Management Systems in Production Engineering No 4(8), 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Management Systems in Production Engineering No 4(8), 2012"

Transkrypt

1 ROZWÓJ INSTRUMENTÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW THE DEVELOPMENT OF INSTRUMENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES SECTOR Leszek KAŹMIERCZAK-PIWKO Uniwersytet Zielonogórski Streszczenie: Artykuł stworzony w ramach stypendium doktoranckiego (Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i Województwa Lubuskiego) podejmuje problematykę uniwersalnych instrumentów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w postaci systemów zarządzania środowiskowego BS7750, norm ISO 14000, EMAS oraz Strategii CP i zasad biznesu społecznie odpowiedzialnego CSR. Koncertuje się na syntetycznym ukazaniu ich genezy ewolucji oraz aktualnego stanu zaawansowania wdrożeń, wśród podmiotów funkcjonujących na terenie kraju. Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, gospodarka, sektor przedsiębiorstw, współpraca międzynarodowa, systemy zarządzania środowiskowego, czystsza produkcja, biznes społecznie odpowiedzialny 1. Wprowadzenie Geneza metod i instrumentów rozwoju przedsiębiorstw zgodnego z koncepcją sustain development (SD) łączy się w sposób oczywisty z jej pojawieniem się w dyskursie międzynarodowym oraz wskazaniem sektora przedsiębiorstw jako jednego z głównych sprawców obserwowanego w ostatnim pięćdziesięcioleciu kryzysu ekologicznego. W chwili obecnej paradygmat SD stanowi fundament polityki rozwoju Unii Europejskiej [1], stawiając przed sektorem firm poważne zadania wynikające z jego długookresowych celów. Ich pozytywna realizacja w duże mierze zależeć będzie od popularyzacji uniwersalnych systemów pozwalających przedsiębiorcy opercjonalizować te cele w codziennej działalności. Takie możliwości stwarzają właśnie istniejące w praktyce i podlegające ciągłej ewolucji instrumenty zrównoważonego rozwoju (ZR) w postaci systemów dobrowolnych zobowiązań, określanych częstokroć w literaturze przedmiotu mianem środowiskowego zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego niniejszy artykuł podejmuje problematykę tych narzędzi koncentrując się na przedstawieniu ich genezy, ewolucji oraz przybliżeniu ich znaczenia w realizacji koncepcji sustain developement na poziomie mikroekonomicznym. 2. Geneza i rozwój instrumentów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw Literatura przedmiotu podaje wiele przykładów narzędzi zmieniających sposób funkcjonowania przedsiębiorstw na zgodny z założeniami koncepcji rozwoju zrównoważonego. Wśród licznych przykładów wyróżnić można kilka uniwersalnych, instrumentów o komplementarnym charakterze, których praktyczne stosowanie przy spełnieniu odpowiednich wymagań możliwe jest w większości współcześnie funkcjonujących form działalności gospodarczej tj. na przykład bez względu na wielkość firmy oraz branże w której ona funkcjonuje. Do takich instrumentów zaliczyć możemy między innymi systemy ISO 14000, EMAS, Strategie CP, CSR (biznes

2 społecznie odpowiedzialny) czy też brytyjski BS7750. Systemy te pojawiły się pod koniec drugiej połowy XX wieku, w praktyce gospodarczej a do uzyskania dzisiejszej formy podlegały ciągłej ewolucji. I tak pierwsze próby stworzenia międzynarodowych standardów w odniesieniu w tym wypadku do społecznej odpowiedzialności biznesu podjęto w latach 70-tych przez OECD i zaowocowały dokumentem pt. Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych (Guildelines on Multinational Enterprises), oraz przez Międzynarodową Organizację Pracy, która w 1977 r. uchwaliła Trójstronną Deklarację Zasad Dotyczących Przedsiębiorstw Międzynarodowych i Polityki Społecznej (Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy). Standardy te nie spotkały się jednak z dużym zainteresowaniem [2]. Dopiero zmiana klimatu obserwowana w dwóch ostatnich dekadach XX wieku, jak popularyzacja koncepcji ZR wśród społeczności międzynarodowych spowodowała wznowienie prac nad konstrukcją jednolitych podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Wymusiło to niejako poszukiwanie nowych sposobów rozwoju tego sektora określonego trajektorią celów wskazanych przez koncepcję ZR. Konsekwencją tych poszukiwań było pojawienie się międzynarodowych dokumentów i zawartych w nich idei nowych metod i instrumentów w postaci zrównoważonego (środowiskowego) zarządzania przedsiębiorstwem. W latach osiemdziesiątych poprzedniego stulecia stworzono wiele organizacji przemysłowców, których celem była promocja takiego sposobu zarządzania firmą. W 1985 roku powstało Niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Zarządzania Środowiskowego. Było ono pierwszym stowarzyszeniem na świecie które przyjęło Kodeks postępowania w zakresie zarządzania środowiskowego [3]. Po niej na całym świecie powstawały kolejne podobne stowarzyszenia. Bardzo ważnym momentem w rozwoju metod i instrumentów ZR był rok Wtedy to Światowa Rada Gospodarcza ds. Zrównoważonego Rozwoju działająca Międzynarodowej Izbie Gospodarczej (ICC International Chamber of Commerce) wydała dokument pod nazwą Karta Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (nazywana Kartą Rotterdamską ICC). W której zawarto 16 zasad dotyczących konstruktywnego zarządzania środowiskowego [4]. Od tego momentu systematycznie pojawiały się międzynarodowe jak i krajowe instrumenty w postaci norm systemów zarządzania środowiskowego. W czerwcu 1992 roku opublikowany został brytyjski standard zarządzania środowiskowego BS7750, a następnie został on zmodyfikowany w styczniu 1994 r. Był on pierwszym standardem środowiskowego zarzadzania przedsiębiorstwem. Jednocześnie po konferencji (UNCED) w Rio w 1992 roku, UNIDO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego) i UNEP (Program Środowiska Narodów Zjednoczonych) odnosząc się niejako do zapisów art. 31 Agendy 21 przeprowadziły pilotażowe przedsięwzięcie w zakresie środowiskowych strategii zapobiegawczych, w kluczowych krajach rozwijających się. Po ich zakończeniu organizacje te uruchomiły wspólny program tworzenia krajowych ośrodków Czystszej Produkcji w (NCPCs). Pierwsza partia ośmiu NCPCs powstała w latach Ośrodki te zostały utworzone w celu świadczenia usług dla biznesu, rządów i innych zainteresowanych stron w krajach macierzystych aby pomóc im w realizacji metod, praktyk, strategii i technologii Czystszej Produkcji (CP) [5]. W 1999 roku, podczas spotkania Rady UNEP-u w Nairobi (Kenia), doszło do podpisania Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji przez polskiego Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa [6]. W 1995 roku na podstawie rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej w sprawie dobrowolnego uczestnictwa firm przemysłowych w systemie zarządzania

3 środowiskowego i audytu we Wspólnocie (Eco Management and Audit Scheme EMAS) z 1993 roku wszedł w życie europejski system EMAS [7]. W 1996 roku po niespełna trzech latach pracy Komitetu Technicznego TC wydana została pierwsza norma z serii ISO 1400 [8]. Jak zauważa brytyjski portal jakości [9], seria ta powstała głownie w wyniku rundy urugwajskiej negocjacji GATT oraz szczytu w Rio. W maju 2010 roku, odbyła się VIII sesja plenarna w Kopenhadze, podczas której przyjęto treść ISO W ten sposób zakończyła się sześcioletnia praca, w którą zaangażowani byli eksperci i obserwatorzy z 99 krajów i 42 organizacji stowarzyszonych [2]. Jej skutkiem jest norma będąca praktycznym przewodnikiem po zapoczątkowanej w latach 70 ubiegłego stulecia idei biznesu społecznie odpowiedzialnego CSR. Tabela 1. przedstawia wybrane, ważniejsze momenty w rozwoju instrumentów zrównoważonego rozwoju w kolejności chronologiczne. 1 ang. Strategic Advisory Group of Environment

4 Tabela 1. Ewolucja w czasie wybranych instrumentów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw Nowa klasyfikacja uczestników GC (Global Compact) według trzech poziomów zaawansowania -CSR -Normy ISO CSR -Rozporządzenie (WE) nr 1221/ EMAS -2006/193/WE EMAS -ISO 14040:2006 LCA -ISO : LCA -ISO 14001:2004 -Rozporządzenie (WE) nr 761/2001 EMAS, Decyzje Komisji (WE) 2001/681/WE, -Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (poprawki) CSR -Global Compact (9 zasad) ONZ CSR -ISO: 14042,14043 (LCA) -Globalne Zasady Sullivana (aktualizacja - CSR -PN EN ISO 14001, PN EN ISO 14010, 14011, 14012, ISO ISO/TR 14061, ISO 14020, ISO ISO:14041, (LCA) -ISO14040, (LCA) ISO Guide 64, -ISO 14001, EN ISO 14001, Wycofanie norm krajowych, -ISO 14004, ISO 14004, ISO140010, ISO14011, ISO14012, -BS 7750:1994, Norma irlandzka I.S. 310 Norma kanadyjska CSA Z750-94, Norma amerykańska NSF 110 Okrągły Stół w Caux (zasady prowadzenia działalności gospodarczej) CSR - Guildelines on Multinational Enterprises (aktualizacja) CSR -UNIDO i UNEP pierwsze NCPCs (Czystsza Produkcja) -Rozporządzenie EWG nr 1836/93 EMAS -BS 7750:1992 -Agenda XXI art. 30 (Czystsza Produkcja) -Karta Rotterdamska - ICC -Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy ILO CSR -Globalne Zasady Sullivana - CSR -Guildelines on Multinational Enterprises OECD - CSR Źródło: Opracowanie własne na podstawie Pochyluk i inni s.38, Makuch Ł r., Ejdys J., i inni, 2005

5 3. Popularyzacja instrumentów ZR przedsiębiorstw w Polsce W ostatnich latach wśród polskich przedsiębiorców najbardziej popularnym instrumentem, który spełnia ww. założenia jest bez wątpienia system zarządzania zgodny z normą ISO Jak wskazuje Matuszak-Fleiszman [10], obecnie w Polsce ilość uzyskanych certyfikatów zgodnych z normą ISO kształtuje się na poziomie ponad 2000 i systematycznie wzrasta. Potwierdzają to także, dane portalu który prowadzi nieformalny rejestr polskich organizacji z certyfikatem potwierdzającym wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o rodzinę norm ISO Obecna liczba w bazie rejestru kształtuje się na poziomie 2012 organizacji [11]. Zaznaczyć przy tym należy, że firmy nie mają obowiązku rejestracji i nie istnieje inna ogólnodostępna baza firm, na podstawie której można by precyzyjnie określić ich liczbę. W przypadku EMAS (według rejestru EMAS prowadzonego przez ministerstwo środowiska), w chwili obecnej 30 podmiotów z terenu RP wdrożyło ten system do praktyki gospodarczej [12]. Natomiast w przypadku Strategii CP na podstawień danych bazy prowadzonej przez Polski Ruch Czystszej Produkcji przy współpracy z NOT, od początku jej istnienia 79 podmiotów zostało laureatami kapituły wprowadzając zasady CP do codziennej praktyki gospodarczej [13]. Tabela 2. Najczęściej występujące w praktyce instrumenty zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw METODY TRADYCYJNE 1. Strategie ekologiczne 2. Polityka ekologiczna 3. Program zarządzania środowiskowego METODY NIEKONWENCJO- NALNE 1. Przeglądy(audyty) ekologiczne 2. Procedura minimalizacji odpadów 3. Plany awaryjne PROEKOLOGICZ- NE SYSTEMY DOBROWOLNYCH ZOBOWIĄZAŃ 1. Strategia CP 2. CRS (Biznes Społ. Odpowiedzialny) 3. Program Odpowiedzialność i troska* PROEKOLOGICZNE SYSTEMY DOBRO- WOLNYCH ZOBO- WIĄZAŃ OPARTE O NORMY ISO/EMAS 1. Normy ISO Normy ISO 26000** 3.EMAS *program wyłącznie dla przemysłu chemicznego **normy opublikowane w 2010 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie A., Graczyk 2008 [14]. W praktyce stosowanie tych instrumentów przez przedsiębiorstwa powinno przyczyniać się do ich zrównoważonego rozwoju, a więc wg Międzynarodowego Instytutu ds. Zrównoważonego Rozwoju (IISD International Institute Sustainable Development) oraz Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD World Business Council for Sustainable Development) 2 do takiej strategii działania, która zaspakajając bieżące potrzeby przedsiębiorstwa i grup interesu z nim związanych, jednocześnie chroni, podtrzymuje i wzmacnia człowieka i źródła zasobów, które będą mu potrzebne w przyszłości [15]. 2 The World Business Council for Sustainable Development to koalicja 175 międzynarodowych przedsiębiorstw, które jednoczy wspólne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez integrowanie i harmonizowanie działań na rzecz: wzrostu ekonomicznego, równowagi ekologicznej i postępu społecznego [15]

6 4. Podsumowanie Rozwój instrumentów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw to okres głownie ostatnich 30 lat. Mimo wcześniejszych komunikatów płynących ze strony społeczności międzynarodowych, jak w przypadku społecznych aspektów funkcjonowania biznesu ukierunkowanych na jego odpowiedzialność, zawartych w dokumentach wydanych w latach 70 ubiegłego stulecia, ich pojawienie się przypada głównie na lata tuż po zakończeniu konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio, w Od tamtego momentu systematycznie powstają się nowe standardy zarządzania środowiskowego jak: BS7750, ISO 14000, EMAS, Strategie CP aż do 2010 kiedy to pojawia się system ISO związany z CSR. Jednocześnie instrumenty te podlegają ciągłej ewolucji, czego wyraz dają obserwowane zmiany systematycznie publikowanych norm. Narzędzia te, jak pokazuje praktyka ich wdrożeń cieszą się coraz większa popularnością (wyjątek stanowi tu EMAS). Częstokroć w międzynarodowych kontaktach biznesowych stanowią one niejako standard określający poziom biznesowy firmy, a dzięki ich popularyzacji coraz więcej podmiotów gospodarczych wchodzi na trajektorię rozwoju zgodnego z koncepcją rozwoju zrównoważonego. Dzięki nim, firmy ograniczają negatywny wpływ na środowisko i jednocześnie cechują się większa społeczną odpowiedzialności swego funkcjonowania. 5. Literatura: [1] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, EUROPE 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, EUROPEAN COMMISSION, Brussels, , COM(2010) [2] Makuch Ł. Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011 r. s [3] Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz A., Zintegrowane systemy zarządzania jakością środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Teoria i Praktyka. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, Politechnika Białostocka, Białystok 2006 r. s.70. [4] Pochyluk R., Grudowski P., Szymański J., Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14000, EKOKONSULT, Gdańsk 1999 s [5] ( ). [6] ( ). [7] Ejdys J., Kobalińska U., Lulewicz A. Tarasiuk J., Zintegrowane systemy zarządzania, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, Politechnika Białostocka, Białystok 2005 r. s. 70. [8] Regulation (EEC) No 1836/93 of 23 June 1993 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS). [9] ( ). [10] Matuszak-Fleiszman A.: Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010r. [11] rejestr ekon-net ( ). [12] na ( ). [13] ( ). [14] Graczyk. A., Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław [15] Business Strategy for Sustainable Development: Leadership and Accountability for the 90s. IISD, WBCSD Deloitte & Touche, Winnipeg 1992, s.1. [16] ( ). 6

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

2009, 19(91) pp. 71 79 2009, 19(91) s. 71 79

2009, 19(91) pp. 71 79 2009, 19(91) s. 71 79 Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2009, 19(91) pp. 71 79 2009, 19(91) s. 71 79 Wpływ uczestnictwa organizacji w programach lub systemach środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Zarządzanie środowiskowe zgodne z wymaganiami normy ISO 14001 Wprowadzenie Coraz więcej

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02

Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Adam Kowalak Danuta Prądzyńska Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A CHANCE FOR SOCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A CHANCE FOR SOCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 49-62 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.01.2015 Data recenzji/accepted: 15.02.2015/20.03.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Raport z analizy danych zastanych Przygotowany na zlecenie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS WŁADYSŁAWA ŁUCZKA BAKUŁA SKUTKI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013

Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013 ROZWÓJ EUROPEJSKIEGO SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEAN DEVELOPMENT OF ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) IN THE EUROPEAN UNION Justyna SŁONIMIEC, Jakub ŚWITAŁA Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce mgr Agnieszka Szczygielska mgr inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Anna Batorczak Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW Warszawa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy Pod redakcją Ryszarda Walkowiaka Krzysztofa Krukowskiego Olsztyn, 2009 Recenzenci: Małgorzata Juchniewicz, prof UWM

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 POLECA Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 2 Zarządzanie jest obecne w życiu każdego z nas. Zarządzamy, organizując życie rodzinne oraz zawodowe, często w bardzo różnym wymiarze i zakresie. Celem oraz wyróżnikiem

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

ALPY KARPATOM PODRĘCZNIK STANDARDÓW JAKOŚCI PRODUKTÓW LOKALNYCH

ALPY KARPATOM PODRĘCZNIK STANDARDÓW JAKOŚCI PRODUKTÓW LOKALNYCH S t r o n a 1 ALPY KARPATOM PODRĘCZNIK STANDARDÓW JAKOŚCI PRODUKTÓW LOKALNYCH I TURYSTYKI PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU OPRACOWANIE: PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA, KROSNO HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION, BERNO

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r Dialog na regionalnym rynku pracy. Przegląd i analiza możliwych rozwiązań w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ewa Flaszyńska (red.) Lech Antkowiak Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji EMAS - system zarządzania ochroną środowiska w Unii Europejskiej Wprowadzenie W następstwie

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS)

KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 61 Organizacja i Zarządzanie 2013 Dorota JAŹWIŃSKA * KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU

Bardziej szczegółowo