Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych"

Transkrypt

1

2 Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki przemysłowej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki przemysłowej i użytkowej, telekomunikacji, AGD i innych. Nasze mocne strony to doświadczenie, jakość, stali i zadowoleni klienci na całym świecie. Mając na uwadze istotną rolę, jaką spełniają nasze produkty, podnoszenie ich jakości uczyniliśmy jednym z priorytetowych celów firmy.

3 Historia ważniejsze wydarzenia 1958 Utworzenie Zakładu Przekaźników w Żarach jako oddziału Zakładów Wytwórczych Przekaźników REFA w Świebodzicach Przejęcie Zakładu Przekaźników przez Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL w Zielonej Górze Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Zakład Przekaźników w Żarach Powstanie spółki akcyjnej Relpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach. Prywatyzacja pracownicza w formie leasingu przedsiębiorstwa Debiut Relpol S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Rozpoczęcie produkcji przekaźników w fabryce na Litwie Uzyskanie certyfikatu zgodności systemu wytwarzania z normą ISO Obecnie spółka posiada certyfikat ISO 9001:2009 oraz ISO 14001: Otwarcie nowej linii przekaźników miniaturowych serii RM84/5/ Zakup Przedsiębiorstwa Polon w Zielonej Górze Otwarcie nowej fabryki na Ukrainie Przeniesienie linii do produkcji przekaźników przemysłowych z Litwy do fabryki na Ukrainie Opracowanie i wdrożenie CZIP-PRO, cyfrowych sterowników pól w rozdzielniach średniego napięcia o światowych standardach.

4 Przewaga konkurencyjna nasze mocne strony Doskonała znajomość w branży, 55-letnie doświadczenie. Kompletny proces rozwoju produktów, własne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne, badawcze. Spełnianie wysokich wymagań rynku. Stali partnerzy handlowi, zapewniający długoletni zbyt na nasze wyroby. Pełne zadowolenie Klientów, dzięki szerokiej gamie specjalnych wersji przekaźników. Produkcja wyrobów spełniających wszystkie niezbędne standardy, zgodne z oczekiwaniami naszych Klientów: ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, BBJ, VDE, UL, CSA, GOST, LR.

5 Certyfikaty i uznania Mając na uwadze wysokie wymagania rynku oraz pełne zadowolenie naszych klientów, gwarantujemy jakość standardów. Relpol S.A. nieustannie dąży do poprawy jakości oferowanych produktów i usług. Własne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne i badawcze w dużej mierze przyczynia się do realizacji naszych założeń. Nowoczesny profil produkcji oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, potwierdzają CERTYFIKATY ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 oraz szeroka gama uznań i certyfikatów.

6 Zakłady produkcyjne Relpol S.A. Obecnie istnieją cztery zakłady produkcyjne Relpol S.A. RELPOL S.A. Żary / Polska Przekaźniki miniaturowe, plastikowe i metalowe części, obsługa logistyczna RELPOL S.A. Zakład Polon Zielona Góra / Polska Cyfrowe zabezpieczenia, monitory promieniowania Relpol Elektronik Mirostowice Dolne / Polska Produkty elektroniczne i krótkie serie linii montażowych DP Relpol Altera Czerniachów / Ukraina Produkty elektroniczne i krótkie serie linii montażowych

7 Stan zatrudnienia w GK Relpol na

8 Spółki handlowe w GK Relpol RELPOLM Mińsk / Białoruś RELPOL ELTIM Sankt-Petersburg / Rosja RELPOL ALTERA Kijów / Ukraina

9 Dynamika sprzedaży GK Relpol w mln euro Rok Przychody w mln Euro , , , , , , , , , , , ,99 I -IX ,41

10 Sprzedaż produktów, towarów i usług Ameryka Pn. 0,42 % Europa 45,07 % Afryka 0,49% Polska 30,24 % Rosja 21,05% Azja 1,86 % Ameryka Pd. 0,49 % Australia 0,38%

11 Aktualna oferta przekaźniki elektromagnetyczne przekaźniki interfejsowe przekaźniki czasowe i nadzorcze cyfrowe zabezpieczenia przekaźniki programowalne NEED styczniki wyłączniki silnikowe monitory promieniowania ograniczniki przepięć przekaźniki półprzewodnikowe zasilacze impulsowe

12 Aktualna oferta Przekaźniki przemysłowe 36,2% Przekaźniki miniaturowe 30,6% Przekaźniki elektromagnetyczne 66,8% Inne 1,2% Styczniki, wyłączniki silnikowe 1,7% Gniazda wtykowe i akcesoria 10,8% Przekaźniki czasowe i nadzorcze 5,6% Cyfrowe zabezpieczenia 5,3% Przekaźniki interfejsowe 5,2% Przekaźniki programowalne NEED 3,4%

13 Rozwój firmy Sprzedaż Marże Produkty NASZE PLANY Sprzedaż / marketing Kompletny serwis i rozwój wszystkich kanałów dystrybucji. Współpraca partnerska. Dynamiczna działalność działu sprzedaży. Badania rynku dla luk rynkowych. Stabilna polityka sprzedaży. Rozwój marki Relpol. Zwiększenie liczby klientów. Produkcja Rozwój nowych produktów. Przeprowadzenie inwestycji w nowe linie produkcyjne. Wprowadzenie procesów optymalizacji technologii produkcji. Zwiększenie efektywności pracy. Ciągły proces poprawy jakości. Logistyka Negocjacje z naszymi dostawcami. Optymalizacja procesów zakupowych. Rozwój naszych produktów. Rozwój oznakowania marki produktów.

14 Skonsolidowane dane finansowe za trzy kwartały 2013 r. Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat Struktura sprzedaży Przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych produktów i marża Czynniki wpływające na działalność grupy kapitałowej Ceny miedzi Kurs euro Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Podsumowanie za trzy kwartały 2013 r.

15 Wybrane dane finansowe za trzy kwartały 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA RELPOL w tys. zł w tys. zł % za trzy kwartały okres od do za trzy kwartały okres od do dynamika SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,54% Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,60% Zysk (strata) brutto ,57% Zysk (strata) netto ,29% SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na Stan na Aktywa razem ,29% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,73% Zobowiązania długoterminowe ,09% Zobowiązania krótkoterminowe ,48% Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,91% Kapitał zakładowy ,00%

16 Skonsolidowany rachunek zysków i strat od do trzy kwartały (rok bieżący) od do trzy kwartały (rok ubiegły) dynamika Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,54% Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,28% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,17% Koszty sprzedaży ,17% Koszty ogólnego zarządu ,88% Zysk (strata) ze sprzedaży ,23% Pozostałe przychody operacyjne ,10% Pozostałe koszty operacyjne ,43% Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,60% Przychody finansowe ,78% Koszty finansowe ,80% Zysk (strata) brutto ,57% Podatki ,83% Pozostałe zmniejszenia zysku % Zysk (strata) netto ,93% (Zyski) straty udziałowców mniejszościowych ,01% Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej ,29%

17 Struktura sprzedaży I - IX 2013 w tys. zł I IX 2012 w tys. zł Polska ,24% ,59% Eksport, w tym: ,76% ,41% Europa w tym: ,12% ,48% Niemcy ,33% ,92% Rosja ,05% ,53% Azja ,44% ,89% Ameryka Północna 327 0,42% 818 0,92% Ameryka Południowa 378 0,49% 964 1,09% Australia i inne ,29% 911 1,03% Ogółem , ,00%

18 Przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych produktów i marża brutto na sprzedaży Niższe przychody przełożyły spowodowały spadek marży brutto na sprzedaży w 2013 r. stosunku do roku Marża w 2013 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do 2011 r.

19 Czynniki wpływające na działalność grupy kapitałowej CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE: poziom i wahania kursów walut, wzrost popytu i dostosowanie mocy produkcyjnych, poziom nakładów na inwestycje, poziom cen na rynku surowców (miedź, srebro, ropa), pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, rozwój odnawialnych źródeł energii. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE: dostosowanie poziomu kosztów do aktualnej koniunktury na tynku, zwiększenie udziałów rynkowych w oparciu o ofertę produktową, pozyskanie nowych klientów na obecnych i nowych rynkach, finalizacja zmian w strukturze grupy kapitałowej, rozwój i wykorzystanie kwalifikacji pracowników,

20 Cena miedzi w USD/t w okresie od do r. W procesie produkcji wykorzystywane są między innymi detale metalowe z zawartością miedzi, srebra, złota oraz detale z tworzyw sztucznych. Dlatego też istotny wpływ na poziom wyniku brutto na sprzedaży i poziom marż mają ceny surowców i materiałów, szczególnie tych z zawartością miedzi, srebra i złota. Ceny surowców ustalane są na giełdzie w Londynie i spółka nie ma na nie wpływu. Średnie ceny wszystkich podstawowych surowców wykorzystywanych w produkcji wyrobów Relpolu w 2013 r. były niższe niż w roku 2012

21 Kurs euro w okresie od do r. Wartość najwyższa to 4,5135 zł ( ) Wartość najniższa to 4,0465 zł ( ) W sytuacji, gdy ponad 60% przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu poziom i wahania kursów walut mają istotne znaczenie. Rosnące kursy walut zwiększają wpływy ze sprzedaży. Sytuacja walutowa w obu porównywalnych okresach była dosyć stabilna i nie miała większego wpływu na poziom przychodów. Pomimo większych okresowych wahań kursów w 2012 r. średni poziom za 9 miesięcy w obu okresach sprawozdawczych był do siebie zbliżony i wynosił odpowiednio 4,22 w 2013 r. i 4,19 w 2012.

22 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA r r. dynamika (rok bieżący) ( rok ubiegły) Aktywa trwałe (długoterminowe) ,5% Rzeczowe aktywa trwałe ,4% Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne ,0% Aktywa finansowe ,0% Należności długoterminowe ,8% Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ,3% Zapasy ,4% Należności z tytułu dostaw i usług ,3% Należności pozostałe ,7% Inwestycje krótkoterminowe ,4% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,7% Rozliczenia międzyokresowe ,0% Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem ,5% SUMA AKTYWÓW ,3%

23 PASYWA r r. dynamika (rok bieżący) ( rok ubiegły) Kapitał własny jednostki dominującej ,9% Kapitał podstawowy ,0% Kapitał zapasowy ,1% Kapitał z aktualizacji wyceny ,6% Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Zysk/strata z lat ubiegłych ,5% Wynik roku bieżącego ,3% Kapitały mniejszości ,0% Rezerwy na zobowiązania ,0% Rezerwy na odroczony podatek Rezerwy na świadczenia pracownicze ,8% Pozostałe rezerwy na zobowiązania ,6% Zobowiązania długoterminowe ,1% Oprocentowane kredyty i pożyczki ,5% Zobowiązania z tytułu leasingu ,8% Zobowiązania krótkoterminowe ,5% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,1% Zobowiązania z tytułu leasingu ,7% Pozostałe zobowiązania ,6% Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek ,9% SUMA PASYWÓW ,3%

24 Skonsolidowane wskaźniki płynności i rentowności Wskaźnik Płynność bieżąca Płynność szybka Poziom kapitału pracującego Sposób liczenia Wielkość I- IX 2013 I -IX 2012 Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe 3,24 3,31 Aktywa bieżące zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe 1,83 1,94 Aktywa bieżące zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż) * liczba dni w okresie Wskaźniki płynności są na wysokim i bezpiecznym poziomie. Grupa kapitałowa nie ma problemu z realizacją zobowiązań. Wskaźnik Sposób liczenia Wielkość I - IX 2013 I - IX 2012 Rentowność brutto na sprzedaży Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * 100% 22,3% 28,6% Rentowność na sprzedaży Wynik na sprzedaży/ sprzedaż *100% 6,4% 14,2% Rentowność netto sprzedaży Wynik netto/ sprzedaż *100% 4,6% 9,4% ROE ROA Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100% Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100% 6,5% 16,7% 4,5% 11,7% Rentowność brutto sprzedaży jest o 6,3 punktów procentowych niższa niż na r., co wynika z niższej dynamiki przychodów ze sprzedaży. Rentowność netto sprzedaży zmniejszyła się o 4,8 punktów procentowych. Spadły wskaźniki ROA i ROE odpowiednio o 7,2 i 10,2 punktów procentowych.

25 Podsumowanie za okres od I do IX 2013 r. Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Ustabilizowanie się sprzedaży na poziomie II kw r., Spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w stosunku do trzech kwartałów 2012 r., Spadek zysku na działalności operacyjnej w stosunku do trzech kwartałów 2012 r., Spadek skonsolidowanego zysku netto w stosunku do trzech kwartałów 2012 r., Wzrost kapitałów własnych w stosunku do okresów poprzednich, Nawiązanie nowych kontaktów handlowych, Przeprowadzenie inwestycji w nowe linie produkcyjne.

26 Akcjonariat

27 Kontakt Relacje Inwestorskie Danuta Sadko Biuro Zarządu Tel

NAJWIĘKSZY POLSKI PRODUCENT PRZEKAŹNIKÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH

NAJWIĘKSZY POLSKI PRODUCENT PRZEKAŹNIKÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH NAJWIĘKSZY POLSKI PRODUCENT PRZEKAŹNIKÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH Siedziba Relpol S.A. - Żary Dokąd zmierzamy NASZA MISJA Naszą misją jest, aby nasi Klienci mówiąc o polskiej elektrotechnice kojarzyli ją z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

Część IV DOKUMENT REJESTRACYJNY

Część IV DOKUMENT REJESTRACYJNY Część IV DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM EMITENT Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Siedziba Adres Relpol Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH EMITENTA... 4

WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH EMITENTA... 4 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUŹNI RACIBORSKIEJ ZA ROK 2012 Marzec 2013 WSTĘP... 3 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA RAFAMET S.A.... 3 2. INFORMACJA O AKCJACH

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr Raport roczny Grupy APS Energia 2014 Spis treści List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013 Wprowadzenie Podsumowanie 2014 roku Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 2012 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 Piotrków Trybunalski 12.04.2013 2 Spis treści 1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2010 rok

Wyniki finansowe za 2010 rok Wyniki finansowe za 2010 rok Makarony Polskie S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku Informacja o spółce i rynkach sprzedaży 2 Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku)

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) z siedzibą w Poznaniu (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) Poznań, 15 maja 2014 roku strona 1 z 29 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 9

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r.

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Spis treści I. Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje... 3 2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA...

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. 19 marca 2008 r. PEGAS NONWOVENS SA ma przyjemność przedstawić wstępne niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. SUWARY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. SUWARY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku I. Wprowadzenie...4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce Suwary S.A....4 1.2 Zasady sporządzania raportu rocznego...4

Bardziej szczegółowo