NORMALIZACJA ISO W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORMALIZACJA ISO W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 17, Nr 2/2013 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach N a u k i d l a Z a r z ą d z a n i a. O d c z a s ów Adamieckiego do współczesności Jerzy Zamojski 1 NORMALIZACJA ISO W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Wprowadzenie Problematyką normalizacji, a w niej normalizacji w obszarze odpowiedzialnego biznesu zajmuję się już kilkanaście lat. Z zadowoleniem przyjąłem więc mocno spóźnioną (nawet w zamyśle autorów), ale jakże potrzebną pierwszą normę Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO w tym obszarze. Norma ta, o numerze została wprowadzona dopiero 1 listopada 2010 r., a więc 25 miesięcy po planowanym terminie. Pierwotnie, w dokumencie ISO z kwietnia 2006 pt. Participating in the future International Standard ISO on Social Responsibility, norma ta miała wejść w życie w październiku 2008 roku 2. Kompletne, planowane i nie zrealizowane kalendarium przytoczyłem już w artykule pt. Normy Odpowiedzialnego Biznesu stan obecny i perspektywy z roku Na polską edycję tej normy opracowaną przez PKN przyszło nam czekać jeszcze kolejne dwa lata, gdyż ta ukazała się w listopadzie 2012 roku 4. Tak więc w chwili, w której piszę ten artykuł, noma ta nie ma jeszcze roku. To opóźnienie polskiej edycji wprawdzie ma swe oczywiste skutki negatywne, gdyż Polacy nie władający biegle językami obcymi mogą z tej normy korzystać w zasadzie dopiero od tego roku, ale ma też i pewne pozytywy. Możemy bowiem spojrzeć na tę normę przez pryzmat wad lub zagrożeń, jakie udało się dostrzec zagranicznym specjalistom w wyniku obserwacji efektów samej normy oraz tego, do czego bywa ona wyko- 1 Dr Jerzy Zamojski, adiunkt, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2 Participating in the future International Standard ISO on Social Responsibility, ISO, April 2006, s J. Zamojski, Normy Odpowiedzialnego Biznesu stan obecny i perspektywy, Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały, Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 10, No2/2006, s Opracowana przez Komitet Techniczny PKN KT 305: Społeczna odpowiedzialność. 175

2 rzystywana, a co chyba nie było celem jej twórców. Zanim jednak przejdę do omawiania kontrowersji narosłych wokół owej normy postaram się przybliżyć jej zawartość, tak by owa odrobina krytyki nie przesłoniła państwu licznych zalet, jakie owa norma ze sobą niesie. Norma PN-ISO w zarysie Oficjalna strona PKN poświęcona tej normie informuje, że ISO w 2005 r. powołała największą w dotychczasowej historii ISO grupę roboczą ISO ds. Odpowiedzialności społecznej, w skład której wchodziło około 450 ekspertów i 210 obserwatorów z 99 krajów członkowskich ISO oraz 42 organizacji powiązanych. Eksperci reprezentowali sześć grup interesariuszy: przemysł, instytucje rządowe, konsumentów, pracowników, organizacje pozarządowe oraz usługi, wsparcie, badania, naukę 5. Jednak, według dokumentów, które opublikowała sama ISO 6 tę decyzję podjęto na spotkaniu w Sztokholmie w dniach 24 i 25 czerwca 2004, czyli ponad rok wcześniej. Natomiast we wrześniu 2005 roku na konferencji w Bangkoku dokonano korekty struktury tej Grupy Roboczej (Na wniosek Brazylijskiej (ABNT) i Szwedzkiej Organizacji Normalizacyjnej (SIS) 7, tak więc prace nad normą trwały aż ponad 6 lat. Efektem pracy tej wielkiej rzeszy ekspertów jest norma licząca bez załączników 99 stron (z załącznikami 122). Sam układ normy, jako dokumentu siedmio-rozdziałowego został zachowany (był już taki w maju 2006), ale treści poszczególnych rozdziałów w toku prac uległy bardzo istotnym zmianom. Podstawowe pytanie, jakie stawiają sobie specjaliści, to czy ISO jest normą systemu zarządzania? Choć sama norma stwierdza to jednoznacznie nie jest normą systemu zarządzania 8,9. Owo stwierdzenie jest jednak wyjątkowo niefortunne. Norma ta bowiem mówi o tym, jak organizować pracę przedsiębiorstwa w różnych aspektach, które mogą mieć istotny wpływ na któryś z obszarów odpowiedzialnego biznesu (jest ich siedem i będą omówione poniżej), jak identyfikować, dobierać i współpracować z interesariuszami, jak dobierać partnerów biznesowych, jak właściwie traktować wszystkie grupy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie itd. Zwróćcie Państwo w czasie lektury dalszej części niniejszego arty- 5 ( ). 6 ISO Technical Management Board resolution 35/2004, Stockholm, June Całą strukturę organizacyjną WG SR opisałem już przed laty w przytaczanym powyżej artykule Normy Odpowiedzialnego Biznesu więc osoby zainteresowane szczegółami odsyłam do niego, nie chcąc się tu powtarzać. 8 PN-ISO 26000:2012P Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN 2012, s Litera P po roku wydania normy to nie literówka. Od 2013 roku pojawiły się po roku wydania normy dwa nowe elementy. Pierwszy to miesiąc wydania oznaczający, że norma została wydana w marcu 2013 roku. W przypadku cytowanych w artykule norm ten element nie występuje. Zaś drugim jest oznaczenie języka normy (bo polska norma wcale nie musi być po polsku) i tu dopuszczalne są 4 litery: P- język polski, F- francuski, D- niemiecki i E- angielski. Litera ta nie jest elementem numeru referencyjnego normy. Nowe jest też to, że jeśli w Polsce ukażą się kolejno dwie (lub więcej) wersje językowe, to data publikacji najwcześniejszej jest datą niezmienną, a zmienia się tylko litera wersji językowej. 176

3 kułu (lub samej normy), że nie da się jej oddzielić od zarządzania. Przeciwnie. Bez odpowiedniego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, które wśród rozlicznych innych kryteriów podejmowania decyzji będzie uwzględniaj szeroko pojęty interes społeczny, działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu będą bardzo ułomne, o ile w ogóle możliwe do realizacji. Samo ISO zmieniło więc zdanie i w styczniu 2012 wprowadziło ją do nowej grupy norma zarządzania i kierowania obok norm zarządzania jakością (9000), środowiskowego (14000), zarządzania energią (50001), oraz zarządzania ryzykiem (31000). Pierwotny zapis został jednak powielony przez PKN w polskiej edycji bez opatrzenia go choćby przypisem wyjaśniającym. 10 Wydaje się, że u podstaw owej zmiany stanowiska ISO legła oczywista konstatacja, że choć norma zawiera wytyczne, czyli zalecenia, a nie wymagania dla przedsiębiorstw chcących kierować się społeczną odpowiedzialnością to nie zmienia to faktu, że tak naprawdę służy ona ułatwieniu zarządzania. To, że ze względu na brak wymagań (czyli nakazów koniecznych do realizacji) formalnie uniemożliwia certyfikację (bo brak twardych kryteriów oceny) niczego tu w tym obszarze nie zmienia. Zdecydowana większość norm z rodzin ISO 9000 czy ISO to nie są normy certyfikowane i niczego to nie zmienia, gdyż służą usprawnieniu zarządzania w wybranych obszarach. Norma ISO nie jest normą przeznaczoną do certyfikacji i ISO stanowczo podkreśla, że nie może być do niej stosowana 11. Ta zasada nie dla wszystkich jest jednak równie oczywista, ale o tym pomówimy po opisie jej zawartości. Norma ta przeznaczona jest dla wszystkich typów organizacji i składa się z siedmiu rozdziałów i dwóch załączników oraz bibliografii. W rozdziale pierwszym zdefiniowano zakres normy oraz określono ograniczenia i wyłączenia. Stwierdzono w nim, że tematów, jakimi zajmuje się norma jest siedem 12 : 1. Koncepcje, terminy i definicje; 2. Konteksty, trendy i cechy charakterystyczne; 3. Zasady i praktyki; 4. Kluczowe obszary i zagadnienia; 5. Integrowanie, wdrażanie i promocja; 6. Identyfikacja i organizowanie interesariuszy; 7. Komunikowanie zobowiązań i efektów działań. Rozdział drugi zawiera szereg przydatnych definicji. Rozdział trzeci Rozumienie społecznej odpowiedzialności stwierdza, że zasadniczą cechą społecznej odpowiedzialności jest gotowość organizacji do uwzględnienia podczas podejmowania decyzji kwestii społecznych i środowiskowych oraz rozliczenie się z wpływu podejmowanych decyzji na społeczeństwo i środowisko. 13.Tak więc mamy tu i system (gotowość organizacji), podejmowanie decyzji i kontrolę efektów, czyli jednak zarządzanie. 10 Choć norma znalazła się w PKNowskim Sektorze Zagadnień Podstawowych I systemów zarządzania. 11 It's crystal clear. No certification to ISO guidance standard on social responsibility, 30 November Liczba 7 pojawia się w tej normie wielokrotnie. 13 PN-ISO 26000:2012P Rozdział 3 177

4 Rozdział czwarty określa 7 zasad społecznej odpowiedzialności: 1. Rozliczalność (organizacji ze swej działalności) 2. Przejrzystość (decyzji i działań organizacji) 3. Postępowanie etyczne (wraz z jego promocją) 4. Poszanowanie interesów interesariuszy 5. Poszanowanie prawa 6. Poszanowanie międzynarodowych norm postępowania (zwłaszcza wówczas, gdy krajowe prawo jest ułomne) 7. Poszanowanie praw człowieka. Rozdział piąty Rozumienie społecznej odpowiedzialności i angażowanie interesariuszy określa trzy typy relacji (1. organizacja społeczeństwo; 2. Organizacja interesariusze; 3. Interesariusze społeczeństwo). Określa przejrzyste zasady identyfikacji oraz nakazuje równość interesariuszy. W rozdziale szóstym określono wytyczne dotyczące obszarów odpowiedzialności społecznej. Jest ich siedem: 1. Ład organizacyjny (system podejmowania i wdrażania decyzji przez organizację) 2. Prawa człowieka (obywatelski, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne) 3. Środowisko (określa zasady w tym zakresie i odsyła do norm ISO 14000) 4. Praktyki w zakresie pracy (samej organizacji oraz jej służących i przez nią zleconych) 5. Uczciwe praktyki operacyjne (w kontaktach z innymi organizacjami oraz przeciwdziałanie korupcji, wraz z dawaniem przykładu) 6. Zagadnienia konsumenckie (głównie związane z ochroną praw konsumenta. Przywołane są tu też trzy normy z rodziny ISO , , ) 7. Zagadnienia społeczne i rozwój społeczności lokalnej (którą ISO traktuje jako elementarną część zrównoważonego rozwoju, której elementem jest sama organizacja). Wszystkie te obszary zostały szczegółowo omówione w podrozdziałach wraz z rozważaniami na temat różnych ich aspektów (zagadnień). Wymieniono w nim także szereg korzyści dla organizacji płynących ze społecznej odpowiedzialności. W rozdziale siódmym opisano zasady integrowania odpowiedzialności społecznej z działaniami organizacji. Zdefiniowano zasady dokonywania przeglądu organizacji, ciągłego doskonalenia oraz właściwej komunikacji i zwiększania wiarygodności w obszarze odpowiedzialności społecznej. 14 PN-ISO 10001:2009P Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dla organizacji dotyczące kodeksów postępowania 15 PN-ISO 10002:2006P Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach 16 PN-ISO 10003:2009P Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dotyczące rozstrzygania sporów na zewnętrz organizacji 178

5 Ideą przewodnią jest maksymalizowanie działań w obszarze odpowiedzialnego biznesu. Nie dla certyfikacji normy ISO Czy aby na pewno? ISO, jak już napisałem wcześnie, nie przeznaczyło normy ISO do certyfikacji i stanowczo sprzeciwiło się takim praktykom. Nie przeszkodziło to jednak krajowym i międzynarodowym organizacjom normalizacyjnym oraz jednostkom certyfikacyjnym w zaoferowaniu swym klientom tego typu usług. Niektóre jednostki certyfikacyjne (także z Europy) rozpoczęły certyfikację jeszcze przed oficjalną premierą normy ISO W ślad za tym poszło tworzenie norm krajowych, które pozwalają certyfikować to co miało być niecertyfikowane. Doczekaliśmy się więc szeregu norm z tego zakresu. Szczególnie ciekawy przypadek to wkład w tym zakresie małego kraju UE jakim jest Dania. Najpierw stworzono w nim normę DS (jedynka na końcu to zapewne analogia do certyfikowanych norm zarządzania ISO 9001 czy ISO 14001). Następnie, po interwencji ISO, która zastrzegła numer dla innych standardów norma została przemianowana na DS , którą reklamuje się w następujący sposób: Mamy pomóc firmie zapewnić spójności między słowami i czynami, a certyfikat może udowodnić, że dążysz do szerokiego zakresu wymagań w następujących obszarach: Dobre zarządzanie Prawa Człowieka Praca Środowiskowy Prowadzenie działalności Warunki konsumenckie Rozwój społeczności lokalnych i zaangażowanie. Duński standard CSR, DS 49001, w oparciu o system zarządzania międzynarodową normą ISO Także Austriacy wnieśli swój wkład w tworzenie tego typu norm krajowych. Stworzyli oni normę ONR , którą reklamują w sposób następujący: Ta nowa austriacka norma określa wymagania systemu zarządzania CSR w zależności od ISO i dostarcza kryteriów wymagających spełnienia dla podstawowych zagadnień w całym obszarze jej działalności. ONR jest certyfikowana. 20 Quality Austria, oferująca tę normę do certyfikacji, została założona jako spółka w 2004 roku. Obejmuje ona cztery organizacje OQS, ovq, OQA i AFQM. Jej bliskie relacje z organizacjami partnerskimi IQNet, EOQ i EFQM umożliwiają wymianę miejscowego i globalnego know-how. W skali globalnej, Quality Austria współpracuje z ponad 100 organizacjiami członkowskimi z prawie 50 krajów. Poprzez własne i partnerskie biura Quality Austria jest również reprezentowana 17 G. Gürtler, Kuszenie ISO Przewodnik na temat odpowiedzialności społecznej, Maj 2012, s oficjalna strona DS Certificering. 20 norma ONR

6 w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Afryce Północnej, Azji i Ameryce Południowej 21. Jest to więc instytucja, której wpływy sięgają daleko poza obszar Austrii (także do Polski). Także hiszpański AENOR (The Spanish Association for Standardisation and Certification) wniósł swój wielki wkład do certyfikacji według ISO Stworzył normę specyfikacyjną SR 10, według której jako pierwsze (na dzień ) miały być certyfikowane: Red Eléctrica Corporación, Red Eléctrica de España, S.A.U (REE), Red Eléctrica del Sur, S.A. (Redesur, RDS), Transportadora de Electricidad, S.A. (TDE) 22. Na koniec grudnia 2012 roku AENOR chwali się już 96 certyfikatami z tego obszaru, a więc dziś musi ich być już więcej 23. Na jego bazie, w listopadzie 2011 ogłoszono standard międzynarodowy firmowany przez IQNet SR Tego typu usługi mogą być oferowane także w Polsce, gdyż wśród członków IQNet mających swe oddziały w Polsce są sam AENOR, DQS czy PCBC. Członkami IQNet są też wspominane powyżej duński DS i austriacki QA 25. Problem zarabiania na odpowiedzialnym biznesie i normie ISO nie sprowadza się oczywiście tylko do dawania certyfikatów na podstawie samej normy lub norm klonów. Problem ten jest bowiem znacznie szerszy i obejmuje także wszelkie oferty szkoleń, doradztwa czy wystawiania ocen, a nawet nadawania znaczków odpowiedzialnego biznesu. Tą ofertą może być zainteresowana pokaźna liczba firm i instytucji. Czy firmy-klienci mogą być zainteresowani otrzymaniem takiego dokumentu? Sądząc po informacjach wspomnianego choćby AENORa tak. Czy zarabianie na zaspokajaniu takich potrzeb przez owe instytucje to coś złego, czy niemoralnego? Sądzę, że nie. Nie jestem przeciwnikiem tego, żeby robiąc coś społecznie pozytywnego firmy nie mogły się tym chwalić, a tylko czekać na efekt szeptanej propagandy. Potwierdzenie w takiej, czy innej formie owych zasług przedsiębiorstwa powinno znacząco ułatwić dotarcie z tą informacją do potencjalnego klienta. Możliwe, że szansa na taką promocję, skłoni część firm do podjęcia bardziej świadomych i konkretnych działań w tym zakresie. Natomiast istnieje poważne ryzyko, na które uwagę zwrócił Guido Günter ekspert NORMA- PME (Europejskiego Zrzeszenia Rzemiosła, Handlu oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Normalizacji) 26, który rozróżnił dwa typy odpowiedzialności 21 Quality Austria (QA) o sobie podstawowe dane o osiągnięciach AENOR =&partner=test+st+petersburg&idpart=33 członkowie IQNet. 26 oficjalna strona NORMAPME - jest międzynarodową organizacją non-profit, założoną w 1996 przy wsparciu Komisji Europejskiej. Ich członkowie reprezentują ponad 12 milionów przedsiębiorstw we wszystkich krajach Europy, włącznie z wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Obecnie NORMAPME reprezentuje MŚP w procesie normalizacji na podstawie kontraktu z Komisją Europejską. 180

7 społecznej materialną i formalną. Materialna odpowiedzialność społeczna to napędzany kreatywnością wkład do społeczeństwa z niezliczoną różnorodnością działań. Formalna odpowiedzialność społeczna to ograniczona różnorodność (certyfikat). Formalna stanowi tylko drobny fragment materialnej odpowiedzialności społecznej. Zdaniem G. Güntera istnieje spora obawa, że faktyczną działalność społeczną w przedsiębiorstwie zdominuje, lub całkowicie podporządkuje sobie pogoń za spełnieniem wymagań certyfikacyjnych z ogromną szkodą dla interesariuszy. Formułuje więc postulat Anty-produktywności certyfikatów odpowiedzialności społecznej. 27 Czy ma rację? Na pewno w jakimś stopniu tak, znając praktyki w zakresie certyfikacji i znakowania w innych obszarach zarządzania. Na dziś trudno jednak wyrokować zarówno o skali potencjalnego wyścigu po znaczki, jak i, co wydaje się być zdecydowanie ważniejszą kwestią: o bilansie strat i korzyści społecznych wynikających z takiej działalności. Podsumowanie Niniejszy artykuł nie wyczerpuje oczywiście problematyki związanej z normą ISO i wydarzeń wokół niej, ale mam nadzieję, że pozwala zorientować się zarówno w tym, czym jest norma ISO (polecam ją jako lekturę, gdyż, jako poradnik jest napisana w sposób bardzo przystępny nawet dla osób nie mających do tej pory większej styczności z odpowiedzialnym biznesem). Niezależnie od tego, czy zdecydujecie się państwo na działalność bardziej lub mniej znormalizowaną w obszarze odpowiedzialnego biznesu to najważniejsze jest przecież to, że robicie coś dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz środowiska naturalnego, a wiedza zawarta w normie ISO może stanowić dla Państwa niezastąpione źródło inspiracji by robić to jak najbardziej efektywnie. Bibliografia: 1. Gürtler G., Kuszenie ISO Przewodnik na temat odpowiedzialności społecznej, Maj informacje o hiszpańskiej normie RS informacja o przyczynach zmiany numeracji normy DS na DS podstawowe dane o osiągnięciach AENOR. 5. =63&act=&partner=TEST+St+Petersburg&idpart=33 lista członków IQNet. 6. It's crystal clear. No certification to ISO guidance standard on social responsibility, 30 November 2010 Stanowcze stanowisko ISO dla prób certyfikacji według normy ISO oficjalna strona NORMA- PME. 8. opis normy ISO I jej historii na stronie PKN. 27 G. Gürtler, Kuszenie ISO, op.cit., s

8 9. Quality Austria (QA) o sobie informacja o normie ONR ISO Technical Management Board resolution 35/2004, Stockholm, June Norma PN-ISO 10001:2009P Zarządzanie jakością Zadowolenie klienta Wytyczne dla organizacji dotyczące kodeksów postępowania. 13. Norma PN-ISO 10002:2006P Zarządzanie jakością Zadowolenie klienta Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach. 14. Norma PN-ISO 10003:2009P Zarządzanie jakością Zadowolenie klienta Wytyczne dotyczące rozstrzygania sporów na zewnętrz organizacji. 15. Norma PN-ISO 26000:2012P Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN Participating in the future International Standard ISO on Social Responsibility, ISO, April oficjalna strona DS Certificering informacja o normie DS Zamojski J., Normy Odpowiedzialnego Biznesu stan obecny i perspektywy, Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały, Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 10, No2/ Abstrakt: Artykuł składa się z trzech części, których wspólnym rdzeniem jest pierwsza norma ISO dotycząca odpowiedzialnego biznesu: PN-ISO 26000:2012P Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności. W części pierwszej omówione zostały pewne aspekty historyczne odnośnie tworzenia i publikacji normy. Część druga opisuje najważniejsze obszary omawiane w tej obszernej normie (122 strony z załącznikami). Celem tej części było zachęcenie do sięgnięcia przez menedżerów do tego bardzo interesującego i wieloaspektowego poradnika. W części trzeciej omówiono zjawiska, które w znaczniej części powstały wbrew intencji twórców normy i związane z nimi potencjalne zagrożenia dla faktycznej realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości ich wpływania na sytuację w Polsce. ISO Standardization in the field of Corporate Social Responsibility (CSR) The article consists of three parts, with a common core is the first ISO standard on CSR: ISO 26000:2012 Guidance on social responsibility. The first part discusses the historical aspects relating to the creation and publication of the standard. The second part describes the main areas covered in this comprehensive standard (122 pages of appendices). The purpose of this section was to encourage managers to reach this very interesting and multi-faceted guide. The third part discusses the phenomenon that in much of the developed contrary to the intentions of the standards and the associated potential risks for the actual implementation of corporate social responsibility while taking into account their possible influence on the situation in Poland. PhD Jerzy Zamojski, assistant professor, Jan Kochanowski University in Kielce.

Odkrywając ISO 26000 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odkrywając ISO 26000 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Odkrywając ISO 26000 Broszura zawiera podstawowe informacje na temat normy ISO 26000:2010 Wytyczne dotyczące. Stanowi ona pierwszy krok wspomagający wszystkie rodzaje organizacji,

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

ISO 26000 Odpowiedzialność społeczna

ISO 26000 Odpowiedzialność społeczna ISO 26000 Odpowiedzialność społeczna Odkrywając ISO 26000 Niniejsza broszura dostarcza podstawowych informacji o dobrowolnej Normie Międzynarodowej ISO 26000:2010, Wytyczne w sprawie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? JAKI JEST CEL REWIZJI 2015? W czasach nieustannych wyzwań natury gospodarczej, technologicznej i środowiskowej, firmy muszą stale

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Konferencja Zachodniopomorski Biznes Społecznie Odpowiedzialny dofinansowana

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy coraz bardziej odpowiedzialne

Polskie firmy coraz bardziej odpowiedzialne Informacja prasowa Warszawa, 2 sierpnia 2013 r. Polskie firmy coraz bardziej odpowiedzialne Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza programy i praktyki społeczne oraz środowiskowe do swojej podstawowej

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 TÜV Rheinland Polska Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 Podsumowanie zmian www.tuv.pl Aktualizacja normy ISO 9001:2015 Publikacja nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest oczekiwana we wrześniu 2015

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

POLSCY PRZEDSIĘBIORCY SĄ ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

POLSCY PRZEDSIĘBIORCY SĄ ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE POLSCY PRZEDSIĘBIORCY SĄ ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE Celem tego programu jest promowanie Polskich przedsiębiorców jako ważnych uczestników życia społecznego, wpływających na rozwój środowisk lokalnych, regionów

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne dr Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 5 listopada 2013 r. Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o dobre relacje

Jak zadbać o dobre relacje KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro Jak zadbać o dobre relacje pracowniczedobre praktyki CSR Artur Mazurkiewicz heapmail Internet Solutions sp. z o.o. Wałbrzych, 18.10.2012 r. CSR (Corporate

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

ISO 20121 CZYLI NOWY WYMIAR MIĘDZYNARODOWEJ NORMALIZACJI W OBSZARZE ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA IMPREZAMI

ISO 20121 CZYLI NOWY WYMIAR MIĘDZYNARODOWEJ NORMALIZACJI W OBSZARZE ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA IMPREZAMI Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 18, Nr 4/2014 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach G o s p o d a r k a a r o z wój regionalny Jerzy Zamojski,

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. OKLADKA Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To

Bardziej szczegółowo

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Czy certyfikacja systemów zarządzania może być Tytuł poświadczeniem prezentacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw? 1 2012-06-15 Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Systemy zarządzania Systemy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia. dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia. dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 Zagadnienia: - Nowelizacja normy ISO 9001 (DIS Stage) - Rewizja normy ISO 22000:2005

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Raport referencyjny do modułu/przedmiotu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju

Raport referencyjny do modułu/przedmiotu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju Raport referencyjny do modułu/przedmiotu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju Opracował: dr Grzegorz Gawron Katowice 2015 Wstęp Wszelkie próby dokonania hermetycznej

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny?

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny? ZASADY PISANIA LISTU MOTYWACYJNEGO List motywacyjny tworzymy w celu opisania swojej motywacji do pracy na stanowisku, o które aplikujemy oraz uzupełnienia CV, czyli podania dodatkowych, bardziej szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele nowelizacji normy ISO 14001:2015

Założenia i cele nowelizacji normy ISO 14001:2015 Założenia i cele nowelizacji normy ISO 14001:2015 Andrzej Ociepa Członek TC 207 Zarządzanie środowiskowe przy ISO i KT 270 przy PKN, Ekoekspert Sp. z o.o. Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Szpitalu Branżowe spotkanie przedstawicieli placówek służby zdrowia. Mikołów dn. 11 maja 2011 r.

System Zarządzania Jakością w Szpitalu Branżowe spotkanie przedstawicieli placówek służby zdrowia. Mikołów dn. 11 maja 2011 r. System Zarządzania Jakością w Szpitalu Branżowe spotkanie przedstawicieli placówek służby zdrowia Mikołów dn. 11 maja 2011 r. Wprowadzenie System zarządzania jakością jako wsparcie operacyjnego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES:

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: styczeń-październik 2014 Cykl raportowania: dwuletni Osoba kontaktowa/kontakt w sprawie pytań dot. zawartości niniejszego raportu: Edward Grześkowiak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość detalicznego rynku odzieży i obuwia w Polsce? Które kanały dystrybucji dominują

Bardziej szczegółowo

Program. Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego.

Program. Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego. Program Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego 09.02.2012 / Sala Konferencyjna AHK Polska / ul. Miodowa 14 / Warszawa

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation 3rd International Recruitment Congress 2015 Od początku istnienia celem SAZ jest

Bardziej szczegółowo

Raportowanie informacji niefinansowych

Raportowanie informacji niefinansowych 9 grudnia 2014 r. Raportowanie informacji niefinansowych Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości 1 Stan obecny Polska na tle innych krajów UE Polska implementowała w zakresie ujawniania

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Głos europejskich konsumentów w sprawie normalizacji

Głos europejskich konsumentów w sprawie normalizacji www.anec.org Głos europejskich konsumentów w sprawie normalizacji A N E C R E P R E Z E N T U J E I N T E R E S Y K O N S U M E N T Ó W w dziedzinie normalizacji i certyfikacji, a także polityki i ustawodawstwa

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2008 OFERTA SZKOLENIA ORGANIZATORZY Firma INCERT oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS ogłaszają nabór

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Preambuła ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (Centralny Związek Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny Biznes w Banku Millennium

Odpowiedzialny Biznes w Banku Millennium Odpowiedzialny Biznes w Banku Millennium Społeczna odpowiedzialność w Banku Millennium (1 z 2) W Banku Millennium, działanie w oparciu o koncepcję Odpowiedzialnego Biznesu oznacza przede wszystkim badanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami

Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami Komplet warsztatów z zarządzania odpadami ma na celu rozwój profesjonalnych zarządczych kompetencji dla właścicieli i kadry zarządzającej micro,

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA

EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA GLOBALNA ORGANIZACJA wiodąca na świecie organizacja inspekcyjna, weryfikacyjna, testująca oraz certyfikująca założona

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Dobrego Życia. szansa na rozwój małych organizmów miejskich

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Dobrego Życia. szansa na rozwój małych organizmów miejskich Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Dobrego Życia szansa na rozwój małych organizmów miejskich Cittaslow to powstały w 1999 roku we Włoszech ruch, a zarazem organizacja non-profit, której celem jest oparcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych Prezentacja Programu KPK OECD promującego Wytyczne, przedstawienie wyników ankiety oceniającej zgodność

Bardziej szczegółowo