B I T C O I N , posiadająca numer NIP , o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia Usługi Bitcoin, warunków zawierania oraz rozwiązywania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, trybu postępowania reklamacyjnego, a także praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności Stron Umowy o Świadczenie Usługi 2. Podmiotem świadczącym Usługę Bitcoin na rzecz Użytkowników jest spółka pod firmą InPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ulicy Mokotowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca numer NIP , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości. 3. Warunkiem skorzystania z Usługi Bitcoin jest zapoznanie się i akceptacja 4. W celu korzystania z Usługi Bitcoin niezbędne jest: a) posiadanie przez Użytkownika, Urządzenia wyposażonego w system operacyjny oraz Oprogramowanie w przypadku Użytkownika prowadzącego Stacjonarny Punkt Handlowy, b) zintegrowanie Wirtualnego Punktu Handlowego prowadzonego przez Użytkownika z Oprogramowaniem w przypadku Użytkownika prowadzącego Wirtualny Punkt Handlowy. 2. Definicje Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery posiadają następujące znaczenie: 1) Bramka Płatnicza udostępniana Klientowi przez Użytkownika prowadzącego Wirtualny Punkt Handlowy, za pomocą Oprogramowania, strona internetowa zawierająca kod do zeskanowania oraz link do aktywowania umożliwiające Klientowi zapłatę ceny oferowanych przez Użytkownika towarów lub usług za pośrednictwem przesłania Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela Bitcoin; 2) Docelowy Portfel Bitcoin Portfel Bitcoin, na który InPay umożliwi Klientom przesyłanie Jednostek Bitcoin; Jednostki Bitcoin znajdujące się w Docelowym Portfelu Bitcoin nie stanowią własności Klienta ani Użytkownika i pozostają do wyłącznej i 1 pełnej dyspozycji podmiotu posiadającego Docelowy Portfel Bitcoin; 3) InPay spółka pod nazwą InPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ulicy Mokotowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca numer NIP , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości; 4) Jednostka Bitcoin zapis cyfrowy w Portfelu Bitcoin, który poprzez jego przesłanie za pomocą sieci Internet do innego Portfela Bitcoin, może być wymieniany w zamian za towar lub usługę oferowaną przez osobę trzecią, oferującą towary lub usługi w zamian za ten zapis cyfrowy; 5) Klient podmiot, będący osobą trzecią, który zawiera Transakcję z Użytkownikiem; 6) Konto Bitcoin utworzone i prowadzone dla Użytkownika przez InPay indywidualne konto, które umożliwia, po zalogowaniu się, zmianę danych Użytkownika oraz sprawdzenie danych dotyczących współpracy w ramach Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, m.in. ilości Jednostek Bitcoin przesłanych w związku z realizacją Transakcji oraz wartości w PLN towarów i usług, w związku ze sprzedażą których Klienci przesłali Jednostki Bitcoin do Docelowego Portfela Bitcoin; 7) Oprogramowanie oprogramowanie niezbędne do regulowania ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem przesłania Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela Bitcoin, przy czym: a) w przypadku Użytkownika prowadzącego Stacjonarny Punkt Handlowy oprogramowanie jest zapewniane przez InPay i może być ściągnięte do instalacji z Portalu Internetowego, b) w przypadku Użytkownika prowadzącego Wirtualny Punkt Handlowy oprogramowanie jest zapewniane przez InPay i może być ściągnięte do instalacji z Portalu Internetowego albo jest tworzone przez Użytkownika przy wykorzystaniu informacji udostępnionych przez InPay w Portalu Internetowym; 8) Pełna Rejestracja procedura podania danych Użytkownika oraz potwierdzenia Rejestracji; 9) PLN polski złoty; 10) Portal Internetowy serwis internetowy ; 11) Portfel Bitcoin - specjalne oprogramowanie instalowane na urządzeniach elektronicznych,

2 służące do dokonywania w nim zapisów cyfrowych Jednostek Bitcoin oraz przesyłania Jednostek Bitcoin; 12) Portfel Bitcoin Klienta Portfel Bitcoin zainstalowany na urządzeniu Klienta; 13) Regulamin treść niniejszego regulaminu; 14) Rejestracja procedura wyrażenia zgody na treść Regulaminu, podania adresu oraz ustanowienia hasła do Konta Bitcoin; 15) Stacjonarny Punkt Handlowy punkt handlowy prowadzony przez Użytkownika w postaci sklepu lub lokalu usługowego, w którym zawiera on Transakcje bez pośrednictwa środków komunikacji na odległość przy jednoczesnej obecności Użytkownika i Klienta; 16) Strona jedna ze stron Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin; 17) Strony obie strony Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin; 18) Transakcja umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Klientem, na podstawie której Klient nabywa od Użytkownika oferowane przez niego towary lub usługi; 19) Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin umowa zawarta pomiędzy InPay a Użytkownikiem na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której InPay zobowiązuje się świadczyć Usługę Bitcoin na rzecz Użytkownika; 20) Urządzenie znajdujące się w lokalu Użytkownika prowadzącego Stacjonarny Punkt Handlowy urządzenie elektroniczne posiadające stały dostęp do sieci Internet, wyposażone w dowolny system operacyjny oraz w aktualną dowolną przeglądarkę Internetową; 21) Usługa Bitcoin usługa świadczona przez InPay na rzecz Użytkownika na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, scharakteryzowana w 4 ust. 1 Regulaminu; 22) Ustawa o Ochronie Danych Osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); 23) Ustawa o Świadczeniu Usług ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1422 ze zm.); 24) Użytkownik podmiot, który zaakceptował Regulamin i zawarł z InPay Umowę o Świadczenie Usługi Bitcoin, zaś na etapie dokonywania Rejestracji i Pełnej Rejestracji podmiot zainteresowany zawarciem z InPay Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin; 25) Wirtualny Punkt Handlowy punkt handlowy lub usługowy prowadzony przez Użytkownika w formie serwisu internetowego, w którym zawiera on Transakcje za pośrednictwem środków komunikacji na odległość bez jednoczesnej obecności Użytkownika i Klienta. 3. Warunki i zasady zawierania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin 1. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin wymaga uprzedniej Rejestracji, w tym zaakceptowania Regulaminu i dokonania Pełnej Rejestracji. W przypadku Użytkownika prowadzącego Stacjonarny Punkt Handlowy korzystanie z Usługi Bitcoin wymaga dodatkowo zainstalowania Oprogramowania na Urządzeniu. W przypadku Użytkownika prowadzącego Wirtualny Punkt Handlowy korzystanie z Usługi Bitcoin wymaga dodatkowo zainstalowania Oprogramowania oraz zintegrowania Wirtualnego Punktu Handlowego z Oprogramowaniem przy wykorzystaniu danych udostępnionych w Portalu Internetowym. 2. Celem dokonania Rejestracji Użytkownik musi uruchomić Portal Internetowy. Dokonanie Rejestracji rozpoczyna się od zaakceptowania Regulaminu, podania adresu Użytkownika oraz ustanowienia hasła do Konta Bitcoin przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Użytkownika.Na podany w trakcie Rejestracji adres zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie oznacza potwierdzenie prawdziwości adresu e- mail oraz woli zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi 3. Po kliknięciu w link aktywacyjny, na podany w trakcie Rejestracji adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca instrukcję dokonania Pełnej Rejestracji. 4. Dokonanie Pełnej Rejestracji polega na uzupełnieniu danych Konta Bitcoin oraz wykonaniu przelewu środków pieniężnych w wysokości co najmniej 1,00 PLN, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w 3 ust. 4 Regulaminu, z firmowego rachunku bankowego Użytkownika na rachunek bankowy wskazany w instrukcji dokonania Pełnej Rejestracji. 5. Konto Bitcoin Użytkownika powinno zostać uzupełnione przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Użytkownika o następujące dane: a) imię i nazwisko osoby dokonującej Rejestracji; b) informacja o podstawie prawnej składania oświadczeń woli w imieniu Użytkownika; c) firma (nazwa) Użytkownika; d) adres zamieszkania/siedziby; e) adres prowadzenia działalności gospodarczej (miejsca, gdzie będą zawierane Transakcje) w przypadku Użytkownika prowadzącego Stacjonarny Punkt Handlowy; f) adres strony internetowej, poprzez którą prowadzony jest Wirtualny Punkt Handlowy w 2

3 przypadku Użytkownika prowadzącego Wirtualny Punkt Handlowy; g) numer telefonu kontaktowego; h) numer firmowego rachunku bankowego, z którego dokonano lub zostanie dokonany przelew na rachunek bankowy InPay w celu ukończenia Pełnej Rejestracji, służącego do rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a InPay. 6. Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin zostaje zawarta z chwilą dokonania Pełnej Rejestracji oraz otrzymania przez Użytkownika od InPay wiadomości potwierdzającej dokonanie Pełnej Rejestracji oraz otrzymanie środków pieniężnych, o których mowa w 3 ust. 5 Regulaminu, na rachunek bankowy wskazany w instrukcji dokonania Pełnej Rejestracji. 7. Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin jest umową na czas nieoznaczony. 8. Rejestracja oraz Pełna Rejestracja są nieodpłatne. Środki pieniężne, o których mowa w 3 ust. 5 Regulaminu, podlegają zwrotowi w terminie 7 dni od dnia uznania rachunku bankowego wskazanego w instrukcji dokonania Pełnej Rejestracji. 4. Zasady świadczenia Usługi Bitcoin 1. W ramach Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin InPay zobowiązuje się zapewnić, że jeśli Użytkownik wykona swoje świadczenie wynikające z Transakcji na rzecz Klienta, który, przy wykorzystaniu Oprogramowania i przy użyciu Urządzenia (w przypadku Stacjonarnego Punktu Handlowego) albo poprzez Bramkę Płatniczą (w przypadku Wirtualnego Punktu Handlowego), prześle z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela Bitcoin Jednostki Bitcoin w ilości odpowiadającej cenie za świadczenie Użytkownika wynikające z Transakcji, to Użytkownik otrzyma kwotę w PLN równą cenie za świadczenie Użytkownika wynikające z Transakcji. 2. Jeśli Użytkownik prowadzi Stacjonarny Punkt Handlowy, Świadczenie Usługi Bitcoin odbywa się w następujący sposób: 1) Po ustaleniu warunków Transakcji oraz oświadczeniu Klienta o zamiarze uregulowania ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem Jednostek Bitcoin, jeśli Użytkownik decyduje się na umożliwienie Klientowi uregulowania ceny w ten sposób, Użytkownik udostępnia Klientowi Urządzenie z uruchomionym Oprogramowaniem. 2) Po wpisaniu do Urządzenia kwoty odpowiadającej cenie danego towaru lub usługi, na wyświetlaczu Urządzenia pojawia się kod umożliwiający przesłanie Jednostek Bitcoin do Docelowego Portfela 3) Użytkownik umożliwia Klientowi zeskanowanie tego kodu przy użyciu urządzenia Klienta, na którym zainstalowany jest Portfel Bitcoin Klienta. 4) Po zeskanowaniu kodu na wyświetlaczu urządzenia Klienta pojawia się cena danego towaru lub usługi oraz równoważna jej ilość Jednostek Bitcoin obliczona w sposób określony w 4 ust. 5 5) Jeśli Klient akceptuje przeliczenie ceny na Jednostki Bitcoin, dokonuje dyspozycji przesłania Jednostek Bitcoin w ilości wyświetlonej na urządzeniu Klienta z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela 3. Przesłanie Jednostek Bitcoin w ilości określonej zgodnie z 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu do Docelowego Portfela Bitcoin uważa się za dokonane z chwilą pojawienia się na wyświetlaczu Urządzenia komunikatu informującego o akceptacji dokonanego przesłania Jednostek Jeśli Użytkownik prowadzi Wirtualny Punkt Handlowy, Świadczenie Usługi Bitcoin odbywa się w następujący sposób: 1) Po ustaleniu warunków Transakcji oraz wybraniu przez Klienta opcji uregulowania ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem Jednostek Bitcoin, jeśli Użytkownik decyduje się na umożliwienie Klientowi uregulowania ceny w ten sposób, Użytkownik udostępnia Klientowi, przez wyświetlenie na jego urządzeniu, Bramkę Płatniczą. 2) W przypadku skorzystania przez Klienta z kodu do zeskanowania po zeskanowaniu kodu na wyświetlaczu urządzenia Klienta pojawia się cena danego towaru lub usługi oraz równoważna jej ilość Jednostek Bitcoin obliczona w sposób określony w 4 ust. 5 3) W przypadku skorzystania przez Klienta z linku do aktywowania po aktywowaniu linku na urządzeniu Klienta uruchamia się Portfel Bitcoin Klienta ustawiony domyślnie na tym urządzeniu, a także pojawia się cena danego towaru lub usługi oraz równoważna jej ilość Jednostek Bitcoin obliczona w sposób określony w 4 ust. 5 Regulaminu 4) Jeśli Klient akceptuje przeliczenie ceny na Jednostki Bitcoin, dokonuje dyspozycji przesłania Jednostek Bitcoin w ilości wyświetlonej na urządzeniu Klienta z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela 5) Przesłanie Jednostek Bitcoin w ilości określonej zgodnie z 4 ust. 2 pkt 2 lub 3 Regulaminu do Docelowego Portfela Bitcoin uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Użytkownika w serwisie internetowym Wirtualnego Punktu Handlowego komunikatu informującego o akceptacji dokonanego przesłania Jednostek 3

4 4. Użytkownik jest zobowiązany do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia będącego przedmiotem Transakcji do chwili otrzymania komunikatu, o którym mowa odpowiednio w 4 ust. 2 pkt 6 lub w 4 ust. 3 pkt 5 Spełnienie świadczenia wcześniej następuje na odpowiedzialność Użytkownika. InPay będzie wolny od zobowiązania określonego w 4 ust. 1 Regulaminu, jeśli Jednostki Bitcoin nie zostaną przesłane do Docelowego Portfela Bitcoin w ilości określonej zgodnie z odpowiednio 4 ust. 2 pkt 4, 4 ust. 3 pkt 2 lub 4 ust. 3 pkt 3 5. Ilość Jednostek Bitcoin, która zostaje przesłana z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela Bitcoin w związku z realizacją Transakcji, jest określana przez InPay na podstawie ceny danego towaru lub usługi sprzedawanej przez Użytkownika oraz kursu przeliczenia Jednostek Bitcoin na PLN, przyjętego przez InPay na podstawie dostępnych notowań kursu prowadzonych przez niezależne podmioty. 6. Klient dokonuje akceptacji algorytmu przeliczenia ceny danego towaru lub usługi na ilość Jednostek Bitcoin przy zawieraniu każdej Transakcji i dokonywaniu przesłania Jednostek Bitcoin do Docelowego Portfela Bitcoin za pomocą Urządzenia lub Bramki Płatniczej. 7. Ilość Jednostek Bitcoin, która zostaje określona jako ekwiwalent ceny danego towaru lub usługi, może ulegać zmianom wynikającym ze zmian kursu Jednostki Bitcoin, przez co przy każdej kolejnej sprzedaży przez Użytkownika tego samego towaru lub tej samej usługi po tej samej cenie za każdym razem na urządzeniu Klienta określona może być inna ilość Jednostek Bitcoin, które mają być przesłane przez Klienta do Docelowego Portfela Bitcoin w celu realizacji Transakcji i realizacji przez InPay Usługi 8. Użytkownik może weryfikować ilości Jednostek Bitcoin przesłanych do Docelowego Portfela Bitcoin przez Klientów w związku z Transakcjami, jak również zastosowane ceny towarów i usług sprzedanych w powiązaniu z przesłaniem Jednostek Weryfikacja jest możliwa za pomocą Konta 9. InPay tworzy dla Użytkownika indywidualne Konto Bitcoin, przypisane do adresu podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym podczas Rejestracji, niezwłocznie po zawarciu Umowy o Świadczenie Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Bitcoin poprzez podanie adresu i hasła podczas logowania na Portalu Internetowym. Pierwsze hasło jest generowane przez InPay; następnie Użytkownik ustala własne indywidualne hasło. Konto Bitcoin Użytkownika zawiera dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym podczas Rejestracji. 10. Użytkownik ma możliwość dostępu do przypisanego mu Konta Bitcoin w dowolnym momencie z każdego urządzenia mającego dostęp do Internetu Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi Bitcoin przy każdej Transakcji. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi Bitcoin, nawet w przypadku, gdy Klient wyraża wolę dokonania przesłania Jednostek Bitcoin w celu nabycia towaru lub usługi od Użytkownika. O umożliwieniu Klientowi przesłania Jednostek Bitcoin do Docelowego Portfela Bitcoin w celu realizacji Transakcji i skorzystania z Usługi Bitcoin decyduje Użytkownik. 12. Użytkownik w żadnym momencie nie otrzymuje i nie staje się właścicielem ani nie uzyskuje innych praw do Jednostek Bitcoin przesyłanych przez Klienta do Docelowego Portfela Jednostki Bitcoin przesłane do Docelowego Portfela Bitcoin pozostają w wyłącznej i pełnej dyspozycji podmiotu posiadającego Docelowy Portfel 5. Rozliczenia finansowe 1. W związku z realizacją Usługi Bitcoin Użytkownik będzie otrzymywał kwotę w PLN równą cenie za świadczenie Użytkownika wynikające z Transakcji każdorazowo po tym jak wartość zrealizowanych Transakcji, w związku z którymi Klient przesłał określone na urządzeniu Klienta ilości Jednostek Bitcoin do Docelowego Portfela Bitcoin, przekroczy 50 PLN. 2. Użytkownik może otrzymać kwotę, o której mowa w 5 ust. 1 Regulaminu, także jeśli wartość zrealizowanych Transakcji, w związku z którymi Klient przesłał określone na urządzeniu Klienta ilości Jednostek Bitcoin do Docelowego Portfela Bitcoin, nie przekroczy 50 PLN. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić żądanie otrzymania należnej mu kwoty w sposób określony w 14 ust Użytkownik będzie otrzymywał należne mu kwoty przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 4. W przypadku przelewu środków pieniężnych w trybie określonym w 5 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik nie pokrywa kosztów przelewu. W przypadku przelewu środków pieniężnych w trybie określonym w 5 ust. 2 Regulaminu, koszty przelewu pokrywa Użytkownik; kwota przelewanych środków pieniężnych będzie w takim przypadku każdorazowo pomniejszana o koszty wykonanego przelewu, stanowiące równowartość opłaty bankowej za wykonany przelew. 6. Obowiązki i odpowiedzialność InPay 1. InPay dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi Bitcoin zgodnie z postanowieniami

5 2. InPay zapewnia Użytkownikowi wszelkie środki techniczne niezbędne do prawidłowego działania Usługi Bitcoin, w tym Oprogramowanie, z wyjątkiem Urządzenia. 3. InPay zapewnia podejmowanie niezbędnych działań w celu dostosowania warunków świadczenia Usługi Bitcoin do przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie obrotu Jednostkami 4. InPay zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanej modernizacji Portalu Internetowego oraz wynikającym z niej tymczasowym zablokowaniu dostępu Użytkownika do Konta Bitcoin, w formie ogłoszenia na Portalu Internetowym. 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, InPay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usługi Bitcoin przez Użytkownika, w tym w szczególności wynikające z nieprawidłowego działania lub niemożliwości korzystania z Urządzenia lub serwisu internetowego, w którym Użytkownik prowadzi Wirtualny Punkt Handlowy. 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, InPay nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkownika bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usługi 7. InPay nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Usługi Bitcoin w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem. 8. InPay nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania osób trzecich, w szczególności Klientów. 9. InPay nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie zamierzonych przez Użytkownika w związku z Usługą Bitcoin celów lub wyników działalności gospodarczej. 10. InPay nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe zablokowanie dostępu Użytkownika do Konta Bitcoin, związanego z naprawą usterek lub modernizacją Portalu Internetowego albo okolicznościami siły wyższej, takimi jak klęska żywiołowa, wojna, czy stan wojenny. 7. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik może korzystać z Usługi Bitcoin wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usługi 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi Bitcoin wyłącznie zgodnie z postanowieniami 3. Użytkownik podczas Rejestracji, Pełnej Rejestracji oraz korzystania z Usługi Bitcoin jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, w szczególności danych kontaktowych oraz numeru firmowego rachunku bankowego. 4. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji wszelkich danych podanych InPay w sytuacji, gdy ulegną one zmianie, a także do nieusuwania przez cały okres obowiązywania Umowy danych podanych (ewentualnie później zaktualizowanych) podczas Rejestracji lub Pełnej Rejestracji. 5. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Konta Bitcoin przypisanego do innego Użytkownika oraz do nieudostępniania swojego Konta Bitcoin osobom trzecim, w tym również do zachowania hasła do Konta Bitcoin w tajemnicy. 6. Użytkownik jest zobowiązany do dokonywania kontroli w zakresie uprawnienia Klienta do zawarcia Transakcji, w szczególności gdy Klient nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub przepisy prawa uniemożliwiają zawarcie Transakcji określonym podmiotom i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawarcie i wykonanie Transakcji przez taką osobę. 7. Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia InPay o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi Bitcoin i realizowanie Transakcji w powiązaniu z przesyłaniem Jednostek Bitcoin w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz zaktualizowanie danych podanych InPay podczas Rejestracji, Pełnej Rejestracji oraz korzystania z Usługi 10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Konta Bitcoin osobom trzecim oraz za niezachowanie w tajemnicy hasła do Konta 8. Poufność 1. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy przez łączny okres obowiązywania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin i 2 (dwóch) lat od daty jej rozwiązania lub wygaśnięcia wszelkie informacje poufne pozyskane w wyniku realizacji Umowy o Świadczenie Usługi Odpowiedzialność Stron za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania ich pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli. Strony zobowiązują się także do niewykorzystywania informacji poufnych do celów niezwiązanych z należytym wykonywaniem Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin lub dochodzeniem roszczeń z niej wynikających. 5

6 2. W rozumieniu Regulaminu terminem informacje poufne określa się wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U Nr 153 poz ze zm.). 3. W rozumieniu Regulaminu nie stanowią informacji poufnych informacje, które: 1) są lub staną się publicznie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie zobowiązania do zachowania poufności przez którąkolwiek ze Stron; 2) zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu do lub korzystania z informacji poufnych ujawnionych przez drugą Stronę lub nabyte przez którąkolwiek ze Stron; 3) są znane Stronie przed jej otrzymaniem od drugiej Strony. 4. Naruszenia obowiązku zachowania poufności nie stanowi ujawnienie informacji poufnych w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego prawa lub w wykonaniu wezwania sądu, organu administracji publicznej lub innego organu, na którego żądanie Strona obowiązana była ujawnić informacje poufne. 9. Ochrona danych osobowych 1. W ramach świadczenia Usługi Bitcoin InPay jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o Świadczenie Usługi 2. W przypadku uzyskania przez InPay wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi Bitcoin w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, InPay może przetwarzać dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności. 3. InPay może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkownika: a) imię i nazwisko, b) numer NIP, c) numer PESEL, d) adres poczty elektronicznej (login), e) adres prowadzenia działalności gospodarczej, f) adres do korespondencji jeśli jest inny niż adres prowadzenia działalności gospodarczej, g) adres strony internetowej, poprzez którą Użytkownik prowadzi Wirtualny Punkt Handlowy, h) numer rachunku bankowego. 4. Udostępniając formularz rejestracyjny na Portalu Internetowym InPay określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi Bitcoin przez InPay. 5. InPay może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi Bitcoin (dane eksploatacyjne): a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w 9 ust. 3 Regulaminu, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Bitcoin, d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi 6. InPay jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. 7. InPay jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 8. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. 9. InPay może, na podstawie art. 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom. 10. Postępowanie reklamacyjne 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Usługa Bitcoin świadczona na podstawie obowiązującej Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin nie jest realizowana lub gdy jest realizowana niezgodnie z Regulaminem. 2. Reklamacja składana przez Użytkownika musi zawierać co najmniej następujące informacje: a) dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika, b) dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji; opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji. 3. Użytkownik może złożyć reklamację w sposób i formie określonej w 14 ust InPay jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony; InPay jest 6

7 zobowiązany powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 5. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji. 11. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin 1. Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Strony dokonują wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin poprzez złożenie oświadczenia w sposób i w formie określonych w 14. ust. 1 i 2 3. InPay jest uprawniony do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: a) Użytkownik korzystał z Usługi Bitcoin w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, b) Użytkownik korzystał z Usługi Bitcoin do działań lub w celach niezgodnych z prawem, w szczególności do realizacji Transakcji niezgodnych z prawem, c) InPay uzyskał wiarygodne informacje wskazujące, że Użytkownik będzie korzystał z Usługi Bitcoin do działań lub w celach niezgodnych z prawem lub Regulaminem, w szczególności do realizacji Transakcji niezgodnych z prawem, d) Użytkownik podczas Rejestracji lub w trakcie korzystania z Usługi Bitcoin wprowadził nieprawdziwe dane lub dane nieprawidłowe, jeśli skutkiem podania danych nieprawidłowych były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usługi Bitcoin, e) Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych w związku z ich zmianą, czego skutkiem były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usługi Bitcoin, f) Użytkownik podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia Usługi Bitcoin, g) Użytkownik działał na szkodę InPay. 4. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: a) Użytkownik zawiesi lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z którą zawarł Umowę o Świadczenie Usługi Bitcoin, b) InPay rażąco naruszył bądź narusza postanowienia 5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin wywołuje skutek od dnia otrzymania go przez drugą Stronę. 6. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin przez InPay może zostać poprzedzone zaprzestaniem świadczenia Usługi 12. Zaprzestanie świadczenia Usługi Bitcoin 1. InPay zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Bitcoin na rzecz Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika będą naruszać przepisy prawa, Regulamin lub w inny sposób będą szkodliwe dla InPay. 2. Zaprzestanie świadczenia Usługi Bitcoin, o którym mowa w 12 ust. 1 Regulaminu, nie oznacza rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi InPay może uzależnić dalsze korzystanie z Usługi Bitcoin od dokonania zmiany hasła Konta Bitcoin lub ponownej Rejestracji Użytkownika. 3. InPay zastrzega sobie możliwość tymczasowego zablokowania dostępu Użytkownika do Konta Bitcoin, w razie przeprowadzania naprawy usterek lub modernizacji Portalu Internetowego, na czas niezbędny do przeprowadzenia tej naprawy lub modernizacji. 13. Zmiany Regulaminu 1. InPay zastrzega sobie prawo do zmiany 2. InPay jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego Regulaminu na Portalu Internetowym na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, z zastrzeżeniem 14. ust. 1. i W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w 13 ust. 2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu. 4. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem treści postanowień 13 ust. 2 i 3 5. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Bitcoin w związku z wprowadzanymi zmianami w Regulaminie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w 13 ust. 2 Brak wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin przez Użytkownika w tym terminie oznacza akceptację przez Użytkownika zmian 6. Zmiana Regulaminu nie stanowi wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin przez InPay. 7

8 14. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia związane z realizacją lub rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin będą następowały w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości lub w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego albo przesyłki kurierskiej, z wykorzystaniem następujących adresów: a) dla InPay: adres siedziby InPay wskazany w 1 ust. 2 Regulaminu; b) dla Użytkownika: adres /adres miejsca zamieszkania lub siedziby podany przez Użytkownika w Koncie 2. InPay nie odpowiada za brak możliwości powiadomienia Użytkownika, w tym również za brak możliwości złożenia oświadczenia o rozwiązania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, wskutek podania przez Użytkownika nieprawidłowego adresu Użytkownika lub nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Użytkownika. W takiej sytuacji wysłanie przez InPay wiadomości z zachowaniem postanowień 14 ust. 1 Regulaminu będzie uważane za dopełnienie przez InPay obowiązku powiadomienia Użytkownika. 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi Bitcoin wyłącznie na potrzeby własnej działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą wskazaną w formularzu rejestracyjnym. 4. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin na osoby trzecie, chyba że InPay wyraził na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności. 5. Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie wszelkie spory wynikłe przy realizacji Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, a jeżeli Stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu polubownie, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby InPay. 6. Jeśli właściwy sąd uzna, iż jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest niezgodne z prawem, postanowienie to zostaje wyłączone, a w pozostałej części postanowienia Regulaminu pozostają ważna, o ile w tej części są wystarczające do realizacji celu Umowy o Świadczenie Usługi 7. Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług. 8. InPay jest uprawniony do powoływania się na fakt zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin z Użytkownikiem, a także umieszczania nazwy oraz logo Użytkownika w swoich materiałach handlowych oraz marketingowych, w tym w materiałach reklamowych, listach referencyjnych, materiałach prezentacyjnych oraz na Portalu Internetowym, z ogólną informacją o korzystaniu z Usługi Bitcoin przez Użytkownika. 9. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w postaci umożliwiającej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym, na Portalu Internetowym w dniu 10-wrz Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 8

R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N

R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A K L I E N T Ó W P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL"

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy KANTOR77.PL Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL" Art. 1 [WSTĘP] 1. Regulamin niniejszy (zwany w dalszej części "Regulaminem") obowiązuje w zakresie usług świadczonych przez spółkę FORWARD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży Regulamin sklepu BrainInside.pl Ogólne warunki umów sprzedaży 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Ankieta Satysfakcji Klienta 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji przeprowadzanej pod nazwą Ankieta Satysfakcji Klienta (dalej Ankieta ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Zasady Programu Afiliacyjnego

Zasady Programu Afiliacyjnego I. Postanowienia ogólne 1. Program Afiliacyjny (zwany w dalszej części dokumentu Programem ) to skierowany do nieograniczonego kręgu odbiorców program mający na celu zachęcanie do korzystania z usług nazwa.pl

Bardziej szczegółowo

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN USŁUGI Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI BEZKARNY ZYSK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bezkarny Zysk (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo