NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY"

Transkrypt

1 NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych bankowych kredytów przez GBW S.A. i banki w nim zrzeszone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach (I. półrocze) B y d g o s z c z, lipiec r.

2 Misj Wizj Najwyszej Izby Kontroli jest dbało o gospodarno i skuteczno w słubie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyszej Izby Kontroli jest cieszcy si powszechnym autorytetem najwyszy organ kontroli pastwowej, którego raporty bd oczekiwanym i poszukiwanym ródłem infor- macji dla organów władzy i społeczestwa. Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych bankowych kredytów przez GBW S.A. i banki w nim zrzeszone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach (I. półrocze) Dyrektor NIK Delegatury w Bydgoszczy Jarosław Wenderlich Akceptuj Zbigniew Wesołowski Wiceprezes Najwyszej Izby Kontroli Zatwierdzam: Mirosław Sekuła Prezes Najwyszej Izby Kontroli Najwysza Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa tel./fax 0-prefix

3 Spis treci strona Słowniczek waniejszych poj Wprowadzenie Podsumowanie wyników kontroli Ogólna ocena kontrolowanej działalnoci Synteza wyników kontroli Wnioski Waniejsze wyniki kontroli Charakterystyka stanu prawnego Uwarunkowania organizacyjne i finansowe kontrolowanej działalnoci Istotne ustalenia kontroli Metody i tryb okrelania zapotrzebowania rodków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych Rozliczenia przyznanych dopłat Analiza oprocentowania kredytów preferencyjnych Warto udzielonych kredytów i wielko dopłat do oprocentowania Warunki udzielania kredytów preferencyjnych i warunki przyznawania dopłat Przebieg realizacji umów kredytowych Kontrola funkcjonalna i instytucjonalna kredytów preferencyjnych Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli Przygotowanie kontroli Postpowanie kontrolne i działania podjte po zakoczeniu kontroli Załczniki

4 Słowniczek waniejszych poj Agencja, ARiMR GBW ODR KRUS ZUS GINB zebranie grupy członkowskiej kredyty preferencyjne dopłaty do kredytów teczka kredytowa rodki własne IP BR MR KZ KL GR NT kredyty inwestycyjne kredyty obrotowe (rzeczowe) kredyty skupowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Spółdzielcza Grupa Bankowa Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna orodki doradztwa rolniczego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zakład Ubezpiecze Społecznych Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego statutowy organ Banku kredyty z dopłatami Agencji dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na cele rolnicze dotyczy jednego kredytu i zawiera wszystkie dokumenty od momentu złoenia wniosku do czasu spłaty kredytu inne rodki finansowe kredytobiorcy nie pochodzce z kredytu preferencyjnego kredyty na realizacj przedsiwzi inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spoywczym i usługach dla rolnictwa kredyty udzielane na realizacj przedsiwzi inwestycyjnych objtych programami branowymi kredyty na utworzenie lub urzdzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku ycia kredyty na zakup gruntów rolnych kredyty klskowe (KL/01 = inwestycyjne, KL/02 = obrotowe) kredyty na zakup nieruchomoci rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urzdzenie gospodarstwa rodzinnego kredyty na realizacj przedsiwzi inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie kredyty na nakłady inwestycyjne zwizane z rozwojem prowadzonej działalnoci lub tworzeniem nowej (IP, BR, MR, KZ, KL, GR, NT) kredyty na biece potrzeby, takie jak zakup rodków do produkcji rolnej kredyty sezonowe udzielane ze wzgldu na specyfik produkcji (n. p. na skup zbó) 4

5 Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Najwysza Izba Kontroli z własnej inicjatywy przeprowadziła kontrol nr P/04/138 Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielanych bankowych kredytów preferencyjnych na terenie województwa kujawskopomorskiego w latach (I. półrocze) 1. Celem tej kontroli było dokonanie oceny legalnoci i gospodarnoci wykorzystania dopłat do oprocentowania bankowych kredytów inwestycyjnych w rolnictwie, realizowanych przez banki zrzeszone w Gospodarczym Banku Wielkopolski S. A. w zakresie realizacji umów dotyczcych udzielania kredytów preferencyjnych. W szczególnoci załoono zbadanie i dokonanie oceny: [1] okrelania zapotrzebowania rodków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych, [2] prawidłowoci rozliczania z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S. A. przyznanych dopłat do kredytów, [3] spełniania warunków udzielania dopłat do oprocentowania kredytów, [4] przestrzegania postanowie umów kredytowych. Tematyka tej kontroli obejmowała przede wszystkim badanie: [a] przestrzegania zasad stosowania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, [b] realizacji umów zawartych przez Gospodarczy Bank Wielkopolski S. A. z Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwanej dalej Agencj ) w zakresie udzielania inwestycyjnych kredytów preferencyjnych oraz umów zawartych midzy tym Bankiem a zrzeszonymi w nim bankami spółdzielczymi, [c] przestrzegania przez banki kredytujce obowizujcych procedur, w tym prawidłowoci ustalania udziału własnego kredytobiorców w finansowaniu przedsiwzi inwe- 1 W 2002 r. Izba przeprowadziła kontrol Wykorzystanie rodków publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na rzecz rolnictwa (P/02/100). Stwierdzono wówczas m. in., e banki, udzielajc kredytów inwestycyjnych z dopłat do ich oprocentowania, nie przestrzegały obowizujcych zasad i warunków przyznawania kredytów. Udzielano dopłat do oprocentowania kredytów wykorzystanych niezgodnie z celami okrelonymi przepisami prawa. Nie był skuteczny nadzór funkcjonalny i instytucjonalny jednostek uczestniczcych w procesie kredytowania rolnictwa nad wydatkowaniem rodków publicznych na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, a monitoring finansowych i rzeczowych efektów inwestowania wspomaganego dopłatami był niesystematyczny i niepełny. Stwierdzono, i Gospodarczy Bank Wielkopolski S. A. (GBW) nie kontrolował bezporednio prawidłowoci wykorzystania kredytów z dopłatami i nie zapewnił sobie dopływu informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez słuby banków zrzeszonych. GBW nie posiadał równie informacji o kontrolach przeprowadzonych w bankach spółdzielczych przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Problematyka omawianej kontroli była równie badana w 2003 r. przez NIK Delegatur w Bydgoszczy w ramach kontroli doranej skargowej Wyko- 5

6 Wprowadzenie stycyjnych, [d] zaangaowania orodków doradztwa rolniczego w opiniowanie planów przedsiwzi finansowanych kredytami z dopłatami do oprocentowania, [e] nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem i rozliczaniem dopłat przez banki. Badania kontrolne przeprowadzono w okresie od sierpnia 2004 r. do lutego 2005 r. w 11 jednostkach, w tym w Gospodarczym Banku Wielkopolski S. A. (GBW) i w 10 bankach spółdzielczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (sporód 27 działajcych na tym obszarze). Wykaz jednostek objtych kontrol zawiera załcznik nr 1. rzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielanych bankowych kredytów preferencyjnych w Banku Spółdzielczym w Radziejowie (S/03/008). 6

7 Podsumowanie wyników kontroli 2. Podsumowanie wyników kontroli 2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalnoci Pozytywnie ocenia si to, e skontrolowane banki spółdzielcze województwa kujawsko-pomorskiego, zrzeszone w GBW, zgodnie z obowizujcymi przepisami ustalały kwoty kredytów objtych dopłatami ze rodków Agencji i stosownie do szczególnych regulacji prawnych zawierały umowy o kredyty inwestycyjne. Udzielanie tych kredytów poprzedzone było sprawdzaniem wiarygodnoci danych zawartych we wnioskach kredytowych, na podstawie dokumentów dostpnych w bankach lub pochodzcych z odpowiednich urzdów. Podkreli naley, i nie stwierdzono adnego przypadku wykorzystania kredytu preferencyjnego niezgodnie z przeznaczeniem. Tym samym prawidłowo wykorzystywano rodki Agencji przeznaczone na dopłaty do tych kredytów. Natomiast negatywnie oceniono nastpujce elementy procesu udzielania omawianych kredytów: [a] ustanawianie zabezpiecze kredytów, poniewa (biorc pod uwag znaczenie tej operacji dla działalnoci banków) nieprawidłowoci w tym zakresie wystpowały w nadmiernej skali (6,9% zbadanych umów), [b] dokonywanie rozlicze kredytów, równie ze wzgldu na nadmiern skal błdnych rozlicze (6,5% umów objtych kontrol). Doda jednak naley, i nieprawidłowoci te nie spowodowały istotnych szkodliwych nastpstw ani dla skontrolowanych banków, ani dla Agencji. Poza tym kontrola wykazała, e w procesie udzielania kredytów popełniono uchybienia formalne. Stwierdzono 91 takich uchybie w zbadanych dokumentacjach kredytowych, m.in. niekompletno posiadanej dokumentacji kredytowej oraz zawarte w niej błdne zapisy. Ponadto uchybienia wykazano w 109 skontrolowanych rozliczeniach, polegajce m.in. na braku zestawie rozlicze oraz dat i podpisów osób je sporzdzajcych. Ponadto monitoring finansowy i rzeczowy efektów inwestowania, wspomaganego dopłatami do oprocentowania udzielanych kredytów, był w niektórych bankach niesystematyczny i niepełny. 7

8 Podsumowanie wyników kontroli 2.2 Synteza wyników kontroli 1. Zgodnie z zawartymi z GBW umowami, banki kredytujce zobowizane były do składania zapotrzebowania na rodki z tytułu dopłat do oprocentowania udzielonych kredytów preferencyjnych m.in. po zakoczeniu kadego miesica w przypadku kredytów inwestycyjnych i kwartalnie do przyznanych kredytów obrotowych Wikszo sporód banków objtych kontrol (8 sporód 10) składała w GBW zapotrzebowania na dopłaty do udzielonych kredytów preferencyjnych raz na kwartał, co oceniono pozytywnie z uchybieniami, poniewa było to formalnie niezgodne z postanowieniami umów zawartych z GBW. Procedura ta nie powodowała jednak adnych negatywnych skutków finansowych dla bezporednich uczestników procesu kredytowania i dla budetu pastwa. Patrz str.: Negatywnie oceniono naruszenie postanowie umów zawartych z GBW w sprawie okrelenia form współpracy w zakresie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klskowych, 2 banki (sporód 10) nie uiciły naliczonych przez GBW opłat karnych nalenych Agencji z tytułu niewykorzystania przyznanych kwartalnych limitów dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych. GBW prowadził długotrwałe negocjacje z Agencj w sprawie umarzania opłat karnych. Działania te nie przyniosły, jak dotychczas, adnego rezultatu. W zwizku z tym nie było podstawy prawnej pozwalajcej na odstpienie przez banki od uiszczenia tych nalenoci. Patrz str.: Kwoty przyznanych kredytów objtych dopłatami ustalono w skontrolowanych bankach zgodnie z obowizujcymi przepisami. Take zgodne z przepisami zawierano umowy o kredyty inwestycyjne. Nie stwierdzono ani jednego przypadku wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem kredytu preferencyjnego, a tym samym dopłaty do oprocentowania ze rodków Agencji. Powysze działania oceniono pozytywnie. Patrz str.: W 9 bankach kredytujcych (sporód 10 objtych kontrol) wystpiły nieprawidłowoci i uchybienia dotyczce przygotowania umów kredytowych. Nie pocigały one za sob szkodliwych skutków rzeczowych, nie mniej negatywnie ocenia si to, e: [a] niewła- ciwie ustanawiano zabezpieczenia kredytów (w 6,9% sporód 232 zbadanych umów), [b] uruchamiano kredyty pomimo niewłaciwego udokumentowania przez kredytobiorców wniesienia udziałów własnych w wysokociach wynikajcych z umów (14,2% zbadanych umów). Ponadto stwierdzono takie nieprawidłowoci jak: [a] niebadanie zdolnoci kredyto- 8

9 Podsumowanie wyników kontroli wej klientów przed udzieleniem kredytów, [b] niedopełnienie obowizku powiadomienia albo spónione powiadamianie właciwego orodka doradztwa rolniczego o fakcie przyznania kredytu preferencyjnego, [c] akceptowanie bez zastrzee nierzetelnie sporzdzonych opinii tych orodków, dotyczcych planów przedsiwzi inwestycyjnych objtych kredytami. O niestarannym działaniu skontrolowanych banków wiadcz liczne uchybienia proceduralne (91 w zbadanych umowach), w szczególnoci takie jak prowadzenie niekompletnej dokumentacji kredytowej czy braki formalne we wnioskach o kredyty lub w decyzjach o ich przyznaniu. Patrz str.: Badanie realizacji 232 umów wykazało, e w 81 przypadkach spłat rat kredytów wystpiły opónienia skutkujce zwróceniem dopłat lub zapłat nalenych odsetek. W 15 umowach (6,5%) dokonano błdnych rozlicze (m. in. bez udokumentowania wydatków i na podstawie dokumentów nie uprawniajcych do przyjcia rozlicze). Ponadto stwierdzono 109 uchybie formalnych w zbadanych rozliczeniach umów kredytowych. Dlatego legalno rozliczania kredytów preferencyjnych przez banki naley oceni negatywnie. Patrz str.: W 6 bankach (sporód 10) stwierdzono, e nie objto wszystkich kredytobiorców bezporedni kontrol wykorzystania udzielonych kredytów preferencyjnych, co oceniono pozytywnie z uchybieniami. Tak samo oceniono GBW, który w ograniczony sposób monitorował efektywno preferencyjnego kredytowania rolnictwa, pełnic w istocie wyłcznie rol przekanika pomidzy bankami spółdzielczymi i Agencj. GBW zdawał si całkowicie w swych działaniach na informacje przekazywane przez banki z nim zrzeszone. Patrz str.: Wnioski Uwzgldniajc zrealizowane dotychczas wnioski, które zawarto w wystpieniach pokontrolnych skierowanych do objtych kontrol banków, NIK wskazuje na konieczno: formalnego usankcjonowania, poprzez dokonanie odpowiednich zmian w umowach GBW z bankami spółdzielczymi, praktyki składania przez banki kwartalnych zapotrzebowa na dopłaty do kredytów preferencyjnych, prowadzenia przez GBW i banki zrzeszone pełnego i systematycznego monitoringu realizacji umów o kredyty preferencyjne, 9

10 Podsumowanie wyników kontroli wyegzekwowania przez GBW od banków zrzeszonych i odprowadzenia na rachunek Agencji wszystkich naliczonych kar za niewykorzystanie przez banki przyznanych limitów dopłat do kredytów preferencyjnych, podjcie przez Agencj działa prowadzcych do pozyskania nalenych jej rodków z tytułu w/w kar. 10

11 Waniejsze wyniki kontroli 3. Waniejsze wyniki kontroli 3.1 Charakterystyka stanu prawnego Zadania Agencji, sposób realizacji tych zada oraz zasady nadzoru nad Agencj zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2, zwanej dalej ustaw. Agencja jest pastwow osob prawn i nie odpowiada za zobowizania Skarbu Pastwa, a Skarb Pastwa nie odpowiada za zobowizania Agencji (art. 1 ust. 2 ustawy). Agencja realizuje swoje zadania m. in. przez dopłaty w pierwszej kolejnoci do oprocentowania kredytów bankowych (art. 3 ust. 2 ustawy). Zadanie to Agencja realizuje za porednictwem banków lub innych podmiotów prawnych w oparciu o umowy zawierane przez Agencj z tymi podmiotami (art. 3 ust. 3 ustawy). Szczegółowy zakres i kierunki działa Agencji w ramach zada wyszczególnionych w ustawie (art. 3 ust. 1) oraz sposoby ich realizacji okrelono w rozporzdzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działa Agencji oraz sposobów ich realizacji 3, zwanym dalej rozporzdzeniem RM. Agencja działała na podstawie ustawy oraz statutu do dnia 20 wrzenia 2002 r. nadanego przez Prezesa Rady Ministrów, a nastpnie przez ministra właciwego do spraw rozwoju wsi (art. 4 ust. 2 ustawy). Z dniem 17 padziernika 2003 r. minister ten okrelił organizacj Agencji, w tym siedziby oddziałów regionalnych i biur powiatowych, a take sposób i tryb działania rady Agencji Warunki okrelania kwot kredytów objtych dopłatami do oprocentowania, regulował 10 rozporzdzenia RM, którego postanowienia w okresie objtym kontrol ulegały wielokrotnym zmianom. Patrz: załcznik nr 3 pkt W 11 rozporzdzenia RM okrelono uwarunkowania dotyczce dopłat do oprocentowania kredytów, które w analizowanym okresie ulegały wielokrotnym zmianom. Patrz: załcznik nr 3 pkt Realizacj dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki na cele rolnicze reguluj umowy zawarte przez Agencj z bankami. Przedmiotem 2 Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2 ze zm. 3 Dz. U. z 1996 r. Nr 16, poz. 82 ze zm. 11

12 Waniejsze wyniki kontroli tych umów zgodnie z 8 rozporzdzenia RM s zasady, warunki i tryb stosowania przez Agencj dopłat stanowicych cz oprocentowania nalenego bankowi do kredytów udzielanych przez bank z jego rodków własnych. Umowy zawierane przez Agencj z bankami powinny okrela w szczególnoci: [a] warunki kredytowania, [b] tryb przyjmowania i opracowywania wniosków kredytowych, [c] terminy powiadamiania o limicie dopłat, [d] sposób i terminy zgłaszania zapotrzebowania i rozliczania dopłat, [e] sposób ustalania cen rynkowych, [f] sposób przeprowadzania przez Agencj i bank kontroli realizacji umów kredytowych objtych dopłatami, [g] warunki zwrotu Agencji dopłat w razie udzielenia lub wykorzystania kredytu niezgodnie z przepisami rozporzdzenia RM albo naruszenia przez kredytobiorc warunków umowy kredytowej. Poza tym w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 wrzenia 2003 r. umowy te powinny okre- la: [h] warunki realizacji spłat czci udzielonego kredytu, który Agencja moe spłaci za kredytobiorc, [i 1 ] warunki zwrotu Agencji spłaty czci kredytu w razie sprzeday, bez zgody Agencji nabytych gruntów i gospodarstw rolnych albo innych obiektów i urzdze nabytych za kredyt objty dopłatami Agencji, jeeli sprzeda nastpiła w cigu piciu lat od dnia nabycia. Natomiast od 27 wrzenia 2003 r. umowy te winny okrela: [i 2 ] warunki zwrotu Agencji dopłat w razie sprzeday, bez zgody banku, gruntów i gospodarstw rolnych albo innych obiektów i urzdze nabytych za kredyt objty dopłatami Agencji, jeeli ich sprzeda nastpiła w cigu piciu lat od dnia nabycia W 9 rozporzdzenia RM postanowiono, e: (1) warunkiem udzielenia dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki, z którymi Agencja zawarła umowy, jest w szczególnoci przedstawienie przez kredytobiorc planu przedsiwzicia pozytywnie zaopiniowanego przez właciwy dla miejsca realizacji przedsiwzicia orodek doradztwa rolniczego, (2) opinie, o których mowa wyej, orodki doradztwa rolniczego wydaj nieodpłatnie i sporzdzaj je na formularzach, których wzór okrelił Prezes Agencji Szczegółowe zasady udzielania kredytów inwestycyjnych z dopłat Agencji do oprocentowania w latach (I. kwartał) oraz postanowienia dokumentu p. n. Wykaz działalnoci w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spoywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez Agencj w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych zostały wprowadzone niepublikowanymi zarzdzeniami Prezesa Agencji. W zarzdzeniach tych okrelono szczegółowo zasady udzielania 12

13 Waniejsze wyniki kontroli kredytów na poszczególne cele (przedsiwzicia), w tym w szczególnoci: opis zakresu przedmiotowego i podmiotowego kredytowania, warunki udzielenia kredytu, warunki stosowania dopłat ze rodków Agencji do oprocentowania kredytu, procedur ubiegania si o kredyt, a take wzory opinii orodka doradztwa rolniczego o planie przedsiwzicia inwestycyjnego. Zarzdzenia te stanowi załcznik do umów zawartych pomidzy Agencj, a bankami współpracujcymi w sprawie zasad, warunków i trybu stosowania przez Agencj dopłat stanowicych cz oprocentowania nalenego bankowi do kredytów udzielanych przez bank z jego rodków własnych Podstaw prawn kontroli przeprowadzanych przez NIK w bankach kredytujcych stanowił art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyszej Izbie Kontroli 4, uprawniajcy Izb do kontrolowania jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystuj one rodki pastwowe, według którego: Najwysza Izba Kontroli moe równie kontrolowa działalno innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsibiorców) w zakresie, w jakim wykorzystuj one majtek lub rodki pastwowe lub komunalne oraz wywizuj si z zobowiza finansowych na rzecz pastwa, w szczególnoci: 1) wykonuj zadania zlecone lub powierzone przez pastwo lub samorzd terytorialny. ( ). Kontrol wykorzystania przez banki rodków ARiMR przeprowadzono jedynie z zastosowaniem kryterium legalnoci i gospodarnoci. Stosownie do art. 5 ust. 3 powyszej ustawy, niemoliwe było zastosowanie kryteriów celowoci i rzetelnoci. Kryterium legalnoci obejmowało badanie zgodnoci działania banków z ustawami, rozporzdzeniami i umowami regulujcymi warunki kredytowania oraz udzielania dopłat, natomiast pod wzgldem gospodarnoci badano oszczdne i wydajne wykorzystanie rodków Agencji. Poniewa kontrola obejmowała umowy zawarte midzy bankiem a kredytobiorcami, to naleało przestrzega przepisy zawarte w art. 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 5, dotyczce udzielania przez bank informacji stanowicych tajemnic bankow. Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt. 2 lit. f tej ustawy, bank ma obowizek udzielenia informacji stanowicych tajemnic bankow, m. in. na danie Prezesa Najwyszej Izby Kontroli w zakresie niezbdnym do przeprowadzenia postpowania kontrolnego okrelonego w ustawie o NIK. 4 T. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 85 poz. 937 ze zm. 5 T. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm. 13

14 Waniejsze wyniki kontroli 3.2 Uwarunkowania organizacyjne i finansowe kontrolowanej działalnoci Stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych jest jedn z form wspomagania rodkami publicznymi działa rozwojowych w rolnictwie, przetwórstwie rolnospoywczym i usługach dla rolnictwa. Forma ta funkcjonuje od 1994 r., kiedy to udostpniono na rzecz rolnictwa inwestycyjne kredyty preferencyjne, a wic z dopłat Agencji do ich oprocentowania. Zgodnie z rozporzdzeniem RM kredyty inwestycyjne z dopłat s udzielane ze rodków własnych banków, z którymi prezes Agencji zawiera umowy okrelajce zasady, warunki i tryb przekazywania oraz rozliczania dopłat do oprocentowania kredytów. Kredyty inwestycyjne, do których Agencja stosuje dopłaty do oprocentowania, udzielane s w ramach zatwierdzonych przez ministra rolnictwa (wczeniej przez ministra rolnictwa i gospodarki ywnociowej) programów branowych o zasigu krajowym. Struktura udzielanych kredytów obejmowała głównie: kredyty inwestycyjne podstawowe (linia IP), branowe (linia BR), kredyty na zakup gruntów rolnych (linia KZ), kredyty na urzdzenie lub utworzenie gospodarstw przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku ycia ( Młody Rolnik, linia MR). W latach banki z województwa kujawsko-pomorskiego udzieliły kredytów preferencyjnych na łczn kwot tys. zł. W tym samym okresie w skali kraju udzielono kredytów preferencyjnych w kwocie ogółem tys. zł. Za porednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach ze rodków budetowych wydano w skali kraju tys. zł na dopłaty do rolniczych kredytów preferencyjnych. 6 W badanym okresie (I. półrocze) banki zrzeszone w GBW na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udzieliły kredytów preferencyjnych na łczn kwot tys. zł, do których dopłaty do oprocentowania wyniosły tys. zł, a dopłaty do kredytów z lat tys. zł. W kontrolowanych bankach dopłaty do kredytów preferencyjnych wyniosły odpowiednio tys. zł i tys. zł. Pomoc finansowa Agencji w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych od lat cieszyła si duym zainteresowaniem. W 2004 r. orodki doradztwa rolniczego oraz regionalne centra doradztwa, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na terenie całego kraju wydały opinii o planach przedsiwzi inwestycyjnych. Warto planowanych do realizacji inwestycji wyniosła blisko 4,1 mld zł, a kwota wnioskowanych kredytów ponad 6 Sprawozdania z działalnoci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za lata: 2002, 2003, 2004 (www.arimar.gov.pl). 14

15 Waniejsze wyniki kontroli 2,8 mld zł. Banki współpracujce z Agencj udzieliły w 2004 r. ogółem preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na łczn kwot ponad 1,9 mld zł. Po akcesji do Unii Europejskiej znacznie wzrosło zainteresowanie kredytami na zakup gruntów rolnych. Od maja do grudnia 2004 r. przy udziale kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania zakupionych zostało ha gruntów rolnych. W tym okresie chtnie zacigane były równie kredyty na utworzenie lub urzdzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku ycia. Udzielono ich na łczn kwot blisko 544,4 mln zł. Kredyty te pozwoliły młodym rolnikom m. in. na zakup lub wybudowanie ponad 1,3 mln m 2 budynków inwentarskich, a take zakup maszyn, urzdze i cigników rolniczych, 50 kombajnów oraz sztuk zwierzt stada podstawowego Istotne ustalenia kontroli Metody i tryb okrelania zapotrzebowania rodków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych Zgodnie z zawartymi z GBW umowami, banki kredytujce zobowizane były do składania zapotrzebowania na rodki z tytułu dopłat do oprocentowania udzielonych kredytów preferencyjnych po kadej zmianie wysokoci redyskonta weksli dokonanej przez Rad Polityki Pieninej oraz po zakoczeniu kadego miesica w przypadku kredytów inwestycyjnych i kwartalnie do przyznanych kredytów obrotowych. Przyjta przez 8 banków (sporód 10 objtych kontrol) praktyka zgłaszania zapotrzebowania łcznie na wszystkie kredyty preferencyjne raz na kwartał była niezgodna z postanowieniami umów zawartych z GBW. Nie była jednak ona kwestionowana przez GBW i nie rodziła skutków finansowych. Wielko zapotrzebowania prognozowano w oparciu o wiedz podległych oddziałów, m. in. na podstawie danych historycznych, informacji o wielkociach uytków rolnych, klskach ywiołowych i wielkociach szkód oraz indywidualnych zgłoszeniach klientów. W bankach nie ustalono zasad pozyskiwania informacji o potrzebach potencjalnych kredytobiorców. W praktyce uzyskiwano informacje z bezporednich rozmów z klientami w siedzibach i oddziałach banków oraz z zebra grup członkowskich organizowanych dla wszystkich członków banków spółdzielczych. W zakresie ustalania preferencji i zapotrzebowania rodków 7 Komunikat rzecznika prasowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kredyty preferencyjne w 2005 r. z dnia 4 lutego 2005 r. (www.arimar.gov.pl). 15

16 Waniejsze wyniki kontroli finansowych, banki współpracowały z urzdami gmin oraz z orodkami doradztwa rolniczego (ODR) Rozliczenia przyznanych dopłat Sprawozdania z rozliczenia przyznanych dopłat banki przesyłały GBW terminowo (poza jednym przypadkiem czterodniowego opónienia w 2004 r.). Wykorzystanie limitu dopłat w analizowanym okresie wynosiło odpowiednio: od 96,8% do 114,8% w 2002 r., od 91,7% do 103% w 2003 r. i od 20,3% do 36,9% w pierwszym półroczu 2004 r. Natomiast wykorzystanie limitu dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych w latach ubiegłych wynosiło od 98,7% do 108,3% w 2002 r., od 99,3% do 110,6% w 2003 r. i od 49,3% do 99,9% w pierwszym półroczu 2004 r. Umowy midzy Agencj a GBW, jak równie GBW i bankami, przywidywały naliczanie kar z tytułu niewykorzystania przyznanych kwartalnych limitów dopłat. Naliczone przez GBW wobec 2 banków (sporód 10) kary w latach (I. półrocze) wyniosły łcznie 2.135,37 zł. Zarówno banki, jak i GBW, nie płaciły kar do Agencji z tytułu niewykorzystania limitów. Uzasadniano to wystpieniem GBW do Agencji o umorzenie kar. Podejmowane w tym kierunku przez GBW działania nie przyniosły dotychczas adnego rezultatu. W zwizku z tym nie było podstawy prawnej pozwalajcej na odstpienie od uiszczenia przedmiotowych nalenoci Analiza oprocentowania kredytów preferencyjnych W okresie objtym kontrol oprocentowanie kredytów zmniejszyło si z 17,5% do 7,2%. Ilo przyznanych kredytów wzrosła odpowiednio z w 2002 r. do w 2003 r., a w I. półroczu 2004 r. osignła poziom Według opinii banków, spadek oprocentowania nie miał w istocie znaczenia dla popytu na kredyty preferencyjne. Wielko popytu uwarunkowana była przede wszystkim: [1] opłacalnoci produkcji rolniczej i stabilnoci cen (kredyty nawozowe i skupowe), [2] wystpieniem klsk ywiołowych (linia KL/01 i KL/02), [3] poda gruntów w regionie (linie KZ i IP), [4] starzeniem si wsi kujawskiej, czyli zmniejszeniem liczby młodych rolników (linia MR), [5] przystpieniem do Unii Europejskiej (z jednej strony rolnicy ograniczyli potrzeby korzystania z kredytów na rzecz dotacji z UE, z drugiej strony nasiliło si kredytowanie z zakresu spełniania wymogów dostosowawczych do UE). 16

17 Waniejsze wyniki kontroli W 1 banku za sporzdzenie aneksów do umów kredytowych, w których bank informował o zmianie oprocentowania, od kredytobiorców pobrano opłaty łcznie w wysokoci 1.168,23 zł. Działanie to było niezgodne z obowizujcym w banku regulaminem kredytowania Warto udzielonych kredytów i wielko dopłat do oprocentowania 1. W latach (I. półrocze) kontrolowane banki udzieliły ogółem kredytów preferencyjnych na łczn kwot tys. zł, dla których dopłaty wyniosły 5.364,3 tys. zł. W przypadku skontrolowanych kredytów zarówno kwoty udzielonych kredytów, jak i kwoty dopłat, były zgodne z wymaganiami rozporzdzenia RM. Dane o tych kredytach zamieszczono poniej w tabeli 1. W 2003 r. (w porównaniu do roku poprzedniego) odnotowano spadek kwoty przekazanych dopłat z tys. zł do tys. zł (o 41,6%). Było to spowodowane obnieniem oprocentowania z 17,5% do 7,2% (o 58,9%), co oczywicie było korzystne dla kredytobiorców. W I. półroczu 2004 r. kwota otrzymanych przez banki dopłat wyniosła 612 tys. zł. Liczba udzielonych kredytów inwestycyjnych zmniejszyła si o 3,6% (z 842 do 812), natomiast ich warto zwikszyła si o 2,9% (z tys. zł do tys. zł). Liczba przyznanych kredytów rzeczowych zmniejszyła si nieznacznie o 0,7% (z do 7.076), a ich warto spadła o 11,5% (z do ). Klska wymarznicia, a nastpnie suszy i nadmiernych opadów, które miały miejsce w regionie, spowodowały znaczny wzrost kredytów klskowych z 216 w łcznej wartoci tys. zł w 2002 r. do w wartoci tys. zł w 2003 r. Powodem zwikszenia liczby tych kredytów był równie fakt korzystnego ich oprocentowania dla kredytobiorcy. Nastpstwem tego zjawiska był spadek udzielanych w tym czasie kredytów inwestycyjnych, gdy rolnicy odtwarzali swoje zasiewy, nie podejmujc w tym okresie nowych inwestycji. W badanym okresie ilo kredytów skupowych zmniejszyła si z 75 w łcznej wartoci tys. zł w 2002 r. do 10 w łcznej wartoci tys. zł w 2003 r. W 2004 r. (I. półroczu) nie zawarto jeszcze adnych umów dotyczcych kredytów skupowych. W strukturze ilociowej udzielonych kredytów (por. rys. 1) przewaały kredyty rzeczowe. Ich udział wynosił 86,3% w 2002 r., 61,8% w 2003 r. i 82,2% w I półroczu 2004 r. Udział kredytów inwestycyjnych w całkowitej iloci wynosił 10,2% w 2002 r., 7,1% w 2003 r. i 6,3% w I. półroczu 2004 r. 17

18 Waniejsze wyniki kontroli Tabela 1. Ilo i wielko udzielonych w latach (I. półrocze) kredytów preferencyjnych z przyznanymi dopłatami do oprocentowania Wyszczególnienie Rok 2002 Rok 2003 Zmiana w % [(3-2)/2] Rok 2004 (I. półrocze) Razem Kredyty łcznie Liczba wniosków ,9% Wielko kredytów wg wniosków /w złotych/ ,3% Liczba kredytów przyznanych wg umów ,7% Wielko kredytów wg umów /w złotych/ ,2% Wysoko dopłat do kredytów ,6% Kredyty inwestycyjne Liczba wniosków ,8% Wielko kredytów wg wniosków /w złotych/ ,1% Liczba kredytów przyznanych wg umów ,6% Wielko kredytów wg umów /w złotych/ ,9% Wysoko dopłat do kredytów ,1% Kredyty rzeczowe Liczba wniosków ,5% Wielko kredytów wg wniosków /w złotych/ ,9% Liczba kredytów przyznanych wg umów ,7% Wielko kredytów wg umów /w złotych/ ,5% Wysoko dopłat do kredytów ,3% Kredyty klskowe Liczba wniosków ,8% Wielko kredytów wg wniosków /w złotych/ ,5% Liczba kredytów przyznanych wg umów ,2% Wielko kredytów wg umów /w złotych/ ,6% Wysoko dopłat do kredytów ,6% Kredyty skupowe Liczba wniosków ,0% 0 87 Wielko kredytów wg wniosków /w złotych/ ,8% Liczba kredytów przyznanych wg umów ,7% 0 85 Wielko kredytów wg umów /w złotych/ ,1% Wysoko dopłat do kredytów ,2% W strukturze wartociowej (por. rys. 2) udział kredytów rzeczowych i inwestycyjnych znajdował si na podobnym poziomie. W 2002 r. kredyty rzeczowe stanowiły 45,5%, podczas gdy inwestycyjne 41,2%. W 2003 r. udziały tych kredytów wynosiły odpowiednio 31,2% i 32,8%, a w 2004 r. (I. półrocze) 31,2% i 35,1%. 2. W latach (I. półrocze) skontrolowane banki odmownie rozpatrzyły 84 z wniosków o kredyt preferencyjny (0,3%). Przyczynami odmowy udzielenia kredytu były przede wszystkim: [a] brak zdolnoci kredytowej, [b] brak odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, [c] brak wystarczajcego udziału rodków własnych, [d] nieterminowa spłata wczeniej udzielonych kredytów oraz zaległoci, [e] postpowania egzekucyjne na rzecz innych banków oraz zajcia komornicze, [f] braki formalne (brak dokumentów o wielkoci uytków rolnych oraz zaległoci wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). 18

19 Waniejsze wyniki kontroli Rys. 1. Ilo udzielonych kredytów klskowe rzeczowe inwestycyjne (I. półrocze) w tys. zł Rys. 2. Warto udzielonych kredytów (I. półrocze) skupowe klskowe rzeczowe inwestycyjne 3. W analizowanym okresie banki (za porednictwem GBW) otrzymały z Agencji dopłaty do kredytów preferencyjnych udzielonych w latach (I. półrocze), w łcznej wysokoci tys. zł. W 2002 r. dopłatami objto rednio kredytów, w 2003 r kredytów oraz w I. półroczu 2004 r. Najliczniejsz grup kredytów stanowiły kredyty rzeczowe, jednake najwysze dopłaty w wysokoci tys. zł (81,4%) dotyczyły kredytów inwestycyjnych (por. rys. 3), co wiadczyło o priorytecie Agencji. Najwiksze dopłaty uzyskano w ramach linii MR i KL/02, a mianowicie odpowiednio: tys. zł (27,1% ogółu dopłat) i tys. zł (26,6%). 19

20 Waniejsze wyniki kontroli Rys. 3. Uzyskane w latach (I. półrocze) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych KL/ ,59% rzeczowe ,72% skupowe ,90% inne (GR, MP, KL/01) ,41% IP ,92% MR ,07% KZ ,56% BR ,83% IP KZ BR MR rzeczowe KL/02 skupowe inne (GR, MP, KL/01) Warunki udzielania kredytów preferencyjnych i warunki przyznawania dopłat 1. Przy udzielaniu kredytów preferencyjnych, działania banków powinny obejmowa takie obowizki jak: sprawdzanie wiarygodnoci danych zawartych we wnioskach, badanie zdolnoci kredytowej wnioskodawców, analizowanie planów i celów przedsiwzi, które miały by objte kredytowaniem, a take ustalanie prawnej formy zabezpiecze kredytów. Jednak w 9 bankach spółdzielczych stwierdzono nieprawidłowoci i uchybienia w zakresie procedury przyznawania kredytów z dopłatami (patrz pkt. 2-3 i 5-7 niniejszego rozdziału). Działania takie miały podstaw w przepisach i postanowieniach zawartych w umowach z GBW. Analiz prawidłowoci udzielania kredytów preferencyjnych łcznie objto 232 umowy, w tym 171 dotyczyło kredytów inwestycyjnych (IP-47, NT-1, KZ-49, BR-19, MR-55), 29 klskowych, 29 rzeczowych i 3 skupowych. W kadym z badanych przypadków kwoty udzielonych przez banki kredytów z dopłatami Agencji były zgodne z wymaganiami rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze 8. Wszystkie zbadane umowy na kredyty inwestycyjne zostały udzielone w myl 9 rozporzdzenia RM. W kadym przypadku kredytobiorcy przedstawili pozytywnie zaopiniowane przez ODR plany przedsiwzi. 8 Dz. U. Nr 19, poz

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych - Symbol nkz - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo