NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY"

Transkrypt

1 NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych bankowych kredytów przez GBW S.A. i banki w nim zrzeszone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach (I. półrocze) B y d g o s z c z, lipiec r.

2 Misj Wizj Najwyszej Izby Kontroli jest dbało o gospodarno i skuteczno w słubie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyszej Izby Kontroli jest cieszcy si powszechnym autorytetem najwyszy organ kontroli pastwowej, którego raporty bd oczekiwanym i poszukiwanym ródłem infor- macji dla organów władzy i społeczestwa. Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych bankowych kredytów przez GBW S.A. i banki w nim zrzeszone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach (I. półrocze) Dyrektor NIK Delegatury w Bydgoszczy Jarosław Wenderlich Akceptuj Zbigniew Wesołowski Wiceprezes Najwyszej Izby Kontroli Zatwierdzam: Mirosław Sekuła Prezes Najwyszej Izby Kontroli Najwysza Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa tel./fax 0-prefix

3 Spis treci strona Słowniczek waniejszych poj Wprowadzenie Podsumowanie wyników kontroli Ogólna ocena kontrolowanej działalnoci Synteza wyników kontroli Wnioski Waniejsze wyniki kontroli Charakterystyka stanu prawnego Uwarunkowania organizacyjne i finansowe kontrolowanej działalnoci Istotne ustalenia kontroli Metody i tryb okrelania zapotrzebowania rodków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych Rozliczenia przyznanych dopłat Analiza oprocentowania kredytów preferencyjnych Warto udzielonych kredytów i wielko dopłat do oprocentowania Warunki udzielania kredytów preferencyjnych i warunki przyznawania dopłat Przebieg realizacji umów kredytowych Kontrola funkcjonalna i instytucjonalna kredytów preferencyjnych Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli Przygotowanie kontroli Postpowanie kontrolne i działania podjte po zakoczeniu kontroli Załczniki

4 Słowniczek waniejszych poj Agencja, ARiMR GBW ODR KRUS ZUS GINB zebranie grupy członkowskiej kredyty preferencyjne dopłaty do kredytów teczka kredytowa rodki własne IP BR MR KZ KL GR NT kredyty inwestycyjne kredyty obrotowe (rzeczowe) kredyty skupowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Spółdzielcza Grupa Bankowa Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna orodki doradztwa rolniczego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zakład Ubezpiecze Społecznych Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego statutowy organ Banku kredyty z dopłatami Agencji dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na cele rolnicze dotyczy jednego kredytu i zawiera wszystkie dokumenty od momentu złoenia wniosku do czasu spłaty kredytu inne rodki finansowe kredytobiorcy nie pochodzce z kredytu preferencyjnego kredyty na realizacj przedsiwzi inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spoywczym i usługach dla rolnictwa kredyty udzielane na realizacj przedsiwzi inwestycyjnych objtych programami branowymi kredyty na utworzenie lub urzdzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku ycia kredyty na zakup gruntów rolnych kredyty klskowe (KL/01 = inwestycyjne, KL/02 = obrotowe) kredyty na zakup nieruchomoci rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urzdzenie gospodarstwa rodzinnego kredyty na realizacj przedsiwzi inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie kredyty na nakłady inwestycyjne zwizane z rozwojem prowadzonej działalnoci lub tworzeniem nowej (IP, BR, MR, KZ, KL, GR, NT) kredyty na biece potrzeby, takie jak zakup rodków do produkcji rolnej kredyty sezonowe udzielane ze wzgldu na specyfik produkcji (n. p. na skup zbó) 4

5 Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Najwysza Izba Kontroli z własnej inicjatywy przeprowadziła kontrol nr P/04/138 Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielanych bankowych kredytów preferencyjnych na terenie województwa kujawskopomorskiego w latach (I. półrocze) 1. Celem tej kontroli było dokonanie oceny legalnoci i gospodarnoci wykorzystania dopłat do oprocentowania bankowych kredytów inwestycyjnych w rolnictwie, realizowanych przez banki zrzeszone w Gospodarczym Banku Wielkopolski S. A. w zakresie realizacji umów dotyczcych udzielania kredytów preferencyjnych. W szczególnoci załoono zbadanie i dokonanie oceny: [1] okrelania zapotrzebowania rodków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych, [2] prawidłowoci rozliczania z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S. A. przyznanych dopłat do kredytów, [3] spełniania warunków udzielania dopłat do oprocentowania kredytów, [4] przestrzegania postanowie umów kredytowych. Tematyka tej kontroli obejmowała przede wszystkim badanie: [a] przestrzegania zasad stosowania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, [b] realizacji umów zawartych przez Gospodarczy Bank Wielkopolski S. A. z Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwanej dalej Agencj ) w zakresie udzielania inwestycyjnych kredytów preferencyjnych oraz umów zawartych midzy tym Bankiem a zrzeszonymi w nim bankami spółdzielczymi, [c] przestrzegania przez banki kredytujce obowizujcych procedur, w tym prawidłowoci ustalania udziału własnego kredytobiorców w finansowaniu przedsiwzi inwe- 1 W 2002 r. Izba przeprowadziła kontrol Wykorzystanie rodków publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na rzecz rolnictwa (P/02/100). Stwierdzono wówczas m. in., e banki, udzielajc kredytów inwestycyjnych z dopłat do ich oprocentowania, nie przestrzegały obowizujcych zasad i warunków przyznawania kredytów. Udzielano dopłat do oprocentowania kredytów wykorzystanych niezgodnie z celami okrelonymi przepisami prawa. Nie był skuteczny nadzór funkcjonalny i instytucjonalny jednostek uczestniczcych w procesie kredytowania rolnictwa nad wydatkowaniem rodków publicznych na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, a monitoring finansowych i rzeczowych efektów inwestowania wspomaganego dopłatami był niesystematyczny i niepełny. Stwierdzono, i Gospodarczy Bank Wielkopolski S. A. (GBW) nie kontrolował bezporednio prawidłowoci wykorzystania kredytów z dopłatami i nie zapewnił sobie dopływu informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez słuby banków zrzeszonych. GBW nie posiadał równie informacji o kontrolach przeprowadzonych w bankach spółdzielczych przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Problematyka omawianej kontroli była równie badana w 2003 r. przez NIK Delegatur w Bydgoszczy w ramach kontroli doranej skargowej Wyko- 5

6 Wprowadzenie stycyjnych, [d] zaangaowania orodków doradztwa rolniczego w opiniowanie planów przedsiwzi finansowanych kredytami z dopłatami do oprocentowania, [e] nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem i rozliczaniem dopłat przez banki. Badania kontrolne przeprowadzono w okresie od sierpnia 2004 r. do lutego 2005 r. w 11 jednostkach, w tym w Gospodarczym Banku Wielkopolski S. A. (GBW) i w 10 bankach spółdzielczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (sporód 27 działajcych na tym obszarze). Wykaz jednostek objtych kontrol zawiera załcznik nr 1. rzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielanych bankowych kredytów preferencyjnych w Banku Spółdzielczym w Radziejowie (S/03/008). 6

7 Podsumowanie wyników kontroli 2. Podsumowanie wyników kontroli 2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalnoci Pozytywnie ocenia si to, e skontrolowane banki spółdzielcze województwa kujawsko-pomorskiego, zrzeszone w GBW, zgodnie z obowizujcymi przepisami ustalały kwoty kredytów objtych dopłatami ze rodków Agencji i stosownie do szczególnych regulacji prawnych zawierały umowy o kredyty inwestycyjne. Udzielanie tych kredytów poprzedzone było sprawdzaniem wiarygodnoci danych zawartych we wnioskach kredytowych, na podstawie dokumentów dostpnych w bankach lub pochodzcych z odpowiednich urzdów. Podkreli naley, i nie stwierdzono adnego przypadku wykorzystania kredytu preferencyjnego niezgodnie z przeznaczeniem. Tym samym prawidłowo wykorzystywano rodki Agencji przeznaczone na dopłaty do tych kredytów. Natomiast negatywnie oceniono nastpujce elementy procesu udzielania omawianych kredytów: [a] ustanawianie zabezpiecze kredytów, poniewa (biorc pod uwag znaczenie tej operacji dla działalnoci banków) nieprawidłowoci w tym zakresie wystpowały w nadmiernej skali (6,9% zbadanych umów), [b] dokonywanie rozlicze kredytów, równie ze wzgldu na nadmiern skal błdnych rozlicze (6,5% umów objtych kontrol). Doda jednak naley, i nieprawidłowoci te nie spowodowały istotnych szkodliwych nastpstw ani dla skontrolowanych banków, ani dla Agencji. Poza tym kontrola wykazała, e w procesie udzielania kredytów popełniono uchybienia formalne. Stwierdzono 91 takich uchybie w zbadanych dokumentacjach kredytowych, m.in. niekompletno posiadanej dokumentacji kredytowej oraz zawarte w niej błdne zapisy. Ponadto uchybienia wykazano w 109 skontrolowanych rozliczeniach, polegajce m.in. na braku zestawie rozlicze oraz dat i podpisów osób je sporzdzajcych. Ponadto monitoring finansowy i rzeczowy efektów inwestowania, wspomaganego dopłatami do oprocentowania udzielanych kredytów, był w niektórych bankach niesystematyczny i niepełny. 7

8 Podsumowanie wyników kontroli 2.2 Synteza wyników kontroli 1. Zgodnie z zawartymi z GBW umowami, banki kredytujce zobowizane były do składania zapotrzebowania na rodki z tytułu dopłat do oprocentowania udzielonych kredytów preferencyjnych m.in. po zakoczeniu kadego miesica w przypadku kredytów inwestycyjnych i kwartalnie do przyznanych kredytów obrotowych Wikszo sporód banków objtych kontrol (8 sporód 10) składała w GBW zapotrzebowania na dopłaty do udzielonych kredytów preferencyjnych raz na kwartał, co oceniono pozytywnie z uchybieniami, poniewa było to formalnie niezgodne z postanowieniami umów zawartych z GBW. Procedura ta nie powodowała jednak adnych negatywnych skutków finansowych dla bezporednich uczestników procesu kredytowania i dla budetu pastwa. Patrz str.: Negatywnie oceniono naruszenie postanowie umów zawartych z GBW w sprawie okrelenia form współpracy w zakresie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klskowych, 2 banki (sporód 10) nie uiciły naliczonych przez GBW opłat karnych nalenych Agencji z tytułu niewykorzystania przyznanych kwartalnych limitów dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych. GBW prowadził długotrwałe negocjacje z Agencj w sprawie umarzania opłat karnych. Działania te nie przyniosły, jak dotychczas, adnego rezultatu. W zwizku z tym nie było podstawy prawnej pozwalajcej na odstpienie przez banki od uiszczenia tych nalenoci. Patrz str.: Kwoty przyznanych kredytów objtych dopłatami ustalono w skontrolowanych bankach zgodnie z obowizujcymi przepisami. Take zgodne z przepisami zawierano umowy o kredyty inwestycyjne. Nie stwierdzono ani jednego przypadku wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem kredytu preferencyjnego, a tym samym dopłaty do oprocentowania ze rodków Agencji. Powysze działania oceniono pozytywnie. Patrz str.: W 9 bankach kredytujcych (sporód 10 objtych kontrol) wystpiły nieprawidłowoci i uchybienia dotyczce przygotowania umów kredytowych. Nie pocigały one za sob szkodliwych skutków rzeczowych, nie mniej negatywnie ocenia si to, e: [a] niewła- ciwie ustanawiano zabezpieczenia kredytów (w 6,9% sporód 232 zbadanych umów), [b] uruchamiano kredyty pomimo niewłaciwego udokumentowania przez kredytobiorców wniesienia udziałów własnych w wysokociach wynikajcych z umów (14,2% zbadanych umów). Ponadto stwierdzono takie nieprawidłowoci jak: [a] niebadanie zdolnoci kredyto- 8

9 Podsumowanie wyników kontroli wej klientów przed udzieleniem kredytów, [b] niedopełnienie obowizku powiadomienia albo spónione powiadamianie właciwego orodka doradztwa rolniczego o fakcie przyznania kredytu preferencyjnego, [c] akceptowanie bez zastrzee nierzetelnie sporzdzonych opinii tych orodków, dotyczcych planów przedsiwzi inwestycyjnych objtych kredytami. O niestarannym działaniu skontrolowanych banków wiadcz liczne uchybienia proceduralne (91 w zbadanych umowach), w szczególnoci takie jak prowadzenie niekompletnej dokumentacji kredytowej czy braki formalne we wnioskach o kredyty lub w decyzjach o ich przyznaniu. Patrz str.: Badanie realizacji 232 umów wykazało, e w 81 przypadkach spłat rat kredytów wystpiły opónienia skutkujce zwróceniem dopłat lub zapłat nalenych odsetek. W 15 umowach (6,5%) dokonano błdnych rozlicze (m. in. bez udokumentowania wydatków i na podstawie dokumentów nie uprawniajcych do przyjcia rozlicze). Ponadto stwierdzono 109 uchybie formalnych w zbadanych rozliczeniach umów kredytowych. Dlatego legalno rozliczania kredytów preferencyjnych przez banki naley oceni negatywnie. Patrz str.: W 6 bankach (sporód 10) stwierdzono, e nie objto wszystkich kredytobiorców bezporedni kontrol wykorzystania udzielonych kredytów preferencyjnych, co oceniono pozytywnie z uchybieniami. Tak samo oceniono GBW, który w ograniczony sposób monitorował efektywno preferencyjnego kredytowania rolnictwa, pełnic w istocie wyłcznie rol przekanika pomidzy bankami spółdzielczymi i Agencj. GBW zdawał si całkowicie w swych działaniach na informacje przekazywane przez banki z nim zrzeszone. Patrz str.: Wnioski Uwzgldniajc zrealizowane dotychczas wnioski, które zawarto w wystpieniach pokontrolnych skierowanych do objtych kontrol banków, NIK wskazuje na konieczno: formalnego usankcjonowania, poprzez dokonanie odpowiednich zmian w umowach GBW z bankami spółdzielczymi, praktyki składania przez banki kwartalnych zapotrzebowa na dopłaty do kredytów preferencyjnych, prowadzenia przez GBW i banki zrzeszone pełnego i systematycznego monitoringu realizacji umów o kredyty preferencyjne, 9

10 Podsumowanie wyników kontroli wyegzekwowania przez GBW od banków zrzeszonych i odprowadzenia na rachunek Agencji wszystkich naliczonych kar za niewykorzystanie przez banki przyznanych limitów dopłat do kredytów preferencyjnych, podjcie przez Agencj działa prowadzcych do pozyskania nalenych jej rodków z tytułu w/w kar. 10

11 Waniejsze wyniki kontroli 3. Waniejsze wyniki kontroli 3.1 Charakterystyka stanu prawnego Zadania Agencji, sposób realizacji tych zada oraz zasady nadzoru nad Agencj zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2, zwanej dalej ustaw. Agencja jest pastwow osob prawn i nie odpowiada za zobowizania Skarbu Pastwa, a Skarb Pastwa nie odpowiada za zobowizania Agencji (art. 1 ust. 2 ustawy). Agencja realizuje swoje zadania m. in. przez dopłaty w pierwszej kolejnoci do oprocentowania kredytów bankowych (art. 3 ust. 2 ustawy). Zadanie to Agencja realizuje za porednictwem banków lub innych podmiotów prawnych w oparciu o umowy zawierane przez Agencj z tymi podmiotami (art. 3 ust. 3 ustawy). Szczegółowy zakres i kierunki działa Agencji w ramach zada wyszczególnionych w ustawie (art. 3 ust. 1) oraz sposoby ich realizacji okrelono w rozporzdzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działa Agencji oraz sposobów ich realizacji 3, zwanym dalej rozporzdzeniem RM. Agencja działała na podstawie ustawy oraz statutu do dnia 20 wrzenia 2002 r. nadanego przez Prezesa Rady Ministrów, a nastpnie przez ministra właciwego do spraw rozwoju wsi (art. 4 ust. 2 ustawy). Z dniem 17 padziernika 2003 r. minister ten okrelił organizacj Agencji, w tym siedziby oddziałów regionalnych i biur powiatowych, a take sposób i tryb działania rady Agencji Warunki okrelania kwot kredytów objtych dopłatami do oprocentowania, regulował 10 rozporzdzenia RM, którego postanowienia w okresie objtym kontrol ulegały wielokrotnym zmianom. Patrz: załcznik nr 3 pkt W 11 rozporzdzenia RM okrelono uwarunkowania dotyczce dopłat do oprocentowania kredytów, które w analizowanym okresie ulegały wielokrotnym zmianom. Patrz: załcznik nr 3 pkt Realizacj dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki na cele rolnicze reguluj umowy zawarte przez Agencj z bankami. Przedmiotem 2 Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2 ze zm. 3 Dz. U. z 1996 r. Nr 16, poz. 82 ze zm. 11

12 Waniejsze wyniki kontroli tych umów zgodnie z 8 rozporzdzenia RM s zasady, warunki i tryb stosowania przez Agencj dopłat stanowicych cz oprocentowania nalenego bankowi do kredytów udzielanych przez bank z jego rodków własnych. Umowy zawierane przez Agencj z bankami powinny okrela w szczególnoci: [a] warunki kredytowania, [b] tryb przyjmowania i opracowywania wniosków kredytowych, [c] terminy powiadamiania o limicie dopłat, [d] sposób i terminy zgłaszania zapotrzebowania i rozliczania dopłat, [e] sposób ustalania cen rynkowych, [f] sposób przeprowadzania przez Agencj i bank kontroli realizacji umów kredytowych objtych dopłatami, [g] warunki zwrotu Agencji dopłat w razie udzielenia lub wykorzystania kredytu niezgodnie z przepisami rozporzdzenia RM albo naruszenia przez kredytobiorc warunków umowy kredytowej. Poza tym w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 wrzenia 2003 r. umowy te powinny okre- la: [h] warunki realizacji spłat czci udzielonego kredytu, który Agencja moe spłaci za kredytobiorc, [i 1 ] warunki zwrotu Agencji spłaty czci kredytu w razie sprzeday, bez zgody Agencji nabytych gruntów i gospodarstw rolnych albo innych obiektów i urzdze nabytych za kredyt objty dopłatami Agencji, jeeli sprzeda nastpiła w cigu piciu lat od dnia nabycia. Natomiast od 27 wrzenia 2003 r. umowy te winny okrela: [i 2 ] warunki zwrotu Agencji dopłat w razie sprzeday, bez zgody banku, gruntów i gospodarstw rolnych albo innych obiektów i urzdze nabytych za kredyt objty dopłatami Agencji, jeeli ich sprzeda nastpiła w cigu piciu lat od dnia nabycia W 9 rozporzdzenia RM postanowiono, e: (1) warunkiem udzielenia dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki, z którymi Agencja zawarła umowy, jest w szczególnoci przedstawienie przez kredytobiorc planu przedsiwzicia pozytywnie zaopiniowanego przez właciwy dla miejsca realizacji przedsiwzicia orodek doradztwa rolniczego, (2) opinie, o których mowa wyej, orodki doradztwa rolniczego wydaj nieodpłatnie i sporzdzaj je na formularzach, których wzór okrelił Prezes Agencji Szczegółowe zasady udzielania kredytów inwestycyjnych z dopłat Agencji do oprocentowania w latach (I. kwartał) oraz postanowienia dokumentu p. n. Wykaz działalnoci w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spoywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez Agencj w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych zostały wprowadzone niepublikowanymi zarzdzeniami Prezesa Agencji. W zarzdzeniach tych okrelono szczegółowo zasady udzielania 12

13 Waniejsze wyniki kontroli kredytów na poszczególne cele (przedsiwzicia), w tym w szczególnoci: opis zakresu przedmiotowego i podmiotowego kredytowania, warunki udzielenia kredytu, warunki stosowania dopłat ze rodków Agencji do oprocentowania kredytu, procedur ubiegania si o kredyt, a take wzory opinii orodka doradztwa rolniczego o planie przedsiwzicia inwestycyjnego. Zarzdzenia te stanowi załcznik do umów zawartych pomidzy Agencj, a bankami współpracujcymi w sprawie zasad, warunków i trybu stosowania przez Agencj dopłat stanowicych cz oprocentowania nalenego bankowi do kredytów udzielanych przez bank z jego rodków własnych Podstaw prawn kontroli przeprowadzanych przez NIK w bankach kredytujcych stanowił art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyszej Izbie Kontroli 4, uprawniajcy Izb do kontrolowania jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystuj one rodki pastwowe, według którego: Najwysza Izba Kontroli moe równie kontrolowa działalno innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsibiorców) w zakresie, w jakim wykorzystuj one majtek lub rodki pastwowe lub komunalne oraz wywizuj si z zobowiza finansowych na rzecz pastwa, w szczególnoci: 1) wykonuj zadania zlecone lub powierzone przez pastwo lub samorzd terytorialny. ( ). Kontrol wykorzystania przez banki rodków ARiMR przeprowadzono jedynie z zastosowaniem kryterium legalnoci i gospodarnoci. Stosownie do art. 5 ust. 3 powyszej ustawy, niemoliwe było zastosowanie kryteriów celowoci i rzetelnoci. Kryterium legalnoci obejmowało badanie zgodnoci działania banków z ustawami, rozporzdzeniami i umowami regulujcymi warunki kredytowania oraz udzielania dopłat, natomiast pod wzgldem gospodarnoci badano oszczdne i wydajne wykorzystanie rodków Agencji. Poniewa kontrola obejmowała umowy zawarte midzy bankiem a kredytobiorcami, to naleało przestrzega przepisy zawarte w art. 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 5, dotyczce udzielania przez bank informacji stanowicych tajemnic bankow. Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt. 2 lit. f tej ustawy, bank ma obowizek udzielenia informacji stanowicych tajemnic bankow, m. in. na danie Prezesa Najwyszej Izby Kontroli w zakresie niezbdnym do przeprowadzenia postpowania kontrolnego okrelonego w ustawie o NIK. 4 T. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 85 poz. 937 ze zm. 5 T. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm. 13

14 Waniejsze wyniki kontroli 3.2 Uwarunkowania organizacyjne i finansowe kontrolowanej działalnoci Stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych jest jedn z form wspomagania rodkami publicznymi działa rozwojowych w rolnictwie, przetwórstwie rolnospoywczym i usługach dla rolnictwa. Forma ta funkcjonuje od 1994 r., kiedy to udostpniono na rzecz rolnictwa inwestycyjne kredyty preferencyjne, a wic z dopłat Agencji do ich oprocentowania. Zgodnie z rozporzdzeniem RM kredyty inwestycyjne z dopłat s udzielane ze rodków własnych banków, z którymi prezes Agencji zawiera umowy okrelajce zasady, warunki i tryb przekazywania oraz rozliczania dopłat do oprocentowania kredytów. Kredyty inwestycyjne, do których Agencja stosuje dopłaty do oprocentowania, udzielane s w ramach zatwierdzonych przez ministra rolnictwa (wczeniej przez ministra rolnictwa i gospodarki ywnociowej) programów branowych o zasigu krajowym. Struktura udzielanych kredytów obejmowała głównie: kredyty inwestycyjne podstawowe (linia IP), branowe (linia BR), kredyty na zakup gruntów rolnych (linia KZ), kredyty na urzdzenie lub utworzenie gospodarstw przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku ycia ( Młody Rolnik, linia MR). W latach banki z województwa kujawsko-pomorskiego udzieliły kredytów preferencyjnych na łczn kwot tys. zł. W tym samym okresie w skali kraju udzielono kredytów preferencyjnych w kwocie ogółem tys. zł. Za porednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach ze rodków budetowych wydano w skali kraju tys. zł na dopłaty do rolniczych kredytów preferencyjnych. 6 W badanym okresie (I. półrocze) banki zrzeszone w GBW na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udzieliły kredytów preferencyjnych na łczn kwot tys. zł, do których dopłaty do oprocentowania wyniosły tys. zł, a dopłaty do kredytów z lat tys. zł. W kontrolowanych bankach dopłaty do kredytów preferencyjnych wyniosły odpowiednio tys. zł i tys. zł. Pomoc finansowa Agencji w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych od lat cieszyła si duym zainteresowaniem. W 2004 r. orodki doradztwa rolniczego oraz regionalne centra doradztwa, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na terenie całego kraju wydały opinii o planach przedsiwzi inwestycyjnych. Warto planowanych do realizacji inwestycji wyniosła blisko 4,1 mld zł, a kwota wnioskowanych kredytów ponad 6 Sprawozdania z działalnoci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za lata: 2002, 2003, 2004 (www.arimar.gov.pl). 14

15 Waniejsze wyniki kontroli 2,8 mld zł. Banki współpracujce z Agencj udzieliły w 2004 r. ogółem preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na łczn kwot ponad 1,9 mld zł. Po akcesji do Unii Europejskiej znacznie wzrosło zainteresowanie kredytami na zakup gruntów rolnych. Od maja do grudnia 2004 r. przy udziale kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania zakupionych zostało ha gruntów rolnych. W tym okresie chtnie zacigane były równie kredyty na utworzenie lub urzdzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku ycia. Udzielono ich na łczn kwot blisko 544,4 mln zł. Kredyty te pozwoliły młodym rolnikom m. in. na zakup lub wybudowanie ponad 1,3 mln m 2 budynków inwentarskich, a take zakup maszyn, urzdze i cigników rolniczych, 50 kombajnów oraz sztuk zwierzt stada podstawowego Istotne ustalenia kontroli Metody i tryb okrelania zapotrzebowania rodków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych Zgodnie z zawartymi z GBW umowami, banki kredytujce zobowizane były do składania zapotrzebowania na rodki z tytułu dopłat do oprocentowania udzielonych kredytów preferencyjnych po kadej zmianie wysokoci redyskonta weksli dokonanej przez Rad Polityki Pieninej oraz po zakoczeniu kadego miesica w przypadku kredytów inwestycyjnych i kwartalnie do przyznanych kredytów obrotowych. Przyjta przez 8 banków (sporód 10 objtych kontrol) praktyka zgłaszania zapotrzebowania łcznie na wszystkie kredyty preferencyjne raz na kwartał była niezgodna z postanowieniami umów zawartych z GBW. Nie była jednak ona kwestionowana przez GBW i nie rodziła skutków finansowych. Wielko zapotrzebowania prognozowano w oparciu o wiedz podległych oddziałów, m. in. na podstawie danych historycznych, informacji o wielkociach uytków rolnych, klskach ywiołowych i wielkociach szkód oraz indywidualnych zgłoszeniach klientów. W bankach nie ustalono zasad pozyskiwania informacji o potrzebach potencjalnych kredytobiorców. W praktyce uzyskiwano informacje z bezporednich rozmów z klientami w siedzibach i oddziałach banków oraz z zebra grup członkowskich organizowanych dla wszystkich członków banków spółdzielczych. W zakresie ustalania preferencji i zapotrzebowania rodków 7 Komunikat rzecznika prasowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kredyty preferencyjne w 2005 r. z dnia 4 lutego 2005 r. (www.arimar.gov.pl). 15

16 Waniejsze wyniki kontroli finansowych, banki współpracowały z urzdami gmin oraz z orodkami doradztwa rolniczego (ODR) Rozliczenia przyznanych dopłat Sprawozdania z rozliczenia przyznanych dopłat banki przesyłały GBW terminowo (poza jednym przypadkiem czterodniowego opónienia w 2004 r.). Wykorzystanie limitu dopłat w analizowanym okresie wynosiło odpowiednio: od 96,8% do 114,8% w 2002 r., od 91,7% do 103% w 2003 r. i od 20,3% do 36,9% w pierwszym półroczu 2004 r. Natomiast wykorzystanie limitu dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych w latach ubiegłych wynosiło od 98,7% do 108,3% w 2002 r., od 99,3% do 110,6% w 2003 r. i od 49,3% do 99,9% w pierwszym półroczu 2004 r. Umowy midzy Agencj a GBW, jak równie GBW i bankami, przywidywały naliczanie kar z tytułu niewykorzystania przyznanych kwartalnych limitów dopłat. Naliczone przez GBW wobec 2 banków (sporód 10) kary w latach (I. półrocze) wyniosły łcznie 2.135,37 zł. Zarówno banki, jak i GBW, nie płaciły kar do Agencji z tytułu niewykorzystania limitów. Uzasadniano to wystpieniem GBW do Agencji o umorzenie kar. Podejmowane w tym kierunku przez GBW działania nie przyniosły dotychczas adnego rezultatu. W zwizku z tym nie było podstawy prawnej pozwalajcej na odstpienie od uiszczenia przedmiotowych nalenoci Analiza oprocentowania kredytów preferencyjnych W okresie objtym kontrol oprocentowanie kredytów zmniejszyło si z 17,5% do 7,2%. Ilo przyznanych kredytów wzrosła odpowiednio z w 2002 r. do w 2003 r., a w I. półroczu 2004 r. osignła poziom Według opinii banków, spadek oprocentowania nie miał w istocie znaczenia dla popytu na kredyty preferencyjne. Wielko popytu uwarunkowana była przede wszystkim: [1] opłacalnoci produkcji rolniczej i stabilnoci cen (kredyty nawozowe i skupowe), [2] wystpieniem klsk ywiołowych (linia KL/01 i KL/02), [3] poda gruntów w regionie (linie KZ i IP), [4] starzeniem si wsi kujawskiej, czyli zmniejszeniem liczby młodych rolników (linia MR), [5] przystpieniem do Unii Europejskiej (z jednej strony rolnicy ograniczyli potrzeby korzystania z kredytów na rzecz dotacji z UE, z drugiej strony nasiliło si kredytowanie z zakresu spełniania wymogów dostosowawczych do UE). 16

17 Waniejsze wyniki kontroli W 1 banku za sporzdzenie aneksów do umów kredytowych, w których bank informował o zmianie oprocentowania, od kredytobiorców pobrano opłaty łcznie w wysokoci 1.168,23 zł. Działanie to było niezgodne z obowizujcym w banku regulaminem kredytowania Warto udzielonych kredytów i wielko dopłat do oprocentowania 1. W latach (I. półrocze) kontrolowane banki udzieliły ogółem kredytów preferencyjnych na łczn kwot tys. zł, dla których dopłaty wyniosły 5.364,3 tys. zł. W przypadku skontrolowanych kredytów zarówno kwoty udzielonych kredytów, jak i kwoty dopłat, były zgodne z wymaganiami rozporzdzenia RM. Dane o tych kredytach zamieszczono poniej w tabeli 1. W 2003 r. (w porównaniu do roku poprzedniego) odnotowano spadek kwoty przekazanych dopłat z tys. zł do tys. zł (o 41,6%). Było to spowodowane obnieniem oprocentowania z 17,5% do 7,2% (o 58,9%), co oczywicie było korzystne dla kredytobiorców. W I. półroczu 2004 r. kwota otrzymanych przez banki dopłat wyniosła 612 tys. zł. Liczba udzielonych kredytów inwestycyjnych zmniejszyła si o 3,6% (z 842 do 812), natomiast ich warto zwikszyła si o 2,9% (z tys. zł do tys. zł). Liczba przyznanych kredytów rzeczowych zmniejszyła si nieznacznie o 0,7% (z do 7.076), a ich warto spadła o 11,5% (z do ). Klska wymarznicia, a nastpnie suszy i nadmiernych opadów, które miały miejsce w regionie, spowodowały znaczny wzrost kredytów klskowych z 216 w łcznej wartoci tys. zł w 2002 r. do w wartoci tys. zł w 2003 r. Powodem zwikszenia liczby tych kredytów był równie fakt korzystnego ich oprocentowania dla kredytobiorcy. Nastpstwem tego zjawiska był spadek udzielanych w tym czasie kredytów inwestycyjnych, gdy rolnicy odtwarzali swoje zasiewy, nie podejmujc w tym okresie nowych inwestycji. W badanym okresie ilo kredytów skupowych zmniejszyła si z 75 w łcznej wartoci tys. zł w 2002 r. do 10 w łcznej wartoci tys. zł w 2003 r. W 2004 r. (I. półroczu) nie zawarto jeszcze adnych umów dotyczcych kredytów skupowych. W strukturze ilociowej udzielonych kredytów (por. rys. 1) przewaały kredyty rzeczowe. Ich udział wynosił 86,3% w 2002 r., 61,8% w 2003 r. i 82,2% w I półroczu 2004 r. Udział kredytów inwestycyjnych w całkowitej iloci wynosił 10,2% w 2002 r., 7,1% w 2003 r. i 6,3% w I. półroczu 2004 r. 17

18 Waniejsze wyniki kontroli Tabela 1. Ilo i wielko udzielonych w latach (I. półrocze) kredytów preferencyjnych z przyznanymi dopłatami do oprocentowania Wyszczególnienie Rok 2002 Rok 2003 Zmiana w % [(3-2)/2] Rok 2004 (I. półrocze) Razem Kredyty łcznie Liczba wniosków ,9% Wielko kredytów wg wniosków /w złotych/ ,3% Liczba kredytów przyznanych wg umów ,7% Wielko kredytów wg umów /w złotych/ ,2% Wysoko dopłat do kredytów ,6% Kredyty inwestycyjne Liczba wniosków ,8% Wielko kredytów wg wniosków /w złotych/ ,1% Liczba kredytów przyznanych wg umów ,6% Wielko kredytów wg umów /w złotych/ ,9% Wysoko dopłat do kredytów ,1% Kredyty rzeczowe Liczba wniosków ,5% Wielko kredytów wg wniosków /w złotych/ ,9% Liczba kredytów przyznanych wg umów ,7% Wielko kredytów wg umów /w złotych/ ,5% Wysoko dopłat do kredytów ,3% Kredyty klskowe Liczba wniosków ,8% Wielko kredytów wg wniosków /w złotych/ ,5% Liczba kredytów przyznanych wg umów ,2% Wielko kredytów wg umów /w złotych/ ,6% Wysoko dopłat do kredytów ,6% Kredyty skupowe Liczba wniosków ,0% 0 87 Wielko kredytów wg wniosków /w złotych/ ,8% Liczba kredytów przyznanych wg umów ,7% 0 85 Wielko kredytów wg umów /w złotych/ ,1% Wysoko dopłat do kredytów ,2% W strukturze wartociowej (por. rys. 2) udział kredytów rzeczowych i inwestycyjnych znajdował si na podobnym poziomie. W 2002 r. kredyty rzeczowe stanowiły 45,5%, podczas gdy inwestycyjne 41,2%. W 2003 r. udziały tych kredytów wynosiły odpowiednio 31,2% i 32,8%, a w 2004 r. (I. półrocze) 31,2% i 35,1%. 2. W latach (I. półrocze) skontrolowane banki odmownie rozpatrzyły 84 z wniosków o kredyt preferencyjny (0,3%). Przyczynami odmowy udzielenia kredytu były przede wszystkim: [a] brak zdolnoci kredytowej, [b] brak odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, [c] brak wystarczajcego udziału rodków własnych, [d] nieterminowa spłata wczeniej udzielonych kredytów oraz zaległoci, [e] postpowania egzekucyjne na rzecz innych banków oraz zajcia komornicze, [f] braki formalne (brak dokumentów o wielkoci uytków rolnych oraz zaległoci wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). 18

19 Waniejsze wyniki kontroli Rys. 1. Ilo udzielonych kredytów klskowe rzeczowe inwestycyjne (I. półrocze) w tys. zł Rys. 2. Warto udzielonych kredytów (I. półrocze) skupowe klskowe rzeczowe inwestycyjne 3. W analizowanym okresie banki (za porednictwem GBW) otrzymały z Agencji dopłaty do kredytów preferencyjnych udzielonych w latach (I. półrocze), w łcznej wysokoci tys. zł. W 2002 r. dopłatami objto rednio kredytów, w 2003 r kredytów oraz w I. półroczu 2004 r. Najliczniejsz grup kredytów stanowiły kredyty rzeczowe, jednake najwysze dopłaty w wysokoci tys. zł (81,4%) dotyczyły kredytów inwestycyjnych (por. rys. 3), co wiadczyło o priorytecie Agencji. Najwiksze dopłaty uzyskano w ramach linii MR i KL/02, a mianowicie odpowiednio: tys. zł (27,1% ogółu dopłat) i tys. zł (26,6%). 19

20 Waniejsze wyniki kontroli Rys. 3. Uzyskane w latach (I. półrocze) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych KL/ ,59% rzeczowe ,72% skupowe ,90% inne (GR, MP, KL/01) ,41% IP ,92% MR ,07% KZ ,56% BR ,83% IP KZ BR MR rzeczowe KL/02 skupowe inne (GR, MP, KL/01) Warunki udzielania kredytów preferencyjnych i warunki przyznawania dopłat 1. Przy udzielaniu kredytów preferencyjnych, działania banków powinny obejmowa takie obowizki jak: sprawdzanie wiarygodnoci danych zawartych we wnioskach, badanie zdolnoci kredytowej wnioskodawców, analizowanie planów i celów przedsiwzi, które miały by objte kredytowaniem, a take ustalanie prawnej formy zabezpiecze kredytów. Jednak w 9 bankach spółdzielczych stwierdzono nieprawidłowoci i uchybienia w zakresie procedury przyznawania kredytów z dopłatami (patrz pkt. 2-3 i 5-7 niniejszego rozdziału). Działania takie miały podstaw w przepisach i postanowieniach zawartych w umowach z GBW. Analiz prawidłowoci udzielania kredytów preferencyjnych łcznie objto 232 umowy, w tym 171 dotyczyło kredytów inwestycyjnych (IP-47, NT-1, KZ-49, BR-19, MR-55), 29 klskowych, 29 rzeczowych i 3 skupowych. W kadym z badanych przypadków kwoty udzielonych przez banki kredytów z dopłatami Agencji były zgodne z wymaganiami rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze 8. Wszystkie zbadane umowy na kredyty inwestycyjne zostały udzielone w myl 9 rozporzdzenia RM. W kadym przypadku kredytobiorcy przedstawili pozytywnie zaopiniowane przez ODR plany przedsiwzi. 8 Dz. U. Nr 19, poz

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-28-03/2011 P/11/125 Bydgoszcz, dnia marca 2012 r. Pan Wiesław Drożdża Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łasinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. Pan. Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego

- 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. Pan. Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego - 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. LWR-41018-1/2007 Pan Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Poznań, dnia 24 września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 P/07/131 LPO-41009-6-2007 Pan Grzegorz Poniatowski Prezes

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

- oprocentowanie ogółem, 2,8125 - oprocentowanie od kredytobiorcy: 2,0000

- oprocentowanie ogółem, 2,8125 - oprocentowanie od kredytobiorcy: 2,0000 KOMUNIKAT NR 023/2014-01-DMŚ Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 r. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH ORAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZERMINOWANYCH Uprzejmie informujemy, że od dnia połączenia Nordea Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 1374: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW (wyciąg) z dnia 12 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Lustracja: tel./fax (0-22) 828-65-23

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę pilotażowej linii kredytowej finansowanej ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Uzasadnienie

DECYZJA. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 maja 2005 r. dotyczca nieuprawnionego udostpnienia Spółce danych osobowych klientów Banku. Bank przekazał powysze dane, wnoszc do spółki

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr kontroli P/07/131 Nr ewid. 163/2007/P/07/131/LBY Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów 7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów KROK 1 ZAPOZNAJ SI Z PRZEPISAMI PRAWA I DOKUMENTAMI Akty prawne dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach EFRR znajduj si w nastpujcych rozporzdzeniach:

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 22.10.2008 r. Znak: WK 60/29/3923/2008 Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie P r o t o k ó ł Z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi. Kontrol na podstawie upowanienia Starosty Nr OR 0114/19/06 z dnia 08.04.2006

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ IV. KREDYTY I POŻYCZKI Załącznik do Uchwały Nr 18/I/2014 z dnia 20.01.2014 r. Rozdział 1. Kredyty na działalność rolniczą L.p. Tryb pobierania Stawka w % lub zł Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Co naleŝy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy?

Co naleŝy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy? Rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk Ŝywiołowych mogą skorzystać z preferencyjnie oprocentowanych kredytów na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach Obfite opady deszczu występujące w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo