R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A K L I E N T Ó W P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia Usługi Bitcoin oraz towarzyszącej tej usłudze sprzedaży Jednostek Bitcoin, warunków zawierania umów dotyczących tej usługi i sprzedaży, trybu postępowania reklamacyjnego, a także praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności InPay oraz Klienta. 2. Podmiotem świadczącym Usługę Bitcoin na rzecz Klienta jest spółka pod firmą InPay.to Private Limited Company (spółka prawa brytyjskiego) z siedzibą w Londynie (SW17 9JR), zarejestrowana w rejestrze działalności gospodarczej (Companies House) pod adresem 5 London road, pod numerem Warunkiem skorzystania z Usługi Bitcoin oraz realizacji towarzyszącej tej usłudze sprzedaży Jednostek Bitcoin jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta. 4. W celu skorzystania przez Klienta z Usługi Bitcoin oraz realizacji towarzyszącej tej usłudze sprzedaży Jednostek Bitcoin niezbędne jest posiadanie przez Klienta w momencie dokonywania Transakcji urządzenia elektronicznego wyposażonego w dowolny system operacyjny, z zainstalowanym Portfelem Bitcoin oraz posiadającego dostęp do sieci Internet. 2. Definicje Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery posiadają następujące znaczenie: 1) Bramka Płatnicza udostępniana Klientowi przez przedsiębiorcę prowadzącego Wirtualny Punkt Handlowy, strona internetowa zawierająca kod do zeskanowania oraz link do aktywowania umożliwiające Klientowi zapłatę ceny oferowanych przez przedsiębiorcę towarów lub usług za pośrednictwem przesłania Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Docelowego Portfela Bitcoin; 2) InPay InPay.to Private Limited Company (spółka prawa brytyjskiego) z siedzibą w Londynie (SW17 9JR), zarejestrowana w rejestrze działalności gospodarczej (Companies House) pod adresem 5 London road, pod numerem ; 3) Jednostka Bitcoin zapis cyfrowy w Portfelu Bitcoin, który poprzez jego przesłanie za pomocą sieci Internet do innego Portfela Bitcoin, może być wymieniany w zamian za towar lub usługę oferowaną przez osobę trzecią, oferującą towary lub usługi w zamian za ten zapis cyfrowy; 4) Klient podmiot, który po zawarciu Transakcji, zawarł z InPay Umowę o Świadczenie Usługi Bitcoin i umowę w zakresie sprzedaży Jednostek Bitcoin, na warunkach oraz zasadach określonych w Regulaminie, zaś na etapie zawierania Transakcji w połączeniu z dokonaniem zapłaty ceny za pośrednictwem Jednostek Bitcoin podmiot zainteresowany zawarciem z InPay Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin; 5) Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U ze zm.); 6) PLN polski złoty; 7) Portal Internetowy serwis internetowy ; 8) Portfel Bitcoin - specjalne oprogramowanie instalowane na urządzeniach elektronicznych, służące do dokonywania w nim zapisów cyfrowych Jednostek Bitcoin oraz przesyłania Jednostek Bitcoin do innego Portfela Bitcoin; 9) Portfel Bitcoin InPay Portfel Bitcoin, z którego korzysta InPay; 10) Portfel Bitcoin Klienta Portfel Bitcoin zainstalowany na urządzeniu Klienta; 11) Punkt Handlowy Stacjonarny Punkt Handlowy lub Wirtualny Punkt Handlowy; 12) Regulamin treść niniejszego regulaminu; 13) Stacjonarny Punkt Handlowy miejsce, w którym przedsiębiorca prowadzący działalność w postaci sklepu lub lokalu usługowego, oferuje sprzedaż towarów lub usług bez pośrednictwa środków 1

2 komunikacji na odległość przy jednoczesnej obecności tego przedsiębiorcy lub jego przedstawiciela i Klienta; 14) Strona Klient lub InPay; 15) Strony Klient i InPay razem; 16) Transakcja umowa zawarta pomiędzy Klientem a przedsiębiorcą prowadzącym Stacjonarny Punkt Handlowy lub Wirtualny Punkt Handlowy, na podstawie której Klient nabywa od tego przedsiębiorcy oferowane przez niego towary lub usługi, dokonując zapłaty ceny za pośrednictwem Jednostek Bitcoin; 17) Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin umowa zawarta pomiędzy InPay a Klientem na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której InPay zobowiązuje się wykonać Usługę Bitcoin na rzecz Klienta, zawarta w związku z uprzednim zawarciem Transakcji; 18) Urządzenie znajdujące się w Stacjonarnym Punkcie Handlowym urządzenie elektroniczne posiadające stały dostęp do sieci Internet oraz wyposażone w oprogramowanie umożliwiające transfer Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay; 19) Usługa Bitcoin usługa świadczona przez InPay na rzecz Klienta na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, polegająca na: a) umożliwieniu Klientowi zawierającemu Transakcję zapłaty ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem przesłania określonej ilości Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay, oraz b) zapłacie przez InPay, lub osobę trzecią działającą na zlecenie InPay, na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego Stacjonarny Punkt Handlowy lub Wirtualny Punkt Handlowy, na podstawie upoważnienia od Klienta, kwoty stanowiącej cenę za towar lub usługę będącą przedmiotem Transakcji; 20) Ustawa o Ochronie Danych Osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); 21) Ustawa o Ochronie Praw Konsumentów ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.); 22) Ustawa o Świadczeniu Usług ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1422 ze zm.); 23) Wirtualny Punkt Handlowy punkt handlowy lub usługowy prowadzony przez przedsiębiorcą w formie serwisu internetowego, w którym zawiera on Transakcje za pośrednictwem środków komunikacji na odległość bez jednoczesnej obecności tego przedsiębiorcy i Klienta. 3. Warunki i zasady zawierania Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin i umowy w zakresie sprzedaży Jednostek Bitcoin 1. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, jak również umowy w zakresie sprzedaży Jednostek Bitcoin, wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści. 2. Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w Punkcie Handlowym, w którym zawiera Transakcję, oraz na Portalu Internetowym (to jest na stronie internetowej 3. Złożenie dyspozycji przesłania określonej ilości Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay w okolicznościach opisanych w 4 ust. 2 5 Regulaminu jest rozumiane przez Strony jako akceptacja treści Regulaminu. 4. Przesłanie określonej ilości Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay w okolicznościach opisanych w 4 ust. 2 5 i 7 Regulaminu stanowi: a) zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin na warunkach określonych w 4 ust. 1 9 i Regulaminu, oraz b) zawarcie umowy sprzedaży przesłanych Jednostek Bitcoin na rzecz InPay na warunkach określonych w 4 ust. 2 5, 7, i 13 Regulaminu. 4. Zasady świadczenia Usługi Bitcoin oraz sprzedaży Jednostek Bitcoin 2

3 1. W ramach Usługi Bitcoin świadczonej na podstawie Regulaminu, InPay umożliwia Klientowi zawierającemu Transakcję, zapłatę ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem przesłania określonej ilości Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay. 2. Jeśli Klient dokonuje zapłaty ceny danego towaru lub usługi za pośrednictwem Jednostek Bitcoin w Stacjonarnym Punkcie Handlowym, świadczenie Usługi Bitcoin odbywa się w następujący sposób: 1) po zawarciu Transakcji oraz oświadczeniu Klienta o zamiarze zapłaty ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem Jednostek Bitcoin, przedsiębiorca prowadzący Stacjonarny Punkt Handlowy udostępnia Klientowi Urządzenie, na którego wyświetlaczu widnieje kwota w PLN odpowiadająca cenie danego towaru lub usługi oraz kod umożliwiający transfer Jednostek Bitcoin z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay; 2) przedsiębiorca prowadzący Stacjonarny Punkt Handlowy umożliwia Klientowi zeskanowanie kodu przy użyciu urządzenia Klienta, o którym mowa w 1 ust. 4 Regulaminu; 3) po zeskanowaniu kodu, na wyświetlaczu urządzenia Klienta, w zależności od rodzaju Portfela Bitcoin będącego Portfelem Bitcoin Klienta, pojawia się cena danego towaru lub usługi oraz proponowana równoważna jej ilość Jednostek Bitcoin albo sama proponowana ilość Jednostek Bitcoin równoważna cenie danego towaru lub usługi wyświetlonej na Urządzeniu, obliczona w sposób określony w 4 ust. 4 Regulaminu. 3. Jeśli Klient dokonuje zapłaty ceny danego towaru lub usługi za pośrednictwem Jednostek Bitcoin w Wirtualnym Punkcie Handlowym, świadczenie Usługi Bitcoin odbywa się w następujący sposób: 1) po zawarciu Transakcji oraz wybraniu przez Klienta opcji uregulowania ceny za dany towar lub usługę za pośrednictwem Jednostek Bitcoin, przedsiębiorca prowadzący Wirtualny Punkt Handlowy udostępnia Klientowi, przez wyświetlenie na jego urządzeniu, o którym mowa w 1 ust. 4 Regulaminu, Bramkę Płatniczą; 2) w przypadku skorzystania przez Klienta z kodu do zeskanowania znajdującego się w Bramce Płatniczej po zeskanowaniu kodu na wyświetlaczu urządzenia Klienta, w zależności od rodzaju Portfela Bitcoin będącego Portfelem Bitcoin Klienta, pojawia się cena danego towaru lub usługi oraz proponowana równoważna jej ilość Jednostek Bitcoin obliczona w sposób określony w 4 ust. 4 Regulaminu albo sama proponowana ilość Jednostek Bitcoin równoważna cenie danego towaru lub usługi podanej w Wirtualnym Punkcie Handlowym obliczona w sposób określony w 4 ust. 4 Regulaminu; 3) w przypadku skorzystania przez Klienta z linku do aktywowania znajdującego się w Bramce Płatniczej po aktywowaniu linku na urządzeniu Klienta uruchamia się Portfel Bitcoin Klienta ustawiony domyślnie na tym urządzeniu, a także, w zależności od rodzaju Portfela Bitcoin będącego Portfelem Bitcoin Klienta, pojawia się cena danego towaru lub usługi oraz proponowana równoważna jej ilość Jednostek Bitcoin obliczona w sposób określony w 4 ust. 4 Regulaminu albo sama proponowana ilość Jednostek Bitcoin równoważna cenie danego towaru lub usługi podanej w Wirtualnym Punkcie Handlowym obliczona w sposób określony w 4 ust. 4 Regulaminu. 4. Ilość Jednostek Bitcoin równoważna cenie danego towaru lub usługi określana jest na podstawie ceny danego towaru lub usługi oraz kursu przeliczenia Jednostek Bitcoin na PLN przyjętego na podstawie algorytmu wykorzystującego dostępne notowania kursu przeliczenia Jednostek Bitcoin na PLN prowadzone przez niezależne podmioty. 5. Jeśli Klient akceptuje zaproponowane przeliczenie ceny w PLN danego towaru lub usługi na Jednostki Bitcoin, może przesłać Jednostki Bitcoin w ilości wyświetlonej na urządzeniu Klienta z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay. 6. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty ceny danego towaru lub usługi za pośrednictwem Jednostek Bitcoin i może zrezygnować z uregulowania ceny za pośrednictwem Jednostek Bitcoin w każdym czasie aż do chwili przesłania Jednostek Bitcoin do Portfela Bitcoin InPay, z zastrzeżeniem prawa odstąpienia, które na warunkach określonych w 9 Regulaminu może nastąpić także po tej chwili. W szczególności, jeśli Klient nie akceptuje zaproponowanego przeliczenia ceny w PLN danego towaru lub usługi na Jednostki Bitcoin, może odmówić przesłania Jednostek Bitcoin w ilości wyświetlonej na urządzeniu Klienta z Portfela Bitcoin Klienta do Portfela Bitcoin InPay i dokonać zapłaty ceny za towar lub usługę w inny sposób. 3

4 7. Przesłanie Jednostek Bitcoin w ilości określonej zgodnie z 4 ust. 3 i 4 Regulaminu do Portfela Bitcoin InPay uważa się za dokonane z chwilą pojawienia się na wyświetlaczu Urządzenia lub w serwisie internetowym Wirtualnego Punktu Handlowego komunikatu informującego o potwierdzeniu dokonania przesłania Jednostek Bitcoin. 8. Przedsiębiorca prowadzący Punkt Handlowy może wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia będącego przedmiotem zawartej Transakcji do chwili otrzymania komunikatu, o którym mowa w 4 ust. 7 Regulaminu. 9. Klient dokonuje akceptacji Regulaminu i akceptacji algorytmu przeliczenia ceny danego towaru lub usługi na ilość Jednostek Bitcoin osobno przy zawieraniu każdej Transakcji i przesyłaniu Jednostek Bitcoin do Portfela Bitcoin InPay. Ilość Jednostek Bitcoin, która zostaje określona jako ekwiwalent ceny danego towaru lub usługi może ulegać zmianom wynikającym ze zmian kursu Jednostki Bitcoin, przez co przy każdym kolejnym nabyciu przez Klienta w tym samym Punkcie Handlowym tego samego towaru lub tej samej usługi po tej samej cenie w PLN za każdym razem na urządzeniu Klienta określona może być inna ilość Jednostek Bitcoin, które mają być przesyłane przez Klienta do Portfela Bitcoin InPay w celu realizacji Transakcji i realizacji przez InPay Usługi Bitcoin. 10. Przesyłając Jednostki Bitcoin do Portfela Bitcoin InPay w okolicznościach opisanych w 4 ust. 2 5 i 7 Regulaminu, Klient sprzedaje InPay przesłaną ilość Jednostek Bitcoin, zaś InPay tę ilość Jednostek Bitcoin od Klienta kupuje. Cena sprzedawanych Jednostek Bitcoin określana jest w PLN i równa jest cenie za towar lub usługę nabywaną przez Klienta w ramach Transakcji, w związku z którą Klient przesłał Jednostki Bitcoin do Portfela Bitcoin InPay, wskazanej Klientowi do zapłaty na Urządzeniu lub w Wirtualnym Punkcie Handlowym. 11. Przez zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin Klient, w celu umorzenia własnego zobowiązania do zapłaty ceny za towar lub usługę nabywaną w ramach Transakcji, upoważnia InPay, z możliwością dalszego upoważnienia osoby trzeciej przez InPay, do zapłaty kwoty w PLN równej cenie za sprzedawane Jednostki Bitcoin bezpośrednio przedsiębiorcy prowadzącemu Punkt Handlowy, będącemu stroną Transakcji, oraz tego przedsiębiorcę do przyjęcia od InPay, lub osoby trzeciej działającej na zlecenie InPay, ceny za towar lub usługę nabywaną w ramach Transakcji. 12. Wykonanie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin przez InPay następuje poprzez zapłatę w imieniu Klienta zgodnie z 4 ust. 11 Regulaminu przez InPay, lub osobę trzecią działającą na zlecenie InPay, przedsiębiorcy prowadzącemu Punkt Handlowy i będącemu stroną Transakcji, ceny w PLN danego towaru lub usługi będącej przedmiotem Transakcji, wskazanej Klientowi do zapłaty na Urządzeniu lub w Wirtualnym Punkcie Handlowym zgodnie z 4 ust. 2 lub 3 Regulaminu. 13. Wykonanie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin przez InPay prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania Klienta wobec przedsiębiorcy prowadzącego Punkt Handlowy do zapłaty ceny wskazanej Klientowi do zapłaty na Urządzeniu lub w Wirtualnym Punkcie Handlowym zgodnie z 4 ust. 2 lub 3 Regulaminu oraz zobowiązania InPay wobec Klienta do zapłaty ceny za Jednostki Bitcoin sprzedane stosownie do 4 ust. 10 Regulaminu. 14. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za świadczenie Usługi Bitcoin na jego rzecz. 15. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Bitcoin i wykonanie Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin przed upływem terminu na odstąpienie od umowy określonego w 9 ust. 3 Regulaminu. Świadczenie Usługi Bitcoin uważa się za rozpoczęte z chwilą pojawienia się na wyświetlaczu Urządzenia lub w serwisie internetowym Wirtualnego Punktu Handlowego komunikatu, o którym mowa w 4 ust. 7 Regulaminu. 5. Obowiązki i odpowiedzialność InPay 1. InPay dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi Bitcoin zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, InPay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usługi Bitcoin przez Klienta, chyba że szkoda osoby trzeciej wynika z okoliczności, za które InPay ponosi odpowiedzialność. 4

5 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, InPay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego działania lub niemożliwości korzystania z urządzenia Klienta lub zainstalowanego na nim oprogramowania, w tym Portfela Bitcoin Klienta. 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, InPay nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z tego, że Jednostki Bitcoin przesłane z Portfela Bitcoin Klienta nie dotrą do Portfela Bitcoin InPay, chyba że Jednostki Bitcoin nie dotarły do Portfela Bitcoin InPay z powodu okoliczności, za które InPay ponosi odpowiedzialność. 5. InPay nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z Usługi Bitcoin lub sprzedaży Jednostek Bitcoin w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem. 6. InPay nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz zaniechania osób trzecich, w szczególności przedsiębiorców prowadzących Punkty Handlowe. 6. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Klient może korzystać z Usługi Bitcoin wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usługi Bitcoin. 3. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi Bitcoin i do sprzedaży Jednostek Bitcoin na rzecz InPay wyłącznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 4. Do sprzedaży Jednostek Bitcoin na rzecz InPay dochodzi tylko w razie przesłania Jednostek Bitcoin do Portfela Bitcoin InPay w okolicznościach opisanych w 4 ust. 2 5 i 7 Regulaminu. Przesłanie przez Klienta Jednostek Bitcoin do Portfela Bitcoin Klienta w innych okolicznościach następuje na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Klienta. InPay nie będzie zobowiązany do żadnego świadczenia na rzecz Klienta, w szczególności do zapłaty jakiejkolwiek kwoty pieniędzy, za Jednostki Bitcoin przesłane do Portfela Bitcoin InPay w innych okolicznościach niż opisane w 4 ust. 2 5 i 7 Regulaminu. 5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi Bitcoin, realizowanie Transakcji w powiązaniu z przesłaniem Jednostek Bitcoin lub przesyłanie Jednostek Bitcoin w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami Regulaminu. 6. Wszelkie rozliczenia dotyczące przedmiotu Transakcji, za wyjątkiem zapłaty ceny za pośrednictwem Jednostek Bitcoin, w szczególności rozliczenia dotyczące odpowiedzialności za wady towaru lub usługi jak również rozliczenia związane z odstąpieniem lub rozwiązaniem Transakcji, odbywają się pomiędzy Klientem a przedsiębiorcą prowadzącym Punkt Handlowy, z którym Transakcja została zawarta. W szczególności, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji roszczenie o zwrot zapłaconej ceny przysługuje Klientowi wyłącznie wobec przedsiębiorcy prowadzącego Punkt Handlowy, z którym Transakcja została zawarta; w takiej sytuacji InPay nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi otrzymanych od Klienta Jednostek Bitcoin. 7. Ochrona danych osobowych 1. W ramach świadczenia usług elektronicznych InPay jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług, do przetwarzania danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, rozwiązania i rozliczenia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin oraz dochodzenia praw i należności wynikających z Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin. 2. W przypadku uzyskania przez InPay wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usługi Bitcoin w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, InPay może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności. 3. InPay może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: a) imię i nazwisko Klienta, b) numer NIP, 5

6 c) numer REGON, d) numer PESEL, e) adres zamieszkania lub do korespondencji, f) adres poczty elektronicznej, g) numer telefonu, h) adres prowadzenia działalności gospodarczej. 4. InPay może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi Bitcoin (dane eksploatacyjne): a) oznaczenia identyfikujące Klienta, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Bitcoin, d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usługi Bitcoin. 5. InPay jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. 6. InPay jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 7. Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. 8. InPay może, na podstawie art. 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klienta innym podmiotom. 8. Postępowanie reklamacyjne 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Usługa Bitcoin lub sprzedaż Jednostek Bitcoin, nie jest realizowana lub gdy jest realizowana niezgodnie z Regulaminem. 2. Reklamacja składana przez Klienta musi zawierać co najmniej następujące informacje: a) dane Klienta, umożliwiające identyfikację Klienta, b) dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji; opcjonalnie Klient może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji. 3. Reklamacja może zostać złożona w języku polskim lub angielskim. 4. Klient może złożyć reklamację w formie wiadomości na adres: lub formie pisemnej na adres do korespondencji InPay w Polsce, to jest: ul. Mokotowska 1, Warszawa. 5. InPay jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób i w języku, w jakim otrzymał reklamację, oraz na adres, z którego otrzymał reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony. InPay jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 6. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji. 9. Prawo odstąpienia i prawo wypowiedzenia 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów oraz postanowieniami Regulaminu. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane poleconą przesyłką pocztową lub pocztą kurierską na adres do korespondencji InPay w Polsce, to jest: ul. Mokotowska 1, Warszawa. 6

7 3. Prawo odstąpienia przysługuje Klientowi, z zastrzeżeniem 9 ust. 4 Regulaminu, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin. Dla zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia o odstąpieniu na poczcie lub kurierem. 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy InPay rozpoczęło świadczenie Usługi Bitcoin, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w 9 ust. 3 Regulaminu. 5. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin bez wskazania przyczyny, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 10. Zmiany Regulaminu 1. InPay zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 2. InPay jest zobowiązany do powiadomienia Klientów o zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego Regulaminu na Portalu Internetowym oraz w Punktach Handlowych, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w 10 ust. 2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu. 4. Nowy Regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w jego treści, z zastrzeżeniem treści 10 ust. 2 i 3 Regulaminu. 5. Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin i umowa sprzedaży Jednostek Bitcoin zawarta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, o którym mowa w 10 ust. 4 Regulaminu, jest wykonywana na dotychczasowych warunkach, obowiązujących przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. 6. Wszelkie zmiany Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin i umowy sprzedaży Jednostek Bitcoin wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmiana Regulaminu nie stanowi wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin ani umowy sprzedaży Jednostek Bitcoin przez InPay. 11. Postanowienia końcowe 1. Adresem InPay do korespondencji w Polsce jest: ul. Mokotowska 1, Warszawa, zaś adresem do korespondencji elektronicznej: 2. Strona nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy o Świadczenie Usługi Bitcoin ani z umowy sprzedaży Jednostek Bitcoin na osobę trzecią, chyba że druga Strona wyrazi na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności. 3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych przy realizacji Usługi Bitcoin i sprzedaży Jednostek Bitcoin, a jeżeli Stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu polubownie, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych określonych w Kodeksie postępowania cywilnego, z tym zastrzeżeniem jednak, że gdyby sądem właściwym według zasad ogólnych był sąd siedziby InPay, sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy. 4. Jeśli właściwy sąd uzna, iż jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest niezgodne z prawem, postanowienie to zostaje wyłączone, a w pozostałej części postanowienia Regulaminu pozostają ważne, o ile w tej części są wystarczające do realizacji celu Usługi Bitcoin. 5. Wszelkie relacje Stron wynikające z Regulaminu, w szczególności Umowa o Świadczenie Usługi Bitcoin i umowa sprzedaży Jednostek Bitcoin, podlegają prawu polskiemu. 6. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w postaci umożliwiającej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym, na Portalu Internetowym w dniu Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 7

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Konto IV. Zawieranie Umów sprzedaży na odległość V. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy VI. Usługi dodane VII.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ),

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Słowniczek. Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 216, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo