KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 209/2007/2008 KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2 Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 słuŝą do ewidencji majątku trwałego /art. 3 ust. 1 pkt. 14 Ustawy o rachunkowości / tj. takiego, którego okres zaangaŝowania w działalność jednostki jest dłuŝszy niŝ rok, kompletnie zdatnego do uŝytku i przeznaczonego na potrzeby jednostki. Obejmują one: - środki trwałe, - wartości niematerialnych i prawnych, - środki trwałe w budowie, - oraz odpisy umorzeniowe Zadaniem kont zespołu 0 jest odzwierciedlenie wartości początkowej aktywów trwałych i korygujących ją odpisów umorzeniowych. Definicja środka trwałego nie zawiera wymogu by stanowiły one własność lub współwłasność jednostki, waŝne by jednostka sprawowała nad nimi kontrolę. Zalicza się do nich w szczególności: - nieruchomości w tym grunty, prawo wieczystego uŝytkowania gruntów, budowle i budynki, - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne, - ulepszenia w obcych środkach trwałych. Zakres przedmiotowy środków trwałych określa Zarządzenia Rektora UAM nr 80/2006/2007 z dnia r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej 3.500,-zł i wyŝej podlegają amortyzacji zgodnie z tabelą amortyzacyjną. Profil amortyzacji dla środków trwałych liniowy bądź degresywny. Przyjęto 5% roczną amortyzację dla prawa wieczystego uŝytkowania gruntów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od 600,-zł do 3.500,-zł są umarzane w 100% w miesiącu zakupu. Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości pow ,-zł, które zostały uznane za koszt programu w 100%, bądź jako materiały zaliczane są w koszty w miesiącu zakupu. Natomiast odpisy amortyzacyjne rozliczane są przez konta 764 i 765 oraz 840. Przedmioty wydawane pracownikom niezaleŝnie od wartości zalicza się równieŝ do środków trwałych. Konto 010 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość początkową środków trwałych. Typowe zapisy księgowe na koncie 010 Na stronie Wn księguje się wszelkie zwiększenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, a w szczególności : MA 1. Przyjęcie do eksploatacji z inwestycji zakończonych Zwiększenie wartości środków trwałych o koszty modernizacji wykonanej w 080 drodze inwestycji 3. Zwiększenie wartości środków trwałych o koszty modernizacji wykonanej w Zespół 5 drodze zakupu bezpośredniego 4. Inwestycje w obcych środkach trwałych Zwiększenie wartości ulepszenie bezpośrednio z zakupu zapis uzupełniający 070/ Przyjęcie do - eksploatacji ST zakupionego z odszkodowania zapis uzupełniający 770/ Przyjęcie do - eksploatacji ST zakupionego z Przekształcenie prawa wieczystego uŝytkowania na własność 800 1

3 9. Darowizny, nieodpłatne przyjęcia Ujawnienie środków trwałych nie objętych uprzednio ewidencją ( 243 nadwyŝka inwentaryzacyjna) 11. Przyjęcie środków trwałych na własność po zakończeniu leasingu - zapis równoległy na kontach pozabilansowych Urealnienie wartości środków trwałych Urzędowa przecena (aktualizacja wyceny) wartości środków trwałych Przyjęcie środka trwałego z karty przerobu Przyjęcie z PN - zapis uzupełniający / Przyjęcie prawa wieczystego uŝytkowania 842 Na stronie Ma księguje się wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych (z wyjątkiem umorzenia, ujmowanego na koncie 070), a w szczególności : Postawienie w stan likwidacji na skutek zniszczenia, zuŝycia, 765, - wyksięgowanie naliczonego umorzenia 070/765 SprzedaŜ środków trwałych wyksięgowanie naliczonego umorzenia 070/765 KradzieŜ 765, - wyksięgowanie naliczonego umorzenia 070/765 Darowizny, nieodpłatne przekazania 765 Przekazanie inwestycji w obcych środkach trwałych 800 Niedobór środka trwałego - dotychczasowa amortyzacja nadwyŝka wartości początkowej nad umorzeniem 765 Przekazanie PN do ST 800 -zapis uzupełniający 070/800 Konto 014 do 017 umarzane w 100% w miesiącu zakupu Uproszczona amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej do 3.500,- zł - Jednorazowy odpis pełnej wartości początkowej WN zesp. 5 MA 070 Konto 020 Wartości niematerialne Konto 080 Zakupy inwestycyjne Środki trwałe w budowie Konto słuŝy do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń kosztów inwestycji rozpoczętych aparaturowych i budowlanych. Na stronie Wn ujmuje się w szczególności: - zakupy aparaturowe, - nabycia gruntu, - wartości zakupu inwestycji budowlanych. Strona Ma słuŝy do rozliczenia inwestycji w szczególności: - uzyskanych środków trwałych. K O N T A P O Z A B I L A N S O W E Konto 090 Środki trwałe obce Konto 091 Środki trwałe w likwidacji Konto słuŝy do pozabilansowej ewidencji przeprowadzanych likwidacji od środków trwałych. Konto 092 Środki trwałe obce Telefony Telekomunikacji Polskiej SA 2

4 Konto 093 Środki trwałe otrzymane w nieodpłatny zarząd i uŝytkowanie Konto słuŝy do pozabilansowej ewidencji. Konto 097 Nieodpłatnie uŝytkowane wyposaŝenie Z E S P Ó Ł 1 ŚRODKI PIENIĘśNE I RACHUNKI BANKOWE ORAZ INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Konto 100 Kasa Konto 100 słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdujących się w kasach uczelni. Konto 100 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki i bonów pienięŝnych w kasach uczelni. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 100 powinna umoŝliwić ustalenie: 1. stanu gotówki w walucie krajowej, 2. wyraŝanego w walucie polskiej i obcej stanu gotówki w walucie zagranicznej z podziałem na poszczególne waluty obce, 3. wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym. Typowe zapisy księgowe na koncie 100 Na stronie Wn księguje się wpływy gotówki, a w szczególności: 1. podjęcie gotówki z rachunków bankowych (Ma konto 130, 139, 181, 189), 2. wpływy środków pienięŝnych w drodze (Ma konto 140), 3. wpłaty z tytułu róŝnych naleŝności (Ma konto 200, 201, 234, 241, 249), 4. zwroty z tytułu wypłaconych uprzednio zaliczek do rozliczenia (Ma konto 234), Na stronie Ma księguje się rozchody gotówki, a w szczególności: 1. wypłaty gotówki z kasy na rachunki bankowe (Wn konto 130, 139, 181, 189), 2. wypłaty wynagrodzeń i zaliczek na wynagrodzenia oraz nagród (Wn konto 231),. wypłaty z tytułu róŝnych zobowiązań (Wn konto 200, 201, 234, 249), 4. wypłaty sum do rozliczenia (Wn konto 234), 5. wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych (Wn konto 249) 3

5 Konto 130 Rachunek podstawowy Konto 130 słuŝy do ewidencji wszelkich operacji pienięŝnych dokonywanych na rachunku podstawowym uczelni w banku. Zapisów na koncie 130 dokonuje się wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych (wyciągów i dołączonych do nich dowodów), w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między księgowością banku, a księgowością uczelni. W razie stwierdzenia pomyłki lub błędu w dokumencie bankowym dokonuje się księgowania zgodnie z brzmieniem tego dokumentu, a róŝnicę wynikającą z pomyłki odnosi się na konto 249 "Inne rozrachunki". Wyksięgowanie tej róŝnicy z konta 249 na konto 130 następuje na podstawie właściwego dokumentu bankowego, zawierającego sprostowanie pomyłki. Do konta 130 nie prowadzi się ewidencji szczegółowej. Konto 130 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŝnych na rachunku podstawowym. Typowe zapisy księgowe na koncie 130 Na stronie Wn księguje się wszelkie wpływy, a w szczególności : 1. wpłaty gotówkowe z kasy (Ma konto 100), 2. realizacja czeków obcych (Ma konto 140), 3. wpływ środków pienięŝnych w drodze (Ma konto 140), 4. wpływ naleŝności od kontrahentów (Ma konto 200, 201, 203, 204), 5. wpływ innych naleŝności, pomyłki lub błędy w wyciągu bankowym (Ma konto 249), 6. przeniesienie środków pienięŝnych na rachunek podstawowy 130, 201), z innych rachunków bankowych (Ma konto 139, 181, 189), 7. otrzymane odsetki bankowe (Ma konto 750), 8. otrzymane dotacje (Ma konto 700). Na stronie Ma księguje się wszelkie wypłaty, a w szczególności: 1. podjęcie gotówki do kasy (Wn konto 100), 2. przeniesienie środków pienięŝnych na inne rachunki bankowe (Wn konto 139, 181, 189), 3. zapłata zobowiązań wobec kontrahentów (Wn konto 200, 201, 210), 4. przelewy do budŝetu z tytułu podatków i opłat (Wn konto 220,221), 5. wypłata wynagrodzeń za pośrednictwem banków (Wn konto 231), 6. przelewy z tytułu ubezpieczeń społecznych, majątkowych, innych rozrachunków, pomyłek lub błędów w wyciągach bankowych (Wn konto 249), 7. przelewy amortyzacji na rachunki innych jednostek (Wn konto 246), 8. prowizje i opłaty bankowe (Wn konto 460 i odpowiednie konta zespołu 5), 9. wypłacone zaliczki kontrahentom (Wn konto 212). Konto 131 Kredyty bankowe Konto 131 słuŝy do ewidencji zaciągniętych kredytów bankowych i poŝyczek długoterminowych oraz krótkoterminowych. Zapisów na koncie 131 dokonuje się wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych i dołączonych do nich dowodów, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność obrotów i sald między księgowością uczelni i banku. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 131 powinna zapewnić podział kredytów według ich rodzajów (w tym takŝe bankowy kredyt inwestycyjny i dewizowy zgodnie z klasyfikacją bankową). Saldo Ma konta 131 oznacza zadłuŝenie uczelni z tytułu nie spłaconych kredytów bankowych i poŝyczek. Typowe zapisy księgowe na koncie 131 4

6 Na stronie Wn księguje się raty spłaty kredytów lub poŝyczek udzielonych na cele inwestycyjne oraz na inne cele (Ma konto 130, 181, 189). Na stronie Ma księguje się przyznane i otrzymane kredyty lub poŝyczki na cele inwestycyjne oraz na inne cele (Wn konto 130, 181, 189). Konto138 Rachunki bankowe do obsługi stypendiów Konto 138 słuŝy do ewidencji operacji dotyczących środków stypendialnych, w walucie krajowej. Dla kaŝdej jednostki, na której kształcą się studenci uprawnieni do trzymania stypendium otwarte jest odrębne konto. Konto 138 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŝnych Znajdujących się na tym koncie. Typowe zapisy księgowe na koncie 138 Na stronie Wn księguje się wpływy: 1.środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów 2.środków przeznaczonych na koszty prowadzenia rachunku bankowego 3. koszty zwróconych stypendiów (np. z powodu likwidacji rachunku osobistego przez studenta Na stronie Ma księguje się: 1. rozchód stypendiów na konta osobiste studentów 2. koszty prowadzenia rachunku bankowego. Konto 139 Inne rachunki bankowe Konto 139 słuŝy do ewidencji operacji dotyczących środków pienięŝnych ), w walucie krajowej, wydzielonych na innych rachunkach bankowych niŝ rachunek podstawowy, granty indywidualne i rachunki środków funduszy specjalnych. W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych jak: - pomocnicze rachunki bankowe, - czeki potwierdzone, - lokaty terminowe, - akredytywy bankowe. Zapisów na koncie 139 dokonuje się na analogicznych zasadach jak na koncie 130. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych środków na poszczególne rodzaje, a w ich ramach według kontrahentów lub osób. Konto 139 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŝnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych. Typowe zapisy księgowe na koncie 139 Na stronie Wn księguje się wpływy środków pienięŝnych na inne rachunki bankowe, a w szczególności: 1. przelewy z rachunku podstawowego (Ma konto 130), 5

7 2. wpłaty gotówkowe (Ma konto 100, 249). 3. przelewy opłat czynszowych za miejsca w DS. 4. przelewy środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 5. lokaty bankowe. 6. środki inwestycji Morasko. 7. środki inwestycji finansowych przez KBN (Ministerstwo Nauki i Informatyki). Na stronie Ma księguje się wypłaty środków pienięŝnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych, a w szczególności : 1. zapłata zobowiązań (Wn konto 210), 2. podjęcie gotówki do kasy (Wn konto 100), 3. przeniesienie środków pienięŝnych na rachunek podstawowy (Wn konto 130). Konto 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne Konto 140 słuŝy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych nabytych w celu odsprzedaŝy, środków pienięŝnych w drodze i bonów (róŝne rodzaje). Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 140 powinna zapewnić ustalenie: poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych oraz innych rodzajów środków pienięŝnych, wyraŝonego w walucie polskiej stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów wartościowych, wartości krótkoterminowych papierów wartościowych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym, stanu środków pienięŝnych w drodze oraz bonów według rodzajów. Konto 140 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych oraz innych rodzajów środków pienięŝnych. Typowe zapisy księgowe na koncie 140 Na stronie Wn księguje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pienięŝnych, a w szczególności: 6

8 1. zakup papierów wartościowych (Ma konto 100, 130), 2. naliczone odsetki bankowe od bonów (Ma konto 750), 3. przekazanie środków pienięŝnych z kasy na rachunek nakowy lub z rachunku bankowego na inny rachunek bankowy (Ma konto 100,130,138,139,181,189) Na stronie Ma księguje się zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pienięŝnych, a w szczególności: 1. realizacja czeków obcych (Wn konto 130), 2. wpływy do kasy lub na rachunek bankowy środków pienięŝnych w drodze (Wn konto 100, 130, 139, 181, 189), 3. wykup bonów wraz z odsetkami (Wn konto 100). Konto 152 Rachunek krajowy w walucie obcej Konto 152 słuŝy do ewidencji wszelkich operacji pienięŝnych w walucie krajowej jako odzwierciedlenie operacji dokonywanych na rachunku bankowym w walutach obcych i ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym 199 "Środki funduszu dewizowego". Zasady funkcjonowania konta 152 są analogiczne do zasad działania konta 130 "Rachunek podstawowy". Konto 152 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza równowartość złotówkową zagranicznych środków pienięŝnych znajdujących się na rachunku bankowym i objętych ewidencją konta pozabilansowego 199 "Środki funduszu dewizowego". Typowe zapisy księgowe na koncie 152 Na stronie Wn księguje się zwiększenia stanu środków pienięŝnych w walucie krajowej, a w szczególności: 1. przekazanie gotówki z kasy (Ma konto 100), 2. wpływy naleŝności i zaliczek od odbiorców zagranicznych (Ma konto 201), 3. róŝnice kursowe (Ma konto 750). Na stronie Ma księguje się zmniejszenia stanu środków pienięŝnych w walucie krajowej, a w szczególności: 1. podjęcie gotówki do kasy (Wn konto 100), 2. zapłata zobowiązań zagranicznych, przekazanie zaliczek dostawcom zagranicznym (Wn konto 201), 7

9 4. róŝnice kursowe (Wn konto 750). Konto 181 Granty indywidualne Konto 181 słuŝy do ewidencji: środków pienięŝnych przekazywanych przez jednostki zlecające wykonanie prac badawczych na podstawie umów zawartych z wykonawcami, tj. imiennie określonymi pracownikami naukowymi uczelni kierującymi i koordynującymi realizację tych prac - oraz do ewidencji wykorzystania przekazanych środków pienięŝnych. Zasady funkcjonowania konta 181 są analogiczne do zasad działania konta 130 "Rachunek podstawowy". Konto 181 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŝnych na tym rachunku bankowym. Typowe zapisy księgowe na koncie 181 Na stronie Wn księguje się wpływy środków pienięŝnych, a w szczególności: 1. przelewy jednostek zlecających wykonanie prac badawczych (Ma konto 220), 2. przeniesienie środków pienięŝnych w drodze (Ma konto 140), 3. przelewy środków pienięŝnych z rachunku podstawowego (Ma konto 130), 4. wpłaty gotówkowe z kasy (Ma konto 140), 5. naliczone odsetki bankowe (Ma konto 750). Na stronie Ma księguje się wypłaty środków pienięŝnych, a w szczególności: 1. podjęcie gotówki z kasy (Wn konto 100), 2. przeniesienie środków pienięŝnych na inne rachunki bankowe (Wn konto 130, 139, 189), 3. zapłata zobowiązań wynikających z rozrachunków róŝnych rodzajów (Wn konto 201,210, 249 lub odpowiednie konto zespołów 4 i 5 z pominięciem kont rozrachunkowych). Konto 189 Rachunki środków funduszy specjalnych Konto 189 słuŝy do ewidencji środków pienięŝnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz na finansowanie inwestycji Collegium Europaeum w Gnieźnie. Zasady 8

10 funkcjonowania konta 189 są analogiczne do zasad działania konta 130 "Rachunek podstawowy". Ewidencję szczegółową do konta 189 prowadzi się oddzielnie dla kaŝdego wyodrębnionego rachunku bankowego. Konto 189 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŝnych na rachunkach bankowych. Typowe zapisy księgowe na koncie 189 Na stronie Wn księguje się wpływy na rachunki bankowe, a w szczególności: 1. wpłaty gotówkowe z kasy (Ma konto 100), 2. wpływy równowartości odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych (Ma konto 130), 3. wpłaty bezpośrednie na rachunek bankowy tytułem rozrachunków za świadczenia, usługi, poŝyczki itp. (Ma konto 241), 4. otrzymane odsetki bankowe (Ma konto 851,852), 5. przeniesienie dotacji budŝetowej na zakupy inwestycyjne (Ma konto 130), 6. przelewy KBN na finansowanie inwestycji (Ma konto 800). Na stronie Ma księguje się wypłaty z rachunków bankowych, a w szczególności: 1. podjęcie gotówki do kasy (Wn konto 100), 2. zapłata zobowiązań za dostawy, roboty i usługi (Wn konto 201, 210, 241, 249), 3. zapłacone kary umowne i inne wydatki o charakterze strat inwestycyjnych (Wn konto 080). K O N T A P O Z A B I L A N S O W E Konto 199 Środki funduszu dewizowego Konto 199 słuŝy do pozabilansowej ewidencji operacji pienięŝnych dokonywanych na rachunkach bankowych w walutach obcych. Na stronie Wn księguje się wszelkie wpływy walut obcych na rachunki bankowe, a na stronie Ma - wszelkie wypłaty w walutach obcych z rachunków bankowych. Operacje te mają swoje odzwierciedlenie na kontach: 130 "Rachunek podstawowy" w walucie krajowej i 151 "Rachunek krajowy w walucie obcej". Konto 199 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan funduszu dewizowego w walutach obcych. 9

11 Z E S P Ó Ł 2 ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA Konto 200 Rozrachunki z odbiorcami Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 200 powinna zapewnić ustalenia naleŝności i zobowiązań krajowych według poszczególnych kontrahentów, wyodrębnienie na dzień bilansowy naleŝności długo- i krótkoterminowych, ustalenie naleŝności wyraŝonych w walutach obcych. Konto 200 wykazuje w zasadzie saldo debetowe wyraŝające stan naleŝności i roszczeń. MoŜe ono takŝe wykazywać saldo kredytowe nadpłaty.. Typowe zapisy księgowe na koncie faktury (w tym takŝe korekty zwiększające naleŝności fakturowe) z tytułu : a) sprzedaŝy wyrobów, robót i usług odnośnego rodzaju działalności (Ma konto 700,701,702,703), b) sprzedaŝy materiałów (Ma konto 760), 2. naleŝności od odbiorców orzeczone przez sąd prawomocnymi wyrokami. 3. naleŝności z tyt. Naliczonych odsetek wobec odbiorców (Ma konto 750). 4. uregulowanie ewentualnych zobowiązań wobec odbiorców (Ma konta 130, 100). 5. dodatnie róŝnice kursowe (Ma konto 750). 1. wpływy z tyt. spłaty naleŝności przez odbiorców (Wn konto 100, 130), 2. zmniejszenie naleŝności z tyt. bonifikaty, rabatów, uznanych reklamacji odbiorców (Wn konto 700, 701, 702, 703, 760). 3. odpisanie naleŝności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych (Wn konto 765). Konto 201 Rozrachunki zagraniczne z odbiorcami Wydawnictwo UAM 10

12 Konto 201 słuŝy do ewidencji wszelkich bezspornych naleŝności z tytułu rozrachunków z odbiorcami zagranicznymi za dostawy, roboty i usługi, realizowanych na podstawie umów zawartych z kontrahentami zagranicznymi. W szczególności na koncie 201 księguje się naleŝności i zobowiązania z tytułu: - dostaw, - udzielonych lub otrzymanych bonifikat oraz uznanych reklamacji (błędy w fakturach oraz róŝnice w dostawach), Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić ustalenie stanu naleŝności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów. Konto 201 wykazuje w zasadzie saldo debetowe wyraŝające stan naleŝności i roszczeń. Typowe zapisy księgowe na koncie naleŝności z tytułu sprzedaŝy na eksport (Ma konto 701, 702), 2. reklamacje z tytułu niedoborów i szkód ujawnionych w dostawach oraz inne zmniejszające zobowiązania z tytułu zakupów w imporcie (Ma konto 301), 3 odpisanie naleŝności przedawnionych (Ma konto 764), 4. róŝnice kursowe (Ma konto 750). 1. otrzymane zaliczki od odbiorców (Wn konto 130), 2. wpływ naleŝności (Wn konto 100, 130), 3. uznane reklamacje zmniejszające naleŝności z tytułu sprzedaŝy na eksport (Wn konto 701, 702), 4. odpisanie naleŝności przedawnionych i umorzonych (Wn konto 765), 5. róŝnice kursowe (Wn konto 750). Konto 203 Rozrachunki z odbiorcami Wydawnictwo Naukowe Zasady działania konta 203 są analogiczne do zasad funkcjonowania konta 200. Konto 204 Rachunki z tytułu realizacji umów dystrybucyjnych 11

13 Szczegółowa ewidencja prowadzona do konta 204 wykazuje naleŝności z tyt. sprzedaŝy poszczególnych tytułów ksiąŝek zgodnie z realizowaną umową dystrybucyjna oraz wyodrębnienie na dzień bilansowy naleŝności długo- i krótkoterminowych. Konto 210 Rozrachunki z dostawcami Na stronie Wn księguje się w szczególności: 1. spłatę zobowiązań wobec dostawców (Ma konto 100, 130), 2. uzyskane rabaty, bonifikaty (Ma konto 300, 311), 3. zgłoszone dostawcom reklamacje (Ma konto 300, 311), 4. odpisane zobowiązania przedawnione (Ma konto 764), 5. dodatnie róŝnice kursowe (Ma konto 750). Na stronie Ma księguje się w szczególności: 1. zobowiązania powstałe z tyt. zakupu materiałów, towarów i usług (konto 5, 301), 2. zobowiązania z tyt. odsetek za zwłokę w zapłacie (Wn konto 750), 3. zobowiązania z tyt. kar i odszkodowań (konto 765). Konto 212 Udzielone zaliczki na poczet przyszłych okresów Konto 212 wykazuje saldo debetowe. Konto 215 VADIUM Konto 216 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Konto 220 Rozrachunki publiczno prawne Konto 220 słuŝy do ewidencji rozrachunków z tytułu podatków, opłat, dotacji oraz innych rozrachunków publicznych. Konto obciąŝa się za powstałe naleŝności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie naleŝności. 12

14 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 220 powinna zapewnić moŝliwość ustalenia stanu naleŝności lub zobowiązań z kaŝdego tytułu rozrachunków oraz instytucji, z którymi dokonuje się rozliczeń. Konto 220 moŝe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności, a saldo Ma - stan zobowiązań. Typowe zapisy księgowe na koncie zarachowanie naleŝnych od budŝetu dotacji (równieŝ przeniesienie otrzymanych z budŝetu dotacji) na sfinansowanie: a) działalności dydaktycznej (Ma konto 700), b) działalności statutowej, działalności wspomagającej badania własne DWB, badań własnych oraz projektów badawczych (Ma konto 840), c) pomocy materialnej dla studentów (Ma konto 858), d) działalności inwestycyjnej ( Ma konto 800 ) 2. przelewy zobowiązań (Ma konto 130), 3. zmniejszenie naliczenia podatku od towarów i usług (Ma konto 200). 1. podatki, daniny i opłaty terenowe (Wn konto 480 i odpowiednie konto zespołu 5, 2. naleŝny podatek od towarów i usług (Wn konto 200), 3. podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym równieŝ zaliczka na poczet tego podatku (Wn konto 231). Konto 221 Rozrachunki z tyt. Podatku od towarów i usług Konto 221 słuŝy do ewidencji podatku VAT i jego rozliczenia z urzędem skarbowym. Typowe zapisy na koncie 221: Na stronie Wn konta 221xx200 księguje się podatek naliczony (Ma ) Na stronie Wn konta 221xx300 księguje się zapłaty podatku do urzędu skarbowego (Ma 130) Na stronie Ma konta 221xx100 księguje się podatek naleŝny (Wn 200, 249) oraz ewentualne zwroty nadpłaconego podatku (Wn 130) Xx ( od 01 do 12) oznacza miesiąc, w którym podatek został wykazany w deklaracji VAT-7. Saldo Wn konta 221 oznacza nadpłatę podatku. 13

15 Saldo Ma konta 221 oznacza podatek do zapłaty. Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Konto 231 słuŝy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i osobami nie będącymi pracownikami z tytułu wszelkich wypłat pienięŝnych oraz świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów pienięŝnych, zaliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami do wynagrodzeń, a takŝe wypłat nie zaliczanych do wynagrodzeń, jeŝeli są one wypłacane na podstawie list wynagrodzeń (płac). Na koncie 231 dokonuje się zapisów tylko na podstawie list wynagrodzeń (płac). Na stronie Wn konta 231 księguje się w szczególności : - wypłaty pienięŝne lub przelewy wynagrodzeń, - wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, - wartość świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, - potrącenia dokonywane w liście wynagrodzeń na mocy ustawowych upowaŝnień lub na podstawie pisemnej zgody pracownika, - przedawnione zobowiązania. Na stronie Ma konta 231 księguje się sumy wynagrodzeń w pełnej wysokości list wynagrodzeń, a ponadto roszczenia skierowane na drogę sądową oraz odpisane naleŝności przedawnione i umorzone. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 zapewnia rozliczenie wynagrodzeń wg poszczególnych list płac oraz pozwala ustalić ewentualne, nie podjęte wynagrodzenia z danej listy. Konto 231 moŝe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności ( nadebrane wynagrodzenia), a saldo Ma - stan zobowiązań, z tytułu nie podjętych wynagrodzeń. Typowe zapisy księgowe na koncie wypłaty (przelewy) wynagrodzeń i zaliczek na poczet wynagrodzeń oraz świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, jak równieŝ nagród z zakładowego funduszu nagród i uczelnianego funduszu nagród (ma konto 100, 130, 189), 2. wypłaty (przelewy) na podstawie list płac na rzecz osób nie będących pracownikami (Ma konto 100, 130, 181, 189), 3. wypłaty na rzecz studentów (Ma konto 100), 14

16 4. potrącenia w liście wynagrodzeń : a) podatek dochodowy od osób fizycznych (Ma konto 220), b) naleŝności z tytułu niedoborów i szkód (Ma konto 248), c) naleŝności funduszy specjalnych (Ma konto 851), d) naleŝności za sprzedaŝ materiałów (Ma konto 760), e) naleŝności na rzecz osób trzecich i instytucji (Ma konto 249), f) inne naleŝności od pracowników (Ma konto 234, 241), 5. wydane świadczenia w naturze (Ma konto 310), 6. odpisanie zobowiązań przedawnionych (Ma konto 764). 1. wynagrodzenia ujęte w listach wynagrodzeń (Wn konto 232), 2. zasiłki rodzinne objęte listami płac (Wn konto 249), 3. nagrody z zakładowego funduszu nagród i uczelnianego funduszu nagród (Wn konto 232), 4. ujęte w liście płac ekwiwalenty za zuŝycie własnych materiałów, sprzętu, narzędzi, odzieŝy własnej zamiast roboczej, za nie wydane środki higieny osobistej itp. (Wn konto 480 i odpowiednio konto zespołu 5), 5. odpisane naleŝności przedawnione i umorzone (Wn konto 765). Konto 232 Rozliczenie wynagrodzeń Konto 232 słuŝy do ujęcia i rozliczenia ogółu wypłat zaliczanych w myśl obowiązujących przepisów do wynagrodzeń. Na stronie Wn konta 232 księguje się wynagrodzenia podlegające wypłacie bezpośrednio pracownikom- w korespondencji z kontem 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń". Na stronie Ma konta 232 księguje się wynagrodzenia rozliczone w cięŝar kosztów działalności eksploatacyjnej (konto 430 "Wynagrodzenia"), w cięŝar odnośnego funduszu specjalnego (Wn konto zespołu 8), w cięŝar kosztów inwestycyjnych ( konto 080) oraz w cięŝar konta

17 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 232 powinna zapewnić ustalenie wysokości poszczególnych rodzajów wypłat. Konto 232 na koniec roku sprawozdawczego nie wykazuje salda. Typowe zapisy księgowe na koncie wynagrodzenia według list wynagrodzeń (Ma konto 231), 2. nagrody z zakładowego funduszu nagród i innych funduszy (Ma konto 231). 1. wynagrodzenia obciąŝające koszty działalności eksploatacyjnej (Wn konto 430 i odpowiednie konto zespołu 5), 2. wynagrodzenia i nagrody obciąŝające fundusze specjalne (Wn konto ), 3. wynagrodzenia obciąŝające działalność inwestycyjną (Wn konto 080), 4. wynagrodzenia obciąŝające konto 249 Konto 234 Rozrachunki z pracownikami Konto 234 słuŝy do ewidencji wszelkich rozrachunków z pracownikami z wyjątkiem rozrachunków z tytułu : - wynagrodzeń (ewidencjonowanych na koncie 231), - działalności socjalnej i mieszkaniowej (ewidencjonowanej na koncie 241), - rozliczenia niedoborów i szkód (ewidencjonowanych na koncie 242), - roszczeń spornych z tytułu niedoborów i szkód (ewidencjonowanych na koncie 244), - naleŝności z tytułu niedoborów i szkód (ewidencjonowanych na koncie 248). Na stronie Wn konta 234 księguje się w szczególności rozrachunki z tytułu: - wypłaconych pracownikom zaliczek i sum do rozliczenia na wydatki obciąŝające róŝną działalność Uczelni, - naleŝności od pracowników z tytułu świadczeń odpłatnych. Na stronie Ma konta 234 księguje się w szczególności : - rozliczone zaliczki i zwrot środków pienięŝnych, 16

18 - wpływy naleŝności od pracowników, - odpisane naleŝności przedawnione i umorzone. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić moŝliwość ustalenia stanu naleŝności i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków. Konto moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności od pracowników, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników. Typowe zapisy księgowe na koncie wypłaty zaliczek, sum do rozliczenia i spłaty zobowiązań (Ma konto 100, 130, 181, 189), 2. naleŝności z tytułu świadczeń odpłatnych (Ma konto 420,460,480 i odpowiednie konto zespołu 5, 760), 3. odpisanie zobowiązań przedawnionych (Ma konto 764). 1. rozliczone zaliczki lub wydatki wyłoŝone w imieniu szkoły (Wn konto 301, 310, 410, 460, 480 i odpowiednie konto zespołu 5, 851, 858). 2. wpłaty do kasy nie wykorzystanych zaliczek (Wn konto 100), 3. wpływy naleŝności (Wn konto 100, 130, 181, 189, 231), 4. odpisanie naleŝności przedawnionych i umorzonych (Wn konto 765). Konto 241 Rozrachunki z tytułu działalności socjalnej Konto 241 słuŝy do ewidencji rozrachunków z tytułu : - naleŝności i zobowiązań działalności socjalnej od i wobec pracowników, emerytów, osób obcych oraz kontrahentów, - kredytów i poŝyczek mieszkaniowych. Nie ujmuje się na koncie 241 rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników działalności socjalnej, z zakładem ubezpieczeń społecznych oraz niedoborów i szkód składników majątkowych. 17

19 Rozrachunki te ujmuje się na kontach działalności eksploatacyjnej w korespondencji z kontem pozabilansowym 299 " Rozliczenie działalności finansowo wyodrębnionej z działalnością eksploatacyjną". Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 241 powinna zapewnić moŝliwość ustalenia stanu naleŝności i zobowiązań z poszczególnymi osobami i kontrahentami według tytułów rozrachunków. Konto moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza naleŝności, a saldo Ma - stan zobowiązań. Typowe zapisy księgowe na koncie naleŝności i roszczenia z tytułu sprzedaŝy przez omawianą działalność materiałów, towarów, robót i usług (Ma konto 851), 2. zapłata zobowiązań (Ma konto 189), 3. sumy do rozliczenia wypłacone pracownikom (Ma konto 100, 189) 4. udzielenie poŝyczki lub kredytu (Ma konto 100, 189), 5. dochody ze sprzedaŝy i likwidacji majątku trwałego omawianej działalności (Ma konto 851), 6. przedawnione zobowiązania (Ma konto 851). 1. wpływy z tytułu świadczeń oraz za materiały, towary, produkty, roboty i usługi (Wn konto 189), 2. zobowiązania za zakupione materiały i towary (Wn konto 301) 3. spłata poŝyczek i kredytów (Wn konto 100, 189, 231), 4. rozliczenia pracowników z pobranych sum do rozliczenia (Wn konto 100, 189, 301), 5. umorzenie całkowite lub częściowe poŝyczek i kredytów udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Wn konto 852), 6. przedawnione i umorzone naleŝności (Wn konto 851), 7. straty inwestycyjne ujawnione po zakończeniu inwestycji (Wn konto 851), 8. koszty likwidacji lub sprzedaŝy majątku trwałego działalności socjalnej (Wn konto 851). 18

20 Konto 242 Rozliczenie niedoborów i szkód Konto 242 słuŝy do ewidencji i rozliczania niedoborów i szkód stwierdzonych w majątku trwałym oraz w rzeczowych i pienięŝnych składnikach majątku obrotowego, stanowiących własność szkoły, jak równieŝ w składnikach majątkowych obcych powierzonych szkole na poczet, do uŝytkowania lub przerobu. Konto 242 obciąŝa się za : - niedobory i szkody rzeczowych i pienięŝnych składników majątkowych, - niedobory i szkody środków trwałych własnych i obcych znajdujących się w pieczy szkoły (w sumie roszczenia), - roszczenia z tytułu kar, grzywien itp., zapłaconych oraz innych szkód poniesionych przez szkołę, a pochodzących od osób uznanych za winne wyrządzonej szkody. Konto 242 uznaje się za : - odpisanie niedoborów i szkód niezawinionych, - roszczenia uznane na piśmie przez osoby odpowiedzialne, - niedobory i szkody rozliczane z ubezpieczycielami, - roszczenia przedawnione i umorzone. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 242 powinna zapewnić ustalenie stanu niedoborów i szkód oraz roszczeń z tego tytułu według poszczególnych tytułów i osób. W ciągu roku saldo Wn 242 oznacza stan nie rozliczonych niedoborów i szkód oraz roszczeń. Typowe zapisy księgowe na koncie niedobory i szkody składników własnego majątku znajdujących się pod pieczą szkoły : a) gotówki w kasie (Ma konto 100), b) materiałów w magazynie lub w przerobie (Ma konto 310, 319), c) produkcji w toku (Ma konto 630), d) produktów gotowych (Ma konto 600), 19

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

1. Wykaz kont syntetycznych. Symbol konta. Nazwa konta oraz przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób wyceny 1. 2.

1. Wykaz kont syntetycznych. Symbol konta. Nazwa konta oraz przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób wyceny 1. 2. Załącznik Nr 1 (z dnia 31.03.2007 r.) do Zarządzenia Rektora Nr 30/2008 z dnia 11.07.2008 r. 1. Wykaz kont syntetycznych. Symbol konta Nazwa konta oraz przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ZAKŁADOWY PLAN KONT

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ZAKŁADOWY PLAN KONT Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ZAKŁADOWY PLAN KONT - Osiek 2009 - ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03/09 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 z dnia 18 czerwca 2012 Dyrektora MOPR wtoruniu PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 - Środki trwałe 011/0-011/999

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADOWY PLAN KONT I. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ 1. KONTA SYNTETYCZNE

A. ZAKŁADOWY PLAN KONT I. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ 1. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0161/6/08 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach z dnia 7 marca 2008 roku A. ZAKŁADOWY PLAN KONT I. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ 1. KONTA SYNTETYCZNE Zespół

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego ZAKŁADOWY PLAN KONT Symbol konta 010 011 020 031 070 071 078 083 090 Nazwa konta syntetycznego ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Grunty Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2000

Zarządzenie Nr 5/2000 Zarządzenie Nr 5/2000 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont ZARZĄDZENIE NR 5/2000 Starosty Powiatowego z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont Na podstawie art. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/1999

Zarządzenie Nr 19/1999 Zarządzenie Nr 19/1999 W sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych. ZARZĄDZENIE NR 19/IX/99 STAROSTY OTWOCKIEGO z dnia 01.09.1999 r. w sprawie : ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont. Wykaz kont syntetycznych dla jednostki budŝetowej Urząd Miasta Biłgoraj. Konta bilansowe:

Zakładowy Plan Kont. Wykaz kont syntetycznych dla jednostki budŝetowej Urząd Miasta Biłgoraj. Konta bilansowe: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4a-I/VI/10 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 31 grudnia 2010 r. Zakładowy Plan Kont Wykaz kont syntetycznych dla jednostki budŝetowej Urząd Miasta Biłgoraj Konta bilansowe:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 529/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 października 2006 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych.

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/10 Starosty Lubelskiego z dnia 4 lutego 2010r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby realizacji Projektu: Twój sukces

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 7 marca 2012 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 7 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 23/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 7 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta ChełmŜy. Na

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz kont syntetycznych. Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób

2. Wykaz kont syntetycznych. Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób 2. Wykaz kont syntetycznych Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób konta wyceny 1 2 011 Środki trwałe Konto przeznaczone jest do ewidencji stanu oraz zwiększeń i

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "SKARBNIK" W GŁOGOWIE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie ŚRODKI TRWAŁE NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/09 Burmistrza Stąporkowa z dnia 29.09.2009r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYKAZ KONT KONTA BILANSOWE ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011 - Środki trwałe 012 - Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Nr 1/2009 z dnia 02.02.2009 Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr ORo.0050.363.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0151-796/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu Załącznik nr 8 Plan kont dla budŝetu tj. organu dotyczy projektu edukacyjnego realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Y4 Youth warden of the young zone

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI S t r o n a 1 G i m n a zjum i m. O j ca L u dwika W rodarczyka w R a dzionkowie 11 99 00 7 -- - 11 99 44 33 ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH W UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Toruń, 2007 rok Wykaz

Bardziej szczegółowo

K O N T A B I L A N S O W E

K O N T A B I L A N S O W E Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 267/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2006 roku K O N T A B I L A N S O W E ZESPÓŁ 0 011 Środki trwałe ZESPÓŁ 1 ZESPÓŁ 2 013 Pozostałe środki trwałe 020

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont. I. Wykaz kont księgi głównej Ustala się wykaz kont księgi głównej w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Zakładowy Plan Kont. I. Wykaz kont księgi głównej Ustala się wykaz kont księgi głównej w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia. Zakładowy Plan Kont Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2016 I. Wykaz kont księgi głównej Ustala się wykaz kont księgi głównej w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia. Konta księgi głównej rozbudowuje

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach ZARZĄDZENIE nr 14/2012 z dnia 02.07.2012r Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy Sędziejowice

Zakładowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy Sędziejowice Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 19/2010 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r. Zakładowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy Sędziejowice I. WYKAZ KONT l. Konta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

Konto 133 Rachunek budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu Załącznik nr d do zarządzenia nr 40/5 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 września 05 r. Plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Nr ZEAS-3201-2/2012 z dnia 06.08.2012 Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2005/2006. 133-06-0000 dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2005/2006. 133-06-0000 dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej Załącznik nr 2 Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla 2005/2006 Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I Konta bilansowe 1. Zespół 1 Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 04.01.2010 r.

Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 04.01.2010 r. Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 04.01.2010 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo