Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym"

Transkrypt

1 Projekt Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym opracowany pod kierunkiem prof. dr hab. Gertrudy Krystyny Świderskiej przez zespół w składzie: Wioletta Baran Mariusz Karwowski Gertruda Krystyna Świderska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2013

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt partnerski Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Ministerstwa Zdrowia pt.: Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ Koordynacja projektu Mariusz Karwowski Redakcja naukowa Gertruda Krystyna Świderska Redakcja merytoryczna Monika Raulinajtys-Grzybek Ministerstwo Zdrowia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego ul. Miodowa 15, Warszawa tel.: (22) , fax: (22) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Rachunkowości Menedżerskiej ul. Rakowiecka 24, budynek A, pok. 329, Warszawa tel.: (22) , , fax: (22) Copyright by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez zgody wydawcy zabronione. Wydanie II ISBN Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza Warszawa, al. Niepodległości 162 Koncepcja graficzna i projekt okładki Małgorzata Przestrzelska, Martyna Kozieł Skład i łamanie GAMP Aktualizacja składu Łukasz Gągulski Druk i oprawa EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Spółka Jawna Zamówienie 135/VII/13

3 Spis treści 1. WSTĘP ZESPÓŁ 4 KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM I ICH ROZLICZENIE Wprowadzenie Ustalenia szczegółowe Konto 400 Amortyzacja Konto 401 Zużycie materiałów i energii Konto 402 Usługi obce Konto 403 Podatki i opłaty Konto 404 Wynagrodzenia Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe Konto 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych ZESPÓŁ 5 KOSZTY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM I ICH ROZLICZENIE Wprowadzenie Ustalanie kosztów poszczególnych kategorii kosztów prostych na kontach kosztów działalności podstawowej Ustalenia szczegółowe Konta Koszty działalności podstawowej Konto 530 Koszty działalności pomocniczej Konto 550 Koszty ogólnego zarządu Konto 580 Rozliczenie kosztów działalności ZESPÓŁ 6 KOSZTY NIEZAKOŃCZONYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Wprowadzenie Ustalenia szczegółowe Konto 603 Koszty niezakończonych świadczeń opieki zdrowotnej Konto 641 Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów Konto 645 Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych Konto 646 Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z innych tytułów plan kont.indd :22:55

4 5. ZESPÓŁ 7 KOSZTY ZWIĄZANE Z OSIĄGNIĘCIEM PRZYCHODÓW ORAZ KOSZT PODATKU DOCHODOWEGO Wprowadzenie Ustalenia szczegółowe Konta Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej ośrodków działalności podstawowej Konto 731 Koszt własny sprzedanych usług działalności pomocniczej Konto 741 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Konto 751 Koszty finansowe Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne Konto 771 Straty nadzwyczajne Konto 781 Podatek dochodowy od osób prawnych Konto 790 Obroty wewnętrzne Konto 791 Koszt obrotów wewnętrznych ZAŁĄCZNIKI SPIS TABEL SPIS SCHEMATÓW plan kont.indd :22:55

5 1. WSTĘP Obowiązek posiadania przez zakłady opieki zdrowotnej zakładowego planu kont wynika z art. 10 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). Zakładowy plan kont obejmuje: usystematyzowany wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, powiązanie kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej. W skład zakładowego planu kont wchodzą konta syntetyczne i analityczne, które są grupowane w następujących dziewięciu zespołach 1 : zespół 0 Aktywa trwałe zespół 1 Inwestycje krótkoterminowe zespół 2 Rozrachunki i roszczenia zespół 3 Materiały i towary zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie zespół 5 Koszty w układzie kalkulacyjnym i ich rozliczenie zespół 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem zespół 8 Kapitał (fundusz) własny, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy W tabeli 1.1 wymieniono grupy kont występujących w poszczególnych zespołach. Grupy kont będące przedmiotem niniejszego wzorcowego planu kont zaznaczono pogrubioną czcionką. 1 Na podstawie: G.K. Świderska (red.), Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, MAC Consulting/ Wolters Kluwer Polska, Kraków plan kont.indd :22:55

6 Tabela 1.1. Zespoły kont wykorzystywane we wzorcowym planie kont dla ZOZ Numer i nazwa zespołu Grupy kont występujących w danym zespole 0 Aktywa trwałe 1. Środki trwałe (wartość początkowa, umorzenie, odpisy z tytułu utraty wartości) 2. Środki trwałe w budowie, w tym odpisy z tytułu utraty wartości 3. Wartości niematerialne i prawne (wartość początkowa, umorzenie, odpisy z tytułu utraty wartości) 4. Zaliczki na środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne 5. Inwestycje długoterminowe (inwestycje w nieruchomości, udziały i akcje, inne papiery wartościowe) 6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7. Środki trwałe dzierżawione i leasingowane oraz grunty w wieczystym użytkowaniu (konta pozabilansowe) 1 Inwestycje krótkoterminowe 2 Rozrachunki i roszczenia 1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych instytucji finansowych 2. Inne inwestycje krótkoterminowe (krótkoterminowe inwestycje w udziały i akcje, inne papiery wartościowe) 1. Rozrachunki z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, w tym rozrachunki z odbiorcami świadczeń opieki zdrowotnej (Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, inne) oraz z tytułu realizacji projektów Unii Europejskiej 2. Odpisy aktualizujące należności 3. Rozrachunki publicznoprawne 4. Rozrachunki z pracownikami 5. Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych 6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 7. Zobowiązania z tytułu leasingu 8. Rozrachunki wewnątrzzakładowe i inne, np. z właścicielami, rozliczenia nadwyżek, niedoborów i szkód 9. Należności i zobowiązania warunkowe (konta pozabilansowe) 3 Materiały i towary 1. Rozliczenia zakupu materiałów (w tym leków), towarów, usług i energii obcej oraz zakupów dotyczących środków trwałych oraz środków trwałych w budowie 2. Zapasy materiałów (w tym leków) oraz towarów znajdujących się w magazynach własnych i obcych 3. Odpisy aktualizujące wartość materiałów i towarów 4. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów 5. Przechowywane zapasy obce (konta pozabilansowe) 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 5 Koszty w układzie kalkulacyjnym i ich rozliczenie 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe 1. Koszty proste związane z podstawową działalnością operacyjną grupowane według rodzajów 2. Rozliczenie kosztów rodzajowych 1. Koszty w układzie kalkulacyjnym i funkcjonalnym 1. Produkty gotowe 2. Koszty niezakończonych świadczeń opieki zdrowotnej 3. Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów 4. Odpisy aktualizujące wartość produktów 5. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów 6. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych oraz innych świadczeń 7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 6 plan kont.indd :22:55

7 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem 8 Kapitał (fundusz) własny, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy 1. Przychody z tytułu sprzedaży produktów (w tym świadczeń opieki zdrowotnej), w podziale na ośrodki kosztów i według źródeł finansowania 2. Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej ośrodków kosztów działalności podstawowej 3. Koszt własny sprzedanych usług ośrodków kosztów działalności pomocniczej 4. Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów 5. Wartość sprzedanych materiałów i towarów 6. Przychody finansowe 7. Koszty finansowe 8. Pozostałe przychody operacyjne 9. Pozostałe koszty operacyjne 10. Zyski nadzwyczajne 11. Straty nadzwyczajne 12. Podatek dochodowy 13. Obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych 1. Kapitał (fundusz) własny 2. Fundusze specjalne 3. Rezerwy (z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz pozostałe) 4. Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego 5. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego Źródło: Opracowanie własne na podstawie G.K. Świderska (red.), Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, MAC Consulting/ Wolters Kluwer Polska, Kraków Przedmiotem niniejszego wzorcowego planu kont są zasady ewidencji kosztów w systemie finansowo-księgowym, który powinien stanowić jeden z trzech elementów kompletnego systemu rachunku kosztów zakładów opieki zdrowotnej, obok informacji medycznych o pacjentach oraz modułu kontrolingowego. W systemie finansowo-księgowym odbywa się identyfikacja i gromadzenie kosztów faktycznie poniesionych. Celem ewidencji kosztów jest przede wszystkim zapewnienie możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego. Dodatkowym zadaniem systemu finansowo-księgowego, istotnym z punktu widzenia koncepcji rachunku kosztów dla ZOZ, jest uzyskanie informacji niezbędnych do ustalenia kosztów zasobów. Odbywa się to poprzez wprowadzenie dodatkowego poziomu analitycznego na kontach kosztów działalności podstawowej w ramach kategorii kosztów 2. Ewidencja kosztów w niniejszym zakładowym planie kont odbywa się na następujących kontach syntetycznych: Konto 400 Amortyzacja Konto 401 Zużycie materiałów i energii Konto 402 Usługi obce Konto 403 Podatki i opłaty Konto 404 Wynagrodzenia Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 Patrz szerzej podrozdział plan kont.indd :22:56

8 Konto 409 Pozostałe koszty Konto 490 Rozliczenie kosztów Konto 500 Koszty działalności podstawowej Koszty podstawowej opieki zdrowotnej Konto 501 Koszty działalności podstawowej Koszty poradni specjalistycznych oraz oddziałów jednego dnia Konto 502 Koszty działalności podstawowej Koszty ośrodków (zespołów) opieki pozaszpitalnej Konto 503 Koszty działalności podstawowej Koszty opieki doraźnej Konto 504 Koszty działalności podstawowej Koszty oddziałów szpitalnych Konto 505 Koszty działalności podstawowej Koszty zakładów opiekuńczoleczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych Konto 506 Koszty działalności podstawowej Koszty jednostek lecznictwa uzdrowiskowego Konto 507 Koszty działalności podstawowej Koszty pracowni diagnostycznych Konto 508 Koszty działalności podstawowej Koszty pracowni protetycznych, środków pomocniczych, krwi i tkanek Konto 509 Koszty działalności podstawowej Koszty innych komórek działalności medycznej w zakładach opieki zdrowotnej Konto 530 Koszty działalności pomocniczej Konto 550 Koszty ogólnego zarządu Konto 580 Rozliczenie kosztów działalności Konto 603 Koszty niezakończonych świadczeń opieki zdrowotnej Konto 641 Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów Konto 645 Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych Konto 646 Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z innych tytułów Konto 710 Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej Koszty podstawowej opieki zdrowotnej Konto 711 Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej Koszty poradni specjalistycznych oraz oddziałów jednego dnia Konto 712 Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej Koszty ośrodków (zespołów) opieki pozaszpitalnej Konto 713 Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej Koszty opieki doraźnej Konto 714 Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej Koszty oddziałów szpitalnych Konto 715 Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej Koszty zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych 8 plan kont.indd :22:56

9 Konto 716 Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej Koszty jednostek lecznictwa uzdrowiskowego Konto 717 Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej Koszty pracowni diagnostycznych Konto 718 Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej Koszty pracowni protetycznych, środków pomocniczych, krwi i tkanek Konto 719 Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej Koszty innych komórek działalności medycznej w zakładach opieki zdrowotnej Konto 731 Koszt własny sprzedanych usług działalności pomocniczej Konto 741 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Konto 751 Koszty finansowe Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne Konto 771 Straty nadzwyczajne Konto 781 Podatek dochodowy Konto 790 Obroty wewnętrzne Konto 791 Koszt obrotów wewnętrznych Każde konto syntetyczne posiada trzycyfrowy symbol, a pierwsza cyfra oznacza numer zespołu konta. Konta zespołów 4, 5 i 7 są uwzględniane przy ustalaniu wyniku finansowego. Na koniec okresu salda tych kont przenoszone są na konto w zespole 8 Wynik finansowy, ewentualnie na konto 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych. Salda kont zespołu 6 przenoszone są do bilansu. Jednak z uwagi na ich ścisły związek z ewidencją kosztów oraz uwzględnianie przy ustalaniu zmiany stanu produktów w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat, konta zespołu 6 zostały również omówione we wzorcowym planie kont 3. W zespole 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie ewidencjonowane są koszty proste według rodzaju, które zostały poniesione w danym okresie sprawozdawczym, jednak niekoniecznie dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego, odnoszące się do działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu w zakładzie opieki zdrowotnej. Z punktu widzenia potrzeb sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym niezbędne jest uzyskanie informacji o następujących kosztach według rodzaju: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe. 3 Szerzej podrozdział plan kont.indd :22:56

10 Szczegółowe zasady ewidencji kosztów w zespole 4 zostały opisane w rozdziale 2. W zespole 5 Koszty w układzie kalkulacyjnym i ich rozliczenie ewidencjonowane są koszty w podziale na poszczególne rodzaje działalności: podstawowej, pomocniczej, ogólnego zarządu. Pierwszym poziomem analitycznym kont kosztów działalności podstawowej, pomocniczej oraz ogólnego zarządu są ośrodki kosztów występujące w ramach poszczególnych działalności. W przypadku kont kosztów działalności podstawowej drugim poziomem analitycznym są kategorie kosztów 4. Celem ewidencji kosztów w podziale na kategorie kosztów jest dostarczenie informacji niezbędnych do ustalenia kosztów zasobów ekonomicznych. Koszty ośrodków działalności pomocniczej oraz ogólnego zarządu nie są grupowane według kategorii kosztów, ponieważ w koncepcji rachunku kosztów dla ZOZ na tych poziomach działalności nie są ustalane koszty zasobów ekonomicznych. Trzecim poziomem analitycznym kont kosztów działalności podstawowej oraz drugim poziomem analitycznym kont kosztów działalności pomocniczej oraz ogólnego zarządu są pozycje rodzajowe kosztów. Szczegółowe zasady ewidencji kosztów w zespole 5 zostały opisane w rozdziale 3. Poziomy analityczne zespołu 5 zostały zaprezentowane na schematach , natomiast szczegółowy wykaz kont analitycznych znajduje się w tabelach 3.6, W zespole 6 Koszty niezakończonych świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są koszty niezakończonych świadczeń opieki zdrowotnej oraz czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ustalenie kosztów niezakończonych świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów jest istotne z punktu widzenia konieczności zachowania zasady współmierności oraz prawidłowego ustalenia wyniku finansowego. Szczegółowe zasady ewidencji kosztów w zespole 6 zostały opisane w rozdziale 4. W zespole 7 Koszty związane z osiągnięciem przychodów oraz koszt podatku dochodowego ewidencjonowane są koszty kształtujące wynik finansowy zakładu opieki zdrowotnej osiągnięty w danym okresie sprawozdawczym, w szczególności: koszt wytworzenia sprzedanych produktów (koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej ośrodków kosztów działalności podstawowej oraz koszt własny sprzedanych usług ośrodków kosztów działalności pomocniczej), występujący przy sporządzaniu wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat, wartość sprzedanych towarów i materiałów, 4 Patrz szerzej podrozdział plan kont.indd :22:56

11 koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne, straty nadzwyczajne, podatek dochodowy, obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych. Ustalenie kosztu wytworzenia sprzedanych produktów, wartości sprzedanych towarów i materiałów, kosztów finansowych, pozostałych kosztów operacyjnych, strat nadzwyczajnych oraz kosztu podatku dochodowego jest istotne z punktu widzenia sporządzenia rachunku zysków i strat. Z punktu widzenia kosztów podstawowej działalności operacyjnej niezbędne jest uzyskanie informacji o koszcie własnym sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej w podziale na poszczególne ośrodki działalności podstawowej oraz w podziale na odbiorców świadczeń opieki zdrowotnej (Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, inni). Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej ustalany jest na kontach poprzez przeniesienie w pierwszej kolejności z konta 580 Rozliczenie kosztów działalności planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, których wysokość ustalana jest w module kontrolingowym. Następnie na konta przeksięgowywane są koszty gotowości, koszty niewykorzystanych zasobów oraz odchylenia między kosztem planowanym a kosztem faktycznie poniesionym. Koszt własny sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje również rozliczone koszty ogólnego zarządu (przeniesione z konta 550 Koszty ogólnego zarządu). W podobny sposób ustalany jest koszt własny sprzedanych usług ośrodków działalności pomocniczej, przy czym w tym przypadku nie są ustalane koszty gotowości oraz koszty niewykorzystanych zasobów. Oznacza to, że planowane koszty usług korygowane są o odchylenia między kosztem planowanym i rzeczywistym, a następnie tak ustalony koszt obciążany jest rozliczonymi kosztami ogólnego zarządu 5. Szczegółowe zasady ewidencji kosztów w zespole 7 zostały opisane w rozdziale 5. 5 Etapy ewidencji i rozliczania kosztów w systemie finansowo-księgowym zaprezentowano w instrukcji kosztów dla Zakładów Opieki Zdrowotnej. 11 plan kont.indd :22:56

12 2. ZESPÓŁ 4 KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM I ICH ROZLICZENIE 2.1. Wprowadzenie W zakładach opieki zdrowotnej w zespole 4 następuje wstępne ujęcie kosztów, które następnie, za pomocą konta 490 Rozliczenie kosztów są odnoszone na konta zespołu 5 odzwierciedlające miejsca powstawania kosztów, tj. ośrodki kosztów działalności podstawowej, pomocniczej i zarządu, charakterystyczne dla danej jednostki organizacyjnej, ewentualnie ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (konto 641) lub bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (konta 645, 646). Przyjmowane rozwiązania wykorzystywane są w celu: przygotowania rachunku zysków i strat, tj. do zaprezentowania informacji o kosztach w układzie rodzajowym, takich jak: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i pozostałe koszty rodzajowe, zabezpieczenia dostarczenia informacji kosztowej zarządzającym Ustalenia szczegółowe Zespół 4 w niniejszym planie kont obejmuje następujące konta syntetyczne: Konto 400 Amortyzacja Konto 401 Zużycie materiałów i energii Konto 402 Usługi obce Konto 403 Podatki i opłaty Konto 404 Wynagrodzenia Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Konto 409 Pozostałe koszty Konto 490 Rozliczenie kosztów 12 plan kont.indd :22:56

13 Konto 400 Amortyzacja Konto 400 służy do ewidencji kosztów amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które obciążają koszty zwykłej działalności operacyjnej zakładu opieki zdrowotnej. Do kosztów amortyzacji zalicza się następujące koszty amortyzacji: środków trwałych, w tym środków trwałych w leasingu finansowym, w szczególności amortyzacja: środków trwałych o cenie nabycia poniżej zł dokonywana w miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, środków trwałych o cenie nabycia wyższej od zł dokonywana zgodnie z planem amortyzacji co miesiąc, w tym budynków, lokali, urządzeń technicznych, środków transportu i innych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności amortyzacja: wartości niematerialnych i prawnych o cenie nabycia poniżej zł dokonywana w miesiącu przyjęcia do używania, wartości niematerialnych i prawnych o cenie nabycia wyższej od zł dokonywana zgodnie z planem amortyzacji co miesiąc. Do kosztów amortyzacji nie zalicza się: wartości netto likwidowanych i sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, która ujmowana jest w ciężar konta 761 Pozostałe koszty operacyjne, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które ujmuje się w ciężar konta 761 Pozostałe koszty operacyjne. Po stronie Wn konta 400 księguje się koszty amortyzacji tzw. jednorazowej lub amortyzacji naliczanej na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień przyjęcia środków trwałych do używania 6. Po stronie Ma konta 400 księguje się zdarzenia wynikające z zasad ustalania wyniku finansowego na dzień bilansowy. W ramach konta syntetycznego 400 prowadzona jest ewidencja analityczna w podziale na amortyzację środków trwałych, w tym środków trwałych w leasingu finansowym, oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywaną co miesiąc (zgodnie z planem amortyzacji) lub w miesiącu przyjęcia składników aktywów do używania (amortyzacja jednorazowa), z wyszczególnieniem amortyzacji niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów. 6 Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych (UoR, art. 32 ust. 3). 13 plan kont.indd :22:56

14 W ciągu roku konto 400 wykazuje saldo Wn, które na dzień bilansowy przenoszone jest na konto w zespole 8 Wynik finansowy w przypadku wyboru porównawczego wariantu rachunku zysków i strat lub na konto 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat. W rachunku zysków i strat informacja o kosztach amortyzacji wykazywana jest: w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat w pozycji Amortyzacja, w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat w informacji dodatkowej, pkt Typowe zapisy strony Wn konta 400 Lp. 1. Amortyzacja dotycząca: Treść operacji Konto przeciwstawne środków trwałych Zespół 0 wartości niematerialnych i prawnych Zespół 0 Typowe zapisy strony Ma konta 400 Lp. Treść operacji Konto przeciwstawne 1. Przeniesienie kosztów amortyzacji na dzień bilansowy: wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat 490 wariant porównawczy rachunku zysków i strat Zespół 8 14 plan kont.indd :22:56

15 Konto 401 Zużycie materiałów i energii Konto 401 służy do ewidencji kosztów wynikających ze zużycia materiałów i energii wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia zwykłej działalności operacyjnej jednostki. Do kosztów zużycia materiałów i energii zalicza się następujące koszty: zużycie materiałów bezpośrednich do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, takich jak leki, materiały diagnostyczne, opatrunkowe, szewne, sprzęt jednorazowy, gazy medyczne, wyroby medyczne, zużycie materiałów pomocniczych, takich jak bielizna operacyjna, pościel, odzież robocza, zużycie środków dezynfekcyjnych, środków czystości, zużycie materiałów i części zamiennych na cele konserwacji, napraw i remontów urządzeń i aparatury medycznej, zużycie materiałów biurowych, takich jak druki, prenumerata wydawnictw, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne dla urządzeń biurowych, zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody, zużycie paliwa do pojazdów służbowych, w tym transportu sanitarnego, zużycie narzędzi i przyrządów zaliczanych do materiałów, niezawinione niedobory, straty i ubytki materiałów, mieszczące się w granicach norm zużycia materiałów. Do kosztów zużycia materiałów i energii nie zalicza się kosztów zużycia materiałów, które: powiększają wartość wytwarzanych lub podlegających montażowi środków trwałych w budowie (zespół 0), przeznaczono na cele reprezentacji i reklamy (konto 409), zabezpieczają świadczenia na rzecz pracowników, np. środki ochrony i higieny osobistej pracowników (konto 405), stanowią równowartość niezawinionych niedoborów i strat materiałów przekraczających normy ubytków i obciążają pozostałe koszty operacyjne (konto 761), odzwierciedlają zawinione niedobory i straty materiałów stanowiące roszczenie w stosunku do osób materialnie odpowiedzialnych (zespół 2), powstały jako niedobory i straty w wyniku zdarzeń losowych oraz wykorzystane zostały w celu likwidacji szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi i obciążają straty nadzwyczajne (konto 771), stanowią odzwierciedlenie zmniejszenia wartości materiałów w postaci odpisów aktualizujących dokonanych w związku z utratą ich wartości oraz wynikających z wyceny materiałów według cen sprzedaży netto niższych od ich cen nabycia. Odpisy obciążają pozostałe koszty operacyjne (konto 761). 15 plan kont.indd :22:56

16 Na stronie Wn konta 401 księguje się zużycie materiałów i energii, dla których podstawę zapisów stanowić mogą dokumenty źródłowe zewnętrzne w postaci rachunków lub faktur VAT albo dokumenty źródłowe wewnętrzne, np. dowody RW wystawiane w momencie rozchodu materiałów z magazynu. Ewidencja zużycia materiałów i energii może odbywać się według rzeczywistych cen nabycia lub zakupu albo według stałych cen ewidencyjnych. Ustawa o rachunkowości dopuszcza trzy sposoby wyceny zużycia materiałów: ewidencja materiałów według stałych cen ewidencyjnych korygowana o odchylenia między tymi cenami a rzeczywistymi cenami nabycia lub zakupu, ewidencja według rzeczywistych cen zakupu lub nabycia wykorzystująca jedną z czterech metod wyceny rozchodu, tj.: według cen przeciętnych ustalonych w wysokości średniej ważonej cen materiałów, przyjmując, że rozchód materiałów wycenia się kolejno po cenach tych materiałów, które jednostka nabyła najwcześniej (metoda pierwsze weszło, pierwsze wyszło FIFO), przyjmując, że rozchód materiałów wycenia się kolejno po cenach tych materiałów, które jednostka nabyła najpóźniej (metoda ostatnie weszło, pierwsze wyszło LIFO), w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych materiałów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu. odpisywanie zakupionych materiałów bezpośrednio w ciężar kosztów, z pominięciem ewidencji magazynowej. Wycena zużycia materiałów dokonywana jest w wartości brutto. Po stronie Ma konta 401 księguje się zdarzenia powodujące zmniejszenie kosztów zużycia materiałów, np. w wyniku dokonanych zwrotów materiałów lub ujawnionych nadwyżek materiałów oraz wynikające z zasad ustalania wyniku finansowego na dzień bilansowy. W ramach konta syntetycznego 401 prowadzona jest ewidencja analityczna: pierwszego stopnia, według grup materiałów, tj. uwzględniając zużycie różnych rodzajów materiałów podstawowych, np. leków, materiałów diagnostycznych, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów szewnych, wyrobów medycznych, pomocniczych, np. pościeli, bielizny operacyjnej, odzieży roboczej, środków dezynfekcyjnych i środków czystości, a także materiałów remontowych oraz biurowych, drugiego stopnia stanowiąca uszczegółowienie ewidencji analitycznej pierwszego stopnia zapewniająca istotność decyzyjną informacji oraz dla potrzeb kontroli. W ramach konta syntetycznego 401 prowadzona jest ewidencja analityczna według rodzajów zużywanych materiałów i energii, z wyszczególnieniem kosztów niestanowiących koszty uzyskania przychodów, w szczególności w podziale na: 16 plan kont.indd :22:56

17 zużycie materiałów bezpośrednich do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, zużycie materiałów pomocniczych (np. bielizna operacyjna, pościel, odzież robocza), zużycie środków dezynfekcyjnych i środków czystości, zużycie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, zużycie materiałów biurowych, zużycie energii elektrycznej, cieplnej, gazowej i wody, zużycie paliwa, zużycie narzędzi i przyrządów zaliczanych do materiałów, inne zużycie materiałów. W ciągu roku konto 401 wykazuje saldo Wn, które na dzień bilansowy przenoszone jest na konto w zespole 8 Wynik finansowy w przypadku wyboru porównawczego wariantu rachunku zysków i strat lub na konto 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat. W rachunku zysków i strat informacja o kosztach zużycia materiałów i energii wykazywana jest: w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat w pozycji Zużycie materiałów i energii, w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat w informacji dodatkowej, pkt Typowe zapisy strony Wn konta 401 Lp. Treść operacji Konto przeciwstawne 1. Zużycie materiałów wydanych z apteki lub magazynu Zespół 3 2. Zużycie materiałów w momencie ich zakupu Zespół 2, 3 3. Korekta wartości zużytych materiałów w wyniku inwentaryzacji na dzień bilansowy (w przypadku odpisywania wartości materiałów w koszty Zespół 3 w momencie zakupu) 4. Niezawinione niedobory materiałów Zespół 2 5. Koszty zużycia energii Zespół 2, 3 6. Odpis aktualizujący dotyczący zużycia materiałów przecenionych uprzednio do cen sprzedaży netto (zapis czerwony) Zespół 3 7. Rozliczenie odchyleń: debetowych (dodatnich) zapis czarny kredytowych (ujemnych) zapis czerwony Zespół 3 przypadających na materiały wydane do zużycia 17 plan kont.indd :22:56

18 Typowe zapisy strony Ma konta 401 Lp. Treść operacji Konto przeciwstawne 1. Zwrot do magazynu materiałów pobranych i niezużytych Zespół 3 2. Zwiększenie stanu materiałów w wyniku inwentaryzacji i korekta kosztów działalności o wartość kosztów zużycia materiałów zaliczonych w koszty Zespół 3 bezpośrednio w momencie zakupu 3. Korekta kosztów zużycia materiałów w przypadku ujawnionych nadwyżek materiałów zmniejszających koszty działalności operacyjnej Zespół 2 4. Zmniejszenie wartości zużycia energii Zespół 3 5. Przeniesienie kosztów zużycia materiałów i energii na dzień bilansowy: wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat 490 wariant porównawczy rachunku zysków i strat Zespół 8 18 plan kont.indd :22:56

19 Konto 402 Usługi obce Konto 402 służy do ewidencji kosztów usług obcych nabytych na potrzeby prowadzenia zwykłej działalności operacyjnej jednostki. Do kosztów usług obcych zalicza się następujące koszty: usługi wykonawców zewnętrznych w zakresie procedur medycznych i innych, w tym gastronomicznych, sterylizacji, transportu sanitarnego, usługi transportowe i składowania, usługi informatyczne, usługi doradcze, np. prawnicze, doradztwa finansowo-podatkowego, usługi z zakresu doboru i obsługi kadr, usługi menedżerskie, usługi eksperckie, np. badanie sprawozdania finansowego, badania marketingowe, analizy techniczne, finansowe, naukowe, z zakresu wyceny majątku, usługi projektowe itp., usługi atestacji, legalizacji urządzeń pomiarowych, analiz laboratoryjnych itp., usługi biurowe, np. kserograficzne, poligraficzne, tłumaczenia itp., koszty ogłoszeń i informacji handlowej, nieujmowane na koncie 409, usługi związane z organizowaniem przetargów, usługi bankowe, np. opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku, dokonywanie przelewów i inne opłaty manipulacyjne, usługi łączności, np. telefoniczne, pocztowe, kurierskie, internetowe itp., czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami, usługi remontowe i konserwacji budynków, budowli, urządzeń, maszyn, sprzętu, środków transportu zaliczanych do środków trwałych lub użytkowanych przez jednostkę na podstawie umów leasingu, najmu itp., usługi dzierżawy sprzętu, opłaty leasingowe (w ramach leasingu operacyjnego), usługi sanitarne, komunalne, np. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, składowanie, spalanie lub utylizacja odpadów, inne usługi na rzecz ochrony środowiska itp., usługi utrzymania czystości, ochrony mienia i osób, usługi ppoż, pozostałe usługi obce. Do kosztów usług obcych nie zalicza się kosztów, które: obciążają koszty środków trwałych w budowie, a dotyczą usług związanych z wytworzeniem, transportem, montażem lub pozyskaniem i spłatą kredytów inwestycyjnych, np. prowizje, opłaty bankowe i odsetki (zespół 0), 19 plan kont.indd :22:56

20 podwyższają wartość początkową środków trwałych, np. wydatki poniesione na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego (zespół 0), zaliczane są do kosztów podróży służbowych, np. usługi transportowe (konto 409), stanowią koszt świadczeń na rzecz pracowników, np. usługi na rzecz pracowników w postaci szkoleń, przewozów, posiłków, świadczeń opieki zdrowotnej i innych (konto 405), stanowią grzywny i inne opłaty sankcyjne obciążające pozostałe koszty operacyjne (konto 761), obciążają koszty finansowe, np. prowizje, opłaty i odsetki od kredytów bankowych i usług leasingowych oraz prowizje i opłaty maklerskie związane z obrotem papierami wartościowymi (konto 751), zaliczane są do strat nadzwyczajnych, a dotyczą usług związanych z usuwaniem skutków szkód losowych (konto 771), dotyczą napraw pokrywanych przez ubezpieczycieli i rozliczane są w ramach rozrachunków z zakładem ubezpieczeń. Po stronie Wn konta 402 księguje się koszty usług obcych, dla których podstawę zapisów stanowią dokumenty źródłowe zewnętrzne w postaci rachunków lub faktur VAT. Ewidencja kosztów usług obcych odbywa się według rzeczywistych cen zakupu brutto. Po stronie Ma konta 402 księguje się zdarzenia powodujące zmniejszenie kosztów usług obcych, np. w wyniku otrzymania dokumentów korygujących wartość usług obcych oraz przeniesienia sumy kosztów na dzień bilansowy. W ramach konta syntetycznego 402 prowadzona jest ewidencja analityczna według głównych rodzajów usług obcych z wyszczególnieniem kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, w szczególności w podziale na usługi wykonawców zewnętrznych w zakresie: procedur medycznych diagnostycznych i konsultacyjnych, kontraktów lekarskich i pielęgniarskich, innych usług, w tym gastronomicznych, utylizacji odpadów, wywozu nieczystości, sterylizacji, transportu sanitarnego, utrzymania budynków i pomieszczeń, w tym usługi remontowe, najmu, dzierżawy, komunalne, telekomunikacyjne, ochrony mienia, pozostałych usług obcych, w tym usługi bankowe, doradztwa. W ciągu roku konto 402 wykazuje saldo Wn, które na dzień bilansowy przenoszone jest na konto w zespole 8 Wynik finansowy w przypadku wyboru porównawczego wariantu rachunku zysków i strat lub na konto 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat. 20 plan kont.indd :22:56

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. 2014 r. (poz..) WZORCOWY PLAN KONT KOSZTÓW ŚWIADCZENIODAWCY Załącznik nr 1 1. W skład zakładowego planu kont wchodzą konta syntetyczne i analityczne,

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

11 lipca 2011 r. Koszty wg rodzaju. dr Katarzyna Trzpioła

11 lipca 2011 r. Koszty wg rodzaju. dr Katarzyna Trzpioła 11 lipca 2011 r. Koszty wg rodzaju dr Katarzyna Trzpioła Wynik finansowy Przychody operacyjne ze sprzedaży produktów ze sprzedaży materiałów ze sprzedaży towarów Koszty operacyjne. działalności produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Subkowy z dnia 27 grudnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Subkowy z dnia 27 grudnia 2007 r. Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Subkowy z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Jednolitego Zakładowego Planu Kont oraz przepisów wewnętrznych dla prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego ZAKŁADOWY PLAN KONT Symbol konta 010 011 020 031 070 071 078 083 090 Nazwa konta syntetycznego ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Grunty Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH W UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Toruń, 2007 rok Wykaz

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Wzór dostarczony przez firmę: LH Software

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek Informacja dodatkowa za 2010 r. 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie a. Stosowane metody wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.014r. 510594 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Zakładowym planie kont obowiązującym w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo