Karta produktu: Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta produktu: Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych"

Transkrypt

1 1. Opis i charakter produktu: Karta produktu: Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych Pakietowa forma ubezpieczenia. Podstawą tego produktu jest ubezpieczenie mienia ruchomego (5 grup) znajdującego się w budynkach, budowlach, wiatach, kopcach na terenie siedliska w gospodarstwie rolnym, w zakresie zdarzeń losowych, będące własnością Ubezpieczonego. Uzupełnieniem oferty ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych są opcje dodatkowe, w ramach których istnieje moŝliwość ubezpieczenia: ruchomości domowych i stałych elementów w zakresie kradzieŝy z włamaniem i rabunku, koni i bydła od padnięcia lub uboju z konieczności, maszyn rolniczych od zderzenia z innym pojazdem i kradzieŝy z włamaniem i rabunku, upraw od wybranych zdarzeń losowych. 2. Adresaci produktu: Produkt skierowany jest do posiadaczy i właścicieli gospodarstw rolnych będącymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. 3. Przedmiot ubezpieczenia tj. mienie ruchome: produkty rolne ziemiopłody pochodzące wyłącznie z produkcji własnej gospodarstwa rolnego lub słuŝące do jego prowadzenia oraz pasza dla zwierząt gospodarskich i fermowych, zwierzęta gospodarskie konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy i drób do 100 sztuk, zwierzęta fermowe drób powyŝej 100 sztuk, inwentarz martwy maszyny, narzędzia, urządzenia, środki transportu z wyłączeniem pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji, ruchomości domowe i stałe elementy meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny, komputerowy, instrumenty muzyczne, gotówka, papiery wartościowe i inne środki płatnicze, rowery, wózki inwalidzkie, stolarka drzwiowa i okienna łącznie ze szkleniem i zamknięciami, zabezpieczenia przeciwwłamniowe. 4. Zakres ochrony: TUiR WARTA S.A. udziela ochrony w zakresie: zdarzeń losowych tj. poŝaru, bezpośredniego uderzenia piorunu, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny oraz trzęsienia, zapadania lub usuwania się ziemi, zniszczeń w wyniku akcji ratowniczej w związku z w/w zdarzeniami. 5. Wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w mieniu powstałe wskutek: prowadzenia działalności handlowej, rzemieślniczej, usługowej oraz produkcji szklarniowej i przemysłowej z wyjątkiem przetwórstwa rolno-spoŝywczego związanego bezpośrednio z gospodarstwem rolnym prowadzonym przez ubezpieczającego, wyrządzone umyślnie lub wskutek raŝącego niedbalstwa przez ubezpieczającego, osobę bliską lub osobę pracującą w gospodarstwie rolnym, wyrządzone przez ubezpieczonego, osoby bliskie lub osoby pracujące w gospodarstwie rolnym w związku ze spoŝyciem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, powstałe w elektrycznych i elektronicznych maszynach i urządzeniach na skutek niezachowania odpowiednich parametrów prądu elektrycznego (w tym na skutek przepięcia), powstałe z powodu przerw w zasilaniu prądu, powstałe wskutek szkód wodociągowych, zalania wodą z opadów atmosferycznych w przypadku złego stanu dachu lub innych elementów budynku, powstałe z powodu przenikania wód gruntowych lub przemarzania stałych elementów budynku, spowodowane zapadaniem ziemi w rozumieniu przepisów prawa górniczego oraz wszelkich Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych 1

2 prowadzonych robót ziemnych, polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu drzew, krzewów, roślin lub innych upraw, w tym a takŝe upraw w szklarniach, namiotach foliowych i inspektach, powstałe na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych, powstałe w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach nie naleŝących do ubezpieczającego, w grupach zwierząt gospodarskich i fermowych w zakresie kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń nieobjętych ochroną ubezpieczeniową. 6. Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia ustalana jest oddzielnie dla poszczególnych grup mienia i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY. Suma ubezpieczenia zostaje zmniejszona o wypłacone odszkodowanie i moŝe być uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyŝszona po opłaceniu dodatkowej składki. Uwaga! Do ubezpieczenia zwierząt powinny być przyjęte wszystkie zwierzęta w stadzie. Jeśli liczba zwierząt jest mniejsza od faktycznej obsady zwierząt w gospodarstwie wówczas zachodzi niedoubezpieczenie. Skutkiem tego jest stosowanie proporcji w odszkodowaniu w takim stosunku, w jakim pozostaje liczba ubezpieczonych zwierząt danego gatunku do faktycznej ich liczby w gospodarstwie. 7. Franszyza: Franszyza integralna nieprzekraczająca równowartości 2 q Ŝyta w/g średnich cen skupu Ŝyta na danym terenie w dniu zaistnienia szkody. Cena 1 tony Ŝyta wg średnich cen skupu w grudniu 2010 r. wynosi około 670zł. 8. Składka: Płatna jednorazowo, w 2 lub 4 ratach. W przypadku składki płatnej w 2 ratach: I rata wynosi 60%, a II rata 40%. Natomiast w sytuacji deklaracji przez ubezpieczającego płatności składki w 4 ratach: I rata wynosi 40%, II, III i IV rata po 20% naleŝnej składki rocznej. 9. Okres ochrony: 12 miesięcy. 10. ZniŜki: Ponadto za okres ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania: 11. ZwyŜki: 30 %, nie więcej niŝ 100% - gdy ubezpieczane mienie ruchome znajduje się poza budynkiem lub w budynkach innych niŝ murowane krytych niepalnie, tzw. zwyŝka za palność; 30 %, nie więcej niŝ 100% - w ubezpieczeniu zwierząt fermowych, w zaleŝności od stanu technicznego budynku i kultury prowadzonej produkcji UBEZPIECZENIA DODATKOWE Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych 2

3 Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów od kradzieŝy z włamaniem i rabunku Przedmiot ubezpieczenia: ruchomości domowe i stałe elementy: 1) meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, odzieŝ i inne przedmioty wspólnego i osobistego uŝytku; 2) elektroniczny sprzęt audiowizualny i instrumenty muzyczne, sprzęt fotograficzny, komputerowy; 3) gotówka i inne środki płatnicze (krajowe i zagraniczne), papiery wartościowe; 4) rowery, wózki inwalidzkie, sprzęt turystyczny, sportowy, rehabilitacyjny (mogą być poza mieszkaniem); 5) stolarka drzwiowa i okienna, łącznie ze szkleniem i zamknięciami; 6) zabezpieczenia przciwwłamaniowe. ruchomości domowe czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie udokumentowanego uŝyczenia lub wypoŝyczenia. 14. Zakres ochrony: kradzieŝ z włamaniem i rabunek. 15. Wyłączenia odpowiedzialności: dokumenty i rękopisy, srebro, złoto i platyna w złomie i sztabach, nieoprawione kamienie szlachetne i półszlachetne, zbiory kolekcjonerskie, broń wszelkiego rodzaju, trofea myśliwskie, paliwa napędowe, przedmioty, których ilość wskazuje, Ŝe przeznaczone są do celów handlowych, znajdujące w budynkach przeznaczonych do produkcji rolnej, przedmioty słuŝące do działalności produkcyjno-usługowej, z wyjątkiem warsztatów chałupniczych. ruchomości domowe znajdujących się na balkonie, wyroby ze złota, srebra, platyny i kamieni szlachetnych, dzieła sztuki, gotówka i inne środki płatnicze, w papiery wartościowe, gdy mieszkanie było niezamieszkiwane nieprzerwanie dłuŝej niŝ 4 tygodnie. 16. Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia ustalana jest z ubezpieczającym wg wartości rzeczywistej. 17. Franszyza: Franszyza integralna nieprzekraczająca 100zł. w dniu zaistnienia szkody. 18. Składka: Płatna jednorazowo, w 2 lub 4 ratach. 19. Okres ochrony: 12 miesięcy - toŝsamy z okresem ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów w zakresie zdarzeń losowych. 20. ZniŜki: Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych 3

4 Ponadto za okres ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania Klientowi udzielamy zniŝki: 21. Ubezpieczenie koni i bydła od padnięcia lub uboju z konieczności 22. Przedmiot ubezpieczenia: zdrowe i nie posiadające wad rozwojowych zwierzęta gospodarskie tj.: konie w wieku od 6 miesięcy do 16 lat, bydło w wieku od 6 miesięcy do 10 lat. Ubezpieczeniem powinny być objęte wszystkie, znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego zwierzęta z tej samej grupy danego gatunku. Zakres ochrony: padnięcie zwierzęcia w wyniku wypadku, choroby oraz powikłań związanych z ciąŝą, porodem lub zabiegiem, ubój z konieczności w następstwie wypadku lub nagłego zagroŝenia Ŝycia nie związany z chorobą zakaźną. 23. Wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek: chorób zakaźnych określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt padnięcia lub uboju z konieczności z powodu starości, uboju zwierząt w wyniku selekcji, transportu zwierząt, działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych, zdarzeń losowych tj. poŝaru, bezpośredniego uderzenia piorunu, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny oraz trzęsienia, zapadania lub usuwania się ziemi, zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej w związku z w/w zdarzeniami, zdarzeń objętych innym ubezpieczeniem. Ponadto WARTA w związku z przyjęciem zwierząt do ubezpieczenia, nie zwraca kosztów badania zwierząt, kosztów leczenia, oraz kosztów świadectw zdrowia oraz innych zaświadczeń. 24. Suma ubezpieczenia: Sumę ubezpieczenia stanowi kwota odpowiadająca średniej cenie rynkowej zwierzęcia na danym terenie. Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie dla kaŝdego zwierzęcia. 25. Franszyza Brak 26. Składka: Płatna jednorazowo, w 2 lub 4 ratach. 27. Okres ochrony: 12 miesięcy. Odpowiedzialność WARTY z tytułu padnięcia lub uboju z konieczności (których przyczyną była choroba) rozpoczyna się nie wcześniej niŝ 15 dni po zawarciu umowy ubezpieczenia i opłaceniu składki. Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych 4

5 28. ZniŜki: 5 % - dla stada liczącego więcej niŝ 5 sztuk, Ponadto za okres ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania Klientowi udzielamy zniŝki: 29. Ubezpieczenie maszyn rolniczych AGROCASCO Przedmiot ubezpieczenia: maszyny rolnicze znajdujące się na terenie gospodarstwa rolnego ubezpieczającego lub poruszające się między obszarami tego gospodarstwa po drogach wewnętrznych lub publicznych - nie podlegające obowiązkowi rejestracji na podstawie prawa o ruchu drogowym: wyposaŝone we własne źródło zasilania, zwane samobieŝnymi, inne maszyny rolnicze: zasilane w energię ze źródeł obcych oraz wykonujące swoją pracę na skutek ich ciągnienia lub pchania przez ciągnik rolniczy lub maszynę wyposaŝoną we własne źródło zasilania. Warunek ubezpieczeniem mogą być objęte maszyny rolnicze do 15 lat i przekraczające równowartość 50q Ŝyta wg cen skupu na danym terenie. Cena 1 tony Ŝyta wg średnich cen skupu w grudniu 2010 r. wynosi około 670zł. 30. Zakres ochrony: zdarzenia losowe, zderzenie z innym pojazdem, kradzieŝ, kradzieŝ z włamaniem i rabunku. 31. Wyłączenia odpowiedzialności: WARTA nie odpowiada za szkody: wyrządzone umyślnie lub wskutek niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby bliskie, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających oraz, gdy osoba uŝytkująca maszynę rolniczą zbiegła z miejsca wypadku, powstałe podczas wykonywania wszelkich napraw i konserwacji, powstałe podczas obsługi maszyny przez osobę nie posiadającą uprawnień do jej obsługiwania, polegające na uszkodzeniu części i zespołów bez wyraźnej przyczyny zewnętrznej, powstałe w silnikach spalinowych, spowodowane poddawaniem ubezpieczonej maszyny rolniczej w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła technologicznego, powstałe na skutek systematycznego zawilgacania, polegające na kradzieŝy części lub podzespołów maszyny rolniczej, spowodowane wszelkimi działaniami wojennymi, strajkami, atakami terrorystycznymi, spowodowane działaniem energii jądrowej, skaŝeniem lub zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi. 32. Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia, określona jest oddzielnie dla kaŝdej maszyny rolniczej (wg wartości księgowej lub rzeczywistej) stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY. 33. Franszyza: Franszyza integralna - o wartości nie przekraczającej równowartości 10q Ŝyta. Cena 1 tony Ŝyta wg Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych 5

6 średnich cen skupu w grudniu 2010 r. wynosi około 670zł. 34. Składka: Płatna jednorazowo, w 2 lub 4 ratach. Przy umowach ubezpieczenia zawieranych na okresy krótsze niŝ 12 miesięcy składka naleŝna do zapłaty liczona jest za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 35. Okres ochrony: 12 miesięcy lub na okresy krótsze, przy czym minimalny okres ubezpieczenia nie moŝe być krótszy niŝ 3 miesiące. 36. ZniŜki: Ponadto za okres ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania Klientowi udzielamy zniŝki: 37. Ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych Przedmiot ubezpieczenia: jednoroczne rośliny uprawne w trakcie wegetacji oraz ich plony w czasie sprzętu z pola (znajdujące się na obszarze/polu określonym w umowie ubezpieczenia). 38. Zakres ochrony: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko: gradobicia i powodzi w zakresie: ilościowych ubytków plonów kaŝdej rośliny uprawnej, strat jakościowych w nadziemnych częściach roślin przeznaczonych na spoŝycie, słomie roślin włóknistych oraz chmielu i tytoniu, powodzi w zakresie zniszczenia lub całkowitej utraty wartości trawy i siana na skutek wygnicia, zmycia darni, zmulenia i zanieczyszczenia substancjami toksycznymi, huraganu dla plonów: chmielu od momentu naprowadzenia pędów na przewodniki, jeŝeli w następstwie huraganu zostały połamane lub pozrywane z przewodników pędy chmielu lub odłączone od nich kwiaty i szyszki, słomy lnu i konopi w czasie roszenia, jeŝeli słoma została rozwiana lub zmierzwiona wskutek czego nastąpiło zmniejszenie jej ilości bądź obniŝenie wartości, poŝaru dla plonów: zbóŝ, rzepaku i rzepiku w czasie ich sprzętu, od momentu jego rozpoczęcia do złoŝenia w budynkach gospodarstwa, tytoniu i chmielu w procesie technologicznego suszenia. 39. Wyłączenia odpowiedzialności: WARTA nie odpowiada za szkody: wyrządzone umyślnie lub wskutek niedbalstwa przez ubezpieczającego, osoby bliskie lub osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, spowodowane zapadaniem ziemi w rozumieniu przepisów prawa górniczego oraz wszelkich prowadzonych robót ziemnych, wyrządzone w związku ze spoŝyciem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych 6

7 powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych, spowodowane przez choroby i szkodniki, na skutek zalania terenu wskutek wadliwego działania lub uszkodzenia urządzeń odwadniających, wodociągowych, basenów lub innych podobnych urządzeń, spowodowane działaniem energii jądrowej, promieniowaniem radioaktywnym lub innymi skaŝeniami, powstałe w wyniku spalenia się słomy pozostawionej na polu przez okres dłuŝszy niŝ 2 tygodnie po sprzęcie zbóŝ, związane z nieprzestrzeganiem terminów agrotechnicznych lub niewłaściwym wykonaniem zabiegów agrotechnicznych, w przypadku, jeŝeli z winy ubezpieczającego nie jest moŝliwe ustalenie przyczyn lub rozmiarów szkody, będące następstwem szkód z lat ubiegłych, powstałe we wszystkich uprawach na gruntach połoŝonych pomiędzy zbiornikiem lub ciekiem wodnym a wałem ochronnym. 40. Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia, określona jest przez ubezpieczającego oddzielnie dla kaŝdej rośliny uprawnej i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY. Suma ubezpieczenia odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej danego plonu (nie wyŝsza od ceny stosowanej przez jednostki prowadzące skup na danym terenie) i przewidywanej wielkości plonu (nie wyŝsza od przeciętnych plonów uzyskiwanych w danym gospodarstwie, miejscowości lub gminie). Uwaga! W przypadku niedoubezpieczenia uprawa WARTA odpowiada za zaistniałe szkody w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia do wartości rzeczywistej plonu w dniu powstania szkody. 41. Franszyza: Brak 42. Składka: Płatna jednorazowo, w 2 lub 4 ratach. Przy umowach ubezpieczenia zawieranych na okresy krótsze niŝ 12 miesięcy składka naleŝna do zapłaty liczona jest za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 43. Okres ochrony: Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku o ubezpieczenie przyjmowanego od 01 stycznia do 30 kwietnia. Okres ubezpieczenia liczy się od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności WARTY (róŝne terminy - uzaleŝnione od rodzaju uprawy oraz od zakresu ubezpieczenia, konkretnego zdarzenia losowego) i trwa do końca roku kalendarzowego. 44. ZniŜki: Ponadto za okres ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania Klientowi udzielamy zniŝki: Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych 7

8 45. Korzyści dla Klienta: Pakietowa forma ubezpieczenia. MoŜliwość odrębnego ubezpieczenia poszczególnych grup mienia. Optymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Polisa moŝe posłuŝyć jako zabezpieczenie kredytu udzielanego na zakup maszyn rolniczych. MoŜliwość ubezpieczenia upraw będących przedmiotem kontraktacji. Atrakcyjne system zniŝek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych 8

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

str. 1/6 MTU/MG/OW012/0711

str. 1/6 MTU/MG/OW012/0711 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJE GOSPODARSTWO MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, fax: 058 555 63 02 Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA ROLNICZEGO (ROLNE DOBROWOLNE) Dział II POSTANOWIENIA WSTĘPNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA ROLNICZEGO (ROLNE DOBROWOLNE) Dział II POSTANOWIENIA WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA ROLNICZEGO (ROLNE DOBROWOLNE) Dział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia rolniczego (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/352/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi RS 0000001201, NIP 7270126358 apitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego;

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19034) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Rodzina ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Zakres ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych Inteligo Karta Produktu przygotowana przez PZU SA we współpracy z PKO Bank Polski S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE Postanowienia ogólne.................................................................. 2 Definicje...........................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES SPIS TREŚCI: Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. POSTANOWIENIA WSTĘPNE - Kto może się ubezpieczyć - Jak należy rozumieć wybrane określenia - Interpretacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne) 1 (postanowienia ogólne) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego

Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Postanowienia wstępne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego (dalej: WU) regulują

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... 2 Co oznaczają poszczególne pojęcia... 2 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Ubezpieczenie mienia 4 Sekcja I. Postanowienia wspólne 4 Sekcja II. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej Elvia Travel Insurance Company Główny Oddział w Polsce Nr U010/2007 z dnia 16 lipca 2007 roku) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW TUiR WARTA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW TUiR WARTA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW TUiR WARTA S.A. Warszawa, sierpień 2007 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW Kto moŝe się ubezpieczyć 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia jachtów (zwane dalej OWUJ) mają

Bardziej szczegółowo