Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Piotr Senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydzia Ekonomiczno-Spoeczny Skala oraz determinanty stosowania systemowego zarzdzania w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, USA, Australii oraz Nowej Zelandii The scale and the determinants of use of the system management in Poland and in the selected countries of the European Union, USA, Australia and New Zealand Streszczenie: Systemowe zarzdzanie, którego jednymi z najwaniejszych elementów s systemy zarzdzania jakoci oraz rodowiskiem, jest w ostatnich latach bardzo popularne, a wymienione systemy nale do najczciej wdraanych na wiecie. Dlatego te w artykule skupiono si na przedstawieniu skali wdraania tych systemów. W artykule przedstawiono efekty oraz korzyci wdraania systemów zarzdzania jakoci i rodowiskiem w przedsibiorstwach w Polsce, USA, Australii oraz Nowej Zelandii. Liczba wdroonych i certyfikowanych systemów zarzdzania jakoci wedug normy ISO 9001 wskazuje na tendencj malejc, czego przyczyn moe by fakt, i organizacje czsto poszukuj rozwiza alternatywnych, które bardziej odpowiadaj profilowi ich dziaalnoci. W literaturze mona zidentyfikowa ponad 50 systemów zarzdzania jakoci branowych i alternatywnych. Ponadto mona wskaza drugi powód, dla którego spada popularno wdraania systemów zarzdzania wedug wymaga standardu ISO 9001, standard ten wymaga cigego doskonalenia, lecz nie daje narzdzi do cigego monitorowania. Wedug danych zawartych w raporcie ISO Survey 2012, zainteresowanie certyfikacj systemów zarzdzania rodowiskiem stanowi perspektyw rozwojow w najbliszych latach w zwizku z rosnc popularnoci i promowaniem ochrony rodowiska wród organizacji midzynarodowych oraz rzdów lokalnych. Sowa kluczowe: efektywno, system zarzdzania jakoci, system zarzdzania rodowiskiem Abstract: The system management, that includes some of: quality and environmental management systems is in the recent years, very popular and these systems are the most deployed in the world. Therefore, the article focuses on the presentation of the scale deployment of these systems. Results and themes of implementing the quality and environment management systems in enterprises in Poland, the USA, Australia and New Zealand were also presented. When the certified quality management system according to ISO 9001 is concerned one could see the downward trend, which may be caused by the fact that organizations often seek alternatives that are more appropriate to profile of their activities. The literature identified more than 50 industry-specific quality management systems and alternatives. In addition, one can specify another

2 108 P. Senkus reason why falling popularity implementation of management systems according to the requirements of ISO 9001, which requires continuous improvement tools, but does not provide for continuous monitoring, According to the data contained in the report ISO Survey 2012, interest in certification of environmental management systems is the prospect for future development in the coming years due to the growing popularity and promotion of environmental protection among international organizations and local governments. Key words: efficiency, quality management system, environmental management system Wstp Organizacje chcc osign strategiczny cel, jakim jest przetrwanie i rozwój, powinny nieustannie podejmowa dziaania majce na celu cige doskonalenie poszczególnych aspektów funkcjonowania. Organizacje coraz powszechniej wdraaj poszczególne systemy zarzdzania, których celem jest koncentracja na aspektach zwizanych z jakoci, rodowiskiem, bezpieczestwem i higien pracy, bezpieczestwem informacji itp. Coraz powszechniej w przedsibiorstwach ronie przekonanie o efektywnoci integracji nastpujcych systemów zarzdzania: jako wedug normy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzdzania jakoci. Wymagania oraz TQM Total Quality Management, rodowisko wedug normy PN-EN ISO 14001:2005/AC:2009 Systemy zarzdzania rodowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania, higiena i bezpieczestwo pracy wedug normy PN-N-18001:2004 Systemy zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy Wymagania, bezpieczestwo ywnoci wedug normy PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego, bezpieczestwo informacji wedug normy PN-ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna Techniki bezpieczestwa Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji Wymagania, cigo dziaania wedug normy BS Specification for business continuity management. Skala wdroenia wybranych systemów zarzdzania Systemy zarzdzania jakoci oraz rodowiskiem s w ostatnich latach bardzo popularne i nale do najczciej wdraanych systemów na wiecie, dlatego te w artykule skupiono si na omówieniu wanie tych systemów. Wedug danych zawartych w raporcie opublikowanym w grudniu 2011 r. ISO Survey 2012 ponad milion ( ) organizacji na wiecie legitymowa- o si posiadaniem certyfikatu na zgodno z wymaganiami midzynarodowego standardu ISO Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

3 Skala oraz determinanty stosowania systemowego zarzdzania w Polsce 109 Najwicej certyfikatów potwierdzajcych wdroenie systemowego zarzdzania jakoci opartego na wymaganiach standardu ISO 9001 na wiecie w poszczególnych krajach na koniec 2011 r. uzyskano w Chinach , nastpnie we Woszech , w Japonii , Hiszpanii oraz w Niemczech Stany Zjednoczone znajduj si na 11 pozycji z liczb , Polska znajduje si na 16 pozycji z liczb , za Australia na 20 pozycji Rysunek 1 przedstawia liczb certyfikatów na zgodno z wymaganiami standardu ISO 9001 w Polsce, w Niemczech, Australii, Nowej Zelandii oraz USA w latach Z analizy wynika, i na koniec 2011 r. w Polsce wydano certyfikaty potwierdzajce zgodno systemu z wymaganiami normy ISO 9001, co stanowi niemal czterokrotny wzrost ich liczby od 2001 r. Z oszacowanego modelu regresji dotyczcego certyfikacji systemów zarzdzania jakoci w Polsce wynika, i corocznie w Polsce ilo certyfikatów wzrastaa do 2009 r. o okoo W 2010 r. zanotowano spadek ich liczby o okoo 4% w porównaniu do 2009 roku, za w 2011 r. o okoo 10% w odniesieniu do 2010 r. Przyczyny malejcej liczby certyfikatów w Polsce s analogiczne jak w przypadku caego wiata. Organizacje czsto poszukuj rozwiza alternatywnych, które bardziej odpowiadaj profilowi ich dziaalnoci i ten fakt wpywa na to, i liczba certyfikatów potwierdzajcych zgodno z wymaganiami standardu ISO 9001 wskazuje rozpoczynajc si tendencj malejc. W literaturze mona zidentyfikowa ponad 50 systemów zarzdzania jakoci branowych i alternatywnych 1. Rysunek 1. Zmiana liczby certyfikatów na zgodno z wymaganiami standardu ISO 9001 w Polsce, w Niemczech, Australii, Nowej Zelandii oraz USA w latach ródo: opracowanie wasne na podstawie The International Organization for Standardization ISO Survey Of Certifications 2011, A. Wysokiska-Senkus, P. Senkus, Systemy zarzdzania w wietle nowych wyzwa. Ewolucja systemów, jako, rodowisko. Rekomendacje stosowania, Wydawnictwo ROI, Warszawa 2013, s ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013

4 110 P. Senkus Liczba certyfikatów systemów zarzdzania jakoci na zgodno z wymaganiami normy ISO 9001 spada szczególnie w Australii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii i w Polsce, ale nie znaczy to, e jako w zarzdzaniu staje si mniej popularnym kierunkiem. Literatura przedmiotu oraz praktyka pokazuje, i coraz bardziej popularne staj si systemy alternatywne, wród których najbardziej cenione stao si TQM. W europejskich firmach bardziej powszechne jest wdroenie ISO 9001 ni TQM, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Brazylii, Kanadzie bardziej popularne jest TQM. Bardzo du popularno odnotowuj systemy zarzdzania rodowiskiem. Najczciej organizacje wdraaj system w oparciu o wymagania normy ISO 14001, jednak naley wskaza, i obecnie na wiecie, w zakresie zarzdzania rodowiskiem, istnieje okoo 30 systemów alternatywnych 2. Obserwujc rozwój certyfikacji systemów zarzdzania rodowiskiem na wiecie mona dostrzec stay wzrost liczby przyznanych certyfikatów na zgodno z wymaganiami midzynarodowego standardu zarzdzania rodowiskiem wedug normy ISO Wedug danych zawartych w raporcie opublikowanym w grudniu 2011 r. ISO Survey 2011 a organizacji na wiecie legitymowao si posiadaniem certyfikatu na zgodno z wymaganiami midzynarodowego standardu ISO Liczba certyfikatów systemu zarzdzania rodowiskiem od 2001 r. do 2011 r. wzrosa ponad 7-krotnie. Od 2001 do 2011 r. mona zaobserwowa cigy wzrost liczby certyfikatów. Z oszacowanego modelu regresji dotyczcego certyfikacji systemów zarzdzania rodowiskiem na wiecie wynika, i corocznie na wiecie ilo certyfikatów ISO wzrasta o okoo Rysunek 2. Zmiana liczby certyfikatów potwierdzajcych spenienie wymaga standardu ISO w Polsce, w Niemczech, Australii, Nowej Zelandii oraz USA w latach ródo: opracowanie wasne na podstawie The International Organization for Standardization ISO Survey of Certifications 2011, A. Wysokiska-Senkus, P. Senkus, Systemy zarzdzania w wietle nowych wyzwa. Ewolucja systemów, jako, rodowisko, Wydawnictwo ROI, Warszawa 2013, s Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

5 Skala oraz determinanty stosowania systemowego zarzdzania w Polsce 111 Rysunek 2 przedstawia zmiany liczby certyfikatów potwierdzajcych spenienie wymaga standardu ISO w Polsce, w Niemczech, Australii, Nowej Zelandii oraz USA w latach w latach Z analizy wynika, i na koniec 2011 r. w Polsce wydano 1900 certyfikaty, co stanowi ponad szeciokrotny wzrost ich liczby od 2001 r. Z oszacowanego modelu regresji dotyczcego certyfikacji systemów zarzdzania rodowiskiem w Polsce wynika, i corocznie ilo certyfikatów ISO wzrasta tam o okoo 164,65. Wedug danych zawartych w raporcie ISO Survey 2012, zainteresowanie certyfikacj systemów zarzdzania rodowiskiem stanowi perspektyw rozwojow w najbliszych latach. Potwierdzeniem tego jest analiza dynamiki certyfikacji systemów w dziesiciu krajach o najwikszej liczbie certyfikatów, w których wydano 75,5% cakowitej liczby certyfikatów potwierdzajcych spenienie wymaga standardu ISO na wiecie. W zakresie najwikszej liczby certyfikatów systemu zarzdzania rodowiskiem na koniec 2011 r. dominuj organizacje z pastw wysoko rozwinitych, wród których mona wyróni: Chiny , Japoni , Wochy , Hiszpani , oraz Wielk Brytani Polska znajdowa- a si w 2011 r. na 19 pozycji z liczb 1900 uzyskanych certyfikatów. Efektywno systemowego zarzdzania W literaturze z zakresu zarzdzania wyodrbniono wiele korzyci, jakie wynikaj z certyfikacji na zgodno z wymaganiami normy ISO Jednak rodzi si pytanie: czy istniej obiektywne dowody na to, i posiadanie certyfikatu potwierdzajcego wdroenie wytycznych zawartych w normie ISO 9001 jest dodatnio zwizane z wynikami finansowymi? Uzumeri 3 stwierdza, e due przedsibiorstwa przemysowe w Stanach Zjednoczonych (np.: DuPont, General Electric i Eastman Kodak) zaczy si domaga posiadania certyfikatu potwierdzajcego zgodno systemu z wymaganiami standardu ISO 9001 od swoich dostawców. Badania nad skutkami finansowymi uzyskania certyfikatu potwierdzajcego wdroenie systemowego zarzdzania jakoci opartego na wymaganiach standardu ISO 9001 przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych przez Anderson School of Management, University of California, Universidad Carlos III de Madrid, R.H. Smith School of Business, University of Maryland. W badaniach tych skupiono si na efektywnoci ekonomicznej notowanych w obrocie publicznym przedsibiorstw, które uzyskay certyfikat potwierdzajcy wdroenie systemowego zarzdzania jakoci opartego na wymaganiach standardu ISO Przedsibiorstwa nalece do brany komputerowej dowiadczyy znaczcej poprawy wskanika ROA, czciowo pod wpywem wzrostu sprzeday, a czciowo przez wzgldny spadek kosztów. Wyniki bada dla przemysu chemicznego wskazuj, e proces certyfikacji systemu zarzdzania jakoci doprowadzi do poprawy ROA, przede 3 M.V. Uzumeri, ISO 9000 and other meta-standards: principles for management practice? Academy of Management Executive 11, 1997, s ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013

6 112 P. Senkus wszystkim poprzez zwikszenie wydajnoci. Podobnie w przemyle elektrycznym i elektronicznym zbadano, i w firmach bez certyfikatów nastpi duy spadek wskanika ROA, natomiast w firmach z wdroonymi systemami wskanik ten ksztatowa si mniej wicej na staym poziomie 4. Autorzy bada dochodz do wniosku, e proces certyfikacji systemu zarzdzania jakoci ugruntowuje lub wprowadza inne dobre praktyki zarzdzania, które bezporednio wpywaj na popraw wskaników ekonomicznych. Pozytywne efekty w odniesieniu do wskaników ekonomicznych byy obserwowane rok po wdroeniu, a w niektórych przypadkach sam proces przygotowania si do certyfikacji sta si impulsem do poprawy efektywnoci ekonomicznej organizacji. We wszystkich przeprowadzonych przez autorów bada analizach odnotowana zostaa znaczca poprawa wskanika ROA 5. Wedug Sun 6 w europejskich firmach bardziej powszechne jest wdro- enie ISO 9001 ni TQM, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Brazylii, Kanadzie bardziej popularne jest TQM. Beattie i Sohals przeprowadzili badania w 50 australijskich przedsibiorstwach. W wyniku przeprowadzonych bada dowiedziono, i 25% firm nie mogo zidentyfikowa korzyci strategicznych i zaledwie 4% wskazao na korzy wdroenia standardu ISO 9001 w postaci poprawy ich rentownoci po certyfikacji 7. Podobnie Shams-ur w Australii zauway nieznaczne rónice we wskazanych przez organizacje korzyciach w maych i rednich przedsibiorstwach 8. New Zealand Organisation for Quality, University of Canterbury, College of Business and Economics przeprowadzili badania wród organizacji, które posiadaj wdroone systemy zarzdzania jakoci w Australii i Nowej Zelandii. Przedsibiorstwa, które posiaday wdroone systemy zarzdzania jakoci wród najwaniejszych klientów wskazay nastpujce kraje: Nowa Zelandia, Australia, Azja, Europa i Ameryka Pónocna. Badania pokazuj, jak wane jest posiadanie certyfikatu dla klientów zlokalizowanych na terenie poszczególnych krajów. Z bada wynika, i niewielka grupa klientów zagranicznych stawiaa wymóg wdroenia i certyfikacji SZJ. Przeprowadzone badania byy prób odpowiedzi na pytanie: czy posiadanie certyfikowanego systemu zarzdzania jakoci stanowi determinant osignicia sukcesu organizacji, wikszo 48% respondentów wskazaa na znaczc rol wdroenia systemu zarzdzania jakoci w osigniciu sukcesu organizacji. 4 A. Wysokiska-Senkus, Doskonalenie systemowego zarzdzania w kontekcie sustainability, Difin, Warszawa 2013, s C.J. Corbett, M.J. Montes-Sancho, D.A. Kirsch, The Financial Impact of ISO 9000 Certification in the United States: An Empirical Analysis, Management Science 51, (7), 2005, s H. Sun, The pattern of implementing TQM versus ISO 9000 at the beginning of the 1990s, International Journal of Quality & Reliability Management 16, no. 3, 1999, s K.R. Beattie, A.S. Sohal, Implementing ISO 9000: a study of its benefits among Australian organizations, Total Quality Management 10 (1), 1999, s R. Shamsur, A comparative study of TQM practice and organizational performance of SMEs with and without ISO 9000 certification, International Journal of Quality and Reliability Management 18(1), 2001, s Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

7 Skala oraz determinanty stosowania systemowego zarzdzania w Polsce 113 Badania wykazay, e do najwaniejszych determinantów wdroenia SZJ mona zaliczy: popraw jakoci, znaczenie marketingowe, popraw wizerunku organizacji oraz nacisk ze strony klientów. Wród ankietowanych przedsibiorstw w Nowej Zelandii rednio 40-60% wszystkich pracowników uczestniczyo w szkoleniach dotyczcych systemu zarzdzania jakoci wedug normy ISO 9001, natomiast w Kanadzie czy USA wikszo przedsibiorstw raportuje, i % pracowników uczestniczyo w szkoleniu dotyczcym wymaga normy ISO Wród najwaniejszych powodów, które przyczyniy si do wdroenia SZJ wedug normy ISO 9000 naley zaliczy oczekiwanie wpywu: na popraw jakoci, efekt marketingowy, popraw wizerunku organizacji oraz naciski ze strony klientów. Badane organizacje oceniy ogólne korzyci z wdroenia SZJ wg ISO 9000, 5% organizacji wskazao, i osigaj bardzo znaczce korzyci z wdroenia SZJ, 36% znaczne korzyci, 42% rednie korzyci (rysunek 3). Rysunek 3. Ocena korzyci z wdroenia SZJ wg ISO 9000 w Australii i Nowej Zelandii ródo: P. Castka, Michaela A. Balzarova, J. Kenny, Survey of ISO 9000 users in New Zealand drivers and benefits. A descriptive analysis, University of Canterbury, Tabela 1 prezentuje najwaniejsze korzyci wynikajce z wdroenia SZJ wedug ISO 9000 w Polsce oraz w Nowej Zelandii. Wród najwaniejszych korzyci w Nowej Zelandii wedug bada przeprowadzonych przez: Castka, Balzarova Michaela, Kenny, na szczególn uwag zasuguj: poprawa wewntrznych procedur, poprawa jakoci, zwikszenie satysfakcji klientów oraz poprawa wizerunku organizacji, najmniej wane okazay si: wpyw systemu na popraw stosunków z lokalnymi spoecznociami, redukcja kosztów, poprawa stanu rodowiska 9. W Polsce wród najwaniejszych korzyci, wedug bada przeprowadzonych przez autorów artykuu, wskazano: wpyw na doskonalenie proce- 9 P. Castka, Michaela A., Balzarova, J. Kenny, Survey of ISO 9000 users in New Zealand drivers and benefits. A descriptive analysis, University of Canterbury, ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013

8 114 P. Senkus sów, poprawa wizerunku organizacji, posiadanie skutecznego narzdzia wspomagajcego zarzdzanie 10. Tabela 1. Korzyci z wdroenia SZJ wg ISO 9000 w Nowej Zelandii i w Polsce Nowa Zelandia Polska Poprawa stosunków z lokalnymi spoecznociami Redukcja kosztów 12 9 Poprawa stanu rodowiska 11 - Utrzymanie/zwikszenie mary zysku 10 - Wzrost udziau w rynku 9 10 Wzrost lojalnoci pracowników 8 11 Wzrost wydajnoci 7 12 Poprawa stosunków z wadzami lokalnymi 6 - Wzrost terminowoci dostaw do klientów 5 - Poprawa wizerunku organizacji 4 2 Zwikszenie satysfakcji klientów 3 8 Poprawa jakoci 2 4 Poprawa wewntrznych procedur 1 - Doskonalenie procesów - 1 Posiadanie skutecznego narzdzia wspomagajcego zarzdzanie - 3 Usprawnienie przepywu informacji wewntrz organizacji - 5 Doskonalenie relacji z klientami - 6 Wzrost efektywnoci gospodarowania zasobami organizacji - 7 ródo: opracowanie wasne na podstawie: Castka P., Balzarova Michaela A., Kenny J., Survey of ISO 9000 users in New Zealand drivers and benefits. A descriptive analysis, University of Canterbury, 2006; Wysokiska-Senkus A., Senkus P., Systemy zarzdzania w wietle nowych wyzwa. Systemy zarzdzania w wietle bada empirycznych, rekomendacje stosowania, Wydawnictwo ROI, Warszawa Efektywno systemów zarzdzania rodowiskiem jest zagadnieniem niezwykle interesujcym i, podobnie jak w przypadku systemów zarzdzania jakoci, istniej dwa skrajne stanowiska w tej kwestii. W myl pierwszego stanowiska istnieje szereg dowodów, które wskazuj, e organizacje mog osign wiele korzyci z wdroenia systemu zarzdzania rodowiskiem, za drugie skania si ku twierdzeniu, e wprowadzenie standardu generuje wycznie koszty. Cohen i inni 11 przeprowadzili badania na próbie 500 przedsibiorstw amerykaskich, usytuowanych na licie Standard & Poor (S&P 500 jest indeksem, w skad którego wchodzi 500 firm o najwikszej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ), które publikuj raporty rodowiskowe. Gówne wnioski z bada wskazuj, i grupa przedsibiorstw 10 A. Wysokiska-Senkus, P. Senkus, Systemy zarzdzania w wietle nowych wyzwa. Systemy zarzdzania w wietle bada empirycznych, rekomendacje stosowania, Wydawnictwo ROI, Warszawa M. Cohen, S. Fenn, J. Naimon, Environmental and Financial Performance: Are They Related? Working Paper. Vanderbilt University, Nashville Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

9 Skala oraz determinanty stosowania systemowego zarzdzania w Polsce 115 charakteryzujcych si mniejszym wpywem na rodowisko osigaa lepsze wyniki ekonomiczne (jednak rónice nie byy znaczne). Hamilton 12 przeprowadzi badania na grupie 463 amerykaskich przedsibiorstw. Z bada wynikao, i nastpi znaczny spadek emisji dziennej TRI (Toxic Release Inventory) po wprowadzeniu systemu. Klassen i McLaughlin 13 przeprowadzili badania w przedsibiorstwach amerykaskich, które posiaday nagrody rodowiskowe oraz w tych, które ich nie posiaday. Gówne wnioski z bada wskazuj, i przedsibiorstwa, które posiadaj nagrody rodowiskowe, osigaj wysz warto wyceny rynkowej. Hart i Ahuja 14 przeanalizowali 127 przedsibiorstw amerykaskich, usytuowanych na licie Standard & Poor. Z przeprowadzonych bada wynikao, i przedsibiorstwa, która podejmoway dziaania zwizane z zapobieganiem zanieczyszczeniom, osigay lepsze wyniki w okresie 1 2 lat w zakresie emisji, w oparciu o TRI z IRRC (Investor Responsibility Research Center), natomiast wzrost ROE by dostrzegalny, ale w duszym okresie. Klassen and McLaughlin 15 opar swoje badania na grupie 69 przedsibiorstw amerykaskich z przemysu meblowego. Badania wykazay pozytywny i znaczcy wpyw systemu zarzdzania rodowiskiem na efektywno produkcji. Russo i Fouts 16 przeprowadzili badania wród 243 przedsibiorstw amerykaskich z rónych bran. Dokonali oceny rodowiskowej, analizy zgodnoci, wydatków, iloci odpadów oraz ROA. Grupa przedsibiorstw, która podejmowaa dziaania rodowiskowe, osigaa wysz warto wskanika ROA. Cordeiro i Sarkis 17 przeprowadzili badania na grupie 523 amerykaskich przedsibiorstw. Z przeprowadzonych bada wynikao, i im wiksza wydajno rodowiskowa, tym mniejszy wzrost przychodów przypadajcych na jedn akcj. Judge i Douglas 18 badania przeprowadzili wród 196 przedsibiorstw amerykaskich (World Environmental Directory). Gówne wnioski z bada wskazyway pozytywny i znaczcy wpyw integracji rodowiskowej na efektywno ekonomiczn. 12 J. Hamilton, Pollution as news: media and stock market reactions to the Toxics Release Inventory Data, Journal of Environmental Economics and Management 28, 1995, s R. Klassen, C. McLaughlin, The impact of environmental management on firm performance, Management Science 42, 1996, s S. Hart, G. Ahuja, Does it pay to be green? An empirical examination of the relationship between emission reduction and firm performance, Business Strategy and the Environment 5, 1996, s R. Klassen, C. McLaughlin, The impact of environmental management on firm performance, Management Science 42, 1996, s M. Russo, P. Fouts, A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability, Academy of Management Journal 40, 1997, s J. Cordeiro, J. Sarkis, Environmental pro-activism and firm performance: evidence from security analyst earnings forecasts, Business Strategy and the Environment 6, 1997, s W. Judge, T. Douglas, Performance implications of incorporating natural environmental issues into the strategic planning process: an empirical assessment, Journal of Management Studies 35, 1998, s ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013

10 116 P. Senkus Khanna i Damon 19 przeprowadzili badania wród 123 amerykaskich przedsibiorstw z przemysu chemicznego, z których wynika negatywny wpyw wdroenia programu na wskanik ROI. Christmann 20 przeprowadzi badania na grupie 88 przedsibiorstw amerykaskich z przemysu chemicznego. Badania potwierdziy pozytywny i znaczcy wpyw technologii zapobiegajcych zanieczyszczeniom na obni- enie kosztów produkcji. Wagner i inni 21 analizowali funkcjonowanie 37 przedsibiorstw europejskich z przemysu papierniczego (Niemcy, Wochy, Wielka Brytania, Holandia). Z bada wynika negatywny wpyw wydajnoci ekologicznej na wskanik ROCE. Nie dostrzeono znaczcego wpywu na pozostae wskaniki efektywnoci ekonomicznej ROS i ROE. Menguc and Ozanne 22 przeanalizowali zmienne ekonomiczne i rodowiskowe 140 australijskich przedsibiorstw produkcyjnych. Badano nastpujce zmienne rodowiskowe: wysoki stopie orientacji przedsibiorstw na rodowisko naturalne NEO (natural environment orientation) rozumiany w trzech wymiarach: przedsibiorczo, spoeczna odpowiedzialno biznesu, zaangaowanie w rozwój rodowiska naturalnego. Badane zmienne efektywnoci ekonomicznej byy nastpujce: udzia w rynku, wzrost sprzeday, warto zysku. Sformuowano nastpujce wnioski z bada: NEO (natural environment orientation) ma pozytywny wpyw na warto zysku po opodatkowaniu i udzia w rynku, natomiast nie przekada si na wzrost sprzeday. Wagner i inni 23 zakresem bada objli przedsibiorstwa z czterech krajów europejskich nalecych do sektora celulozowo-papierniczego. Z bada wynikay nastpujce wnioski: odnotowano negatywny zwizek midzy wdroeniem systemu zarzdzania rodowiskiem a badanymi wskanikami ekonomicznymi (ROCE, ROE, ROS) i niewielki wpyw na podstawowe zmienne rodowiskowe (poziom zuycia wody i energii, emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu, COD Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu Chemical Oxygen Demand). 19 M. Khanna, L. Damon, EPAs Voluntary 33/50 Program: impact on toxic releases and economic performance of firms, Journal of Environmental Economics and Management 37, 1999, s P. Christmann, Effects of best practices of environmental management on cost advantage: the role of complementary assets, Academy of Management Journal 43, 2000, s M. Wagner, N. Van Phu, T. Azomahou, W. Wehrmeyer, The relationship between the environmental and economic performance of firms: an empirical analysis of the European paper industry. Corporate Social-Responsibility and Environmental Management 9, 2002, s B. Menguc, L. Ozanne, Challenges of the green imperative : a natural resource-based approach to the environmental orientation business performance relationship, Journal of Business Research 58, 2005, s M. Wagner, How to reconcile environmental and economic performance to improve corporate sustainability: corporate environmental strategies in the European paper industry, Journal of Environmental Management 76, 2005, s Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

11 Skala oraz determinanty stosowania systemowego zarzdzania w Polsce 117 Podsumowanie W literaturze z zakresu zarzdzania wyodrbniono wiele korzyci, jakie wynikaj z wdroenia systemowego zarzdzania. Sukces przedsibiorstwa moe zalee od wdroenia i utrzymania systemu zarzdzania, stworzonego w celu cigego doskonalenia funkcjonowania przez uwzgldnienie potrzeb wszystkich zainteresowanych stron. Bardzo wanym czynnikiem, który wpywa na wzrost efektywnoci systemowego zarzdzania jest zaangaowanie i wiodc rol najwyszego kierownictwa oraz motywacja i zaangaowanie pracowników 24. Systemy zarzdzania su wskazaniu sabych miejsc w organizacji, ograniczaj niestabilno systemu, s narzdziem ograniczania zmiennoci kontrolowanej i niekontrolowanej oraz wpywaj istotnie na doskonalenie procesu zarzdzania w analizowanych przedsibiorstwach. Dlatego te systemowe zarzdzanie, którego jednymi z najwaniejszych elementów s systemy zarzdzania jakoci oraz rodowiskiem, jest w ostatnich latach bardzo popularne, a wymienione systemy nale do najczciej wdraanych na wiecie. Bibliografia Beattie K.R., Sohal A.S., Implementing ISO 9000: a study of its benefits among Australian organizations, Total Quality Management 10 (1), Christmann P., Effects of best practices of environmental management on cost advantage: the role of complementary assets, Academy of Management Journal 43, Cohen M., Fenn S., Naimon J., Environmental and Financial Performance: Are They Related? Working Paper. Vanderbilt University, Nashville Corbett C.J., Montes-Sancho M.J., Kirsch D.A., The Financial Impact of ISO 9000 Certification in the United States: An Empirical Analysis, Management Science 51, (7), Cordeiro J., Sarkis J., Environmental pro-activism and firm performance: evidence from security analyst earnings forecasts, Business Strategy and the Environment 6, Hamilton J., Pollution as news: media and stock market reactions to the Toxics Release Inventory Data, Journal of Environmental Economics and Management 28, Hart S., Ahuja G., Does it pay to be green? An empirical examination of the relationship between emission reduction and firm performance, Business Strategy and the Environment 5, A. Wysokiska-Senkus, P. Senkus, Integracja systemów zarzdzania. Motywy oraz ramy wdraania, [w:] Metody zarzdzania zintegrowanego, E. Skrzypek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie, 2012, s ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013

12 118 P. Senkus Judge W., Douglas T., Performance implications of incorporating natural environmental issues into the strategic planning process: an empirical assessment, Journal of Management Studies 35, Khanna M., Damon L., EPAs Voluntary 33/50 Program: impact on toxic releases and economic performance of firms, Journal of Environmental Economics and Management 37, Klassen R., McLaughlin C., The impact of environmental management on firm performance, Management Science 42, Menguc B., Ozanne L., Challenges of the green imperative : a natural resource-based approach to the environmental orientation business performance relationship, Journal of Business Research 58, Russo M., Fouts P., A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability, Academy of Management Journal 40, Shamsur R., A comparative study of TQM practice and organizational performance of SMEs with and without ISO 9000 certification, International Journal of Quality and Reliability Management 18(1), Sun H., The pattern of implementing TQM versus ISO 9000 at the beginning of the 1990s, International Journal of Quality & Reliability Management 16, no. 3, Uzumeri M.V., ISO 9000 and other meta-standards: principles for management practice? Academy of Management Executive 11, Wagner M., Van Phu N., Azomahou T., Wehrmeyer W., The relationship between the environmental and economic performance of firms: an empirical analysis of the European paper industry. Corporate Social- Responsibility and Environmental Management 9, Wagner M., How to reconcile environmental and economic performance to improve corporate sustainability: corporate environmental strategies in the European paper industry, Journal of Environmental Management 76, Wysokiska-Senkus A., Senkus P., Systemy zarzdzania w wietle nowych wyzwa. Ewolucja systemów, jako, rodowisko. Rekomendacje stosowania, Wydawnictwo ROI, Warszawa Wysokiska-Senkus A., Senkus P., Integracja systemów zarzdzania. Motywy oraz ramy wdraania, [w:] Metody zarzdzania zintegrowanego, red. Skrzypek E., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie, Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych rodowisku L I F E I I I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku Przyk!ady innowacyjnego podej"cia do poprawy efektywno"ci "rodowiskowej europejskich przedsi#biorstw KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 Jakub Marsza ek, Anetta Kuna-Marsza ek ** ZARZ DZANIE RODOWISKOWE W KONTEK CIE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW 1.

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS WŁADYSŁAWA ŁUCZKA BAKUŁA SKUTKI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse:

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN SCIENTIFIQUE DE L UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE LODZ НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ЛОДЗИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Bardziej szczegółowo

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Barbara

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METOD I NARZĘDZI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY SPOŻYWCZEJ

WYKORZYSTANIE METOD I NARZĘDZI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY SPOŻYWCZEJ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 1 (86), 204 216 PIOTR KAFEL, TADEUSZ SIKORA WYKORZYSTANIE METOD I NARZĘDZI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY SPOŻYWCZEJ S t r e s z c z e n i e

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(21) 2011, 125-133 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA. ZALETY I WADY ORAZ TRUDNOŚCI I PORADY PODCZAS WDRAŻANIA Aneta Wysokińska-Senkus

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju Emilia den

Bardziej szczegółowo

OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil

OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1 Anna Ujwary-Gil Artykuł ukazał si w: Ujwary-Gil A., Ocena metody KCE TM wnioski z przeprowadzonych bada, Przegld Organizacji 2008, nr 11, s. 39-42.

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA WST P Powszechno i masowo stosowania kredytu handlowego (inaczej kupieckiego,

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie ZARZDZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH BOGDAN NOGALSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy AGNIESZKA SZPITTER ZBIGNIEW KREFT Uniwersytet Gdaski Streszczenie

Bardziej szczegółowo