Jednodniowe soczewki kontaktowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednodniowe soczewki kontaktowe"

Transkrypt

1 Noszenie dzienne, jednorazowe Instrukcja Pacjenta 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE Jednodniowe soczewki kontaktowe 0086

2 Poni sze symbole mogà wystàpiç na naklejkach lub na opakowaniach soczewek kontaktowych 1 DAY ACUVUE MOIST, 1 DAY ACUVUE z filtrem UV i jasnoniebieskim zabarwieniem. SYMBOL DEFINICJA ZNAKÓW SYMBOL DEFINICJA ZNAKÓW Patrz Instrukcja Pacjenta U yj do dnia (data wa noêci) Symbol certyfikatu jakoêci Filtr UV Nr serii Sterylizacja parà wodnà lub goràcym powietrzem Tu otwieraç Prawid owo za o ona soczewka DIA Ârednica èle - soczewka wywini ta BC Promieƒ krzywizny tylnej Op acona utylizacja odpadów D Dioptria (moc soczewki) Uwaga: Federalne prawo USA ogranicza sprzeda CT GruboÊç w centrum tych wyrobów

3 Spis treêci Soczewki kontaktowe 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE 4 Ostrze enia co nale y wiedzieç o noszeniu soczewek kontaktowych 6 Rutynowe czyszczenie 8 Opakowanie soczewek 10 Pos ugiwanie si soczewkami 11 Zak adanie soczewek 12 Centrowanie soczewki 14 Post powanie z soczewkà nieruchomà 15 Zdejmowanie soczewek 16 Zapas soczewek 18 Monowizja korekcja starczowzrocznoêci 19 Samokontrola 20 Inne wa ne informacje 22 Podsumowanie 24 Karta kontrolna 26 3

4 Soczewki kontaktowe 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE Bezpieczne, komfortowe, wygodne Gratulujemy Paƒstwu do àczenia do tysi cy osób na ca ym Êwiecie cieszàcych si komfortem i wygodà soczewek kontaktowych 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE firmy Johnson & Johnson Êwiatowego lidera w produkcji soczewek kontaktowych. Soczewki 1 DAY ACUVUE MOIST, 1 DAY ACUVUE sà mi kkie, cienkie i elastyczne. To powoduje, e sà one komfortowe ju od pierwszych chwil noszenia i zapewniajà dop yw tlenu do oczu, pomagajàc zachowaç je w Êwie oêci i zdrowiu. Dodatkowo chronià przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Dla u atwienia zak adania soczewki 1 DAY ACUVUE MOIST, 1 DAY ACUVUE sà zabarwione na kolor jasnoniebieski oraz majà wskaênik strony (1 2 3). Prze omowa technologia umo liwia wyprodukowanie wysokiej jakoêci soczewki 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE w cenie pozwalajàcej na wymian soczewek codziennie. Znaczy to, e wymieniacie Paƒstwo swoje soczewki zanim pojawià si zanieczyszczenia, a proces starzenia spowoduje obni enie jakoêci noszenia soczewek. Zatem utrzymujecie Paƒstwo stale doskona y poziom komfortu, jakoêci widzenia i zdrowia. 4

5 Tak jak wszystkie soczewki kontaktowe, soczewki 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE sà materia em medycznym. Regularne wizyty kontrolne i sta a opieka specjalisty sà niezb dne dla d ugoterminowej ochrony zdrowia i wzroku. W przypadku soczewek jednodniowych nie musisz u ywaç p ynów do ich czyszczenia i dezynfekcji. 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE rekomendujemy do jednorazowego noszenia dziennego. Zak adasz codziennie rano nowà par soczewek, a wieczorem po prostu jà wyrzucasz. To najzdrowszy i najwygodniejszy sposób noszenia soczewek kontaktowych. 5

6 Ostrze enia co nale y wiedzieç o noszeniu soczewek kontaktowych Pacjenci chcàcy bezpiecznie nosiç soczewki kontaktowe muszà przestrzegaç zaleceƒ specjalisty w zakresie ich u ytkowania. Niew aêciwe stosowanie soczewek kontaktowych mo e prowadziç do powa nego uszkodzenia oczu. Czasami choroby oczu, w tym owrzodzenia rogówki, mogà rozwinàç si i doprowadziç do utraty wzroku. Wyniki badaƒ sà nast pujàce 1 : Ârednia roczna cz stoêç wyst powania wrzodziejàcego zapalenia rogówki u osób noszàcych soczewki kontaktowe w trybie dziennym jest oceniana na oko o 4,1 na osób i na oko o 20,9 na u osób stosujàcych soczewki w systemie przed u onego noszenia (bez zdejmowania na noc). Przed u one noszenie soczewek kontaktowych obarczone jest 4 do 5 razy wi kszym ryzykiem wystàpienia owrzodzenia rogówki w porównaniu z noszeniem dziennym. Wykluczajàc z porównania u ytkowników soczewek w trybie dziennym noszàcych je czasem przez ca à dob oraz u ytkowników soczewek w trybie przed u onym zdejmujàcych je czasem na noc, ryzyko to jest 10 do 15 razy wi ksze u noszàcych soczewki bez zdejmowania na noc, ni u noszàcych soczewki tylko w dzieƒ. Gdy noszàcy soczewki w trybie dziennym nie zdejmujà ich przez ca à dob (niezgodnie ze wskazaniami specjalisty), ryzyko wystàpienia wrzodziejàcego zapalenia rogówki jest 9 razy wi ksze w porównaniu z noszàcymi tylko w trybie dziennym. 1 New England Journal of Medicine, September 21,

7 Ryzyko owrzodzenia rogówki jest 3 do 8 razy wi ksze u palaczy ni u osób niepalàcych. Ryzyko wystàpienia wrzodziejàcego zapalenia rogówki mo na zmniejszyç przez dok adne przestrzeganie higieny oraz zasad u ytkowania soczewek kontaktowych. OSTRZE ENIE: Soczewki z filtrem UV nie zast pujà okularów ochronnych, (takich jak gogle czy okulary przeciws oneczne) blokujàcych szkodliwe promieniowanie UV, poniewa nie zakrywajà one ca kowicie oczu i ich okolic. Z tego wzgl du nale y kontynuowaç noszenie okularów ochronnych wed ug zaleceƒ specjalisty. Uwaga: D ugotrwa e wystawianie si na promieniowanie UV jest jednym z czynników zwi kszajàcych ryzyko wystàpienia zaçmy. Jest to zale ne od warunków naturalnych (szerokoêç geograficzna, ukszta towanie terenu, zachmurzenie) od czynników indywidualnych (d ugoêç i rodzaj czynnoêci wykonywanych na Êwie ym powietrzu). Mimo, e soczewki kontaktowe z filtrem UV pomagajà chroniç oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym to ich efektywnoêç w zapobieganiu i redukcji schorzeƒ oczu nie zosta a dotychczas odpowiedno udokumentowana. W celu uzyskania szczegó owych informacji skonsultuj si ze specjalistà. 7

8 Rutynowe czyszczenie Przygotowanie do za o enia soczewki CzystoÊç jest pierwszym i najwa niejszym aspektem prawid owego post powania z soczewkami kontaktowymi. Rutynowo utrzymuj wzorcowà higien przy pos ugiwaniu si soczewkami kontaktowymi. Zawsze przed dotkni ciem soczewek dok adnie myj r ce agodnym myd em, sp ukuj obficie wodà i wycieraj r cznikiem nie pozostawiajàcym py ków. Przed dotkni ciem soczewek nie u ywaj kosmetyków na bazie t uszczów, od ywek czy kremów. Najlepiej za o yç soczewki przed zrobieniem makija u. Kosmetyki na bazie wody sà bardziej neutralne dla soczewek ni kosmetyki na bazie t uszczów. Czyste r ce 8

9 Codziennie Êwie e, nowe soczewki Zamykaj oczy przy stosowaniu lakieru do w osów czy innych aerozoli. Skonsultuj ze specjalistà mo liwoêç noszenia soczewek w czasie uprawiania ró nych dyscyplin sportowych lub rekreacyjnych. Zawsze post puj zgodnie z niniejszà instrukcjà i zaleceniami specjalisty w zakresie odpowiedniego zak adania i zdejmowania soczewek kontaktowych. Nigdy nie noê soczewek d u ej ni przez 1 dzieƒ. 9

10 Opakowanie soczewek Aby otworzyç opakowanie zbiorcze kartonowe pude ko, nale y poderwaç klapk umieszczonà na jego przedniej stronie. Wewnàtrz znajduje si 30 soczewek w 6 paskach po 5 soczewek w ka dym. Ka da soczewka ma indywidualne opakowanie zapewniajàce jej sterylnoêç. Wsuwajàc klapk z powrotem, zamykamy opakowanie zbiorcze. NIE WOLNO zak adaç soczewek w przypadku, gdy indywidualne opakowanie soczewki jest zniszczone lub otwarte. Aby otworzyç indywidualne opakowanie soczewki nale y: 1. Oddzieliç jedno indywidualne opakowanie od paska pi ciu soczewek. Nale y zrobiç to bardzo ostro nie, aby nie uszkodziç soczewki ani innych indywidualnych opakowaƒ w pasku. 2. Wstrzàsnàç opakowaniem indywidualnym, aby soczewka swobodnie p ywa a w p ynie. 3. Odedrzeç foli zamykajàcà. Mo e si zdarzyç, e soczewka przyklei si do folii bàdê do pojemniczka. Nie ma to wp ywu na sterylnoêç soczewki, która wcià doskonale nadaje si do u ycia. 4. Nale y dotykaç soczewk jedynie koƒcami palców, a nie paznokciami, które mogà uszkodziç oko lub zniszczyç soczewk. Dlatego paznokcie powinny byç krótkie o g adkich brzegach. 5. Ostro nie wyjàç soczewk, wysuwajàc jà wzd u agodniejszego skosu pojemniczka. Nigdy nie wolno u ywaç pincety i innych narz dzi. 10

11 Pos ugiwanie si soczewkami Aby uniknàç pomy ek, najlepiej jest zawsze zak adaç soczewki zaczynajàc od prawego oka. Przed za o eniem obejrzyj soczewk, upewnij si, e nie ma rozdarç ani wyszczerbieƒ. Je eli soczewka wyglàda na uszkodzonà, wyrzuç jà i u yj nast pnà. Upewnij si, e soczewka nie jest wywini ta na drugà stron. W tym celu po ó soczewk na palcu wskazujàcym, podnieê do góry na wysokoêç oczu i patrzàc pod Êwiat o oceƒ jej kszta t. Soczewka powinna mieç naturalny, kulisty kszta t. Dla 1 DAY ACUVUE MOIST, 1 DAY ACUVUE Dobrze èle U atwienia: Pos ugiwanie si soczewkà 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE jest atwiejsze, jeêli pozwoli si jej troch przeschnàç: po ó soczewk na suchym palcu i potrzymaj jà tak przez 5 10 sekund. Po odczekaniu kilku sekund zobaczysz, e soczewka lepiej utrzymuje swój kszta t i atwiej jest oceniç, czy jest lub nie jest wywini ta na drugà stron. Uwaga: JeÊli potrzebujesz sp ukaç soczewk przed za o eniem jej na oko, u ywaj tylko Êwie ych, sterylnych p ynów rekomendowanych przez specjalist. NIGDY NIE U YWAJ WODY Z KRANU. 11

12 Zak adanie soczewek 1. Pami taj! Zak adanie soczewek zaczynaj zawsze od prawego oka. Gdy po sprawdzeniu masz pewnoêç, e soczewka nie jest wywini ta na drugà stron, po ó jà na opuszce palca wskazujàcego. 2. Ârodkowym palcem tej samej d oni odciàgnij delikatnie w dó dolnà powiek. 3. Palcem wskazujàcym lub Êrodkowym drugiej d oni przesuƒ górnà powiek w gór i po ó soczewk na oku. 4. Delikatnie opuêç powieki i mrugnij. 5. W ten sposób za ó soczewk na lewe oko. Istniejà równie inne metody zak adania soczewek kontaktowych. Je eli powy sza metoda wydaje Ci si zbyt trudna, specjalista mo e zaproponowaç Ci innà. 12

13 13

14 Centrowanie soczewki Zwykle po za o eniu soczewka automatycznie ustawia si w pozycji centralnej. Czasem w trakcie zak adania, bàdê znacznie rzadziej w trakcie noszenia, soczewka przemieszcza si na bia à cz Êç oka. Mo e si to przydarzyç przy nieodpowiednim sposobie zak adania i zdejmowania soczewek. Aby ustawiç soczewk w pozycji centralnej, nale y post powaç zgodnie z jednà z poni szych metod: 1. Zamknij oko i delikatnie przez zamkni tà powiek wmasuj soczewk na prawid owe miejsce. 2. Przy otwartym oku, delikatnie uciskajàc palcem brzeg górnej lub dolnej powieki, przesuƒ zdecentrowanà soczewk na centralnà cz Êç oka. Uwaga! Je eli po za o eniu soczewki obraz jest zamazany, sprawdê: Czy soczewka jest ustawiona w pozycji centralnej (patrz powy ej), JeÊli soczewka znajduje si we w aêciwej pozycji, zdejmij jà i sprawdê, czy: a. na soczewce nie ma zabrudzeƒ (kosmetyki, t uszcz); jeêli tak, wyrzuç jà i za ó Êwie à; b. soczewka jest za o ona na w aêciwe oko; c. soczewka nie jest wywini ta na drugà stron ; b dzie wtedy mniej wygodna w noszeniu. 14

15 Post powanie z przyklejonà (nieruchomà) soczewkà Je eli soczewka przestaje poruszaç si po oku, nale y u yç kropli nawil ajàcych zaleconych przez specjalist. Mo esz te nawil aç swoje soczewki w czasie noszenia, aby sta y si bardziej komfortowe. JeÊli soczewka przyklei si do oka, wpuêç kilka kropel p ynu zwil ajàcego i zaczekaj, a zacznie si swobodnie poruszaç. Je eli po up ywie kilku minut soczewka jest nadal nieruchoma, NATYCHMIAST skontaktuj si ze specjalistà. 15

16 Zdejmowanie soczewek Zawsze zdejmuj soczewki w tej samej kolejnoêci. Dok adnie umyj, op ucz i wysusz r ce oraz post puj zgodnie z zasadami opisanymi wczeêniej w rozdziale Rutynowa higiena. Uwaga: Zawsze zanim przystàpisz do zdejmowania soczewek upewnij si, e soczewka znajduje si na Êrodku oka. Mo esz przekonaç si o tym, zas aniajàc drugie oko i sprawdzajàc czy widzisz ostro. Zamazany obraz Êwiadczy o przemieszczeniu soczewki na bia kówk albo o wypadni ciu jej poza oko. Aby zlokalizowaç soczewk, unieê górnà powiek i obejrzyj w lusterku górnà cz Êç oka, a nast pnie odciàgnij dolnà powiek i sprawdê dolnà jego cz Êç. Gdy znajdziesz soczewk, mo esz zdjàç jà stosujàc metod, szczypni cia lub innà, zalecanà przez specjalist. 16

17 Metoda szczypni cia 1. Spójrz w gór i palcem wskazujàcym zsuƒ soczewk do dolnej bia ej cz Êci oka. 2. Delikatnie szczypnij soczewk palcem wskazujàcym i kciukiem. Wyjmij soczewk. 17

18 Zapas soczewek Aby zapobiec nag emu brakowi soczewek, nale y zawsze wczeêniej zamówiç je i odebraç od specjalisty. Bardzo wa ne jest posiadanie odpowiedniej, rezerwowej iloêci soczewek na wymian. Soczewki kontaktowe 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE s u à do jednorazowego u ycia. Nie wolno u ywaç Êrodków do piel gnacji soczewek (innych ni do sp ukiwania i zakraplania). JeÊli komukolwiek z jakiegoê powodu zabraknie soczewek, to powinien za o yç swoje okulary. Mimo, e soczewki kontaktowe 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE sà Twojà preferowanà metodà korekcji wzroku, to okulary stanowià niezb dne zabezpieczenie. 18

19 Monowizja korekcja starczowzrocznoêci JeÊli specjalista zaleci korekcj wzroku metodà monowizji nale y zwróciç uwag na poni sze aspekty. Jak w przypadku innych metod korekcji wzroku, monowizja mo e byç pewnym kompromisem. W pewnych przypadkach pacjenci mogà nie uzyskaç maksymalnej poprawy ostroêci wzroku albo do dali, albo do bli y. Niektórzy pacjenci stosujàcy metod monowizji mogà zaobserwowaç ograniczenia widzenia stereoskopowego (postrzeganie g bi), niektórzy mogà mieç trudnoêci z przystosowaniem si do tego zjawiska. Objawy adaptacyjne w postaci nieznacznie zatartego lub zmiennego widzenia, mogà minàç szybko lub utrzymywaç si kilka tygodni zanim Twoje oczy przystosujà si. Im d u ej trwajà objawy, tym mniejsza szansa na skutecznà adaptacj. W pierwszym okresie zaleca si noszenie soczewek w znanym otoczeniu bez szczególnych wymagaƒ ostroêci widzenia. Na przyk ad lepiej nie prowadziç samochodu do czasu, a oczy przyzwyczajà si. Niektórzy pacjenci mogà potrzebowaç dodatkowych okularów korekcyjnych noszonych na soczewki kontaktowe, aby uzyskaç mo liwie najostrzejszy obraz, gdy wymagana jest szczególna precyzja widzenia. Niektórzy pacjenci nigdy nie b dà w pe ni zadowoleni z jakoêci widzenia w gorszym oêwietleniu, np. podczas prowadzenia samochodu nocà. W takich przypadkach mo na otrzymaç dodatkowe soczewki zapewniajàce korekcj obu oczu do dali, gdy konieczne jest ostrzejsze widzenie dali. Decyzja o zastosowaniu monowizji zawsze powinna byç podj ta po wszechstronnych konsultacjach ze specjalistà. Bardzo wa ne jest, ebyê przestrzega wskazówek specjalisty u atwiajàcych adaptacj do monowizji. Przedyskutuj z nim wszelkie wàtpliwoêci oraz omów problemy, jakie mogà pojawiç si podczas lub po okresie adaptacyjnym. 19

20 Samokontrola Co najmniej raz dziennie powinieneê przeprowadziç prosty test. Zadaj sobie nast pujàce pytania: 1. Jak si czuj w moich soczewkach? 2. Jak wyglàdajà moje oczy? 3. Czy nadal dobrze widz? PowinieneÊ natychmiast zdjàç soczewki, je eli stwierdzisz któryê z nast pujàcych problemów: Sw dzenie, pieczenie czy szczypanie oczu. Uczucie cia a obcego w oku. Nadmierne zawienie, wydzielin, zaczerwienienie oka. Rozmycie obrazu, t cza lub obwódki wokół przedmiotów. SuchoÊç oczu mo e pojawiaç si jeêli soczewki noszone sà zawsze lub zbyt długo. Gorsza ni wczeêniej tolerancja soczewki. JeÊli dyskomfort i inne dolegliwoêci ustàpià po zdj ciu soczewki, sprawdê czy nie jest ona uszkodzona, brudna, czy nie ma na niej obcego cia a. JeÊli tak, to wyrzuç t soczewk i za ó Êwie à. JeÊli problem utrzymuje si, zdejmij soczewk i niezw ocznie skonsultuj si ze swoim specjalistà. 20

21 Ka dy z wymienionych objawów mo e wskazywaç na powa ne schorzenie, takie jak infekcja czy owrzodzenie rogówki. Wczesna diagnoza i szybkie leczenie sà konieczne do unikni cia powa nych uszkodzeƒ oczu. PAMI TAJ! ZMIANY SÑ SYGNA EM OSTRZEGAWCZYM. JEÂLI MASZ WÑTPLIWOÂCI, ZDEJMIJ SOCZEWKI. 21

22 Inne wa ne informacje Przed opuszczeniem gabinetu powinieneê umieç sprawnie zdjàç swoje soczewki. Zdejmij natychmiast soczewki, gdy Twoje oczy zaczerwienià si lub ulegnà podra nieniu. Zawsze informuj lekarza, e nosisz soczewki kontaktowe. Zawsze poradê si specjalisty przed u yciem jakichkolwiek kropli do oczu. Niektóre leki, np. antyhistaminowe, obkurczajàce Êluzówki, moczop dne, obni ajàce napi cie mi Êniowe, uspokajajàce i zapobiegajàce chorobie lokomocyjnej, mogà powodowaç suchoêç oczu, nieostre widzenie lub zwi kszaç czucie soczewki w oku. W takich przypadkach specjalista powinien zaleciç odpowiednie Êrodki przeciwdzia ajàce. JeÊli jakiekolwiek Êrodki chemiczne dostanà si do oczu: NATYCHMIAST OBFICIE PRZEMYJ OCZY BIE ÑCÑ WODÑ I BEZZW OCZNIE SKONTAKTUJ SI ZE SWOIM SPECJALISTÑ LUB UDAJ SI DO SZPITALA NA OSTRY DY UR. U kobiet przyjmujàcych doustne Êrodki antykoncepcyjne podczas noszenia soczewek kontaktowych mogà wystàpiç zaburzenia widzenia lub gorsza tolerancja soczewek. 22

23 Tak jak w przypadku noszenia wszystkich innych soczewek regularne wizyty kontrolne sà niezb dne do utrzymania zdrowia oczu. Dla zdrowego, komfortowego widzenia niezb dne jest noszenie soczewek kontaktowych 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE zgodnie z zaleceniami. Sà to soczewki jednorazowego u ycia, s u àce do noszenia dziennego. Po u yciu nale y je wyrzuciç. Specjalista musi byç poinformowany o historii Twoich chorób i powinien zarekomendowaç system odpowiadajàcy Twoim potrzebom. Zapytaj specjalist o noszenie soczewek kontaktowych w czasie p ywania i uprawiania sportów wodnych. Kontakt soczewki z wodà w czasie p ywania oraz warunki w solarium mogà zwi kszyç ryzyko infekcji oczu. Unikaj wszelkich szkodliwych lub dra niàcych dymów i oparów podczas noszenia soczewek. JeÊli masz jakiekolwiek wàtpliwoêci, zawsze pytaj swojego specjalist. 23

24 Podsumowanie W przypadku noszenia jakichkolwiek soczewek kontaktowych muszà byç przestrzegane podstawowe zasady ochrony i poprawy wzroku. Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpiecznego noszenia soczewek. Regularne wizyty kontrolne sà bardzo wa ne dla utrzymania jakoêci widzenia i zdrowia. Wysokie standardy higieny sà niezb dne. NIGDY nie Êpij w soczewkach zawsze zdejmuj je przed snem. Zak adaj tylko soczewki sterylne. NIGDY nie u ywaj wody z kranu do sp ukiwania soczewek. NIGDY nie noê soczewek d u ej ni przez zalecony okres. JeÊli wystàpià problemy, takie jak zaczerwienienie, podra nienie oka, zamazane widzenie NATYCHMIAST zdejmij soczewki i skontaktuj si ze specjalistà. Zawsze miej przy sobie okulary, abyê nigdy nie by zmuszony nosiç soczewki, gdy nie powinieneê. JeÊli soczewki kontaktowe sà Twojà podstawowà metodà korekcji wzroku, okulary powinny byç niezb dnym zabezpieczeniem. Jako u ytkownik soczewek kontaktowych systematycznej wymiany 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE wkrótce przekonasz si o ich przewadze nad okularami i innymi tradycyjnymi soczewkami kontaktowymi. W celu osiàgni cia maksymalnych korzyêci ze stosowania soczewek kontaktowych najwa niejsze jest przestrzeganie zaleceƒ specjalisty oraz zasad zawartych w niniejszej Instrukcji. 24

25 Reakcje odrzucenia O wszelkich niepokojàcych objawach wyst pujàcych w trakcie noszenia soczewek kontaktowych 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE zawsze powinien byç poinformowany Twój specjalista. 25

26 Karta kontrolna 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE Prawa soczewka moc i promieƒ krzywizny (kolor):... Lewa soczewka moc i promieƒ krzywizny (kolor):... 1 DAY ACUVUE MOIST i 1 DAY ACUVUE TO JEDNORAZOWE SOCZEWKI KONTAKTOWE PRZEZNACZONE DO NOSZENIA DZIENNEGO JeÊli masz jakiekolwiek pytania czy wàtpliwoêci, skontaktuj si ze swoim specjalistà. Adres i numer telefonu specjalisty Regularne wizyty kontrolne sà bardzo wa ne dla zachowania zdrowia oczu. Twoje wizyty kontrolne

27 Niniejszym oêwiadczam, e poinstruowano mnie, w zakresie zasad i okresów u ywania soczewek kontaktowych, a w szczególnoêci soczewek firmy Johnson & Johnson. Zobowiàzuj si do ich przestrzegania, a wszelkie odst pstwa bior na swojà odpowiedzialnoêç. Imi... Nazwisko... Podpis... Data...

28 Luty 2008 ul. I ecka Warszawa

Noszenie dzienne. Instrukcja Pacjenta. Soczewki kontaktowe

Noszenie dzienne. Instrukcja Pacjenta. Soczewki kontaktowe Noszenie dzienne Instrukcja Pacjenta Soczewki kontaktowe 0086 Poni sze symbole mogà pojawiç si na naklejkach lub na opakowaniach soczewek kontaktowych ACUVUE ADVANCE with HYDRACLEAR i ACUVUE ADVANCE for

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach)

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) {Kod językowy ISO} Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki.

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (minimalne wymagania prawne konieczne do uzyskania oznakowania CE)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (minimalne wymagania prawne konieczne do uzyskania oznakowania CE) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (minimalne wymagania prawne konieczne do uzyskania oznakowania CE) {logo firmy} MIĘKKIE MIESIĘCZNE SOCZEWKI KONTAKTOWE DO NOSZENIA W TRYBIE DZIENNYM WYKONANE Z MATERIAŁU LOTRAFILCON

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (minimalne wymagania prawne konieczne do uzyskania oznakowania CE)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (minimalne wymagania prawne konieczne do uzyskania oznakowania CE) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (minimalne wymagania prawne konieczne do uzyskania oznakowania CE) {logo firmy} MIESIĘCZNE MIĘKKIE SOCZEWKI KONTAKTOWE WYKONANE Z MATERIAŁU LOTRAFILCON A INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NINIEJSZA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwo podczas noszenia soczewek kontaktowych

bezpieczeństwo podczas noszenia soczewek kontaktowych bezpieczeństwo podczas noszenia soczewek kontaktowych czyli co każdy pacjent powinien wiedzieć przed założeniem soczewki kontaktowej Pacjenci, którzy chcą bezpiecznie nosić soczewki kontaktowe, muszą przestrzegać

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (minimalne wymagania prawne konieczne do uzyskania oznakowania CE)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (minimalne wymagania prawne konieczne do uzyskania oznakowania CE) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (minimalne wymagania prawne konieczne do uzyskania oznakowania CE) {logo firmy} JEDNODNIOWE MIĘKKIE SOCZEWKI KONTAKTOWE WYKONANE Z MATERIAŁU NELFILCON A INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NINIEJSZA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ, MASZYN, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU W PLACÓWKACH HANDLOWYCH I PRODUKCYJNYCH BRANŻY SPOŻYWCZEJ.

INSTRUKCJA BHP MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ, MASZYN, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU W PLACÓWKACH HANDLOWYCH I PRODUKCYJNYCH BRANŻY SPOŻYWCZEJ. INSTRUKCJA BHP MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ, MASZYN, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU W PLACÓWKACH HANDLOWYCH I PRODUKCYJNYCH BRANŻY SPOŻYWCZEJ. Za stan sanitarno - higieniczny placówki odpowiedzialny jest jej kierownik

Bardziej szczegółowo

Jednodniowe soczewki kontaktowe

Jednodniowe soczewki kontaktowe Noszenie dzienne, jednorazowe Instrukcja Pacjenta 1 DAY ACUVUE MOIST 1 DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM Jednodniowe soczewki kontaktowe 0086 Poni sze symbole mogà wystàpiç na naklejkach lub na opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone Charakterystyka czynnika Dla okreêlenia promieni podczerwonych cz sto u ywa si skrótu angielskiego terminu Infra Red IR. Promieniowaniem podczerwonym nazywamy promieniowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 S.1 TEMAT MIESIĄCA NA RATUNEK - CZYLI JAK SOBIE PORADZIĆ Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY BIERZE SIĘ ZNIKĄD. PO CICHU I NIEZAUWAŻALNIE ZACZYNA ODKRYWAĆ SWOJE OBLICZE.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej. 1. Identyfikacja preparatu i nazwa firmy Informacje o produkcie: Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Dostawca: Infolinia: Informacja o nagłych przypadkach: Smar litowy uniwersalny 7022 Smarowanie Siebert

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

... 2. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia niepełnosprawności......

... 2. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia niepełnosprawności...... Stempel zakładu opieki zdrowotnej /praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb programu Aktywny Samorząd ( prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim ) Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. (minimalne wymagania prawne konieczne do uzyskania oznakowania CE)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. (minimalne wymagania prawne konieczne do uzyskania oznakowania CE) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Delefilcon A_Daily Disposable Soft Contact Lenses Page 1 of 5 (minimalne wymagania prawne konieczne do uzyskania oznakowania CE) DAILIES TOTAL1 Jednodniowe miękkie soczewki kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obiekty wodociągowe w Sopocie Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obecnie system wodociągowy w Sopocie zaopatruje mieszkańców w wodę za pomocą trzech ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino i Nowe Sarnie Wzgórze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Podstawa magnetyczna do eksperymentów

Podstawa magnetyczna do eksperymentów IMPORTER: educarium spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz tel. (52) 320-06-40, 322-48-13 fax (52) 321-02-51 e-mail: info@educarium.pl portal edukacyjny: www.educarium.pl sklep internetowy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Pieczęć KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i życzymy

Bardziej szczegółowo

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat INSTRUKCJA ZGADNIJ i SKOJARZ Gra edukacyjna Gra dla 2 4 osób od 8 lat Zawartość pudełka: 1) karty zagadki - 55 szt. 2) tabliczki z obrazkami - 55 szt. 3) żetony - 4 x po 10 szt. w 4 kolorach 4) instrukcja

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Zapobiec rakowi szyjki macicy

Zapobiec rakowi szyjki macicy Zapobiec rakowi szyjki macicy http:// Iechyd Cyhoeddus Cymru Public Health Wales Celem tej broszury jest przekazanie informacji, które mogą zapobiec zachorowaniu na raka szyjki macicy. Regularne poddawanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo

Tworzenie płytki drukowanej

Tworzenie płytki drukowanej Tworzenie płytki drukowanej Mając już wybrany schemat, który zrobiliśmy i wiedząc, że działa możemy przystępić do projektowania obwodów drukowanych. Do zaprojektowania takich obwodów najlepiej nadaje się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ BASIC II 1 UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia i ograniczenia. Używaj tego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Bayesa. Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623

Twierdzenie Bayesa. Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623 Twierdzenie Bayesa Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623 Niniejszy skrypt ma na celu usystematyzowanie i uporządkowanie podstawowej wiedzy na temat twierdzenia Bayesa i jego zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2009 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 29.09.2009r REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE 1. 1. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski.

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Uczeń: odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych Mapa i jej przeznaczenie Wybierając się

Bardziej szczegółowo

Noszenie dzienne i przed u one. Instrukcja Pacjenta. Soczewki kontaktowe

Noszenie dzienne i przed u one. Instrukcja Pacjenta. Soczewki kontaktowe Noszenie dzienne i przed u one Instrukcja Pacjenta Soczewki kontaktowe 0086 Poni sze symbole mogà pojawiç si na naklejkach lub na opakowaniach soczewek kontaktowych ACUVUE OASYS z HYDRACLEAR Plus i ACUVUE

Bardziej szczegółowo

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL Zasady korzystania z Systemu Informacji Lokalowej sil.gznk.pl System Informacji Lokalowej jest podglądem stanu kartotek czynszowych prowadzonych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B. Każdy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego GDYNIA moje miasto Księga Znaku Promocyjnego SPIS TREŚCI 01 ELEMENTY BAZOWE 01.01... Znak podstawowy 01.02... Kolorystyka 01.03... Budowa znaku 01.04... Znak w wersjach uproszczonych 01.05... Znak w wersji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 1. Informacje o uczestniku: DANE OSOBOWE: Nazwisko Data urodzenia Dowód osobisty (seria i numer) Imię Miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika. Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika. Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór Benzydamini hydrochloridum + Cetylpyridinii chloridum Należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Gillette Mach3 Turbo

Gillette Mach3 Turbo Przewodnik projektu trnd Gillette Mach3 Turbo Wypróbuj ją i porównaj z jednorazówką! Projekt trnd Blog projektu: www.trnd.pl/gillette-mach3 Kontakt trnd: szymon@trnd.pl Porównaj jakość maszynki Gillette

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA Temat lekcji Jak dowieść, że woda ma wzór H 2 O? Na podstawie pracy uczniów pod opieką Tomasza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo