1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ( Regulamin ) określa szczegółowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ( Regulamin ) określa szczegółowe"

Transkrypt

1 Regulamin usługi BTC4SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ( Regulamin ) określa szczegółowe zasady sprzedaży Bitcoin, wirtualnych walut opartych na algorytmie SHA-256 ( BTC ) prowadzonej przez spółkę WeMine4You WM4U spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Chrościckiego nr 93/105, lok. 04, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS , NIP: [ ] ( Spółka ). 2. BTC nabywać mogą wszyscy pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych użytkownicy systemów komórkowej telefonii cyfrowej (the Global System for Mobile Communications) ( GSM ), którzy posiadają kartę SIM zakupioną u jednego z polskich lub zagranicznych operatorów sieci GSM ( Klienci ). 3. Sprzedaż BTC przez Spółkę świadczona jest za pośrednictwem sieci GSM Klienta poprzez telefon komórkowy wyposażony w funkcjonalność wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych (short message system) ("SMS") oraz z aktywną funkcją korzystania z usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie, pozwalającą na wysyłanie przez Klienta SMS na skrócony numer specjalny o podwyższonej opłacie umożliwiający obciążenie konta abonenta (post-paid) lub użytkownika (prepaid) sieci danego operatora GSM kwotą do zapłaty wynikającą z wysłania wiadomości SMS ("Premium SMS"). 4. Wysłanie przez Klienta Premium SMS na jeden z numerów ( Numer Premium ) podanych na stronie internetowej Spółki ( Strona Internetowa ) oznacza przystąpienie przez Klienta do systemu nabywania BTC od Spółki zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, oraz przyjęcie do wiadomości i akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 2 Składanie Zamówień Zawarcie Umowy 1. Spółka, za pośrednictwem Premium SMS, umożliwia swoim Klientom zakup jednostek BTC za cenę w wysokości oraz walucie określonej w cenniku BTC ( Cennik BTC ) dostępnym na Stronie Internetowej, obowiązującym w dniu otrzymania przez Spółkę Premium SMS wysłanego przez Klienta na dany Numer Premium Cennik BTC określa cenę oraz walutę danego Premium SMS oraz liczbę przypisanych do niego jednostek BTC, do których nabycia uprawniony będzie Klient. 2. Wszelkie informacje dotyczące BTC i wymagane w celu realizacji transakcji nabywania BTC od Spółki, w tym w szczególności Cennik BTC oraz inne informacje na temat aktualnych cen określonej liczby jednostek BTC w poszczególnych walutach oraz kalkulator BTC, a także katalogi, foldery, broszury, cenniki oraz inne materiały informacyjne lub reklamowe skierowanej do potencjalnych Klientów lub odbiorców BTC, w tym te zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert w celu zakupu BTC zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2 3. Umowa sprzedaży BTC zawierana jest między Klientem a Spółką na podstawie zamówienia ( Zamówienie ) złożonego poprzez wysłanie Premium SMS na Numer Premium zgodnie z warunkami przypisanym do danego Numeru Premium w Cenniku BTC aktualnym na dzień odebrania przez Spółkę danego Premium SMS i zaakceptowanego przez Spółkę poprzez wysłania zwrotnego SMS, oznaczającego potwierdzenie zawarcia transakcji sprzedaży BTC na rzecz Klienta ( Potwierdzenie ). 4. Rozpatrywanie Zamówień sprzedaży BTC składanych przez Klientów poprzez wysyłanie Premium SMS i realizacja zawartych na ich podstawie transakcji dokonywana jest przez Spółkę w kolejności ich złożenia. 5. Spółka może odstąpić od umowy sprzedaży BTC na rzecz Klienta i odmówić Potwierdzenia złożonego Zamówienia w przypadku braku w danym czasie dostępności BTC lub niemożności realizacji transakcji z innych przyczyn niezależnych od Spółki. Klient zostanie powiadomiony o odstąpieniu od zawarcia lub realizacji transakcji sprzedaży BTC poprzez niezwłoczne otrzymane odpowiedniego SMS od Spółki. Na tej podstawie Klient ma prawo wszcząć procedurę reklamacyjną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży BTC przez Spółkę lub jej realizacji z winy Spółki, Klient nie zostanie obciążony kosztami wysłania danego Premium SMS a w przypadku obciążenia kosztami Premium SMS przez danego operatora GSM, kwota ta zostanie mu niezwłocznie zwrócona przez Spółkę zgodnie z warunkami procedury reklamacyjnej podanymi poniżej. 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci GSM danego operatora GSM Klienta lub nienależyte działanie systemów Klienta lub danego operatora GSM związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet i wynikające z tego opóźnienia w złożeniu Zamówienia lub zawarciu oraz realizacji transakcji sprzedaży BTC na jego podstawie oraz za opóźnienia i nieprawidłowości spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższa należy rozumieć zdarzenie losowe lub zdarzenie związane z warunkami meteorologicznymi, akt władzy państwowej, innego rodzaju działanie bądź siła, których strona powołująca się na okoliczności siły wyższej nie mogła racjonalnie przewidzieć w chwili składania Zamówienia lub Potwierdzenia ani w racjonalny sposób ich uniknąć bądź im zapobiec, w szczególności działania wojenne, wojnę, rewolucję, zamieszki, akty terroryzmu, spór o granicę lądową lub morską, wojnę domową, strajk, zakłócenia pracy, lokaut lub nakaz sądowy, epidemię, kwarantannę, wypadek, pożar, uderzenie pioruna, powódź, burzę, wichurę, trzęsienie ziemi, wybuch, blokadę lub embargo, brak lub awarię urządzeń transportowych lub jakikolwiek przepis prawa, rozporządzenie, żądanie lub wymóg organu bądź agencji państwowej lub rządowej faktycznie właściwej lub w jej opinii właściwej ze względu na towary, usługi lub strony umowy. 3 Realizacja transakcji 1. Zawarcie umowy sprzedaży BTC następuje poprzez przesłanie przez Spółkę na numer GSM Klienta Potwierdzenia w formie bezpłatnego zwrotnego SMS zawierającego: (i) zwrot POTWIERDZENIE ; (ii) liczbę jednostek BTC do której nabycia uprawniony jest Klient w związku z wysłaniem danego Premium SMS; (iii) kod dostępu stanowiący [_]-znakowy ciąg znaków alfanumerycznych ( Kod Dostępu ); (iv) adres strony internetowej Spółki, przy pomocy której, Klient może dokonać ostatecznej realizacji transakcji nabycia określonej liczby jednostek BTC od Spółki ( Strona Realizacji ).

3 2. Ostateczna realizacji transakcji sprzedaży określonej liczby jednostek BTC przez Spółkę na rzecz Klienta realizowana jest przez Klienta za pośrednictwem Strony Realizacji, której adres wskazany zostanie w Potwierdzeniu. Realizacja transakcji przez Klienta za pomocą Kodu Dostępu następuje poprzez: (i) wpisanie w polu oznaczonym KOD DOSTĘPU Kodu Dostępu podanego w Potwierdzeniu, oraz (ii) wpisanie w polu oznaczonym NUMER PORTFELA BTC numeru portfela BTC wskazanego przez Klienta, składającego się z ciągu alfanumerycznego od 26 (dwadzieścia sześć) do 34 (trzydzieści cztery) znaków rozpoczynający się od liczby 1 (jeden) lub 3 (trzy). 3. Po prawidłowym uzupełnieniu pól KOD DOSTĘPU oraz NUMER PORTFELA BTC transakcja zostaje przyjęta do realizacji przez Spółkę poprzez przesłanie odpowiedniej liczby jednostek BTC wskazanej w Potwierdzeniu na portfel BTC wskazany przez Klienta. 4. Termin realizacji przez Spółkę transakcji sprzedaży BTC zgodnie z Potwierdzeniem wynosi 24 (dwadzieścia cztery) godziny i zaczyna biec po prawidłowym wpisaniu przez Klienta danych zgodnie z ust. 2 powyżej. W przypadku braku dostępności BTC w czasie umożliwiającym realizacje transakcji sprzedaży BTC przez Spółkę w podanym powyżej terminie lub z innych przyczyn niezależnych od Spółki, Spółka ma prawo wydłużyć czas realizacji transakcji sprzedaży BTC na rzecz Klienta do 48 (czterdzieści osiem) godzin. W przypadku braku realizacji transakcji sprzedaży BTC przez Spółkę na rzecz Klienta, Klient ma prawo odstąpić od zawartej Umowy i domagać się zwrotu kwoty naliczonej mu przez danego Operatora GSM w związku z wysłaniem danego Premium SMS lub wszcząć procedurę reklamacyjną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 5. W przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub błędnych wymaganych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży BTC zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Spółka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z winy Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub w inny sposób nieprawidłowe dane podane przez Klienta w tym wpisanie błędnego Kodu Dostępu lub numeru portfela BTC na Stronie Realizacji. 4 Odstąpienie od Umowy 1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego Zamówienia i odstąpienia od umowy sprzedaży BTC przez Spółkę w przypadku braku realizacji transakcji sprzedaży BTC w terminie 48 (czterdzieści osiem) godziny od momentu prawidłowego wpisania przez Klienta danych zgodnie z 3 ust. 2 powyżej. 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że przystąpienie do realizacji sprzedaży BTC za pośrednictwem Premium SMS przez Spółkę na podstawie niniejszego Regulaminu następuje niezwłocznie, oraz przed upływem ustawowych terminów odstąpienia przez konsumenta od umowy zawieranej na odległość, w związku z czym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Spółką zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w niniejszym Regulaminie. 5 Procedura reklamacyjna 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

4 a) telefonicznie pod numerem telefonu ; b) em na adres c) listownie na adres Spółki. 2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać: a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Klienta; b) przedmiot reklamacji ze wskazaniem opisu stwierdzonych nieprawidłowości; c) dowód wysłana Premium SMS, jego wydruk, zdjęcie lub inne dowody jego przesłania do Spółki; d) wykaz załączonych dokumentów; kopie protokołu reklamacyjnego przesłanego do danego operatora GSM w przypadku reklamacji dotyczącej nieprawidłowości działania jego sieci GSM; e) podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu; f) żądanie Klient, w tym w szczególności, czy domaga się on zawarcia umowy sprzedaży BTC przez Spółkę lub jej realizacji, albo zwrotu kosztów Premium SMS wraz z podaniem rachunku bankowego Klienta oraz innych danych wymaganych do zwrotu odpowiedniej kwoty. 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności prawidłowego rozpatrzenia reklamacji z powodu braków lub nieprawidłowości danych podanych przez Klienta z zgłoszeniu reklamacyjnym. W celu uzupełnienia danych, Spółka skontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia. 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przyjęcia przez Spółkę lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów. 5. Klient jest informowany pisemnie, mailowo lub telefonicznie przez Spółkę o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej. W przypadku nie ustosunkowania się przez Spółkę do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej przyjmuje się, że reklamacja została uznana zgodnie z żądaniem Klienta. 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Spółka, zgodnie z żądaniem Klienta, przystąpi do niezwłocznej realizacji transakcji sprzedaży BTC na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, albo dokona zwrotu płatności z tytułu wysłanego Premium SMS przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Klient zobowiązany jest do poinformowania Spółki o preferowanej formie zwrotu kosztu danego Premium SMS wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres Spółki. 6 Postanowienia Końcowe 1. Regulamin przygotowane i udostępniono Klientom zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., nr 1422, tekst jednolity). 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub Cennika BTC. Wszelkie zmiany Regulaminu lub Cennika BTC obowiązują w terminie nie krótszym niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny od momentu ich opublikowania na Stronie Internetowej. Sprzedaż BTC na podstawie Premium SMS otrzymanych przez Spółkę przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego

5 Regulaminu lub Cennika BTC jest realizowana na podstawie Potwierdzeń przesłanych przez Spółkę przed datą wprowadzenia takich zmian. 3. Dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Spółki wyłącznie w celu realizacji sprzedaży BTC, oraz, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługa oraz promocjach oferowanych przez Spółkę i nie będą udostępniane innym podmiotom bez zgody Klienta. Klientowi przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia z bazy danych Spółki. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., nr 1422, tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz ze zm.). Regulamin nie ogranicza praw Klientów wynikających z powyższych ustaw. 5. Wszelkie spory wynikających z niniejszej lub z nią związane będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09 września 2014.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1. Sklep sklep internetowy działający za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo