Niniejszy dokument zawiera: 1. Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych cześć dotycząca rachunków i kredytów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszy dokument zawiera: 1. Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych cześć dotycząca rachunków i kredytów"

Transkrypt

1 Niniejszy dokument zawiera: 1. Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych cześć dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych - dla rachunków oszczędnościowych obowiązujący od 26 października 2015 r. 2. Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych cześć dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych - dla rachunków oszczędnościowych obowiązujący do 25 października 2015 r.

2 WYCIAG Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat i Prowizji ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku oraz za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. 2. Użyte w Taryfie Opłat i Prowizji określenie Bank należy rozumieć, jako Alior Bank S.A. 3. Bank zastrzega sobie możliwość pobierania dodatkowych opłat, niewymienionych w Taryfie Opłat i Prowizji, za usługi realizowane na życzenie Klienta i niewymienione w Taryfie Opłat i Prowizji lub za usługi z wykorzystaniem instytucji trzecich, w tym w szczególności: a. Opłaty i prowizje pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji, b. Opłaty i prowizje za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, c. Opłaty i prowizje wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Opłaty i prowizje pobierane są: a. Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi, b. Miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, c. Zbiorczo za usługi wykonane w trakcie okresu rozliczeniowego, d. Zgodnie z zawartą umową. 5. Wszystkie opłaty i prowizje pobierane są z dołu po wykonaniu usługi. 6. Opłaty związane z prowadzeniem rachunków i wykonywaniem transakcji płatniczych pobierane okresowo są należne Bankowi jedynie za okres obowiązywania Umowy. 7. Opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są za pełen okres rozliczeniowy. 8. Opłaty za karty debetowe pobierane są: a. w przypadku kart wydanych do dnia 23 października 2012 r.- za aktywne oraz zablokowane karty, za pełen okres rozliczeniowy, od daty wydania karty, b. w przypadku kart wydanych od dnia 24 października 2012 r. - za nieaktywne, aktywne oraz zablokowane karty, za pełen okres rozliczeniowy, w terminie 2 miesięcy od daty wydania karty, przy czym w przypadku kart nieaktywnych opłata jest pobierana od momentu, w którym Klient miał możliwość aktywowania karty. 9. Opłaty za komunikaty SMS pobierane są raz w miesiącu za okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca. 10. W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana opłata za wykonanie usługi nie jest zwracana. 11. Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu aktualnych kursów sprzedaży zawartych w Tabeli Kursów Walut Alior Banku S.A. 12. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie przy użyciu średniego kursu NBP i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 13. Wypłaty gotówkowe w kwocie: a. przekraczającej PLN bądź w walucie EUR, w walucie USD oraz w walucie GPB. w przypadku wypłaty w Oddziałach Banku lub b. przekraczającej PLN w przypadku wypłaty w Punktach Obsługi Klienta Oddziału Alior Bank Express (dalej: Oddziałach Alior Bank Express) lub c. przekraczającej PLN w przypadku wypłaty w Placówkach Partnerskich (Agencjach) wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki zgodnie z zapisami Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych. 1/11

3 14. Wypłaty gotówkowe w CHF niezależnie do kwoty wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki zgodnie z zapisami Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych 2/11 i terminowych lokat oszczędnościowych. 15. Placówki Partnerskie (Agencje) posiadają indywidualne górne limity gotówkowe. Wpłata i wypłata gotówki przez Klienta możliwa jest do wysokości limitów gotówkowych danej Placówki Partnerskiej. 16. Placówki Partnerskie (Agencje) i Oddziały Alior Bank Express nie prowadzą obsługi gotówkowej w walutach obcych, ani nie prowadzą obsługi rachunków prowadzonych w walutach obcych. 17. Przelewy w ramach Alior Banku, z wyłączeniem rachunków prowadzonych na podstawie umowy z T-Mobile Usługi Bankowe, pomiędzy rachunkami należącymi to tego samego Klienta, traktowane są jako przelewy własne. 18. Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza. 19. Transakcje bezgotówkowe w kwocie równej lub większej zł realizowane są przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności, której odbiorcami są: ZUS i Urząd Skarbowy, które bez względu na kwotę transakcji realizowane są przez system ELIXIR. 20. Na życzenie Klienta transakcje bezgotówkowe w kwocie niższej niż zł mogą być realizowane przez system SORBNET, za co Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą Opłat i Prowizji. 21. Operacje (gotówkowe i bezgotówkowe) w kwocie wyższej lub równej zł nie są możliwe do realizacji w Placówkach Partnerskich (Agencjach). 22. Przelewy do innego banku realizowane w walucie obcej lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym, traktowane są jako przelewy zagraniczne. 23. Przelewy za pośrednictwem bankowości internetowej, w EUR, w trybie normalnym lub pilnym, przy zaznaczonej opcji kosztowej SHA, gdy bank beneficjenta należy do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii i Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE; traktowane są jako przelewy europejskie. 24. Konta walutowe oraz rachunki oszczędnościowe walutowe prowadzone są w następujących walutach: CHF, EUR, USD, GBP oraz AUD, CAD, SEK, DKK, NOK, CZK i RUB. 25. O zmianie Taryfy Opłat i Prowizji Bank powiadamia Klienta: 1. w przypadku Klientów, z którymi Bank nie zawarł Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej za pośrednictwem poczty, 2. w przypadku Klientów, z którymi Bank zawarł Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, 3. w przypadku Klientów, którzy podali swój adres w formie elektronicznej, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą jej wejścia w życie. Brak zgłoszenia sprzeciwu Klienta wobec proponowanych zmian przed dniem obowiązywania zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. 26. Klient ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę, której dotyczą zmiany Taryfy Opłat i Prowizji ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat związanych z wypowiedzeniem Umowy lub opłat wynikających z proponowanych zmian. 27. W przypadku gdy Klient zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 26, ale nie dokona wypowiedzenia właściwej Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych ze zgłoszeniem sprzeciwu lub opłat wynikających z proponowanych zmian. 28. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Taryfie Opłat i Prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych warunków: a. zmiana wysokości płacy minimalnej oraz poziomu wskaźników publikowanych przez GUS: inflacji, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, b. zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych oraz stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski, c. zmiany cen usług i operacji, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych, d. zmiany zakresu lub formy świadczonych przez Bank usług (w tym zmiany lub dodania nowej funkcjonalności w zakresie obsługi danego produktu) w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem umowy, e. zmiany przepisów prawa regulujących produkty lub usługi oferowane przez Bank lub mających wpływ na wykonywanie umowy, w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem umowy, f. zmiany przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości stosowanych przez Bank, w zakresie w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem umowy,

4 g. zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie mającym wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem umowy. 29. Zmiany wysokości opłat i prowizji będą odbywały się wg następujących zasad: a. zmiana opłat i prowizji przewidzianych w Taryfie dla jednego produktu może być dokonywana nie częściej niż 4 razy w roku, b. opłaty i prowizje zawarte w Taryfie nie mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o więcej niż 200 % wysokości dotychczasowej opłaty lub prowizji, z zastrzeżeniem ust. 30, c. zmiana wysokości danej opłaty lub prowizji następuje w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy od wystąpienia przesłanki do wprowadzenia tej zmiany, d. ustalenie stawek opłat lub prowizji za czynności, za które dotychczas Bank nie pobierał opłat/prowizji oraz określenie wysokości opłat/prowizji dla nowych produktów lub usług, odbywa się z uwzględnieniem stopnia pracochłonności wykonywanych w związku z tym czynności oraz poziomu kosztów ponoszonych przez Bank. 30. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 29 lit. b nie dotyczy sytuacji, w której do Taryfy wprowadzane są nowe opłaty lub prowizje lub gdy ich dotychczasowa wysokość wynosiła 0 zł. 31. Taryfa Opłat i Prowizji nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 32. Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w każdej placówce Banku oraz za pomocą Kanałów Elektronicznych. 33. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 34. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, postanowienia dotyczące Oddziałów stosuje się również w przypadku Oddziałów Alior Bank Express. 35. Ze sprzedaży wycofane są: a. Karty kredytowe: Alior Bank MasterCard Silver i Alior Bank MasterCard Platinum, b. Konta walutowe w AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, RUB i SEK, c. Konta oszczędnościowe w walutach obcych, d. Karty debetowe: World Debit MasterCard, Debit MasterCard z wizerunkiem, Karta Debetowa Private Banking. 36. Z dniem 17 listopada 2014 ze sprzedaży została wycofana karta debetowa: Debit MasterCard Mała Czarna. 3/11

5 Rachunki oszczędnościowe PŁATNOŚCI I WYPŁATY DOWOLNA PIERWSZA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM PŁATNOŚCI I WYPŁATY- DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM III. TRYB POBIERANIA A. OPŁATY PODSTAWOWE 1. Prowadzenie rachunku 2. Opłata za komunikat SMS opłata miesięczna od każdego rachunku jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku 2 (pobierana zbiorczo raz na opłata za każdy wysłany SMS miesiąc) OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN / OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM 4 OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE do autoryzacji zleceń opłata za każdy wysłany SMS 0 zł B. PŁATNOŚCI I WYPŁATY 1. Przelew w ramach Banku na rachunek własny ROR w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) - dyspozycja ustna internetowej/mobilnej telefonicznej konsultant 2. Przelew w ramach Banku na rachunki inne niż własny ROR w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) - dyspozycja ustna internetowej/mobilnej telefonicznej konsultant 3. Przelew w PLN na rachunki w innym banku w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) - Elixir - w Oddziale - Sorbnet < 1mln PLN 0 zł 0,30 zł OSZCZĘDNOŚCIOW E W PLN / OSZCZĘDNOŚCIOW E MERITUM 4 OSZCZĘDNOŚCIOW E WALUTOWE 1 od każdego przelewu 0 zł 0 zł 5 zł 2 zł od każdego przelewu 0 zł 0 zł 5 zł 1 zł od każdego przelewu 0 zł 0 zł 5 zł 1 zł od każdego przelewu 0 zł 0 zł 5 zł 2 zł od każdego przelewu 0 zł 0 zł 5 zł 1 zł od każdego przelewu 0 zł 0 zł 5 zł 1 zł od każdego przelewu 0 zł 0 zł 10 zł 7 zł od każdego przelewu 32 zł 32 zł 32 zł 32 zł 4/11

6 III. TRYB POBIERANIA PŁATNOŚCI I WYPŁATY DOWOLNA PIERWSZA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN / OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM 4 OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE 1 PŁATNOŚCI I WYPŁATY- DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM OSZCZĘDNOŚCIOW E W PLN / OSZCZĘDNOŚCIOW E MERITUM 4 OSZCZĘDNOŚCIOW E WALUTOWE w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) - Sorbnet 1mln PLN od każdego przelewu 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł w Oddziale Express Elixir od każdego przelewu 8 zł - 10 zł internetowej/mobilnej od każdego przelewu 0 zł 0 zł 10 zł 5 zł opłata dodatkowa w przypadku realizacji przelewu natychmiastowego za pośrednictwem bankowości internetowej / mobilnej ,01zł 1 000zł 1 000,01 zł zł 2 000,01 zł zł 3 000,01 zł zł 4 000,01 zł zł 5 000,01 zł zł ,01 zł zł 3 telefonicznej konsultant (w tym Express Elixir) od każdego przelewu 1 zł - 1 zł - od każdego przelewu 2 zł - 2 zł - od każdego przelewu 3 zł - 3 zł - od każdego przelewu 4 zł - 4 zł - od każdego przelewu 5 zł - 5 zł - od każdego przelewu 5 zł - 5 zł - od każdego przelewu 5 zł - 5 zł - od każdego przelewu 0 zł 0 zł 10 zł 5 zł 4. Wypłata z rachunku w kasie od każdej wypłaty 0 zł 0 zł 10 zł 5 zł 1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, gdy dany Oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie. 2 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia z rachunku wskazanego przez Klienta w systemie bankowości internetowej lub, w przypadku jego zamknięcia, z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN o najwcześniejszej dacie otwarcia lub z ROR walutowego o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy Klient nie posiada ROR, opłata pobierana jest z rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli Klient posiada więcej niż jeden z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia. 3 Przelewy natychmiastowe powyżej kwoty zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR. 4. Rachunek wycofany z bieżącej sprzedaży. 5/11

7 III. TRYB POBIERANIA 5. Transakcje kartą debetową 6/11 PŁATNOŚCI I WYPŁATY DOWOLNA PIERWSZA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN / OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM 5 OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE 1 PŁATNOŚCI I WYPŁATY- DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM OSZCZĘDNOŚCIOW E W PLN / OSZCZĘDNOŚCIOW E MERITUM 5 OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE w kasie Banku 1 od każdej transakcji 0 zł 0 zł 10 zł 5 zł w bankomatach własnych od każdej transakcji 0 zł 0 zł 10 zł 5 zł w bankomatach Euronet lub Planet Cash - w bankomatach innych banków krajowych od każdej transakcji 0 zł 0 zł 10 zł 5 zł od każdej transakcji 5 zł 5 zł 10 zł 5 zł w bankomatach za granicą od każdej transakcji 9 zł 5 zł 10 zł 9 zł w kasie innego banku, innej instytucji w kraju od każdej transakcji 5 zł 5 zł 10 zł 5 zł - w kasie banku, innej instytucji za granicą od każdej transakcji 9 zł 5 zł 10 zł 5 zł Realizacja transakcji "Płać kartą i wypłacaj" (wypłata gotówki przy okazji od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł dokonywania transakcji bezgotówkowej) Realizacja transakcji bezgotówkowych od każdej transakcji 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE Przelew europejski 3 - przelew elektroniczny do innego kraju należącego od każdego przelewu 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł do Unii Europejskiej Przelew zagraniczny 3 realizowany w Oddziale od każdego przelewu 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł Przelew zagraniczny 3 realizowany przez Elektroniczne Kanały Dostępu od każdego przelewu 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł Przelew zagraniczny w ramach promocji Kantor 4 od każdego przelewu - 5 zł - 5 zł 10. Opłaty dodatkowe dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym - dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym - ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących w przypadku opcji od każdego przelewu 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł od każdego przelewu 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł od każdego przelewu 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł

8 kosztowej OUR (całkowite koszty przelewu pokrywa zleceniodawca) - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla płatności do krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu BIC banku beneficjenta i za poinformowanie o odmowie wykonania zlecenia. Dotyczy przelewu zagranicznego oraz europejskiego Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany z banku krajowego, zagranicznego Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu otrzymanej renty/emerytury zagranicznej 1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, gdy dany Oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie. 2 Usługa dostępna posiadaczom kart wydanych po 19 maja 2009 roku. od każdego przelewu 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od każdego przelewu 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 3 Opłata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek uczestnictwa przyjętego w Alior Banku S.A., pod warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor rejestru. 4 Dotyczy przelewów za pośrednictwem bankowości internetowej, z konta w CHF, o maksymalnej wysokości CHF, w trybie normalnym, do banków w Polsce, przy zaznaczonej opcji kosztowej SHA. 5 Rachunek wycofany z bieżącej sprzedaży. C. WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA TRANSAKCJI 1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu) /11 - wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank) 1 za każdy wyciąg 5 zł 5 zł - odbierany w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) 1 za każdy wyciąg 5 zł 5 zł - wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie za każdy wyciąg 0 zł 0 zł usług oferowanych przez Bank Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc opłata za każdy miesiąc wyciągu 5 zł 5 zł Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości internetowej za dowolny okres opłata za każdy miesiąc wyciągu 0 zł 0 zł rozliczeniowy Wyciąg za okres 1 miesiąca wysyłany pocztą elektroniczną 2 za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 5. Potwierdzenie wykonania transakcji: w formie papierowej odbierane w za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 5 zł

9 Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) (z wyjątkiem potwierdzeń wydawanych w momencie dokonania transakcji) wysyłane listem zwykłym za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 5 zł 6. Wydruk historii rachunku w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 5 zł 1 Opłata jest pobierana jedynie w sytuacji, gdy Klient otrzymuje bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony z Bankiem sposób. Dotyczy również Klientów, którzy zawarli Umowę rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu. 2 Opłata obowiązuje od chwili udostępnienia usługi dla Klientów. III. TRYB POBIERANIA D. INNE OPERACJE GOTÓWKOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN / OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM 2 OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE 1 1. Wpłata gotówki od każdej wpłaty 0 zł 0 zł 2. Wpłata gotówki we wpłatomacie od każdej transakcji 0,6%, min 1 zł 0,6%, min 1 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w Banku od każdej wpłaty 0 zł 0 zł 4. Zamówienie gotówki za każde zamówienie 0 zł 0 zł 5. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki dla wypłaty w PLN za każde niepodjęcie, 0,3% kwoty, od niepodjętej kwoty min. 100 zł dla wypłaty w walucie obcej za każde niepodjęcie 0,3% kwoty, od niepodjętej kwoty min. 140 zł 1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, gdy dany Oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie. 2 Rachunek wycofany z bieżącej sprzedaży. 0,3% kwoty, min. 100 zł 0,3% kwoty, min. 140 zł Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowych IV. 8/11 KARTY DEBETOWE RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO A. OPŁATY PODSTAWOWE 1. Wydanie i wznowienie karty MasterCard Debit (karta płaska), dla właściciela, współwłaściciela lub użytkownika TRYB POBIERANIA opłata pobierana w momencie wydania/ wznowienia karty OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN / OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM 1 OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE 10 zł 10 zł 2. Opłata za kartę miesięcznie 3 zł 3 zł 3. Zmiana PIN

10 3.1 - w bankomacie od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł internetowej/ telefonicznej Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta B. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH 1. Wydruk zestawienia transakcji dokonanych kartą od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł jednorazowo 50 zł 50 zł od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 2. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 5 zł C. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH OBCYCH 1. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 5 zł 1 Rachunek wycofany z bieżącej sprzedaży. Inne opłaty i prowizje VII. INNE OPŁATY/PROWIZJE TRYB POBIERANIA A. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI UPOMINAWCZE 7 I WINDYKACYJNE - dla umów zawartych do /11 WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI DLA KONTA WYŻSZEJ JAKOŚCI Przedstawione warunki dostępne są dla Klientów otrzymujących na Konto Wyższej Jakości jednorazowy wpływ na kwotę min zł/mies. z innego banku lub z konta firmowego prowadzonego w Alior Banku, lub na rachunku których zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na kwotę min. 700 zł/mies. Jeżeli żaden z powyższych warunków nie został spełniony, opłaty pobierane są zgodnie z kolumną II I WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI 1. Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) - list zwykły jednorazowo 0 zł 25 zł 2. Sporządzenie i wysłanie listu poleconego (w tym wypowiedzenia umowy, upomnienia, wezwania) jednorazowo 0 zł 40 zł 3. Oświadczenie o kontynuacji umowy/cofnięcie wypowiedzenia jednorazowo 0 zł 40 zł 4. Opłata za wygenerowanie i wysłanie przypomnienia SMS o spłacie niezapłaconego zadłużenia karty kredytowej 8 od otrzymanego przypomnienia - 3 zł II

11 5. 10/11 Opłata za przypomnienie telefoniczne o spłacie niezapłaconego zadłużenia karty kredytowej 8 od zrealizowanego przypomnienia telefonicznego B. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI UPOMINAWCZE I WINDYKACYJNE 7 dla umów zawartych od zł 1. Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) - list zwykły jednorazowo 0 zł 25 zł 2. Telefoniczne powiadomienie o zaległości 3. Upomnienie wysłane drogą elektroniczną w formie SMS od zrealizowanego przypomnienia telefonicznego od otrzymanego przypomnienia 0 zł 10 zł 0 zł 3 zł 4. Upomnienie wysłane drogą elektroniczną w formie od wysłanego przypomnienia 0 zł 2 zł 5. Windykacja terenowa jednorazowo 0 zł 85 zł 6. Sporządzenie i wysłanie listu poleconego (w tym wypowiedzenia umowy, upomnienia, wezwania) jednorazowo 0 zł 40 zł 7. Oświadczenie o kontynuacji umowy/cofnięcie wypowiedzenia jednorazowo 0 zł 40 zł C. POZOSTAŁE OPŁATY 1. Porozumienie/Aneks do umowy kredytowej 9 jednorazowo zł 2. Opłata za zmianę typu rachunku karty kredytowej 1 jednorazowo - 0 zł 3. Opłata operacyjna dotycząca karty kredytowej i limitu odnawialnego w rachunku, udzielonych w ofercie pakietowej z pożyczką od 10 kwietnia 2015r. jednorazowo w cyklu rozliczeniowym VII. INNE OPŁATY/PROWIZJE TRYB POBIERANIA 4. Opłata za wpłatę gotówki: a) na rachunek prowadzony w innym banku 2 oraz b) na rachunek prowadzony na podstawie umowy zawartej z T-Mobile Usługi Bankowe oraz c) na rachunek w Banku przez osobę trzecią 3 0 zł 5 zł WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI DLA KONTA WYŻSZEJ JAKOŚCI WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI w Oddziale jednorazowo - 0,5% min. 8 zł w Placówce Partnerskiej (Agencji) wpłata w wysokości 0,01 zł zł 6 jednorazowo - od 0 zł do 2,30 zł wpłata w wysokości powyżej 230,01 zł 6 jednorazowo - od 0 zł do 1% 5. Zamówienie gotówki opłata za każde zamówienie 0 zł 0 zł 6. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki dla wypłaty w PLN od niepodjętej kwoty 0 zł 0,3% kwoty, min. 100 zł dla wypłaty w walucie obcej od niepodjętej kwoty 0 zł 0,3% kwoty, min. 140 zł Zmiana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia przed jego realizacją 4 jednorazowo - 20 zł Zmiana warunków złożonego zlecenia po zrealizowaniu transakcji przez 50 zł+ koszty rzeczywiste banku Alior Bank do 1 miesiąca wstecz 4 jednorazowo - zagranicznego Anulowanie / zwrot wykonanego przez Bank zlecenia przelewu 150 zł + koszty rzeczywiste banku zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju (dotyczy przelewów jednorazowo 0 zł zleconych do 1 miesiąca wstecz) 10 zagranicznego

12 Anulowanie / zwrot wykonanego przez Bank zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju (dotyczy przelewów zleconych powyżej 1 miesiąca wstecz) 10 Zmiana warunków złożonego zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju po zrealizowaniu przelewu przez Bank (dotyczy przelewów zleconych powyżej 1 miesiąca wstecz) Usługa Autodealing jednorazowo jednorazowo 0 zł 0 zł 300 zł + koszty rzeczywiste banku zagranicznego 100 zł + koszty rzeczywiste banku zagranicznego 12.1 Aktywacja usługi jednorazowo 0 zł 0 zł miesięcznie (opłata pobierana 12.2 Abonament miesięczny 5 raz niezależnie od liczby 7 zł 7 zł posiadanych rachunków) 1 Zmiana możliwa jest dla wybranych typów rachunków karty kredytowej. 2 Dotyczy operacji kasowych dokonywanych w złotych polskich (Bank nie realizuje wpłat w walutach obcych). 3 Opłata nie jest pobierana od właścicieli i współwłaścicieli rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w Alior Banku (z wyłączeniem rachunków prowadzonych na podstawie umowy zawartej z T-Mobile Usługi Bankowe), dokonujących wpłaty na rachunek tego samego typu oraz w przypadku wpłat na rachunek kredytowy w Banku. 4 Dotyczy operacji takich jak: przelew zagraniczny i przelew europejski. 5 Opłata nie jest pobierana od posiadaczy konta Private Banking. 6 Opłata uzależniona od typu Placówki Partnerskiej (Agencji) 7 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości lub wypowiedzenia umowy. Limit opłat za podjęte przez Bank czynności upominawcze i windykacyjne wynosi 200 zł w cyklu miesięcznym. Bank naliczy nie więcej niż cztery opłaty za przypomnienia SMS, cztery opłaty za upomnienia , dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne nie częściej niż raz na pięć dni licząc dla każdej czynności z osobna 8 Dotyczy tylko kart kredytowych: Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 95 zł w okresie rozliczeniowym. Bank naliczy nie więcej niż cztery opłaty za przypomnienia SMS, dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni). 9 Nie dotyczy aneksów związanych ze zmianą typu rachunku Karty kredytowej. 10 Dotyczy przelewów zleconych od 18 października 2014r. 11/11

13 WYCIĄG Obowiązuje od 15 lipca 2015 roku Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat i Prowizji m a zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku oraz za p ośrednictwem Kanałów Elektronicznych. 2. Użyte w Taryfie Opłat i Prowizji określenie Bank należy rozum ieć, jako Alior Bank S.A. 3. Bank zastrzega sobie m ożliwość pobierania dodatkowych opłat, niewym ienionych w Taryfie Opłat i Prowizji, za usługi realizowane na życzenie Klienta i niewymienione w Taryfie Opłat i Prowizji lub za usługi z wykorzystaniem instytucji trzecich, w tym w szczególności: a. Opłaty i prowizje pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji, b. Opłaty i prowizje za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, c. Opłaty i prowizje wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Opłaty i prowizje pobierane są: a. Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi, b. Miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, c. Zbiorczo za usługi wykonane w trakcie okresu rozliczeniowego, d. Zgodnie z zawartą um ową. 5. Wszystkie opłaty i prowizje pobierane są z dołu po wykonaniu usługi. 6. Opłaty związane z prowadzeniem rachunków i wykonywaniem transakcji płatniczych pobierane okresowo są należne Bankowi jedynie za okres obowiązywania Um owy. 7. Opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są za pełen okres rozliczeniowy. 8. Opłaty za karty debetowe pobierane są: a. w przypadku kart wydanych do dnia 23 października 2012 r.- za aktywne oraz zablokowane karty, za pełen okres rozliczeniowy, od daty wydania karty, b. w przypadku kart wydanych od dnia 24 października 2012 r. - za nieaktywne, aktywne oraz zablokowane karty, za pełen okres rozliczeniowy, w term inie 2 miesięcy od daty wydan ia karty, przy czym w przypadku kart nieaktywnych opłata jest pobierana od m om entu, w którym Klient m iał m ożliwość aktywowania karty. 9. Opłaty za kom unikaty SMS pobierane są raz w m iesiącu za okres od ostatniego dnia poprzedniego m iesiąca do przedostatniego dnia m iesiąca. 10. W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana opłata za wykonanie usługi nie jest zwracana. 11. Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu aktualnych kursów sprzedaży zawartych w Tabeli Kursów Walut Alior Banku S.A. 12. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie przy użyciu średniego kursu NBP i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 13. Wypłaty gotówkowe w kwocie: a. przekraczającej PLN bądź w walucie EUR, w walucie USD oraz w walucie GPB. w przypadku wypłaty w Oddziałach Banku lub b. przekraczającej PLN w przypadku wypłaty w Punktach Obsługi Klienta Oddziału Alior Bank Express (dalej: Oddziałach Alior Bank Express) lub c. przekraczającej PLN w przypadku wypłaty w Placówkach Partnerskich (Agencjach) wym agają wcześniejszego zamówienia gotówki zgodnie z zapisami Regulaminu rachunków oszczędnościowo -rozliczeniowych, oszczędnościowych i term inowych lokat oszczędnościowych. 14. Wypłaty gotówkowe w CHF niezależnie do kwoty wym agają wcześniejszego zam ówienia gotówki zg odnie z zapisam i Regulaminu rachunków oszczędnościowo -rozliczeniowych, oszczędnościowych i term inowych lokat oszczędnościowych. 15. Placówki Partnerskie (Agencje) posiadają indywidualne górne lim ity gotówkowe. Wpłata i wypłata gotówki przez Klienta m ożliwa jest do wysokości lim itów gotówkowych danej Placówki Partnerskiej. 16. Placówki Partnerskie (Agencje) i Oddziały Alior Bank Express nie prowadzą obsługi gotówkowej w walutach obcych, ani nie prowadzą obsługi rachunków prowadzonych w walutach obcych. 17. Przelewy w ram ach Alior Banku, z wyłączeniem rachunków prowadzonych na podstawie umowy z T -Mobile Usługi Bankowe, pom iędzy rachunkam i należącym i to tego s am ego Klienta, traktowane są jako przelewy własne. 18. Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza. 19. Transakcje bezgotówkowe w kwocie równej lub większej zł realizowane są przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności, której odbiorcami są: ZUS i Urząd Skarbowy, które bez względu na kwotę transakcji realizowane są przez system ELIXIR. 1 /9

14 20. Na życzenie Klienta transakcje bezgotówkowe w kwocie niższej niż zł m ogą być realizowane przez system SORBNET, za co Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą Opłat i Prowizji. 21. Operacje (gotówkowe i bezgotówkowe) w kwocie wyższej lub równej zł nie są możliwe do realizacji w Placówkach Partnerskich (Agencjach). 22. Przelewy do innego banku realizowane w walucie obcej lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym, traktowane są jako przelewy zagraniczne. 23. Przelewy za pośrednictwem bankowości internetowej, w EUR, w trybie norm alnym lub pilnym, przy zaznaczonej opcji kosztowej SHA, gdy bank beneficjenta należy do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii i Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE; traktowane są jako przel ewy europejskie. 24. Konta walutowe oraz rachunki oszczędnościowe walutowe prowadzone są w następujących walutach: CHF, EUR, USD, GBP oraz AUD, CAD, SEK, DKK, NOK, CZK i RUB. 25. O zm ianie Taryfy Opłat i Prowizji Bank powiadam ia Klienta: 1. w przypadku Klientów, z którymi Bank nie zawarł Um owy o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej za pośrednictwem poczty, 2. w przypadku Klientów, z którymi Bank zawarł Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej za pośrednictwem Ka nałów Elektronicznych, 3. w przypadku Klientów, którzy podali swój adres e -m ail w form ie elektronicznej, nie później niż 2 m iesiące przed proponowaną datą jej wejścia w życie. Brak zgłoszenia sprzeciwu Klienta wobec proponowanych zm ian przed dniem obowiązywania zm ian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. 26. Klient m a prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Um owę, której dotyczą zm iany Taryfy Opłat i Prowizji ze skutkiem natychm iastowym bez ponoszenia opłat związanych z wypowi edzeniem Um owy lub opłat wynikających z proponowanych zm ian. 27. W przypadku gdy Klient zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 26, ale nie dokona wypowiedzenia właściwej Umowy, Um owa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zm ian, bez ponoszen ia dodatkowych opłat związanych ze zgłoszeniem sprzeciwu lub opłat wynikających z proponowanych zm ian. 28. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Taryfie Opłat i Prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z okoliczności: a. zm iany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS, b. zm iany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych i rozliczeń międzybankowych, c. zm iany cen usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych, d. zm iany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień umów zawartych przez Bank z Klientami Indywidualnymi. 29. Taryfa Opłat i Prowizji nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 30. Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w każdej placówce Banku oraz za pom ocą Kanałów Elektronicznych. 31. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z um ów zawieranych z Bankiem. 32. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, postanowienia dotyczące Oddziałów stosuje się również w przypadku Oddziałów Alior Bank Express. 33. Ze sprzedaży wycofane są: a. Karty kredytowe: Alior Bank MasterCard Silver i Alior Bank MasterCard Platinum, b. Konta walutowe w AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, RUB i SEK, c. Konta oszczędnościowe w walutach obcych, d. Karty debetowe: World Debit MasterCard, Debit MasterCard z wizerunkiem, Karta Debetowa Private Banking. 34. Z dniem 17 listopada 2014 ze sprzedaży zostanie wycofana karta debetowa: Debit MasterCard Mała Czarna. 2 /9

15 Rachunki oszczędnościowe III. A. OPŁATY PODSTAWOWE 1. Prowadzenie rachunku 2. Opłata za komunikat SMS jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku do autoryzacji zleceń TRYB POBIERANIA opłata miesięczna od każdego rachunku opłata za każdy wysłany SMS (pobierana zbiorczo raz na miesiąc) opłata za każdy wysłany SMS W PLN WALUTOWY 1 0 zł 0 zł 0,30 zł 0,30 zł 0 zł 0 zł B. PŁATNOŚCI I WYPŁATY DOWOLNA PIERWSZA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM 1. Przelew w ramach Banku na rachunek własny ROR w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) - dyspozycja od każdego przelewu 0 zł 0 zł ustna 1.2 internetowej/mobilnej od każdego przelewu 0 zł 0 zł 1.3 telefonicznej konsultant od każdego przelewu 0 zł 0 zł 2. Przelew w ramach Banku na rachunki inne niż własny ROR w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) - dyspozycja od każdego przelewu 0 zł 0 zł ustna 2.2 internetowej/mobilnej od każdego przelewu 0 zł 0 zł 2.3 telefonicznej konsultant od każdego przelewu 0 zł 0 zł 3. Przelew w PLN na rachunki w innym banku w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) - Elixir od każdego przelewu 0 zł 0 zł w Oddziale - Sorbnet < 1mln PLN od każdego przelewu 32 zł 32 zł w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) od każdego przelewu 15 zł 15 zł - Sorbnet 1mln PLN w Oddziale Express Elixir od każdego przelewu 8 zł internetowej/mobilnej od każdego przelewu 0 zł 0 zł opłata dodatkowa w przypadku realizacji przelewu natychmiastowego za pośrednictwem bankowości internetowej / mobilnej ,01 zł zł od każdego przelewu 1 zł ,01 zł zł od każdego przelewu 2 zł ,01 zł zł od każdego przelewu 3 zł ,01 zł zł od każdego przelewu 4 zł ,01 zł zł od każdego przelewu 5 zł ,01 zł zł 3 od każdego przelewu 5 zł ,01 zł zł 3 od każdego przelewu 5 zł telefonicznej konsultant (w tym od każdego przelewu 0 zł 0 zł Express Elixir) 4. Wypłata z rachunku w kasie od każdej wypłaty 0 zł 0 zł 1 O płata za operac je kas owe dotyc zy s ytuac ji, gdy dany O ddział prowadzi obs ługę kas ową w danej waluc ie. 2 Zakres powiadomień definiowany jes t przez Klienta. O płata pobierana jes t łąc znie, za ws zys tkie przes łane powiadomienia z rachunku wskazanego przez Klienta w systemie bankowości internetowej lub, w przypadku jego zamknięcia, z rachunku oszczędnościoworozlic zeniowego w P LN o najwc ześ niejszej dac ie otwarc ia lub z RO R walutowego o najwc ześ niejszej dac ie otwarc ia. W przypadku, gdy K lient nie pos iada RO R, opłata pobierana jes t z rac hunku os zc zędnoś c iowego w P LN, a jeś li Klient pos iada więc ej niż jeden z rac hunku o najwc ześ niejs zej dac ie otwarc ia. 3 P rzelewy natyc hmias towe powyżej kwoty zł realizowane s ą wyłąc znie za poś rednic twem KI R. 3 /9

16 III. 5. Transakcje kartą debetową TRYB POBIERANIA W PLN WALUTOWY w kasie Banku 1 od każdej transakcji 0 zł 0 zł w bankomatach własnych od każdej transakcji 0 zł 0 zł w bankomatach Euronet lub Planet Cash od każdej transakcji 0 zł 0 zł w bankomatach innych banków krajowych od każdej transakcji 5 zł 5 zł w bankomatach za granicą od każdej transakcji 9 zł 5 zł w kasie innego banku, innej instytucji w kraju od każdej transakcji 5 zł 5 zł w kasie banku, innej instytucji za granicą od każdej transakcji 9 zł 5 zł 5.8 Realizacja transakcji Płać kartą i wypłacaj (wypłata gotówki przy okazji dokonywania transakcji od każdej transakcji 0 zł 0 zł bezgotówkowej) Realizacja transakcji bezgotówkowych od każdej transakcji 0 zł 0 zł PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE 6. Przelew europejski 3 - przelew elektroniczny do innego kraju od każdego przelewu 5 zł 5 zł należącego do Unii Europejskiej 7. Przelew zagraniczny 3 realizowany w Oddziale od każdego przelewu 50 zł 50 zł 8. Przelew zagraniczny 3 realizowany przez Elektroniczne Kanały od każdego przelewu 30 zł 30 zł Dostępu 9. Przelew zagraniczny w ramach 4 promocji Kantor od każdego przelewu - 5 zł 10. Opłaty dodatkowe dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym od każdego przelewu 15 zł 15 zł dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym od każdego przelewu 20 zł 20 zł ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących w przypadku opcji kosztowej OUR od każdego przelewu 70 zł 70 zł (całkowite koszty przelewu pokrywa zleceniodawca) za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla płatności do krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu BIC banku beneficjenta i za od każdego przelewu 20 zł 20 zł poinformowanie o odmowie wykonania zlecenia. Dotyczy przelewu zagranicznego oraz europejskiego 11. Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany z banku krajowego, od każdego przelewu 0 zł 0 zł zagranicznego 12. Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu otrzymanej od każdego przelewu 80 zł 80 zł renty/emerytury zagranicznej 1 O płata za operac je kas owe dotyc zy s ytuac ji, gdy dany O ddział prowadzi obs ługę kas ową w danej waluc ie. 2 U s ługa dos tępna pos iadac zom kart wydanyc h po 1 9 maja roku. 3 O płata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek uc zes tnic twa przyjętego w A lior Banku S.A., pod warunkiem, że Bank wys t ępuje jako pierws zy dys trybutor rejes tru. 4 Dotyc zy przelewów za poś rednic twem bankowoś c i internetowej, z konta w C H F, o maks ymalnej wys okoś c i C H F, w trybie normalnym, do banków w P ols c e, przy zaznac zonej opc ji kos ztowej SH A. III. TRYB POBIERANIA W PLN WALUTOWY 1 C. PŁATNOŚCI I WYPŁATY- DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM 1. Przelew w ramach Banku na rachunek własny ROR w Oddziale/ Placówce od każdego przelewu 5 zł 2 zł 4 /9

17 Partnerskiej (Agencji) - dyspozycja ustna 1.2 internetowej/mobilnej od każdego przelewu 5 zł 1 zł 1.3 telefonicznej konsultant od każdego przelewu 5 zł 1 zł 2. Przelew w ramach Banku na rachunki inne niż własny ROR w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) - dyspozycja od każdego przelewu 5 zł 2 zł ustna 2.2 internetowej/mobilnej od każdego przelewu 5 zł 1 zł 2.3 telefonicznej konsultant od każdego przelewu 5 zł 1 zł 3. Przelew w PLN na rachunki w innym banku w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) - Elixir od każdego przelewu 10 zł 7 zł w Oddziale - Sorbnet < 1mln PLN od każdego przelewu 32 zł 32 zł w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) od każdego przelewu 15 zł 15 zł - Sorbnet 1mln PLN w Oddziale Express Elixir od każdego przelewu 10 zł internetowej/mobilnej od każdego przelewu 10 zł 5 zł opłata dodatkowa w przypadku realizacji przelewu natychmiastowego za pośrednictwem bankowości internetowej/ mobilnej ,01 zł zł od każdego przelewu 1 zł ,01 zł zł od każdego przelewu 2 zł ,01 zł zł od każdego przelewu 3 zł ,01 zł zł od każdego przelewu 4 zł ,01 zł zł od każdego przelewu 5 zł ł ,01 zł z od każdego przelewu 5 zł ,01 zł zł 3 od każdego przelewu 5 zł telefonicznej konsultant (w od każdego przelewu 10 zł 5 zł Express Elixir) 4. Wypłata z rachunku w kasie od każdej wypłaty 10 zł 5 zł 5. Transakcje kartą debetową w kasie Banku 1 od każdej transakcji 10 zł 5 zł w bankomatach własnych od każdej transakcji 10 zł 5 zł w bankomatach Euronet lub Planet Cash od każdej transakcji 10 zł 5 zł w bankomatach innych banków krajowych od każdej transakcji 10 zł 5 zł w bankomatach za granicą od każdej transakcji 10 zł 9 zł w kasie innego banku, innej instytucji w kraju od każdej transakcji 10 zł 5 zł w kasie banku, innej instytucji za granicą od każdej transakcji 10 zł 5 zł 5.8 Realizacja transakcji "Płać kartą i wypłacaj" (wypłata gotówki przy okazji dokonywania transakcji od każdej transakcji 0 zł 0 zł bezgotówkowej) Realizacja transakcji bezgotówkowych od każdej transakcji 5 zł 5 zł 1 O płata za operac je kas owe dotyc zy s ytuac ji, gdy dany O ddział prowadzi obs ługę kas ową w danej waluc ie. 2 U s ługa dos tępna pos iadac zom kart wydanyc h po 1 9 maja roku. 3 P rzelewy natyc hmias towe powyżej kwoty zł realizowane s ą wyłąc znie za poś rednic twem KI R. 5 /9

18 III. TRYB POBIERANIA 6 /9 W PLN WALUTOWY PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE 6. Przelew europejski 1 - przelew elektroniczny do innego kraju od każdego przelewu 5 zł 5 zł należącego do Unii Europejskiej 7. Przelew zagraniczny 1 realizowany w Oddziale od każdego przelewu 50 zł 50 zł 8. Przelew zagraniczny 1 realizowany przez Elektroniczne Kanały Dostępu od każdego przelewu 30 zł 30 zł 9. Przelew zagraniczny w ramach promocji Kantor 2 od każdego przelewu - 5 zł 10. Opłaty dodatkowe 10.1 dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym od każdego przelewu 15 zł 15 zł 10.2 dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym od każdego przelewu 20 zł 20 zł ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących w przypadku opcji kosztowej OUR od każdego przelewu 70 zł 70 zł (całkowite koszty przelewu pokrywa zleceniodawca) za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla płatności do krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu BIC banku beneficjenta i za poinformowanie o od każdego przelewu 20 zł 20 zł odmowie wykonania zlecenia. Dotyczy przelewu zagranicznego oraz europejskiego 11. Przelew zagraniczny, europejski otrzymany z banku krajowego, od każdego przelewu 0 zł 0 zł zagranicznego 12. Przelew krajowy, zagraniczny, europejski z tytułu otrzymanej od każdego przelewu 80 zł 80 zł renty/emerytury zagranicznej D. WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA TRANSAKCJI za każdy wyciąg 5 zł 5 zł 1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu) - wysyłany listem zwykłym (z 1.1 wyjątkiem Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank) odbierany w Oddziale/ Placówce 4 Partnerskiej (Agencji) za każdy wyciąg 5 zł 5 zł wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych za każdy wyciąg 0 zł 0 zł przez Bank 2. Wyciąg papierowy za okres dłuższy opłata za każdy miesiąc niż 1 miesiąc wyciągu 5 zł 5 zł 3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem opłata za każdy miesiąc bankowości internetowej za dowolny wyciągu okres rozliczeniowy 0 zł 0 zł 4. Wyciąg za okres 1 miesiąca 3 wysyłany pocztą elektroniczną za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 5. Potwierdzenie wykonania transakcji: w formie papierowej odbierane w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) (z wyjątkiem potwierdzeń wydawanych w momencie dokonania transakcji) wysyłane listem zwykłym 6. Wydruk historii rachunku w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) za każdą dyspozycję Klienta za każdą dyspozycję Klienta za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 1 O płata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek uc zes tnic twa przyjętego w A lior Banku S.A., pod warunkiem, że Bank wys tępuje jako pierws zy dys trybutor rejes tru. 2 Dotyc zy przelewów za poś rednic twem bankowoś c i internetowej, z konta w C H F, o maks ymalnej wys okoś c i C H F, w trybie normalnym, do banków w P ols c e, przy zaznac zonej opc ji kos ztowej SH A. 3 O płata obowiązuje od momentu udos tępnienia us ługi K lientom. 4 O płata jes t pobierana jedynie w s ytuac ji, gdy Klient otrzymuje bezpłatnie wyc iąg z rac hunku w inny uzgodniony z Bankiem s pos ób.

19 III. TRYB POBIERANIA E. INNE OPERACJE GOTÓWKOWE W PLN WALUTOWY 1 1. Wpłata gotówki od każdej wpłaty 0 zł 0 zł 2. Wpłata gotówki we wpłatomacie od każdej transakcji 0,6%, min 1 zł 0,6%, min 1 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w Banku od każdej wpłaty 0 zł 0 zł 4. Zamówienie gotówki za każde zamówienie 0 zł 0 zł 5. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki dla wypłaty w PLN za każde niepodjęcie, od niepodjętej kwoty dla wypłaty w walucie obcej za każde niepodjęcie od niepodjętej kwoty 0,3% kwoty, min. 100 zł 0,3% kwoty, min. 140 zł 1 O płata za operac je kas owe dotyc zy s ytuac ji, gdy dany O ddział prowadzi obs ługę kas ową w danej waluc ie. 0,3% kwoty, min. 100 zł 0,3% kwoty, min. 140 zł Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowych IV. KARTY DEBETOWE RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO A. OPŁATY PODSTAWOWE 1. Wydanie i wznowienie karty MasterCard Debit (karta płaska), dla właściciela, współwłaściciela lub użytkownika TRYB POBIERANIA opłata pobierana w momencie wydania/ wznowienia karty W PLN WALUTOWY 10 zł 10 zł 2. Opłata za kartę miesięcznie 3 zł 3 zł 3. Zmiana PIN w bankomacie od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 3.2 internetowej/ telefonicznej od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł 4. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta jednorazowo 50 zł 50 zł B. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH 1. Wydruk zestawienia transakcji dokonanych kartą od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 2. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 5 zł C. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH OBCYCH 1. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 5 zł Inne opłaty i prowizje VII. INNE OPŁATY/PROWIZJE TRYB POBIERANIA WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI DLA KONTA WYŻSZEJ JAKOŚCI Przedstawione warunki dostępne są dla Klientów otrzym ujących na Konto Wyższej Jakości jednorazowy wpływ na kwotę min zł/m ies. z innego banku lub z konta firmowego prowadzonego w Alior Banku, lub na rachunku których zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na kwotę min. 700 zł/m ies. Jeżeli żaden z powyższych warunków nie został spełniony, opłaty WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI 7 /9

20 A /9 pobierane są zgodnie z kolumną II I II OPŁATY ZA CZYNNOŚCI UPOMINAWCZE 7 I WINDYKACYJNE - dla umów zawartych do Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) - list zwykły Sporządzenie i wysłanie listu poleconego (w tym wypowiedzenia umowy, upomnienia, wezwania) Oświadczenie o kontynuacji um owy/cofnięcie wypowiedzenia Opłata za wygenerowanie i wysłanie przypomnienia SMS o spłacie niezapłaconego zadłużenia karty kredytowej 8 jednorazowo 0 zł 25 zł jednorazowo 0 zł 40 zł jednorazowo 0 zł 40 zł od otrzymanego przypom nienia - 3 zł od O płata za przypomnienie telefoniczne o zrealizowanego 5. spłacie niezapłaconego zadłużenia karty - 18 zł kredytowej 8 przypom nienia telefonicznego B. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI UPOMINAWCZE I WINDYKACYJNE 7 dla umów zawartych od Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) - list zwykły jednorazowo 0 zł 25 zł 2. Telefoniczne powiadomienie o zaległości od zrealizowanego przypom nienia 0 zł 10 zł telefonicznego 3. Upomnienie wysłane drogą od otrzymanego elektroniczną w form ie SMS przypom nienia 0 zł 3 zł 4. Upomnienie wysłane drogą od wysłanego elektroniczną w form ie przypom nienia 0 zł 2 zł 5. Windykacja terenowa jednorazowo 0 zł 85 zł Sporządzenie i wysłanie listu poleconego 6. (w tym wypowiedzenia umowy, upomnienia, wezwania) Oświadczenie o kontynuacji 7. um owy/cofnięcie wypowiedzenia C. POZOSTAŁE OPŁATY jednorazowo 0 zł 40 zł jednorazowo 0 zł 40 zł Porozumienie/Aneks do umowy 9 kredytowej jednorazowo zł Opłata za zmianę typu rachunku karty 1 kredytowej jednorazowo - 0 zł Opłata operacyjna dotycząca karty kredytowej i lim itu odnawialnego w jednorazowo rachunku, udzielonych w ofercie w cyklu 0 zł 5 zł pakietowej z pożyczką od 10 kwietnia rozliczeniowym 2015r. Opłata za wpłatę gotówki: a) na rachunek prowadzony w innym banku 2 oraz b) na rachunek prowadzony na podstawie umowy zawartej z T-Mobile Usługi Bankowe oraz na rachunek w Banku przez osobę trzecią w Oddziale jednorazowo - 0,5% m in. 8 zł w Placówce Partnerskiej (Agencji) wpłata w wysokości 0,01 zł zł jednorazowo - od 0 zł do 2,30 zł wpłata w wysokości powyżej 6 230,01 zł jednorazowo - od 0 zł do 1% 5. Zam ówienie gotówki opłata za każde zam ówienie 0 zł 0 zł 6. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki dla wypłaty w PLN od niepodjętej kwoty 0 zł 0,3% kwoty, m in. 100 zł dla wypłaty w walucie obcej od niepodjętej kwoty 0 zł 0,3% kwoty, m in. 140 zł 7. Zm iana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia przed jego realizacją 4 jednorazowo - 20 zł Zm iana warunków złożonego zlecenia po zrealizowaniu transakcji przez Alior Bank do 1 miesiąca wstecz 4 jednorazowo - Anulowanie / zwrot wykonanego przez Bank zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju jednorazowo 0 zł (dotyczy przelewów zleconych do 1 m iesiąca wstecz) zł+ koszty rzeczywiste banku zagranicznego 150 zł + koszty rzeczywiste banku zagranicznego

WYCIĄG. Postanowienia ogólne

WYCIĄG. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument zawiera: Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych cześć dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych - dla kart kredytowych obowiązujący od 26 października

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. Postanowienia ogólne

WYCIĄG. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października 2015 roku na inny, nie późniejszy niż 30 listopada 2015 roku, Bank poinformuje Klientów o dacie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne WYCIAG. Obowiązuje od 15 lipca 2015 roku

Postanowienia ogólne WYCIAG. Obowiązuje od 15 lipca 2015 roku WYCIAG Obowiązuje od 15 lipca 2015 roku Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat i Prowizji ma zastosowanie d o czynności bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych Załącznik Nr 2 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 36/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. Obowiązuje od 15 lipca 2015 roku Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2014 od dnia zawarcia umowy, W przypadku umów zawartych do 31 grudnia 2013 od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH Postanowienia ogólne 1) Taryfa Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH Postanowienia ogólne 1) Taryfa Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych W przypadku umów zawartych do 3 marca 203 od dnia czerwca 20 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 1. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r.

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/PMiZP/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych - tekst

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. (zawiera również inne brzmienie wskazanych pozycji obowiązujące od 1.06.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Rozdział I Postanowienia dotyczące wszystkich kart płatniczych

Bardziej szczegółowo