B I T C O I N , posiadająca numer NIP , o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia Usługi Bitcoin, warunków zawierania oraz rozwiązywania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, trybu postępowania reklamacyjnego, a także praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności Stron Umowy o Świadczenie Usługi 2. Podmiotem świadczącym Usługę Bitcoin na rzecz Użytkowników jest spółka pod firmą InPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ulicy Mokotowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca numer NIP , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości. 3. Warunkiem skorzystania z Usługi Bitcoin jest zapoznanie się i akceptacja 4. W celu korzystania z Usługi Bitcoin niezbędne jest: a) posiadanie przez Użytkownika, Urządzenia wyposażonego w system operacyjny oraz Oprogramowanie w przypadku Użytkownika prowadzącego Stacjonarny Punkt Handlowy, b) zintegrowanie Wirtualnego Punktu Handlowego prowadzonego przez Użytkownika z Oprogramowaniem w przypadku Użytkownika prowadzącego Wirtualny Punkt Handlowy. 2. Definicje Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery posiadają następujące znaczenie: 1) Bramka Płatnicza udostępniana Klientowi przez Użytkownika prowadzącego Wirtualny Punkt Handlowy, za pomocą Oprogramowania, strona internetowa zawierająca kod do zeskanowania oraz link do aktywowania umożliwiające Klientowi zapłatę ceny oferowanych przez Użytkownika towarów lub usług za pośrednictwem przesłania Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela Bitcoin; 2) Docelowy Portfel Bitcoin Portfel Bitcoin, na który InPay umożliwi Klientom przesyłanie Jednostek Bitcoin; Jednostki Bitcoin znajdujące się w Docelowym Portfelu Bitcoin nie stanowią własności Klienta ani Użytkownika i pozostają do wyłącznej i 1 pełnej dyspozycji podmiotu posiadającego Docelowy Portfel Bitcoin; 3) InPay spółka pod nazwą InPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ulicy Mokotowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca numer NIP , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości; 4) Jednostka Bitcoin zapis cyfrowy w Portfelu Bitcoin, który poprzez jego przesłanie za pomocą sieci Internet do innego Portfela Bitcoin, może być wymieniany w zamian za towar lub usługę oferowaną przez osobę trzecią, oferującą towary lub usługi w zamian za ten zapis cyfrowy; 5) Klient podmiot, będący osobą trzecią, który zawiera Transakcję z Użytkownikiem; 6) Konto Bitcoin utworzone i prowadzone dla Użytkownika przez InPay indywidualne konto, które umożliwia, po zalogowaniu się, zmianę danych Użytkownika oraz sprawdzenie danych dotyczących współpracy w ramach Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, m.in. ilości Jednostek Bitcoin przesłanych w związku z realizacją Transakcji oraz wartości w PLN towarów i usług, w związku ze sprzedażą których Klienci przesłali Jednostki Bitcoin do Docelowego Portfela Bitcoin; 7) Oprogramowanie oprogramowanie niezbędne do regulowania ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem przesłania Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela Bitcoin, przy czym: a) w przypadku Użytkownika prowadzącego Stacjonarny Punkt Handlowy oprogramowanie jest zapewniane przez InPay i może być ściągnięte do instalacji z Portalu Internetowego, b) w przypadku Użytkownika prowadzącego Wirtualny Punkt Handlowy oprogramowanie jest zapewniane przez InPay i może być ściągnięte do instalacji z Portalu Internetowego albo jest tworzone przez Użytkownika przy wykorzystaniu informacji udostępnionych przez InPay w Portalu Internetowym; 8) Pełna Rejestracja procedura podania danych Użytkownika oraz potwierdzenia Rejestracji; 9) PLN polski złoty; 10) Portal Internetowy serwis internetowy ; 11) Portfel Bitcoin - specjalne oprogramowanie instalowane na urządzeniach elektronicznych,

2 służące do dokonywania w nim zapisów cyfrowych Jednostek Bitcoin oraz przesyłania Jednostek Bitcoin; 12) Portfel Bitcoin Klienta Portfel Bitcoin zainstalowany na urządzeniu Klienta; 13) Regulamin treść niniejszego regulaminu; 14) Rejestracja procedura wyrażenia zgody na treść Regulaminu, podania adresu oraz ustanowienia hasła do Konta Bitcoin; 15) Stacjonarny Punkt Handlowy punkt handlowy prowadzony przez Użytkownika w postaci sklepu lub lokalu usługowego, w którym zawiera on Transakcje bez pośrednictwa środków komunikacji na odległość przy jednoczesnej obecności Użytkownika i Klienta; 16) Strona jedna ze stron Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin; 17) Strony obie strony Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin; 18) Transakcja umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Klientem, na podstawie której Klient nabywa od Użytkownika oferowane przez niego towary lub usługi; 19) Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin umowa zawarta pomiędzy InPay a Użytkownikiem na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której InPay zobowiązuje się świadczyć Usługę Bitcoin na rzecz Użytkownika; 20) Urządzenie znajdujące się w lokalu Użytkownika prowadzącego Stacjonarny Punkt Handlowy urządzenie elektroniczne posiadające stały dostęp do sieci Internet, wyposażone w dowolny system operacyjny oraz w aktualną dowolną przeglądarkę Internetową; 21) Usługa Bitcoin usługa świadczona przez InPay na rzecz Użytkownika na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, scharakteryzowana w 4 ust. 1 Regulaminu; 22) Ustawa o Ochronie Danych Osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); 23) Ustawa o Świadczeniu Usług ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1422 ze zm.); 24) Użytkownik podmiot, który zaakceptował Regulamin i zawarł z InPay Umowę o Świadczenie Usługi Bitcoin, zaś na etapie dokonywania Rejestracji i Pełnej Rejestracji podmiot zainteresowany zawarciem z InPay Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin; 25) Wirtualny Punkt Handlowy punkt handlowy lub usługowy prowadzony przez Użytkownika w formie serwisu internetowego, w którym zawiera on Transakcje za pośrednictwem środków komunikacji na odległość bez jednoczesnej obecności Użytkownika i Klienta. 3. Warunki i zasady zawierania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin 1. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin wymaga uprzedniej Rejestracji, w tym zaakceptowania Regulaminu i dokonania Pełnej Rejestracji. W przypadku Użytkownika prowadzącego Stacjonarny Punkt Handlowy korzystanie z Usługi Bitcoin wymaga dodatkowo zainstalowania Oprogramowania na Urządzeniu. W przypadku Użytkownika prowadzącego Wirtualny Punkt Handlowy korzystanie z Usługi Bitcoin wymaga dodatkowo zainstalowania Oprogramowania oraz zintegrowania Wirtualnego Punktu Handlowego z Oprogramowaniem przy wykorzystaniu danych udostępnionych w Portalu Internetowym. 2. Celem dokonania Rejestracji Użytkownik musi uruchomić Portal Internetowy. Dokonanie Rejestracji rozpoczyna się od zaakceptowania Regulaminu, podania adresu Użytkownika oraz ustanowienia hasła do Konta Bitcoin przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Użytkownika.Na podany w trakcie Rejestracji adres zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie oznacza potwierdzenie prawdziwości adresu e- mail oraz woli zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi 3. Po kliknięciu w link aktywacyjny, na podany w trakcie Rejestracji adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca instrukcję dokonania Pełnej Rejestracji. 4. Dokonanie Pełnej Rejestracji polega na uzupełnieniu danych Konta Bitcoin oraz wykonaniu przelewu środków pieniężnych w wysokości co najmniej 1,00 PLN, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w 3 ust. 4 Regulaminu, z firmowego rachunku bankowego Użytkownika na rachunek bankowy wskazany w instrukcji dokonania Pełnej Rejestracji. 5. Konto Bitcoin Użytkownika powinno zostać uzupełnione przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Użytkownika o następujące dane: a) imię i nazwisko osoby dokonującej Rejestracji; b) informacja o podstawie prawnej składania oświadczeń woli w imieniu Użytkownika; c) firma (nazwa) Użytkownika; d) adres zamieszkania/siedziby; e) adres prowadzenia działalności gospodarczej (miejsca, gdzie będą zawierane Transakcje) w przypadku Użytkownika prowadzącego Stacjonarny Punkt Handlowy; f) adres strony internetowej, poprzez którą prowadzony jest Wirtualny Punkt Handlowy w 2

3 przypadku Użytkownika prowadzącego Wirtualny Punkt Handlowy; g) numer telefonu kontaktowego; h) numer firmowego rachunku bankowego, z którego dokonano lub zostanie dokonany przelew na rachunek bankowy InPay w celu ukończenia Pełnej Rejestracji, służącego do rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a InPay. 6. Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin zostaje zawarta z chwilą dokonania Pełnej Rejestracji oraz otrzymania przez Użytkownika od InPay wiadomości potwierdzającej dokonanie Pełnej Rejestracji oraz otrzymanie środków pieniężnych, o których mowa w 3 ust. 5 Regulaminu, na rachunek bankowy wskazany w instrukcji dokonania Pełnej Rejestracji. 7. Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin jest umową na czas nieoznaczony. 8. Rejestracja oraz Pełna Rejestracja są nieodpłatne. Środki pieniężne, o których mowa w 3 ust. 5 Regulaminu, podlegają zwrotowi w terminie 7 dni od dnia uznania rachunku bankowego wskazanego w instrukcji dokonania Pełnej Rejestracji. 4. Zasady świadczenia Usługi Bitcoin 1. W ramach Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin InPay zobowiązuje się zapewnić, że jeśli Użytkownik wykona swoje świadczenie wynikające z Transakcji na rzecz Klienta, który, przy wykorzystaniu Oprogramowania i przy użyciu Urządzenia (w przypadku Stacjonarnego Punktu Handlowego) albo poprzez Bramkę Płatniczą (w przypadku Wirtualnego Punktu Handlowego), prześle z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela Bitcoin Jednostki Bitcoin w ilości odpowiadającej cenie za świadczenie Użytkownika wynikające z Transakcji, to Użytkownik otrzyma kwotę w PLN równą cenie za świadczenie Użytkownika wynikające z Transakcji. 2. Jeśli Użytkownik prowadzi Stacjonarny Punkt Handlowy, Świadczenie Usługi Bitcoin odbywa się w następujący sposób: 1) Po ustaleniu warunków Transakcji oraz oświadczeniu Klienta o zamiarze uregulowania ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem Jednostek Bitcoin, jeśli Użytkownik decyduje się na umożliwienie Klientowi uregulowania ceny w ten sposób, Użytkownik udostępnia Klientowi Urządzenie z uruchomionym Oprogramowaniem. 2) Po wpisaniu do Urządzenia kwoty odpowiadającej cenie danego towaru lub usługi, na wyświetlaczu Urządzenia pojawia się kod umożliwiający przesłanie Jednostek Bitcoin do Docelowego Portfela 3) Użytkownik umożliwia Klientowi zeskanowanie tego kodu przy użyciu urządzenia Klienta, na którym zainstalowany jest Portfel Bitcoin Klienta. 4) Po zeskanowaniu kodu na wyświetlaczu urządzenia Klienta pojawia się cena danego towaru lub usługi oraz równoważna jej ilość Jednostek Bitcoin obliczona w sposób określony w 4 ust. 5 5) Jeśli Klient akceptuje przeliczenie ceny na Jednostki Bitcoin, dokonuje dyspozycji przesłania Jednostek Bitcoin w ilości wyświetlonej na urządzeniu Klienta z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela 3. Przesłanie Jednostek Bitcoin w ilości określonej zgodnie z 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu do Docelowego Portfela Bitcoin uważa się za dokonane z chwilą pojawienia się na wyświetlaczu Urządzenia komunikatu informującego o akceptacji dokonanego przesłania Jednostek Jeśli Użytkownik prowadzi Wirtualny Punkt Handlowy, Świadczenie Usługi Bitcoin odbywa się w następujący sposób: 1) Po ustaleniu warunków Transakcji oraz wybraniu przez Klienta opcji uregulowania ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem Jednostek Bitcoin, jeśli Użytkownik decyduje się na umożliwienie Klientowi uregulowania ceny w ten sposób, Użytkownik udostępnia Klientowi, przez wyświetlenie na jego urządzeniu, Bramkę Płatniczą. 2) W przypadku skorzystania przez Klienta z kodu do zeskanowania po zeskanowaniu kodu na wyświetlaczu urządzenia Klienta pojawia się cena danego towaru lub usługi oraz równoważna jej ilość Jednostek Bitcoin obliczona w sposób określony w 4 ust. 5 3) W przypadku skorzystania przez Klienta z linku do aktywowania po aktywowaniu linku na urządzeniu Klienta uruchamia się Portfel Bitcoin Klienta ustawiony domyślnie na tym urządzeniu, a także pojawia się cena danego towaru lub usługi oraz równoważna jej ilość Jednostek Bitcoin obliczona w sposób określony w 4 ust. 5 Regulaminu 4) Jeśli Klient akceptuje przeliczenie ceny na Jednostki Bitcoin, dokonuje dyspozycji przesłania Jednostek Bitcoin w ilości wyświetlonej na urządzeniu Klienta z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela 5) Przesłanie Jednostek Bitcoin w ilości określonej zgodnie z 4 ust. 2 pkt 2 lub 3 Regulaminu do Docelowego Portfela Bitcoin uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Użytkownika w serwisie internetowym Wirtualnego Punktu Handlowego komunikatu informującego o akceptacji dokonanego przesłania Jednostek 3

4 4. Użytkownik jest zobowiązany do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia będącego przedmiotem Transakcji do chwili otrzymania komunikatu, o którym mowa odpowiednio w 4 ust. 2 pkt 6 lub w 4 ust. 3 pkt 5 Spełnienie świadczenia wcześniej następuje na odpowiedzialność Użytkownika. InPay będzie wolny od zobowiązania określonego w 4 ust. 1 Regulaminu, jeśli Jednostki Bitcoin nie zostaną przesłane do Docelowego Portfela Bitcoin w ilości określonej zgodnie z odpowiednio 4 ust. 2 pkt 4, 4 ust. 3 pkt 2 lub 4 ust. 3 pkt 3 5. Ilość Jednostek Bitcoin, która zostaje przesłana z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela Bitcoin w związku z realizacją Transakcji, jest określana przez InPay na podstawie ceny danego towaru lub usługi sprzedawanej przez Użytkownika oraz kursu przeliczenia Jednostek Bitcoin na PLN, przyjętego przez InPay na podstawie dostępnych notowań kursu prowadzonych przez niezależne podmioty. 6. Klient dokonuje akceptacji algorytmu przeliczenia ceny danego towaru lub usługi na ilość Jednostek Bitcoin przy zawieraniu każdej Transakcji i dokonywaniu przesłania Jednostek Bitcoin do Docelowego Portfela Bitcoin za pomocą Urządzenia lub Bramki Płatniczej. 7. Ilość Jednostek Bitcoin, która zostaje określona jako ekwiwalent ceny danego towaru lub usługi, może ulegać zmianom wynikającym ze zmian kursu Jednostki Bitcoin, przez co przy każdej kolejnej sprzedaży przez Użytkownika tego samego towaru lub tej samej usługi po tej samej cenie za każdym razem na urządzeniu Klienta określona może być inna ilość Jednostek Bitcoin, które mają być przesłane przez Klienta do Docelowego Portfela Bitcoin w celu realizacji Transakcji i realizacji przez InPay Usługi 8. Użytkownik może weryfikować ilości Jednostek Bitcoin przesłanych do Docelowego Portfela Bitcoin przez Klientów w związku z Transakcjami, jak również zastosowane ceny towarów i usług sprzedanych w powiązaniu z przesłaniem Jednostek Weryfikacja jest możliwa za pomocą Konta 9. InPay tworzy dla Użytkownika indywidualne Konto Bitcoin, przypisane do adresu podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym podczas Rejestracji, niezwłocznie po zawarciu Umowy o Świadczenie Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Bitcoin poprzez podanie adresu i hasła podczas logowania na Portalu Internetowym. Pierwsze hasło jest generowane przez InPay; następnie Użytkownik ustala własne indywidualne hasło. Konto Bitcoin Użytkownika zawiera dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym podczas Rejestracji. 10. Użytkownik ma możliwość dostępu do przypisanego mu Konta Bitcoin w dowolnym momencie z każdego urządzenia mającego dostęp do Internetu Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi Bitcoin przy każdej Transakcji. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi Bitcoin, nawet w przypadku, gdy Klient wyraża wolę dokonania przesłania Jednostek Bitcoin w celu nabycia towaru lub usługi od Użytkownika. O umożliwieniu Klientowi przesłania Jednostek Bitcoin do Docelowego Portfela Bitcoin w celu realizacji Transakcji i skorzystania z Usługi Bitcoin decyduje Użytkownik. 12. Użytkownik w żadnym momencie nie otrzymuje i nie staje się właścicielem ani nie uzyskuje innych praw do Jednostek Bitcoin przesyłanych przez Klienta do Docelowego Portfela Jednostki Bitcoin przesłane do Docelowego Portfela Bitcoin pozostają w wyłącznej i pełnej dyspozycji podmiotu posiadającego Docelowy Portfel 5. Rozliczenia finansowe 1. W związku z realizacją Usługi Bitcoin Użytkownik będzie otrzymywał kwotę w PLN równą cenie za świadczenie Użytkownika wynikające z Transakcji każdorazowo po tym jak wartość zrealizowanych Transakcji, w związku z którymi Klient przesłał określone na urządzeniu Klienta ilości Jednostek Bitcoin do Docelowego Portfela Bitcoin, przekroczy 50 PLN. 2. Użytkownik może otrzymać kwotę, o której mowa w 5 ust. 1 Regulaminu, także jeśli wartość zrealizowanych Transakcji, w związku z którymi Klient przesłał określone na urządzeniu Klienta ilości Jednostek Bitcoin do Docelowego Portfela Bitcoin, nie przekroczy 50 PLN. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić żądanie otrzymania należnej mu kwoty w sposób określony w 14 ust Użytkownik będzie otrzymywał należne mu kwoty przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 4. W przypadku przelewu środków pieniężnych w trybie określonym w 5 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik nie pokrywa kosztów przelewu. W przypadku przelewu środków pieniężnych w trybie określonym w 5 ust. 2 Regulaminu, koszty przelewu pokrywa Użytkownik; kwota przelewanych środków pieniężnych będzie w takim przypadku każdorazowo pomniejszana o koszty wykonanego przelewu, stanowiące równowartość opłaty bankowej za wykonany przelew. 6. Obowiązki i odpowiedzialność InPay 1. InPay dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi Bitcoin zgodnie z postanowieniami

5 2. InPay zapewnia Użytkownikowi wszelkie środki techniczne niezbędne do prawidłowego działania Usługi Bitcoin, w tym Oprogramowanie, z wyjątkiem Urządzenia. 3. InPay zapewnia podejmowanie niezbędnych działań w celu dostosowania warunków świadczenia Usługi Bitcoin do przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie obrotu Jednostkami 4. InPay zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanej modernizacji Portalu Internetowego oraz wynikającym z niej tymczasowym zablokowaniu dostępu Użytkownika do Konta Bitcoin, w formie ogłoszenia na Portalu Internetowym. 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, InPay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usługi Bitcoin przez Użytkownika, w tym w szczególności wynikające z nieprawidłowego działania lub niemożliwości korzystania z Urządzenia lub serwisu internetowego, w którym Użytkownik prowadzi Wirtualny Punkt Handlowy. 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, InPay nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkownika bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usługi 7. InPay nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Usługi Bitcoin w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem. 8. InPay nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania osób trzecich, w szczególności Klientów. 9. InPay nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie zamierzonych przez Użytkownika w związku z Usługą Bitcoin celów lub wyników działalności gospodarczej. 10. InPay nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe zablokowanie dostępu Użytkownika do Konta Bitcoin, związanego z naprawą usterek lub modernizacją Portalu Internetowego albo okolicznościami siły wyższej, takimi jak klęska żywiołowa, wojna, czy stan wojenny. 7. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik może korzystać z Usługi Bitcoin wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usługi 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi Bitcoin wyłącznie zgodnie z postanowieniami 3. Użytkownik podczas Rejestracji, Pełnej Rejestracji oraz korzystania z Usługi Bitcoin jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, w szczególności danych kontaktowych oraz numeru firmowego rachunku bankowego. 4. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji wszelkich danych podanych InPay w sytuacji, gdy ulegną one zmianie, a także do nieusuwania przez cały okres obowiązywania Umowy danych podanych (ewentualnie później zaktualizowanych) podczas Rejestracji lub Pełnej Rejestracji. 5. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Konta Bitcoin przypisanego do innego Użytkownika oraz do nieudostępniania swojego Konta Bitcoin osobom trzecim, w tym również do zachowania hasła do Konta Bitcoin w tajemnicy. 6. Użytkownik jest zobowiązany do dokonywania kontroli w zakresie uprawnienia Klienta do zawarcia Transakcji, w szczególności gdy Klient nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub przepisy prawa uniemożliwiają zawarcie Transakcji określonym podmiotom i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawarcie i wykonanie Transakcji przez taką osobę. 7. Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia InPay o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi Bitcoin i realizowanie Transakcji w powiązaniu z przesyłaniem Jednostek Bitcoin w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz zaktualizowanie danych podanych InPay podczas Rejestracji, Pełnej Rejestracji oraz korzystania z Usługi 10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Konta Bitcoin osobom trzecim oraz za niezachowanie w tajemnicy hasła do Konta 8. Poufność 1. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy przez łączny okres obowiązywania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin i 2 (dwóch) lat od daty jej rozwiązania lub wygaśnięcia wszelkie informacje poufne pozyskane w wyniku realizacji Umowy o Świadczenie Usługi Odpowiedzialność Stron za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania ich pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli. Strony zobowiązują się także do niewykorzystywania informacji poufnych do celów niezwiązanych z należytym wykonywaniem Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin lub dochodzeniem roszczeń z niej wynikających. 5

6 2. W rozumieniu Regulaminu terminem informacje poufne określa się wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U Nr 153 poz ze zm.). 3. W rozumieniu Regulaminu nie stanowią informacji poufnych informacje, które: 1) są lub staną się publicznie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie zobowiązania do zachowania poufności przez którąkolwiek ze Stron; 2) zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu do lub korzystania z informacji poufnych ujawnionych przez drugą Stronę lub nabyte przez którąkolwiek ze Stron; 3) są znane Stronie przed jej otrzymaniem od drugiej Strony. 4. Naruszenia obowiązku zachowania poufności nie stanowi ujawnienie informacji poufnych w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego prawa lub w wykonaniu wezwania sądu, organu administracji publicznej lub innego organu, na którego żądanie Strona obowiązana była ujawnić informacje poufne. 9. Ochrona danych osobowych 1. W ramach świadczenia Usługi Bitcoin InPay jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o Świadczenie Usługi 2. W przypadku uzyskania przez InPay wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi Bitcoin w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, InPay może przetwarzać dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności. 3. InPay może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkownika: a) imię i nazwisko, b) numer NIP, c) numer PESEL, d) adres poczty elektronicznej (login), e) adres prowadzenia działalności gospodarczej, f) adres do korespondencji jeśli jest inny niż adres prowadzenia działalności gospodarczej, g) adres strony internetowej, poprzez którą Użytkownik prowadzi Wirtualny Punkt Handlowy, h) numer rachunku bankowego. 4. Udostępniając formularz rejestracyjny na Portalu Internetowym InPay określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi Bitcoin przez InPay. 5. InPay może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi Bitcoin (dane eksploatacyjne): a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w 9 ust. 3 Regulaminu, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Bitcoin, d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi 6. InPay jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. 7. InPay jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 8. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. 9. InPay może, na podstawie art. 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom. 10. Postępowanie reklamacyjne 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Usługa Bitcoin świadczona na podstawie obowiązującej Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin nie jest realizowana lub gdy jest realizowana niezgodnie z Regulaminem. 2. Reklamacja składana przez Użytkownika musi zawierać co najmniej następujące informacje: a) dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika, b) dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji; opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji. 3. Użytkownik może złożyć reklamację w sposób i formie określonej w 14 ust InPay jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony; InPay jest 6

7 zobowiązany powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 5. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji. 11. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin 1. Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Strony dokonują wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin poprzez złożenie oświadczenia w sposób i w formie określonych w 14. ust. 1 i 2 3. InPay jest uprawniony do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: a) Użytkownik korzystał z Usługi Bitcoin w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, b) Użytkownik korzystał z Usługi Bitcoin do działań lub w celach niezgodnych z prawem, w szczególności do realizacji Transakcji niezgodnych z prawem, c) InPay uzyskał wiarygodne informacje wskazujące, że Użytkownik będzie korzystał z Usługi Bitcoin do działań lub w celach niezgodnych z prawem lub Regulaminem, w szczególności do realizacji Transakcji niezgodnych z prawem, d) Użytkownik podczas Rejestracji lub w trakcie korzystania z Usługi Bitcoin wprowadził nieprawdziwe dane lub dane nieprawidłowe, jeśli skutkiem podania danych nieprawidłowych były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usługi Bitcoin, e) Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych w związku z ich zmianą, czego skutkiem były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usługi Bitcoin, f) Użytkownik podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia Usługi Bitcoin, g) Użytkownik działał na szkodę InPay. 4. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: a) Użytkownik zawiesi lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z którą zawarł Umowę o Świadczenie Usługi Bitcoin, b) InPay rażąco naruszył bądź narusza postanowienia 5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin wywołuje skutek od dnia otrzymania go przez drugą Stronę. 6. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin przez InPay może zostać poprzedzone zaprzestaniem świadczenia Usługi 12. Zaprzestanie świadczenia Usługi Bitcoin 1. InPay zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Bitcoin na rzecz Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika będą naruszać przepisy prawa, Regulamin lub w inny sposób będą szkodliwe dla InPay. 2. Zaprzestanie świadczenia Usługi Bitcoin, o którym mowa w 12 ust. 1 Regulaminu, nie oznacza rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi InPay może uzależnić dalsze korzystanie z Usługi Bitcoin od dokonania zmiany hasła Konta Bitcoin lub ponownej Rejestracji Użytkownika. 3. InPay zastrzega sobie możliwość tymczasowego zablokowania dostępu Użytkownika do Konta Bitcoin, w razie przeprowadzania naprawy usterek lub modernizacji Portalu Internetowego, na czas niezbędny do przeprowadzenia tej naprawy lub modernizacji. 13. Zmiany Regulaminu 1. InPay zastrzega sobie prawo do zmiany 2. InPay jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego Regulaminu na Portalu Internetowym na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, z zastrzeżeniem 14. ust. 1. i W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w 13 ust. 2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu. 4. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem treści postanowień 13 ust. 2 i 3 5. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Bitcoin w związku z wprowadzanymi zmianami w Regulaminie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w 13 ust. 2 Brak wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin przez Użytkownika w tym terminie oznacza akceptację przez Użytkownika zmian 6. Zmiana Regulaminu nie stanowi wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin przez InPay. 7

8 14. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia związane z realizacją lub rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin będą następowały w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości lub w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego albo przesyłki kurierskiej, z wykorzystaniem następujących adresów: a) dla InPay: adres siedziby InPay wskazany w 1 ust. 2 Regulaminu; b) dla Użytkownika: adres /adres miejsca zamieszkania lub siedziby podany przez Użytkownika w Koncie 2. InPay nie odpowiada za brak możliwości powiadomienia Użytkownika, w tym również za brak możliwości złożenia oświadczenia o rozwiązania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, wskutek podania przez Użytkownika nieprawidłowego adresu Użytkownika lub nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Użytkownika. W takiej sytuacji wysłanie przez InPay wiadomości z zachowaniem postanowień 14 ust. 1 Regulaminu będzie uważane za dopełnienie przez InPay obowiązku powiadomienia Użytkownika. 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi Bitcoin wyłącznie na potrzeby własnej działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą wskazaną w formularzu rejestracyjnym. 4. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin na osoby trzecie, chyba że InPay wyraził na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności. 5. Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie wszelkie spory wynikłe przy realizacji Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, a jeżeli Stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu polubownie, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby InPay. 6. Jeśli właściwy sąd uzna, iż jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest niezgodne z prawem, postanowienie to zostaje wyłączone, a w pozostałej części postanowienia Regulaminu pozostają ważna, o ile w tej części są wystarczające do realizacji celu Umowy o Świadczenie Usługi 7. Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług. 8. InPay jest uprawniony do powoływania się na fakt zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin z Użytkownikiem, a także umieszczania nazwy oraz logo Użytkownika w swoich materiałach handlowych oraz marketingowych, w tym w materiałach reklamowych, listach referencyjnych, materiałach prezentacyjnych oraz na Portalu Internetowym, z ogólną informacją o korzystaniu z Usługi Bitcoin przez Użytkownika. 9. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w postaci umożliwiającej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym, na Portalu Internetowym w dniu 10-wrz Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 8

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl 1Definicje Operator Kantor "Grażyna" Grażyna Odój-Kukla z siedzibą,,, REGON 432318064. Serwis (w tym wypadku serwis Moje Waluty.pl ) - Serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo