R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A K L I E N T Ó W P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia Usługi Bitcoin oraz towarzyszącej tej usłudze sprzedaży Jednostek Bitcoin, warunków zawierania umów dotyczących tej usługi i sprzedaży, trybu postępowania reklamacyjnego, a także praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności InPay oraz Klienta. 2. Podmiotem świadczącym Usługę Bitcoin na rzecz Klienta jest spółka pod firmą InPay.to Private Limited Company (spółka prawa brytyjskiego) z siedzibą w Londynie (SW17 9JR), zarejestrowana w rejestrze działalności gospodarczej (Companies House) pod adresem 5 London road, pod numerem Warunkiem skorzystania z Usługi Bitcoin oraz realizacji towarzyszącej tej usłudze sprzedaży Jednostek Bitcoin jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta. 4. W celu skorzystania przez Klienta z Usługi Bitcoin oraz realizacji towarzyszącej tej usłudze sprzedaży Jednostek Bitcoin niezbędne jest posiadanie przez Klienta w momencie dokonywania Transakcji urządzenia elektronicznego wyposażonego w dowolny system operacyjny, z zainstalowanym Portfelem Bitcoin oraz posiadającego dostęp do sieci Internet. 2. Definicje Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery posiadają następujące znaczenie: 1) Bramka Płatnicza udostępniana Klientowi przez przedsiębiorcę prowadzącego Wirtualny Punkt Handlowy, strona internetowa zawierająca kod do zeskanowania oraz link do aktywowania umożliwiające Klientowi zapłatę ceny oferowanych przez przedsiębiorcę towarów lub usług za pośrednictwem przesłania Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela Bitcoin; 2) InPay InPay.to Private Limited Company (spółka prawa brytyjskiego) z siedzibą w Londynie (SW17 9JR), zarejestrowana w rejestrze działalności gospodarczej (Companies House) pod adresem 5 London road, pod numerem ; 3) Jednostka Bitcoin zapis cyfrowy w Portfelu Bitcoin, który poprzez jego przesłanie za pomocą sieci Internet do innego Portfela Bitcoin, może być wymieniany w zamian za towar lub usługę oferowaną przez osobę trzecią, oferującą towary lub usługi w zamian za ten zapis cyfrowy; 4) Klient podmiot, który po zawarciu Transakcji, zawarł z InPay Umowę o Świadczenie Usługi Bitcoin i umowę w zakresie sprzedaży Jednostek Bitcoin, na warunkach oraz zasadach określonych w Regulaminie, zaś na etapie zawierania Transakcji w połączeniu z dokonaniem zapłaty ceny za pośrednictwem Jednostek Bitcoin podmiot zainteresowany zawarciem z InPay Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin; 5) Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U ze zm.); 6) PLN polski złoty; 7) Portal Internetowy serwis internetowy ; 8) Portfel Bitcoin - specjalne oprogramowanie instalowane na urządzeniach elektronicznych, służące do dokonywania w nim zapisów cyfrowych Jednostek Bitcoin oraz przesyłania Jednostek Bitcoin do innego Portfela Bitcoin; 9) Portfel Bitcoin InPay Portfel Bitcoin, z którego korzysta InPay; 10) Portfel Bitcoin Klienta Portfel Bitcoin zainstalowany na urządzeniu Klienta; 11) Punkt Handlowy Stacjonarny Punkt Handlowy lub Wirtualny Punkt Handlowy; 12) Regulamin treść niniejszego regulaminu; 13) Stacjonarny Punkt Handlowy miejsce, w którym przedsiębiorca prowadzący działalność w postaci sklepu lub lokalu usługowego, oferuje sprzedaż towarów lub usług bez pośrednictwa środków 1

2 komunikacji na odległość przy jednoczesnej obecności tego przedsiębiorcy lub jego przedstawiciela i Klienta; 14) Strona Klient lub InPay; 15) Strony Klient i InPay razem; 16) Transakcja umowa zawarta pomiędzy Klientem a przedsiębiorcą prowadzącym Stacjonarny Punkt Handlowy lub Wirtualny Punkt Handlowy, na podstawie której Klient nabywa od tego przedsiębiorcy oferowane przez niego towary lub usługi, dokonując zapłaty ceny za pośrednictwem Jednostek Bitcoin; 17) Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin umowa zawarta pomiędzy InPay a Klientem na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której InPay zobowiązuje się wykonać Usługę Bitcoin na rzecz Klienta, zawarta w związku z uprzednim zawarciem Transakcji; 18) Urządzenie znajdujące się w Stacjonarnym Punkcie Handlowym urządzenie elektroniczne posiadające stały dostęp do sieci Internet oraz wyposażone w oprogramowanie umożliwiające transfer Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay; 19) Usługa Bitcoin usługa świadczona przez InPay na rzecz Klienta na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, polegająca na: a) umożliwieniu Klientowi zawierającemu Transakcję zapłaty ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem przesłania określonej ilości Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay, oraz b) zapłacie przez InPay, lub osobę trzecią działającą na zlecenie InPay, na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego Stacjonarny Punkt Handlowy lub Wirtualny Punkt Handlowy, na podstawie upoważnienia od Klienta, kwoty stanowiącej cenę za towar lub usługę będącą przedmiotem Transakcji; 20) Ustawa o Ochronie Danych Osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); 21) Ustawa o Ochronie Praw Konsumentów ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.); 22) Ustawa o Świadczeniu Usług ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1422 ze zm.); 23) Wirtualny Punkt Handlowy punkt handlowy lub usługowy prowadzony przez przedsiębiorcą w formie serwisu internetowego, w którym zawiera on Transakcje za pośrednictwem środków komunikacji na odległość bez jednoczesnej obecności tego przedsiębiorcy i Klienta. 3. Warunki i zasady zawierania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin i umowy w zakresie sprzedaży Jednostek Bitcoin 1. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, jak również umowy w zakresie sprzedaży Jednostek Bitcoin, wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści. 2. Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w Punkcie Handlowym, w którym zawiera Transakcję, oraz na Portalu Internetowym (to jest na stronie internetowej 3. Złożenie dyspozycji przesłania określonej ilości Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay w okolicznościach opisanych w 4 ust. 2 5 Regulaminu jest rozumiane przez Strony jako akceptacja treści Regulaminu. 4. Przesłanie określonej ilości Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay w okolicznościach opisanych w 4 ust. 2 5 i 7 Regulaminu stanowi: a) zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin na warunkach określonych w 4 ust. 1 9 i Regulaminu, oraz b) zawarcie umowy sprzedaży przesłanych Jednostek Bitcoin na rzecz InPay na warunkach określonych w 4 ust. 2 5, 7, i 13 Regulaminu. 4. Zasady świadczenia Usługi Bitcoin oraz sprzedaży Jednostek Bitcoin 2

3 1. W ramach Usługi Bitcoin świadczonej na podstawie Regulaminu, InPay umożliwia Klientowi zawierającemu Transakcję, zapłatę ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem przesłania określonej ilości Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay. 2. Jeśli Klient dokonuje zapłaty ceny danego towaru lub usługi za pośrednictwem Jednostek Bitcoin w Stacjonarnym Punkcie Handlowym, świadczenie Usługi Bitcoin odbywa się w następujący sposób: 1) po zawarciu Transakcji oraz oświadczeniu Klienta o zamiarze zapłaty ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem Jednostek Bitcoin, przedsiębiorca prowadzący Stacjonarny Punkt Handlowy udostępnia Klientowi Urządzenie, na którego wyświetlaczu widnieje kwota w PLN odpowiadająca cenie danego towaru lub usługi oraz kod umożliwiający transfer Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay; 2) przedsiębiorca prowadzący Stacjonarny Punkt Handlowy umożliwia Klientowi zeskanowanie kodu przy użyciu urządzenia Klienta, o którym mowa w 1 ust. 4 Regulaminu; 3) po zeskanowaniu kodu, na wyświetlaczu urządzenia Klienta, w zależności od rodzaju Portfela Bitcoin będącego Portfelem Bitcoin Klienta, pojawia się cena danego towaru lub usługi oraz proponowana równoważna jej ilość Jednostek Bitcoin albo sama proponowana ilość Jednostek Bitcoin równoważna cenie danego towaru lub usługi wyświetlonej na Urządzeniu, obliczona w sposób określony w 4 ust. 4 Regulaminu. 3. Jeśli Klient dokonuje zapłaty ceny danego towaru lub usługi za pośrednictwem Jednostek Bitcoin w Wirtualnym Punkcie Handlowym, świadczenie Usługi Bitcoin odbywa się w następujący sposób: 1) po zawarciu Transakcji oraz wybraniu przez Klienta opcji uregulowania ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem Jednostek Bitcoin, przedsiębiorca prowadzący Wirtualny Punkt Handlowy udostępnia Klientowi, przez wyświetlenie na jego urządzeniu, o którym mowa w 1 ust. 4 Regulaminu, Bramkę Płatniczą; 2) w przypadku skorzystania przez Klienta z kodu do zeskanowania znajdującego się w Bramce Płatniczej po zeskanowaniu kodu na wyświetlaczu urządzenia Klienta, w zależności od rodzaju Portfela Bitcoin będącego Portfelem Bitcoin Klienta, pojawia się cena danego towaru lub usługi oraz proponowana równoważna jej ilość Jednostek Bitcoin obliczona w sposób określony w 4 ust. 4 Regulaminu albo sama proponowana ilość Jednostek Bitcoin równoważna cenie danego towaru lub usługi podanej w Wirtualnym Punkcie Handlowym obliczona w sposób określony w 4 ust. 4 Regulaminu; 3) w przypadku skorzystania przez Klienta z linku do aktywowania znajdującego się w Bramce Płatniczej po aktywowaniu linku na urządzeniu Klienta uruchamia się Portfel Bitcoin Klienta ustawiony domyślnie na tym urządzeniu, a także, w zależności od rodzaju Portfela Bitcoin będącego Portfelem Bitcoin Klienta, pojawia się cena danego towaru lub usługi oraz proponowana równoważna jej ilość Jednostek Bitcoin obliczona w sposób określony w 4 ust. 4 Regulaminu albo sama proponowana ilość Jednostek Bitcoin równoważna cenie danego towaru lub usługi podanej w Wirtualnym Punkcie Handlowym obliczona w sposób określony w 4 ust. 4 Regulaminu. 4. Ilość Jednostek Bitcoin równoważna cenie danego towaru lub usługi określana jest na podstawie ceny danego towaru lub usługi oraz kursu przeliczenia Jednostek Bitcoin na PLN przyjętego na podstawie algorytmu wykorzystującego dostępne notowania kursu przeliczenia Jednostek Bitcoin na PLN prowadzone przez niezależne podmioty. 5. Jeśli Klient akceptuje zaproponowane przeliczenie ceny w PLN danego towaru lub usługi na Jednostki Bitcoin, może przesłać Jednostki Bitcoin w ilości wyświetlonej na urządzeniu Klienta z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay. 6. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty ceny danego towaru lub usługi za pośrednictwem Jednostek Bitcoin i może zrezygnować z uregulowania ceny za pośrednictwem Jednostek Bitcoin w każdym czasie aż do chwili przesłania Jednostek Bitcoin do Portfela Bitcoin InPay, z zastrzeżeniem prawa odstąpienia, które na warunkach określonych w 9 Regulaminu może nastąpić także po tej chwili. W szczególności, jeśli Klient nie akceptuje zaproponowanego przeliczenia ceny w PLN danego towaru lub usługi na Jednostki Bitcoin, może odmówić przesłania Jednostek Bitcoin w ilości wyświetlonej na urządzeniu Klienta z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay i dokonać zapłaty ceny za towar lub usługę w inny sposób. 3

4 7. Przesłanie Jednostek Bitcoin w ilości określonej zgodnie z 4 ust. 3 i 4 Regulaminu do Portfela Bitcoin InPay uważa się za dokonane z chwilą pojawienia się na wyświetlaczu Urządzenia lub w serwisie internetowym Wirtualnego Punktu Handlowego komunikatu informującego o potwierdzeniu dokonania przesłania Jednostek Bitcoin. 8. Przedsiębiorca prowadzący Punkt Handlowy może wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia będącego przedmiotem zawartej Transakcji do chwili otrzymania komunikatu, o którym mowa w 4 ust. 7 Regulaminu. 9. Klient dokonuje akceptacji Regulaminu i akceptacji algorytmu przeliczenia ceny danego towaru lub usługi na ilość Jednostek Bitcoin osobno przy zawieraniu każdej Transakcji i przesyłaniu Jednostek Bitcoin do Portfela Bitcoin InPay. Ilość Jednostek Bitcoin, która zostaje określona jako ekwiwalent ceny danego towaru lub usługi może ulegać zmianom wynikającym ze zmian kursu Jednostki Bitcoin, przez co przy każdym kolejnym nabyciu przez Klienta w tym samym Punkcie Handlowym tego samego towaru lub tej samej usługi po tej samej cenie w PLN za każdym razem na urządzeniu Klienta określona może być inna ilość Jednostek Bitcoin, które mają być przesyłane przez Klienta do Portfela Bitcoin InPay w celu realizacji Transakcji i realizacji przez InPay Usługi Bitcoin. 10. Przesyłając Jednostki Bitcoin do Portfela Bitcoin InPay w okolicznościach opisanych w 4 ust. 2 5 i 7 Regulaminu, Klient sprzedaje InPay przesłaną ilość Jednostek Bitcoin, zaś InPay tę ilość Jednostek Bitcoin od Klienta kupuje. Cena sprzedawanych Jednostek Bitcoin określana jest w PLN i równa jest cenie za towar lub usługę nabywaną przez Klienta w ramach Transakcji, w związku z którą Klient przesłał Jednostki Bitcoin do Portfela Bitcoin InPay, wskazanej Klientowi do zapłaty na Urządzeniu lub w Wirtualnym Punkcie Handlowym. 11. Przez zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin Klient, w celu umorzenia własnego zobowiązania do zapłaty ceny za towar lub usługę nabywaną w ramach Transakcji, upoważnia InPay, z możliwością dalszego upoważnienia osoby trzeciej przez InPay, do zapłaty kwoty w PLN równej cenie za sprzedawane Jednostki Bitcoin bezpośrednio przedsiębiorcy prowadzącemu Punkt Handlowy, będącemu stroną Transakcji, oraz tego przedsiębiorcę do przyjęcia od InPay, lub osoby trzeciej działającej na zlecenie InPay, ceny za towar lub usługę nabywaną w ramach Transakcji. 12. Wykonanie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin przez InPay następuje poprzez zapłatę w imieniu Klienta zgodnie z 4 ust. 11 Regulaminu przez InPay, lub osobę trzecią działającą na zlecenie InPay, przedsiębiorcy prowadzącemu Punkt Handlowy i będącemu stroną Transakcji, ceny w PLN danego towaru lub usługi będącej przedmiotem Transakcji, wskazanej Klientowi do zapłaty na Urządzeniu lub w Wirtualnym Punkcie Handlowym zgodnie z 4 ust. 2 lub 3 Regulaminu. 13. Wykonanie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin przez InPay prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania Klienta wobec przedsiębiorcy prowadzącego Punkt Handlowy do zapłaty ceny wskazanej Klientowi do zapłaty na Urządzeniu lub w Wirtualnym Punkcie Handlowym zgodnie z 4 ust. 2 lub 3 Regulaminu oraz zobowiązania InPay wobec Klienta do zapłaty ceny za Jednostki Bitcoin sprzedane stosownie do 4 ust. 10 Regulaminu. 14. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za świadczenie Usługi Bitcoin na jego rzecz. 15. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Bitcoin i wykonanie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin przed upływem terminu na odstąpienie od umowy określonego w 9 ust. 3 Regulaminu. Świadczenie Usługi Bitcoin uważa się za rozpoczęte z chwilą pojawienia się na wyświetlaczu Urządzenia lub w serwisie internetowym Wirtualnego Punktu Handlowego komunikatu, o którym mowa w 4 ust. 7 Regulaminu. 5. Obowiązki i odpowiedzialność InPay 1. InPay dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi Bitcoin zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, InPay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usługi Bitcoin przez Klienta, chyba że szkoda osoby trzeciej wynika z okoliczności, za które InPay ponosi odpowiedzialność. 4

5 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, InPay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego działania lub niemożliwości korzystania z urządzenia Klienta lub zainstalowanego na nim oprogramowania, w tym Portfela Bitcoin Klienta. 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, InPay nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z tego, że Jednostki Bitcoin przesłane z Portfela Bitcoin Klienta nie dotrą do Portfela Bitcoin InPay, chyba że Jednostki Bitcoin nie dotarły do Portfela Bitcoin InPay z powodu okoliczności, za które InPay ponosi odpowiedzialność. 5. InPay nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z Usługi Bitcoin lub sprzedaży Jednostek Bitcoin w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem. 6. InPay nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz zaniechania osób trzecich, w szczególności przedsiębiorców prowadzących Punkty Handlowe. 6. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Klient może korzystać z Usługi Bitcoin wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usługi Bitcoin. 3. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi Bitcoin i do sprzedaży Jednostek Bitcoin na rzecz InPay wyłącznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 4. Do sprzedaży Jednostek Bitcoin na rzecz InPay dochodzi tylko w razie przesłania Jednostek Bitcoin do Portfela Bitcoin InPay w okolicznościach opisanych w 4 ust. 2 5 i 7 Regulaminu. Przesłanie przez Klienta Jednostek Bitcoin do Portfela Bitcoin Klienta w innych okolicznościach następuje na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Klienta. InPay nie będzie zobowiązany do żadnego świadczenia na rzecz Klienta, w szczególności do zapłaty jakiejkolwiek kwoty pieniędzy, za Jednostki Bitcoin przesłane do Portfela Bitcoin InPay w innych okolicznościach niż opisane w 4 ust. 2 5 i 7 Regulaminu. 5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi Bitcoin, realizowanie Transakcji w powiązaniu z przesłaniem Jednostek Bitcoin lub przesyłanie Jednostek Bitcoin w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami Regulaminu. 6. Wszelkie rozliczenia dotyczące przedmiotu Transakcji, za wyjątkiem zapłaty ceny za pośrednictwem Jednostek Bitcoin, w szczególności rozliczenia dotyczące odpowiedzialności za wady towaru lub usługi jak również rozliczenia związane z odstąpieniem lub rozwiązaniem Transakcji, odbywają się pomiędzy Klientem a przedsiębiorcą prowadzącym Punkt Handlowy, z którym Transakcja została zawarta. W szczególności, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji roszczenie o zwrot zapłaconej ceny przysługuje Klientowi wyłącznie wobec przedsiębiorcy prowadzącego Punkt Handlowy, z którym Transakcja została zawarta; w takiej sytuacji InPay nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi otrzymanych od Klienta Jednostek Bitcoin. 7. Ochrona danych osobowych 1. W ramach świadczenia usług elektronicznych InPay jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług, do przetwarzania danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, rozwiązania i rozliczenia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin oraz dochodzenia praw i należności wynikających z Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin. 2. W przypadku uzyskania przez InPay wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usługi Bitcoin w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, InPay może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności. 3. InPay może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: a) imię i nazwisko Klienta, b) numer NIP, 5

6 c) numer REGON, d) numer PESEL, e) adres zamieszkania lub do korespondencji, f) adres poczty elektronicznej, g) numer telefonu, h) adres prowadzenia działalności gospodarczej. 4. InPay może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi Bitcoin (dane eksploatacyjne): a) oznaczenia identyfikujące Klienta, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Bitcoin, d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usługi Bitcoin. 5. InPay jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. 6. InPay jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 7. Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. 8. InPay może, na podstawie art. 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klienta innym podmiotom. 8. Postępowanie reklamacyjne 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Usługa Bitcoin lub sprzedaż Jednostek Bitcoin, nie jest realizowana lub gdy jest realizowana niezgodnie z Regulaminem. 2. Reklamacja składana przez Klienta musi zawierać co najmniej następujące informacje: a) dane Klienta, umożliwiające identyfikację Klienta, b) dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji; opcjonalnie Klient może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji. 3. Reklamacja może zostać złożona w języku polskim lub angielskim. 4. Klient może złożyć reklamację w formie wiadomości na adres: lub formie pisemnej na adres do korespondencji InPay w Polsce, to jest: ul. Mokotowska 1, Warszawa. 5. InPay jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób i w języku, w jakim otrzymał reklamację, oraz na adres, z którego otrzymał reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony. InPay jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 6. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji. 9. Prawo odstąpienia i prawo wypowiedzenia 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów oraz postanowieniami Regulaminu. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane poleconą przesyłką pocztową lub pocztą kurierską na adres do korespondencji InPay w Polsce, to jest: ul. Mokotowska 1, Warszawa. 6

7 3. Prawo odstąpienia przysługuje Klientowi, z zastrzeżeniem 9 ust. 4 Regulaminu, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin. Dla zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia o odstąpieniu na poczcie lub kurierem. 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy InPay rozpoczęło świadczenie Usługi Bitcoin, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w 9 ust. 3 Regulaminu. 5. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin bez wskazania przyczyny, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 10. Zmiany Regulaminu 1. InPay zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 2. InPay jest zobowiązany do powiadomienia Klientów o zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego Regulaminu na Portalu Internetowym oraz w Punktach Handlowych, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w 10 ust. 2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu. 4. Nowy Regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w jego treści, z zastrzeżeniem treści 10 ust. 2 i 3 Regulaminu. 5. Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin i umowa sprzedaży Jednostek Bitcoin zawarta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, o którym mowa w 10 ust. 4 Regulaminu, jest wykonywana na dotychczasowych warunkach, obowiązujących przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. 6. Wszelkie zmiany Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin i umowy sprzedaży Jednostek Bitcoin wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmiana Regulaminu nie stanowi wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin ani umowy sprzedaży Jednostek Bitcoin przez InPay. 11. Postanowienia końcowe 1. Adresem InPay do korespondencji w Polsce jest: ul. Mokotowska 1, Warszawa, zaś adresem do korespondencji elektronicznej: 2. Strona nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin ani z umowy sprzedaży Jednostek Bitcoin na osobę trzecią, chyba że druga Strona wyrazi na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności. 3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych przy realizacji Usługi Bitcoin i sprzedaży Jednostek Bitcoin, a jeżeli Stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu polubownie, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych określonych w Kodeksie postępowania cywilnego, z tym zastrzeżeniem jednak, że gdyby sądem właściwym według zasad ogólnych był sąd siedziby InPay, sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy. 4. Jeśli właściwy sąd uzna, iż jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest niezgodne z prawem, postanowienie to zostaje wyłączone, a w pozostałej części postanowienia Regulaminu pozostają ważne, o ile w tej części są wystarczające do realizacji celu Usługi Bitcoin. 5. Wszelkie relacje Stron wynikające z Regulaminu, w szczególności Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin i umowa sprzedaży Jednostek Bitcoin, podlegają prawu polskiemu. 6. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w postaci umożliwiającej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym, na Portalu Internetowym w dniu Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 7

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN USŁUGI Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy.

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy. REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. 1. Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom, nadaje się następujące znaczenie: 1) GreenAgro GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Reklamowych przez Kupującego na rzecz Comarch Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

1) Sprzedawcy należy przez to rozumieć Spółkę LexisNexis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

1) Sprzedawcy należy przez to rozumieć Spółkę LexisNexis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kody rabatowe I. DEFINICJE: 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Sprzedawcy należy przez to rozumieć Spółkę LexisNexis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT Regulamin Programu Poleceń KASOMAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Poleceń KASOMAT organizowany jest przez SURAT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy pl. Szadeckiej 4, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy MOYE prowadzony jest przez MOYE spółka cywilna M.Wyszomierska M.Wyszomierska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GWARANCJA RZETELNOŚCI. obowiązujący od 01.01.2014r. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie

REGULAMIN PROGRAMU GWARANCJA RZETELNOŚCI. obowiązujący od 01.01.2014r. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie REGULAMIN PROGRAMU GWARANCJA RZETELNOŚCI obowiązujący od 01.01.2014r. 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie 1. PROFI CREDIT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Definicje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://sklep.gutekfilm.pl/, do którego prawa przysługują Sprzedawcy, w którym Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. c) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu.

1. Wstęp. c) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu. 1. Wstęp a) Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Zonazielona.pl (zwanym dalej "Sklepem" lub zonazielona ) za pośrednictwem witryny dostępnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n świadczenia usług drogą elektroniczną przez Poradnię Prawa Kościelnego Pro Deo Consulta

R e g u l a m i n świadczenia usług drogą elektroniczną przez Poradnię Prawa Kościelnego Pro Deo Consulta R e g u l a m i n świadczenia usług drogą elektroniczną przez Poradnię Prawa Kościelnego Pro Deo Consulta 1 D e f i n i c j e W rozumieniu niniejszego Regulaminu poszczególne użyte w jego treści terminy

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/7 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Zasady Programu Afiliacyjnego

Zasady Programu Afiliacyjnego I. Postanowienia ogólne 1. Program Afiliacyjny (zwany w dalszej części dokumentu Programem ) to skierowany do nieograniczonego kręgu odbiorców program mający na celu zachęcanie do korzystania z usług nazwa.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. Stan prawny na dzień 12.10.2015 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady dokonywania zakupów w portalu wizyt prywatnych

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo