NORMALIZACJA ISO W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORMALIZACJA ISO W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 17, Nr 2/2013 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach N a u k i d l a Z a r z ą d z a n i a. O d c z a s ów Adamieckiego do współczesności Jerzy Zamojski 1 NORMALIZACJA ISO W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Wprowadzenie Problematyką normalizacji, a w niej normalizacji w obszarze odpowiedzialnego biznesu zajmuję się już kilkanaście lat. Z zadowoleniem przyjąłem więc mocno spóźnioną (nawet w zamyśle autorów), ale jakże potrzebną pierwszą normę Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO w tym obszarze. Norma ta, o numerze została wprowadzona dopiero 1 listopada 2010 r., a więc 25 miesięcy po planowanym terminie. Pierwotnie, w dokumencie ISO z kwietnia 2006 pt. Participating in the future International Standard ISO on Social Responsibility, norma ta miała wejść w życie w październiku 2008 roku 2. Kompletne, planowane i nie zrealizowane kalendarium przytoczyłem już w artykule pt. Normy Odpowiedzialnego Biznesu stan obecny i perspektywy z roku Na polską edycję tej normy opracowaną przez PKN przyszło nam czekać jeszcze kolejne dwa lata, gdyż ta ukazała się w listopadzie 2012 roku 4. Tak więc w chwili, w której piszę ten artykuł, noma ta nie ma jeszcze roku. To opóźnienie polskiej edycji wprawdzie ma swe oczywiste skutki negatywne, gdyż Polacy nie władający biegle językami obcymi mogą z tej normy korzystać w zasadzie dopiero od tego roku, ale ma też i pewne pozytywy. Możemy bowiem spojrzeć na tę normę przez pryzmat wad lub zagrożeń, jakie udało się dostrzec zagranicznym specjalistom w wyniku obserwacji efektów samej normy oraz tego, do czego bywa ona wyko- 1 Dr Jerzy Zamojski, adiunkt, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2 Participating in the future International Standard ISO on Social Responsibility, ISO, April 2006, s J. Zamojski, Normy Odpowiedzialnego Biznesu stan obecny i perspektywy, Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały, Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 10, No2/2006, s Opracowana przez Komitet Techniczny PKN KT 305: Społeczna odpowiedzialność. 175

2 rzystywana, a co chyba nie było celem jej twórców. Zanim jednak przejdę do omawiania kontrowersji narosłych wokół owej normy postaram się przybliżyć jej zawartość, tak by owa odrobina krytyki nie przesłoniła państwu licznych zalet, jakie owa norma ze sobą niesie. Norma PN-ISO w zarysie Oficjalna strona PKN poświęcona tej normie informuje, że ISO w 2005 r. powołała największą w dotychczasowej historii ISO grupę roboczą ISO ds. Odpowiedzialności społecznej, w skład której wchodziło około 450 ekspertów i 210 obserwatorów z 99 krajów członkowskich ISO oraz 42 organizacji powiązanych. Eksperci reprezentowali sześć grup interesariuszy: przemysł, instytucje rządowe, konsumentów, pracowników, organizacje pozarządowe oraz usługi, wsparcie, badania, naukę 5. Jednak, według dokumentów, które opublikowała sama ISO 6 tę decyzję podjęto na spotkaniu w Sztokholmie w dniach 24 i 25 czerwca 2004, czyli ponad rok wcześniej. Natomiast we wrześniu 2005 roku na konferencji w Bangkoku dokonano korekty struktury tej Grupy Roboczej (Na wniosek Brazylijskiej (ABNT) i Szwedzkiej Organizacji Normalizacyjnej (SIS) 7, tak więc prace nad normą trwały aż ponad 6 lat. Efektem pracy tej wielkiej rzeszy ekspertów jest norma licząca bez załączników 99 stron (z załącznikami 122). Sam układ normy, jako dokumentu siedmio-rozdziałowego został zachowany (był już taki w maju 2006), ale treści poszczególnych rozdziałów w toku prac uległy bardzo istotnym zmianom. Podstawowe pytanie, jakie stawiają sobie specjaliści, to czy ISO jest normą systemu zarządzania? Choć sama norma stwierdza to jednoznacznie nie jest normą systemu zarządzania 8,9. Owo stwierdzenie jest jednak wyjątkowo niefortunne. Norma ta bowiem mówi o tym, jak organizować pracę przedsiębiorstwa w różnych aspektach, które mogą mieć istotny wpływ na któryś z obszarów odpowiedzialnego biznesu (jest ich siedem i będą omówione poniżej), jak identyfikować, dobierać i współpracować z interesariuszami, jak dobierać partnerów biznesowych, jak właściwie traktować wszystkie grupy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie itd. Zwróćcie Państwo w czasie lektury dalszej części niniejszego arty- 5 ( ). 6 ISO Technical Management Board resolution 35/2004, Stockholm, June Całą strukturę organizacyjną WG SR opisałem już przed laty w przytaczanym powyżej artykule Normy Odpowiedzialnego Biznesu więc osoby zainteresowane szczegółami odsyłam do niego, nie chcąc się tu powtarzać. 8 PN-ISO 26000:2012P Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN 2012, s Litera P po roku wydania normy to nie literówka. Od 2013 roku pojawiły się po roku wydania normy dwa nowe elementy. Pierwszy to miesiąc wydania oznaczający, że norma została wydana w marcu 2013 roku. W przypadku cytowanych w artykule norm ten element nie występuje. Zaś drugim jest oznaczenie języka normy (bo polska norma wcale nie musi być po polsku) i tu dopuszczalne są 4 litery: P- język polski, F- francuski, D- niemiecki i E- angielski. Litera ta nie jest elementem numeru referencyjnego normy. Nowe jest też to, że jeśli w Polsce ukażą się kolejno dwie (lub więcej) wersje językowe, to data publikacji najwcześniejszej jest datą niezmienną, a zmienia się tylko litera wersji językowej. 176

3 kułu (lub samej normy), że nie da się jej oddzielić od zarządzania. Przeciwnie. Bez odpowiedniego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, które wśród rozlicznych innych kryteriów podejmowania decyzji będzie uwzględniaj szeroko pojęty interes społeczny, działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu będą bardzo ułomne, o ile w ogóle możliwe do realizacji. Samo ISO zmieniło więc zdanie i w styczniu 2012 wprowadziło ją do nowej grupy norma zarządzania i kierowania obok norm zarządzania jakością (9000), środowiskowego (14000), zarządzania energią (50001), oraz zarządzania ryzykiem (31000). Pierwotny zapis został jednak powielony przez PKN w polskiej edycji bez opatrzenia go choćby przypisem wyjaśniającym. 10 Wydaje się, że u podstaw owej zmiany stanowiska ISO legła oczywista konstatacja, że choć norma zawiera wytyczne, czyli zalecenia, a nie wymagania dla przedsiębiorstw chcących kierować się społeczną odpowiedzialnością to nie zmienia to faktu, że tak naprawdę służy ona ułatwieniu zarządzania. To, że ze względu na brak wymagań (czyli nakazów koniecznych do realizacji) formalnie uniemożliwia certyfikację (bo brak twardych kryteriów oceny) niczego tu w tym obszarze nie zmienia. Zdecydowana większość norm z rodzin ISO 9000 czy ISO to nie są normy certyfikowane i niczego to nie zmienia, gdyż służą usprawnieniu zarządzania w wybranych obszarach. Norma ISO nie jest normą przeznaczoną do certyfikacji i ISO stanowczo podkreśla, że nie może być do niej stosowana 11. Ta zasada nie dla wszystkich jest jednak równie oczywista, ale o tym pomówimy po opisie jej zawartości. Norma ta przeznaczona jest dla wszystkich typów organizacji i składa się z siedmiu rozdziałów i dwóch załączników oraz bibliografii. W rozdziale pierwszym zdefiniowano zakres normy oraz określono ograniczenia i wyłączenia. Stwierdzono w nim, że tematów, jakimi zajmuje się norma jest siedem 12 : 1. Koncepcje, terminy i definicje; 2. Konteksty, trendy i cechy charakterystyczne; 3. Zasady i praktyki; 4. Kluczowe obszary i zagadnienia; 5. Integrowanie, wdrażanie i promocja; 6. Identyfikacja i organizowanie interesariuszy; 7. Komunikowanie zobowiązań i efektów działań. Rozdział drugi zawiera szereg przydatnych definicji. Rozdział trzeci Rozumienie społecznej odpowiedzialności stwierdza, że zasadniczą cechą społecznej odpowiedzialności jest gotowość organizacji do uwzględnienia podczas podejmowania decyzji kwestii społecznych i środowiskowych oraz rozliczenie się z wpływu podejmowanych decyzji na społeczeństwo i środowisko. 13.Tak więc mamy tu i system (gotowość organizacji), podejmowanie decyzji i kontrolę efektów, czyli jednak zarządzanie. 10 Choć norma znalazła się w PKNowskim Sektorze Zagadnień Podstawowych I systemów zarządzania. 11 It's crystal clear. No certification to ISO guidance standard on social responsibility, 30 November Liczba 7 pojawia się w tej normie wielokrotnie. 13 PN-ISO 26000:2012P Rozdział 3 177

4 Rozdział czwarty określa 7 zasad społecznej odpowiedzialności: 1. Rozliczalność (organizacji ze swej działalności) 2. Przejrzystość (decyzji i działań organizacji) 3. Postępowanie etyczne (wraz z jego promocją) 4. Poszanowanie interesów interesariuszy 5. Poszanowanie prawa 6. Poszanowanie międzynarodowych norm postępowania (zwłaszcza wówczas, gdy krajowe prawo jest ułomne) 7. Poszanowanie praw człowieka. Rozdział piąty Rozumienie społecznej odpowiedzialności i angażowanie interesariuszy określa trzy typy relacji (1. organizacja społeczeństwo; 2. Organizacja interesariusze; 3. Interesariusze społeczeństwo). Określa przejrzyste zasady identyfikacji oraz nakazuje równość interesariuszy. W rozdziale szóstym określono wytyczne dotyczące obszarów odpowiedzialności społecznej. Jest ich siedem: 1. Ład organizacyjny (system podejmowania i wdrażania decyzji przez organizację) 2. Prawa człowieka (obywatelski, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne) 3. Środowisko (określa zasady w tym zakresie i odsyła do norm ISO 14000) 4. Praktyki w zakresie pracy (samej organizacji oraz jej służących i przez nią zleconych) 5. Uczciwe praktyki operacyjne (w kontaktach z innymi organizacjami oraz przeciwdziałanie korupcji, wraz z dawaniem przykładu) 6. Zagadnienia konsumenckie (głównie związane z ochroną praw konsumenta. Przywołane są tu też trzy normy z rodziny ISO , , ) 7. Zagadnienia społeczne i rozwój społeczności lokalnej (którą ISO traktuje jako elementarną część zrównoważonego rozwoju, której elementem jest sama organizacja). Wszystkie te obszary zostały szczegółowo omówione w podrozdziałach wraz z rozważaniami na temat różnych ich aspektów (zagadnień). Wymieniono w nim także szereg korzyści dla organizacji płynących ze społecznej odpowiedzialności. W rozdziale siódmym opisano zasady integrowania odpowiedzialności społecznej z działaniami organizacji. Zdefiniowano zasady dokonywania przeglądu organizacji, ciągłego doskonalenia oraz właściwej komunikacji i zwiększania wiarygodności w obszarze odpowiedzialności społecznej. 14 PN-ISO 10001:2009P Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dla organizacji dotyczące kodeksów postępowania 15 PN-ISO 10002:2006P Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach 16 PN-ISO 10003:2009P Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dotyczące rozstrzygania sporów na zewnętrz organizacji 178

5 Ideą przewodnią jest maksymalizowanie działań w obszarze odpowiedzialnego biznesu. Nie dla certyfikacji normy ISO Czy aby na pewno? ISO, jak już napisałem wcześnie, nie przeznaczyło normy ISO do certyfikacji i stanowczo sprzeciwiło się takim praktykom. Nie przeszkodziło to jednak krajowym i międzynarodowym organizacjom normalizacyjnym oraz jednostkom certyfikacyjnym w zaoferowaniu swym klientom tego typu usług. Niektóre jednostki certyfikacyjne (także z Europy) rozpoczęły certyfikację jeszcze przed oficjalną premierą normy ISO W ślad za tym poszło tworzenie norm krajowych, które pozwalają certyfikować to co miało być niecertyfikowane. Doczekaliśmy się więc szeregu norm z tego zakresu. Szczególnie ciekawy przypadek to wkład w tym zakresie małego kraju UE jakim jest Dania. Najpierw stworzono w nim normę DS (jedynka na końcu to zapewne analogia do certyfikowanych norm zarządzania ISO 9001 czy ISO 14001). Następnie, po interwencji ISO, która zastrzegła numer dla innych standardów norma została przemianowana na DS , którą reklamuje się w następujący sposób: Mamy pomóc firmie zapewnić spójności między słowami i czynami, a certyfikat może udowodnić, że dążysz do szerokiego zakresu wymagań w następujących obszarach: Dobre zarządzanie Prawa Człowieka Praca Środowiskowy Prowadzenie działalności Warunki konsumenckie Rozwój społeczności lokalnych i zaangażowanie. Duński standard CSR, DS 49001, w oparciu o system zarządzania międzynarodową normą ISO Także Austriacy wnieśli swój wkład w tworzenie tego typu norm krajowych. Stworzyli oni normę ONR , którą reklamują w sposób następujący: Ta nowa austriacka norma określa wymagania systemu zarządzania CSR w zależności od ISO i dostarcza kryteriów wymagających spełnienia dla podstawowych zagadnień w całym obszarze jej działalności. ONR jest certyfikowana. 20 Quality Austria, oferująca tę normę do certyfikacji, została założona jako spółka w 2004 roku. Obejmuje ona cztery organizacje OQS, ovq, OQA i AFQM. Jej bliskie relacje z organizacjami partnerskimi IQNet, EOQ i EFQM umożliwiają wymianę miejscowego i globalnego know-how. W skali globalnej, Quality Austria współpracuje z ponad 100 organizacjiami członkowskimi z prawie 50 krajów. Poprzez własne i partnerskie biura Quality Austria jest również reprezentowana 17 G. Gürtler, Kuszenie ISO Przewodnik na temat odpowiedzialności społecznej, Maj 2012, s oficjalna strona DS Certificering. 20 norma ONR

6 w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Afryce Północnej, Azji i Ameryce Południowej 21. Jest to więc instytucja, której wpływy sięgają daleko poza obszar Austrii (także do Polski). Także hiszpański AENOR (The Spanish Association for Standardisation and Certification) wniósł swój wielki wkład do certyfikacji według ISO Stworzył normę specyfikacyjną SR 10, według której jako pierwsze (na dzień ) miały być certyfikowane: Red Eléctrica Corporación, Red Eléctrica de España, S.A.U (REE), Red Eléctrica del Sur, S.A. (Redesur, RDS), Transportadora de Electricidad, S.A. (TDE) 22. Na koniec grudnia 2012 roku AENOR chwali się już 96 certyfikatami z tego obszaru, a więc dziś musi ich być już więcej 23. Na jego bazie, w listopadzie 2011 ogłoszono standard międzynarodowy firmowany przez IQNet SR Tego typu usługi mogą być oferowane także w Polsce, gdyż wśród członków IQNet mających swe oddziały w Polsce są sam AENOR, DQS czy PCBC. Członkami IQNet są też wspominane powyżej duński DS i austriacki QA 25. Problem zarabiania na odpowiedzialnym biznesie i normie ISO nie sprowadza się oczywiście tylko do dawania certyfikatów na podstawie samej normy lub norm klonów. Problem ten jest bowiem znacznie szerszy i obejmuje także wszelkie oferty szkoleń, doradztwa czy wystawiania ocen, a nawet nadawania znaczków odpowiedzialnego biznesu. Tą ofertą może być zainteresowana pokaźna liczba firm i instytucji. Czy firmy-klienci mogą być zainteresowani otrzymaniem takiego dokumentu? Sądząc po informacjach wspomnianego choćby AENORa tak. Czy zarabianie na zaspokajaniu takich potrzeb przez owe instytucje to coś złego, czy niemoralnego? Sądzę, że nie. Nie jestem przeciwnikiem tego, żeby robiąc coś społecznie pozytywnego firmy nie mogły się tym chwalić, a tylko czekać na efekt szeptanej propagandy. Potwierdzenie w takiej, czy innej formie owych zasług przedsiębiorstwa powinno znacząco ułatwić dotarcie z tą informacją do potencjalnego klienta. Możliwe, że szansa na taką promocję, skłoni część firm do podjęcia bardziej świadomych i konkretnych działań w tym zakresie. Natomiast istnieje poważne ryzyko, na które uwagę zwrócił Guido Günter ekspert NORMA- PME (Europejskiego Zrzeszenia Rzemiosła, Handlu oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Normalizacji) 26, który rozróżnił dwa typy odpowiedzialności 21 Quality Austria (QA) o sobie podstawowe dane o osiągnięciach AENOR =&partner=test+st+petersburg&idpart=33 członkowie IQNet. 26 oficjalna strona NORMAPME - jest międzynarodową organizacją non-profit, założoną w 1996 przy wsparciu Komisji Europejskiej. Ich członkowie reprezentują ponad 12 milionów przedsiębiorstw we wszystkich krajach Europy, włącznie z wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Obecnie NORMAPME reprezentuje MŚP w procesie normalizacji na podstawie kontraktu z Komisją Europejską. 180

7 społecznej materialną i formalną. Materialna odpowiedzialność społeczna to napędzany kreatywnością wkład do społeczeństwa z niezliczoną różnorodnością działań. Formalna odpowiedzialność społeczna to ograniczona różnorodność (certyfikat). Formalna stanowi tylko drobny fragment materialnej odpowiedzialności społecznej. Zdaniem G. Güntera istnieje spora obawa, że faktyczną działalność społeczną w przedsiębiorstwie zdominuje, lub całkowicie podporządkuje sobie pogoń za spełnieniem wymagań certyfikacyjnych z ogromną szkodą dla interesariuszy. Formułuje więc postulat Anty-produktywności certyfikatów odpowiedzialności społecznej. 27 Czy ma rację? Na pewno w jakimś stopniu tak, znając praktyki w zakresie certyfikacji i znakowania w innych obszarach zarządzania. Na dziś trudno jednak wyrokować zarówno o skali potencjalnego wyścigu po znaczki, jak i, co wydaje się być zdecydowanie ważniejszą kwestią: o bilansie strat i korzyści społecznych wynikających z takiej działalności. Podsumowanie Niniejszy artykuł nie wyczerpuje oczywiście problematyki związanej z normą ISO i wydarzeń wokół niej, ale mam nadzieję, że pozwala zorientować się zarówno w tym, czym jest norma ISO (polecam ją jako lekturę, gdyż, jako poradnik jest napisana w sposób bardzo przystępny nawet dla osób nie mających do tej pory większej styczności z odpowiedzialnym biznesem). Niezależnie od tego, czy zdecydujecie się państwo na działalność bardziej lub mniej znormalizowaną w obszarze odpowiedzialnego biznesu to najważniejsze jest przecież to, że robicie coś dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz środowiska naturalnego, a wiedza zawarta w normie ISO może stanowić dla Państwa niezastąpione źródło inspiracji by robić to jak najbardziej efektywnie. Bibliografia: 1. Gürtler G., Kuszenie ISO Przewodnik na temat odpowiedzialności społecznej, Maj informacje o hiszpańskiej normie RS informacja o przyczynach zmiany numeracji normy DS na DS podstawowe dane o osiągnięciach AENOR. 5. =63&act=&partner=TEST+St+Petersburg&idpart=33 lista członków IQNet. 6. It's crystal clear. No certification to ISO guidance standard on social responsibility, 30 November 2010 Stanowcze stanowisko ISO dla prób certyfikacji według normy ISO oficjalna strona NORMA- PME. 8. opis normy ISO I jej historii na stronie PKN. 27 G. Gürtler, Kuszenie ISO, op.cit., s

8 9. Quality Austria (QA) o sobie informacja o normie ONR ISO Technical Management Board resolution 35/2004, Stockholm, June Norma PN-ISO 10001:2009P Zarządzanie jakością Zadowolenie klienta Wytyczne dla organizacji dotyczące kodeksów postępowania. 13. Norma PN-ISO 10002:2006P Zarządzanie jakością Zadowolenie klienta Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach. 14. Norma PN-ISO 10003:2009P Zarządzanie jakością Zadowolenie klienta Wytyczne dotyczące rozstrzygania sporów na zewnętrz organizacji. 15. Norma PN-ISO 26000:2012P Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN Participating in the future International Standard ISO on Social Responsibility, ISO, April oficjalna strona DS Certificering informacja o normie DS Zamojski J., Normy Odpowiedzialnego Biznesu stan obecny i perspektywy, Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały, Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 10, No2/ Abstrakt: Artykuł składa się z trzech części, których wspólnym rdzeniem jest pierwsza norma ISO dotycząca odpowiedzialnego biznesu: PN-ISO 26000:2012P Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności. W części pierwszej omówione zostały pewne aspekty historyczne odnośnie tworzenia i publikacji normy. Część druga opisuje najważniejsze obszary omawiane w tej obszernej normie (122 strony z załącznikami). Celem tej części było zachęcenie do sięgnięcia przez menedżerów do tego bardzo interesującego i wieloaspektowego poradnika. W części trzeciej omówiono zjawiska, które w znaczniej części powstały wbrew intencji twórców normy i związane z nimi potencjalne zagrożenia dla faktycznej realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości ich wpływania na sytuację w Polsce. ISO Standardization in the field of Corporate Social Responsibility (CSR) The article consists of three parts, with a common core is the first ISO standard on CSR: ISO 26000:2012 Guidance on social responsibility. The first part discusses the historical aspects relating to the creation and publication of the standard. The second part describes the main areas covered in this comprehensive standard (122 pages of appendices). The purpose of this section was to encourage managers to reach this very interesting and multi-faceted guide. The third part discusses the phenomenon that in much of the developed contrary to the intentions of the standards and the associated potential risks for the actual implementation of corporate social responsibility while taking into account their possible influence on the situation in Poland. PhD Jerzy Zamojski, assistant professor, Jan Kochanowski University in Kielce.

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna 4/2012 Odpowiedzialność społeczna W numerze: l zmiany w bezpieczeństwie zabawek WYDA WC A POL SKI KOMITET NORMALIZA C YJNY www.pkn.pl Fotolia.com - SSilver SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny

Bardziej szczegółowo

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com 12/2013 Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl germina - Fotolia.com SPIS TREŚCI 12/2013 OD REDAKCJI 2 Od Redakcji Z ŻYCIA PKN 3 6 7 Konferencja Problematyka

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny. Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych

Dialog społeczny. Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych Dialog społeczny Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych Niniejszy dokument został opracowany w ramach Współpracy EC-ILO w obszarze Dialogu Społecznego i Stosunków Przemysłowych przy pomocy finansowe

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Urszula Kobylińska Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania e-mail: u.kobylinska@pb.edu.pl DOI: 10.12846/j.em.2014.01.12

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Komisja Europejska EURYDICE Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Niniejsze opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Anna Żelazna-Blicharz Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Lublin 2013 Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik)

rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2013 ISBN 978-83-932564-8-8 Koncepcja, redakcja: Natalia Ćwik Współpraca merytoryczna: Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo