UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA MOBILNOŚCCI STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA MOBILNOŚCCI STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014"

Transkrypt

1 UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA MOBILNOŚCCI STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/ Wyjazdy pracowników Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim i innym pracownikom Wyższej Szkoły ekonomiczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni: a) wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching assignments); STA b) wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udzial w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp. Staff training mobility);stt Wyjazdy w Erasmusie są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd. Jakie kryteria należy spełniać? Podczas kwalifikacji kandydatów na wyjazdy uczelnia bierze pod uwagę dwa podstawowe kryteria: a) kompetencje językowe; b) doświadczenie zawodowe; c)dorobek badawczy; c) program wizyty ( ocena Indywidualnego planu nauczania/szkolenia Teaching programme) Preferuje się pracowników zatrudnionych we WSEH na umowę o pracę. Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi WSEH podpisało umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykładów, seminariów, warsztatów). Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od kilku dni do 6 tygodni. Jeśli pobyt trwa 1 tydzień lub krócej, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych. Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (Teaching programme), który musi zatwierdzić WSEH i instytucja goszcząca. Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.). Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od kilku dni do 6 tygodni. Długość pobytu związana jest z harmonogramem wizyty. Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan pracy (Work plan) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez WSEH i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego). W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego nie obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy o współpracy między WSGE, a instytucją goszczącą.

2 2. Wyjazdy studentów Wymiana studencka w ramach programu LLP Erasmus odbywa się wyłącznie na podstawie umów dwustronnych o wymianie studentów zawartych pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomiczno- Humanistyczną w Bielsku-Białej a uczelniami partnerskimi. Studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu LLP Erasmus mają zagwarantowany bezpłatny dostęp do oferty edukacyjnej partnera zagranicznego oraz otrzymują stypendium na pokrycie różnic kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą. Wysokość tych stypendiów jest ustalana w oparciu o środki przyznane przez Narodową Agencją (FRSE). Wyjazdy studentów są organizowane zgodnie z następującymi zasadami. 1. Informacje o możliwości udziału w programie LLP Erasmus publikowane są w Internecie. Informacji udziela Biuro Współpracy Zagranicznej. 2. Rekrutację studentów przeprowadza Dyrektor Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych z udziałem Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus oraz przedstawiciela Samorządu Studenckiego. Przy rekrutacji uwzględnia się następujące kryteria: a) średnią skumulowaną ocen z całego okresu studiów, b) znajomość języka danego kraju lub języka, w którym student będzie porozumiewał się na danej uczelni, c) opinię o studencie wydaną przez przedstawiciela Samorządu Studenckiego. 3. Opiekunowie z obu uczelni uzgadniają program studiów, tzw. Learning Agreement, uwzględniający możliwości studiowania poszczególnych przedmiotów na uczelni przyjmującej, a więc m.in. znajomość języka i przygotowanie merytoryczne. Program studiów powinien zapewnić studentowi zaliczenie jednego lub dwóch semestrów zgodnych z kierunkiem studiów uwzględniając wymaganą liczbę punktów ECTS i powinien być zatwierdzony przez Dyrektora Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych. 4. Po uzyskaniu zgody Dyrektora, Biuro Współpracy Międzynarodowej lub sami studenci wysyłają zgłoszenia, tzw. Student Application Form, do uczelni partnerskich - zgodnie z formularzami wymaganymi przez te uczelnie ( dokumenty do pobrania ).. 5. Zgłoszenie studenta jest wysyłane do uczelni partnerskiej ewentualnie z jego programem studiów i wykazem dotychczasowych zaliczeń. Wykaz dotychczasowych zaliczeń dla wyjeżdżającego studenta jest przygotowywany przez sekretariat, a podpisany przez Dyrektora Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych. 6. Studenci, zakwalifikowani do udziału w programie LLP Erasmus, składają obowiązujące dokumenty Koordynatorowi Programu w Biurze Współpracy Zagranicznej i podpisują z uczelnią umowę finansową, której przestrzeganie przez danego studenta jest obowiązkowe. 7. Student otrzymuje grant, będący wynikiem podzielenia funduszu otrzymanego na realizację wymiany studenckiej przez liczbę studento-miesięcy. Wysokość grantu może ulec zmianie w zależności od czasu studiów. W przypadku rezygnacji studenta z wyjazdu na studia lub zmiany faktycznego okresu studiów, grant podlega redystrybucji. Postanowienia odnośnie wysokości przydzielania grantów mogą ulec zmianie w zależności od postanowień Narodowej Agencji Programu LLP Erasmus. 8. Po zakończeniu ustalonego okresu studiów student otrzymuje wykaz zaliczeń, tzw. Transcript of Records, wraz ze zdobytymi punktami ECTS, podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację programu studiów na uczelni partnerskiej. Na podstawie tego wykazu, Dyrektor Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych, dokonuje zaliczenia okresu studiów realizowanych za granicą. 9. Po powrocie z uczelni partnerskiej student składa w Biurze Współpracy Zagranicznej następujące dokumenty: potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej, co stanowi podstawę jego rozliczenia finansowego, wykaz zaliczeń, potwierdzenie wypełnionej ankiety dla stypendystów Erasmusa w danym roku akademickim, relację na temat uczelni partnerskiej i studiów - do umieszczenia na stronach internetowych

3 WSEH Uczelniane zasady finansowania wyjazdów stypendialnych dla studentów i pracowników w ramach programu LLP Erasmus na rok akademicki 2013/2014 I Wyjazdy studentów 1. Stypendium programu Erasmus przyznaje się w celu zrealizowania części określonego programu studiów licencjackich, magisterskich w uczelni partnerskiej (wyjazdy SMS) lub w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia studenta (wyjazdy SMP). Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej. 2. Student zakwalifikowany na wyjazd przez Biuro Współpracy Zagranicznej na wyjazdy w ramach programu LLP - Erasmus w roku akademickim 2013/14 otrzymuje grant, mający charakter uzupełniający przeznaczony na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. 3. Student niezakwalifikowany na wyjazd przez Biuro Współpracy Zagranicznej może wziąć udział w programie rezygnując z dofinansowania, o ile WSEH dysponuje jeszcze miejscami w ramach podpisanych umów dwustronnych z uczelniami partnerskimi. 4. Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 października 2013 a 30 września Pobyt studenta w instytucji partnerskiej (w uczelni wyjazd na studia lub w przedsiębiorstwie wyjazd na praktykę) nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż jeden, ten sam, rok akademicki. 5. Stypendium wypłacane jest studentowi w walucie Euro jednorazowo w wysokości uzależnionej od długości pobytu na uczelni partnerskiej i kraju pobytu w formie przelewu na osobisty rachunek bankowy studenta lub wypłaty w kasie. 6. Wysokość przyznanych środków na wyjazdy studentów (SM) w roku akademickim 2013/14 wynosi Euro z przeznaczeniem: a) 21600Euro na wyjazdy na studia (SMS), b) 4320 Euro na wyjazdy na praktykę (SMP). Przyznana subwencja przeznaczona jest na realizację minimum 11 wyjazdów studentów. 7. Środki otrzymane na dofinansowanie wyjazdów studenckich, przyznawane corocznie uczelni w ramach Programu LLP - Erasmus, dzielone są pomiędzy wybranych stypendystów z zachowaniem następujących zasad: - stypendystom wyjeżdżającym do tego samego kraju przyznana zostaje identyczna kwota stypendium przypadającą na 1 miesiąc pobytu za granicą, - długość pobytu w uczelni partnerskiej stanowiąca podstawę rozliczenia stypendium będzie określana z dokładnością do 0, 5 miesiąca, - różnice w kwotach grantów przypadających na 1 miesiąc pobytu za granicą przyznanych studentom wyjeżdżającym do różnych krajów wynikają przede wszystkim ze zróżnicowanych kosztów utrzymania w tych krajach (w szczególności zakwaterowania), jak i różnych kosztów podróży, 8. Stypendium może być wypłacane jest przed rozpoczęciem przez studenta pobytu na uczelni partnerskiej lub po pierwszym potwierdzonym miesiącu pobytu. Ostatnia transza stypendium wypłacana jest po zakończeniu i rozliczeniu pobytu. 9. Finansowanie dodatkowych okresów mobilności związanych z przedłużeniem pobytów przez studentów będzie dokonywane w oparciu o ewentualne środki, pozostałe do dyspozycji uczelni po wypłacie wszystkich grantów ujętych w podstawowym planie wyjazdów. 10. Fundusze zwalniane w wyniku rezygnacji studentów z wyjazdów będą przekazywane na

4 realizację celów wymienionych w punkcie W sytuacji, gdy po wypłaceniu grantów ujętych w planie podstawowym oraz grantów wynikających z przedłużenia pobytu, uczelnia nadal będzie dysponowała pulą środków przyznanych na wyjazdy SM, studentom, którzy realizują wyjazdy w roku akademickim 2012/2013, zostaną wypłacone dodatkowe granty, w wysokości uzależnionej od dostępnych środków oraz od kraju wyjazdu. 12. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do umowy podpisanej ze studentem przed wyjazdem wymaga formy pisemnej. II Wyjazdy nauczycieli akademickich 1. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus musi być pracownikiem WSEH, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Preferencyjnie traktowanie będą pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 2. Celem wyjazdu pracownika w programie LLP Erasmus może być: a) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej wyjazd typu STA, b) udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej wyjazd typu STT. 3. Kwalifikacja pracownika uczelni na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus dokonywana jest na podstawie zgłoszonego Indywidualnego programu nauczania / Indywidualnego programu szkolenia (Individual Teaching Programme/ Individual Work Programme). 4. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających kryteria jakościowe w równym stopniu będą mieli pracownicy wyjeżdżający po raz pierwszy. 5. Ostateczną listę nauczycieli - stypendystów programu LLP Erasmus zatwierdza Dyrektor Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych w porozumieniu z Rektorem Uczelni. 6. Pobyt pracownika musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2012 r. a 30 czerwca 2013 r. 7. Pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe typu STA powinien trwać minimum 5 dni, podczas których jest on zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Krótsze pobyty są dopuszczalne jedynie w uzasadnionych wypadkach. 8. Pobyt pracownika na wyjeździe szkoleniowym (STT) powinien trwać od kilku dni do 6 tygodni. Jeden tydzień jest rozumiany jako 5 dni roboczych. Krótsze pobyty są dopuszczalne jedynie w uzasadnionych wypadkach związanych z charakterem szkoleń lub terminami określonymi przez uczelnie partnerską. 9. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w roku akademickim 2012/2013 otrzymuje grant, stanowiący dofinansowanie wyjazdu, na osobisty rachunek bankowy lub w kasie. 10. Wysokość przyznanych środków na wyjazdy pracowników (ST) w roku akademickim 2012/13 wynosi 3600 Euro z przeznaczeniem: a) 1800 Euro na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA), b) 1800Euro na wyjazdy w celach szkoleniowych. Przyznana subwencja przeznaczona jest na realizację przewidzianych maksimum 4 wyjazdów pracowników. 11. Środki otrzymane na dofinansowanie wyjazdów pracowników, przyznawane corocznie uczelni w ramach Programu LLP - Erasmus, dzielone są pomiędzy zakwalifikowanych stypendystów z zachowaniem następujących zasad: - wysokości stawek stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów/miejscowości dla pracowników są takie same, - okres pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia. 12. W roku akademickim 2012/2013 grant nie może przekroczyć maksymalnych obowiązujących stawek, ujętych w poniższej tabeli w podziale na kraje pobytu zgodnie z wytycznymi FRSE:

5 III Zasady odnoszące się do finansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych 1. Komisja Europejska - przykładając dużą wagę do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem akademickim - umożliwia studentom i pracownikom szkół wyższych, zakwalifikowanym do wyjazdu w programie Erasmus, ubieganie się o dofinansowanie ze specjalnego funduszu utworzonego dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe stypendia mają na celu pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami osób niepełnosprawnych podczas pobytu na stypendium LLP Erasmus. 2. O dofinansowanie ze specjalnego funduszu mogą ubiegać się studenci i pracownicy, którzy charakteryzują się znacznym stopniem niepełnosprawności, w szczególności dużymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się (np. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby niedosłyszące lub niesłyszące, niewidome) i osoby wymagające specjalnej opieki medycznej. 3. Osoby zamierzające ubiegać się o środki ze specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych powinny złożyć do Narodowej Agencji wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (wniosek dostępny na stronie internetowej ). Wniosek ten można złożyć jedynie za pośrednictwem własnej uczelni macierzystej (konieczne jest potwierdzenie zakwalifikowania na wyjazd przez Dyrektora Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych). 4. Osoba zamierzająca uzyskać dodatkowe dofinansowanie z funduszu dla osób niepełnosprawnych powinna: - wypełnić stosowny formularz wniosku; formularz wniosku o dofinansowanie jest zamieszczony w portalu internetowym programu: - uzyskać potwierdzenie zakwalifikowania za wyjazd od Dyrektora KNHiS, - uzyskać potwierdzenie zgodności danych na temat niepełnosprawności oraz zasadności ubiegania się o specjalne dofinansowanie od uczelnianego Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, - poprawnie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami przesłać do Narodowej Agencji. 5. Wniosek należy złożyć bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd LLP Erasmus. 6. Żadne wnioski o dofinansowanie nie będą przyjmowane: - w przypadku wyjazdów studentów po 1 kwietnia 2012 roku, - w przypadku wyjazdów pracowników po 1 czerwca 2012 roku. 7. We wniosku osoba ubiegająca się o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności będzie proszona, o opisanie wpływu niepełnosprawności na możliwość udziału w międzynarodowej mobilności (utrudnienia związane z oddaleniem się od zwyczajowego miejsca zamieszkania). Osobom z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w chorobie nie mającej związku z możliwością przemieszczania się, Narodowa Agencja będzie mogła przyznać dodatkowe stypendium jedynie w formie wyrównania do maksymalnej wysokości określonej dla wyjazdu do danego kraju. 8. Wniosek o dofinansowanie powinien być wypełniony na komputerze i podpisany we wskazanych miejscach przez wszystkie wymienione w nim osoby (wnioskodawca, koordynator uczelniany programu Erasmus, uczelniany Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych). Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności należy przesłać do Narodowej Agencji Programu Erasmus. 9. Dokumenty dołączone do wniosku nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego i nie muszą być poświadczane notarialnie. W przypadku dołączania kopii dokumentów wystarczające będzie poświadczenie za zgodność z oryginałem przez Dyrektora KNHiS 10. Osoby o małym i średnim stopniu niepełnoprawności będą mogły uzyskać dofinansowanie stanowiące uzupełnienie do maksymalnej stawki miesięcznego stypendium przewidzianego przy wyjeździe do danego kraju przez Komisję Europejską. 11. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły dodatkowo ubiegać się o

6 dofinansowanie dodatkowych kosztów nie związanych ze standardowymi kosztami podróży i utrzymania. Rodzaje tych kosztów są wymienione we wniosku o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności. 12. Decyzja o wysokości przyznanego dodatkowego dofinansowania będzie podejmowana dla każdej osoby indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich informacji zawartych w złożonym do Narodowej Agencji wniosku. 13. Narodowa Agencja poinformuje osoby wnioskujące, za pośrednictwem ich uczelni macierzystych, o podjętej decyzji nie później niż miesiąc od daty otrzymania wniosku. 14. Informacje przydatne dla osób niepełnosprawnych są dostępne na stronie IV Uwagi końcowe 1. Stypendia na wyjazdy zagraniczne przyznawane w ramach programu LLP Erasmus uznane zostały przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego oraz przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za stypendia naukowe i są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych (Art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 2. Dodatkowe informacje na temat programu i zasad finansowania wyjazdów stypendialnych dostępne są u Uczelnianego Koordynatora ds. programu LLP Erasmus, na stronie internetowej uczelni oraz na stronie internetowej programu:

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS 1. Kryteria kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu LLP Erasmus:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/2011REKTORA PWSZ w PŁOCKU z dnia 25.10.2011 r. ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW SMS PROGRAMU LLP ERASMUS MOBILNOŚĆ-SZKOŁY WYŻSZE DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU SR.021.27.2013 REKTOR 58-300 Wałbrzych ul. Zamkowa 4 tel. 74 641 92 00 Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12 Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor ds. Nauki i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZA GRANICĘ W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 1 1. Pracownicy i studenci Politechniki

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, w roku akademickim 2012/13.

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, w roku akademickim 2012/13. Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, w roku akademickim 2012/13. I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ogólne. II. Zadania i obowiązki koordynatorów

I. Zasady ogólne. II. Zadania i obowiązki koordynatorów REGULAMIN ZAGRANICZNYCH WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH na studia i praktyki finansowane ze środków UE (program ERASMUS+, FSS, POWER), środków ministerialnych (DAAD, BUWIWM) lub na podstawie innych podpisanych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 1 Zasady i warunki wyjazdu 1. Wyjazdy studentów na studia w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIEOBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH W INSTYTUCIE HISTORII UAM W POZNANIU

REGULAMIN NIEOBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH W INSTYTUCIE HISTORII UAM W POZNANIU REGULAMIN NIEOBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH W INSTYTUCIE HISTORII UAM W POZNANIU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu Stypendialnego. Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka Pomoc i Nadzieja. w Bydgoszczy (tekst jednolity)

Regulamin Systemu Stypendialnego. Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka Pomoc i Nadzieja. w Bydgoszczy (tekst jednolity) Regulamin Systemu Stypendialnego Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka Pomoc i Nadzieja w Bydgoszczy (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem) Systemu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie studiów 2. Staże i stypendia 3. Wymiany studenckie 4. Działalnośd naukowa

1. Dofinansowanie studiów 2. Staże i stypendia 3. Wymiany studenckie 4. Działalnośd naukowa 1. Dofinansowanie studiów 2. Staże i stypendia 3. Wymiany studenckie 4. Działalnośd naukowa 3 DOFINANSOWANIE STUDIÓW, STAŻE I STYPENDIA NOWE KIERUNKI STUDIÓW STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR SMS-.../2014/2015

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR SMS-.../2014/2015 PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR SMS-.../2014/2015 POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI (PL KRAKOW03) Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków dalej zwany/-a

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne I. Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 95/2012-2016 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

ZASADY. realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach Lifelong Learning Programme w roku akademickim 2012/2013

ZASADY. realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach Lifelong Learning Programme w roku akademickim 2012/2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 64/2012 ZASADY realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach Lifelong Learning Programme w roku akademickim 2012/2013 Wyjazdy studentów (SM) na studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin rekrutacji kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej na rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe:

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: 1. Moduł badawczy 1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Umowa na wyjazd studenta w programie Erasmus + do krajów programu

Umowa na wyjazd studenta w programie Erasmus + do krajów programu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Umowa na wyjazd studenta w programie Erasmus + do krajów programu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK DLA STUDENTÓW UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO

REGULAMIN PRAKTYK DLA STUDENTÓW UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO REGULAMIN PRAKTYK DLA STUDENTÓW UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Senatu UJW nr 1/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego

Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego A) Program naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego (Fundacji NBP) jest realizowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PRZEZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO STUDIÓW CZ STKOWYCH I PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH

ZASADY REALIZACJI PRZEZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO STUDIÓW CZ STKOWYCH I PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH ZASADY REALIZACJI PRZEZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO STUDIÓW CZSTKOWYCH I PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH Dokument zawiera przepisy prawa, postanowienia wewnętrznych regulaminów

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (tryb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia) I. Postanowienia ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2012

ZARZĄDZENIE NR 30/2012 ZARZĄDZENIE NR 30/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

I ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA (SMS)

I ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA (SMS) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY Zasady realizacji wymiany studentów i pracowników PWSIP w Łomży w ramach PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2012/2013 1 I ZASADY REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW "

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW " 1 Zadanie adresowane jest do uczniów wyrażających chęć nabywania i poszerzania swoich umiejętności zawodowych uczących się w technikum lub

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizator 1.

Bardziej szczegółowo

Lepszy start dla zawodowca

Lepszy start dla zawodowca Miasto Stołeczne Warszawa, ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.um.warszawa.pl/lepszystart e-mail: lepszystart@um.warszawa.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWOWĄ SŁUŻBĘ GEOLOGICZNĄ DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYKONUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017 Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację,

Bardziej szczegółowo

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 26.01.2016r ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 r. Regulamin dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli. 1. O dopłaty do czesnego mogą ubiegać się nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ. w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich

Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ. w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich 1 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest wykonaniem upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo