicznie do punktu poprzedniego z tym, że tutaj wykazać należy akcje w spółkach handlowych. V. Nabycie mienia w drodze przetargu W punkcie tym należy ujawnić informacje o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. W oświadczeniu należy podać opis mienia, datę nabycia (dzień, miesiąc, rok) oraz podmiot, od którego mienie nabyto. Najczęstszym uchybieniem jest w tym przypadku brak dokładnej daty nabycia mienia. Należy także pamiętać, że w punkcie tym wykazuje się jedynie mienie nabyte w danym roku - nie ma więc potrzeby ponawiania jednej i tej samej informacji, we wszystkich kolejnych oświadczeniach majątkowych. W latach kolejnych mienie takie wykazać należy natomiast w punkcie II oświadczenia, jako nieruchomość. VI. Działalność gospodarcza Punkt ten nakazuje ujawnić w oświadczeniu majątkowym: - fakt prowadzenia działalności gospodarczej, jej przedmiot oraz formę prawną, ewentualnych wspólników oraz przychód i dochód (przychód po pomniejszeniu o koszty jego uzyskania) osiągnięte z tego tytułu w roku ubiegłym, wynikające z zeznania/zeznań rocznych, - fakt zarządzania taką działalnością (również jako przedstawiciel lub pełnomocnik), jej przedmiot oraz formę prawną, ewentualnych wspólników oraz przychód i dochód osiągnięty z tego tytułu w roku ubiegłym. Strona 2 z 5

3 Dane powyższe powinny być zgodne z danymi wykazanymi w zeznaniach rocznych składanych do urzędu skarbowego, a ich kopie należy dołączać do oświadczeń majątkowych. Należy pamiętać także, że w przypadku składania do urzędu skarbowego kilku zeznań podatkowych, do oświadczenia należy dołączać kserokopie wszystkich tych zeznań (np. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28). VII. Członkostwo w spółkach handlowych, spółdzielniach i fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Jeżeli osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia jest członkiem któregokolwiek z podmiotów opisanych w tym punkcie, wówczas wpisuje: nazwy spółek, spółdzielni i fundacji z podaniem ich danych adresowych, okresy pełnienia funkcji oraz osiągnięte dochody z uwzględnieniem przynależności do majątku osobistego lub należące do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Gdy dana rubryka nie ma w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać Nie dotyczy". VIII. Inne dochody W punkcie tym ujawnieniu podlegają dochody niewymienione w poprzednich punktach, których źródłem są: - stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, - działalność wykonywana osobiście, - działy specjalne produkcji rolnej, - najem lub dzierżawa (chyba, że są prowadzone w ramach działalności gospodarczej, wtedy należy uwzględnić dochody z tego tytułu w punkcie VI oświadczenia), - prawa majątkowe (w tym prawa autorskie), - kapitały pieniężne, - darowizny, - inne źródła. Należy pamiętać, że w punkcie tym wykazujemy dochody własne (nie małżonka ani łącznie z małżonkiem) z poszczególnych źródeł. Nie wykazujemy przychodów, tylko dochody z poszczególnych źródeł wynikające z zeznania podatkowego. Zdarzają się sytuacje, że dochód z poszczególnego źródła wykazany w oświadczeniu majątkowym jest niezgodny z dochodem wynikającym z rozliczenia rocznego. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Nie należy także wykazywać dochodów w wysokości miesięcznej tylko za cały rok podatkowy. Jeśli z zeznania podatkowego wynika, że osoba osiągnęła dochody z kilku rodzajów źródeł, np. ze stosunku pracy, umowy zlecenia, z innych źródeł - należy wszystkie te źródła w oświadczeniu wymienić i dla każdego z nich odrębnie podać wysokość dochodu. Nie należy podawać dochodów w jednej, łącznej kwocie. W sytuacji, gdy podatnik osiąga dochody ze stosunku pracy i z tego samego zakładu pracy otrzymał np. świadczenie urlopowe (wykazane w innych źródłach) lub wykonywał czynności w ramach umowy o dzieło (także wykazane w odpowiedniej rubryce w informacji PIT-11 uzyskanej od płatnika), dochody takie należy wyodrębnić i wykazać w poszczególnych źródłach dochodu zarówno w zeznaniu podatkowym jak i w oświadczeniu majątkowym, ponieważ pomimo, że wypłacane są przez jeden zakład pracy są jednak dochodami z różnych tytułów. Zdarzają się także błędy tego typu, że podatnik wykazuje z jednego źródła przychód, z innego zaś dochód. Powinno wykazywać się zawsze tylko dochody, które stanowią przychód po pomniejszeniu o koszty jego uzyskania. Nie może być też takich sytuacji, że osoba dołącza do oświadczenia kopię zeznania, a w oświadczeniu nie wykazuje żadnych dochodów, bądź też wpisuje jedynie nazwę złożonego zeznania np. PIT-37". We wzorze oświadczenia, w opisie do rubryki VIII, wyraźnie zaznaczono, że należy podać kwoty uzyskiwane z każdego tytułu. Kolejną ważną kwestią jest nieuwzględnianie przez osoby składające oświadczenia dochodów z tytułu otrzymywanych diet. Dieta jest źródłem przychodu. Nie jest to wprawdzie przychód podlegający Strona 3 z 5

4 opodatkowaniu, ale należy wykazać go w oświadczeniu. To samo dotyczy przychodów osiągniętych w danym roku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub mienia ruchomego. W przypadku więc odpłatnego zbycia nieruchomości powstaje u danej osoby przychód, tak samo jak w przypadku sprzedaży np. samochodu. Urząd skarbowy dysponuje danymi na temat przychodów uzyskanych w ww. formach przez podatników (w tym obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych). W pierwszym przypadku jest to o tyle ważne, że urząd skarbowy widzi", czy u danej osoby powstaje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego z odpłatnego zbycia nieruchomości. Wprawdzie przepisy ustaw wskazanych we wstępie niniejszego pisma nie nakładają na osoby składające oświadczenia majątkowe obowiązku wykazania tychże przychodów, ale przy analizie oświadczeń informacje takie dodatkowo tworzą bardziej przejrzysty obraz i po części tłumaczą dlaczego np. dana nieruchomość czy samochód nie zostały już w następnym oświadczeniu majątkowym wykazane. Jak wspomniano już w opisie do punktu VI, do oświadczenia majątkowego należy załączyć kserokopię zeznania (zeznań) składanych do urzędu skarbowego za rok, którego dotyczy oświadczenie. Dane wykazane w oświadczeniu powinny być zgodne z danymi wykazanymi w złożonym zeznaniu, jednakże przypomnieć należy, że oświadczenie majątkowe winno zawierać także dane o tych dochodach osiąganych z tyt. zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć - które nie podlegają opodatkowaniu. Dlatego też w oświadczeniu wykazać należy np. otrzymane w danym roku dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych. Osoby rozliczane przez ZUS lub KRUS na druku PIT40A, które nie uzyskują innych dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowych i które nie składają do urzędu skarbowego zeznania rocznego, mają obowiązek dołączyć do oświadczenia majątkowego kopię PIT40A. IX. Składniki mienia ruchomego Do składników mienia ruchomego osoby składającej oświadczenie majątkowe zaliczymy przysługujące jej prawa majątkowe ale tylko te, które odnoszą się do mienia ruchomego. Będą to m.in. samochody, motocykle, samochody ciężarowe, maszyny rolnicze, jachty, łodzie itp. Należy pamiętać, że w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać ich markę, model i rok produkcji. W oświadczeniu należy ujawnić jedynie składniki mienia ruchomego o wartości powyżej zł. Wartość poszczególnych przedmiotów należy określić według kryteriów rynkowych. Ponieważ takie oszacowanie jest dokonywane przez osobę składającą oświadczenie i jedynie na potrzeby tego oświadczenia, wskazane jest określenie wartości rzeczy w rozsądnym przybliżeniu (chyba że znana jest dokładna wartość rzeczy, wówczas taką właśnie wartość należy podać). X. Zobowiązania pieniężne W punkcie tym ustawodawca nakazuje ujawnienie zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej zł Ujawnieniu podlegają kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach i innych instytucjach oszczędnościowo-kredytowych, jak i od osób prywatnych oraz pozostałe (np. pożyczki z zakładu pracy). Zgodnie z opisem do tego punktu, należy oprócz wysokości zobowiązania, wykazać także warunki na jakich zostało one udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem). Nie wystarczy więc wymienić samego faktu zaciągnięcia kredytu w wysokości np zł. Należy określić jaki bank (instytucja) udzielił tego kredytu, kiedy, w związku z jakim zdarzeniem, czyli np. na budowę domu, na zakup samochodu itp. Wysokość zobowiązania należy określić kwotowo, z przybliżoną wartością odsetek i świadczeń pobocznych. Zdarzają się przypadki, że osoba w oświadczeniu wykazuje kredyt w wysokości np zł, a w oświadczeniu za kolejny rok już tego kredytu nie wykazuje nie podając przy tym powodów i przyczyn tak złożonego oświadczenia. Jeżeli osoba zaciągnęła kilka kredytów należy określić ich wysokość i warunki na jakich zostały zaciągnięte, każdy z osobna. Należy także pamiętać; że w przypadku zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego od osoby fizycznej, zobowiązanie takie (jeżeli przekracza kwotę zł) również należy uwzględnić w składanym oświadczeniu. Strona 4 z 5

5 W oświadczeniach majątkowych składanych za cały rok, należy wykazać stan we wszystkich punktach oświadczenia na dzień 31 grudnia. Jeżeli więc np. mienie ruchome lub nieruchomości w dniu 31 grudnia roku poprzedniego znajdowały się w posiadaniu osoby składającej oświadczenie, zobowiązana jest ona do ich wykazania, nawet w sytuacji gdy w momencie składania oświadczenia (a więc po dniu 1 stycznia nowego roku) już tego mienia nie posiada. W oświadczeniach składanych w ciągu roku stan we wszystkich punktach oświadczenia podawać należy na dzień objęcia, utraty lub rezygnacji ze stanowiska. Przy sporządzaniu oświadczenia majątkowego należy pamiętać, że podanie w nim nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność na podstawie art kodeksu karnego. Najczęstsze błędy formalne popełniane przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych: - nieokreślenie miejsca zatrudnienia, stanowiska lub pełnionej funkcji, - nieokreślanie w jakiej walucie zgromadzono środki pieniężne (dotyczy rubryki środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej ) oraz niewypełnianiu wszystkich pozycji w pkt I oświadczenia, - nieujawnienie wartości nieruchomości w pkt II oświadczenia, -niewskazywanie tytułu prawnego do nieruchomości - tytułem prawnym jest np.: własność, współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie. Tytułu prawnego nie określają pojęcia: akt notarialny, księga wieczysta, wspólność majątkowa, - nieokreślenie rodzaju posiadanego gospodarstwa rolnego, - nieujawnienie przychodu i dochodu z gospodarstwa rolnego (należy podać obie wielkości), - podanie łącznego dochodu, bez wskazania z jakiego tytułu został uzyskany, - wykazanie przychodu zamiast dochodu (pkt VIII), - niewykazanie pełnej wysokości dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (diet), należy wykazać również kwotę diet, która jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, - niepodanie roku produkcji samochodów, bądź innych pojazdów mechanicznych, - niewykazanie rzeczywistej wielkości posiadanego zobowiązania pieniężnego wg stanu na dzień składania oświadczenia. Nieprawidłowym jest wskazanie stanu zadłużenia z daty jego zaciągnięcia (jeśli oświadczenie składane jest na dzień 31 grudnia, to należy podać stan zadłużenia na ten dzień), - niewskazanie w związku z jakim zdarzeniem i na rzecz jakiego podmiotu zaciągnięto zobowiązania pieniężne, - wykazanie mienia nabytego po dniu, na który składane jest oświadczenie, tj. jeśli oświadczenie składane jest wg stanu na dzień 31 grudnia, to nie należy ujawniać w nim mienia nabytego po tej dacie, - nieokreślenie przynależności poszczególnych składników majątkowych wymienionych w oświadczeniu majątkowym do majątku odrębnego i objętego małżeńską wspólnością majątkową, - niepodanie miejsc (adresów) położenia nieruchomości, - wskazanie adresu zameldowania zamiast zamieszkania, - brak podpisu w oświadczeniu, - niewypełnieniu poszczególnych rubryk oświadczenia majątkowego lub wypełnieniu ich w sposób nieczytelny. Strona 5 z 5

Informacje pomocne przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych

Informacje pomocne przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych Informacje pomocne przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych W celu zapewnienia skutecznej realizacji zadań związanych z analizą oświadczeń o stanie majątkowym radnych i pracowników samorządowych wynikających:

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH W celu prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych w Starostwie Powiatowym w Opolu opracowano zasady wypełniania oświadczeń majątkowych. I. DO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),..., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)... w... (miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),..., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)... w... (miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy (miejscowość) Ząbki, dnia 27.05.2010 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy I OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Mszczonów, (miejscowość) dnia 17.04.20 14r (data) Uwaga: L Osoba składająca oświadczenie obowiązarua jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

urodzony (a)... w...

urodzony (a)... w... Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego /WZÓR/ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. (wypełnić kogo dotyczy)..., dnia.. r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

Bardziej szczegółowo

Lubartów, (miejscowość)

Lubartów, (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sel{retarza gmiby, sl{arbbii{a gmiby, Iderownilm jedbostld orgabizaeyjbej gmiby, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Radnego gminy miejskiej Zielona Góra

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Radnego gminy miejskiej Zielona Góra 2 6 OłllU OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Radnego gminy miejskiej Zielona Góra & &> & S.f3.&/*> < < l Adam l Uwaga: niak Zielona Góra, dnia...26 kwietnia 2013r. (mtapeowote) ladajaca oświadczenie obowiązana jest

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wpłynęło do Stanowiska^// ds. Iniiprmacji Publiczna/ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Jacek Mariusz Bednarski (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a).01.01.1968 r w Lubartowie.

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Jacek Mariusz Bednarski (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a).01.01.1968 r w Lubartowie. ... OŚWIADCZENIE radnego gminy MAJĄTKOWE Lubartów, dnia.05.04.2013r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. ..Miejskie Przedszkole nr 34 w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte lla

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. ..Miejskie Przedszkole nr 34 w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte lla OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, gostępcy wójta, sekretarka gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby eamadgająccj i erionka organu eoreądgającego gminną osobą prawną orae osoby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu...dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 09 kwietnia 2013 ROKU. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Poznań, dnia 09 kwietnia 2013 ROKU. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

J..~?' WIADCZENIE MAJĄTKOWE

J..~?' WIADCZENIE MAJĄTKOWE \a aljaj-. tjt/",.. qj l ~(j,.~fviitlą.jij.~, J..~?' WIADCZENIE MAJĄTKOWE...,kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzsjąeej iwoniw org8:bu zarządznjąeego gminną osobą prawną oraz osoby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta/ sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawna^ oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 23.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany(a),.tomasz Wilamowski.., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)..28.05.1967 w.wąbrzeźnie.

Ja, niżej podpisany(a),.tomasz Wilamowski.., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)..28.05.1967 w.wąbrzeźnie. Starostwo Powiatowe OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE w ^rzeźnie członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Nieszawa, dnia 29-04-2008 r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. radnego powiatu k a d a P O W IA T U w Mikołowie 2 5. Ot. 2013 W P Ł < z r O OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Gostyń, dnia 24.04.2013 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

(miejscowość) CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),...izabela MARIA KULA, KOBARSKA... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejscowość) CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),...izabela MARIA KULA, KOBARSKA... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy w p Ł Y 5-5 i i o 1 B. K W I 2 B U za) Ws I Potiplę Karwno, dnia 28.04.2014 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy za rok 2015

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy za rok 2015 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy za rok 2015 POLICE dnia 28.04.2016 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta; wtępey wójta; sekretanee gminy; skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, eaeby aaraądaającej i eatonka organu aeraądgająeego gminną eaobą prawną ora«eaeby

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze

CZĘŚĆ A. Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze \ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra 23.04.2013 (miejscowość) (dnia) UWAGA: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - styczeń/sierpień 2013 koniec kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - styczeń/sierpień 2013 koniec kadencji OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - styczeń/sierpień 2013 koniec kadencji wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy T kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE vuójta, gojtfipcy wuj La, i,fcikitłlarza gntiriy, skarbnika gminy, kieiowuniko jednostki organizacyjnaj gminy; osoby zaregdzajm-cj i członka organu zarządzającego yiniiiihj ojióbą

Bardziej szczegółowo

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 04 czerwca 1959 r. Zgierzu. Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu, ul.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 04 czerwca 1959 r. Zgierzu. Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu, ul. URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydait Zarządzania Bezpieczeństwem Wp}, dnia 2 4-04- 2015 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta/ zastąpcy wójta, sekretarzo gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej-gminy,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójto, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kazimierz Szczygieł

Maksymilian Kazimierz Szczygieł Maksymilian Kazimierz Szczygieł Uwaga: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY -POCZĄTEK KADENCJI Grobla, dnia 30.12.2010r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

Bardziej szczegółowo

\ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

\ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy \ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Mszczonów, (miej scowość) dnia. 26.04.2012r. (data) Uwaga: l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

... Lubartów..., dnia...14.04.2011... r. (miejscowość)

... Lubartów..., dnia...14.04.2011... r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, 1;astęp~3TWQjta, selo=etafza gmiby, slmfbbih:a gmiby, kief6wbiktl jetlb6stki (H'gaBłzaeyjBej gmiby, 6S6by Ztl~ątlztljąeej i ezł6bktl 6ł'gtlBtI ZtlFZątlZtljąeeg6 gmibbą esebą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, aastępcy wójta/ sekretoreo gminy, akarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby gar«ądgojąeoj i eałanka organu torgądgająeego gminną osobą prawną erae

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM STRAŻAKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ wg stanu na dzień 31.12.2014 roku

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM STRAŻAKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ wg stanu na dzień 31.12.2014 roku OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM STRAŻAKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ wg stanu na dzień 31.12.2014 roku Ja, niżej podpisany(a),......... (imiona i nazwisko)... (w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie)

Bardziej szczegółowo

Marta Ewa Kuc-Jagiełło, Kuc (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Marta Ewa Kuc-Jagiełło, Kuc (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE @złonłiil zarządu powiatu, sełlretatwl powiatu, sliarln1iliit powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządza:ją@ej i @złonłla organu Mrządza:jąHgo powiatową

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE.

Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE. Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 004 ROK wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby

Bardziej szczegółowo

. ' owak. dnia 29.04.2015r. Uwaga:

. ' owak. dnia 29.04.2015r. Uwaga: . ' owak OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu (miejscowość) Krosno dnia 29.04.2015r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Zwonowice, dnia 22. 12. 2010r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Uwaga: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE /,-.SAS* ~J" nea 9minv ' RZEWODI^ĄCY RADIf AriunJYlrbanUm MocM^M Zielona Góra, dnia 30 października 201Ar... r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu STAROSTWU FUWiATUWiś W Z.AMBKUW1E W ŁY NĘŁ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu 2014-04-? 8 Kołaki Kościelne, dnia 28.04.2014 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejtar-zastępcy-wejtar-sekfetaf^a-gminy, skarbnika gminy, kierownika jednestl4 ergabgaeyit3e}-^- fflłayr-aseby--zafząd2a^ i członka organu zarządzającego gminnq osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejto, gpotępey wójta, sekretoreo gminy, akarbniko gminy, kierownika jednostki organ iraeyjncj gminy, osoby eargądzojąccj i eeionko organu eorgądeająecgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy sbiechów "Y c wqjl.-..-." ' --*vj> (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

Prażmów, dnia 30.04.2015 r. (miejscowość)

Prażmów, dnia 30.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Siemianowice Śląskie 15-04-2009... (miejscowość) CZĘŚĆ A. Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich Naczelnik Wydziału jakiego

Siemianowice Śląskie 15-04-2009... (miejscowość) CZĘŚĆ A. Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich Naczelnik Wydziału jakiego OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą osobą prawną oraz osoby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

na kwotę: NIE DOTYCZY

na kwotę: NIE DOTYCZY OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 150 8982 Poz. 890 890 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

\OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

\OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: \OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Przerośl, dnia 28.04.2015 r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką

Bardziej szczegółowo

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE bnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kazimiera Górecka (Koszuta) Ja, niżej podpisany(a), / (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Małgorzata Kazimiera Górecka (Koszuta) Ja, niżej podpisany(a), / (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZY & BRZYCA

RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZY & BRZYCA UWAGA: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE^pJECISBJSKI RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZY & BRZYCA (wg stanu na rozpoczęcie VII kadencji) i Wpłynęło Z 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH BIELAK BOGDAN - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 004 ROK Żegocina, dnia 8. 04.005 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

Bardziej szczegółowo

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KU. Trr-r. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu oraz osoby wydającej decyzje

Bardziej szczegółowo

1ADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

1ADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Uw 2. 3. 4. 5. 6. Wpłynęło dnia CZĘŚĆ A 200? -04-2 1ADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Wólka Rejowiecka dnia 23.04.2007 oświadcze] ie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i z rubryk. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

radnego gminy Ja niżej podpisany(a), Jacek Waldemar Jeremicz, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a). 4. Maja 1973 r.

radnego gminy Ja niżej podpisany(a), Jacek Waldemar Jeremicz, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a). 4. Maja 1973 r. Skwierzyna, dnia 16.12.2014 r. (miejscowość) koświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sckrctarea gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby gorgądeojąecj i eetonko organu łorgądłająecgo gminną osobą prawną orał

Bardziej szczegółowo

Mikorowo, dnia 27.04.2014 r. \ (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

Mikorowo, dnia 27.04.2014 r. \ (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Mikorowo, dnia 27.04.2014 r. \ (miejscowość)...i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE URZĄD GMINY ADAMÓW OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wp). wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Skwierzyna dnia 26.03.2014 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnienia każdej z

Bardziej szczegółowo

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE!

2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE! rstaroswo pow^rnwp w Chełmie.:;PLVNELO 2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE! -członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu. skarbnika powiatu, IcicroirtBtlEf uigauiz.cu^jucj puwidtu, oiub^ zarządzjjąccj

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Katowice (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Katowice (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Katowice (miejscowość) 23.04.2012r. (dnia) UWAGA: l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Je1eli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie 2013-04- OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu ^.Czystochleb.., dnia 11.04.2013 r, (miej scowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany, Grzegorz Tomasz Hryniewicz, nazwisko rodowe Hryniewicz (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany, Grzegorz Tomasz Hryniewicz, nazwisko rodowe Hryniewicz (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) k,,*) W tkn n/nlq OŚWIADCZENIE MAJ* MAJĄTKOWE CJf J - /Z-fiO?0(7 radnego gminy "^F^nofcĄCYRAfff ('"hctniak Mtofaó. Słłotf Zielona Góra, dnia 28.10.2014 r. (miejscowość) Uwaga; 1. Osoba składająca oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2 \

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2 \ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2 \ l Am wóftarzastępcy-wójta, se kreta rza gm iny^ skarbnika gminy, -kierownika jednostk i organizacyjnej gm iny, - osoby-zarządzaj ącej-i ezłonka organu zarządzającego gm inną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany (a), Karol Andrzej Grzęda... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany (a), Karol Andrzej Grzęda... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Łaziska, dnia 19. 12. 2014 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełniania każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbniko gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Aneta Regina Orzechowska (Głogowska) Ja, niżej podpisany(a), ( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

CZĘŚĆ A Aneta Regina Orzechowska (Głogowska) Ja, niżej podpisany(a), ( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) URZĄD MIEJSKI ~6-3j?~~jn~~' r OSWIADCZENIE MAJĄ TKOW JfuI.:c~tll!la'(~6)'858'282o l~lij~ skiego 1 Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika j~fillj&.w~o~amlj;~jftjji45)8582840

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZĄBKACH ul. BATOREGO l l, DYREKTOR SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZĄBKACH ul. BATOREGO l l, DYREKTOR SZKOŁY OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu województwa, radnego województwa, członka zarządu powiatu, radnego powiatu, wójta, radnego gminy l Ząbki., dnia 30 kwietnia 201 Or. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Nysa, (miejscowość)

Nysa, (miejscowość) l S T R L OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE iayn ifttf t o M,. / Jolanta Barska 000517364 Urząd Miejski w «i. Kolejowa 48-300 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie 96-320 MSZC~~. PLąQ')P~sk~g.o j MAJĄ TK(j:W!O'~l(Q.'4~~8~t~~'Vi~~~)~cy

URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie 96-320 MSZC~~. PLąQ')P~sk~g.o j MAJĄ TK(j:W!O'~l(Q.'4~~8~t~~'Vi~~~)~cy OŚWIADCZENIE URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie 96-320 MSZC~~. PLąQ')P~sk~g.o j MAJĄ TK(j:W!O'~l(Q.'4~~8~t~~'Vi~~~)~cy W "t 't \ "t k t. k bnika. ki NlfHi38~1]-'i~1::~1~L!regro/Jf!~~ń5e3 OJ a, zas ępcy WOJ a,

Bardziej szczegółowo

~ WIATOWE 3"3J?4AZI K~/6-J. Rymanów, dnia 28.04.2015 r. (mi ej scowość) Ja, niżej podpisany(a) Paweł Karol Panaś Panaś

~ WIATOWE 33J?4AZI K~/6-J. Rymanów, dnia 28.04.2015 r. (mi ej scowość) Ja, niżej podpisany(a) Paweł Karol Panaś Panaś OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ~ WIATOWE w Kro ś nie - 3"3J?4AZI K~/6-J -Q 1 1~Elstczadzka,, USO ł> y za; i! lł" ~a jącaj i c:.dork.a oq~ an 11 zarządzającego pt~w iatow ą eselłą rawhą 8Pllil osoby wydające decyzje

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE URZĄD MIASTA TARNOWA WYDZIAŁ EDUKACJI OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wpłynęło Q^. Gy. 2013 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika je< tfełki.sn fl4t osoby zarządzającej i członka

Bardziej szczegółowo

na kwotę: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy ««i l ł l «Ł i u V T j 1 kancelaria ogólna OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE W P Ł Y W j ę f e, iloić... wójta, zastępcy wójta,isekretarza gm iny, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej g rj osoby zarządzającej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejtaj aastąpoy wójtoj ookmtoraa gminy; cko^bniuo gminy; Kierownika jadnastui ępaaniaaeyjnaj gminy, osoby zarządzającej i salonka organu TanądTijącogo gminną atiebą prawną oraa oce

Bardziej szczegółowo

1. Osoba^ Okrawająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

1. Osoba^ Okrawająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 1 członku zarządu powiatu t sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ^urządzającego powiatową osobą

Bardziej szczegółowo

^JStSSĘSasBSrnhMocimaE MAJĄTKOWE w' /...!/ poć,.

^JStSSĘSasBSrnhMocimaE MAJĄTKOWE w' /...!/ poć,. fwytlzu:} Nfadz rui WPŁYNĘŁO ^JStSSĘSasBSrnhMocimaE MAJĄTKOWE w' /...!/ poć,. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych

Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych W oświadczeniach majątkowych składanych za cały rok, należy wykazać stan we wszystkich

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE CZĘŚĆ A. Janusz FERENCZAK. radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE CZĘŚĆ A. Janusz FERENCZAK. radnego gminy Janusz FERENCZAK OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Ząb, dnia 14.04.2005 r. (miejscowość) CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),janusz Ferenczak (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 05.06.1971

Bardziej szczegółowo

Zasoby penęzne: -papiery wartościowe: kwietnia. Uwaga:

Zasoby penęzne: -papiery wartościowe: kwietnia. Uwaga: - 3QQl,. OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy... Uwaga: Mosina dnia 26 04 2014 r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo