Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD"

Transkrypt

1 Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD Przygotował zespół w składzie: Bartkowski Janusz Cetner Grzegorz Kęszycka Anna Leśniak Barbara Matuszak Edward Nowak Danuta Tatka Mariusz Publikacja dofinansowana przez Fundusz Współpracy ze środków Programu Agro-Info Fundusz Współpracy Cooperation Fund 2002 ROK Krajowe Centrum Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy wsparciu finansowym programu Agro-Info w Funduszu Współpracy

2 Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Treść przewodnika zaakceptowana została przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Projekt okładki: Alicja Zygmanowska Skład komputerowy: Małgorzata Kossowska - Górecka Druk: Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu Poznań, ul. Winogrady 63 tel. 0 prefix ; fax 0 prefix zlecenie nr 25/2002, nakład egz.

3 SPIS TREŚCI Wstęp 5 1. Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach Działania Ogólne warunki i zasady Kto może ubiegać się o pomoc finansową? Ogólne warunki uzyskania pomocy finansowej Procedura przyznawania pomocy Forma pomocy Miejsce i termin składania wniosków o pomoc finansową Umowa wnioskodawcy z Agencja Utrata pomocy finansowej i rozwiązanie umowy Szczegółowe warunki i zasady Wsparcie restrukturyzacji produkcji mleka Modernizacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego Odbudowa produkcji owczarskiej Modernizacja produkcji trzody chlewnej i drobiu Zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc finansową w ramach Działania 2: Inwestycje w gospodarstwach rolnych Wymagane dokumenty składane wraz z wnioskiem o pomoc finansową Opis sposobu sporządzania biznes planu Podstawowe wymagania dotyczące ochrony środowiska w gospodarstwach ubiegających się o dofinansowanie inwestycji z Programu SAPARD Wymagane odległości dla poszczególnych obiektów i urządzeń Powierzchnia płyt obornikowych i pojemności zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę Stosowanie nawozów naturalnych Współczynniki przeliczeniowe podstawowych gatunków zwierząt na Duże Jednostki 49 Przeliczeniowe (DJP) Silosy na kiszonki i zbiorniki na soki kiszonkowe Podstawowe wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt w gospodarstwach ubiegających się o dofinansowanie inwestycji z Programu SAPARD Wymagania dotyczące budynków dla bydła Wymagane wymiary stanowisk i wielkości powierzchni kojców Wymagane wymiary powierzchni wybiegów Wymagania dotyczące podłóg i posadzek Wymagania dotyczące przegród technologicznych, ciągów i otworów komunikacyjnych Warunki środowiskowe w pomieszczeniach dla bydła Strona

4 6.2. Podstawowe wymagania dotyczące budynków dla owiec Wybiegi dla owiec Wymagania w zakresie oświetlenia pomieszczeń Wentylacja i wymagane ilości wymiany powietrza Podstawowe wymagania dotyczące budynków dla trzody Systemy utrzymania trzody Pomieszczenia i wielkość powierzchni w kojcach dla trzody Warunki środowiskowe w pomieszczeniach dla trzody Podstawowe wymagania dotyczące budynków dla drobiu Szczegółowe wymagania techniczne i technologiczne dotyczące pomieszczeń dla poszczególnych gatunków drobiu Wymagania drobiu w zakresie oświetlenia pomieszczeń Wymagania drobiu w zakresie wentylacji i wymiany powietrza Minimalne wymiary klatek i wskaźniki wielkości powierzchni w budynkach dla drobiu wg wytycznych Programu SAPARD LITERATURA... 68

5 Wstęp Celem ogólnym Programu SAPARD jest ułatwienie przygotowania rolnictwa i mieszkańców wsi do wejścia do Unii Europejskiej poprzez: a) poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym jak i rynkach międzynarodowych, b) dostosowanie sektora rolno-spożywczego do wymagań Jednolitego Rynku w zakresie wymagań sanitarnych, higienicznych i jakościowych, c) wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi. Rolnicy będą mogli korzystać z pomocy finansowej w ramach następujących obszarów wsparcia: Działanie 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych poprzez grupy producentów rolnych i ich związki Działanie 2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych. Działanie 4. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Działanie 6. Szkolenia zawodowe. Największa kwota środków finansowych na pomoc finansową dla rolników planowana jest na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Podstawami prawnymi ubiegania się o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD są: Wieloletnia Umowa Finansowa pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej występującym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisana w Brukseli w dniu 25 stycznia 2001 r. (M.P. Nr 30, poz. 502), Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz. U.Nr 102, poz. 928).

6

7 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 7 1. Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach Działania Ogólne warunki i zasady (wspólne dla wszystkich schematów i komponentów) W Działaniu 2 pomoc dla gospodarstw skierowana jest na: 1. Wsparcie restrukturyzacji produkcji mleka schemat Wsparcie modernizacji gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierząt rzeźnych schemat 2.2. : a) Modernizację gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego komponent b) Odbudowę produkcji owczarskiej komponent c) Modernizację produkcji trzody chlewnej i drobiu komponent Zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych schemat Kto może ubiegać się o pomoc finansową? Pomoc finansową może otrzymać rolnik, tj. osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny czyli właściciel albo zależny dzierżawca) gospodarstwa rolnego, podlegający ubezpieczeniu społecznemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnik ubiegający się o pomoc finansową w ramach SAPARD musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj.: wykształceniem rolniczym na poziomie wyższym lub średnim; lub wykształceniem rolniczym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i co najmniej 3-letnim stażem w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa; lub wykształceniem nierolniczym na poziomie średnim lub wyższym i co najmniej 5-letnim doświadczeniem w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa; lub wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym o kierunku innym niż rolniczy i co najmniej 10-letnim stażem w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa. O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby w wieku poniżej 50 lat w dniu złożenia kompletnego wniosku. Pomoc będzie przyznawana gospodarstwom, które: będą realizować inwestycje prowadzące do osiągnięcia wymogów w zakresie jakości produkcji, higieny, warunków utrzymania zwierząt oraz ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami dla Programu SAPARD. Szczegółowe warunki, jakie spełniać muszą gospodarstwa w zakresie ochrony środowiska zostały przedstawione w rozdziale 5, a warunki dotyczące dobrostanu zwierząt w rozdziale 6 niniejszego przewodnika, będą prowadzić produkcję w skali odpowiadającej limitom produkcji określonym w Programie SAPARD limity produkcji dla poszczególnych obszarów wsparcia przedstawione zostały w rozdziałach do 1.2.4, są zdolne do poniesienia planowanych nakładów inwestycyjnych. Rolnicy ubiegający się o dofinansowanie inwestycji muszą zrealizować inwestycję ze środków własnych lub/oraz kredytu bankowego. Częściowy zwrot kosztów określony w umowie z ARiMR, nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków umowy, po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność w terminie określonym w umowie. W momencie składania wniosku o pomoc finansową rolnik musi wykazać, że dysponuje wystarczającą ilością środków finansowych dla zrealizowania inwestycji. Mogą to być: - środki własne złożone w banku potwierdzone wyciągiem bankowym, - kredyt bankowy potwierdzony przez bank w formie promesy kredytowej,

8 8 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD - z obydwu wymienionych wyżej źródeł potwierdzonych wyciągiem bankowym i promesą kredytową. mają zapewniony zbyt na planowaną produkcję potwierdzony umową z podmiotem skupującym, planem marketingowym lub planem sprzedaży Ogólne warunki uzyskania pomocy finansowej W czasie realizacji Programu SAPARD rolnik może uzyskać pomoc finansową na restrukturyzację produkcji mleka (Schemat 2.1) lub modernizację gospodarstwa specjalizującego się w produkcji zwierząt rzeźnych (Schemat 2.2) tylko raz. Może się jednak dodatkowo ubiegać o pomoc na zwiększenie różnorodności produkcji swojego gospodarstwa (Schemat 2.3). W ramach jednego przedsięwzięcia pomoc z Programu SAPARD nie może być łączona z inną pomocą finansową z krajowych środków publicznych (w szczególności z kredytami preferencyjnymi ARiMR), jak również z innymi środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej (PHARE, ISPA, EBI itp.) oraz międzynarodowych instytucji finansowych. W przypadku usług, dostaw lub robót o jednostkowej wartości przewyższającej równowartość EUR w złotych polskich, konieczne jest przedstawienie ofert od co najmniej trzech dostawców. Usługi, roboty lub dostawy finansowane ze środków Programu SAPARD muszą pochodzić z państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Szwecja, Portugalia, W. Brytania, Włochy) i/lub państw objętych wsparciem finansowym Programu SAPARD (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry). We wszystkich przypadkach, gdzie konieczne będzie przeliczanie EUR na PLN stosowany będzie kurs podany w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. Pomoc nie może być udzielana wnioskodawcy zalegającemu z płatnościami z tytułu podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub będącemu dłużnikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu udzielonej pomocy w ramach Programu SAPARD Procedura przyznawania pomocy Warunkiem przyznania prawa do pomocy finansowej jest złożenie przez rolnika wniosku o udzielenie pomocy finansowej wraz z towarzyszącymi dokumentami, w szczególności z biznes planem. Biznes plan powinien zawierać opis stanu wyjściowego gospodarstwa, zakresu zamierzonych inwestycji i stanu docelowego wraz z planem finansowym. Formularze wniosków uzyskać można w oddziałach regionalnych ARiMR pełniącej rolę Agencji SAPARD. Wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami składany będzie w oddziale regionalnym ARiMR. Jeżeli złożony wniosek będzie niekompletny, wnioskodawca zostanie poproszony tylko jeden raz o uzupełnienie danych. Uzupełnienie danych musi nastąpić w terminie wskazanym przez oddział regionalny ARiMR. Przekroczenie terminu jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku. Oddział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zobowiązany dwukrotnie dokonać wizytacji w gospodarstwie: - po raz pierwszy po złożeniu kompletnego wniosku o pomoc finansową odpowiadającego formalnym wymaganiom określonym w Programie SAPARD i stwierdzeniu zgodności z Programem SAPARD w celu stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku złożonym przez rolnika ze stanem faktycznym,

9 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 9 - po raz drugi po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność na rzecz rolnika celem stwierdzenia zgodności zrealizowanej inwestycji z wnioskiem i zawartą umową. Dofinansowanie z Programu SAPARD otrzymują rolnicy, z którymi oddział regionalny ARiMR zawrze umowę na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku. Decyzja o przyznaniu rolnikowi prawa do pomocy finansowej z Programu SAPARD podejmowana będzie po weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku wraz z załącznikami, w tym biznes planu w miarę dostępnych środków i na zasadzie kolejności zgłoszeń (według daty złożenia kompletnego wniosku). Płatność następuje na wniosek (wniosek o płatność) rolnika po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z wnioskiem o pomoc finansową i zawartą umową. Nie złożenie wniosku o płatność w wyznaczonym w umowie terminie, spowoduje nie zrealizowanie płatności przez ARiRM. Wniosek o płatność musi być dostarczony osobiście przez rolnika do Oddziału Regionalnego ARiMR wraz z fakturami/rachunkami dotyczącymi kosztów realizacji inwestycji. Wnioski o płatność nie mogą być złożone później niż do 10 sierpnia ostatniego roku obowiązywania rocznej umowy finansowej (zawartej pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej) z której została przyznana pomoc (dla Rocznych Umów Finansowych dla lat 2000 i 2001 będzie to r.) Forma pomocy Pomoc jest realizowana w formie zwrotu części poniesionych kosztów kwalifikowanych do wysokości nie większej niż określona w umowie, po ich uprzedniej weryfikacji, uwzględniającej wykonanie przyjętego w umowie zakresu rzeczowego inwestycji. Koszty kwalifikowane koszty podlegające częściowemu zwrotowi są różne dla poszczególnych obszarów wsparcia i zostały zamieszczone w rozdziale 1.2 zawierającym opis zasad i warunków dofinansowania z Programu SAPARD przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych. Kosztami kwalifikowanymi nie mogą być: a). zakup, wynajem lub leasing gruntów oraz istniejących zabudowań, bez względu na to, czy leasing prowadzi do przeniesienia własności na leasingobiorcę, b). podatki, w tym VAT, cła i opłaty importowe, które są odzyskiwane, refundowane lub kompensowane w jakikolwiek inny sposób, nie stanowią części lub całości ogólnego systemu podatkowego w Polsce, odnoszą się nieproporcjonalnie do jakiejkolwiek części programu, c). koszty eksploatacyjne, łącznie z kosztami utrzymania oraz kosztami wynajmu, d). leasing, z wyjątkiem leasingu prowadzącego do przeniesienia własności na leasingobiorcę, e). koszty jednostkowe wszelkich usług, dostaw lub robót przewyższające równowartość EUR w złotych polskich, dla których Beneficjent nie uzyskał ofert cenowych od co najmniej trzech dostawców, a których oryginały zostały dołączone do wniosku o płatność, f). opłaty bankowe, koszty związane z gwarancjami oraz podobne opłaty, g). części kosztów, honorariów architektów, inżynierów oraz konsultantów, opłat sądowych, studiów wykonalności, nabycia patentów oraz licencji, dotyczących przygotowania i/lub realizacji danego projektu, bezpośrednio odnoszących się do działania, które przekraczają 12% całkowitego kwalifikującego się kosztu projektu Miejsce i termin składania wniosków o pomoc finansową 1) Formularze wniosków można otrzymać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącej rolę Agencji SAPARD. Wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w oddziale regionalnym ARiMR, właściwym terytorialnie dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. 2) Wnioski o pomoc finansową są przyjmowane od 17 lipca 2002 r. do momentu wyczerpania środków. 3) Szczegółowe informacje można uzyskać w oddziałach regionalnych ARiMR.

10 10 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD Umowa wnioskodawcy z Agencją Po uzyskaniu przez wnioskodawcę zgody Agencji na współfinansowanie wnioskowanej inwestycji z funduszy SAPARD, Agencja zawiera z wnioskodawcą umowę określającą prawa i obowiązki stron, a także: kwotę udziału funduszy SAPARD w finansowaniu inwestycji, zakres rzeczowy inwestycji realizowanej z udziałem finansowym funduszy SAPARD, termin zakończenia inwestycji. Umowa zobowiązuje Beneficjenta m.in. do: złożenia wraz z umową weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej, wypełnionej według wzoru określonego w załączniku do umowy, przestrzegania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia określonego w planie przedsięwzięcia, w tym rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia od dnia określonego w umowie i jego zakończenia do dnia określonego w umowie, przechowywania oryginałów dokumentów, w szczególności faktur i rachunków związanych z realizacją przedsięwzięcia przez okres 5 lat, licząc od dnia dokonania przez Agencję płatności, udzielania niezbędnych informacji (z wyłączeniem Komponentu Modernizacja produkcji trzody chlewnej i drobiu) dla potrzeb monitoringu i oceny Programu przez okres 5 lat po uzyskaniu pomocy finansowej (wzór ankiety stanowi załącznik do umowy), poinformowania na piśmie sprzedawcy robót, usług i dostaw, że może on być kontrolowany przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich, zrealizowania przedsięwzięcia zgodnie z zakresem rzeczowym i harmonogramem. Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego lub harmonogramu realizacji przedsięwzięcia mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy Utrata pomocy finansowej i rozwiązanie umowy Beneficjent utraci prawo do pomocy finansowej, a otrzymaną pomoc zobowiązuje się zwrócić Agencji w całości między innymi w przypadku, gdy nastąpi: zaprzestanie realizacji przedsięwzięcia, niezrealizowanie lub niepełne zrealizowanie przedsięwzięcia, zmiana przedmiotu przedsięwzięcia przewidzianego w planie przedsięwzięcia bez uprzedniej zgody Agencji wyrażonej na piśmie, dokonanie zmiany zakresu rzeczowego lub harmonogramu realizacji przedsięwzięcia bez zawarcia aneksu do umowy, uniemożliwienie dokonania przez Agencję lub inne uprawnione podmioty kontroli dokumentów lub wizytacji terenowej przez okres 5 lat od dokonania płatności, nie udokumentowanie realizacji przedsięwzięcia w sposób określony w umowie, stwierdzenie niezgodności pomiędzy złożonym przez Beneficjenta wnioskiem o płatność, a rzeczywiście wykonanym zakresem przedsięwzięcia, niezłożenie wniosku o płatność w terminie określonym w umowie, niezłożenie wraz z wnioskiem o płatność: oświadczenia o pochodzeniu usług, robót i dostaw, oryginałów protokołów odbioru i wszystkich innych dokumentów potwierdzających realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem o płatność, wykazu faktur i rachunków dokumentujących poniesione koszty, zestawienia rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, faktur, rachunków dotyczących zakupów i prac związanych z przedsięwzięciem, kosztorysu powykonawczego (w przypadku przedsięwzięć o charakterze budowlanym), zezwolenia na użytkowanie (dotyczy przedsięwzięć budowlanych),

11 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 11 wszelkich innych decyzji, postanowień, zaświadczeń, opinii i decyzji (służb weterynaryjnych, sanitarnych, ochrony środowiska, nadzoru budowlanego i innych), o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, wykorzystanie pomocy finansowej niezgodnie z przeznaczeniem, złożenie przez Beneficjenta fałszywych informacji lub oświadczenia, które miały istoty wpływ na przyznanie Beneficjentowi pomocy finansowej, umieszczenia Beneficjenta na liście dłużników Agencji, nie utrzymanie zabezpieczenia prawnego wykonania umowy przez okres realizacji przedsięwzięcia oraz przez 5 lat od dnia dokonania płatności. W razie wystąpienia choćby jednego z wyżej wymienionych przypadków, Agencja wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym i wzywa Beneficjenta do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy finansowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od daty przekazania przez Agencję pomocy finansowej na rzecz Beneficjenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

12 12 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD 1.2. Szczegółowe warunki i zasady Wsparcie restrukturyzacji produkcji mleka (Schemat 2.1) Zakres przedsięwzięć objętych pomocą finansową Pomoc finansowa może być przeznaczona na wspieranie przedsięwzięć obejmujących następujące inwestycje: - budowa, rozbudowa i modernizacja obór wraz z wyposażeniem i infrastrukturą, - zakup i instalacja wyposażenia technologicznego do pozyskiwania i przechowywania mleka, - zakup zwierząt hodowlanych, - budowa i zakup urządzeń służących prawidłowej gospodarce odchodami zwierzęcymi, - budowa i zakup urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz, - urządzanie i wyposażanie pastwisk. Istotne warunki uzyskania pomocy Pomoc dla rolników zajmujących się produkcją mleka może zostać udzielona pod warunkiem, że: - wyjściowy poziom roczny produkcji mleka w gospodarstwie wynosi nie mniej niż 20 tys. litrów i nie więcej niż 350 tys. litrów, - gospodarstwo będzie prowadziło docelowo produkcję mleka w ilości tys. litrów mleka rocznie, - rolnik posiada co najmniej wstępną umowę z zakładem mleczarskim na zbyt planowanej produkcji mleka, - po realizacji przedsięwzięcia obsada zwierząt w gospodarstwie nie przekroczy 1,5 DJP(Duża Jednostka Przeliczeniowa)/ha użytków rolnych, - po realizacji inwestycji gospodarstwo spełni wymogi UE w zakresie higieny produkcji, warunków utrzymania zwierząt i dysponować będzie odpowiednim systemem zagospodarowania odchodów zwierzęcych. Poziom pomocy 1) Wysokość udziału funduszy SAPARD w finansowaniu przedsięwzięć nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż zł na jednego Beneficjenta. 2) W przypadku, gdy elementem inwestycji jest budowa urządzeń do przechowywania gnojowicy, maksymalny poziom pomocy nie może przekroczyć zł na jednego Beneficjenta. Koszty kwalifikowane a) Pojęcie kosztów kwalifikowanych obejmuje określone rodzaje kosztów przedsięwzięcia podlegających zwrotowi ze środków Programu SAPARD, tj.: koszty budowy, rozbudowy i modernizacji budynków, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą, w tym: infrastruktury i technicznego wyposażenia budynków, systemu zaopatrzenia w wodę i systemu elektrycznego w budynkach (budowanych, rozbudowywanych i modernizowanych). zakupu i instalacji wyposażenia technologicznego do pozyskiwania i przechowywania mleka, zakupu zwierząt hodowlanych, w tym: krów wpisanych do ksiąg hodowlanych, jałówek po rodzicach wpisanych do ksiąg hodowlanych, jałówek pochodzących od matek ze stad poddawanych ocenie użytkowości, buhajów hodowlanych ras mlecznych. Koszt zakupu zwierząt nie może przekroczyć 50% tych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które podlegają zwrotowi, budowy i zakupu urządzeń służących prawidłowej gospodarce odchodami zwierzęcymi, w tym:

13 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 13 płyt obornikowych wraz ze zbiornikami na gnojówkę, urządzeń do odprowadzania odchodów zwierzęcych z pomieszczeń gospodarskich (wyposażenie do wywozu obornika), zbiorników na gnojowicę wraz z wyposażeniem technologicznym (w tym pomp i mieszadeł), systemów kanalizacyjnych łączących zabudowania gospodarskie ze zbiornikami do składowania odchodów zwierzęcych (gnojowicy) oraz przepompowni, urządzeń specjalistycznych do załadunku i transportu odchodów oraz do użyźniania (nawożenia), budowy i zakupu urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz, w tym: maszyn do zbioru siana oraz zielonek, pras do belowania pasz i słomy, przyczep zbierających, rozdrabniaczy pasz i sieczkarni zielonek, wycinaczy do sianokiszonek, silosów do pasz treściwych, budowa silosów kiszonkowych, urządzeń do irygacji (nawadniania) upraw, urządzania i wyposażania pastwisk, w tym koszty: grodzenia, budowy instalacji wodnych, ujęć wody oraz urządzeń dostarczających wodę zwierzętom, budowy i modernizacji dróg dojazdowych, budowy wiat, koszty robót budowlanych, koszty transportu oraz instalacji, koszty materiałów i wyposażenia, które dotyczą wyżej wymienionych kosztów i są niezbędne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, koszty ogólne: opracowanie dokumentacji technicznej i planów przedsięwzięć, opłaty za usługi (honoraria architektów, inżynierów oraz konsultantów, studia wykonalności), opłaty sądowe, patenty oraz licencje nie mogą one przekroczyć 12% całkowitych kosztów kwalifikowanych i być poniesione przed dniem r.. b) Koszty kwalifikowane naliczane są w wysokości netto (bez VAT). Zakup maszyn i urządzeń dotyczy sprzętu nowego.

14 14 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD Modernizacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego (Komponent 2.2.1) Zakres przedsięwzięć objętych pomocą finansową Pomoc finansowa może być przeznaczona na wspieranie przedsięwzięć obejmujących następujące inwestycje: - budowa, rozbudowa, modernizacja budynków przeznaczonych do utrzymania bydła i składowania pasz wraz z wyposażeniem i infrastrukturą, - urządzanie i wyposażanie pastwisk, - budowa i zakup urządzeń służących prawidłowej gospodarce odchodami zwierzęcymi, - zakup bydła mięsnego o wysokiej jakości genetycznej, wpisanego do ksiąg hodowlanych lub rejestrów, - budowa i zakup urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz. Istotne warunki uzyskania pomocy finansowej Pomoc dla rolników zajmujących się produkcją bydła mięsnego może zostać udzielona pod warunkiem, że: - gospodarstwo będzie utrzymywać od 20 do 100 krów mamek, - powierzchnia trwałych użytków zielonych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy stanowi co najmniej 30% użytków rolnych będących w jego posiadaniu, - docelowa obsada zwierząt w gospodarstwie nie przekroczy 1,5 DJP(Duża Jednostka Przeliczeniowa)/ha użytków rolnych, - rolnik posiada wstępną umowę na zbyt produkcji lub plan sprzedaży, - po realizacji inwestycji gospodarstwo spełni wymogi UE w zakresie warunków utrzymania zwierząt i dysponować będzie odpowiednim systemem zagospodarowania odchodów zwierzęcych. Poziom pomocy 1) Wysokość udziału funduszy SAPARD w finansowaniu projektów nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż zł na jednego Beneficjenta. 2) W przypadku, gdy elementem inwestycji jest budowa urządzeń do przechowywania gnojowicy, maksymalny poziom pomocy nie może przekroczyć zł na jednego Beneficjenta. Koszty kwalifikowane a) Pojęcie kosztów kwalifikowanych obejmuje określone rodzaje kosztów przedsięwzięcia podlegających zwrotowi ze środków Programu SAPARD, tj.: koszty budowy, rozbudowy i modernizacji budynków, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą: zakup infrastruktury budynków i wyposażenia technicznego, koszty systemu doprowadzenia wody i systemu elektrycznego w budynkach (budowanych, rozbudowywanych i modernizowanych), urządzanie i wyposażanie pastwisk: grodzenie, doprowadzanie i budowa ujęć wody oraz urządzeń dostarczających wodę zwierzętom, urządzenia do pojenia zwierząt, drogi dojazdowe - budowa i modernizacja, wiaty. budowa i zakup urządzeń służących prawidłowej gospodarce odchodami zwierzęcymi: płyty obornikowe wraz ze zbiornikami na gnojówkę, urządzenia do odprowadzania odchodów zwierzęcych z pomieszczeń gospodarskich (wyposażenie do wywozu obornika), zbiorniki na gnojowicę wraz z wyposażeniem technologicznym (w tym pompy i mieszadła), urządzenia kanalizacyjne łączące budynki gospodarskie ze zbiornikami do składowania odchodów zwierzęcych (gnojowicy) oraz przepompownie,

15 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 15 urządzenia specjalistyczne do załadunku i transportu odchodów oraz do użyźniania (nawożenia). zakup bydła mięsnego o wysokiej jakości genetycznej, wpisanego do ksiąg hodowlanych lub rejestrów: buhajów hodowlanych ras mięsnych, krów i jałówek o udziale min. 50% ras mięsnych w genotypie. budowa i zakup urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz: maszyny do zbioru siana oraz zielonek, prasy do belowania paszy i słomy, przyczepy zbierające, urządzenia do irygacji (nawadniania) upraw, rozdrabniacze pasz i sieczkarnie zielonek, wycinacze do sianokiszonek, silosy do pasz treściwych, budowa silosów kiszonkowych, koszty robót budowlanych, koszty transportu oraz instalacji, koszty materiałów i wyposażenia, które dotyczą wyżej wymienionych kosztów i są niezbędne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, koszty ogólne: opracowanie dokumentacji technicznej i planów przedsięwzięć, opłaty za usługi (honoraria architektów, inżynierów oraz konsultantów, studia wykonalności), opłaty sądowe, patenty oraz licencje - nie mogą one przekroczyć 12% całkowitych kosztów kwalifikowanych i być poniesione przed dniem r.. b) Koszty kwalifikowane naliczane są w wysokości netto (bez VAT). Zakup maszyn i urządzeń dotyczy sprzętu nowego.

16 16 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD Odbudowa produkcji owczarskiej (Komponent 2.2.2) Zakres przedsięwzięć objętych pomocą finansową Pomoc finansowa może być przeznaczona na wspieranie przedsięwzięć obejmujących następujące inwestycje: - budowa, rozbudowa i modernizacja budynków przeznaczonych do utrzymania owiec wraz z wyposażeniem i infrastrukturą, - urządzanie i wyposażanie pastwisk, - budowa i zakup urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz, - zakup stada hodowlanego zwierząt. Istotne warunki uzyskania pomocy finansowej Pomoc dla rolników zajmujących się produkcją owczarską może zostać udzielona pod warunkiem, że: - gospodarstwo planuje prowadzić produkcję owczarską w oparciu o stado podstawowe maciorek liczące minimum 10, maksimum 100 sztuk, - powierzchnia trwałych użytków zielonych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy stanowi co najmniej 30% zasobów ziemi będących w jego posiadaniu, - docelowo obsada zwierząt nie przekroczy 1.5 DJP (Duża Jednostka Przeliczeniowa)/ha użytków rolnych, - rolnik posiada umowę na zbyt produkcji lub plan sprzedaży, - po realizacji inwestycji gospodarstwo spełni wymogi UE w zakresie warunków utrzymania zwierząt i dysponować będzie odpowiednim systemem zagospodarowania odchodów zwierzęcych. Poziom pomocy Maksymalny poziom pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż zł na jednego Beneficjenta. Koszty kwalifikowane a) Pojęcie kosztów kwalifikowanych obejmuje określone rodzaje kosztów przedsięwzięcia podlegających zwrotowi ze środków Programu SAPARD, tj.: koszty budowy, rozbudowy i modernizacji budynków, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą: zakup infrastruktury budynków i wyposażenia technicznego, koszty systemu doprowadzenia wody i systemu elektrycznego w budynkach (budowanych, rozbudowywanych i modernizowanych), urządzanie i wyposażanie pastwisk: grodzenia pastwisk, doprowadzania wody, budowy ujęć wody oraz urządzeń dostarczających wodę zwierzętom, budowy i remontu dróg dojazdowych, budowy wiat, budowa i zakup urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz: maszyny do zbioru siana oraz zielonek, prasy do belowania paszy i słomy, przyczepy zbierające, urządzenia do irygacji (nawadniania) upraw, rozdrabniacze pasz i sieczkarnie zielonek, wycinacze do sianokiszonek, silosy do pasz treściwych, budowa silosów kiszonkowych. zakupu stada hodowlanego zwierząt, w tym:

17 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 17 tryków hodowlanych, owiec maciorek i owiec maciorek matek. koszty robót budowlanych, koszty transportu oraz instalacji, koszty materiałów i wyposażenia, które dotyczą wyżej wymienionych kosztów i są niezbędne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, koszty ogólne: opracowanie dokumentacji technicznej i planów przedsięwzięć, opłaty za usługi (honoraria architektów, inżynierów oraz konsultantów, studia wykonalności), opłaty sądowe, patenty oraz licencje nie mogą one przekroczyć 12% całkowitych kosztów kwalifikowanych i być poniesione przed dniem r.. b) Koszty kwalifikowane naliczane są w wysokości netto (bez VAT). Zakup maszyn i urządzeń dotyczy sprzętu nowego.

18 18 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD Modernizacja produkcji trzody chlewnej i drobiu (Komponent 2.2.3) Zakres przedsięwzięć objętych pomocą Pomoc finansowa może być przeznaczona na wspieranie przedsięwzięć obejmujących następujące inwestycje: - modernizacja budynków służących do chowu trzody chlewnej i drobiu, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą, - budowa i zakup urządzeń służących prawidłowemu przechowywaniu i zagospodarowaniu odchodów zwierzęcych. Istotne warunki uzyskania pomocy finansowej a) Pomoc dla rolników zajmujących się produkcją trzody chlewnej i drobiu może zostać udzielona pod warunkiem, że: gospodarstwo prowadzące produkcję trzody chlewnej posiada stanowiska dla tuczników, lub w przypadku produkcji w cyklu zamkniętym, stanowisk dla macior, w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy powierzchnia produkcyjna budynków przeznaczonych dla: - kur mięsnych lub kaczek mięsnych wynosi od m 2 do m 2 - indyków wynosi od m 2 do m 2 - gęsi wynosi od 500 m 2 do m 2 rolnik posiada wstępną umowę na zbyt produkcji lub plan sprzedaży, po realizacji inwestycji gospodarstwo spełni wymogi UE w zakresie warunków utrzymania zwierząt i dysponować będzie odpowiednim systemem zagospodarowania odchodów zwierzęcych. b) Pomoc finansowa na modernizację produkcji trzody chlewnej i drobiu nie może być przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięcia mającego na celu zwiększenie produkcji, a jedynie na poprawę warunków obecnej produkcji. Poziom pomocy Maksymalny poziom pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż : zł na jednego Beneficjenta dla inwestycji w sektorze trzody chlewnej, zł na jednego Beneficjenta dla inwestycji w sektorze drobiu. Koszty kwalifikowane a) Pojęcie kosztów kwalifikowanych obejmuje określone rodzaje wydatków podlegających refundacji ze środków Programu SAPARD, tj.: koszty modernizacji budynków, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą: zakup materiałów i elementów budowlanych, zakup elementów wyposażenia technicznego i technologicznego budynków, koszty doprowadzenia instalacji elektrycznej i wodnej w modernizowanych budynkach, koszty wykonawstwa prac budowlanych i instalacyjnych. budowa i zakup urządzeń służących prawidłowemu przechowywaniu i zagospodarowaniu odchodów zwierzęcych: płyty obornikowe ze zbiornikami na gnojówkę, urządzenia do usuwania odchodów zwierzęcych z pomieszczeń gospodarskich (wyposażenie do wywozu obornika), zbiorniki na gnojowicę z wyposażeniem technologicznym (włączając pompy i mieszadła), system kanalizacyjny łączący budynki gospodarskie ze zbiornikami do składowania odchodów (gnojowicy) oraz stacji przepompowni,

19 Warunki i zasady korzystania z dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych 19 urządzenia specjalistyczne do załadunku i transportu gnojowicy i nawozu oraz do użyźniania (nawożenia). koszty robót budowlanych, koszty transportu oraz instalacji, koszty materiałów i wyposażenia, które dotyczą wyżej wymienionych kosztów i są niezbędne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, koszty ogólne: opracowanie dokumentacji technicznej i planów przedsięwzięć, opłaty za usługi (honoraria architektów, inżynierów oraz konsultantów, studia wykonalności), opłaty sądowe, patenty oraz licencje - nie mogą one przekroczyć 12% całkowitych kosztów kwalifikowanych i być poniesione przed dniem r.. b) Koszty kwalifikowane naliczane są w wysokości netto (bez VAT). Zakup maszyn i urządzeń dotyczy sprzętu nowego.

20 20 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie [...] w ramach Programu SAPARD Zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych (Schemat 2.3) Zakres przedsięwzięć objętych pomocą Pomocą finansową mogą zostać objęte inwestycje związane z: - podjęciem działalności rolniczej spoza sektorów tradycyjnych rolnictwa, - rozszerzeniem działalności rolniczej dotychczas prowadzonej (tradycyjnej i nietradycyjnej) na działalność rolniczą spoza sektorów tradycyjnych rolnictwa, - przygotowaniem do sprzedaży i podstawowym przetwórstwem produktów wytwarzanych w gospodarstwie (sektory tradycyjne i nietradycyjne). Dla potrzeb Programu SAPARD przyjmuje się, iż sektorami tradycyjnymi w zakresie produkcji roślinnej są uprawy: zbóż wraz z kukurydzą (na ziarno i na kiszonkę), buraków cukrowych i pastewnych, ziemniaków, rzepaku, rzepiku, roślin strączkowych i pastewnych, pozostałych roślin pastewnych, oraz chów i hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec, kur, kaczek, gęsi, indyków. Istotne warunki uzyskania pomocy finansowej Pomoc może być przyznana pod warunkiem, że: - wraz z wnioskiem o pomoc finansową zostanie złożona umowa na sprzedaż produktów lub plan marketingowy przedsięwzięcia, w którym wykazana zostanie możliwość sprzedaży planowanej produkcji, - planowane przedsięwzięcie oparte jest na technologii produkcji gwarantującej wysoką jakość produktu i jest zgodne z wymogami higieny, ochrony środowiska i utrzymania zwierząt, - wykazano rentowność planowanego przedsięwzięcia i możliwość jego finansowania bez zakłócenia płynności finansowej gospodarstwa. Poziom pomocy Maksymalny poziom pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż zł na jednego Beneficjenta. Koszty kwalifikowane a) Pojęcie kosztów kwalifikowanych obejmuje określone rodzaje wydatków podlegających refundacji ze środków Programu SAPARD, tj. koszty: budowy, rozbudowy i remontu budynków gospodarczych wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w tym: wyrobów budowlanych, infrastruktury technicznej i technicznego wyposażenia budynków, systemu doprowadzenia wody i systemu elektrycznego w budynkach gospodarczych,

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Program S A P A R D Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa D01/4/1 PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział XII Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach Branżowego programu mleczarstwa - symbol nbr15 - program branżowy

Bardziej szczegółowo

X 3. Typ projektu Dochodowy

X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjenci: Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych grupa takich rolników. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się

Bardziej szczegółowo

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Przeznaczenie kredytu, cel inwestycji Zakup lub modernizacja ( budowa, przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W UPROSZCZONYM PLANIE PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Wsparcie sektora trzody Od czasów reformacji nie było praktycznie żadnego wsparcia inwestycyjnego w modernizacje i powstawanie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. osób pozostających na utrzymaniu Wnioskodawcy. 2. Czy Wnioskodawcami ubezpieczył mienie w gospodarstwie? tak nie 3. Czy między Wnioskodawcami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Załącznik nr I.2A do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie)

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imię

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku.

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku. PW/D-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO

OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO I. Informacje dotyczące wnioskodawcy: OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO Imię i Nazwisko Adres zamieszkania nr telefonu Adres prowadzenia działalności nr telefonu Forma własności PESEL NIP Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział VII Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko PESEL : Numer dowodu tożsamości :. Adres zamieszkania..

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa hodowla świo w świetle PROW 2014 2020. dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS

Przemysłowa hodowla świo w świetle PROW 2014 2020. dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Przemysłowa hodowla świo w świetle PROW 2014 2020 dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Wsparcie sektora trzody Od czasów reformacji nie było praktycznie żadnego wsparcia inwestycyjnego w modernizacje i powstawanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom 1. Dane osobowe rolnika i jego małżonka: Numer producenta (gospodarstwa) jeśli Wnioskodawca lub jego małżonek już

Bardziej szczegółowo

pomiędzy Zarządem Województwa reprezentowaną przez.. Starostą Powiatu... reprezentowanym przez...

pomiędzy Zarządem Województwa reprezentowaną przez.. Starostą Powiatu... reprezentowanym przez... UMOWA NR Umowa o dofinansowanie projektu scaleniowego oraz zagospodarowania poscaleniowego w ramach Sektorowego Programu operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny*

Formularz weryfikacyjny* Formularz weryfikacyjny* Możliwość skorzystania z operacji typu Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego Programem

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803. o kształtowaniu ustroju rolnego Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do umowy przyznania pomocy nr

Załącznik nr 2. do umowy przyznania pomocy nr do umowy przyznania pomocy nr Załącznik nr 2 z dnia.. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność: 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej - kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy nr z dnia Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. Data i miejsce urodzenia... Wykształcenie...

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. Data i miejsce urodzenia... Wykształcenie... Załącznik nr 1.2B do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej KBS KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ. KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA /DŁUZNIKA Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :...

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców wypełnia oddzielnie) I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

KP-700-04-ARiMR/3/r Wersja robocza: 3. 3.1.1.3. Strona 1 z 5

KP-700-04-ARiMR/3/r Wersja robocza: 3. 3.1.1.3. Strona 1 z 5 Instrukcja wypełniania planu przedsięwzięcia Działanie 4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Schemat 4.1: Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych 1) Plan

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE dnia.. Wniosek przyjęto nr rej. WNIOSEK KREDYTOWY NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1. WNIOSKODAWCA Imię i nazwisko Adres. Numer i seria dowodu osobistego..... Numer PESEL. NIP..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r.

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Lp. Dotyczy Tekst obecny Tekst proponowany w wersji przesłanej jako załącznik

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:...

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:....... PESEL: ; Wykształcenie:...

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR (dotyczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:...

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:... BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* Imię i nazwisko:....... PESEL:.. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Kredytobiorca: 1. Wykształcenie:... 2. Miejsce pracy Kredytobiorcy

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie 3 ust. 3 Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji; 2. Dowody zapłaty

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY...

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY... Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I KREDYTOBIORCA/PORĘCZYCIEL* BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU INFORMACJA KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (M06) Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałania Premie dla młodych rolników ułatwianie wejścia

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym?

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Z roku na rok w gospodarstwie rolnym przybywa dokumentów często mamy z tego powodu sporo kłopotów zwłaszcza, gdy szybko musimy znaleźć jakiś dokument.

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_4_

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika 2. Dowody zapłaty

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny

Formularz weryfikacyjny 1. Podstawowe dane o wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo Data urodzin Formularz weryfikacyjny NUMER NIP DOKUMENT TOŻSAMOŚCI Nazwa dokumentu seria i numer 2. Dane o małżonku wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ... Pieczęć wnioskodawcy miejscowość, data

W N I O S E K. ... Pieczęć wnioskodawcy miejscowość, data ...... Pieczęć wnioskodawcy miejscowość, data W N I O S E K o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogólne zasady przyznawania płatności po roku 2013 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW (projekty legislacji UE) WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Cel główny PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1 CEL REALIZACJI DZIAŁANIA Bezzwrotna premia finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_1 Znak sprawy (wypełnia UM). Data i godzina przyjęcia oraz podpis (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr posesji. Powiat Gmina Województwo Nr telefonu, Nr faxu, e-mail

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr posesji. Powiat Gmina Województwo Nr telefonu, Nr faxu, e-mail ... / Pieczątka Wnioskodawcy / W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Część A:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. Działanie: 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne A.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. Działanie: 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne A. A01i/02/4.3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Priorytet: 4 Inne działania Działanie: 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) Symbol formularza: P-6/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny.

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU / ODDZIAŁ W ...

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU / ODDZIAŁ W ... Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności rolniczej Wniosek przyjęto dnia.. nr rej. ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU / ODDZIAŁ W 1. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych

Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych Linie kredytowe Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania Kredyt z linii RR na inwestycje w rolnictwie może być przeznaczony: Budowa, rozbudowa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik V. Formularze Raportu Finansowego (V-A) i Technicznego (V-B)

Załącznik V. Formularze Raportu Finansowego (V-A) i Technicznego (V-B) Załącznik V Formularze Raportu Finansowego (V-A) i Technicznego (V-B) ZAŁĄCZNIK V A FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH RAPORT FINANSOWY DOTYCZĄCY KOSZTÓW WDROŻENIA ZGODNIE Z UMOWĄ WSPARCIA Nr 2003/000-580.06.05-04/kod

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji; 2. Dowody

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu

Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu Załącznik nr 3 do umowy nr... z dnia... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa (Wzór) (data złożenia Wniosku) Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Co oznacza działalność rozwijana Prowadzę działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek do LGD Umowa z ARiMR INWESTYCJA Co oznacza podejmuje działalność

Bardziej szczegółowo

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA W-1/4.1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca)

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność ta jest w 100% finansowana z budżetu krajowego. Płatność uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA*

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* Nazwa Firmy 1 / Imię i nazwisko osoby fizycznej*:.......... REGON/ PESEL*:.. I. INFORMACJE PODSTAWOWE (dane wypełniane tylko

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania..

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu toŝsamości :... Adres

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika 2. Dowody zapłaty kopie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy nr z dnia Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo