Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD"

Transkrypt

1 Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD Przygotował zespół w składzie: Bartkowski Janusz Cetner Grzegorz Kęszycka Anna Leśniak Barbara Matuszak Edward Nowak Danuta Tatka Mariusz Publikacja dofinansowana przez Fundusz Współpracy ze środków Programu Agro-Info Fundusz Współpracy Cooperation Fund 2002 ROK Krajowe Centrum Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy wsparciu finansowym programu Agro-Info w Funduszu Współpracy

2 Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Treść przewodnika zaakceptowana została przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Projekt okładki: Alicja Zygmanowska Skład komputerowy: Małgorzata Kossowska - Górecka Druk: Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu Poznań, ul. Winogrady 63 tel. 0 prefix ; fax 0 prefix zlecenie nr 25/2002, nakład egz.

3 SPIS TREŚCI Wstęp 5 1. Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach Działania Ogólne warunki i zasady Kto może ubiegać się o pomoc finansową? Ogólne warunki uzyskania pomocy finansowej Procedura przyznawania pomocy Forma pomocy Miejsce i termin składania wniosków o pomoc finansową Umowa wnioskodawcy z Agencja Utrata pomocy finansowej i rozwiązanie umowy Szczegółowe warunki i zasady Wsparcie restrukturyzacji produkcji mleka Modernizacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego Odbudowa produkcji owczarskiej Modernizacja produkcji trzody chlewnej i drobiu Zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc finansową w ramach Działania 2: Inwestycje w gospodarstwach rolnych Wymagane dokumenty składane wraz z wnioskiem o pomoc finansową Opis sposobu sporządzania biznes planu Podstawowe wymagania dotyczące ochrony środowiska w gospodarstwach ubiegających się o dofinansowanie inwestycji z Programu SAPARD Wymagane odległości dla poszczególnych obiektów i urządzeń Powierzchnia płyt obornikowych i pojemności zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę Stosowanie nawozów naturalnych Współczynniki przeliczeniowe podstawowych gatunków zwierząt na Duże Jednostki 49 Przeliczeniowe (DJP) Silosy na kiszonki i zbiorniki na soki kiszonkowe Podstawowe wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt w gospodarstwach ubiegających się o dofinansowanie inwestycji z Programu SAPARD Wymagania dotyczące budynków dla bydła Wymagane wymiary stanowisk i wielkości powierzchni kojców Wymagane wymiary powierzchni wybiegów Wymagania dotyczące podłóg i posadzek Wymagania dotyczące przegród technologicznych, ciągów i otworów komunikacyjnych Warunki środowiskowe w pomieszczeniach dla bydła Strona

4 6.2. Podstawowe wymagania dotyczące budynków dla owiec Wybiegi dla owiec Wymagania w zakresie oświetlenia pomieszczeń Wentylacja i wymagane ilości wymiany powietrza Podstawowe wymagania dotyczące budynków dla trzody Systemy utrzymania trzody Pomieszczenia i wielkość powierzchni w kojcach dla trzody Warunki środowiskowe w pomieszczeniach dla trzody Podstawowe wymagania dotyczące budynków dla drobiu Szczegółowe wymagania techniczne i technologiczne dotyczące pomieszczeń dla poszczególnych gatunków drobiu Wymagania drobiu w zakresie oświetlenia pomieszczeń Wymagania drobiu w zakresie wentylacji i wymiany powietrza Minimalne wymiary klatek i wskaźniki wielkości powierzchni w budynkach dla drobiu wg wytycznych Programu SAPARD LITERATURA... 68

5 Wstęp Celem ogólnym Programu SAPARD jest ułatwienie przygotowania rolnictwa i mieszkańców wsi do wejścia do Unii Europejskiej poprzez: a) poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym jak i rynkach międzynarodowych, b) dostosowanie sektora rolno-spożywczego do wymagań Jednolitego Rynku w zakresie wymagań sanitarnych, higienicznych i jakościowych, c) wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi. Rolnicy będą mogli korzystać z pomocy finansowej w ramach następujących obszarów wsparcia: Działanie 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych poprzez grupy producentów rolnych i ich związki Działanie 2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych. Działanie 4. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Działanie 6. Szkolenia zawodowe. Największa kwota środków finansowych na pomoc finansową dla rolników planowana jest na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Podstawami prawnymi ubiegania się o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD są: Wieloletnia Umowa Finansowa pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej występującym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisana w Brukseli w dniu 25 stycznia 2001 r. (M.P. Nr 30, poz. 502), Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz. U.Nr 102, poz. 928).

6

7 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 7 1. Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach Działania Ogólne warunki i zasady (wspólne dla wszystkich schematów i komponentów) W Działaniu 2 pomoc dla gospodarstw skierowana jest na: 1. Wsparcie restrukturyzacji produkcji mleka schemat Wsparcie modernizacji gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierząt rzeźnych schemat 2.2. : a) Modernizację gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego komponent b) Odbudowę produkcji owczarskiej komponent c) Modernizację produkcji trzody chlewnej i drobiu komponent Zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych schemat Kto może ubiegać się o pomoc finansową? Pomoc finansową może otrzymać rolnik, tj. osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny czyli właściciel albo zależny dzierżawca) gospodarstwa rolnego, podlegający ubezpieczeniu społecznemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnik ubiegający się o pomoc finansową w ramach SAPARD musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj.: wykształceniem rolniczym na poziomie wyższym lub średnim; lub wykształceniem rolniczym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i co najmniej 3-letnim stażem w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa; lub wykształceniem nierolniczym na poziomie średnim lub wyższym i co najmniej 5-letnim doświadczeniem w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa; lub wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym o kierunku innym niż rolniczy i co najmniej 10-letnim stażem w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa. O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby w wieku poniżej 50 lat w dniu złożenia kompletnego wniosku. Pomoc będzie przyznawana gospodarstwom, które: będą realizować inwestycje prowadzące do osiągnięcia wymogów w zakresie jakości produkcji, higieny, warunków utrzymania zwierząt oraz ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami dla Programu SAPARD. Szczegółowe warunki, jakie spełniać muszą gospodarstwa w zakresie ochrony środowiska zostały przedstawione w rozdziale 5, a warunki dotyczące dobrostanu zwierząt w rozdziale 6 niniejszego przewodnika, będą prowadzić produkcję w skali odpowiadającej limitom produkcji określonym w Programie SAPARD limity produkcji dla poszczególnych obszarów wsparcia przedstawione zostały w rozdziałach do 1.2.4, są zdolne do poniesienia planowanych nakładów inwestycyjnych. Rolnicy ubiegający się o dofinansowanie inwestycji muszą zrealizować inwestycję ze środków własnych lub/oraz kredytu bankowego. Częściowy zwrot kosztów określony w umowie z ARiMR, nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków umowy, po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność w terminie określonym w umowie. W momencie składania wniosku o pomoc finansową rolnik musi wykazać, że dysponuje wystarczającą ilością środków finansowych dla zrealizowania inwestycji. Mogą to być: - środki własne złożone w banku potwierdzone wyciągiem bankowym, - kredyt bankowy potwierdzony przez bank w formie promesy kredytowej,

8 8 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD - z obydwu wymienionych wyżej źródeł potwierdzonych wyciągiem bankowym i promesą kredytową. mają zapewniony zbyt na planowaną produkcję potwierdzony umową z podmiotem skupującym, planem marketingowym lub planem sprzedaży Ogólne warunki uzyskania pomocy finansowej W czasie realizacji Programu SAPARD rolnik może uzyskać pomoc finansową na restrukturyzację produkcji mleka (Schemat 2.1) lub modernizację gospodarstwa specjalizującego się w produkcji zwierząt rzeźnych (Schemat 2.2) tylko raz. Może się jednak dodatkowo ubiegać o pomoc na zwiększenie różnorodności produkcji swojego gospodarstwa (Schemat 2.3). W ramach jednego przedsięwzięcia pomoc z Programu SAPARD nie może być łączona z inną pomocą finansową z krajowych środków publicznych (w szczególności z kredytami preferencyjnymi ARiMR), jak również z innymi środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej (PHARE, ISPA, EBI itp.) oraz międzynarodowych instytucji finansowych. W przypadku usług, dostaw lub robót o jednostkowej wartości przewyższającej równowartość EUR w złotych polskich, konieczne jest przedstawienie ofert od co najmniej trzech dostawców. Usługi, roboty lub dostawy finansowane ze środków Programu SAPARD muszą pochodzić z państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Szwecja, Portugalia, W. Brytania, Włochy) i/lub państw objętych wsparciem finansowym Programu SAPARD (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry). We wszystkich przypadkach, gdzie konieczne będzie przeliczanie EUR na PLN stosowany będzie kurs podany w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. Pomoc nie może być udzielana wnioskodawcy zalegającemu z płatnościami z tytułu podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub będącemu dłużnikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu udzielonej pomocy w ramach Programu SAPARD Procedura przyznawania pomocy Warunkiem przyznania prawa do pomocy finansowej jest złożenie przez rolnika wniosku o udzielenie pomocy finansowej wraz z towarzyszącymi dokumentami, w szczególności z biznes planem. Biznes plan powinien zawierać opis stanu wyjściowego gospodarstwa, zakresu zamierzonych inwestycji i stanu docelowego wraz z planem finansowym. Formularze wniosków uzyskać można w oddziałach regionalnych ARiMR pełniącej rolę Agencji SAPARD. Wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami składany będzie w oddziale regionalnym ARiMR. Jeżeli złożony wniosek będzie niekompletny, wnioskodawca zostanie poproszony tylko jeden raz o uzupełnienie danych. Uzupełnienie danych musi nastąpić w terminie wskazanym przez oddział regionalny ARiMR. Przekroczenie terminu jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku. Oddział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zobowiązany dwukrotnie dokonać wizytacji w gospodarstwie: - po raz pierwszy po złożeniu kompletnego wniosku o pomoc finansową odpowiadającego formalnym wymaganiom określonym w Programie SAPARD i stwierdzeniu zgodności z Programem SAPARD w celu stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku złożonym przez rolnika ze stanem faktycznym,

9 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 9 - po raz drugi po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność na rzecz rolnika celem stwierdzenia zgodności zrealizowanej inwestycji z wnioskiem i zawartą umową. Dofinansowanie z Programu SAPARD otrzymują rolnicy, z którymi oddział regionalny ARiMR zawrze umowę na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku. Decyzja o przyznaniu rolnikowi prawa do pomocy finansowej z Programu SAPARD podejmowana będzie po weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku wraz z załącznikami, w tym biznes planu w miarę dostępnych środków i na zasadzie kolejności zgłoszeń (według daty złożenia kompletnego wniosku). Płatność następuje na wniosek (wniosek o płatność) rolnika po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z wnioskiem o pomoc finansową i zawartą umową. Nie złożenie wniosku o płatność w wyznaczonym w umowie terminie, spowoduje nie zrealizowanie płatności przez ARiRM. Wniosek o płatność musi być dostarczony osobiście przez rolnika do Oddziału Regionalnego ARiMR wraz z fakturami/rachunkami dotyczącymi kosztów realizacji inwestycji. Wnioski o płatność nie mogą być złożone później niż do 10 sierpnia ostatniego roku obowiązywania rocznej umowy finansowej (zawartej pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej) z której została przyznana pomoc (dla Rocznych Umów Finansowych dla lat 2000 i 2001 będzie to r.) Forma pomocy Pomoc jest realizowana w formie zwrotu części poniesionych kosztów kwalifikowanych do wysokości nie większej niż określona w umowie, po ich uprzedniej weryfikacji, uwzględniającej wykonanie przyjętego w umowie zakresu rzeczowego inwestycji. Koszty kwalifikowane koszty podlegające częściowemu zwrotowi są różne dla poszczególnych obszarów wsparcia i zostały zamieszczone w rozdziale 1.2 zawierającym opis zasad i warunków dofinansowania z Programu SAPARD przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych. Kosztami kwalifikowanymi nie mogą być: a). zakup, wynajem lub leasing gruntów oraz istniejących zabudowań, bez względu na to, czy leasing prowadzi do przeniesienia własności na leasingobiorcę, b). podatki, w tym VAT, cła i opłaty importowe, które są odzyskiwane, refundowane lub kompensowane w jakikolwiek inny sposób, nie stanowią części lub całości ogólnego systemu podatkowego w Polsce, odnoszą się nieproporcjonalnie do jakiejkolwiek części programu, c). koszty eksploatacyjne, łącznie z kosztami utrzymania oraz kosztami wynajmu, d). leasing, z wyjątkiem leasingu prowadzącego do przeniesienia własności na leasingobiorcę, e). koszty jednostkowe wszelkich usług, dostaw lub robót przewyższające równowartość EUR w złotych polskich, dla których Beneficjent nie uzyskał ofert cenowych od co najmniej trzech dostawców, a których oryginały zostały dołączone do wniosku o płatność, f). opłaty bankowe, koszty związane z gwarancjami oraz podobne opłaty, g). części kosztów, honorariów architektów, inżynierów oraz konsultantów, opłat sądowych, studiów wykonalności, nabycia patentów oraz licencji, dotyczących przygotowania i/lub realizacji danego projektu, bezpośrednio odnoszących się do działania, które przekraczają 12% całkowitego kwalifikującego się kosztu projektu Miejsce i termin składania wniosków o pomoc finansową 1) Formularze wniosków można otrzymać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącej rolę Agencji SAPARD. Wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w oddziale regionalnym ARiMR, właściwym terytorialnie dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. 2) Wnioski o pomoc finansową są przyjmowane od 17 lipca 2002 r. do momentu wyczerpania środków. 3) Szczegółowe informacje można uzyskać w oddziałach regionalnych ARiMR.

10 10 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD Umowa wnioskodawcy z Agencją Po uzyskaniu przez wnioskodawcę zgody Agencji na współfinansowanie wnioskowanej inwestycji z funduszy SAPARD, Agencja zawiera z wnioskodawcą umowę określającą prawa i obowiązki stron, a także: kwotę udziału funduszy SAPARD w finansowaniu inwestycji, zakres rzeczowy inwestycji realizowanej z udziałem finansowym funduszy SAPARD, termin zakończenia inwestycji. Umowa zobowiązuje Beneficjenta m.in. do: złożenia wraz z umową weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej, wypełnionej według wzoru określonego w załączniku do umowy, przestrzegania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia określonego w planie przedsięwzięcia, w tym rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia od dnia określonego w umowie i jego zakończenia do dnia określonego w umowie, przechowywania oryginałów dokumentów, w szczególności faktur i rachunków związanych z realizacją przedsięwzięcia przez okres 5 lat, licząc od dnia dokonania przez Agencję płatności, udzielania niezbędnych informacji (z wyłączeniem Komponentu Modernizacja produkcji trzody chlewnej i drobiu) dla potrzeb monitoringu i oceny Programu przez okres 5 lat po uzyskaniu pomocy finansowej (wzór ankiety stanowi załącznik do umowy), poinformowania na piśmie sprzedawcy robót, usług i dostaw, że może on być kontrolowany przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich, zrealizowania przedsięwzięcia zgodnie z zakresem rzeczowym i harmonogramem. Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego lub harmonogramu realizacji przedsięwzięcia mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy Utrata pomocy finansowej i rozwiązanie umowy Beneficjent utraci prawo do pomocy finansowej, a otrzymaną pomoc zobowiązuje się zwrócić Agencji w całości między innymi w przypadku, gdy nastąpi: zaprzestanie realizacji przedsięwzięcia, niezrealizowanie lub niepełne zrealizowanie przedsięwzięcia, zmiana przedmiotu przedsięwzięcia przewidzianego w planie przedsięwzięcia bez uprzedniej zgody Agencji wyrażonej na piśmie, dokonanie zmiany zakresu rzeczowego lub harmonogramu realizacji przedsięwzięcia bez zawarcia aneksu do umowy, uniemożliwienie dokonania przez Agencję lub inne uprawnione podmioty kontroli dokumentów lub wizytacji terenowej przez okres 5 lat od dokonania płatności, nie udokumentowanie realizacji przedsięwzięcia w sposób określony w umowie, stwierdzenie niezgodności pomiędzy złożonym przez Beneficjenta wnioskiem o płatność, a rzeczywiście wykonanym zakresem przedsięwzięcia, niezłożenie wniosku o płatność w terminie określonym w umowie, niezłożenie wraz z wnioskiem o płatność: oświadczenia o pochodzeniu usług, robót i dostaw, oryginałów protokołów odbioru i wszystkich innych dokumentów potwierdzających realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem o płatność, wykazu faktur i rachunków dokumentujących poniesione koszty, zestawienia rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, faktur, rachunków dotyczących zakupów i prac związanych z przedsięwzięciem, kosztorysu powykonawczego (w przypadku przedsięwzięć o charakterze budowlanym), zezwolenia na użytkowanie (dotyczy przedsięwzięć budowlanych),

11 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 11 wszelkich innych decyzji, postanowień, zaświadczeń, opinii i decyzji (służb weterynaryjnych, sanitarnych, ochrony środowiska, nadzoru budowlanego i innych), o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, wykorzystanie pomocy finansowej niezgodnie z przeznaczeniem, złożenie przez Beneficjenta fałszywych informacji lub oświadczenia, które miały istoty wpływ na przyznanie Beneficjentowi pomocy finansowej, umieszczenia Beneficjenta na liście dłużników Agencji, nie utrzymanie zabezpieczenia prawnego wykonania umowy przez okres realizacji przedsięwzięcia oraz przez 5 lat od dnia dokonania płatności. W razie wystąpienia choćby jednego z wyżej wymienionych przypadków, Agencja wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym i wzywa Beneficjenta do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy finansowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od daty przekazania przez Agencję pomocy finansowej na rzecz Beneficjenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

12 12 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD 1.2. Szczegółowe warunki i zasady Wsparcie restrukturyzacji produkcji mleka (Schemat 2.1) Zakres przedsięwzięć objętych pomocą finansową Pomoc finansowa może być przeznaczona na wspieranie przedsięwzięć obejmujących następujące inwestycje: - budowa, rozbudowa i modernizacja obór wraz z wyposażeniem i infrastrukturą, - zakup i instalacja wyposażenia technologicznego do pozyskiwania i przechowywania mleka, - zakup zwierząt hodowlanych, - budowa i zakup urządzeń służących prawidłowej gospodarce odchodami zwierzęcymi, - budowa i zakup urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz, - urządzanie i wyposażanie pastwisk. Istotne warunki uzyskania pomocy Pomoc dla rolników zajmujących się produkcją mleka może zostać udzielona pod warunkiem, że: - wyjściowy poziom roczny produkcji mleka w gospodarstwie wynosi nie mniej niż 20 tys. litrów i nie więcej niż 350 tys. litrów, - gospodarstwo będzie prowadziło docelowo produkcję mleka w ilości tys. litrów mleka rocznie, - rolnik posiada co najmniej wstępną umowę z zakładem mleczarskim na zbyt planowanej produkcji mleka, - po realizacji przedsięwzięcia obsada zwierząt w gospodarstwie nie przekroczy 1,5 DJP(Duża Jednostka Przeliczeniowa)/ha użytków rolnych, - po realizacji inwestycji gospodarstwo spełni wymogi UE w zakresie higieny produkcji, warunków utrzymania zwierząt i dysponować będzie odpowiednim systemem zagospodarowania odchodów zwierzęcych. Poziom pomocy 1) Wysokość udziału funduszy SAPARD w finansowaniu przedsięwzięć nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż zł na jednego Beneficjenta. 2) W przypadku, gdy elementem inwestycji jest budowa urządzeń do przechowywania gnojowicy, maksymalny poziom pomocy nie może przekroczyć zł na jednego Beneficjenta. Koszty kwalifikowane a) Pojęcie kosztów kwalifikowanych obejmuje określone rodzaje kosztów przedsięwzięcia podlegających zwrotowi ze środków Programu SAPARD, tj.: koszty budowy, rozbudowy i modernizacji budynków, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą, w tym: infrastruktury i technicznego wyposażenia budynków, systemu zaopatrzenia w wodę i systemu elektrycznego w budynkach (budowanych, rozbudowywanych i modernizowanych). zakupu i instalacji wyposażenia technologicznego do pozyskiwania i przechowywania mleka, zakupu zwierząt hodowlanych, w tym: krów wpisanych do ksiąg hodowlanych, jałówek po rodzicach wpisanych do ksiąg hodowlanych, jałówek pochodzących od matek ze stad poddawanych ocenie użytkowości, buhajów hodowlanych ras mlecznych. Koszt zakupu zwierząt nie może przekroczyć 50% tych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które podlegają zwrotowi, budowy i zakupu urządzeń służących prawidłowej gospodarce odchodami zwierzęcymi, w tym:

13 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 13 płyt obornikowych wraz ze zbiornikami na gnojówkę, urządzeń do odprowadzania odchodów zwierzęcych z pomieszczeń gospodarskich (wyposażenie do wywozu obornika), zbiorników na gnojowicę wraz z wyposażeniem technologicznym (w tym pomp i mieszadeł), systemów kanalizacyjnych łączących zabudowania gospodarskie ze zbiornikami do składowania odchodów zwierzęcych (gnojowicy) oraz przepompowni, urządzeń specjalistycznych do załadunku i transportu odchodów oraz do użyźniania (nawożenia), budowy i zakupu urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz, w tym: maszyn do zbioru siana oraz zielonek, pras do belowania pasz i słomy, przyczep zbierających, rozdrabniaczy pasz i sieczkarni zielonek, wycinaczy do sianokiszonek, silosów do pasz treściwych, budowa silosów kiszonkowych, urządzeń do irygacji (nawadniania) upraw, urządzania i wyposażania pastwisk, w tym koszty: grodzenia, budowy instalacji wodnych, ujęć wody oraz urządzeń dostarczających wodę zwierzętom, budowy i modernizacji dróg dojazdowych, budowy wiat, koszty robót budowlanych, koszty transportu oraz instalacji, koszty materiałów i wyposażenia, które dotyczą wyżej wymienionych kosztów i są niezbędne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, koszty ogólne: opracowanie dokumentacji technicznej i planów przedsięwzięć, opłaty za usługi (honoraria architektów, inżynierów oraz konsultantów, studia wykonalności), opłaty sądowe, patenty oraz licencje nie mogą one przekroczyć 12% całkowitych kosztów kwalifikowanych i być poniesione przed dniem r.. b) Koszty kwalifikowane naliczane są w wysokości netto (bez VAT). Zakup maszyn i urządzeń dotyczy sprzętu nowego.

14 14 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD Modernizacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego (Komponent 2.2.1) Zakres przedsięwzięć objętych pomocą finansową Pomoc finansowa może być przeznaczona na wspieranie przedsięwzięć obejmujących następujące inwestycje: - budowa, rozbudowa, modernizacja budynków przeznaczonych do utrzymania bydła i składowania pasz wraz z wyposażeniem i infrastrukturą, - urządzanie i wyposażanie pastwisk, - budowa i zakup urządzeń służących prawidłowej gospodarce odchodami zwierzęcymi, - zakup bydła mięsnego o wysokiej jakości genetycznej, wpisanego do ksiąg hodowlanych lub rejestrów, - budowa i zakup urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz. Istotne warunki uzyskania pomocy finansowej Pomoc dla rolników zajmujących się produkcją bydła mięsnego może zostać udzielona pod warunkiem, że: - gospodarstwo będzie utrzymywać od 20 do 100 krów mamek, - powierzchnia trwałych użytków zielonych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy stanowi co najmniej 30% użytków rolnych będących w jego posiadaniu, - docelowa obsada zwierząt w gospodarstwie nie przekroczy 1,5 DJP(Duża Jednostka Przeliczeniowa)/ha użytków rolnych, - rolnik posiada wstępną umowę na zbyt produkcji lub plan sprzedaży, - po realizacji inwestycji gospodarstwo spełni wymogi UE w zakresie warunków utrzymania zwierząt i dysponować będzie odpowiednim systemem zagospodarowania odchodów zwierzęcych. Poziom pomocy 1) Wysokość udziału funduszy SAPARD w finansowaniu projektów nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż zł na jednego Beneficjenta. 2) W przypadku, gdy elementem inwestycji jest budowa urządzeń do przechowywania gnojowicy, maksymalny poziom pomocy nie może przekroczyć zł na jednego Beneficjenta. Koszty kwalifikowane a) Pojęcie kosztów kwalifikowanych obejmuje określone rodzaje kosztów przedsięwzięcia podlegających zwrotowi ze środków Programu SAPARD, tj.: koszty budowy, rozbudowy i modernizacji budynków, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą: zakup infrastruktury budynków i wyposażenia technicznego, koszty systemu doprowadzenia wody i systemu elektrycznego w budynkach (budowanych, rozbudowywanych i modernizowanych), urządzanie i wyposażanie pastwisk: grodzenie, doprowadzanie i budowa ujęć wody oraz urządzeń dostarczających wodę zwierzętom, urządzenia do pojenia zwierząt, drogi dojazdowe - budowa i modernizacja, wiaty. budowa i zakup urządzeń służących prawidłowej gospodarce odchodami zwierzęcymi: płyty obornikowe wraz ze zbiornikami na gnojówkę, urządzenia do odprowadzania odchodów zwierzęcych z pomieszczeń gospodarskich (wyposażenie do wywozu obornika), zbiorniki na gnojowicę wraz z wyposażeniem technologicznym (w tym pompy i mieszadła), urządzenia kanalizacyjne łączące budynki gospodarskie ze zbiornikami do składowania odchodów zwierzęcych (gnojowicy) oraz przepompownie,

15 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 15 urządzenia specjalistyczne do załadunku i transportu odchodów oraz do użyźniania (nawożenia). zakup bydła mięsnego o wysokiej jakości genetycznej, wpisanego do ksiąg hodowlanych lub rejestrów: buhajów hodowlanych ras mięsnych, krów i jałówek o udziale min. 50% ras mięsnych w genotypie. budowa i zakup urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz: maszyny do zbioru siana oraz zielonek, prasy do belowania paszy i słomy, przyczepy zbierające, urządzenia do irygacji (nawadniania) upraw, rozdrabniacze pasz i sieczkarnie zielonek, wycinacze do sianokiszonek, silosy do pasz treściwych, budowa silosów kiszonkowych, koszty robót budowlanych, koszty transportu oraz instalacji, koszty materiałów i wyposażenia, które dotyczą wyżej wymienionych kosztów i są niezbędne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, koszty ogólne: opracowanie dokumentacji technicznej i planów przedsięwzięć, opłaty za usługi (honoraria architektów, inżynierów oraz konsultantów, studia wykonalności), opłaty sądowe, patenty oraz licencje - nie mogą one przekroczyć 12% całkowitych kosztów kwalifikowanych i być poniesione przed dniem r.. b) Koszty kwalifikowane naliczane są w wysokości netto (bez VAT). Zakup maszyn i urządzeń dotyczy sprzętu nowego.

16 16 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD Odbudowa produkcji owczarskiej (Komponent 2.2.2) Zakres przedsięwzięć objętych pomocą finansową Pomoc finansowa może być przeznaczona na wspieranie przedsięwzięć obejmujących następujące inwestycje: - budowa, rozbudowa i modernizacja budynków przeznaczonych do utrzymania owiec wraz z wyposażeniem i infrastrukturą, - urządzanie i wyposażanie pastwisk, - budowa i zakup urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz, - zakup stada hodowlanego zwierząt. Istotne warunki uzyskania pomocy finansowej Pomoc dla rolników zajmujących się produkcją owczarską może zostać udzielona pod warunkiem, że: - gospodarstwo planuje prowadzić produkcję owczarską w oparciu o stado podstawowe maciorek liczące minimum 10, maksimum 100 sztuk, - powierzchnia trwałych użytków zielonych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy stanowi co najmniej 30% zasobów ziemi będących w jego posiadaniu, - docelowo obsada zwierząt nie przekroczy 1.5 DJP (Duża Jednostka Przeliczeniowa)/ha użytków rolnych, - rolnik posiada umowę na zbyt produkcji lub plan sprzedaży, - po realizacji inwestycji gospodarstwo spełni wymogi UE w zakresie warunków utrzymania zwierząt i dysponować będzie odpowiednim systemem zagospodarowania odchodów zwierzęcych. Poziom pomocy Maksymalny poziom pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż zł na jednego Beneficjenta. Koszty kwalifikowane a) Pojęcie kosztów kwalifikowanych obejmuje określone rodzaje kosztów przedsięwzięcia podlegających zwrotowi ze środków Programu SAPARD, tj.: koszty budowy, rozbudowy i modernizacji budynków, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą: zakup infrastruktury budynków i wyposażenia technicznego, koszty systemu doprowadzenia wody i systemu elektrycznego w budynkach (budowanych, rozbudowywanych i modernizowanych), urządzanie i wyposażanie pastwisk: grodzenia pastwisk, doprowadzania wody, budowy ujęć wody oraz urządzeń dostarczających wodę zwierzętom, budowy i remontu dróg dojazdowych, budowy wiat, budowa i zakup urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz: maszyny do zbioru siana oraz zielonek, prasy do belowania paszy i słomy, przyczepy zbierające, urządzenia do irygacji (nawadniania) upraw, rozdrabniacze pasz i sieczkarnie zielonek, wycinacze do sianokiszonek, silosy do pasz treściwych, budowa silosów kiszonkowych. zakupu stada hodowlanego zwierząt, w tym:

17 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 17 tryków hodowlanych, owiec maciorek i owiec maciorek matek. koszty robót budowlanych, koszty transportu oraz instalacji, koszty materiałów i wyposażenia, które dotyczą wyżej wymienionych kosztów i są niezbędne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, koszty ogólne: opracowanie dokumentacji technicznej i planów przedsięwzięć, opłaty za usługi (honoraria architektów, inżynierów oraz konsultantów, studia wykonalności), opłaty sądowe, patenty oraz licencje nie mogą one przekroczyć 12% całkowitych kosztów kwalifikowanych i być poniesione przed dniem r.. b) Koszty kwalifikowane naliczane są w wysokości netto (bez VAT). Zakup maszyn i urządzeń dotyczy sprzętu nowego.

18 18 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD Modernizacja produkcji trzody chlewnej i drobiu (Komponent 2.2.3) Zakres przedsięwzięć objętych pomocą Pomoc finansowa może być przeznaczona na wspieranie przedsięwzięć obejmujących następujące inwestycje: - modernizacja budynków służących do chowu trzody chlewnej i drobiu, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą, - budowa i zakup urządzeń służących prawidłowemu przechowywaniu i zagospodarowaniu odchodów zwierzęcych. Istotne warunki uzyskania pomocy finansowej a) Pomoc dla rolników zajmujących się produkcją trzody chlewnej i drobiu może zostać udzielona pod warunkiem, że: gospodarstwo prowadzące produkcję trzody chlewnej posiada stanowiska dla tuczników, lub w przypadku produkcji w cyklu zamkniętym, stanowisk dla macior, w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy powierzchnia produkcyjna budynków przeznaczonych dla: - kur mięsnych lub kaczek mięsnych wynosi od m 2 do m 2 - indyków wynosi od m 2 do m 2 - gęsi wynosi od 500 m 2 do m 2 rolnik posiada wstępną umowę na zbyt produkcji lub plan sprzedaży, po realizacji inwestycji gospodarstwo spełni wymogi UE w zakresie warunków utrzymania zwierząt i dysponować będzie odpowiednim systemem zagospodarowania odchodów zwierzęcych. b) Pomoc finansowa na modernizację produkcji trzody chlewnej i drobiu nie może być przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięcia mającego na celu zwiększenie produkcji, a jedynie na poprawę warunków obecnej produkcji. Poziom pomocy Maksymalny poziom pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż : zł na jednego Beneficjenta dla inwestycji w sektorze trzody chlewnej, zł na jednego Beneficjenta dla inwestycji w sektorze drobiu. Koszty kwalifikowane a) Pojęcie kosztów kwalifikowanych obejmuje określone rodzaje wydatków podlegających refundacji ze środków Programu SAPARD, tj.: koszty modernizacji budynków, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą: zakup materiałów i elementów budowlanych, zakup elementów wyposażenia technicznego i technologicznego budynków, koszty doprowadzenia instalacji elektrycznej i wodnej w modernizowanych budynkach, koszty wykonawstwa prac budowlanych i instalacyjnych. budowa i zakup urządzeń służących prawidłowemu przechowywaniu i zagospodarowaniu odchodów zwierzęcych: płyty obornikowe ze zbiornikami na gnojówkę, urządzenia do usuwania odchodów zwierzęcych z pomieszczeń gospodarskich (wyposażenie do wywozu obornika), zbiorniki na gnojowicę z wyposażeniem technologicznym (włączając pompy i mieszadła), system kanalizacyjny łączący budynki gospodarskie ze zbiornikami do składowania odchodów (gnojowicy) oraz stacji przepompowni,

19 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 19 urządzenia specjalistyczne do załadunku i transportu gnojowicy i nawozu oraz do użyźniania (nawożenia). koszty robót budowlanych, koszty transportu oraz instalacji, koszty materiałów i wyposażenia, które dotyczą wyżej wymienionych kosztów i są niezbędne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, koszty ogólne: opracowanie dokumentacji technicznej i planów przedsięwzięć, opłaty za usługi (honoraria architektów, inżynierów oraz konsultantów, studia wykonalności), opłaty sądowe, patenty oraz licencje - nie mogą one przekroczyć 12% całkowitych kosztów kwalifikowanych i być poniesione przed dniem r.. b) Koszty kwalifikowane naliczane są w wysokości netto (bez VAT). Zakup maszyn i urządzeń dotyczy sprzętu nowego.

20 20 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD Zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych (Schemat 2.3) Zakres przedsięwzięć objętych pomocą Pomocą finansową mogą zostać objęte inwestycje związane z: - podjęciem działalności rolniczej spoza sektorów tradycyjnych rolnictwa, - rozszerzeniem działalności rolniczej dotychczas prowadzonej (tradycyjnej i nietradycyjnej) na działalność rolniczą spoza sektorów tradycyjnych rolnictwa, - przygotowaniem do sprzedaży i podstawowym przetwórstwem produktów wytwarzanych w gospodarstwie (sektory tradycyjne i nietradycyjne). Dla potrzeb Programu SAPARD przyjmuje się, iż sektorami tradycyjnymi w zakresie produkcji roślinnej są uprawy: zbóż wraz z kukurydzą (na ziarno i na kiszonkę), buraków cukrowych i pastewnych, ziemniaków, rzepaku, rzepiku, roślin strączkowych i pastewnych, pozostałych roślin pastewnych, oraz chów i hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec, kur, kaczek, gęsi, indyków. Istotne warunki uzyskania pomocy finansowej Pomoc może być przyznana pod warunkiem, że: - wraz z wnioskiem o pomoc finansową zostanie złożona umowa na sprzedaż produktów lub plan marketingowy przedsięwzięcia, w którym wykazana zostanie możliwość sprzedaży planowanej produkcji, - planowane przedsięwzięcie oparte jest na technologii produkcji gwarantującej wysoką jakość produktu i jest zgodne z wymogami higieny, ochrony środowiska i utrzymania zwierząt, - wykazano rentowność planowanego przedsięwzięcia i możliwość jego finansowania bez zakłócenia płynności finansowej gospodarstwa. Poziom pomocy Maksymalny poziom pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż zł na jednego Beneficjenta. Koszty kwalifikowane a) Pojęcie kosztów kwalifikowanych obejmuje określone rodzaje wydatków podlegających refundacji ze środków Programu SAPARD, tj. koszty: budowy, rozbudowy i remontu budynków gospodarczych wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w tym: wyrobów budowlanych, infrastruktury technicznej i technicznego wyposażenia budynków, systemu doprowadzenia wody i systemu elektrycznego w budynkach gospodarczych,

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Jeśli beneficjent działania Ułatwianie startu młodym rolnikom realizuje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych - Symbol nkz - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ... Zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa...

Spis treści. ... Zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa... załącznik Zasady udzielania kredytów inwestycyjnych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego,

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych 1. Czy w wyniku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych warto wybrać spółkę jako formę prawną dla grupy producentów rolnych? W styczniu 2009

Bardziej szczegółowo