KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 209/2007/2008 KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2 Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 słuŝą do ewidencji majątku trwałego /art. 3 ust. 1 pkt. 14 Ustawy o rachunkowości / tj. takiego, którego okres zaangaŝowania w działalność jednostki jest dłuŝszy niŝ rok, kompletnie zdatnego do uŝytku i przeznaczonego na potrzeby jednostki. Obejmują one: - środki trwałe, - wartości niematerialnych i prawnych, - środki trwałe w budowie, - oraz odpisy umorzeniowe Zadaniem kont zespołu 0 jest odzwierciedlenie wartości początkowej aktywów trwałych i korygujących ją odpisów umorzeniowych. Definicja środka trwałego nie zawiera wymogu by stanowiły one własność lub współwłasność jednostki, waŝne by jednostka sprawowała nad nimi kontrolę. Zalicza się do nich w szczególności: - nieruchomości w tym grunty, prawo wieczystego uŝytkowania gruntów, budowle i budynki, - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne, - ulepszenia w obcych środkach trwałych. Zakres przedmiotowy środków trwałych określa Zarządzenia Rektora UAM nr 80/2006/2007 z dnia r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej 3.500,-zł i wyŝej podlegają amortyzacji zgodnie z tabelą amortyzacyjną. Profil amortyzacji dla środków trwałych liniowy bądź degresywny. Przyjęto 5% roczną amortyzację dla prawa wieczystego uŝytkowania gruntów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od 600,-zł do 3.500,-zł są umarzane w 100% w miesiącu zakupu. Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości pow ,-zł, które zostały uznane za koszt programu w 100%, bądź jako materiały zaliczane są w koszty w miesiącu zakupu. Natomiast odpisy amortyzacyjne rozliczane są przez konta 764 i 765 oraz 840. Przedmioty wydawane pracownikom niezaleŝnie od wartości zalicza się równieŝ do środków trwałych. Konto 010 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość początkową środków trwałych. Typowe zapisy księgowe na koncie 010 Na stronie Wn księguje się wszelkie zwiększenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, a w szczególności : MA 1. Przyjęcie do eksploatacji z inwestycji zakończonych Zwiększenie wartości środków trwałych o koszty modernizacji wykonanej w 080 drodze inwestycji 3. Zwiększenie wartości środków trwałych o koszty modernizacji wykonanej w Zespół 5 drodze zakupu bezpośredniego 4. Inwestycje w obcych środkach trwałych Zwiększenie wartości ulepszenie bezpośrednio z zakupu zapis uzupełniający 070/ Przyjęcie do - eksploatacji ST zakupionego z odszkodowania zapis uzupełniający 770/ Przyjęcie do - eksploatacji ST zakupionego z Przekształcenie prawa wieczystego uŝytkowania na własność 800 1

3 9. Darowizny, nieodpłatne przyjęcia Ujawnienie środków trwałych nie objętych uprzednio ewidencją ( 243 nadwyŝka inwentaryzacyjna) 11. Przyjęcie środków trwałych na własność po zakończeniu leasingu - zapis równoległy na kontach pozabilansowych Urealnienie wartości środków trwałych Urzędowa przecena (aktualizacja wyceny) wartości środków trwałych Przyjęcie środka trwałego z karty przerobu Przyjęcie z PN - zapis uzupełniający / Przyjęcie prawa wieczystego uŝytkowania 842 Na stronie Ma księguje się wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych (z wyjątkiem umorzenia, ujmowanego na koncie 070), a w szczególności : Postawienie w stan likwidacji na skutek zniszczenia, zuŝycia, 765, - wyksięgowanie naliczonego umorzenia 070/765 SprzedaŜ środków trwałych wyksięgowanie naliczonego umorzenia 070/765 KradzieŜ 765, - wyksięgowanie naliczonego umorzenia 070/765 Darowizny, nieodpłatne przekazania 765 Przekazanie inwestycji w obcych środkach trwałych 800 Niedobór środka trwałego - dotychczasowa amortyzacja nadwyŝka wartości początkowej nad umorzeniem 765 Przekazanie PN do ST 800 -zapis uzupełniający 070/800 Konto 014 do 017 umarzane w 100% w miesiącu zakupu Uproszczona amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej do 3.500,- zł - Jednorazowy odpis pełnej wartości początkowej WN zesp. 5 MA 070 Konto 020 Wartości niematerialne Konto 080 Zakupy inwestycyjne Środki trwałe w budowie Konto słuŝy do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń kosztów inwestycji rozpoczętych aparaturowych i budowlanych. Na stronie Wn ujmuje się w szczególności: - zakupy aparaturowe, - nabycia gruntu, - wartości zakupu inwestycji budowlanych. Strona Ma słuŝy do rozliczenia inwestycji w szczególności: - uzyskanych środków trwałych. K O N T A P O Z A B I L A N S O W E Konto 090 Środki trwałe obce Konto 091 Środki trwałe w likwidacji Konto słuŝy do pozabilansowej ewidencji przeprowadzanych likwidacji od środków trwałych. Konto 092 Środki trwałe obce Telefony Telekomunikacji Polskiej SA 2

4 Konto 093 Środki trwałe otrzymane w nieodpłatny zarząd i uŝytkowanie Konto słuŝy do pozabilansowej ewidencji. Konto 097 Nieodpłatnie uŝytkowane wyposaŝenie Z E S P Ó Ł 1 ŚRODKI PIENIĘśNE I RACHUNKI BANKOWE ORAZ INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Konto 100 Kasa Konto 100 słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdujących się w kasach uczelni. Konto 100 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki i bonów pienięŝnych w kasach uczelni. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 100 powinna umoŝliwić ustalenie: 1. stanu gotówki w walucie krajowej, 2. wyraŝanego w walucie polskiej i obcej stanu gotówki w walucie zagranicznej z podziałem na poszczególne waluty obce, 3. wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym. Typowe zapisy księgowe na koncie 100 Na stronie Wn księguje się wpływy gotówki, a w szczególności: 1. podjęcie gotówki z rachunków bankowych (Ma konto 130, 139, 181, 189), 2. wpływy środków pienięŝnych w drodze (Ma konto 140), 3. wpłaty z tytułu róŝnych naleŝności (Ma konto 200, 201, 234, 241, 249), 4. zwroty z tytułu wypłaconych uprzednio zaliczek do rozliczenia (Ma konto 234), Na stronie Ma księguje się rozchody gotówki, a w szczególności: 1. wypłaty gotówki z kasy na rachunki bankowe (Wn konto 130, 139, 181, 189), 2. wypłaty wynagrodzeń i zaliczek na wynagrodzenia oraz nagród (Wn konto 231),. wypłaty z tytułu róŝnych zobowiązań (Wn konto 200, 201, 234, 249), 4. wypłaty sum do rozliczenia (Wn konto 234), 5. wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych (Wn konto 249) 3

5 Konto 130 Rachunek podstawowy Konto 130 słuŝy do ewidencji wszelkich operacji pienięŝnych dokonywanych na rachunku podstawowym uczelni w banku. Zapisów na koncie 130 dokonuje się wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych (wyciągów i dołączonych do nich dowodów), w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między księgowością banku, a księgowością uczelni. W razie stwierdzenia pomyłki lub błędu w dokumencie bankowym dokonuje się księgowania zgodnie z brzmieniem tego dokumentu, a róŝnicę wynikającą z pomyłki odnosi się na konto 249 "Inne rozrachunki". Wyksięgowanie tej róŝnicy z konta 249 na konto 130 następuje na podstawie właściwego dokumentu bankowego, zawierającego sprostowanie pomyłki. Do konta 130 nie prowadzi się ewidencji szczegółowej. Konto 130 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŝnych na rachunku podstawowym. Typowe zapisy księgowe na koncie 130 Na stronie Wn księguje się wszelkie wpływy, a w szczególności : 1. wpłaty gotówkowe z kasy (Ma konto 100), 2. realizacja czeków obcych (Ma konto 140), 3. wpływ środków pienięŝnych w drodze (Ma konto 140), 4. wpływ naleŝności od kontrahentów (Ma konto 200, 201, 203, 204), 5. wpływ innych naleŝności, pomyłki lub błędy w wyciągu bankowym (Ma konto 249), 6. przeniesienie środków pienięŝnych na rachunek podstawowy 130, 201), z innych rachunków bankowych (Ma konto 139, 181, 189), 7. otrzymane odsetki bankowe (Ma konto 750), 8. otrzymane dotacje (Ma konto 700). Na stronie Ma księguje się wszelkie wypłaty, a w szczególności: 1. podjęcie gotówki do kasy (Wn konto 100), 2. przeniesienie środków pienięŝnych na inne rachunki bankowe (Wn konto 139, 181, 189), 3. zapłata zobowiązań wobec kontrahentów (Wn konto 200, 201, 210), 4. przelewy do budŝetu z tytułu podatków i opłat (Wn konto 220,221), 5. wypłata wynagrodzeń za pośrednictwem banków (Wn konto 231), 6. przelewy z tytułu ubezpieczeń społecznych, majątkowych, innych rozrachunków, pomyłek lub błędów w wyciągach bankowych (Wn konto 249), 7. przelewy amortyzacji na rachunki innych jednostek (Wn konto 246), 8. prowizje i opłaty bankowe (Wn konto 460 i odpowiednie konta zespołu 5), 9. wypłacone zaliczki kontrahentom (Wn konto 212). Konto 131 Kredyty bankowe Konto 131 słuŝy do ewidencji zaciągniętych kredytów bankowych i poŝyczek długoterminowych oraz krótkoterminowych. Zapisów na koncie 131 dokonuje się wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych i dołączonych do nich dowodów, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność obrotów i sald między księgowością uczelni i banku. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 131 powinna zapewnić podział kredytów według ich rodzajów (w tym takŝe bankowy kredyt inwestycyjny i dewizowy zgodnie z klasyfikacją bankową). Saldo Ma konta 131 oznacza zadłuŝenie uczelni z tytułu nie spłaconych kredytów bankowych i poŝyczek. Typowe zapisy księgowe na koncie 131 4

6 Na stronie Wn księguje się raty spłaty kredytów lub poŝyczek udzielonych na cele inwestycyjne oraz na inne cele (Ma konto 130, 181, 189). Na stronie Ma księguje się przyznane i otrzymane kredyty lub poŝyczki na cele inwestycyjne oraz na inne cele (Wn konto 130, 181, 189). Konto138 Rachunki bankowe do obsługi stypendiów Konto 138 słuŝy do ewidencji operacji dotyczących środków stypendialnych, w walucie krajowej. Dla kaŝdej jednostki, na której kształcą się studenci uprawnieni do trzymania stypendium otwarte jest odrębne konto. Konto 138 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŝnych Znajdujących się na tym koncie. Typowe zapisy księgowe na koncie 138 Na stronie Wn księguje się wpływy: 1.środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów 2.środków przeznaczonych na koszty prowadzenia rachunku bankowego 3. koszty zwróconych stypendiów (np. z powodu likwidacji rachunku osobistego przez studenta Na stronie Ma księguje się: 1. rozchód stypendiów na konta osobiste studentów 2. koszty prowadzenia rachunku bankowego. Konto 139 Inne rachunki bankowe Konto 139 słuŝy do ewidencji operacji dotyczących środków pienięŝnych ), w walucie krajowej, wydzielonych na innych rachunkach bankowych niŝ rachunek podstawowy, granty indywidualne i rachunki środków funduszy specjalnych. W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych jak: - pomocnicze rachunki bankowe, - czeki potwierdzone, - lokaty terminowe, - akredytywy bankowe. Zapisów na koncie 139 dokonuje się na analogicznych zasadach jak na koncie 130. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych środków na poszczególne rodzaje, a w ich ramach według kontrahentów lub osób. Konto 139 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŝnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych. Typowe zapisy księgowe na koncie 139 Na stronie Wn księguje się wpływy środków pienięŝnych na inne rachunki bankowe, a w szczególności: 1. przelewy z rachunku podstawowego (Ma konto 130), 5

7 2. wpłaty gotówkowe (Ma konto 100, 249). 3. przelewy opłat czynszowych za miejsca w DS. 4. przelewy środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 5. lokaty bankowe. 6. środki inwestycji Morasko. 7. środki inwestycji finansowych przez KBN (Ministerstwo Nauki i Informatyki). Na stronie Ma księguje się wypłaty środków pienięŝnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych, a w szczególności : 1. zapłata zobowiązań (Wn konto 210), 2. podjęcie gotówki do kasy (Wn konto 100), 3. przeniesienie środków pienięŝnych na rachunek podstawowy (Wn konto 130). Konto 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne Konto 140 słuŝy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych nabytych w celu odsprzedaŝy, środków pienięŝnych w drodze i bonów (róŝne rodzaje). Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 140 powinna zapewnić ustalenie: poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych oraz innych rodzajów środków pienięŝnych, wyraŝonego w walucie polskiej stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów wartościowych, wartości krótkoterminowych papierów wartościowych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym, stanu środków pienięŝnych w drodze oraz bonów według rodzajów. Konto 140 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych oraz innych rodzajów środków pienięŝnych. Typowe zapisy księgowe na koncie 140 Na stronie Wn księguje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pienięŝnych, a w szczególności: 6

8 1. zakup papierów wartościowych (Ma konto 100, 130), 2. naliczone odsetki bankowe od bonów (Ma konto 750), 3. przekazanie środków pienięŝnych z kasy na rachunek nakowy lub z rachunku bankowego na inny rachunek bankowy (Ma konto 100,130,138,139,181,189) Na stronie Ma księguje się zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pienięŝnych, a w szczególności: 1. realizacja czeków obcych (Wn konto 130), 2. wpływy do kasy lub na rachunek bankowy środków pienięŝnych w drodze (Wn konto 100, 130, 139, 181, 189), 3. wykup bonów wraz z odsetkami (Wn konto 100). Konto 152 Rachunek krajowy w walucie obcej Konto 152 słuŝy do ewidencji wszelkich operacji pienięŝnych w walucie krajowej jako odzwierciedlenie operacji dokonywanych na rachunku bankowym w walutach obcych i ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym 199 "Środki funduszu dewizowego". Zasady funkcjonowania konta 152 są analogiczne do zasad działania konta 130 "Rachunek podstawowy". Konto 152 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza równowartość złotówkową zagranicznych środków pienięŝnych znajdujących się na rachunku bankowym i objętych ewidencją konta pozabilansowego 199 "Środki funduszu dewizowego". Typowe zapisy księgowe na koncie 152 Na stronie Wn księguje się zwiększenia stanu środków pienięŝnych w walucie krajowej, a w szczególności: 1. przekazanie gotówki z kasy (Ma konto 100), 2. wpływy naleŝności i zaliczek od odbiorców zagranicznych (Ma konto 201), 3. róŝnice kursowe (Ma konto 750). Na stronie Ma księguje się zmniejszenia stanu środków pienięŝnych w walucie krajowej, a w szczególności: 1. podjęcie gotówki do kasy (Wn konto 100), 2. zapłata zobowiązań zagranicznych, przekazanie zaliczek dostawcom zagranicznym (Wn konto 201), 7

9 4. róŝnice kursowe (Wn konto 750). Konto 181 Granty indywidualne Konto 181 słuŝy do ewidencji: środków pienięŝnych przekazywanych przez jednostki zlecające wykonanie prac badawczych na podstawie umów zawartych z wykonawcami, tj. imiennie określonymi pracownikami naukowymi uczelni kierującymi i koordynującymi realizację tych prac - oraz do ewidencji wykorzystania przekazanych środków pienięŝnych. Zasady funkcjonowania konta 181 są analogiczne do zasad działania konta 130 "Rachunek podstawowy". Konto 181 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŝnych na tym rachunku bankowym. Typowe zapisy księgowe na koncie 181 Na stronie Wn księguje się wpływy środków pienięŝnych, a w szczególności: 1. przelewy jednostek zlecających wykonanie prac badawczych (Ma konto 220), 2. przeniesienie środków pienięŝnych w drodze (Ma konto 140), 3. przelewy środków pienięŝnych z rachunku podstawowego (Ma konto 130), 4. wpłaty gotówkowe z kasy (Ma konto 140), 5. naliczone odsetki bankowe (Ma konto 750). Na stronie Ma księguje się wypłaty środków pienięŝnych, a w szczególności: 1. podjęcie gotówki z kasy (Wn konto 100), 2. przeniesienie środków pienięŝnych na inne rachunki bankowe (Wn konto 130, 139, 189), 3. zapłata zobowiązań wynikających z rozrachunków róŝnych rodzajów (Wn konto 201,210, 249 lub odpowiednie konto zespołów 4 i 5 z pominięciem kont rozrachunkowych). Konto 189 Rachunki środków funduszy specjalnych Konto 189 słuŝy do ewidencji środków pienięŝnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz na finansowanie inwestycji Collegium Europaeum w Gnieźnie. Zasady 8

10 funkcjonowania konta 189 są analogiczne do zasad działania konta 130 "Rachunek podstawowy". Ewidencję szczegółową do konta 189 prowadzi się oddzielnie dla kaŝdego wyodrębnionego rachunku bankowego. Konto 189 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŝnych na rachunkach bankowych. Typowe zapisy księgowe na koncie 189 Na stronie Wn księguje się wpływy na rachunki bankowe, a w szczególności: 1. wpłaty gotówkowe z kasy (Ma konto 100), 2. wpływy równowartości odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych (Ma konto 130), 3. wpłaty bezpośrednie na rachunek bankowy tytułem rozrachunków za świadczenia, usługi, poŝyczki itp. (Ma konto 241), 4. otrzymane odsetki bankowe (Ma konto 851,852), 5. przeniesienie dotacji budŝetowej na zakupy inwestycyjne (Ma konto 130), 6. przelewy KBN na finansowanie inwestycji (Ma konto 800). Na stronie Ma księguje się wypłaty z rachunków bankowych, a w szczególności: 1. podjęcie gotówki do kasy (Wn konto 100), 2. zapłata zobowiązań za dostawy, roboty i usługi (Wn konto 201, 210, 241, 249), 3. zapłacone kary umowne i inne wydatki o charakterze strat inwestycyjnych (Wn konto 080). K O N T A P O Z A B I L A N S O W E Konto 199 Środki funduszu dewizowego Konto 199 słuŝy do pozabilansowej ewidencji operacji pienięŝnych dokonywanych na rachunkach bankowych w walutach obcych. Na stronie Wn księguje się wszelkie wpływy walut obcych na rachunki bankowe, a na stronie Ma - wszelkie wypłaty w walutach obcych z rachunków bankowych. Operacje te mają swoje odzwierciedlenie na kontach: 130 "Rachunek podstawowy" w walucie krajowej i 151 "Rachunek krajowy w walucie obcej". Konto 199 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan funduszu dewizowego w walutach obcych. 9

11 Z E S P Ó Ł 2 ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA Konto 200 Rozrachunki z odbiorcami Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 200 powinna zapewnić ustalenia naleŝności i zobowiązań krajowych według poszczególnych kontrahentów, wyodrębnienie na dzień bilansowy naleŝności długo- i krótkoterminowych, ustalenie naleŝności wyraŝonych w walutach obcych. Konto 200 wykazuje w zasadzie saldo debetowe wyraŝające stan naleŝności i roszczeń. MoŜe ono takŝe wykazywać saldo kredytowe nadpłaty.. Typowe zapisy księgowe na koncie faktury (w tym takŝe korekty zwiększające naleŝności fakturowe) z tytułu : a) sprzedaŝy wyrobów, robót i usług odnośnego rodzaju działalności (Ma konto 700,701,702,703), b) sprzedaŝy materiałów (Ma konto 760), 2. naleŝności od odbiorców orzeczone przez sąd prawomocnymi wyrokami. 3. naleŝności z tyt. Naliczonych odsetek wobec odbiorców (Ma konto 750). 4. uregulowanie ewentualnych zobowiązań wobec odbiorców (Ma konta 130, 100). 5. dodatnie róŝnice kursowe (Ma konto 750). 1. wpływy z tyt. spłaty naleŝności przez odbiorców (Wn konto 100, 130), 2. zmniejszenie naleŝności z tyt. bonifikaty, rabatów, uznanych reklamacji odbiorców (Wn konto 700, 701, 702, 703, 760). 3. odpisanie naleŝności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych (Wn konto 765). Konto 201 Rozrachunki zagraniczne z odbiorcami Wydawnictwo UAM 10

12 Konto 201 słuŝy do ewidencji wszelkich bezspornych naleŝności z tytułu rozrachunków z odbiorcami zagranicznymi za dostawy, roboty i usługi, realizowanych na podstawie umów zawartych z kontrahentami zagranicznymi. W szczególności na koncie 201 księguje się naleŝności i zobowiązania z tytułu: - dostaw, - udzielonych lub otrzymanych bonifikat oraz uznanych reklamacji (błędy w fakturach oraz róŝnice w dostawach), Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić ustalenie stanu naleŝności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów. Konto 201 wykazuje w zasadzie saldo debetowe wyraŝające stan naleŝności i roszczeń. Typowe zapisy księgowe na koncie naleŝności z tytułu sprzedaŝy na eksport (Ma konto 701, 702), 2. reklamacje z tytułu niedoborów i szkód ujawnionych w dostawach oraz inne zmniejszające zobowiązania z tytułu zakupów w imporcie (Ma konto 301), 3 odpisanie naleŝności przedawnionych (Ma konto 764), 4. róŝnice kursowe (Ma konto 750). 1. otrzymane zaliczki od odbiorców (Wn konto 130), 2. wpływ naleŝności (Wn konto 100, 130), 3. uznane reklamacje zmniejszające naleŝności z tytułu sprzedaŝy na eksport (Wn konto 701, 702), 4. odpisanie naleŝności przedawnionych i umorzonych (Wn konto 765), 5. róŝnice kursowe (Wn konto 750). Konto 203 Rozrachunki z odbiorcami Wydawnictwo Naukowe Zasady działania konta 203 są analogiczne do zasad funkcjonowania konta 200. Konto 204 Rachunki z tytułu realizacji umów dystrybucyjnych 11

13 Szczegółowa ewidencja prowadzona do konta 204 wykazuje naleŝności z tyt. sprzedaŝy poszczególnych tytułów ksiąŝek zgodnie z realizowaną umową dystrybucyjna oraz wyodrębnienie na dzień bilansowy naleŝności długo- i krótkoterminowych. Konto 210 Rozrachunki z dostawcami Na stronie Wn księguje się w szczególności: 1. spłatę zobowiązań wobec dostawców (Ma konto 100, 130), 2. uzyskane rabaty, bonifikaty (Ma konto 300, 311), 3. zgłoszone dostawcom reklamacje (Ma konto 300, 311), 4. odpisane zobowiązania przedawnione (Ma konto 764), 5. dodatnie róŝnice kursowe (Ma konto 750). Na stronie Ma księguje się w szczególności: 1. zobowiązania powstałe z tyt. zakupu materiałów, towarów i usług (konto 5, 301), 2. zobowiązania z tyt. odsetek za zwłokę w zapłacie (Wn konto 750), 3. zobowiązania z tyt. kar i odszkodowań (konto 765). Konto 212 Udzielone zaliczki na poczet przyszłych okresów Konto 212 wykazuje saldo debetowe. Konto 215 VADIUM Konto 216 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Konto 220 Rozrachunki publiczno prawne Konto 220 słuŝy do ewidencji rozrachunków z tytułu podatków, opłat, dotacji oraz innych rozrachunków publicznych. Konto obciąŝa się za powstałe naleŝności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie naleŝności. 12

14 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 220 powinna zapewnić moŝliwość ustalenia stanu naleŝności lub zobowiązań z kaŝdego tytułu rozrachunków oraz instytucji, z którymi dokonuje się rozliczeń. Konto 220 moŝe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności, a saldo Ma - stan zobowiązań. Typowe zapisy księgowe na koncie zarachowanie naleŝnych od budŝetu dotacji (równieŝ przeniesienie otrzymanych z budŝetu dotacji) na sfinansowanie: a) działalności dydaktycznej (Ma konto 700), b) działalności statutowej, działalności wspomagającej badania własne DWB, badań własnych oraz projektów badawczych (Ma konto 840), c) pomocy materialnej dla studentów (Ma konto 858), d) działalności inwestycyjnej ( Ma konto 800 ) 2. przelewy zobowiązań (Ma konto 130), 3. zmniejszenie naliczenia podatku od towarów i usług (Ma konto 200). 1. podatki, daniny i opłaty terenowe (Wn konto 480 i odpowiednie konto zespołu 5, 2. naleŝny podatek od towarów i usług (Wn konto 200), 3. podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym równieŝ zaliczka na poczet tego podatku (Wn konto 231). Konto 221 Rozrachunki z tyt. Podatku od towarów i usług Konto 221 słuŝy do ewidencji podatku VAT i jego rozliczenia z urzędem skarbowym. Typowe zapisy na koncie 221: Na stronie Wn konta 221xx200 księguje się podatek naliczony (Ma ) Na stronie Wn konta 221xx300 księguje się zapłaty podatku do urzędu skarbowego (Ma 130) Na stronie Ma konta 221xx100 księguje się podatek naleŝny (Wn 200, 249) oraz ewentualne zwroty nadpłaconego podatku (Wn 130) Xx ( od 01 do 12) oznacza miesiąc, w którym podatek został wykazany w deklaracji VAT-7. Saldo Wn konta 221 oznacza nadpłatę podatku. 13

15 Saldo Ma konta 221 oznacza podatek do zapłaty. Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Konto 231 słuŝy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i osobami nie będącymi pracownikami z tytułu wszelkich wypłat pienięŝnych oraz świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów pienięŝnych, zaliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami do wynagrodzeń, a takŝe wypłat nie zaliczanych do wynagrodzeń, jeŝeli są one wypłacane na podstawie list wynagrodzeń (płac). Na koncie 231 dokonuje się zapisów tylko na podstawie list wynagrodzeń (płac). Na stronie Wn konta 231 księguje się w szczególności : - wypłaty pienięŝne lub przelewy wynagrodzeń, - wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, - wartość świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, - potrącenia dokonywane w liście wynagrodzeń na mocy ustawowych upowaŝnień lub na podstawie pisemnej zgody pracownika, - przedawnione zobowiązania. Na stronie Ma konta 231 księguje się sumy wynagrodzeń w pełnej wysokości list wynagrodzeń, a ponadto roszczenia skierowane na drogę sądową oraz odpisane naleŝności przedawnione i umorzone. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 zapewnia rozliczenie wynagrodzeń wg poszczególnych list płac oraz pozwala ustalić ewentualne, nie podjęte wynagrodzenia z danej listy. Konto 231 moŝe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności ( nadebrane wynagrodzenia), a saldo Ma - stan zobowiązań, z tytułu nie podjętych wynagrodzeń. Typowe zapisy księgowe na koncie wypłaty (przelewy) wynagrodzeń i zaliczek na poczet wynagrodzeń oraz świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, jak równieŝ nagród z zakładowego funduszu nagród i uczelnianego funduszu nagród (ma konto 100, 130, 189), 2. wypłaty (przelewy) na podstawie list płac na rzecz osób nie będących pracownikami (Ma konto 100, 130, 181, 189), 3. wypłaty na rzecz studentów (Ma konto 100), 14

16 4. potrącenia w liście wynagrodzeń : a) podatek dochodowy od osób fizycznych (Ma konto 220), b) naleŝności z tytułu niedoborów i szkód (Ma konto 248), c) naleŝności funduszy specjalnych (Ma konto 851), d) naleŝności za sprzedaŝ materiałów (Ma konto 760), e) naleŝności na rzecz osób trzecich i instytucji (Ma konto 249), f) inne naleŝności od pracowników (Ma konto 234, 241), 5. wydane świadczenia w naturze (Ma konto 310), 6. odpisanie zobowiązań przedawnionych (Ma konto 764). 1. wynagrodzenia ujęte w listach wynagrodzeń (Wn konto 232), 2. zasiłki rodzinne objęte listami płac (Wn konto 249), 3. nagrody z zakładowego funduszu nagród i uczelnianego funduszu nagród (Wn konto 232), 4. ujęte w liście płac ekwiwalenty za zuŝycie własnych materiałów, sprzętu, narzędzi, odzieŝy własnej zamiast roboczej, za nie wydane środki higieny osobistej itp. (Wn konto 480 i odpowiednio konto zespołu 5), 5. odpisane naleŝności przedawnione i umorzone (Wn konto 765). Konto 232 Rozliczenie wynagrodzeń Konto 232 słuŝy do ujęcia i rozliczenia ogółu wypłat zaliczanych w myśl obowiązujących przepisów do wynagrodzeń. Na stronie Wn konta 232 księguje się wynagrodzenia podlegające wypłacie bezpośrednio pracownikom- w korespondencji z kontem 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń". Na stronie Ma konta 232 księguje się wynagrodzenia rozliczone w cięŝar kosztów działalności eksploatacyjnej (konto 430 "Wynagrodzenia"), w cięŝar odnośnego funduszu specjalnego (Wn konto zespołu 8), w cięŝar kosztów inwestycyjnych ( konto 080) oraz w cięŝar konta

17 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 232 powinna zapewnić ustalenie wysokości poszczególnych rodzajów wypłat. Konto 232 na koniec roku sprawozdawczego nie wykazuje salda. Typowe zapisy księgowe na koncie wynagrodzenia według list wynagrodzeń (Ma konto 231), 2. nagrody z zakładowego funduszu nagród i innych funduszy (Ma konto 231). 1. wynagrodzenia obciąŝające koszty działalności eksploatacyjnej (Wn konto 430 i odpowiednie konto zespołu 5), 2. wynagrodzenia i nagrody obciąŝające fundusze specjalne (Wn konto ), 3. wynagrodzenia obciąŝające działalność inwestycyjną (Wn konto 080), 4. wynagrodzenia obciąŝające konto 249 Konto 234 Rozrachunki z pracownikami Konto 234 słuŝy do ewidencji wszelkich rozrachunków z pracownikami z wyjątkiem rozrachunków z tytułu : - wynagrodzeń (ewidencjonowanych na koncie 231), - działalności socjalnej i mieszkaniowej (ewidencjonowanej na koncie 241), - rozliczenia niedoborów i szkód (ewidencjonowanych na koncie 242), - roszczeń spornych z tytułu niedoborów i szkód (ewidencjonowanych na koncie 244), - naleŝności z tytułu niedoborów i szkód (ewidencjonowanych na koncie 248). Na stronie Wn konta 234 księguje się w szczególności rozrachunki z tytułu: - wypłaconych pracownikom zaliczek i sum do rozliczenia na wydatki obciąŝające róŝną działalność Uczelni, - naleŝności od pracowników z tytułu świadczeń odpłatnych. Na stronie Ma konta 234 księguje się w szczególności : - rozliczone zaliczki i zwrot środków pienięŝnych, 16

18 - wpływy naleŝności od pracowników, - odpisane naleŝności przedawnione i umorzone. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić moŝliwość ustalenia stanu naleŝności i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków. Konto moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności od pracowników, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników. Typowe zapisy księgowe na koncie wypłaty zaliczek, sum do rozliczenia i spłaty zobowiązań (Ma konto 100, 130, 181, 189), 2. naleŝności z tytułu świadczeń odpłatnych (Ma konto 420,460,480 i odpowiednie konto zespołu 5, 760), 3. odpisanie zobowiązań przedawnionych (Ma konto 764). 1. rozliczone zaliczki lub wydatki wyłoŝone w imieniu szkoły (Wn konto 301, 310, 410, 460, 480 i odpowiednie konto zespołu 5, 851, 858). 2. wpłaty do kasy nie wykorzystanych zaliczek (Wn konto 100), 3. wpływy naleŝności (Wn konto 100, 130, 181, 189, 231), 4. odpisanie naleŝności przedawnionych i umorzonych (Wn konto 765). Konto 241 Rozrachunki z tytułu działalności socjalnej Konto 241 słuŝy do ewidencji rozrachunków z tytułu : - naleŝności i zobowiązań działalności socjalnej od i wobec pracowników, emerytów, osób obcych oraz kontrahentów, - kredytów i poŝyczek mieszkaniowych. Nie ujmuje się na koncie 241 rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników działalności socjalnej, z zakładem ubezpieczeń społecznych oraz niedoborów i szkód składników majątkowych. 17

19 Rozrachunki te ujmuje się na kontach działalności eksploatacyjnej w korespondencji z kontem pozabilansowym 299 " Rozliczenie działalności finansowo wyodrębnionej z działalnością eksploatacyjną". Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 241 powinna zapewnić moŝliwość ustalenia stanu naleŝności i zobowiązań z poszczególnymi osobami i kontrahentami według tytułów rozrachunków. Konto moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza naleŝności, a saldo Ma - stan zobowiązań. Typowe zapisy księgowe na koncie naleŝności i roszczenia z tytułu sprzedaŝy przez omawianą działalność materiałów, towarów, robót i usług (Ma konto 851), 2. zapłata zobowiązań (Ma konto 189), 3. sumy do rozliczenia wypłacone pracownikom (Ma konto 100, 189) 4. udzielenie poŝyczki lub kredytu (Ma konto 100, 189), 5. dochody ze sprzedaŝy i likwidacji majątku trwałego omawianej działalności (Ma konto 851), 6. przedawnione zobowiązania (Ma konto 851). 1. wpływy z tytułu świadczeń oraz za materiały, towary, produkty, roboty i usługi (Wn konto 189), 2. zobowiązania za zakupione materiały i towary (Wn konto 301) 3. spłata poŝyczek i kredytów (Wn konto 100, 189, 231), 4. rozliczenia pracowników z pobranych sum do rozliczenia (Wn konto 100, 189, 301), 5. umorzenie całkowite lub częściowe poŝyczek i kredytów udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Wn konto 852), 6. przedawnione i umorzone naleŝności (Wn konto 851), 7. straty inwestycyjne ujawnione po zakończeniu inwestycji (Wn konto 851), 8. koszty likwidacji lub sprzedaŝy majątku trwałego działalności socjalnej (Wn konto 851). 18

20 Konto 242 Rozliczenie niedoborów i szkód Konto 242 słuŝy do ewidencji i rozliczania niedoborów i szkód stwierdzonych w majątku trwałym oraz w rzeczowych i pienięŝnych składnikach majątku obrotowego, stanowiących własność szkoły, jak równieŝ w składnikach majątkowych obcych powierzonych szkole na poczet, do uŝytkowania lub przerobu. Konto 242 obciąŝa się za : - niedobory i szkody rzeczowych i pienięŝnych składników majątkowych, - niedobory i szkody środków trwałych własnych i obcych znajdujących się w pieczy szkoły (w sumie roszczenia), - roszczenia z tytułu kar, grzywien itp., zapłaconych oraz innych szkód poniesionych przez szkołę, a pochodzących od osób uznanych za winne wyrządzonej szkody. Konto 242 uznaje się za : - odpisanie niedoborów i szkód niezawinionych, - roszczenia uznane na piśmie przez osoby odpowiedzialne, - niedobory i szkody rozliczane z ubezpieczycielami, - roszczenia przedawnione i umorzone. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 242 powinna zapewnić ustalenie stanu niedoborów i szkód oraz roszczeń z tego tytułu według poszczególnych tytułów i osób. W ciągu roku saldo Wn 242 oznacza stan nie rozliczonych niedoborów i szkód oraz roszczeń. Typowe zapisy księgowe na koncie niedobory i szkody składników własnego majątku znajdujących się pod pieczą szkoły : a) gotówki w kasie (Ma konto 100), b) materiałów w magazynie lub w przerobie (Ma konto 310, 319), c) produkcji w toku (Ma konto 630), d) produktów gotowych (Ma konto 600), 19

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Numer identyfikacyjny REGON (ID) SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH . Zasady ogólne Symbol konta ustala się w następujący sposób :. Pierwsze trzy cyfry oznaczają symbol konta syntetycznego,. Konta pozabilansowe tworzy się z czterech cyfr

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Końskie, 30 marca 2007 r. Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze jednostkowe, roczne sprawozdanie zostało sporządzone przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania Rozrachunki dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl www.gabrusewicz.pl Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków Kryteria podziału Rodzaje rozrachunków

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III.

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności....3 II. Rejestracja i obsługa bankowa....4 III. Kapitały własne Spółki...4 IV. Reprezentacja Spółki i jej zatrudnienie...4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo