ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE."

Transkrypt

1 1 :sz.y num&r Republiki", sktndb s-ę t 30 siron, s? mranoicie: 16 stron «* ł % *> stron ^D&t&aiku Lii^acko^^âiikoeao 1 ' i 8 siron.«ficei anorama" oprata pocarto» ILUSTROWANA K^AKCJA i I ADMINISTRACJA IOTRKOWSKA 49. ^ZINY RZYJCC REDAKCJI 6 7 OOŁUDNIU CENA NUMERU 30 GROSZY. WYDANIE ORAMNE. TELEFONY REDAKCJI: TELEFON AI>MINISTRACJI: 22-H 312 rzyódcy endecji chcą dopuścić do zjednoczenia organizacji b. ojskoych. Wars*, koresp...repubibri" (B.) telefonuje: Natychmiast po nadejściu do Warszaiadomości o połączeniu się Wilnie organizacji miejscoych ziązkó ^lerczykó, doborczykó i oficeró ezery (o czem donosimy na Innem l^lscu), centralne organizacje ystarały czoraj depeszę i listy do i^ycli oddziałó ileńskich, których ^kaziija łm łączenia się ze ziązkiem le «ionistó. i W Ustach spomniano pradzie, * e centrale ziązkó Warszaie po-, z ytiiły już odpoiednie kroki kierunr zjednoczenia, jednakże iasnem jest..^iązki te, którym patronują czołoi «dzl endecji, za szelka cenę nie chcą puścić do unjl szystkich organizacji y, ych ojskoych. Echa rauta na Zamku. kor. Republiki" telefonuje? c z o r a de* is zy m raucie u p. rezyj.! 1^ 1 Rzplitej zróciła szczególną ua * fozimo^a Alarszałka iłsudskiego z Jj^m niemieckim Rauscherem. rzyj^t* c zać można, że rozmoa ta ma bez y&reduj ziązek z rozpoczynał «oemi się. ckpa^em rokoaniami polsko - niemie?i o zaarcie Iranktatu handloe- j Wł śród innych rozmó, jakie od- JjJ > Marszalek na salach zamkoych, Iq Vając cercie zróciła uagą około \ ^"^JUnunutoa rozmoa z kemarszał ^^J 1 Senatu p. Bojko, Mszałek r zma ^>vii rovm * ei z posłem Mar Janem DąbnJ^kim, który przybył na raut raz z i 0.nką z Krakoa. $j J.,,a «iadomo poseł Marjan Dąbro- *t* ^T^pH ostatnio ze stronnicta Ti* c. **4ł t ' Senat rcprzentoah ieeraar Seiimu Daszyński, icemarszałek kj**"* Bojko, posłoie Dąbskl, poseł bat* Czetertyński te Z. Lud Nar., ^iclt^kl olakieicz, Niedzielski, No Cieplak, senator NoicW. s z a i e. cdzł ięzieniu naaiaku", ^krotce stanie przed sądem..aresztoany przed blisko rokiem łąc z t e r e m a Ck posłami Białoruskiej ^tnlczopchłoiftklei Hromady", poseł "eit? 1 / "' ' a,, k 8 Hołoacz i Niezależ- 11 Mat Chłopskiej", przyieziony zo- H C Z O r a * d o Warszay z ięzienia ti y ro"kach pod oznaniem i osadzo- * ięzieniu na alaku", posłoi Hołoaczol doręczono akt ^^tenla, z którego ynika, iż prokutj v^ a zarzuca mu organizoanie akcji ^c, ers Vjnej, antypaństoej na kre- C i Wschodnich I kilkakrotne przekralh)i^' Q granicy polsko-soieckiej celem Wrf 2,,RlieanIa z organizacjami żarnoemu % Z p r a a przeciko pos. Hołoa- Chorzó należeć będzie do olskł Sąd okręgoy Katoicach uznał sprzedaż fabryk chorzoskich firmie niemieckiej za nieażną. Katoice, 12 listopada. (olska Agencja Telegraficzna). Dziś przed sądem okręgoym rozpoczęła się druga rozpraa procesie skarbu państa przeciko spółce akcyjnej OberschlesischeStlckstofferke* 4 Berlinie. rzedmiotem procesu były tran/akcje rządu Rzeszy niem. roku 1919 dotyc7ące łasności fabryki ziąż kó azotoych Chorzoie. Geneza procesu iążę się z procesem ytoczonym państu polsiktiemu przed stałym trybunałem spraiedliości międzynarodoej. odstaa prana procesu przedstaia się edług skargi rządu polskiego sposób następujący: Już po podpisaniu rozejmu rząd Rzeszy niemieckiej sprzedał 24 grudnia 1919 r. przedsiębiorsto se Relebsstlckstofferke" Chorzoie spółce akcyjnej Oberschlesische Stickstofferke" Berlinie. ^ seł Hołoacz Wari będzie spółoracoać z rządem marsz. iłsudskiego Krakó, 12 listopada. oseł m. Krakoa z ramienia chrzcicrjańskiej demokracji H. Mianoski nadesłał psino do prezesa chrzęści fańskiej demokracji posła Chac^ńskiego, którem zgłasza ystąpienie ze strorancta i opoiada się za spółpracą z rządem marsza tka iłsudskiego, oseł Mianoski przypomina piśmie soim, iz iuz czasie yboró rezydenta Rzeczypospolitej ośiadczy! się za spółpracą klubu chrześcijańskiej demokracji z Mar szałk em iłsudskim. Bezprognamoą alka partyjna, której polem jest Sejm i praie każda komisja sejmoa, zacietrzeienie i zanik moralności publicznej «piszę dalej poseł Mianoski ^- postanoienie moje umocniły Anarchie, z błyskaiczną szybkością przenośnia się z terenu sejmoego na teren ładz administracyjnych, dziedzinę naszego życia gospodarczego, proadząc młode państo do katastrofy. Niektóre sfery przygotoały sie do z&iftzczenia ostatniego autorytetu, który naród polski ciężkich chilach osłaniał". oseł Mianoski dalszym ciągu sego listu ośiadcza, ze nigdy nie zgodzi s.ę na to stanoisko, jakie zajmuje stronnicto chrześcijańskie demokracji a szczególnie jej organy prasoe obec Marszałka iłsudskiego. 04 maja 1926 r. iele popraiło się olsce i pisze poseł Mianoski. Marszałek iłsudski yciągnął olskę z chaosu". Dalszy rozłam iaście". Secesja najybitniejszych działaczy Tarnoie. Tarnó, 12 listopada. Ze stronnicta.s.l. iast ustąpił najybitniejszy działacz miejscoy, ad okal dr. Jakób Janiga, iceprezes zarz. okręgoego iasta. W Hicie do posła Witosa datoanym du 5 b. m. dr. Janiga szeroko motyuje sój krok Br. Janika zarzuca Witosoi że bre Interesom ludu i programoi stronnicto doproadził do otartej al ki z rządem Dr. Janiga przypomina dalej, ze na penej konferencji, na iosnę r b., na której omaiano kestję spółpracy z rządem. Witos, gdy nie miał już innych argumentó, uderzył pięścią stół i zaołał: Aanturnicza Choć szyscy się z tym rządem po godzą, ja się nigdy nie pogodzę.. Dr. Janiga zarzuca dalej Witosoi, że nie chciał ziąć udziału poitaniu prezydenta Rzeczypospolitej Tarnoie maju r. b., że pażdzerniku, pomimo próśb, nie starał się porozumieć z sen. Bojko, choć przekonyano go, it ystąpienie sen. Bojki z iasta będzie dla stronnicta katastrofą. Dr. Janiga st ęrdza nakoniec sym liśeje, że alka z Rządem polskim jest ogromnie niepopularna śród mas łościańskich 3 cajkiem dla nich nie zrozumiała. polityka Wfy doproadza krai do ruiny. Ryga, 12 listopada. i nadal czyni bez głoy. Oczyiście, że (Aeeueja Telegrqlicisno,,Expross") państa sąsiednie nie będą mogły ze Jauna Kasinas" zamieszcza dziś korcspoihencje z Kona, pióra niejakiego ydarzenia na Litie, gdzie codziennie spokojnem okiem patrzeć na okropne ą ^ <Jbędzje sle najbliższym czasie WG łjo będą adokaci Ignacy Ettin«uleck «a. W korespondencji tej czytamy; Śmieszncm jest. f?dy irutłe dziecko ku dziennym. Stabilizacja enętrzne hula miecz a kary śmierci są ną porząd oseł ĘugenjusE Smiaroskl. ubiera się jak dorosłe, ale tragiczne jest, go położenia Lity jest konieczna, a mi m Uiici pirandello gdy małe państo puszcza sio na ielkie I aanturniczo przedsięzięcia, któ- nie czyni i do u{nżs?ejro czo.su państe (tią to rząd liteski tego szystkiego e 9ł katastrofie samochodoej. re mogą podejmoać tylko państa lel ko to stało się źródłem szelkiego rodzaju niespodzianek i międzynarodo 1 Rzym, 12 Hstopuda. i kle. Najtragiczniejsze jest to. że puństt iicj^kornity pisarz Luig' irandello orn takin. jest łaśnie Lita której ych sensacji. Szczególnie od czasu, tioci ypadkoi samochodoemu. Sa- ' j)ołoźcnie gospodarcze i geograficzne gdy przyrócono karę śmierci, stan ojenny i postania. Autor kończy kores- "od pryatny autora Sześciu posta było zasze bardzo trudne. ołożenie W^^zył się z samochodem cięzaro. City autor porónuje z ciałem, któremu j pondencję są, zrotem: przekrocze- ^.1 ir andello odniósł głęboką, oraz odcięto głoę. Lita szystkie soje {nie niepodległości Lity oznacza dla tego państa likidację nieoodle«rtości ******* me groźną, ranę nota. dotychczasoe przedsięzięcia czyuiła. Wpis hipoteczny praa łasność* uskuteczniony został 29 stycznia 1960 a zatem 19 dni po ejścia łycu traktatu ersalskiego. aństo polsteie, uażając tranzalc cję tę za pozorną, a pis hipoteczny z* meainy, jako ykraczający przeci ko postanoieniom traktatoym przepisało prao łasności u rzea skarbu państa r W r ytoczyła Rzes-za nfemie* cka (zastępująca interesy upółki Ober* sebiesische Stiokstofferke* 4 ) przecikl państu polskiemu proces przed stałyut trybunałem spraiedliości Hadze* Trybunał, opierając się na oym pił sie praa łasności z 29 stycznia 192j roku orzekł do. 25 rześnia 1926 r, ze stosoanie ustay 14 tfpca 1920 t (o przelaniu pra skarboi) do tej fały ryki było niedopuszczalne. W motyacl yroku trybunał podniósł, te opierał się na forma lnem brzmieniu pisu hipch tecznego, który skazyał r. I92d jako łaściciela - spółkę Oberscłtlęsl* sche Sbckstofrerke", że natomiast po«zostaia olsce otartą drogę do eeif tualnego dochodzenia nieażności tego pisu drodze zykłego procesu cyilnego przed sądem łaściym. Zgod> nie z tą częścią yroku rząd polsm y-> stąpił obecnie ze sikargą przeciko Obeschlesisctie Stickstofrerke** o uzna* nie pisu hipotecznego za nieażny, gdyż podstaa jego stanoi pozorną, a zatem ideażną myśl 117 kodeksu cyilnego czynność praną. Skargę ż dnia 6 sierpnia 1926 r. doręczono stror.ie' pozanej Berlinie 17 rześnia b. r. Zastępcy procesoi strony pozanej za* rzucali na rozpraie 18 października, że spraa jest rozstrzygnięta yrokiem trybunału Haskiego, a na dzisiejszej rozpraie zarzucili, że proces Hadze jest prejudycfalny dla obecnego procesu, obec czego nosili o dalsze odroczenie spray. Oba te zarzuty, jaitoo nieuzasadnione zostały po przeproadzeniu rozpray przez sąd oddalone, poczem sąd ydał yrok, uznający myśl żądań skarbu pis praa łasności za nieażny. rzeciko yrokoi temu przysługują pozanym środki prane. Wyrok sądu, ydany po dukrotnych rozpraach, ciągu których pozana strona miała możność 1 sposobność ytoczenia na soją obronę szystkich zarzutó ykazuje dostatecznie, po czyjej stronie jest słuszność. Łoteskie ministersto spra zajjrariicznych otrayniijło z poselsta soleckiero note, protestująca przeciko treści kazania arcybiskupa pijo: łaneku * Rydze, który z 'kj/ji UM»i:,"oci'riii> reolucji bolszeickiej, /ynf jakopy tto falenia ustroju soieckie*"! Rołjf przy użyciu sity zbrojnej. Honoszą i, Tulasi na yspach Saloirna. *e edle niepotierdzonycli dotychczas iadp. tnoścl ekspedycja karna, ysiana tam z coodu «amr,rdoania oficeró anfclelyklch, sclaksia* cych podatkt, sabila 3 tubylcó, 1* zai -aiąli dn»*«-ou.

2 Str 2..ILUSTROWANA RFUHI fka**,kto przen kn e tajemnice serc kobuj' cycb kto zbada prze ms ne puszcze." po których krąży miłość?* otężny film tragkznej miłości do upajająco p ęknej kobiety pod tytułem przedstaia strząsające dzieje duch przyjąć 6?, którym zazdrość i zaód sercoy kłada B broń bratobójczą do rąk. B B Scenariusz edług znakomitej poeści Hermana Sudermanna. Głóną rolę Kuslclelkl dla której mężczyźni staia ą życie na kartę, gra fascynująca zmysłoa piękność Symfonja Zmysłó'* - - " a r o ^ s k a p d r ó * zaklęte CumfAtliO / m u c l n u ; " *»»nio rozpaczliych zmagań ducha krainy miłości.,,v3y III JU11) d Z^lll y S>i U W labiryncie zazdrości Symfonja Zmysłó" tó^^^^s^-ssg..symfonja Zmysłó Symfonia Zmysłó* 4 % S?*ti ąc ' Od godz. 1 i pól do godz. 3-ej My,l6 " WBlk. (I to jeden potężny ako'd terca kobiecego, któredo yroki są niezbadane. s z v stteich mieisc 1 zł. i gr. Drugi memoriał Gilberta Doradca amerykański nie jest zadoolony z odpoiedzi rządu niemieckiego i skazuje na zgubną politykę finansoą Rzeszy. 12 listopada.. Część dzisiejszych dziennikó porannych podaj,, sensacyjną iadomość, że agent reparacyjny, arker Gilbert, oburzony nierozsądnym oporem Niemiec rt spraach reperacji i planu Daesa, >rzygotoaje drugi memorjał, który y ile do rządu Rzeszy. Memorjał ten u trzy nany będzie Sannie kategorycznej i altymatynef. Berlin, 12 listopada. Na czorajszej konferencji przedstaicieli koalicji rządoej, trającej do późnej nocy, rozażana była ustaa o uposażenia urzędnikó. rzedstaiciele niemi ecko-nar odo y ch 1 ludocó ośiadczyli się Imieniu ich frakcji za przedłożeniem rządoem. Centrum dotychczas ode zadec3 r doato o sem stanoisku. Jak tierdzi Deutsche Ałlgemeine Zeltung" konferencja zakończyła się ynikiem pozytynym, ponieaż obrady zaróno nad ustaą o uppsażeniu, jak 1 nad ustaą szkolną, będą od tej chili proadzone komisjach na podstaie projektu rządoego. Moa icekanclerza Hergla. Berlin, 12 listopada. (ołsfra Afe&cja Teiejfrafłczru) Wice-kanclerz Hergt ygłosi Moguncji na zgromadzeniu moę, której ośiadczył, że nienuecko-narodoi chili obecnej nie chcą rozażać zaiłych problemó polityce zagranicznej. Niekorzystny dla Niemiec rozój y padkó zupełnie potierdził pesymizm niemiecko-narodoych politykó sto sunku do decydujących rokoań lat o- Jak donoszą pisma, dziś zostanie aresztoany, pod zarzutem udziału nferze fałszoaniu obligacji criersfcldi, iedeu z przemysłocó paryskich, administrator penego toazysta. franctokie ładze bezpieczeństa. s;-,ly czoraj kctt<rirt z przedstaicielem r il cj ęgierskiej. Ltóry otrzymał cd rządu cyerskiego polecenie śledzenia aryżu statnich. Odnosi się to przedeszystklem do Locarna, yniku którego Niemcy dotychczas jeszcze nic mogli u- zyskać przyrzeczonej eakuacji Nadrenii, jak niemniej do t, z. Locarna scho dniego. Na ostatniej sesji rady Ligi narodó, jak zaznaczył ice-kanclerz Hergt, cały śiat miał okazję przekonać się, jak ielkiem jest niebezpieczeństo zagrażające ziązku ze spraą Locarna schodniego ze strony olski. rzyczyniło się to rezultacie do ytorzenia jednolitego frontu niemieckiego od enątrz. odobnie przedstaia się spraa z zarzutami,co do iny za ybuch ojny, jak rónież spraa planu Daesa. Ostatni memorjał agenta reparacyjnego arkera Gilberta ukazał niemcom groźne niebezpieczeństo toku ckiclindzenia, proadzonego przez ładze fran-.u'.-kic. Minister MarliiJcoicz po podpisaniu trak- :./n francuske-serbskiego ośiadczył przedstaicielom prasy, li podpisanie traktatu nic jest unojmniej caemś ancrmnlncm. Zdaniem minlra nienormalne byłoby raczę] dalsze zleka- Trają gałtone spory pomiędzy e pcdptottrteól traktatu. Złoka taka po- niemcami kłajpedzlcimi a gubernatorem Ar.U\ Marmkoicr sprzeciiałaby się na- liteskim Kłajpedzie. Chodzi o obsadzenie dyrcklorjatu. Niemcy pragną.) aby.ntii poczuciu lojalności. Jak rónież byłaby rtzec/.na z duchem Lid narodóv, nalcjcrile do które] pociąga za sobą oboiązek publikoaniu prczydenlcm dyrektorjatu byl niemiec, traktató. ysunięty przez iększość niemiecka zaartych Zacięta ze strony możliości zaproadzenia kontroli finansoej. Niemiecko-narodol nie chcą ani lekceażyć ani sabotoać zoboiązań, ale nie zmierzają rónież do znaiania opozycji polityce zagranicznej Niemiec. Zdecydoani są natomiast bronić Interesó niemieckich i przygotoać reizję odnośnej spraie. Zoboiązania, ynikające z Locarna, są jednak obustronne. unktem yjścia rokoań spraie reizji planu Daesa, której termin zależeć będzie od rozoju ypadkó roku następnym, jest zrónanie stopy życioej Niemczech ze stopą życioą krajó innych. Z drugiej strony ciężary podatkoe Niemiec nie mogą być yższe niż obciążenie podatkami zagranicą. W spraie polityki enętrznej iec kanclerza podkreślił, że ustaa szkolna jest kamieniem ęgielnym, na którym opiera się obecna koalicja 1 od której załatienia zależy przyszłość tci koalicji. alka % opozycją Rosji. Dalsze oskarżenia centralnych organó partyjnych pod adresem Trockiego. Moska, 12 listopada. rasa soiecka przytacza setki rezolucji, napłyających z całego kraju! zaierających żądania ykluczenia z partji^ Trockiego, Zinojca, Kamicniea, Śmilgi, Jedokimoa, Bakajea i innych przyódcó opozycji. Rezolucje te domagają się pozbaienia opozycjonistó szelkich stanoisk urzędoych i społecznych. Wychodzą or.c z założenia, że opozycja, spółpracując z bezpartyjną Inteligencją, która ze sej strony utrzymuje kontakt ze sferam' antyscieckiemi, przekracza granice legał ne, yznaczone nictylko przez partjc, ale rónież i przez państo soieckie. Sejm Moska, 12 listopada. Na konferencji jednego z rejonó moskieskich przedstaiciel centralnego komitetu partjl komunistycznej ośiadczył, że centralny komitet partj: o- bradujc łaśnie nad kestją ykluczenia przyódcó opozycji z naczelnych instancji partyjnych i państoych. Moska, 12 listopada. Z okazji rocznicy 10-lccia reolucji październikoej całym państie odbya się noy erbunek partyjny! Z dotychczasoych danych ynika, że przyjmoani są głónie ykalifikoani robotnicy, zatrudnieni fabrykach metaloych i elektrotechnicznych oraz arsztatach kolejoych. kłajpedzk zraca się ze skargą przeci Konu do Ligi narodó. Kłajpeda, 12 listopada. sejmiku klajpcdzkiego. Gubernator liteski odrzuca propozycję niemcó. oseł do sejmiku klajpcdzkiego Gubbar, niemiec, przedłoży! czoraj deklarację, które; stierdza, że dotychczasoe ro klowąnia z ubernatnrcm liteskim co do utorzenia dyrekiorjalu na arunkach ysuniętyrh przez partje iększości sejm'c kłajpedzknn nie doproadziły do rezultató. Wobec lego iększość sejmiku kiajpedzkiego stierdza że dalej rokoać z lit inami nie będzie. Wobec tego sejmik klajpedzki podejmie kroki Genoe u Rady Lijji Na rodó, aby doproadza do decyzji tej spraie, odpoiadającej statutoi klajpedzkicmu. Kraa alka na posiedzeniu rady miefskief Worms. Berlin, 12 listopada. odczas obrad rady miejskiej miast* Worms postaiono nioski przemi«fl *" ania dóch ulic na naziska pre*?' dent ó rbndenburda i Eberta, aby * ten sposób uczcić jednakoo oba * c5 t dentó. Nacjonaliści zaprotestoać przeciko uczczeniu tą drogą prezyd** ta Eberta przyczem jeden % mócó * zal Eberta zdrajcą kraju. Na sali p 0 *' stała óczas bita między socjali** 8 ' mi i nacjonalistami, której położyła k fef policja. osiedzenie rady miejskiej stało zaieszone bez pozięcia nej uchały. odo 0 *' Demonstracyjny marsz górnikó angielskich. rzybyają do Londynu, aby z? protestoać przeci rządoi- Londyn, 12 listopada- (Agencja Telegraficzna..Express") Labour arty niesie nadchod'^' torek do izby gmin niosek o ^^u, od u otum nieufności rządoi z poód ciężkiego położenia przemyśle ęg lc^ ym, który to stan jest przypisyany '. becnemu rządoi z poodu jego fata" gospodarki 200 tys. bezrobot. górnik^ yruszyło piechotą z Wr" : do Londya^ odczas tego protestacyjnego mai*^ górnicy niosą czerone sztandary z ^ pisami żądamy spraiedliości dla s j akó". Demonstracja ta przebyć* dziennie 25 kim. Drużyna polska Ameryk uzyskała czoraj piersze mieisc Noy Jork, 12 listopada' ierszy turniej iniędzynarodof<^ lekkich konkursó hippiczno - myś' 1 *' skicli, rozegrany między 7 a H b ' f' przyniósł ogólnej punktacji bezapc' cyjne zycięsto niepokonanej óruży 01 polskiej, która otrzymała pierszą o 88 rodę. Drugie miejsce zajęła drużyna 9X0 rykanska, trzecie kanadyjska, cztf* te francuska. odziemną gorzelnię i broar artości mil/ona dolaró ykryj J.. Chicago. Waszyngton, 12 listopada Władze prohibicyjne ykryły ^ ^t roil tajną gorzelnię i broar zakons.y any samem centrum miasta ol" ^ miej pinicy rozprzestrzeniającej całym kompleksem budynkó. maile podz.emne tunele, jak k, a *. a fn< bach, łączyły poszczególne oddziały bryki ze sobą. U Urządzenie techniczne g r * przedstaiało Znaleziono setki artość beczek miljona pia i ^ o Ljrf 8^ 0, i hisky, które skonfiskoano, ytarzały dziennie 300 beczek 1 f n Właściciel nielegalnej fabryki zdoia czas zbiec.

3 13 listopada 1927 r. LUSTROWANIA Nur ehińshi. rzed kilku dniami ukazały się prasie ogłoski o mającemu nastąpić obnjże- d: niu Opłat za paszporty zagraniczne. N'ez Wocznie nastąpiło póloflcjalne sprnsto vm *aiil : paszporty zagraniczne nic hcdą 12 listopada. «ñsze. 1 piątek popołudniu, Tymczasem Berliner Tageblatt" da 1925 r. se m glosoał ^pondencji gospodarczej z Warsza o natychmiastoe rc? ił; *y oołuje się na rozmoę sego uchala. ol ^raconika z p. min.. Kiatkó, nej sytuacja pari L ^' n, który miał ośiadczyć, że Holska do sych tnocoda) tlzle kierunku, skazań) m przez e ybory. ^ Jdzynarodoe konferencje gospodur ^ znosi iec reglamentację importu,! n i m \2(, io,, ''orządzenia o yozie alut oraz ouvre Se'"m chiński mur paszportoy, odgra i D7 cn.r1ik.arle 'Jacy od śiata 30 milionó ludzi, l Ktoś tedy nie ma racii: ałbo'półurze- «VA\Ń Iłoego, siedli do b:i'ir ' 0 e komunikaty albo ybitnie iir/ci!o r ' przynieść W y. minister przemysłu 1 handlu... <łj»fcejn) żyjeli "'eaż jednak ięcej logiki tki sło- cisza była * c h p. Kiatkoskiego, chętnie daje- od czasu do czasu ^ mu zupełną iarę: zburzyć chiński c; c yczyniec zc ^paszportoy! ty mócó Jeśli zechcemy rzucić okiem stecz, sejmu. Wypomnimy sobie, te ysokie ceny.około godziny 5-c-j aportó SN czynnikiem rónoezes Grałiski pod u i się do dynrsii 1 przyczynoo ziązanym z kata«oz al się cichy głos. str ofą alutoą, zainioną pr/.ez Grabskiego r Dziś. po dokonaniu Rumor jcdnotześiric odsuanych du dzicstu foteli,od biurek. «ktyez ne j trałej stabilizacji pletiląl a olskiego upadała naet oe poztf- Błagał Ti '^vatt Co? A rooic? Skąd ^ argumentó, na które mógł poołać iad»tno7. żuje się poietrzu. ^ Grabski i jego następcy. Mur paszoy nie daje się żadną miara pogo- ^ Gląbićski po» Byłem dolnych kuluarach.. Wylogicznie z zaniechaniem restrykcji Wozoych dla aluty. Skoix> ho-' - ano-c, spra^dzaćl, etn dziś każdy człoiek może prac- się jak komend*; "'eżć przez granicę lub przesłać przez 0 chili, trzydzieści telefonó ^ doolną sume alut obcych do sarnie «1 zajętych... Uj 0dynu, Zurychu, Ne-YorRu lub"gdzie'. Wszyscy jęrwz*;ś.ri;< ^ de podoba, nonsensem jest, aby temu s z ej a. D; u r a p o iaycto -iekoi czynić przeszkody przy zydjuin rady m nislró, p. V'íol.la O,F«««We zagranice, gd/le może on na ^ ń ^ 0 - K [ M "^iste potrzeby zużyć stosunkoo nle- ^kk> sumy. s.ię WTCi i słyszy spokojny los: í í: pre m? er Wł roszę panó do mnie / piątek popołudniu, podał adysła Grabski. Możliie * * -ej po południu pan Gielmo.prembr Grabski odbył z c7y«f»'(.rin! (1ocvd«Jncym1 lęgo, 7. których ynika, że ni: ''Mm!ii"-/lioścl podtrzy Iszym ci.ikii. kursu złotego, kilk* słó i reszcie; ivoboc T<?\:O pimi premier Grabski złożył a reco nani prers'ilfnta Wojętechskłc- ZN pfoib? b dvndsìe O RÒdx 5 ci po poł, i. ; ' vi'i s : " posiedzenie ratfy ministró, na itòrem po^tmolono złożyć podanie Ò. tvoilsfo L-.'feRO gabinetu, ilo się Grabskiego nie było Były l<i nadzyczajne pism i była ra- oiedzenieni dnia stało się: A może p oz. śrny sobie na nielak łoną rfoaliość. frfolfl^ts -szefa rządu, móiąc, ąjp tq '^ jloajteagio.*. Znnns (l""-' po 11- r, t SW>\*fe^ 1 cjl. nto ^jln^jlft ró. t Rej okryci vtios!/o '8 u, janiej istniała jeszcze obaa ja- Js masoej ędróki zagranice ze la 2 jf Wlu J n a p a n, ł ą C i' niektórych kra- taniość. Dziś 1 ten zgląd upada. pierncy, Włochy, Szajcaria, Anglja są ivi p? Vl orónania droższe, niż olska. TY str. ła L Francja trzyma sic przyhllna poziomie naszych eon. Tylko io llcv ^iek zamożny może sobie pozolić się Hispekc?e? F Wyjazdy odpoczynkoe, czy roz- Tv *koe, a lec ten sam, który dziś już 9o 2\voll sobie na lokoanie pieniędzy] ms-icze fjsldc, e rze.sn.iu. J przeóz z olski d 0 Brazylji nuuri odroz agranicznych bankach, na k<msmrio onieaż. czasie, na zasa- j bić. łaca ystn.rcza zaledie na skrom!,. aui 6 drogich produktó zagranicz-: ST I/^TZ' ''on :.;>!-y r.zą lamij.ic u tez-, y.ai.ie, -przeto dług staje się ie- VFI z > W K zolnionych z komyncensu o-i - i o.. V ' <jl?w Conym i nigdy go eztecze nie spłacisz ^ Wr» n ^" V,, : K ( > i o 2 W 6 * r o A fi '-" " l,ra '-V f"-'naet na^łepnym pokoleniu. Wielu ouje pocie ćzo nie 8 Jodzin. ti^ajdroaszęm üésklem MlA9TEfyl jest eie] folutp^vtj u a '" Wskaźnik kosztó zyno.^i dla Lub l-,,*yim\ 158,6. Ten sr.ni sail każnik dl.i War-nemodzi t t43«6, dla o-nych,,!.'oti'-'-; ye-a- i < *IUZ Y y i l o s i '42.2, dla W a " l a dla Kr;.kov oa dla LWOr «íotn l45,4> d l a Wilna - Ì Wskaźniki;le { ' Q uoiieznne zlctych z przed r< </j"' ''dzo'ii;i, '""anie ustroju pienleżneco z dn r.'nvw Jtaśe i A sytuacja enętrzna ośietleniu miarodajnych kół zagranicy? Żałujemy, TO otacnej sytuacji nii możemy ryzykoać operacji krodyio ych z olska. Większość llnn bradtordzkicl) jost zdania, iż przy obecnych stosun kach handel z olska na kredyt jest INTË RESEM NIEBEZILCZNYM I I?ZVK BYfti. Słyszeliśmy, że jedna z lirm bradioru sklct otrzymała na rachunek ysoko ści dolaró aż 30 drobnych czekó, '.(óru polski kllicnt z trudnością zakupił V rozmaltycń mi-.jscach. 'L listy kupca z HradiorUu do firmy łódzkiej, zanileszczo nego Republice" z dnia 12. U r. '../.. * * odatki? an Grabski pózomatl zi;angrenoany aparat podatkoy^ zdemoralizoane komisja I 7Bnęb!o:icKO płatnika. Kcpnli!ika, \ 7 dn =5 1. Kasy? W listopadzie 1925 roku Bank olski nie m!a; żadnych zapasó kasoyetu Linia zapasó spadla poniżej naet punktv ecroeu». fcdyt Instytucja ta nicmając tadnycli zapasó - - była Jeszcze inna o kolo lq ihujond rr-mkó zlotycb. 0(ałlkon nr. U. '..a 'd.isic econoniique". I m StarzyAskJ. I to całokazlaitu sytuacri nie yczet* pujc... Są sponu;cnia,,lepszych czasó", które yołują uśmiech mclancholji na usta i kafcą *al mieć do ypadkó I ludzi, którzy spraiła, że słoneczna przesz OTffffitlSi^-' zamieniła się ponurą i! rażniejszość. Ale to chyba nie tym ypadku* Wład. Best, iliewoinicto XX ieku. Febra są na łasce fazendera". Jak odbyają DSNAA ł a s n a REUBLIKI"). Ogo, który reszcie zapłaci naet; z e ndach ffolarlcaćh) kaoych Sąbliuż ludzi, Uór,v tą ciężką nieola aie 2 3 p a s <Hla. * p 0 r t zagraniczny, Nato-;aulo, arto toaznajom.ć pra s,!ycl. y zaprzedało, nie zainleresoał zginolo marnie Wie!u i ani też pies z się nich st rzesze Inteligencji, dla których chodićó ^ arunkami drący i r.lacy. IM ' próbnie jedynego środka ucieczki, n t l ^t ze śiatem jest Indyidualną, l a j pannjącyibi lecz ta najczęściej zaodzi, Jako, że faocklnionc są od miast o tr zebą konieczną, żyioł handloy, Jako śiadek naoczny a beanteriso" kaoe a n y, p os t a i a m si y przeífe.t a : f którego stosunki z zagranicy są zblóh!i)^ą otrzebą gosi>odarcza oto czyn- lomcir</', a poza tern istnieją tujalne strairuce policji, które ma iak ona istocie' ygh-da. ianie yłapyanie uciekinieróv, Kl > najbardziej skrzydzone dzlsłej- (lutnie nie ^do zrii dianie ich npporót do fazendy. ^ chińskim stnnem rzeczy. inika, cie.ko pi - a ' :n szysudem, nękają b edyrobnikó naroz.mail.s7e choroby. Nie ma argumentu na rzecz obecnego j * * kay pracuą i-.t.m..-iżnie murzyni ni którzy pracę tę ylrzynuną. riaca ' nłejazą z nich. to żółta febra,.ttó s. temu paszportoego 1 dlatego jedna u"",'' ICst n.vrf bardzo ciężka. Ud śitu do aoc\ po siatkuje nc\vf> nrzybylych. oz- :ni jej sn mr:'!ly, czyii 'malcński, prąłę n eidobzne, których nan radn: czeinprędzej znieść,«llk- t ( ; a 0 j [^^I \ ludzie rnećza - «oać, zapomnieć o tym rybaczko- prom. * nosi się poietrzu. Wielkim ym yrostku grabszczyzny, który ul- Smutny ;e«i ' -o-przyby ec^' cfj c, tem sa rónież jadoite 2 y nie przynosił pożytku, a dziś jest {?dyż n f > ctorych'tutaj szędzc' pełno, Na kodlhvy śmieszny. go kompletną nieolę, pros^^ hły piaskoe, któro kręcają Czesi^o/ OltaszesKi!:v-;)y, które ló ło i spraiają l"ól est alkości stom ri iebè za i e c/.e 6 i ' tom, :! zapobiec,lecz rupeíi n.i'pry T) : lyn ejszyr.-h :: ch paraliżuje dobre acttjący na fazen-íach, ; z rodzinami marnie.skleconych barakach, lub zyczajnie ^ szałasach, jak dzicy indjanie. Warto rónież nadmienić, że za so ją ciężką pracę robotnik nie otrzymuj* ynagrodzenia pieniądzach, lecz ni turze, t.j. otrzymuje artykuły spożycza ze sklepu, którego łaścicielem jest fazender. Łato jest zrozumieć, że pan taki z^a toary najgorszego gatunku, pobiera najyższe ceny. Tutaj te? leży poczęści tajemnica niespłacalno*'.- długu za przeóz okrętem. Mimooli nasua się pytanie, ct skłoniło rząd polski do zaarcia takiegi układu? Delegaci rządoi poprzesta i; na ziedzeniu iększych miast brazynj.-jdch jak: Rio de Janeiro, Sao aulo, Ci rutyba itd., gdzie oczyiście śżystkt znajdują naj;opszyni porządku. Gdy!^ jednak zechciały łaskaie pofatrgoa się głąb krani, to z penością do ukł du takiego nigdyby nie doszło. Ale có może zmusić delegató do podróży, nr> łączonych z ielu nieygodami i niebcjt pieczeństem? odróżoać tr7.eha bo iem całe setki kilometró piechotą, najlepszym razie konno. rzyznaję, czegoś podobnego naet ymagać IrM no o.-] zykłego śmiertelnika. Jak dać Z poyższego osiedlani pplskićn emigrantó sianie Sao aul jest ze szech miar nieskazane i urząi emigracyjny poinien temu niezłoczni zapob edz. Henryk KRYFRFRR-

4 Str.* Dsik Stanisłaa Kosiki Jutro: Jakunda B, Wacb6d słońca 6.51 Zachód o i Wacuód kł.ft Zachód o g Długość dnia: 8.51 Lbyło dala) 7.09 Ziedzajcie Wystaę roślin i zierząt Nootargoa 24. OSTATNIE DNL ierszy śnieg. Zapoiedź bliskiej, ostret zimy, A ięc przepoiednie stacji meteorologicznej spełniły się. Spełniła się ró nież przepoiednia kalendarzoa. Śięty Marcia nie zaiódł. rzyjechał na białym koniu. Spadły płatki pierszego tym roku śniegu. Zapoiedź; ostrej, bezzględnej zimy. Wirujące poietrzu białe płatki zmieniły jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej oblicze 1 nastroi Lodzi. anie I panoie futrach i ciepłych okryciach. Wszyscy się śpieszą załatić naipotrzbfllej?ze najpilniejsze spray, byleby tylko schronić się szybko do domó. rzechodnie są niezadooleni. Kupcy natomiast zacierają roce z satysfakcją. Oczekują reszcie przybycia klijentó po toary. Sezon rozpoczyna się całej pełni, różą boiem ciężką i ostrą zimę roku bieżącym. Śnieg pierszy tym roku. nasunął ludziom szereg refleksji o zimie. rzyszła JLUSTROWANA KEUBLIKA" ojna będzie u/ojną narodó. Każdy spokojny obyatel, jeijo żona, matka i dziecko zna idą się niebe^pieczest" rzedcszystkiem iec zbliżający iadczeniu o doniosłości ogółu b. ojsko się karnaał. Zatęsknili luf za nim ło ycdzianie. Bale, rauty, reduty. To Jedna założony Wilnie ziązek organizacji na terenie Rzeczypospolitej, został strona medalu. b. ojskoych polskich ojeództa A druga. Brak ęgła, chłód 1 głód. ileńskiego z osobnym sta&rtcfn. Tam suterynach 1 na poddaszach idok śniegu obudził inne refleksje. nianych organizacji Sale ypełnili człodicofc spom Wirujące poietrzu białe płatki Na tle ffiłtaydaró zasiadło prezydjum zebrania, ojeoda ileński Racz- śniegoo. Jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskie] zmieniły oblicze i nastrój Lodzi poicz, prezydent miasta Folejeski, kieicz ks. biskup Baodurski, gen. o Sum. Zapisujcie się m członkó toarzysta obrony przecigazoe!. łonie jednolitego ziązku organizacji b. ojskoych polskich. W zrozumłen u ciążących na nas oboiązkó spoleczmo-państoych, zapomnieliśmy aśni, dem ii Wojeódzki nie otrzymał i cs '^nl W dniu czorajszym p. ioe re^, gen. Osikoski, płk- Obuch-Woszczatyński i sekretarz iotroski. nej Ojczyzny; zrzucamy z siebie to, co borczych i odrzuconemi przez - ^ofi ' które dotychczas różniły żołnierzy ed- od sędtiego Zaboroskiego aktó Zebrania kontrolne. Depesze gratulacyjne nadesłał! gen. było naszą bezsiłą; dziś, zapatrzeni odę protestami iist 10 i 25., hto ma się zgłosić jutro. Lucjan Żeligoski, gen. Konarzeski, przyszłość narodu i aństa, pomni n- onieaż nastąpi to pradopo< gen. Składkoski, doódca O.K. 3. gen. iiar i trudó, spólnie na ołtarzu złożonych, oraz alk, proadzonych z na ma rady miejskiej nie może się odby' c^ ne mte odbyają się. roski, ojeoda arszaski Sołtaa, jeźdźcą pod Toim doództem, sta je czartek i yznaczone zostanie do lcł nie dop ero dniu jutrze'szym pos"5 a '^. W dniu dzisiejszym zebrania kontrol Litinoicz, ojeoda krakoski Da- W dniu jutrzejszym inni się staić ojeoda śląski Grażyński, ojeoda my karnych szeregach, gotoi ykonać Toje rozkazy". na torek dn.a 22 Hsiopuda.,. ^ na zebranie kontrolne szeregoych rezery i pospolitego ruszenia kat (A.C. ołyńska Gintont-Dizieałto«ki i inni pomorski Młodzianoski, iceojeoda Cl) lokalu komisji nr. 1 przy uł. Leszno 7-9, mężczyźni rocznika 1901, samie szkali obrębie komirarjató policji 2, 3, 5, 8, 9, 11, o naziskach na literę M. oraz zamieszkała obrębie 7 komisarjatu policji o naziskach na litery R. S. T. llugoterminoy kredy! dla przemysłu Uu.. Z. uruchomił Bank Gospodarsta Krajoego. rzed komisją ar. 2 przy uł. Konstan tvnoskiej 81, inni staić się mężczyź ni rocznika 1899, zamieszkali obrębie komisariató 2, 3, 5, 8, 9, 11, o naziskach na litery od Wa do Wh., oraz zamieszkali W obrębie 14 komisariatu policji o naziskach aa litery G. H. Ch. I. J. K. FQltZRV II ćrodnie ykizt icenic, mnjomość ksic. (jo4ci. umir!ę.tnotć pisania na maszynie, obecnie na odpoiedzialnym stanoisku z dobrą gazą przyjmie posad!! kieronika poaiolejszego interesu, z tfodrinarai pracy od 8 rano do b-ej popołudniu. Łaskaa oferty do arlmin. Kepub'iki pod M M." G R A N D I dni następnych Zagraniczne i krajoe pisma codzien ne soim czasie donosiły, że Stany Zjednoczone Ameryki ółnocnej na początku stycznia 1926 r. zatopiły caty posiadany zapas jednej z najstraszniejszych trucizn syntetycznych, jadu zatruające go nietylko istoty żyjące, lecz i przyrodę martą. Trucizna ta znana pod nazą luizytu, języku niemieckim Tau des Todes" (rosa śmierci); posiada ysokim stopniu łasności sterylizacji l gleba obryzgana tą the De of Death", jak stierdzają uczeni soich praconiach, ciągu 7 lat nie rodzi I nie ydaje żadnego plonu. Ten nieypróboat;y na placach boju gaz bojoy, zatop'cmo celem ykonania jednego z arunkó traktatu Locarno. Nie yklucza to bynajmniej stosoania tysiąckrotnie silniejszego działaniu gazu trującego" przyszłych zmaganiach się, już nie ojsk, ale narodó. Zatopione luizyt dlatego, że tech n:ce przemysłoej niema żadnego zastosoania, ani jako suroiec, ani jako gotoy produkt. Luizyt ma tylko znaczenie chemji naukoej i chemji ga~ zó bojoych, alboiem ielu uczonych przypuszcza, pochodne luizytu z rodnikami toksykologicznemi zieikszą działanie tego jadu. ' U. S. A. zniszczyły posiadany zapas tego legendarnego ziązku i Imie bezpieczeństa sych obyateli, bo kilka gramó luizytu udzielono ielkim bankom Chicago do ochrony ich kas! o- kazało się. że zaledie parę miligramó ystarczyło do zabicia trzech bandytó, którzy jednym z baftikó rozbili Ramię przy ramieniu stanęli Wilnie szyscy byli ojskoi. Donorczycy i hallerczycy składają hołd Naczelnemu Wodzoi. Z Walna donoszą: o odczytaniu depesz nastąpiło pod statutu ziązku przez delegacje Wczoraj odbył się uroczysty akt po pisaniłączenia organizacji b. ojskoych ojeództa ileńskiego. ojskoego. szystkich organizacji przysposobienia rzedstaiciele organizacji działających na terenie ojeództa ileńskie zacji ojskoych gen. Osikoskicgo, Na niosek prezesa ziązku organi go: stoarzyszenie Doborczykó, uchalono ysłać do Marszałka iłsudskiego następujący telegram: ziązku Hallerczykó, ziązku legionistó polskich, ziązku emerytó, ofice.^marszałek olski, rezes Rady Ministró i Minister Spra ró rezery* podoficeró rezery, sto Wojskoych arzyszenia rezeristó i b. ojskoych oraz legji inalidó ojsk polskich uznali za konieczne i celoe staruje ramię przy ramieniu szeregu jedno litej organizacji. W tym celu i prześ Z Warszay donoszą: Ba nit Gospodarsta Krajoego' przystąpił do uruchomienia długoterminoego Kredytu dla przemysłu. O pożyczki ubiegać się mogą tylko te przeds.ębiorsta, których zdolność kie dytoa nie ynosi mniej, jak zło tych. Długoterminoa pożyczka nie może przekraczać 50 proc. artości gruntu, 40 proc. artości budynkó i połoy SALA tubkę z luizytem umieszczona z yn,' ku kasy. U. S. A. *atopiłv to ciało tfr nież dlatego, że groziło jej niebez^' czeńństem ykradzenia przez mocarsto. Wynalazcy prof. Leici* (stąd i na*a) nakazano strzec syn' cz * luizytu, jako najdroższego skarbu i"" -0 " doego. Nie od rzer*v będzie zapoznać j ydatkami U. S. A. na cele badania sr" u ko alki I obrony przecigazoe)- W r. 1922/23 *vdano 60O.(X)0 &f \ rr na cele badania środkó alki micznej. zaś na sama obronę 1 na»'» f. 1 'j kanie noeg środka obronnego r/a" społeczeństo amer bańskie y*?' dolaró. Za Amervko 0^ żają Anglja, Niemcy, Francja i inne i' 1^ cł rsta. W r praconiach *" gielskich zajętych było 500 ludzi i bu ż '*"ch Instytucji, badania środkó v 1 innych ynosił funtó s^cr lingó. Jak podaje Westminster Gazette* laboratorh ^nglelskie 1925 r. y* 18 lazły da noe ga?v trujące: fc^! 1... nich yołu' utratę przytomności, drl J! gi zaś, jest śmiertelną trucizną, szerz^ się niezmierne szybko. W 1926/27 r. JJ datki na cele obronne noszczególny^ państach zostały znacznie zicikiszofl 61 o czem iemv z prasy codziennej. Wojna śiatoa nie była byn»r mniej ostatnim z» ł»anl~m sie narodo«j pomimo zapenień ielu polityh^^' ielu traktató pokojoych, lak to «ruka z ytęż "ch ysiłkó państ". 1'-.runku udoskonalenia środkó obr 0^ ny chemicznej.. onieaż T. O.. organizuje cj» n,/,4 oi> «oego tygodnia akcję \ 0 'J. Józef iłsudski, Beleder. przecigazoej, należy.ęc spodzie Meldujemy, iż dniu 11 listopada, r r ń sie, że ludność naszego miasta 9- tą rocznicę odzyskania niepodlegloś myśloego i gęsto zaludnionego, nie., ca, nastąpiło Wiln.e połączenie się jn.-szka skorzystać z okazji możb* szystkich członkó stoarzyszenia do (' szechstronnego zapoznania sie ze s borczykó, ziązku hallerczykó, isibami ob on" nrzecigazoej i 0 ' 1,:.^ ziązku legionistó, legji inalidó 'c"' 0 i dążenia Toarzysta. {"«^ ojsk polskich, ziązku oficeró emerytó, z ązku oficeró rezery, ziąż Ti O. masoe zapisyanie się na członku podoficeró rezery, stoarzyszenia rezeristó Rzeczypospolitej olskiej z terenu ojeództa ileńskiego, artości niezbędnych do utrzymania produkcji maszyn. Splata pożyczki następuje pólrooznemi ratami. Co się zaś tyczy oprocentoania, to zależne ono jest od długości okresu, na który zaciągnięta zstała pożyczka. Najdłuższy termin Wynosi 13 lat przy 6. roc. ll-letnie pożyczki oprocentoane będą ysokości 5 i trzech czartych procentu, 8 i pół letnie 8 proc. i 7 i pół let nie 9 procent. VERSAL" Warszaa, Elektoralna 5*r*.1 ynaimu e sói piękny lokal n jak rónież z c-<h.o>tn esesa i ba Se dostaą \-Mi3tstm Wielki dramat 12 aktach z życia najiększego hulaki na śiecie p.t. Ceny umiarkoana, kuchnia yboroa. Z puatanłcm J Hofman. rcc «.«.nya J o h n B a r r y m o r e genialny tragik śiata Dopito 11 listopada zbierze się noa rada mieisk a> W dniu jutrzejszym odbędzie s ' c 1Lj' cze psiątecżna narada stronnict» c ^ cbych. zaś pr/.ededuiu posiedź"' rady miejskiej odbędzie się spólna sadzenie radnych, którzy stosunku przyszłego magistratu i iększości dzicckiej zajmują stanóko yczce jące, a ięc radni z Resursy, n!c " 1 Sy m eszczanie, i niektóre ugrupoania «doskie. W. S odbyają się obecnie % rady nad reorganizacją poszczególny^ ydziałó magistratu oraz co do e^; tualnych zmian personalnych in^n stracie, jak rónież ustalane sa listy dydató do delegacji poszczegól"^^ ydziałó i zarządó przedsiębio fs koncesjonoanych. ^ ^ v Jak się doiadujemy, przeszły ^ji. gistrat kontynuoać będzie nadal j tykę obecnego magistratu co do ' ^,xl tramajó miejskich na krańce ^xe corsie tyczy elektroni, to zno^m 7 zostaną nróby zmiany koncesji o ^ przedsięzięte zostaną kroki. mają ce e^. celu uzdroienie stosunkó x% ni ach. (b). On ARY. Internat dja drlecl I Ml-nolui od " ' V^ I Żeńsk. gimn. T-a 2yd. Szkół Srednicli * ^ dzl - 10 zl. Strąciły go przepaść kobiety który są [»r:i przeyższa ielk eg artystę hlmoego ^ Conrada Ve(dta I piękna Mary A*J^- O-kieatra a.v>nfoiiczna po<j batutą p R. KANTORA. oczątek seansó dnie poszednie o godz, 4.30 soboto, nleduals i sl«u o godz. L3u. ZZZZZZ K

5 ILUSTROWAINA REUBUKA" I Rada miasta abjanic została reszcie roziązana. Komisarzem rządoym zamianoano p. Gackiego f ł a^ iadomo, ostatnich czasach UJ, R. sabotoała posiedzenia rady ejskjej abianicach, skutek czego otorzyła się taka sytuacja, że samo- ^abjanickl nie mógł absolutnie pranie^0 t e n z m u s 't reszcie.. S. i d^jecką socjalistyczną partję pracy pożenią sych mandató. Wobec zupełnego zdekompletoania v miejskiej, pozostała frakcja Ch. D. do ojeody, prosząc o ^roadzenie dodatkoych ybo- 1 ^ eentualnie o yznaczenie kornirządoego. Spraa ta była poruszana przez u- rząd ojeódzki, 1 oto zapadła decyzja, mocą której z dniem 9 b. m. rada miejska m. abjanic została oficjalnie roziązana, a szyscy członkoie magistratu tern samem zolnieni z zajmoanych stanoisk. Na stanoisko komisarza rządoego został yznaczony dotychczasoy prezydent miasta abjanic, prof. Gacki, poołano też do życia radę przyboczną, składającą się z następujących osób: dr. Eichnera, Westerskiego, Lideberskiego, Kasperskiego i innych, (i) Monety srebrne i złote ypuszczone będą przez mennicę państoą. -Warszay dnoosza: ^eb y r e ' c t o r me»,n >cy państoej, p. cj^j^droicz, udzielił prasie informaci rr, yn'ka, że od Noego Ro r y c l ] zpocznie się bicie ktfjf^, 5-złotóek srebrnych, "fzey zory zostały opracoane k * f of. E. Wittiga. Roboty te obliczo- ^<Ui n a 2 R 0 r ą rok. rodukcja ynosić q 5. o 2 miljouy sztuk miesięcznie, Urucn ^ip omione zostanie całej %\ one J skali bicie 5-złoióek, przy dennica do ybijania k, ł-złotóek nikloych. S r^ t ą p i 6 0 radopodobnie Juz z io ^arię u rysżłego. Narazle opracoy- ^6r e > Sa - zory do przyszłych monet. ^Idu ' od zględem zenętrznego y l u p r u'egną Ulegną zmianie radopodobuie ogólna ich liczba nie przekroczy iłości 1-złotóek srebrnych, których ybito dotąd około 40 milionó sztuk. Wśród dalszych prac mennicy istnieje bicie monet złotych i 100-złotoych, oraz przebicie szystkich będących obecnie obiegu 2-złotóek srebrnych, których ypuszczono 26 miljonó sztuk. 2-złotóki noe będą posiadały 500 próbę, gdy da ne są 750 próby. Wzory ich, podobnie jak i jedmozłotóek nikloych będą zmienione. race mennicy nad biciem szyst kich monet obliczone są na 4 fi lat Całe zapotrzeboanie państa zostanie ykonane łasnemi silami mennicy. a n o e m 6 l i d a! Łagodne, czyste o Jasnej barie. Obfita i miękka piana przyjemnie orzeźia l czyrń cerę niezykle piękną. Vylmuy, trio zanika^ący, trały za* paca «d> teiny, jak Bajdroiazyca mydłach- 1 Rjorafdk l y d o E L I D A S ^ o H i. boi my bankoe ****zą posiadać pół mili. tl ^ łasnego kapitału. przystąpił do opracoania no- ^ ' s a ^Ir^0 dach y o domach bardoych i " b t ymaany, która k.lka dni te rzedmiotem rzedmiotei obrad Rady Finan % e "^a«zamierzeń Rządu, domy ban forjc być podzielone na die kate IW H- takie, które mają prao do tamoania kładó pieniężnych i ^ l A r e l y c h 3 " 3 n i i e ć e muai aiy y ykazyać kapitał V kocie pół mfljona złotych, a ołoę tego kapitału, ^inin^^y ymiany mają posiadać przy \ ^V zł. łasnego kapitału i I ^ C A ' * m będzie proadzić ładnych Hy Y o z a ymianą alut i gotó jj? bandlcm papierami publicnemi. 'n j n^ocześnic Ministersto rzemysła <^ 6 Q U rzystąpiło do noelizacji Ąt z J organizacji^glełd, a to celu hu % n i a stanu pranego uczestnikó Wyjaśnienie. Ją Q.f^^ku z ukazaną się iadomo*- V' ^aduż yciu firmie Krusche i En- I'^CU* C z yższego urzędnika Gsyera. prostujemy, że spo.n/tuany Geyer był pisarzem fabryoz- ^obk^^siale tkalni przy obll-zeniu robotniczych. t? '"^etvla oagi lekarskie zalecaj* dja dl VK6, e szystkich koniakó jedyni c nalu fit ralny produkt, ta który garantuje BOULESTId & Co COQNAC l, U r t o 1 ÌH t* * i detalicioie: VSiBBRflAH.UH.^iBtAosìa53 ft, **t«0 n W r SALA MANTEUFUA ''a. Zachodnia 43. * T«#tr Re«ijt *'łr. M. Brodersona i R Ro'en^lu *la! 2 rzedstaienia l Ka«, Cll lelt 0 Z 01 ** MO. "^H^*^y«n«od godi 5«e po pol. Dajcie żyć po ludzku urzędnikom. K. O. Sztuczki b. m:n. Zdziechou/skiego zrobiły z nich nędzarzy. Z Warszay donoszą; Wśród urzędnikó KO. od szeregu tygodni daje się odczuać silne rzenie. racy jest coraz ięcej móią nam urzędnicy tej jednej z najiększych państoych instytucji finansoej a żyć coraz ciężej. Jeszcze kietniu 1926 r. za czasó rządó ministra skarbu Zdziecho skiego przemianoano nas hurtem z u- rzędnikó 'państoych na pryatnych obniżając jednocześnie płace. Nie dość tego. rzeproadzono tak zane zaszeregoanie urzędnikó" (ciężki jest styl biurokratyczny) i przy tej okazji każdy z nas przynajmniej o jeden stopień służboy był zdegradoany. Amnestia podatkoa Ale I na ten u«koniec. Zaczęto po rządkoać", oczyszczać" nasze pobory. Skasoano ięc dodatki: rodzinny, na pisy skolne, zniesiono ulgi na kolejach. A tymczasem Instytucja, której pra cujemy, potężnieje, rozrasta się. racują jednak coraz cięższych arunkach te same ręce. oiększenie boiem persenelu zaledie o 5 procentó, przy zro ście obrotó o 100 procentó (rok bieżący stosunku do przeszłego) minimalnym zaledie stopniu odbiło się na sumie naszej pracy. I trzeba objektynie przyznać, że skargi urzędnikó.k.o. są słuszne. Rząd musi tu kroczyć i uporządko ać te nienormalne stosunki. Łodzi. Skreślenie zaległości, których nie można ściągnąć W dniu czorajszym prezes izby skar boej p. Toarnicki przyjął delegację centralnego stoarzyszenia drobnych kupcó Wojeództa Łódzkiego. Delegacja przedstaiła p. prezesoi niezy te ciężkie położenie drobnych kupcó, którzy ziązku z zmożoną działalno śełą egzekucyjną ładz skarboych, posiadając ielu ypadkaoh znaczne za ległoścj podatkoe, narażeni są nietylko na utratę minimalnego kapitału obrotoego, ale i toaró otrzymanych od hurtonikó na kredyt. an prezes Toarnicki odpoie- :dzi oznaczył, ze obecny okres jmozo nej egzekucji ykaże, które z zaległości podatkoych są nieściągalne, co przyczy ni się do zlikidoania ielu sum zbęd nie figurujących, jako zaległości księgach urzędó skarboych. łatn kom ubogim gotó jest p. prezes umorzyć całkoicie lub częścioo za ległe podatki przyczem p prezes zaznaczył, że podania takie, zaopatrzone opinje ziązku, składać należy prost do niego. Izba Skarboa gotoa jest pozatem iść na rękę tym niezamożnym płatnikom, którzy nie rozporządzała ię kszemi sumami pieniędzy i zgodzi się przyjmoać zaległości najdrobniejszych naet ratach. OINT BLBUł-BOnlohIi»o«tuyo]. NRIUAszt i najlepszy «t '*nik, oddający bezgtednie czysto i dokładn " W Kelclo diwł«w. J«t to gtośn.k ścienny - do.uwiuia. IHT - BbSU 77 - filśnik i»l«mt«?ielkopoierutimcy Zadziiująca pełnia dź ckó. n c.fco*ony czysty odbiór. n.lcia do spoc.nlnych zalet togo koncerto\vo-salonoe<jo głośnika- Reprexeotocla I S*r*«da* Hurtoa. D/H Max GureiczSD zo.b. Warsiaa. Hio'BWSka HTblmz, Na froncie bezrobocia sytuacja ba* zmiany. lf» tereni* paartocto urzęda pal redrścta pracy Lodcd Lódl poiaty* (łódzki, łaski, łęczycki, deraddki i brze«zdóskł) dniu 12 Itopada 1927 r. było xarvjcfftivatiyeh tyn maytą Lodń 14431, abianicach 1374, ZA Woli 377, ZgienM 1.723, Tomasxo-. ie < Maz. 985, Konetaoty&oie 174 Aleksandroie 51, Rudzie abja nickiej 70. Z zasiłkó korzystało ubiegłym tygodniu 7.972, tern bezrobotnycn brało zasiłki ustaoe z Funduszu Besrobocia i bezrobotnych zasiłki doraźne ze Skarbu aństa. W samej Łodzi pobierało bezrobotnych zasiłki z czego z Fun tuszu Bezrobocia i ze Skarbu aństa. raconikó umysłoych brało zasiłki 1,254 tern ustaoych 232 ; doraźnych W ubiegłym tygodniu straciło pracę na terenie Łodzi 470 bezrobotnych, otrzymało pracę 220, ysłano do pracy 133, Urząd rozporządza 57 obiema mieiłcamj dla robofcn.kó różnych zaodó. TARGI GWIAZDKOWE. 'Jak nam iadomo, na sezon przedśiątecany zaiązał się Komitet Tarró Giazdkoych, które odbędą się si ę miesiącu grudniu r. b. gmachu tak zanych Targó Rzemieślniczych przy ul. Aleje Kościuszki Nr. 73. W skład Komitetu eszili: przeodniczący mec. Stanisła Samborski, profesor Wyższej Szkoły Handloej Stefan Rudziński, redaktor Juljusz Bernatt, inżynier Stanisła Orski, obyatel ziemskj Ignacy Szokalski i inni. Zadaniem Targó jest przegląd ytórczości krajoej. Jak rónież przez zbliżenie producenta z konsumentem, po mijając ognio pośrednikó, uprzystępnienie szerokim masom poczynienia zakupó przedśiątecznych po cenach na? niższych. Dyżury aptekach. Dziś nocy dyżurują następując* apteki: G. Antonieicza (abianicka 50Y K. Chądzyńskiego (iotrkoska 164), W. Sokolcicza (rzejazd 19), R. Rembie- I Askiego (Andrzeja 26), J. Zuodeleicza (iotrkoska 25), M. Kasperkieicza (Zgierska 54), S. Trakoiskiejj.(Brzezińska 56).

6 Stf. o..il-usirowana REUBLIKA" reatr MIEJSKI. UstŚ przedstaienia: o godz. 3 i pól po i>oł. po cenach popularnych ostatni raz na przedstaieniu popoludnloem Dziady"; ieczorem po raz drugi przemiła pogodna komedja Eorzana.Dar porknka" i Kar. Lubieńska i Wt. Ziembińikim rolach głónych. Jutro Dziady" dla ziązkó. W pełnych próbach scenicznych pod kleru* kiom rez. K. Tatarkieicza lbsenoskie «er tìvnl" z Jerzym Woskoski rol tytułoej. TATR KAMERALNY, prać będzie dalszym ciągu do soboty ieezo Kem la.cznle docipną, finezyjną koinedję L..Verneuil'a Azals" z Junoszą-Stęposkhn. Dzisiejsze niedzielne przedstaienie rozpocznie sie yjątkoo o godz. 9 m. 15 (kadrans po dyjelątej). Normalnie przedstaienia tym teatrze rozpoczynać, się będą o'godz. 9-ej ieczorem. Kasa czynna będzie dziś do 2 po pet. cukierni Gostomskiego, ras od godz. 6 ieczorem przy ejściu do teatru przy ni. Traugutta. TEATR OULARNY, tlś, niedzielę, o godz. 4 po pol. i 6.20 ieczorom operetka 3-cb aktach Gri-Gri", która aa czorajszej premjcrze ypełniła sałę po brzegi publicznością, która serdecznie oklaskiała śpiey i tańce, zmuszając ykonacó do bisoania. RZEDSTAWIENIE DLA DZIECL Dziś, niedzielę, o godz. 12 południe teatrze popularnym dla dzieci baśń sceniczna 4-ch aktach p. t. JCróletia Kasia" pod reżyserją A. Góreckiego. Ceny najniższe: od 1 zł. do '10 er. CHÓRY TOW. OEROWEGO. raca artystyczna to. operoego nad przygotoaniem noego sezonu postępuje stale 1 pomyślnie naprzód. Rozrost chóró śiadczy o żyesn zainteresoaniu się ogółu ideą I celami toarzysta. T-o przyjmuje zupełnie bezpłatnie zgłoszenia kandydató do chóró, ale reflektuje tylko ua te osoby, które ykasują cenne alory gło- -«o-shichoe. róby chóró 1 zgłoszenia kandydató *««ledzlarki, środy I piątki oxl godz ieczorem lokalu -a, ul. iotrkoska nr. 115, lea oficyna parter. TEATR UTERACKO-ARTYSTYCZNY GONG" Dziś dalszym ciągu przy nlestatonącem poodzeniu szlagieroa reja p. t. Oleś ma głos..." O rcji tej cala Łódź Już mói.. Laskoski jako Oleś K. codziennie bisuje soją szlagieroa piosenkę. Boicie Kamiński jako dziecko ulicy jest nadzyczajny.. opieleska i Talarico czarują dziękiem, doskonałych numerach. V. Bukojernslrd stale bisuje soje doskonałe numery.. Czesła Skonieczny czy tc sketcliach czy monologach jest zasze bezkonkurencyjny. Reszta zespołu z pp. JaŚkoną i Slela/iskim na czele koncertoo gra doskonale sketche. Z numeró tanecznych cpecjalntrn poodzeniem cieszą się ianka mor- *ka" ykonania pp. I. Soboltóny 1 E. Wojnara, craz Blanc et nolr" ykonaniu całego zespołu. Dziś trzy przedstaienia: o godz. 6.45, 7.45 i 10 ieczorem. Z TEATRU ARTYSTYCZNEGO -ARARAT -. Biała sala Manteuffel (Zachodnia 43). I-szy program cieszy się dalszym dągu "viclkiem poodzeniem. Dyrekcja teatru celem łprzystępnicnia szerszeniu cgóloi ydaje dla oiązkó I stoarzyszeń bilety ulgoe (50 proc.) za okazaniem legitymacji lub zaśiadczenia dni poszednie, poniedziałki, torki, środy, czartki, za yjątkiem prcmjcry. oczątek 0 godz Jak nas informują, najbliższych dniach dany będzie 11-gi program, dc którego przygotoania są na ukończeniu. CZWARTKOWY WYSTĘ SASZY LEONTJEWA. W czartek, dnia Vi b. m. pożegna Łódź tnakpnttty tancerz rosyjski. Sasza Lcontjc. <iórego pierszy ystęp yarł nadzyczajic rażenie. Cała europejska prasa yraża się s niebyałym entuzjazmem zachytem o tym Ttłodym i uduchoionym tancerzu I nie znajdu- * stó pcrónanla. Dmgl ystęp gcnjalne«o ancarza yołał naszem mieście zrozumiale :timteresoanic, tembardziej, że artysta ybrał 'a drugi sój koncert jedenaście zupełnie nory cli i przepięknych tańcó. Między innem! tasza Leontje odtorzy taniec Józefa z lcgen- 'y,. O $. Józefie". oczątek o godz vieezorem. DWA KONCERTY MISTRZOWSKIE. Jutro, poniedziałek o godz ieczorem odbędzie sio 5-ty koncert mistrzoski, na któ- ;yni ystąp) iolonczelista śiatoej słay "'.ni.inuel eucrmann, którego gra pozostaia lasżc za słuchaczach głębokie i niezatarte /rażenie. Koncerty Emanuela Feacrninnnn cieizu się szędzie ' olbrzymieli) poadzeniem, to eż i tym razem sala Minarmi uji zapełniona be-.zit po brzegi muzykalną ptìplìcziiiièela. We torek usłyszymy po raz iiierszy '.odzi fenomenalnego śpieaka Umberto Urbano aryloiia mediolańskiej opery l.a Scala". Arysta odśpiea cały szereg przepięknych pies ii 1 arii operoych. Oba artystom akompanioać?dzie dyr. Teodor Ryder. Koncert Umberto 'roano będzie ostatnim (szóstym z pierszego Ititi) mistrzoskich koncertó. Nieielka i- 'ć pozostałych biletó nabyać można kapillińrmotifl Dnia 12-go listopada 1927 roku po krótkich cierpieniach rozstał się z tym śiatem ftlll B.. KRZYHSKI praconik Widzeskiej Manufaktury przeżyszy iat 40 Wyproadzenie złok odbędzie się z domu żałoby Sienkieicza 37 o godzinie 12 południe, o czem zaiadamiają pogrążeni głębokim smutku Żona, Rodzice i Rodzina. Z poodu zgonu spółłaściciela firmy R. BIEDERMAN ROBERTA BIEDERMANA zmarł dnia 11 LUtopada yraża p. dr, Alfredoi Biedermanoi i p. dr, Bruno Biedermauoi t Ich Rodzinie szczere spółczucie firma I. M BERMAN omysłoe tricki przestępcó. Szkoły zaodoe 44 kształcą amatoró cudzej łasności. Zdobycze techniczne na usługach zbrodniarzy. Z dnia nadzień mnożą się ypadki kradzieży, przyczem yrafinoanie po pelnianych przestępst śiadczy o nie zykłem specjalizoaniu się spracó złodziejskiej sztuce. Władze stoją bardzo często bezradnie obec tylu róż norodnych sztuczek i ynalazkó tech nicznych, jakiemi rozporządzają amato rzy cudzej łasności. rzestępcy dzielą umiejętnie role między siebie i spotyka się e szy stkich dziedzinach specjalistó, czyli tak zanych zaodocó". Są to pradzii irtuozi, pracujący" gumoych rękaiczkach, maskach, bez najmniejszego szelestu. W Berlinie odnaleziono specjalną szkolę, gdzie złodzieje, zględnie kandydaci na rzemieśl nikó odbyali specjalne, ćiczenia gimnastyczne dla ydoskonalenia się chodzeniu po dachach. Na podstaie statystyki stierdzono jednak, że najiększe spustoszenie yrządzają złodzieje, którzy posługują się niezykle bogatym repertuarem sztuczek, yproadzając pole naet najostrożniejszych ludzi. Osobnicy tacy odznaczają się niezykłą ytornością moie i o- bejściu, przez co nie zbudzają najmniejszej naet nieufności. Grasują przeaż nic iększych magazynach handloych lub instytucjach finansoych. Do składu przybya złodziej zazyczaj toarzystie dystyngoanej damy, która spełnia głóne zadanie ściągając drogocenny toar do kieszeni futra momencie, gdy subjekt zajęty jest jej toarzyszem. rzebierając dużo toaru, para laka odchodzi, zazna czając, że namyśli się jeszcze nad kup nem, a po jej zniknięciu ychodzi dopić ro na ja popełniona kradzież. Bya i tak, że zakupując drobnostkę, kradną złodzieje toary znacznej artości. W bankach grasuje specjalny typ rzezimieszkó, którzy przycho dza najczęściej samem ubraniu, mając bardzo ysokie mankiety przy spod ulach. odczas zmiany banknotó lub ypłaty drobnej sumy z konta, pozornie utrzymyanego ściągają zręcznie srebrne lub złote sztuki monet leą ręką i spuszczają je po spodniach ten sposób, że pieniądz spada za mankiety. m OTWARCIE TEATRU REWJI W LODZI. We torek, 15 listopada przybił. Zaadzkiej K' nastąpi otarcie noego teatru rcji p. n. Rajski tak". Danu będzie liaiiiosza reii p', t. Gdy dzieczynki Idu spać". Kierunek artystyczny objął znany komik A. Kaczoroski, z ystępó kim -teatrze..reduta' -. Zespół składa się z ybitnych nctystohy krakoskich I arszaskich. Kierunek muzyczny ObiaJ znair, kompozytor prof. A. iotroski.' DZISIEJSZY ORANEK SYAti-ONICicNY. D/.i.ś o godz. południe odbędzie się zapr.iedziany pierszy poranek symfoniczny o pięknym i doboroym programie. Jako solistka ystąpi znana i utalentoana pianistka Janina I'aiiiilicr-Hepaeroa, która z to.vurzysz.euiem orkiestry odegra koncert fortepianoy Kasjer zajęty yliczaniem lub układaniem rulonu nie zauaża kradzieży, a chociażby naet spostrzegł brak pieniędzy, lub podejrzany ruch, to tenczas osobliy klijent pokazuje obie ręce, pozalając się razie potrzeby reidoać od stóp do głó, gdyż peien jest, że nikomu nie padnie na myśl szu kać zaginionych pieniędzy mankietach spodni. Inny typ pracuje" na ulicach, obcinając kieszenie u palt. naszyte na zenętrznej stronie, a specjaliści kradną znó torebki paniom, przecinając zręcznie nożyczkami pasek trzymanej torebki. oszkodoana zauaża kradzież zykle dopiero tedy, gdy pozostał jej tylko sam pasek. Do najsprytniejszych jednak przestępcó zaliczają się osobnicy, którzy odiedzają składy jubilerskie. Złodziej przynosi ze sobą osk, któ ry po przystąpieniu do lady przymocouje niespostrzeżenic pod ladą. Z chilą, gdy łaściciel składu obróci się do niego i>lecami i zajęty jest ydobyaniem z szuflady toaru, złodzh,: porya najcenniejszy klejnot lub pierścionek i przylepia gn na osku pod ladą. Jubiler zauażyszy brak kamienia, podnosi alarm i nic doierzając uspraiedliieniu klijenta poleca go reidoać na miejscu, zamykając drzi. Niezykle skrupulatne poszukiania nie przynoszą oczyiście rezultatu i łaścicieloi nie pozostaje tedy nic innego, jak przeprosić gościa. Złodziej bardzo ielu ypadkach popełnia ten sposób kradzież naet oczach jubilera, który nie może posądzić klijenta o połknięcie kamienia, gdyr złodziej nic uczynił ruchu ręką kierunku ust. Udobruchany przestępca zezala po takiej reizji przez długi czas przepraszać się łaścicieloi, poczem dalej przebiera toar, nic jednak nie kupując. Odchodząc, złodziej odlepia zręcz nie, opierając się rękami pod ladą ukryty osku klejnot i spokojnie opuszcza z łupem skład jubilerski. Byały ypadki, że zaproadzono klijenta na policję, lecz i tani nie znaleziono przy nim zguby, chociaż posługiano się naet prz^mvmtan^rn^^^ Czajkoskiego. ozatem orkiestra filharmanlczna pod bat u' a Bronisłaa Szulca ykona Moniuszki Bajkę, Smetany Vltav«(poemat symfenic/.ny) oraz. uerturę Rossiniego Wilhelm Tel*. Z OSIEDZENIA ZARZĄDU TOWARZYSTWA OEROWEGO. W dniu 10 b. ni. nunylo się pod przeodnictem prezesa mecenasi Jasieńskiego posiedze c nie zarządu t-a operoego " a cmólenla prac artystycznych i administracyjnych -ta. Obecni; o generałoa Arttoa, iceprezes dr. ryhukki, sekretarz p, Smoliński, kieronik admin. kpi. l.eruch-orlot, kier. muz. dyr. Dr. Kjcldl oraz delegat to. muz. Im Szopena p.martyukii. przyjęli do iadomości spraozdanie z dotychczasoych poczynań oraz uchalili normy dalszego artystycznego działania. Najbliższe posiedzenie zarządu yznaczone zostało na piątek, dnia 1S b. rn. Szcze.-y żal i yrazy głębokiego Współczucia składam rodzinie przedcześnie zmarłego E. S A W I C K I E G O Niepospolite cechy charakteru zmarłego za Które tak był lubiany i ceniony przez szystkich kto Go znał niccb będą dla pozostałej rodziny i przyi*' ciot choć małą pociechą tym ł«l' kiem nieszczęściu K WOLFSONOWA Drzełoż Gimnazjum^ Odczyt p. M. Hertz*; W piątek ieczorem zi*.^ i rocznicą odzyskania niepodległości " sta odbyła się Sto, Kupcójf ^ Łodzi uroczystość, na którą przyby* t cznde przedstaiciele sfer gospodarce Łodzi. Uroczystość zagaił prezes rzyszienia p. Ejtingon, który -udziehi'j. SU p. M.ec-zysłaoi Her bzoi. - *l e i. ygłosił okolicznościoe przcmó v/ie^ na tle alk o niepodległość \ państ^ czem obecni przez postanie u uczcili 1* mięć poległych alkach o yz nie olski.. Mieczysła Hertz ygłosił pnie obszerny odczyt na temat kon^ tur gosxx>darczych olski po uzysk' 1 * pożyczki zagranicznej. W pierszyio daie scharakteryzoał on ^^TJ. budżetu na r. 1928, który nazał.r^ zetem rodzących sie nadziei". Jest to pierszy budżet bezzg^j, zrónoażony, co jest niemałą 2** obecnego rządu. Oczyista nie n* 0^ pominąć penych punktó ujemny ctl ^ całokształcie polityki skarboej. *u pierszym rzędzie nadmiernego?'ztt: koania przemysłu i handlu, da^, ciągu omóił prelegent charakter ozki zagranicznej, ustaę 6tabui^c«c. oraz nakreślił 6yletkę p. Charles v V C y a ' nic Nad prelekcją tą rozinęła «S. zykle ożyiona dyskusja które]i dział brali przedstaiciele łód*" 0 " śiata gospodarczego. Czy Wy iecie moja Kasra Jaki chory byt nasz Jasio, Wcia.ż żołądek mu dokuczał, Krzyczał, żc ma brzuenu gnu? rzyszła do nas ięc babunia Dając piernik mu z Torunia, Od WcescRo tej lab'y ki Co sto lat piecze pierniki. Chłopak dobrze już się miea, Skacze, esół i tik śpiea: Opiekunem zdroia mego Su pierniki oi Wccscgo. CZYTAJCIE EXRESS n i "

7 Sir. T Iz g ó r n i k ó baił niem i e c k i c h czorai ŁODZI. DI' u' ( * n ' u czorajszym przybył do ho (B' poażniejszych niemieckich 2 kó 2 y r bo:niczych, l«adćr z.ąz- Kórmczych. poseł do parlamentu nie 'cckiego, p. Jentsclick, *bari l ) r x yj a z d u J^W do olski jest e m s?.v kó robotniczych ualo' sll>si,,r o r a z ^raju zapoznanie sit KTUIIl»ln? u z n a s z y m ustaodastem soor ]j^or Ą 8-10 godzinnym dniem pracy. e ^Uą urlopó i t. D. rj^; " Jentschek został przyjęty Lopr zez niemiecka partje pracy, o- 'ch t l ) W Zerbego i Kroniga, i o s Szer ' ^u dnia c/orajr z y s l e c, 1.ziedził cały szereg iększych tdy ła dó fabrycznych, gdzie udzielali la L^ru C ntonych yjasnieńi kest- 'echnieznych i arunkach prjacy. 0 0 ś 7 t o r zy tych zakładó. <» ^ C Wyraził się z ielkiem uznan cm o' jj-'otnic technicznym, naszych fabryk: W? oproadzał go po miciscoych ko i^ch poseł Stańczyk, oraz Krakó, i, 0 dokładnym zapoznaniu się z prze HiiiCi m łódzkim, parlamentarzysta nieuda się do Warszay, (i). Suita Filtra un W toin 'Vrekton Alfred Strnuch. TEL m S«L* FtLMA7 V(01JI ***** ««od». t2-e) poł.idnif OTfMIJI! Dyrygent BROrtcSL-kW SZULC S<di«tka. JANtttA IRNNIŁ Fortepian rogramie: MO IUSZKO Bajka. SMETANÀI VI'; V'. (oemat.yń) foniczny), CZAJKOWSKI Koq- CCRL TORU--ANOWY OS»IN _ I Veriuta Z O,.-X'ILIICMI 'L' IL B '«ty od 1 ri, DO 4 IL JRZEDAIE Uoan Filharmonii. Il [j IMA fell Uà *o hi pryatna poszechna) f 2 ul. iotrìioslu C4, 'I in Chromo*.. dzevvciynk;! d hi \. gruntonie przysposobią d ^t^y, szki\ stednit h. s zkole zakład trebl.i*'s c z ogrodem '-W. dia elz eci nei lat -1 ze z^itd >VV CZYC.II o.',r.oi.cz na 1'e?!, ro' znvch m a i OOIH Nie Łódź jest Mavcznic dzinein miastern. Wszystko dzieje,się tu naopak. kać czy przejść. iechur jest niezdecydoany: zacze Nic nie ocjina Se normalne, zyczajem pr/.>jętym innych miastach euroj stety, chodzić. Kontemplacja tra >v;ęc Łodzianin nie nauczył się jednak, nicpejskie. 1!, I j dość długo i kończy się zazvczaj tuż 1 Każda rzecz tu nosi soiste piętno i przed lub pod kołami samochodu. x lo, Cu nie ucjiodii łuby, nigdzie oit! żadnym pozorem, co zbudź!<4<y zmhuietalnie caí.v i uch kołoy na ulicy jest Zbiera sie oczyiście tłurn. Momennie, a naet pe.i niesmak,, Łodzi strzymany. adała złorogie okrzvki uażane bya za zupełnie ualuiitine, za pod ;:;iresein Bogu ducha innego kierzecz zupełnie poszednia. Dla przykładu eźmy bodaj kaiarnie łódzkie, Zupełnie nioznav.va.cy szcze odchodzi posterunkoy, celem spi- : sania protoiaiłu. Znajdują się natychgół, jak zamiatanie lokali,-<jfto«e odbya ' miast śiadkoie." którzy dadzą sobie się godzinach zupełnie n/eodpoiednicli. «i tym ypadku szofer zainił. 'vi' v uciąć dla poparcia tierdzenia, że óki ka. arnia jesljrzi? i rudao, tak jest już Lodzi. Nie my szy si ko jest p.< nie mii;emy chodzić, lecz pojazdy me ponaei poeii/.i; za $iuucą spectnych-'enfyiatoi ó i rur uinpełu i ouyełj i icżą- ira i ą jecltać. Wszystko uaopak, szyodą leśna, jedńeni s'invi ein-ci'-a sie-.'d'to,' by gościom było milo \ ipr.żyje.mnre, by mogi sobudu e oddyćlfiić.,. ^yv..g<>d/.macli jednak,. których,, nie panuje zbyt.elk; ruch,-niż się b-to nie nní, czaséfíi;*rnv sami. i stko Iriáczej niż gdziekoliek. Temat zbyt obszerny, by go yczer- ria^ jednym artykule. Trzebaby było ydać specjalny spis szelkich przejaó zyc'a publicznego Lodzi. Tego rodzaju ypadkó boiem, dba., j skazujacycli jak dalece różni się, i to 0 godz. \2 południe-vvyjaje się nakaz zamieceniu lokalni '.onieaż jest i.sposób najbardziej zasadniczy, najbar- ; dztaj kardynalny, Lodź od innych miast, brudno. 1 posługacze przystępują do zamiata hnożnaby przytoczyć tysiące. Łodzią me n ; e chcą być ettropcjczy- nia nie zażając na sledjzt&y cb lpkąlu gości. Tumany, kurzu ihiyosza. się W poietrzu, 'dydiane bymt p^cz.by a^ 1 kami oto odpoiedź, dlaczego szyst-! ko u nas dżlek.sie 'naopak. có ka arnianych i. o.mà.aja na eiastkacii, kaie lub herbacie slojącycn przed # S. gośćmi na sio l.i kac ii...?f T0W. R WYODASYAWCÓW SZKOL ŚRŁD- Sloalmsiti contra MM- Teatr olski" Warszaie ystaił kornedję Noaczyiiskicgo p. t. Wojna ojnie". Rzecz zrobiła iele rumoru przed ystaieniem, spodzieano się boiem czegoś nadzyczajnego. W rezultacie rozczaroanie... Krytyka położyła" kornedję zupełnie. Oczekiano jeszcze na recenzję starego roga Noaczyiiskicgo Antoniego Słonimskiego. Odezał się reszcie ostatnim numerze Wiadomości Literackich" te mianoicie słoa: H\li4my śiadkami okropnego przedstaicuua, reii kabaretoe] bez szelkich dodatnich stron kabaretu. rzez pure meczących godzin nie padt ani' Icdcn docip. Ci nieudolne poloanie na eickt. i;i. «alme, cienkie znbiegj, nic iiioiic/one muiimalnyni yulkleoi, torzyły atmosfere i.-, '.u, '.,I;I do' ytrzymania. Żałosny Jest kabaret, który b«z poodzenia pragnie naśladoać teatr, ale teatr nieudolnie udający kabaret ie -i rzeci/a leszcze smutniejsza. Gdyby Wojna" została ysłaiona ncrsklm Oku" cs,y Karuzeli", byłoby to pierszo przedstaienie ygizdane Warszaie. Re ja bez jednego docipu, długa, uparta 1 8inutna przeplatana stareml reircjiaml piosenek Andrzeja Wlasta, nie mogłaby pozostać ani dnia n;i aiis/u. Ost.ittii utór Noaczyiiskicgo doodzi upadku i degrengolady tak ra-z.ce] li było tn niespodzianka naet dla ludzi asoosobiouycji naleor/ej <Ua pisarskich aloró autora Saniom anca". Teatr, iik tic lo mói, robił szystko, aby sztukę ocallfi. I'rzvznajemy, Iz IM)Kors/.yło to tylko sytuacje. Teatr jak biegły adokat stnrat sie nrzetisoać dootly, zamydlić laku. r-ngliiszyć krzykiuui. apeloać do zi oku. ale autor przegryał spraę każjem anjem odezaniem. W rezultacie suma ysiłkó poiększyła tylko niesmak". Zc.$ uiebigjenlcz'ne, że gościem' to NŁCJT KALISKICH. iiitmile, że reszcie na coś ppdobn«go I Z U;icjritvyipi>. dr. MitttJstacdta, tai. Bd- Ciekae jest teraz jak pamfiecista nie p^v/oiildby sol-e dvrekcja' kaialni ziióut-m ieks/.om mieście Lo \/: dri życia v Li/A oddział to. b. y-i je" Słonimskiego. Waáptftrá, oieody Stefana opida- Noaczyński pomści porażkę komediopisarza Noaczyiiskicgo i jak upolu -'. '. i. i pt 'i. Jt./da Raciborskiego, poołany dzi n l fcogfl me obciiod/.i. j di'>.'..:;kó s?.kól ircdiilth kaliskicli, którejto Tu dzieje się v, szyslko ńaopak. Naet kaianm-ich. üdzte trardzo dodatnio "uznaczyła sa dzialal tentrtita od lat iciu lstnitie Warszaie, InoiĆ, tak eakraśle pomocy materialnej, ak i Usnbiste. Jeśli poruszyliśmy już ten niemiły W poniedziałek zaita do Łodzi redaktor bratysłaskiego słoackiego!.' 1.y. iüi i sllnleiszycłi ciło toarzyskich temat, arto zaznaczyć, że spotyka się } śród kolesió. ' to zjaisko sfe#zie i e szystkich I W dii lo o. ni. lokalu stoarzyszenia tcćhnlkó zoh'iie zrsti'lo dnucie z rzędu zebra* rat, znany przyjaciel narodu polskiego, dziennika..slovak" p. Karol Sidor, Lite przejaach życia publicznego.. 'nie or :I!iizai:Mne. Ik.-nic rcprei'.eiitcwanc przez raz z kieronisiem administracji tejjoż j' ' vlfrzede'isx'y^tw.e'ij FAÈ na ul'cy. U- (danych kallszan. Kirnięsz.kalycli' 1'odzi. O- czą nas. ucza, na'khtdaja kary. I.ódź się 'próci niilel po^ai'dki koleżeifiskies, po yczerpiisina. nie zmienia. Właściie»nie moga SII Ivanhi poraądku -Jziemicsro.' yłoniła się I dvskoj slii, dotycząca protramu oddziału, jakiej za- Obadij panoie zabaią olsce /.mienić łociziauic. Nie muiejn poprostu zc 3.tygodnie, celem zebrania j^jlerackiego, ckonorr.'i'z.nego i polilycziiegq ma- bleral ÍQS dr. KvHń'-M 1 dr. fiucsnef v senjoro c 'vvclio.iń"t')\v kaliskich oraz dr. MUtel- cliodzić. nie clicą się nauczyp. iue..ià s zykle starają się zalić na innego. sl:iedt. In*. <Miicla\\^kk dr. O:\reicz, in*. Ko-terjatu do ydania ielkiego polskiego ' ki. dr. Jnroszeskł I inż. Soko )skl. numeru" dziennika S1ovak". Niema pod tym.zględem drugiego Wv^cla. urozni{tlcenlá zebrań okresie zimoym zdecydoano..ygłoszenie odczytó ilu jącej książki słoackiej o olsce pt. Ce. Karol S'.rlor jest autorem interesu takiego miasta. Europie. ' Typóvoirrazek łódzki: ralce; stroanych na tematy ziązane z Kaliszem..don olskem" (odrńi po olsce), kt«rc\ przechodź' jakiś _ mężczyzna. Z oddali Odczrly tc ygtoszorie będą sali to. technikó. Kościntilc dla..kaiiszan" zaofiaroa ydal tym roku Bratisłn.c\ nod.ieżd,ża 'taksóka. Jadąca zresztą/. f nej. W skład zarządu eszli: prezes dr. Mlti : t s ' i )rik p. Leonard Wicicicskl, se szybkością przepisana innych pojazdó tvm ìe meim 1.. 'f>.- Wsni'.li'rncon'RTKA firmy SViA?SO^ L O U I S E " znoiła kontakt Z firmatii paryskicmi poleca modela kapeluszy i crapek na Sezon zimoy (\» dtiźyin ^oorre). ul. rlaruto&osa Mr. 3, IR. II pir.lrn HA SŁATY OLF.Cf\ 3Ü8 S83ERS. MMM \ iarfaboin WOTNLAHQ i!i«oànlar«j IU JÌ riały i J

8 Str. 8 CASINO. Symfonja zmysłó...ilustrowana REFUÖLIKA" Niemcy, a z niemi cały śiat literac- I 1 obciiodzi roku bieżącym jubileusz W dniu czorajszym sąd okręgoy iracy literackiej H. Sudermanna. które swadzie sędzió Arnolda. Kurczyóskiego I Jurkoskiego rozpatryał 10 genjusz yszedł poza szlabany grar.czne ojczyzmy i stał się łasnością dalszym ciągu spraę b. sekretarza sudu ałej ludzkości. (pokoju Zgierzu Aleksandra Ogrodoczyka, oskarżonego o popełnienie ca Jedna z najmocniejszych poieści jiiakomitcgo pisarza p. t. A było to..." łego szeregu nadużyć przy pobieraniu,es ar"...), która yołała dla poinszonych niej zagadnień ożyione opłat stemploych. W ciągu przeodu nadużyć zbadano ipory literackie, została opracoana dla 17 śiadkó; pozostałych zaróno o- üiiui i zainscenizoana przez śiecneskarżenie jak I obrona zrzekli się ze ;o reżysera Clarence Brona Ameryce. zględu na to, że zeznania ich nic noego do spray by nie niosły. Ir" i Im ten p. t. Symfonja zmysłó", Niektórzy śiadkoie zeznaali ob Uzie obecnie przy ybitnem poodzeilll Caslnłe". ciążająco dla oskarżonego. Clou stanoiły zeznania b. prezesa sądu okręgoego Łodzi, obecnego prezesa sądu rzyznać trzeba, że poodzenie to fcst całej pełni zasłużone. W długim okręgoego Warszaie p. Tadeusza ucregu najspanialszych realizacji filcoych doby ostatniej Symfonja zmy- Kamieńskiego, który osobiście przeproadzał inspekcję sądzie. iló" yróżnia się zaróno głebotkiem Zeznania p. prezesa Kamieńskiego ijęciem odiecznych zagadnień miłości, miały znaczenie decydujące, ykazały a«gra l reżyserją, pozbaiona szcl boiem niezbicie, zaróno jak I zeznania sędziego pokoju Zgierzu p. Janu tich cfckciarskicli trickó, a opartą Ivylqcziirie na oddaniu najtajniejszych szeskiego, inę oskarżonego. irgnień duszy ludzkiej. Bohaterka Felicitas bre semu imieniu nie przynosi szczęścia (tni sobie, ani tym, którzy ją kochają mi [ością obłędną, dochodzącą do ostatnich granic rozpaczy. Kobieta - demon, kobieta, rozbijająca Ucie mężczyzny, iodąca ukochanego labirynt przeżyć fascynujących, metroych, opętańczych tak śietnie i iejednokrotnie ujmoana przez rzybyszeskiego i Strlnberga, z przerażająz-ą plastyką została odtorzona dziele Sudernvantia. Leo von Saflcurhrn poznał ją na balu. ukochaj się Felicitas od pierszego ejrzenia na całe życie. usta, zodnicza kobieta bez alk intermezz miłosnych chyli się objęa młodego, pięknego oficera. Maź cho I i klmiaiacyjnym momencie. Wylizuje się pojedynek śmiertelny dlań. :o skazany yrokiem sądu udaje się na ' ukuletmą banicję do ojsk kolonjalnych i kochaną Felicitas, która ślubuje mu i ilość i ierność pozostaia pod opie-.,[ najserdeczniejszego drucha dziecińita Klucha von Kfotzlnga. o porocie zastaje ją żoną przyjaciela. Zdruzgotany tym ciosem, usua bie zacisze domoe. Ale Felicitas traci go, pragnąc za szełką cenę storzyć trójkąt miłosny i dążąc perfidji kobiety nas&troś perersyjnej do pożycia z doma przyjaciółmi Wyiązuje się sytuacja, która każe du najserdeczniejszym druhom stanąć przeci sobie z bronią ręku. ragnąc przeszkodzić pojedynkoi Felicitas zaiajdnje śmierć przerębli lodoej. rzyjaciele yciągają dłoń do pojednania, a Leo znajdzie ukojenia ramionach siostry przyjaciela, która kocha go pradzią, czystą miłością. rosta, a zruszająca faluła ramach pierszorzędnej gry aktorskiej zy skała na niezykłej plastyce i yrazi stości. Greta Garbo (Felicitas) zatóno pozycją zenętrzną jak i maestralną grą, znosi się na yżyny kunsztu aktorskiego. Jej skupiona, głęboka, odczuta i przemyślana najdrobniejszych szczc golach gra jak rónież śietne nostafie Johna Gilberta (Leo) i Lassa Hansona (Ulryk) spraia, że film ten ogląda sie z zapartym tchem. odkreślić należy, że ostatniej dobie Greta Garbo należy do najciekaszych, najpiękniejszych i najgłębszych giazd ekranu. Na specjalne yróżnienie zasługuje Htistracja muzyczna p. Kantora. Mieszkania to. Lokator" Jak się doiadujemy, Toarzysto Lokator", mieszczące się przy ul. iotr koskicj 107, ynajmuje mieszkania sych nooybudoanych domach przy ul. Keniga po cenach bardzo przy- R & d j 5:: lnl 1. REICHER 1 S-ka ŁÓDŹ, iofrhosk 142. Tel Żądajcie naszego katalogu I noego cennika! Sekretarz sądu zgierskiego został skazany na półtora roku ięzienia byrełieja Koncertó. Alfred Strauch. Następnie zabrał ulos przedstaiciel oskarżenia publicznego proiuratoi "Aandecki, który dłuższem przemóieniu domagał się suroego ymiaru kary dla oskarżonego, który nadużył zaufania sych przełożonych na odpoiedzialnem stanoisku sekretarza sadu. Obrońca oskarżonego ad. Kobyliński starał się przemóieniu sem ykazać nieinność oskarżonego Ogrodoezyka, który przecież nie naraził skarbu państa na straty gdyż szystkie pieniądze przyłaszczone sobie, zrócił. Okoliczność iż pobierał od n- teresanjó 'ytułem opłat stemploych koty iększe niż należało, zdaniem o- brońcy nie została dostatecznym stopniu udoodniona. o rt?ii+c,ej naradzie sąd ogłosił yrek, którego mocą Aleksander Ogrodó czyik skazan został na 1 I pół roku ięzienia z zaliczeniem aresztu preencyjnego, (r): SALA FSLHARMONJI. J U T R O G R A EMANUEL p g y g j - uj dnia M-go listopada o godz, 8.30 iecz. Wiolonczelista śiatoe! słay. Szczegóły programach. dnia 15-go listopada o godz lecz. Tel Wtorek, 6-ty Abonamentoy (ostatni i \ cyhlu) Koncert M.slrzoshi Fenomenalny baryton medjolańskio; opery.la SCALA*. rzy fortepianie: Dvr. TEODOR RYD.-.R. rnatflrrv onchell ; : Barcarola z op,.gioconda", Vcr;il: AHfc. I lniani. r o p i "Ernani" (Uran Uio). Mjise et Arja z oo Herodiada ivisione (untivi.i «s-i-.l: Cavatina z op Cyrulik Seilski* Verdi: Aria z op Bal maskoy", Ih.mes: Bandissi i op..hamlet", Densa: Si tous layiez compris. Tosti: Ultima cantone ne Veneziana. CzarteK, SASZA 0 N T J dnia 17 jto listooada g godz iccz br g I Visio Genjalny tancerz rosyjski. Ostatni pożegnalny ystęp Tyle poezii i pię«n<* Tyle zruszeń I namiętności Nie jskacaj żaden tancerz rogram zupełnie noy I niezmierne interesu'ący. Biletv na povt ze koncerty sprzedają knsa Filharmonii codnennie od É'dz 10 i o6i do 2 ej oraz r>d ijo'tz. 4-ei do 7-ci lecz. Udos onalajcle a«d> c?ę, stosuiąc "arnpą głośnlnoa 134 rezultat nadxyciainv Wyrób To. OSRAM". Radiotechnice! na prąd zm enny (miejski) (akumulator I batene anodoe zbędne). yrobu T. po eca olskie Toarzvsto Radjotc hnlczne S, A. Warszaie Wyłączna reprezentacja na Woje. aî-h.jilbiii'azbir.oip. tmutrkioutftfka 4iU Cenniki i kosztorysy graus Bo usłyszymy przez M DZIŚ. W WĘDZIEIQ 13~GO LISTOADA'/ ROuUAM STACJI WARSZAWSKIEJ Transmisja nabożeństa z,(atc,7.j poznańskiej Sygnał czasu i komuna ty: lotniczo-nteteorologicy.ny, A 1-a oraz i;t pri>kr;un.»2.10 H.uO - koncert z rilliąii" 0 " 1 arszaskiej, pośiecony tórezrści, ' Statkuskiego. Wykonacy.: tyriucstra ''""jjifl moniczna pod dyr. Józefa OziiiiirïskiCfc.». k'-"'/ smyczkoy filharmonii arszaskiej,. Zboińska-Kuszkoska Isplc) I Lucyna Ki>,,Ł, r[ ska (cfricplart) Odczyt: «'W Knoanie kroy cielnej" (dział: Rolnicto") ygłosi p. Jozef Lcuadiskl " Odczyt: Najażniejsze iadomości i sk»** nia rolnicze" (dział: Rolnicto") ygłosi v Szczepan Mcdrzecki KorrWM; kat meteorologiczny ^i op«'#2 koncert symfoniczny. Wykonacy: Orki*?' fllliarmoniczna pod dyr. Józefa Ozimiuskil,' Jan Uorako. ki (skrzypce) i Mieczysła *) lccki (śpie) Rozmaitością ygłosi. Ludik I.aiński. 17.4U 1 ;5 Audycja literacka. iosenki ułańskie" ol"-^ ujuimy 3-ch częściach Witolda Unki^y cza Komunikaty AT-a Odczyt,: Dziele zamku króleski' na \\'aelu" (7J ygłosi nrof. Mościcki. }<*i Krajobraz olski 1 z cyklu odcm tó popularnych p t. Wszystko dia kich" ygłosi p. Józef Kołodziejczyk. 'Yj Tłiingycllicr i Rnjkjancs" / odróże na Islandjo" (dział: odróże I ffjo gody") ygłosi p. Ferdynand Goetel rzera. rzypuszczalnie poirii'" 1^ ka muzyczna Koncert ieczornyft Wykonacy: Orkiestra. R. pod dyt. -'^S Ozimińsklego, Julja Micclióna (śpie), '; v % Totenberg (skrzypce) i prof Ludik LJrs 1 (akompanjament) Sygnał czasu I S munikaty: lotniczo-mcteorologiczny, poli^' 1 "* AT-a, sportoy oraz nadprogram Transmisja muzyki tanecznej. ROGRAM STACJI ZAGRANICZNYCH-. UI.km- (17 i/, r\h o mi rł»i?rnm 1 leca Biuletyn meteorologiczna ^ MEUJOLAN Koncert rn kl religijnej % - Koncert. K Kącik dla dzieci Radjokr 0^ Komunikaty Itrst. o pracy" Zaiadom en.e. Nim. i-,-, ni komuniku «, T.»matorom, te z dniem 9-go listopad^ rzyłem przy moim składzie lemp i boruui elefcttycenych ot** Dział Radioy bogato zaopatrzony yroby naji<ks r f fabryk kra oych i zagranicznych. fabrykalampyrobó Idronzo M. BU«AH0vV5iiI totrkoska 37, famittajcle, ze najlepsze są rad'o'am ki tet J Żądajcie zatem szędzie jedyni* lampek

9 'WlIEÖBLlRi tódz l3l stop K U R I E 3 L O W Y lustlumillíx tut ierszy Kroh na realnej drodze.. Jeden z dyrektoró ielkich lon nym: paryski bank. do którego sle zró szych bankó, aby ykazać z Jednej Jydskłch bankó, który zna olskę dor i e cotio, odmóił i jednocześnie bankom strony stan dotychczasoy, z drugiej 1 przyjeżdża do nas od czasu do berlińskim postaił do dyspozycji poażne sumy na 5 J pół proc. kroczyliśmy. racjonalną drogę, na która reszcie J^u, rozmoie ze inną, zrobił bara *o trafne spostrzeżenie. O (ych faktach poinniśmy iedzieć. Optymizm jest ielka zaletą, ale Staiali nieobliczalni ludzie z Wład. Kontroler, którego, jako z mnie przed Wie pan móił mi gdyby 5 ] a cy byli mniej zdolni, ale zato hardej ytrali, óczas nieątpliie ramy realnego ujmoania spray. <ci łącznikiem I jedynym iarogodnym może być szkodliy, gdy przekroczy Grabskim na czele, jest rze<:zy lsto- *! e 'e spra inaczejby się przedstaiałomy słuszność decyzji rządu marszałka ożyczka zagraniczna storzyła Na tern tle należycie ocenić może Informatorem dla finansó zachodnich. i Zdaje się, iż tym joduem zdaniu u- iłsudskiego, który zgodził sic na zaproszenie doradcy finansoego. Dla Wail- dopiero nam możność iscjonabiei o racy ó londyński dyrektor banku najbarr łl^\ Wyrobienie sobie należnego nam prestiżu i ziązanych z tern. korzyści, leży zasadnicze cechy naszego tempestreet, a pośrednio rónież dla City, aryża, Amsterdamu czy też Geney do yłącznie naszych tekach. n>entu narodoego. piero opinja p. Devey'a przed staia i będzie iąrogodne źródło informacyjne, my ytrali +- Jak radzi nam spom Nie bądźmy tylko za mądrzy, bądź U nas przeciętny Inteligent, który %io kadrę naszej biurokracji rzado- Hóre nieątpliie usunie, albo też radykalnie zmieni niejeden fałszyy pośli i tym razem nie chcemy przegrać poniany dyrektor banku londyńskiego. Je J" 0! I samorządoej. oraz ci szyscy, Tz V jakikoliek sposób biorą u- gląd na spray polskie. Speciainie zróciłem uagę ua szanse kredytoe nasiadanego atutu. rządzeniu, są porónaniu tem Dr. LESZEK K1RKIEN. H samemi ka'tegorjami ludzi na za.. umiiicilll li.i!..'! i r lim/- Ilil " dzł e o iele zdolniejsi. Nie znaczy,,' a byśmy ięcej tim/ell, gdyż do te- M trzeba ytrałości i skupienia. Nie Handel polsko-niemiecki. 'teiny rozumieć iele rzeczy, które dzie ^! S'v na zachodzie złaszcza zaś o ile cho ^' <» spray finansoe. Orientujemy się ozvia s ę coraz bardziej. i,v ' rozumujemy dobrze, za dobrze W ciągu ostatniego czasu uidacznia r' *a porónaniu n. p. ze sposobem się coraz yraźniej zc strony niemieckie 'linioania przeciętnego anglika, ale go przemysłu dążenie do ziększenia 10 niezbyt realnie tranzakcji handloych z Łodzią. ozostaje to oczyiście ścisłym ziązku.śieżym tego przykładem jest enku! Uz,n ' który przybiorą niezdroe ob- Niektórzy sądzą, iż problem kreyto\vy polsce został zupełnie roi- (i^any, zapominając, iż uczyniliśmy oj^'ero pierszy krok. W momencie o- j ec»ym, bre panującemu przekona- (, >anki zagraniczne angielskie l fran- pierszym rzędzie firmy niemieckie należycie oceniają stabilizację arunkó J k'o nie rozażają jeszcze możllopracy miejscoego przemysłu i za szel 1 rzeproadzenia iększych operacji kę cenę chcą umożliić im korzystanie bytoych olsce. iększym niż dotychczas stopniu z flc» u ^lansoaniu naszej pożyczki, kredytó toaroych. y-^'kiano natychmiastoego deszczu Łódzkie przedsiębiorsta przemysłoe zasypyane są prost ostatnio naj- f V tl'vtó, skoro rota na zagraniczne c "ki zostały rozarte. Stało się inaróżniejszcini ofertami, prospektami i zapytaniami ze strony niemieckich firm, y *ej ^ n o u u k t niezrozumiały dla nazmysłoości, ab jasny dla ludzi obcujących z perspektyy rozój y- ""Okó ołsce. h. W Londynie dyrektor naczelny Jcd- olbrzymó bankoych, należą skład któ- do jjrupy Big Five' ^chodzą Barclay, Midland. Westmin H 10 -' Lloyd, National and rovincial, na hit ytanie, czy jego instytucja rozip l y odstay operacji kredytoych Di* ką, " c!, y, l J s J e & odpoiedzi. Tem i»'li»i to dyplomatyczne milczenie l)\v r a s o h ' * e a s n ą i odpoiedź. tttaj! 1 dyrektorzy bardzo poażnych Dr»* "te odpoiedzieli na postaione Torunie podobne pytania. J e den z t. z. it.uich bankó ar ^.^skich, posiadający rónież oddział ^ Lodzi starał się ostatnio aryżu o taj a *nlejszy kredyt bankoy. ropono łjlprzytem 7,8 proc. stosunku stosur rocz- 'fid^b* t * n ' u Dolar Łodzi. c z o r ajszym kurs dolara na Ithi ' n i rynku alutoym ynosił bez ty" a «y 8.89 i pół płaceniu i pół nadaniu. Tendencja ybitnie spokoj- ' Obroty małe. tu. Na łódzkiej giełdzie dolarami obraoa- ^ o kursie Obroty alutoe y tlosły kilka tysięcy dolaró r.^ akcji przeproadzono tranzakcje ^Ukrem" po kursie Rifulcie łosy. DlJ^aet zupełnie łysi mogą odzyskać i c ośt ' o sy> użyając balsamu na pot[3 łosó, który zapobiega ypadali'' niszczy łupież, usua sędzenie l)mi^y i pobudza do życia obumarłe ceu3\ łosó, rónież perfumy, mydła, l^fy. ody kolońskie i inne kosmetyki..«jot j zagraniczne po cenach naj- C&ych.. ' nabycia Składzie Aptecznym ^ Hermalina, FiOfrhOWSha 11 ^AQA: najoryginalniejsze podarunki giazdkoe. ze stabilizacją złotego i dopłyem do olski zagranicznych kapitałó. Z całego szeregu faktó można z całkoitą penością nioskoać, iż rabiających artykuły techniczne dla prze myslu tekstylnego, maszyny, spccialne gatunki przędzy i t. d. Niezależnie od tego otiera się obecnie Łodzi cały szereg reprezentacji rozporządzających ła snymi składami poyższych przedsiębiorst. Najcharalcterystyczniejszym jednak o bjaem jest fakt zasadniczej zmiany arunkó ofert, jaki nastąpił ciągu ostat niego czasu. Halsk! ZAWADZKA Nt 1«tak Kier.-art, A Ka-zoroiki Crny od tl L do 5. oczątek o flodz, 9.45 Zc zmiany ięc oferoanych przez niemieckie firmy arunkó ynika dążenie do udzielania Łodzi kredytó, u- dzielenie których dotychczas należało dc rzadkości. Ze zględu zaś na rosnącą konkurencję oferty niemieckie nazajein sie już prześcigają dogodności arunkó, cen, sposobó pokrycia i t. d. Tak nprz. do niedana firmy lipskie l berlińskie dostarczające łódzkiemu przemysłoi specjału, gatunkó przędzy do yrobó czesankoych żądały 50 proc. zaliczenia gotóce przy zamóieniu i pokrycia całej pozostałości przed ysłaniem toaru. Obecnie te same firmy idą już na żądanie łódzkiego przemysłu na ustępsta i proponują kredyt do 2 miesięcy. Z całkoitą jednak penością przypuszczać można. Iż proces ten niedługim czasie doproadzi do zaierania poyższych tranzakcji na arunkach przedojennych, kiedy firmy niemieckie udzielały Łodzi najbardziej dogodnych arunkó kredytoych. Oczyiście, iż płynie to rónież ydatnym stopniu na ogólny stan popray arunkó, jakich przemysł łódzki pracuje. c. OTWARCIE e torek 15-go b. dana bqd'.ie reja 17 obr. K. Toma I Własta m. 13 listop Z o ożyczka remiom m. Brukseli 1905 r. Agencja Wschodnia donosi: Wedle otrzymanych przez nas informacji, Zarząd m. Brukseli, po odbycui ostatniego losoania 2 proc. ożyczki i remj. m. Brukseli z 1905 r. 15 maja 1927 r., strzymał dalsze losoania z 15 lipca, 15 rześnia t 15 listopada r. b. Znajdujące się obiegu sztuki mają być zamieniane na inne z noą numeracją. Losoanie no ozami en i on ych sztuk odbędzie się 16, 17 i 19 grudnia. Zmiany poyższej podjął się dokonać Dom Bankoy Zjednoczonych Bankocó Antoni alikoski i S-ka Warszaie, Mazoiecka Nr. 1. eo^ Łódź, JotrKosKa 123 Tel. JV» 1169 i Tanie źródło zahupu > ARYŻANKI uzyajq state perfum j ody y l koloń/kiej c/i Z okazji r»rccryn p. REGINY KALIŃSKIEJ z bratem moim JERZYM LEJZEROWICZEM składa najszczersze tyczenia Marian Lcjzerolct Łódi. lutopadzit 1927 r. Ul*. O L E C K udziela 6,^Aleifj^fgj 1^* t Lekcji śpieu operoego ^ ę a J Q» \ med. Jan MŚ horoby enętrzne przyjmuje od 4 6. rzeia 43, tel 64 ŁÓOŻ, SlENKlCWICZA 39 "4-4" SRZEDAŻ ^ATER.'AtÓW ELEKTROTECHNICZNYCH OO CENACH

10 Sti. 10 II tf's'l K< Vil ćóćź, 1ò listopada.,/ontosła USTAWI; ulu tycia gospodarcza; opracouje ministersto rulonu rolnych o z. osadach niepodzielnych Głóne jej posta 1 >. lenia są następująco: osada pi z.echodzi ta' ze aa jednego spoldzhxtzica. reszta sp.ildzicdzió otrzymuje spłaty pieniężne za sa schedę iah żriości :e zostają liipoucznic zabezpieczone, ;> ile splatu nie następuje natychmiast, spótspao kobitticosu. którzy nie pozi stają przy łasności Inży przyilej pierokupu, o ile osadę sprzeiic u:-.-:a 20 lat od otarcia spadł.u. na- l przy sprze.laży licytacyjnej Jak Widzimy,! ia ta modyfikuje nasze pra\yb spadkoe ( j/i,!;-.v spadkoych zresztą nie zmienia), 'j ivrzynn SIC bardzo glebokc nasz ustrój kos-! pudru ozy. ędzie ona o Ile projekt mix pra- 1 a uzyska - ysoce miarodajna dla kształtoania, sle ąnm.kó rolnictie a pośrednio I miastach przez skieroanie dc zarobkoaniu miejskiego medzied/iczae.ych łasności spótspadkobiercó..'. " /'..' Cl NV ARTYKUł.OW B'»'I-mu ANY Cri ójść* l zagranica'skatuja ielka bóżnice poziomoi Na rytikach zagranicznych tysiąc sztuk cegieł kòsztujtì od 18 dr i& dolaró U nas okolicach podarszaskich 1000 sztuk kos/tnjc 8d oo złotych, J b. zaborze pruskim 'lotycli ( zaborze tym ielki popyt zgłasza Mynla). NA OTfiŁDZtfi plenij»2nbj arszasklc j o»roiy miesięczne od sliprtia trzymają się przy :yfrze 86 rauj. Ula porónania przytoczymy, t- inalogtczna evira z maja. a iec miesiąca na) iększego mchu na giełdzie ynrsila milj!r.; tym samym c/asie obrót papierami ar- Wśnocml spadł z 2Q 3 NR'IJ. na 14 1 tnilj. A. S. T. g. bilansu za piersze I preliminarza za 2-gie półrocze po odliczeniu sum na rezery, amortyzacje oraz garantoani?) przez rząd koncesjonariuszom 8-procent< ei dyidendy yka ruje deficyt BN2>o zi Zażyć szal ; e ria'ezy, iż ydatkach figuruje pozycja 35" tys. zi. na koszty emisji uoycl. akcjl GIEŁD V, urzudoa cldum CMI. DY WALUJÓWEJ z dnia 12 listopada Ó0TÒWKA: i Ma-y CZIiKJ: Londyn I trzy ósme, Noy Jork 8.9«. ary* 36 Ol5, I 'i.::m 6.41 I ćierć, Szakarja Wiocay 4S.4S. AJTLRY AflSTWOWŁ I LLSTY ZASTAWNI; polaióka pioc. pożyczka dolaroa IG-prCc. iyczka kolejoa I024VO, j 3-proc pożyczka konerayjna M.5o, M. 5-proc. i pożyczka koucrsynia kotfejua t>l 5u, pr.! listy zastane tiku UjuNttdarsta krajoego' 92, 9.,, 8-proc. Ji»ty zastane ziemskie z.lou e S2, 4 i puf-proc listy zastane ziemskie zl proc listj zastane tn. Warszay zi 81 0,.82/0, 8U\?5, 4 i pól proc Haiy zastane tn V. urszay zl. vs p;oc li ii zastace ui Lodzi so ALL!.< Bank: Dyskontoy l, Handloy 1 3, olski L">7, , 157; K]VW,i.t 75, Spiess 1U5. Cr.cr. k LIC, l ze io.iee 3 JU, S.2&. Cukier 5.75, ' 6.su, S.75. Łazy 0.47, W I. Kiel Nobel, 45, irlcy 05.25, Lilpop 4o.5i), Mctfrzcjó lo lo, 9.9a, o). Ortcìn 12.25, ocisk?, ,.?.3U. i.urao.cice LIMU 1'l.io Zaiercie Zynar».to> IN 5. 1«75. Uorko skj 4.Ó0, tl.ib.il.tim JI lai', 162. Spoyuis òh. $01OW.V\U UÀWtìLNY. ' L Noy.lork. II U li.tv.ooia ariierykańnka, Lr-co *I..!J. I-.RUOZI.n I9.>.i- 91.»n ezcii 19.«!» Vi ni.tr::ac 20.0O 10, nut ^5. Itfliec , ( lieti r»u*ict p.i;ulziertiik 19..W cjhcrpoól U li tła We! na aau r> kańska. S'.:..».,..:,... I... t. Styetcii WSI, tuly IO..I.-.0C lti.-w; JTia/cbieA ntaj 10.47, czeriec lo.lipiec to...'/ siei -cii rzesieo NI... W 1.1. l'--l.vad I0.5S. Krudzo:ń ;iio\)ł, U il Baełna euipsjta. Styczeń l'-.», m.ir.-.c. ls.lt>. mai I!->.<6 iv.cksai-.-.iiiz. II. II. Laelrta egipska. Sai:: ' rìde : :.;>czcà ot* 37.05, zanik mai.,.-v ZAINK. 37 bo listopad ot zarhk Aslunoniti iut> ot 2^,65, zanik ;^FI;-F)4. k'a'-uc.ch ot i«m> zamk źdzler I. Z,;ml; i! *i. i;i utizte'n ->! 2$,20. zaink 2*,.io tiaul, i z Nevve-Lo Orleanu I i lìrnj, brak S MILIARDÓW MNKI.h DZVCZK1. Wedfufi spraozdania urzędu statystycznie. {,,\',:. ':...h.dl und Statistik") październik >i mlesiflocm ożyionej działalności emisyjnej C:.aiaUterysl.vcziiem jest, że eaitisjc te g.okfiłyvyanu b.\iy praie yłącznie przez przed ' i..ist-.vj pryatne, co nieątpliie stoi _'.viazku z ostatnimi \p;,.jkaiui przy emisji pożyczki pruskie) Z pożyczek najiększa była e- aii<ja dokonana prze/ Deutsche Dank ysok'i-,c. 25 nitlluuo dolaró OzOln» suma pożyczek zaciaknleiycii cottu bieżącej, roku *y*mi 1.3 niiljardn marek W roku miliarda, * roku 192«\ milja'da marok Doliczając pożyezke Daes'a otrzymatny zadłużenie nininec- Nie na ol.ragłe 5 miliardó dolaró. omiędzy kredytodacami zurkneła zupełnie Amtlja, prym iodą ütnny Zjednoczone; nieznaczna < za amei; ka&ska czoic ob)«ly tiolandja, Szajcąfia i Szecja. C z e m t ł o m a c z y s i ę t r y u m f a l n y p o c h o LET /.ciletum vkci/.\ \\an\rn daniej iyikó przez najdroższe samochody. Tylko CIIEVK'OLET przy T/vumf sój zad'/iqcza CHEVRO przystępnej cenie posiada je całej pełni. otężna organizacja General Motors ' połączeniu «ogromną produkcją CHEVROLET garantuje, iż żaden innv samochód przvbli/onej klasy nie jest stanie ykazać takich jak CHEVROLET, a.mianoicie' 1) iękny ygląd 2) Miezaoduość 3 Siłę i szybkość 4) rzyjemną jazdę 5j Łate proadzenie 6' ierszo.rzędny materjał 7ti recyzvjne ykonanie 8- Ek<)noniiczuą pracę 9/ Wygodę zalet 10) F^isemną garancję poażnej pierszorzędnej fa.br) ki. tifò V e C h e v r o l e t saloe ìmmm z m m i m m m \ FABRYKAT GENERAL MOTORS. it j^ Własna służba ini..republiki* NOWA O/ V CZKA NI1.MU.CKA Berlin. 12 lisu»p.ida 19*' Roki anla pomtedzy Norddeuts. I.er u irupa bankó pod przeudmetem tmar:""- Irusl Comp. Ne-Vork i fśuhn. Loeb et Co. * stal) siinalizoane Suma > nosi 2o iiiiu"**^ dolaró, kurs eml-yjny - 94, amortyzacyjni "Z'- 1U0, opn.^entoanie 6 od Ulu, pi.kiio.sc J"', I latach. Charakterystyc/ncio jest, iż mill^.^jw sorcjnlna od. taplla od seuo pierotnego uia dostaiczeiiia garancji- postaci zasw^ pretetisj, Kordeiits.iier Lloyd do Stanó i'-, noczouych z racji kouiiskal ojennycli. 55.OU0 WŁÓKNIARZV STRb.IKU.IC* l.eilin. 12 lis: p. da ^ 1 W okresu Barmeo zastrejkoalo trniarzy tlbrady komisu pojjonaczej 0 *. itajy bezskme< zne TRAKT Al Z OLAKA A NIKMIECKA OLITYKA HAN01OWA. Berlin. 12 listopada 2^V! 9 I Ocort;e Bernhard na/ya obszeimym.ffj odzie ouloszonym Mattazin der Wirlscll*J przelekanie rókouń handloych z V ; s. T. LL\4<' JVII * - - ciężka krzyda dla ßospedarsta niemie^161^ " isł len sam duch protekcjonistyczny, który " dziej ine- Jest przelekaniu idoczny pertraktacji, niemieckiej polityce cor;vz l'. dloej. Metoda, poleająca na dążeniu d 0,.^ yższyeti ceł konencyjnych sproadza N''- * cy na bezdroża, ponieaż przeażnie sie na ysokich etach ojennych Włais*^! ; metodą, edłui! Bernharda, byłoby o r ( y!j), do taryly podójnej (dukolumnoej " ^ l'arvfa niaksvmalna inna zaierać cła boj^? taryfa minimalna poir.na zaierać staki.» re byłyby y IOŚRIKLI,oane z Interesó c^u kształtu gospihlarsta nlemieckieiio? t a minimalne poinny być na tyle ntskle. n a ^ t>lko bi-z.pieczeó^to danej c.ałezl przemy' 1 ' 11 to pozala, a zarazem na tyle ysokie, na 1 lejizeze całość gospodarsta może. ciężar znieść WAczas upro'.cllyby sie kle rokoania handloe Niemiec i «ń- paúsiv Sl^3 j obceml boiem óczas nie trzeba byw alczyć o staki dla poszeuólnych tos'^ Ie.rz Niemcy ofiarując sym kontrahentom s\ ki minimalne, musiałyby jcdyiiic tój V*"'L rokoanladi skieroać na uzyskaule I- 0 * r»<msatir ze vtr<iny przeclner TKAKTACH HkANKO-NIl AtiLCKl W IH-Ajp". aryż, l2 listopada Ki «mis Ja ceína izt» doputoanych tuk**^ koala ministroi Bókaiiovkieiou, te * fjjr. złym tygodniu zamierza podjąć debate «a*' ^ lateun ajeaut-cko-lrancuskim I obec tetfo f g Ko o exp.xsc tej <.puie. Kotulsja ttzn*-^. ralyłikacja traktatu ixnostaje najsculej 51^ I ziązku z dokonyaną obecnie ret-z-ja li aneu-klej. Minister üokanoskl. iak tif^ nie ma obexiiie ielkiej died «k> dopus***' do dyvkusji tej s.piam FIO»U<ATUW l«u.r>nanonajje DE ÄT>'Z, 12 ii.-.ti>p.jda I 0 iixt iosną tego ruku obictialy p..iloskl» & koamacu pmmedzy przomyslajni jedat""^ krajii europejskich. rzedmlcteui tych '"^ ań było storzenie stałego porozuiniouta. *~! reso zadjii.c-iu bjlaby ocltiona soolnycù "% [I reso». Jak sic obeuik doladujezuy. roko**^, te zostały zn< ume t z końcem teuo n ^, ^ albo i początkiem grudnia ma się odbyć * ^ (olanie zebranie organizacyjne luslj tucju * ^ bcdzie nosić naz;..fedeiation j«erualld nj \U- ole" Do federacji należeć będą zaróm' 'rl eie jedabiu, lak tei hajidej surocem I (alami federarla pomysjaua Jesi oara*" ^ luźne zrzeszenie, którego celom ma być" ** 1 ; cza obrona Interesó zakresie cci Dotąd f*,^. siły akces. Niuucy. Szajcar ja, rancja. JLj, ciiy. Anj.'lja. CsoUiosloacia I lliizpaujaudzjaju nimifc-!,.. ZWlLÄlLMü CLNNJKOW AlINtMALNY*-* KZ 1>ZALN. Londyn. 12 listopada > ^ Zlazea przędzainiko baclniaiiyci) V, n nr casliire uchalił uthyltć szystkie soje k minimalne na przędzę oodem je^' ^/jl a tiiotć IM'hovuua tych cennikó * '* fa.( 1 *f <4)ev konkurencji outsideró. Wskutek ^ ^ lv ziązku tndlu przędza zapanoał,o* uy chaos. Kupcy chcą przeczekać rez- 1 ' ^ uch^jy i strzymują się od tranzakcjią imausoo firmy, które chodzą łaśnie r prr.c<lzalń sądzą, li uda się «n pizeirzy nl^((1 ij kres gałtonej konkurencji, podczas «di' jjf słalisze (z których rekrutują się obecni rzy) z penością zmuszone będą do '^Lp'^ Jeden z najiększych kupcó b&«c'"^t-! yraził się, że zupełnie zniesienie ok ril ^j/f kmkurencil jest ostatnim atakiem febry * jtf mysie lancashlrsklm i stępem do zsy ihl> ;),,0lJ zoanhi tego przemysłu rx WveS»niuto ^ słabych Htm, które la'oile zarazem ** B r j^ H6re się najoslrze) sprzeciiała spói' 11 *' " ZAMARZLt KRLDYTY. ^ Ą Dla pieniężnego rynku angielskiego **,j&$t sooe charakterystyczne ostatnie svra"w'* 0> miesięczne Barclays flank s Wynika i n '^, #, chili obecnej banki angielskie s*"" srt«j tyach ykazują około :riilj;irda ' l^ u n, n e ' I linkó pożyczonych pieniędzy (dokłada Reprezentaqa I milionó funtó). Z tej sumy uajj'^oij Auto Dom,Mobìle" ; proc, ia-kieś 23 milionó funtó y^loć* ; zagranicznym klijentom Resztę', t. i..zxc^l 9 Spółka z ((»ran czi n odpoiedzialnością 'pożyczono anglikom. Spraozdanie tj Bank określa ten kredyt, jako,,zaniarzł> '^jr Łódź. lotrłłoska 175. Tel. l's-06 czasu strejku ęirloego banki an-.;i<;! s ' i l ^y" s/.one szone były udzielać kredyty przemysł"* prz,.. ^C. skiernu na najnłezbijdnlejsze środki "j!^!^ n konserację techniczną, suroice, Qkti przemysł an-zielski drtad nic jest cyfii*'" Łódź, iotrkrj%vslia Wr ISO Tel j pokryć przynajmniej części tego długo. -"^ inf zdanie stierdza. Iż ó mlljard funtó j^iy*! ksymalną cyfra aneriel-kiego kredytu k' AnCj j nego; i że dalsze \ korzystanie Bank«! sklego nie iest moż.lle. Wobec tego 11 Inom jest dla zabezpieczenia jakiej igciil'' t? no$cl gospodarsta a-ng!elsklej;c przy^ ^JHBBER3»ra3.silBErra^ 'kr-^l^tó amerykańskich

11 .ILUSTROWANA RE U HUKA". StT. II Dzieica amerykańs która pozazdrościła lauró Lindfoerghoi została szczęśliie ydobyta z oceanu, l^ie płakała, jak Lindberg", gdy opu-jsanym -dziękiem, rónym praie dzię przed aryżem sój poietrzny; koi Liliany Gish. Lecz opis nie odda r*t«k. Gdy ją ydobyto z ody, sięgnę- rzeczyistości. rzyjrzyjcie się, proszę, J*J^edeszystlriem do puszki z pud-!oryginałoi, którymkoliek z amery- "7* i nmiaką, którą miała kieszonce kaliskich dramató filmoych. meprzernnkalinych spodni. Ame- Usłyszaszy pytanie, podnosi zrok ^TAńsItic gazety podały natychmiast do ku lampie i przybiera saolną minę. **d<*ności publicznej, że panna Elder, Nie splua, nic klnie, nie jest ojoni uj^czyistosci mężatka, żona godnego czo usposobioną zględem zębó gościa, ie że znajduje się Europie i nor ij^go losu, technika dentystycznego i «co; tae uchylajmy rąbka pilnie strze muje odpoiednio se zachoanie. Odpoiada zachycającym głosikiem, na j*l tajemnicy rodzinnej i zostańmy przydomku panna" yjęła z pus-z- zyanym zykle po tamtej stronic Allan dłaton de Rouge" i przeciągnęła nim tyku hiskygłos". ro deliketnych argach. ^. Obecnj yankesi zaczęli natychmiast jadac się o ysokość sumy, jaką ame jsuiskie fabiyki kosmetykó aaofiaru- J^aruni Elder ta prao użyania tyję.? Wytórcó oego Baton de Rou- Entuzjazm, z jakim się dniu rażeń J^Żanie przyjęli Iotniczką, przeyż- ^ naet przyjęcie, zgotoane Lindfjyiusiałicm dobre pół godziny szukać jjr ft by móc ziąć udział przyjęciu Elder przez aeroklub, opoiada ko jt^ndent Benedykt szofer, którego ^ niec udało mi się zatrzymać, rzekł: k' "Może pan uażać się za szczęślie " udało mu się dostać poóz tak A 'kim dniu jakim jest dzień przybycia,uj! e rican Girl. Cały aryż znajduje się ^ Le Bourget". "Biedne dzieczątko móili otaczamy tatniczkę rycersko ugrzeoznieni staxj, byalcy aeroklubu ocean poołiłoyf^szystkie jej suknie". Szczęście, że ^ a nie zabrała jej półmetroej lalki, strój był ierną do najdrobniejszczegółó kopją ubrania jej łaś 1^ e 'ki tulącej ją po macierzyńsku ^h ramionach. hi ^ ^tnzjastyozniie przyjmoanego i^cl a nic można było się cisnąć. Luty.! 5 boczyli się naet na schodach. ry l'^i nc auta zapełniły szczelnie lace de ły ^ Aparaty fotograficzne pracoa- Sorącakoo. ty 1 Na «tępnego dnia złożyłem jej izytę tój telu Lotti. I tu musiałem pięściami i^.^ać sobie drogę śród tłumu anglo- ^ch dziennikarzy. r^^yjęła mnie, siedząc. ielkim plu "0it V^? fotelu z podniesionemi do góry tt ^' r z y^ > r a n a skromną niebieską J5"kę. Cała jej postać tchnęła nieopi- Strejk robotnikó ^talurgicznych Niemczech. Berlin, 12 listopada. y (olska Agencja Telegraficzna), iąj ^iązki zaodoe robotnikó nie- Of^^icznych zagłębia Saary odrzuciły rq,,^czenie komisji rozjemczej dla przeje s ' 11 żelaznego saarskiego, obec ezeiij czckiać należy ogłoszenia strej- N Berlin, 12 listopada.. (olska Agencja Tbleferafięźtia). ti^ "voraerts" donosi, że głosoanj td strejkicm giserniach przeszło &; y czarte robotnikó t, oicdziało X ^ strejkicm. Rozmoa nasza po nicodłącznem po zdroieniu i ypoiedzeniu yrazó podziu i uznania miała następujący przebieg. Lotnicto jest z penością namiętnością ani, miss Elder? Kiedy ani rozpoczęła sój zaód i co anią do niego pobudziło? rzed doma laty padło mi na myśl zostać Iotniczką, Czy jest ani zdania, że kobieta może być zaodoym pilotem. Rozumie się. Czy ani podejmie porotny lot do sej ojczyzny? I do'nl kno. (nieiem). Najlepszym, najtańszym i e8'etyc nym chroniącym od zimna, przeieu I ilgoci jodkiem iest ata to oroa do ok en roltó oraz sifti Do nabycia W sld;>d.'cli aptecznych, Firma SALUS" ul Ccgiclniana 68. telefon i inrip, suknie trikolinoc i L p. p;-zy misje do reperacji. 11!. 6-go Sierpnia 7 6. III piętro. I Tanio, bo pryitlncm mieszkaniu Co ani zamierza na przyszłość? I do'nt kno. odobnie brzmiały odpoiedzi na szystkie moje pytania, tyczące się lotnicta. Odpoiedziom toarzyszyła oży ioną mimika. W rzadkich chilach y gładzała się tarz girl" i tedy spostrzegłem ze zdumieniem pod różoą szminką nieruchomości doskonale u- tonnoanej dolnej szczęki oannki niezykłej enc-rgji i niezlamanej oli ytanie, czy suknia, którą aoji, pocho dzi z aryża, niezykle ożyiło rozmoę i nadało jej zupełnie : nny kierunek. Miss Elder okazała ielkie zainteresoa nie kestji strojó i kosmetyki, móiąc, że niedługo zabai <v aryżu, gdyż obaia się, że cały majątek utonie ma gazynach z konfekcja» środkami upiększającemu Czułem jednak że pod przepi seą maską girl" kryje się z penośc.ą osobistość nieprzeciętna, lecz aby A- metyce zrobić karierę, stać się stanym musi się pomimo szytko zachoać pozory girl". Wychodząc, chciałem dnć franka, o- tierającemu mi drzi, jak mi się zdaało, służącemu, lecz spostrzegłem się, że był to Haldeman, pilot kieronik American Girl. zle delegatem niemieckim do rokoań z olską. Marszałek Franchet D'Esperay przybya do olski. aryż, 12 listopada. (olska Agencja Telegraficzna). Ambasador Chłaposki ydal śniadanie na cześć marszałka Franchet D'Esperay, który udaje się do olski celem ręczenia marszałkoi iłsudskiemu medalu ojskoego, najyższego odznaczenia, jakie e Francji może zdobyc doódca ojskoy. Faszyści czescy chcieli' uproadzić prezydenta Massaryka? raga, 12 listopada, Narodni olityka" przynosi dziś sc: sacyjne doniesienie, że faszyści czescv nosili się z zamiarem uięzienia prezydenta Massaryka jego zamku Sokol czanach i uproadzenia go. Jednak żc z oficjalnego źródła donoszą nam, iż doniesienie dziennika praskiego jest pozbaione szelkich podsta. Dzienniki pro'ncj-aalue, które petórzyły tę v,ia domeść, uległy konfiskacie. ^ ciekaość paryżan była tym razem ^r^.ediiioną. Chociaż nie udało się do ^ kobiecie dotrzeć bez szanku Berlin, 12 listopada. sche Zcittmg" nic może być braną pod ( 1 *^aryżia uradoała ich jednak ido- (Agencja Telegraficzna,,lixprcss") uagę.»1 ^ innego cudu: pokazała im, jak yt> a narodoe bożyszcze Stanó Zjed- Berlinie proadzona jest podziemna (Agencja Telcgraliczna Espress") Noe reelacje socjalisty Voss'schc Zcittmg" donosi, żc Berlin, 12 listopada. J^^ych american girl dzieica alka o kieronicto delegacji dla Organ agrarjuszy niemieckich Deutsche Tageszeitung" domaga się, aby na ^kańska. spraie tajnych zbrojeń armji rokoań handloych z olską. Niemiecko-narodoi sprzeciiali się początko czele delegacji niemieckiej do rokoań L jaiła się śród strojnego jedabrokaty i drogie kamienic tłumu, o nominacji członka ministersta go handloych z olską stanął przedstai Berlin, 11 listopada. niemieckiej. ^."Mającego elegancki aeroklub, spodarsta krajoego obec, czego u- ciel rolnicta. Tylko taka osobistość (olska Agencja Telegraficzna). ^ istyiri kostiumie lotniczki: sknzyi^jych nieprzemakalnych butach i gru dydata ministersta skarbu. Ta kon rolnicta niemieckiego, przyczem dzień yjątki z moy ygłoszonej oitcgdaj stąpiono im, ysuając nominację kan może zagarantoać obronę interesó ra coy Der Tag" ogłasza dz.ś l&t ończochach o szystkich kolorach cepcja nie ystarczyła jednak ministerstu aproizacji, ponieaż, zdaniem a- ej stanąć poinien delegat minister socjalistycznego do Reichstagu b. re nik uaża, iż na czele delegacji handlo na zgromadztnui publicznem przez posła U^y i krótkich spodenkach, z pod kurtjjj^ czerone kraty yglądała biała grarjuszy, ysuana jest kandydatura sta zdroia, która to osobistość spotka się z pełnem uznaniem i poparciem la. W przemóieniu sem. ygłoszodaktora..vorarts'u" Henryku Strobe- H ** koszula, a cały ten spaniały byłego sekretarza stanu Hagendorfa. Jednakże kandydatura ta, edług Vossi- kół rolniczych. nem z ckazji rocznicy ybuchu reoju- ^jl okryała różnokoloroa chusta, ja nie postydziłaby się króloa balu mmammmmmśm. cji niem eckiej p. Strobel miał oskarżai ^yaćzy. ptmcó o ustaiczne łamanie postanoień traktatu ersalskiego przez ciągłe nabyają garantoane najtańsze pa y^trój ten, pełen smaku, będzie Kapela najśieższą modą na tegorocznych.'.iększanc zbrojeń. Należy raz resz B^H m tęv$ fflsl B %Jf B^H i tclony na srafir i ARLEMONY b na Broaday. TYLKO W ŁODZI, UL NAWROT Ns 19. cie otarć e yznać zaznaczvl móca że obay Francji przed tajnem; Warunlii sprzedaży: gotó/wa I O to ntnl^csne spfa^y, AARATY i ł'łyty KRAJOWE i ZAGRANICZNE. STOLIKI, A'.BUMY SZAFIRY, IGŁY biojeniaini Niemiec mają soje uzasadmenie. Niemcy dotychczas rozbroiły się I CZĘŚCI NA SKADZ1E,, WARSZTAT REr'ARACYJNY NA MIEJSCU Firma ATEFOfl". Łódź. ul. Narot 19. tylko bardzo małym stopniu, a teraz Korzysta cie z OKOZII ałeby mleć raí'e i esołe śięta Mieszkanie pryatne przy składzie Baczność, Łodzianki. Kióre z Was chcą naurzvć się gran tonle fachu..< < 'i się ud (Izą do zna nei nauczyć elki kroju t szyca, która nauczamc tuż od lat 4 da e' jja rancje szj>b,łtlpg«opanoania fachu NbUcru gruntoi; e kroju, s/yda modeloania, pasoania i b el znlarsta nainoi.ym systemtni szkól paryskich l itd«ńskł>h ciągu <-dne«o miesiąca. Cały kurs kosztu!*- tylk 4> zł N *ZAMI»Znym usie,pjio 5 rroc Zapisy od 11 3 I od 6 7. F. C«YNBLAT, Żeromski en M 9 M. 33, praa oficyna, le tjście. erszorzędny kraiec damski M. Rozencajg Wschodn<a 40 Zaiadamiam Sz. Kii entclę, zc otrrymatem najnosz modele parysmc na sezon zmoy, jakoteż p'zyjmuię palta i kosijumy Za usrycłc palta 25 zl. a kostjumu 35 zt Wykonanie solidne przy ul Kdnlga, ró^; Rzgoskiej (dojazd tram. JMa 4 i 11) są jeszcze onieszuania do od dania. Bliższych szczegółó udziela sekretariat codziennie od 9 ej do 5 (3 ei po poł.). T-o LOKATOR" rotrxoska 107, tel arro b n * rxn janrtt j j? ji xjt mtn * n»m* itjcujlu ^ O D SnUQOWilE - najleps c galuuki najtaniej ADOLF Eiati i rotritowska 149. Aresztoanie pacyfisty niemieckiego. aryż, 12 listopada. (Agencja Telegraficzna..Express") Liga obrony pra człoieka i obyatela ogłosiła protest przeciko aresztoaniu niemieckiego pacyfisty Roettehera, ośiadczając, iż aresztoany poodoał się miłością ojczyzny, która chciał pogodzić zc spraą poszechnego pokoju. Liga yraża nadzieję, iż rząd niemiecki, idąc za duchem Locarna, zrozumie, iż aresztoanie Roettchera było czynem, który z zasadami Locarna nic da się pogodzić. bre szelikiim postanoieniom rozbrojenioym, rozpoczęły znou zbrojenia, czego doodegi jest budoa floty poietrznej, gdyż samoloty, przeznaczy ne dla celó komunikacyjnych, są tak skonstruoane, że mogą być każdej chili zastosoane do działań ojcsinych. Dziennik, omaiając to ośiadczę nic p. Stróbela, podkreśla, że jest-ono doodem popełniania przez radykalny,-!' pacyfistó zdrady stanu. GIEŁDY ZAGRANICZNE. (olska Agencja Te!egraficzn;i) Londyn Zamknięcie. Noy Jork ćierć, Holandja /16, Francja , Wiechy 89.70, Niemcy 20.43, Szajcarja trzy ósme, raga Wiedeń 34.53, Warszaa Gdańsk, Zamkniecie. 100 złotych czek na Londyn i pól, telegraficzne ypłaty na Warsznę Zurych NOTOWANIA ZŁOTEGO OLSKIEGO dniu 12 listopada Londyn Zurych 5820, Berlin 4G ypłaty na Warszaę , Odańsk ypłaty NA Warszaę MIESIĄC KSIĄŻKI. Zarząd biblioteki robotniczej im. A. Napiórkoskiego przy ul. Sualskiej nr. 1 urządza.miesiąc propagandy książki" dniach cxl 15.istopada do 15 grudnia b. r. W czasie tym y. głosi ob. Śiclliczko sali Leonhardta przy ul l.conhardta NR. 1 da rdczyty: dnia 13. U. <i godz. 15..O książce" oraz o godz. 15 C Andrzeju Strugu". Oprócz tego zarząd biblioteki rob. postanoi) tym czasie ypożyczać bezpłatnie książki ciągu miesiąca oraz nie pobierać pisoege od szystkich noych czytelnikó.

12 Sta. IX ILUSTKOWANA REUBLIKA - Dgólnie znane nasze dobre gatunki I Unie ceny: i,: alta damskie: Aag. karo na jedabiu Rypsoe palta t fatreaa iavaoe palie 175, 165, Modele dotyra ykon* Suknie damskie: Suknie aopellay Salua e rypeoe , Jedab** a»kał«ms , ończochy: Date* Isa*.atent* i 75 de 2.80 MeeM«skarpetki Den akie peatea. I flar. USO , M. lar. 6.» alta Męskie ke> Spodnie i Blellzna M ę s k a Ke*M>«B2k*<i Kraatty Wełniana Me męskie: t» m 14V te* kak. 2tV- 176 garnitury: MS.- 8Ck- 1*V- 18* 38,- JX- d a m s k a i M k 17J». i, eie» 1X50» m» aun bielizna 4 1X90 do 7«,- N 1 ««). I6V». 4J0. 22^0 Toary galanteryjne Rękaiczki Fartacky geapael dla a> aeas arasole avt««te Juliusz IM» 4.1«*.'<> M V* 4.75 M %35»5«, Rozo s z d o m n i e II Śiatoej stay psycho - gralołog Szyller - Szkolnik. redaktor pisma.śit", opoie Ol kim jesteś, kim tyć możesz? Nadcślłj charakter pi nm sój, kib zainteresoanej oso- _>y, znkomtinikuj knie, rok, miesiąc trudzenia, kaaler, żonaty, doiec ić osób najbliższej rodziny. Otrzynasz szczegółoa analizę charakteru,.kreślenie zaiet, ad, zdolności, prze znaczenie, jak rónież horoskop słynnego medium ll-lle Evlgny. Wszystkim czytelnikom..ilustroanej Republiki" analizę ysyła sic po otrzymaniu tylko 2 złotych (zamiast zł. 5). Na przesyłkę załączyć znaczki pocztoe. Osobiście przyjmuję rotokóły, odezy, podziękoania najybitniejszych osób stolicy. Warszaa, sycho-orafoiog Szyller-Szkolntk. Redakcja Śit", Nooiejska 22 bl i, róg Marszałkoskiej.. S. Niniejsze eglcszecae ydać 1 załączyć do Usta. X)CX?OCiOOOCXXXXXXXXXX)OCXXXXXXXXXXXXXXXX cl W] o rzedśiąteczny WIELKI WYBÓR firanek, dyanó chodnikó, portjer, kap pluszoych, tiuloych i etaminoych, oraz obić mebloych, linoleom, cerat i rolet i. Rotenberg.Lódź Noomiejska 1 (róg U Wolności). Ceny fabryczne Telefon erszorządny Zakład Kuśnierski i. SZAblT, ita sta 33 przyjmuje szelkie roboty chodzące zakres kuśniersta, z łasnych i poierzonych materiałó. loiooo 4>eo6)di»oocan obeznany branży chustek natych Hast poszukiany. Wiadomość: ulica Narutoicza Jfc 9 m. 4. Oosprzedania dreniany na 8 miea/kua. 2 pokoje olne, plac z o- (irodera oocoym 40x60 Cena zł Wiadomość na mieląca. Matoiećka *> 63. I Widze i UWAGA! Ninit-lizym zaiadamiam >z. Hp, Ki jestó te aktad no) lottai imi hiiit T AL NapiArko akie ({o 2 ni ii. Rzgoską 1 > ( *» nopati eony /l*l*» y o Or śniegocó, kaloezy. kapeluszy, czapek, parasoli i roane) gaanterji a laka* y pozy zara cyt ndry po cenach niakteb. G. Cajghaft Rzgoska 1. Ha ypłat; Oaidaruba daaaaka, mętną i dziecinna O cenach ><6 Koych oiotae na 0y4 daa<j egaeatniąecj areale l Zffliertzac Głóna 41 roeza >* przekona* UW A 1À,» 'beta ataki ykeaatię pnakt ra co ola na aaiejeca Kupuje) I sprzed* jt lóźne alyaac saabie, dyany, maszyny do szycia Inna, gardę obę I rózie sprzęty d<>moe i place, najyższe ceny II lalcan. ul Naiiiuitcza (Dualna) 19, oreszk pry. Sienkieicza 2* VI. zkuchoią poazuku ę ceni rum miasta Oterty pod S. B. * okoju z łazienką i telefo nem dobrze umebloanego poszumie aktor teatru miej skiego Oterty sub Aktor" do admin. Republiki W eągu jednego nnesiqca nauczam urumome ktoju i szycia. Nauczam także blelizniaista ALEJA I-go MAJA 41. m. 17 lis.ioiociłn do Lodzi znoiła lekcji tezykó ornych: (angielski, lnineuski i niemiecki) S enkieicza 37 m. 12 od 2 4 i od 7 KI.. Koncesjonoane K U R S Y K I E R O W C Ó W S A M O C H O D O W Y C H W O Y N A ŁiłfJt iotrhonisha 111. UL u-ll Zaodoe i amatorskie dla anó i ali. Opłata niska, Dogodne arunki. Kanc«l*rla czynna od UWAGA: Ładoania okumulatoró p&cialnoić HaKryeia LATERY, KRYSZTAŁY ORCELANA i t. p, 'ci W. SIBGÎliBSEG iotrkoska 46 Na sezon zimoy Konstantynopoliką C h a ł ę znana se se dobroci I jakości rzedo ennej oraz RACHAT- LOKUM I mne słodycze OT B U Z A " poieca Z. Auolelelcz 8 riarutoicza 8 X»^XXe<KXKXe<Ke<«X»KKe U T R A azelklego rodzalu motna nabyć najtaniej i na b dogodnych ar.nknch tylko dlut{nletnlei firmie L. B. F E F 6 R A 42 WSCHODNIA 42 HM MUNII na mieiui MM e szeuą VIÏW. N*9W***99*V99 99*91H*W»9*9999*9(I»*L Akumulatory do radjo. rostoniki do ładoania akumulatoró i baterje anodoe stale składzie materiałó elektrotechnicznych R Korna. Ł ó d ź 29 Cegielniana 29 Teiefon 16 II. i^a»a>* )ełc»oa»o»ace>ooee»4>o>eoa8aaci8a> celem poiększenia dobrze Inlercsu Łaskae oferty pod proadzonego a n y G.500«składać do admin NAJNOWSZYCH TAŃCÓW ak Hebe, Oeł)', aus-slen. Black-botiort, Cherleston. Tantjo, Blues udziela Henryk Hesrykoski pryatnym ml s kaniu pry uhev Gdańska 9, asystenci' yb tnego m strzu p. fj'." na rvatha Lekcje odbyają se ró*n>* «zkole przv vlleti Ws hoonlel S7. tin?rm«tcibts7slf^^ Zarząd Toarzysta CEtyiosso rrzemysłoego HM WoJdysłssKeoo Lodzi zaprasza nlniejszem p. p. akcjonarjuszó na 13 Zyczajne u t ólne Zebranie, odbyć się mające dnia 6 grudnia r. b.. o godz. S-cj po pol, pierszym terminie, a razie nie dojścia do skutku, dniu 2u grudnia r. b. o godz. 5-cj po pol. drugim terminie, lokalu Toarzysta przy ulicy iotrkoskiej NT orządek dzienny: 1. Wybór przeodniczącego Zebrania. 2. Spraozdanie Zarządu Komisji Reizyjnej za okres od 1 kietnia 1924 do 3' marca 1927 roku. 3. Zatierdzenie spraozdania 1 bilansu z* poyższy okres. 4. Zatierdzenie piano operacyjnego za rok 1927/ Wybór członkó Zarządu. 6. Wybór członkó Komisji Reizyjnej. 7. Wnioski Zarządu i akcjonarjuszó. Akcjonariusze pragnący przyjąć udział o- gólnym Zebraniu, inni zgłosić soje akcje biurze Zarządu 7 dni przed terminem zebrania. UWAGA: Zebranie drugim terminie będzie praomocne bez zględu na ilość obecnych akcjonarjuszó. KSIĄŻKI, O KTÓRYCH SIĘ MÓWI. (NAJWYBITNIEJSZE NOWOŚCI StZONU) AL Arcybaszet Robotnik Sze yre A. Aorczenko: odręcznik rodzenia dzieci. Uenolt: Trędoaty król L. Belmout: ani Uubarry. Bourget: Tancerz z prolesjl M. Goreli): Troski szatana U. K. Chesterton: Kula krzyt M. Dekobra: liamydal Filozof m tidy będziesz kurtyzana m Aksamitne płomienie Ucieczka lorda Seymura Z. Dębicki: Rozmoy o literaturzo tl. DuveriH>ls: Ltinuch L Erenburg: Lato 6 Opoieści o lekkich skonach CL arrere: Ostatni Bóg. N. Krasno : Amazonka Azfl Lenin: aństo, a reolucja J. London: Meksykanin Jerry z ysp B. Larenle: 41" (cztcrd/.łesty pierszy) M. Maetetilnck: Skarb ubogich M Zycie Tertnltó K. Moclalr: Miłość zmysłoa. Morand: Saoltu: Lu ropa.vi A. Nex6: Nad morzem li. ilnlak: Ian Moska, Romano: iersza mlłosć M. Seiliillna: Mierza.1. Słoskln: Miłość zierzęca Z. Wasileski: Wspomnienia o Kasproiczu J. Wassormon: Dzłocle Europy Człoiek zlu.i.tu tt. Q. Wells: Syrena SU Zeig: 24 godziny Z tycia kobiety Jeremiasz. oomat dramatyczny TL Zoszczenko: Jego króleska mość mężczyzna y p o ż y c z a : CZYTELNIA NOWOŚCI Narutoicza 14. URNA o R% B A K I Ral&DiriSH i Baioijy iilo najtaniej poleca Urania" l.h.lenna ZÌI.lo >a 18 MNaMHMM i-> udziê'a intynojn nm /yc elka. '* na M*ndeliorto *; Komnlety m n, e ' #, Coroby skórne ięcej z»aan» ow I aeneijoine nyth. j Monlaaki 0. Łaskae zuło**'"^ I'TIY miu e ud 11 2 od 2 5 K ud *; i i od 7 8 panie Konstantyn. V*" od S I m. 21 DR MEO. ul! hi. Rarotoitzs 2) Dzielna telefon Chorooy neiek, pę cherza i dróg mo ezoy 1 "- czylmuje od 1-2 I 4 8 rozne M*W \ dyant 1 ycji miszyny do * ^ oraz samoart' GF place nait* c f, c o'' ny Ch. U<nl«' 4< ( tel a nbrama B"!, " place najyfi»* e jj ïi ALTA zlmruie męskie l damskie obuie śniegoce, setry na raty la ładalaea >W' n'o po'eca,,k'e-] nitmieckint I\' dyf' Narot 16 Kleń posznki*'^ I p'ejtro Be-nard V^L skl S-cy, fłouk"" ( ^tuïidjwaf aka 14. ^

13 odbiorniki typu Rathe-" E D W A R D tai otan IU!» LED OL ^^*sbs nt«/í>rta Inknlii Tn TCS7 m Andripia 1 nrl and* 1 1 r Hr W _ ILUSTROWANA REUBLIKA* 18 adjo iluż. Kazimierz Rathe) telefon odznaczają się nadzyczajną selektynością, czystością tonu, zasiąg fal bez ymiany ceek od m. ILICHDWSKIEGO otarta lokalu To. TOZ", Andrzeja 1 od godz. 11 r. do 9 iecz. Wejście Zł, 1. dla młodzieży 50 groszy. WYSTAW/A OSTAJE RZEDŁUŻONA JESZCZE NA KH-KA DNI. a ma om en BJB B Ri I 1 VM1 fu í j R O M B E R G Ml M i m u 31. ozíibfi. St. Rynek 95!S i tel tel oleca na bieżący sezon FUTRA bogatym yborze po cenach przystępnych. po cenach przystępnych NOWOŚĆ. NOWOŚĆ. Zaiadomienie. Niniejszym mamy zaszczyt zaiadomić Sz. ubl., że Kolcgjum raconikó Fotograficznych otorzyło specjalna praconię poiększeń fotograficznych (portretó). Kto posiada fotografję choćby najmarniejsza. ykonujemy oryginalny portret podójnie retuszoany, ielkości 35x45 cm. po cenach konkurencymych tylko 8 zł. Aby przekonać Sz. ubl. o solidnym ykonaniu naszej pracy, ykonugemy portret próbny tej samei ielkości za 3 zł. Na zamóienie ykonujemy także zdjęcia poza praconi, oraz szelkie roboty zakres fotografp chodzące, rónież zdjęcia i poiększenia architektury. raconia czynna codziennie od godz. 9 rano do 7 iecz. Artystyczna raconia ortretó Łódź, Konstantynoska 33, front II p. Kolegium raconikó Fotograficznych. 2E c i n l e m 15-so ll&t^pada otieram pierszorzędną praconię sukien, okryć ieczoroych oraz kostjumó karnaałoych. \ raconia została zaopatrzona na sezon zimoy oryginalne modele paryskie i takoe stale otrzymyać będzie z pierszorzędnych domó paryskich. hanoin, Jenny, afou, Cianelle.. NATK.IN O W A iotrkoska 181 m. 4. Telefon ^ział dziecięcy będzie nadal proadzony f. (L'ENFANT CHIC". XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIOOOOOOOOCKX?OOOOCXXXXXXXX»C«^ klamoy tydxioa otarcia. Reklamoy tydzień otarcia. ończochy Rękaśczki l 1 II gatunek ielkim yborze poleca: Noootorzony BAZAR OŃCZOSZNICZY" ł. R StryKosKi, 6-go Sierpoia i (ri iihlwliild. ^«ny konkurencyine? Ceny konkurencyjne: Oi.MAGAZYN MEBLI" DOOOOOU Spółdz. z ocr odp. ŁODZI, Narutoicza 46 osada na składzie kompletne urządzenia mieszkań odnalskron-ineszych do uksusoych lako to: urządzenie pokoi sypialny h stołoych gab netó, salonó, kuchni meble kluboe buru*e żyrandole ample obrazy i t. p..ak rón<ez > r z y j tn u I e szelkie zamóienia zakresie enętrznei -Cj n-.łmektuiy ' m^tm* ^laiaseesebneamarłt^bsaaemmaeasseiaamsm^ D «i a ierszorzędny Zakład Cegielniana 4S. Tel ZARZĄD. ^ Fryzjerski!» Ondulacja. Czesanie. Farboanie łosó HT-nną oa szystkie ki-ior Wyk ntne mań cure, Wybitne siły fachoe! r r iłd Mam zaszczyt zaiadomić Sz.'., iż z dniem 1 b m przyjąłem posadę pierszorzędnym zakładzie fryzjerskim p L ROZENCWAJGA, przy uiicy Zaadzkie] 26, tel Z poażaniem B O L E S Ł A W B. kieronik salonu damskiego przy ul iotrkoskiej 17 J zadooli każdego, GOLENIA TLEN Wystrzegać sią naśladomct. Uadze ań S o 3 miesięcznym pobycie W aryżu, p. JÓZEF porócił i obiał kieronicto SALONU DAMSKIEGO przy ul IOTRKOWSKIEJ 17 ( podórzu) Strzyżenie I ondulacja og. najnoszych modeli paryskich. arboame * szystkich kolorach oryg. L'oreal Htnnè. Ceny przystępne. ^ Wykintny manicure ykonule p. SALA. Kursy Kosmetyczne A\NA RYDEL (Dl.iloinćć dcl' Université de Beauk- aris) 1» CEGIELNiAMA 19, m. 8 Masaże, pielęgnacja tarzy, Ciufrt i łosó ZAISY CODZIENNIE FlLETY-HAFTY Najlepsze źródło zakupu (lletoycli stor, Kap, obrusó, jak rónież haftoanych chustek i bielizny ykintnej, Ceklnoanłe I korahkoanle ieczoroych toalet Atelier rzemyślu Artystycznego 7Q IOTRKOWSKA 7Q e s I p. tront, * Mmmmmm poootudnio : << z począlkoem nau cznniem (kurs A kl.) rrzyjtnę. ; <... /. ki koro dzieci. Zachodnia 41, m. 4 front I p Wiedenka Dekoracje KWIATÓW SZTUCZNYCH. W rakrcale kraieciy/iiy i modnlarslu pi* -itu ;>i Wspólniczki z mieszkaniem do spólnego proadzenia interesu. Oferty sub. Wiedenka". pleni się obficie, zmiękcza łos. radnie puchnie I kosztuie tylko zł. 1,20 Do fabryki yrobó jedabnych poszukuje się ykalifikoanego STOHbNAJSTRA Oferty z referencjami składać do admin. Republiki sub. Stok". t oszukuje się do dzierżaienia arsztató tkackich. Szerokość obojętna. iferły %mi do MM\ ool..tkalnia"- Do lipna n nul mości 1 budoy kamienicy poszukują s?6jnika z 50,000 zł. Oferty dla O H. u składać do biura ogłoszeń S Fuchs ul. iotrkoska 50. Abażury AMLE. rzypinki 10 SUKIEN BALOWYCH i DIADEMY. Maloanie NO WSZELKICH MATERIAŁACH".' Wykonane artystyczne. Couy konłtureąpyint, F. RZECHADZKA, Wschodnia 55 róg Cetfielninncl. r>odórzu, p >rt<?r, ocxxxxxxxxx)cxx>xxxxxxxx IOCXRXXXXXKX%xx3

14 Sti 14..IL US I KllW ANA UfcJM Ml!KA". DOirzeoa Kupuvvac novciil kauxzv i śniegocó * i.irtcr!tib I u ęjr<> z ruekrępulącem *etśc em et-u i rum } rtuastji dtä ky.if.ui Inei otg»h1» ą\\ zacp Oferty doadm. sub.. WS* atentoana n a*syna a ujkan«zisje n<> drodze elektryczna v r ZUŻYTE i Z.MSZCZOftE' b s v»,n tft jiu «p i Od nncijo roku ohi-ltnul*iny pod łasnym bezpotrednlrm Eftriądr.i.fiiu n-'"!* 'om t»w«rovrv Grud'lndiu To jest pońrf dla którego po 18 letniej ooenci działalności, łi-finamy ierna. n;is«ą stałą '4ii.nte'e. S^rzecBsż zann>fcivęcia r Ottonie bardz.0 krót^jn cza.iie rupeł^.ości przeproadzona Ostatnie noości ottatńle ykończenia konfelc' j dtmakie' i n <«1tiej bcdq n«'6»n I danymi \robami spr*e- (iaj'j<o «i;st oj o do SO pr->» tu 'lej Ił-eHrna, K. Idry, Bielizn-, pość «iloa I itoł >a, Wyroby noń z"«t^le «, tryfa<'t e i i', d, Wielki yliar r-esute* r ln ; anv:^ I bae'r.ianvcli or#a mailer-jalómo c łttcienn\ ch orosimy ohejrrec nas»«ystay przekonacie sie osobiście' mm i mm sp. me iutrao^ka 1 O O. parteroy cenlrum muisia [ 4 (sala) 15 metró na 5 metró do?2u-i. a n y. Oferty sub Mas/yny" do Renubl'ki**. po'doi ne 'O HCL foucawm k> mi ni«m-'ont- -rak yc/na)» dąi.-u 25 u* cl Cen» bor. zo pr/> s e na róhna I«C ; j bez piał 1c. Uvküi/a: Ga'-niuje za s» mod/ elni *c I Adres: Wól /anslia 41, m esz.k. 3' raronia kołder otoaych pn N<iv<'h ha NI»sc)nl<-) B. LANDAU pnymuk <b t lunk 1 noych, lak rónież or»ioi>ki s'fliych kołder WÓ' <7.AN K A 79 ' aniź> prucum suk en I'O LA"»njetf'.ce i k.< *.-«. e napra one ta ma" satyra yślą, Inją ZJ^LL IE JAK MO E- Warsztaty eektr..ulkanzacyine dia napray snteg'co* i kah s/.y. OTTO Eli-li^OeR OOOZIAŁ ŁODZI. NastępUiuce lirmy przyitnuja napray; H Qu man, Nami. u'za 9, J ttinuma'», 'OtrkosNa 35, W M..,.4, iotrkoska 127, L, Joab, Noi mieiska 5, G. Csva chaft, u'zgoska 1. ró»j Górnego Rynku W Z - er*u: Skk-p komisoy W-ołman i Wlf, ł>udskiego 19. W ab a«.»c ch: iaco*ma obuia W. Korona, ZtthJtcOWa Ks 16 i??wf ZORZĘONY przy bü. iotruoviv&kiej nadalący sin na ü..i V la" pierszorzędne biuro handloo.przemvvto«? urzn>''.eoi«ra i cenlr.,lin-m ogr/iaoifci J^antorze i o. Ahe. j Wojdysftipsrii Qeargü'ir. HHVok * czssyn d" t u cenmim m -i 1 ''/<-xs I äciem prosi od s.h ' ' 'llx- uk. v ne dl s-moi (Łj'vx i neg'' pana za d- b'o zapłatą of.;;'^v j $ "dn cti.i pożądane Ołeity sub hfi!,ą. M * do <dm n traep tfenyta a 10 l -tsa U U u ii'til'ii!» 4 SI i Łódź, iotrhosha 101. Telefony: 25-5« INSTALACJ i LAM SWIATt.A I LI.KTKYCZNYCH OKAZ SKł.AD MATEKJAŁÓ 1 IKANSFORMAT iry. MOTORY i D. NAMuMASZYNY WSZELKICH NAfW W A R SZTA TY li Ę. AU^ ACYJNB >.<C4E«<»l*ARTI MOlüdOW I K ic.a*:ckł WSZEUtiCH MASZY ELtKTÄYCZMYCH oo «dr.tiic zimoe ros'43. rt?ka «xki lici i kołdry ata czynny,fachoiec i Kiipitptfm 000'z Ii.» <*iy j^olrtcbnv d> ro.nzci /rn;j) il b' ze tu»m>e>uja i tabryki pn'nc <*rh Oi it\ <>< > * i U" pr y mu ' IM>»'" ''nl<s' ń. Fu. lis, (tliną»oini, I 'f v lit S C'U A i ; (A'U' VV Za!adom!enie«VrŁ. fil 1^1 tfi ROMlSZOW^rlSŁGO olra<t».-&*a «IS I»>.t>Łv o f-ont, tal. 21-6J. i vi.».' do 5 guidn.a i. b. po cena, b b rd *" n skłf n.!. f>vve, *vp» gabinety, s Sony, rnebie u >oę, rsie^ie b»u c menie g «te, k-j 1 - cn^ł.e, ot many, IfcżanUl, I6,; 4<a metaioe,dy*'' oraz elki u/ybór pojedynczych mefi I Ztedrahft m.'.;azvu o Wczuje i 'I. I. i. 'L* 1 1 ''" i M s **ä \IT * anv Su ih U i U tni Ę p 0 IOTKSiOWSilA 44»>*^'^<^*'*** A 'S W^ plerzcbniced«i pcuamvi skóry znik*,^ iltinyiri bkuim masażu krepsefi mmx JM NSZYĆ następnie ręcrnikiem. Skóra staje SIĘ o:inym na nkńr.' ii^om^ po urny iu 1 }- i..dl;ą tarz i r^vc odzyskują aksamtnq dcl ;oul«sć nui rołojo&ci na m i\m & ni K r a? e ostatnio krojczy firmy olańczyk przyjmuie zlecenia na sezon -h e>ący" Łódź, ul Ki8iifiSi. :«?o» 103. **ti»t ky «snu 124 pi jyim i> l' olmi «v* f t>s, 33 od 5 7, W NU'(I i s.vi<:ta od 11- I Ciut B> UK.IR. Ali.';-,<.«UW '.'l-cz NIC defetrtó cery. masaże ciel T TERAIIUI Uf. <:. U04II1C... Zilll ' /tfarszas' Maqaiy? OBUWIA J NAGLE RA IÜTL'KT/W'Ä coo, poeca NA S&20N BIEŻĄCY bov:*ty ybó nano> vcn MO ) U ze skor zagra nic^n ych ielki vbar p enacli ha In..zycb na na;cli)fjrjdiife 'ł'/\ I II eru Kac. poleca >LAKOWiCZ. i RS H? fottkos^a 14S uu pcd,.u il N ni s, ni ä.«ni.mi Sz. anie, pracoiii«luniv HOŁODYiNlAK li ^ p. STAtUSŁrtW l po p *r cif z Kryn < y or.icuje ob«'cne * a, I /A LADZIE przy.il ri^s?u f J.VlCii«W r 3 fjrui lj.y iiaj.i sz,, inet.üa, e koloruc ' I od Itn ICN L'oi^a«H -.no. On «acta dna MjaK"'* ^rf Salon mc; >.ii proiid/ony (est prvez oi"" r^duycll I rtioco i'ole C :ija. ia Sic sl«łaskiiym zględom. ^'I'^tjk / sz'.iunk m JAM öobot-ß^i en-sjonat (nlóbałubiasicletfo p.bliżu Brys 0 S z p i f m a n o e j *illa słoneczna oook lasu, skanalizoana korytarze fz^e ane, stale gorąca oda, kuchnia ykintna na ż:sd* inl djetetyczda, pokoie obszerne, ceny przystępne Ot*artie 1 grudnia Do 28 listopa a iad. # Ł^dzi telefon 7n6 od 4 "-^J^ ^HBZIamHBS*^^ s -7^ ' Nagrodzone ieloma zlotcmi medalami oraz,,graii rasnra Chemiczna i Farbarnia <-«i «"«' { - I mc.sk ei garderoba, d.iatio I firan*.5«. fljs i - rboanie tka. In Jedt^abnych na» yatklo nał^^j,. << 5 irv. ^ Na ż!id«nic r*>!.iot!i może być <* yk<->nat t a prze jągu V- 0 bv izyjmujc, się abażury do czyszczenia. Wyabianie plam z g-i fdt ' uslrute znit się nutych;ninsl.. *.N CEBULA, Ł ó d ź " ^ ^ l l I I

15 Kino-Teatr (.Imperial ^adzka róg Zachodniej. N A R G O r t t k iotrkoska 64. SZTUKA LUDOWA I dekoracyjna. ZAKOIAŃSKIE: KILIMY Szkatułki, talerze oraz palanter]a rzeźbiona I maloana. ANTOFLE i KIERCE Guńki, serdaki Łoickie rn^zsuits: oduszki iclk>ra yborze Lalki ctrolach ludó. l a n a 1*** torebki do robót lotvt? oraz bielizny. ixxxxxxjaa WIELKI WY3ÓJ? mm WM po cenach niskich poleca fabr. lamp ł yrobó z bronzu M. BURAfiOWSiii letrkoaba 37. Tol Konsumentom Elektroni na spłatę ratami micsięcznemi ^ M H ^ S S S S S T S S S S S S I S S S S S S S S S S S S *. bil ILa I EpI i WL «*m położniczo - chirurgiczna b* r med.szarloty Elgeroel, Reltlcrpiańskiej, Michała Kantora I J. Bauma to <U, Ogrodoa M 10. Tel Vin I I II KLASA. AMBULATORJUM. Choroby kobiece od g. HYj Wj KŁAD I FUTER p. f. ALASKA" iotrkoska 19 Futra pg. na)nowszyeh modeli Na akładzie ielki ybór auóreb po cenach przystępnych Uaga! praconia kuśmeisks na miejscu przyimuie szelkie roboty za kres kuśniersta chodza.ee. GOOGSGO^OOOOGOOOOOOG SALON MÓJ ES NOUVELLES *. L. Goidmanóna c a ostatnie noości jesienne i zimoe po cenach najprzystępmejszych. ^ I C L N L A N A 26, front. I p. Tel Me ^akład fotografji Bi artystycznej Cii rzejazd 1, tel Jj Okres przedśiąteczny do 31/12-27 c,, y zniżone: 6 ocztóek od 6 złotych. Specjalna praconia portretó. Operator Odciskó tu. I j^o-fesora Wernera usua bezboleśnie ODC/suj V * t ardniałą skórę, ciągu kilhunastu minut. łę. rj yste,pne. Zamóienia przyjmuje EtłFUMERJA v ** M iotrkoska 200 i ZaadzHa 12 ^j^^ skład apteczny. ^^^ c5<x>ca»x^xxxxxxjaaaooixxxjfxx70 ^ t *ximrxnnnam.iltrstro W AN A REUBLIKA' SENSACJA U SENS AC f A!! o raz pierszy ŁodzK otcżny film 6 serjach 3 programach, yśietlane są po 2 serje razem Rod tytułem EMON DOLINY rolach cjióoyth: Ben Wilson I Nea Gerber. rogram pierszy: NIEBEZIECZNY TURNIE!" I WALKA W ŁOMIENIACH". Od poniedc atuu dnia 7 b. m. rogram drugi: KSÓL BOKSU" i BESTJA MORSKA" Od poniedziałku dnia 14 b. m. rogram -cl I zakończenie OEMOMICZNY >ZAŁ" i W SZONACH INDJ Tak każda serjj *k i program torzą. edną cełaść Eddie olo, Elmo LINCOLN I Inni został' zdystansoani przez aportsn: akrobatę 1 boks ra uijgenjalnieiszego odtórcy Sźerloka Holmes*". Bena \V r flsona, który po zycięstie sad OLBRZYSTAE bokse hersztem ii ato zanym.bestfa Morska*' został zatytułoany lako Król Boksu" Sceny niebyałej ałki na bota. abmmmmammmmmwmwmwmmbwtmmmmmbm Dla dzled Fabryka Luster J. Kukliński Łódź, Zachodnia 22. poleca po cenach na nitaz vek Laatra. trema tualety iaane, ciemne ar ory (jioalnych ramach oraz lustra iszące, Odna- L» ianie i popraianie j, luster s odesłaniem di dom*. Mebla oojedyaczc i całkoito urządzenia ioorzesnych ityló Sprzeda* na raty I za gotóka). otrzebny pisarz le aoretary przy ekspedycji toaru. Oferty clo adm. Republiki - sub.a.* OKazja! Stołoy pokóf dęooy składmący się z bufetu, stołu na 12 osób i 6 krzeseł, dobrym stanie, tanio do sprzedania. Ul. Staro-Targoa Ns 15, iadomość u dozorcy od g. 1 3 i od godz. 7 9 ecz. 7Jj) BJ. H Na szelkich materiałach najnoszym systemem, imitującym różne hafty t. j. koralikoamc, aplikację \ t. p. Ceny przystępne. Szczególnie tanio chustki oraz szaliki Gdańska nr. 117, ogródku. I-sz-e piętro. łasnego yrobu garantoane za czysty bronz poleca na dogodnych arunkach Si.. SzKoatetz ołudn.oa 8. tel, rzyimuie szelkiego rodzałn reperacje l przeróbki. Elektrotechniczne mater aiy po b. niskich cenach Wie 1- Id ybór lampek kieszonkoych. Lekarz-dantysta Narot 32, tel przyjmuje od 10 1 i od 4 6. SKŁAO I Zakład FUTER Kuśnierski I. SZWARCMAN Narutoicza 42 (ulep (HOtOWi) Tol poleca gotoe lutia oamskle I męski o az skóiki pojedyncze szelkiego ro dzaja, po cenach przystępnych, na do godnych arunkach Obclryeaie^n 1 *., b'anąsnle do Irapna Śiatło z g a s ł o? Motor D Z W O N stanął? Natychmiastoa napraa szelkich uszkodzeń śiatła i -ity. Dyżury przez całą dobę umieszczony lis'a.zce telefon pod lit.- (ogotoie Elektryczne). N A R A T Y Wszelką damską garderobę oraz roboty futrzane najykitircjszym ykonaniu przyimuie z łasnych I poierzo nych matcrjaló po cenach konkuren' cyjnycll M ROZE.1BERG Cegielniana 36, Tf.LEF Lea oticyna, [Ltfle nietro Żądajcie szędzie t 6 z e K potoych, składanych ALMA ATENT" za które 1 arantulemy na 3 lata. Stale na akładzie ielkim yborze totka angielskie, poloe i amerykanki, ózki sportoe i krzesełka dziecinne oraz i materace druciane yściełane miękkie ółnocna 24. tel rzyjmuje się szelk, rodzaju reperacje Długoletnia sp. pr. firmy LUCYN A" Warszaie poleca ykintną prace sukien i okry. damskich po cenach przystępnych J. MIKULSKA._^f!lEi".lLił L O S I Rf* FabryHi OsKar Hahlert Łodzi. Wólczańska 100 Telefon są jednak najlepsze. Żądać szędzie yrobó poyższej firmy Obsługa solidia I alcuratnal ST BI BERG AL MONIUSZKI 11 Tel Choroby skórne l eneryczne, clektrotcrapja. "rzyimuie od H 10 r i od 5 8 lecz Kursy Kosraefyczne Dr. fsarj Le monoej Cegielniana 6, m 3 M<sa-e. «-'iol<$gtaciu tara-y, cła ta I łosó. i'o ukończeniu kursó ydaje się ś adecto Zapisy codziennie KROJU nooczesnego szycia,modeloania ubioró damskich, dziecinnych t bielizny yuczają grun tonte, teorytycznie i praktycznie (ni materjałaeh) systemem zastosoanym aryskiej A kademji rai ie dzo ne przez Min s e- rium Ośiaty pierszorzędn - kur SV RASLR, a aryskiej Anademji, Cechu Warszaskiego i Łódzkiego E. Wis nieskiego, odzna czonego złotym m" dałem I dyplomoanego aryża. Wykłady proa izl osób acie mistrz Haiysklej A kadcmil U. W<$nesKi. Kończącym śiadecta szkolne i patenty cecuoe z pra«aml rogram bezpłatnie, umy OIOTTTKUWC od 50 gr rzy kursach pletw szotzędna piaconis Łódź iotrkoska 66. fr Bieg S a poszukuje jakiejkoliek po sady. Oferty.Maszynistka" SIĘ ykalifikoanycji DO 'II ZOKLADU naprą o Sn'e^cù, Zgtosienia lcźa 9, Gutnun, NARUTO' Wytórnia iect I KOCłiEfl rzenośnych nagrodzona na ystaie G )spod. Hy gientcznei Lodzi dużym srebrnym medalem ilioźminek" Głóna 51. [3 yrobó łók, sa modzicluv ma szeroką znajomość kliicnteli miejscoą i zamiejscoą ze znajomością księgoości poszukuje posady. Oterty sub. R. L' Do mm I lub 2 frontoe ocko e skromnie u- mebloane DIR pa nó Obejrzeć od 1 szej do 5 ej po pol. M\m o, m:eszk. Î3. ŚMIERCI są i mm o5i.v nieodzonej,-) > smuanem pctf.yieniem W jakości nie ustępują i fdtayhoioin zagrdntętnym i są tanie " cenie.. Wstedzte do nabycia* I AU/ar *U Kt.lr>\ C'..».."«< B E R L B T Z - S C H O O L NOWE KURSY JF ( ZYKÓ'.\' d 17 b m EliGLtSH przez ąngliko F«ĄMCA<5 przez francuzó OEUTSCK przez meronó ITALifiMO przez łochó najlepsza metoda, NałłepS' profesorzy N'ajszyba/e ruzultaly, Knnersac inctoda. Małe g'upy. Lekcie pryat, Korcsp, Handloa, Zapisy od 10-1 i pól i 4 8, iotrkoska 39. front. Doktór Choroby skórne en^ryc^nc moceootcloe Gdańslia 42. izyimujes od 9 do 10'/» r. od t i od 8-9. iecz. Młody encrgi.zny thackf (dessinât'>r) zi- znajomością kslę goości fabrycznej poszukuje pracy, ja ko pomocnik. Wymacania skromne. Łaskae oferty do adm «Repubi'ki" sub "Majster 30)" moskieskiego kon ceratnrium rzyjmuje od i od 2 5 Wschodnia 72, m. 19 W sory DO OIAŁEGE i k lo- IOWEEO HAT n: O- DUSZ.KI, sere ki łan fery, KUEHRNNE Rai nli j»y I t. D. OIZ* maę DO ykohy., roe NA isnym u!> OWIERZONYM m lei ILE inaino- SZC DESE-IE, Ceny NI/Ve Hu l I Dct.îl 0*2'«łnjann 5', LETTŁ 0», l( T' I p Do Wynajęcia fronsoy dla pana. lac Dąbroskiego 4, mieszk. 9 BBBBBBBLMASSSAIABOASIB*^f mam* U.a.» B«1FLJ Olia mûnlm H I S.... S N I J N L N N VSBBI najlepsza śiecie, Jen. przedst. I* T I B K 0 B» I Ot n B n ra m B f ra B«Alfred K. rzeorski i lii BB a«warszaa, Leszno 77. Tel. 207 Ol ó Sa* B BBBaBBIBBBBBUBE? BBVBBS solentka belgjskicj korespondująca jęz. frane., sngiel. niemlca i polskim, pl s^ą-n na masz-, nie poszukuje p-sady Oferty sub.,r. M," do adm. Republ. Doooźyi zę osłem tysięcy złotych a ols > Ich nu pierszy numer hipoteki na interes dobrze prospeitija,cy, który uz p,osia iam Obrzycku, ni Moat'I a ^ 6. po Szamotnłv, ojeódto oznańskie Właściciel resta. racji, kaiarki 1 łasnego donu, dotychczasoej artości sto siedem tysięcy złotych polskich Leonard Król. Na sezon zimoy jrzyjmuję suknie baloe 1 ieczoroe oraz ykonuje podług najno szych modeli MEIWOWA Zaadzka 26. składs Zy i. Z. Skautoemu Gcdr.j Jrdloio", pu a 7. KViro-^n i azyrikiro KTÓRZY od.lali ostalr.i^ prr'/»łu*< ( - SALE ^ OTOK Rodzina otok.

16 u mnie kupuje ILUSTROWANA REUBLIKA* C T O' ÊÊ m KBM m m m oszczędza pieniądze. nadeszły KAELUSZE KS«o OBUWIE: SŁ. H. FEFFER, Uaga i: rzyjmuje się eksle kupieckie od zł Uaga II: O G Ł O S Z E N I A O H O najnosze Wiedens^ angielskie i kraioe. Ceny od zł.115 O R daiąpię potoe zytmę 2-cta panó na mieszk KA z kilkoleln ą utynoana kasjer kupu arai ok I * bra y.stoeer" no ystaoa L 21 S. 4 cyl. zdat nic 6-go Sierpni Ctc&nośćt zcłrou)ie A n ngielskiego, kon asazystka dyplo seracjl, kores moana leczy piaiyką poaż- iondeiic t I Intuitu 'arie yzm. otv»ość, K- Laues Lòdi. ny do szystkiego 64, Waikoski znajdziesz m przyrodzie tych przedsiębiorsiach, obeznana Wiara tłumaczenia żenie Ishiasu i> ry udzielam. Zalat masat t.n-y Le Gdańaha 12 (róg oraz oleiarnie ce K oetantynoskiej) łym komplecie H oszukuje pokoiu dokładnie z biuro koresponden e an skie o aszjnę do szycia sprzedam tanio, z kuchnią eent oś ią I buchalte glelską o az Inna finget* damata LU z ed «m tanio ps W lad mość: Szosa dobryta Arne S H icdna^o dutrgo pokotu, pośredni, y na maszynie, prag- - Kaiboan a 1 ną. pis<ąca OiegieiCegłelniaUa 66m25 allo łodzianki! r* lotek i matraca mi, any alke *ab «nicka 57, 13; sprtcdsm, oałorsk«80-27 k'cden. dęboy, ar.kołoe palio Zgłoszenia Ogrodo i<elcieucje pierszo II się rn ita* Kazimierz* K me ykioczem, nie zm-enić ^»d^,, e m, e c K l e g 0 g r n n 1I1S0W nauczyć Lodzi otomanę I slot, okazyinie sprze tonie udzielani ^8. sień 6. m, U rzędne. Olerty sub a.bfoni--łay" skiego. oraz i pitce budolane Krucza 4. m. 18 dam, Ktlińsktcgo30 po cenie B przy od godz Kasjcka" 'OTRKOW ka o4 oiskoą *>. aa stępnel ionkóska 189, m 1. tel. 2 do Sprzedania pny ni, Za-.'arano e) I N..Aakiei. S klep D T r Lodzi i * l{, I spoty»czy uzv słoneczny p< echn k-dentysty- 43.4^ mantifakiui* *C oúczochv, oczka apiscda naiycłi KÓJ dla maltens a izr.) EWEM, cy urza.dz ny gabi czny posiadaia- teso u, i dziu Y reperuję tanio Konstan Wiadomość a K, miast z pooda IM KO' Hlllemanna yjizdn, Zamennota >* 14 ynaięcia. Wiado rza-deniystki d' nei^cjl 1 ko'>-elvc I 30 5 dnia Lottale dóch panó do S V S /..'T' net p szukuje teka SEMESTIN UDZIELA tynoska 33, m ti ayubiono " ul. Kilińskiego M. Ą m.», od g. 4 7 mość Gdańska 35 *poł racy Oletty Zapozn'onyui meto id pp. na U aga Od 5 u m 1. od g. Vtl2-2 ( sub..gabinet. ają skróconą. Gdań mitny mł..dy ystaień" aa tydztce KAA- OKOI siunem.y a 4 7 "SKS 2». m 2, Iront! czło ek na stanoisku nie matą. V ranci: H I 'Lanusbtigef- K DY AAOZE DUO LAĆ» oteoloaay przy iuraiistka s kil- I piçno apa I atora Wet TUMANY, materace, lodzmie israeliikièi (gamitar; okazyjnie do «irifdi- S letaakl, TACZANY i ud zaraz do oddania Zeromaktago 77 L1 Ö klepu z pokotem ku etnia prakty Lodz znajomych gtr i L Wjk\ piagnie poznać się przy lonk' - ka praeujuca po- 1 II)"""'*" ^kiw gei. Weksd V*A nia, Gutaaam a, kiesia. Solidne SKIEI lub pizyl'ga ażnej firmie prati- W, z młodą 1 sym >a<yczną Łodzianką Znalazca szy uiiieai" US k Cegielnlaas 60 WYKONANE a tapicera, ż>leo- m 14 li Mcej nhcy od laca Wolności do da n.e zraunić posadę *W> "«J'«!" t f kazy IBM O luoicza Ab 10 OKO ameoioany Natot poszuknię. I UDDAIĘ, Krlińskie ;ferty do Kepubli s pi z edenie ssram e Wlzyloa I ba B go M, KL 21 R SMOLONY, pste- kijsno 13.Azer I echnik-dentystyczny samodziei Uferty sub. LK id' 8^ «o-«.pian.» celu *spólncgo spę ZWÓIĆ y ' ei..îiub uc enlia dzania ieczoró zamitszknle' n 5 i l rof. Meleti a" 13. Dysk e.-j.i zzptmo ul. KzgoWSKi" ny z ftlkolemla, guefa na. Olerty do adm, irhktyką u ner oondent polsko i fl TOAY noa mo ra Narutoicza dele. Wielki WYBÓR osrukotę soieryny 17 m 12 a; płyt KRAJOWYCH ' i ttajnl okoli ogznkuje się pokoja umebloa MsaalaTtl Uzyil j, t 0, v.re moliki* aub. agíidion ' n szorzędnego lecbmkt, ooszuku e od- nv do małego przvd, nitro ecki samodzielni m c ud Ł.els ą na A. Z" ti.io'u W'M.ach W. L-zaóseirj, ZIGRAWICZNYCTL Katalogi WYSYŁAM* am mttfotay z vaiola, Zamenhof». nego z a etię >u a place» da aurze DAITOO po aadesia ' Ołónej, Łaskae cem eisciem na C k t, y p i. c l t > loitepla KI poi'dnego zsię.la sivbiorsla bado-, n l e m a t ) l 0 ^ 1 hcesz otrzymae Ofe.ty A, C" y maszyn poaza-! posadę? Musisz ąma, Aleksandró n'n znaczka poczto zgłoszenia kieroać ga couieikę, cena ukońezyć kiusa fachoe korcinon- A U f I e O I - i l e o < { [ ' ul,,i0 { zukam sego ide do Cegielń * "M,,1 k'any od zaraz. S.du. Lecz gdze czarną no»,n '^ 1 muzycznej, Am.it I'iei A szvdsi o mała posiada ący pra- go znajdę., pragnę zaiera WA^r Ka 78 8iò U ego.kolaka łyta" Wasazaa. Ma. iotrkoska 223, obojętna Oferty do klzyioikt energiczne poszuki om metodą SKIÓcoris) instrumenty 0 S/adk ski. l'! adraimairacp suo. rieneyjne ptof. Seznaietć ale tyl goió.ki, b D l RI Wane na proizję ktykę techniczną i nuty na miepi.u KO Setnnce o ile '/«losu lot '! G M* HUŁOWICZA. WARSZA Olrrty pod.20 zł lei braniy Olerty z rtler nei «mi sluoie Ją, estem tantoy ",5 '',ii» iotfkoska al. OL > o/iinne mme za- 1 U e actonek MaaxTM «V» «yen AZALKOWSAA 104 D a ŻORAWIA Aft 42 o «r y passe ze a dziennie* du Republiki odpisami śiadect' yznania kaionekie uiuni-ain' " ^ L'i do prccdaaxa. taly pokò. tíone.any frontoy z rryiatf dacb Kursa yuczaia li Narot 71, pr. ot. 1 p, m 22 S klep Z rartądicnieaa na kolo ria Ik OU cm. U piętro t' ycb aa mieszkapieckiej, korespon stonie nncliallcijl i pid.-iq.eoj yao uzyki (torteoiao) go. tgiabny, aym-. diug. a panó ltiteb^eo achunkouśei ku M d *^».'i njalno spożycze ańska L Srebrny nie olielleni* c- jdencji handloej S amodrlclna bu- kość ymaganego udziela b ucz patyczny 1 n.btzyd.no,0 v i(' ynagrodzeń a akła pierszorzędnych ki. pioszę pisać p«ń zechce zwió^'^^ Cbalterka 1 kil Sprzedam zzate avfctrty odstąpię lcktryccne tjscic duć sub. racoity". su. mon, nitbieskie '" rt< ar z t»odan etn iyaq.ii- dąc. m«dioii' I stenogiafjl nauki ku eta ą praktyką garderobę z last rem, Marko, razra ( poko em i üzaakicu ROLE» J >kój omebloany menrepuja.ee. Oier handlu, piat. kaligiałjt pisania na kor<apondeocłi I o oszukuję intelletti skicgo i i Smidoi cze»łosy zrost arloscl biegła róniet ró A M'chato oczy i faliste kru- za y^szyh) ' km bnią okolica ul dla I oaoby doi ty pod.natychmiast* maszynach, toaio- beznana z szelkie tnei yttioa- cza Wólctańana 2^3 cytaty; iftity on oztmem dul- ^1 iotrkoska Kilińskiego przy ynajęcia barato Nap ófkoskiego. fcza 3? aa. 5 znasta angielskiego, Irancuskiagn roem pos ukuje Wymagane" ie~feiin- od i 4 d o m czynnościami biu Oierty do administra^ pod S W. OHÓJ nmetito-rany D Z zyn' do 3 dzieci.! o ZaaUć motna.jtden" G nsoei» ^ ' ntaeb oanych kazyinie do sprie pokoi ' szu uje nicnueckiego O u od (i tilniej oosady. i, na godz nv ci a iotrkoska 10' CZEŃ ra konser-.je i zna omośc S'y, DO yn.i ęcia dania koinie'z młode małże Asi o kończeniu śiadeco Żądajcie pros- Oferty sub.z, W. U UL Skeroa TJ, nurkoy, Zaadzka W Oferty pod.li." W ykalifikoa NA modystka a or*urn odzie przerabia 1 lt:n.ti. 14, m. 5 yprt edai 1 kidacyina kart oublki, 13 m lò Io!do adm. Kepubliki nuto * 100" do adm, Re I ida ku. harka ta lekc i gry (one la sum toc 1 ledab *j rozne i" f 1 poszukuje posa pianoej I zasad INE kape.usz 3 KLUCZYNI ora' OR»» ' do gry >V lista o az iivój ładnie umebloany ynai I K O nteligentny i zdol Maszynę do szycta ddam pokój urne ołókó Fabera ty IILŁOD.'.EIIIEC po <ib" sta dy na puychodme mu-yki począł u ą jzt. 1..iziu 7 Ze SIE m Dl«"«", UFI surzedam, dam bloany z oddziełnem ejściem, Ceny niskie. Mat nie panu, iotrkó Siadający ro.zmt szym eku po mote być do >zy cym 1 zna»ns"w.i lona 6 podórzu s u, n i.' " ską Singera Redz'S kileyson. Warszaa ska M9, II fx, frant praktykę biuroą szukuje piacy do nkiego. Wiadomość nym, rzygatau pa nazis " 1 * 0 ot Hain kl Rynek 9, Narutoicza 35, Noolipki IB. 10 m 2 W (lauku puszu iijt I. LIEJKOLIWI U po lun mieszkanie między 3 5 sei a'oijum, OKT samotnego pina, ionkos''a 3ó, tei Ina niźazy KU>S kon cińska i Ain'" tu zveiei tańca fc W c M. m. id y IB do płyalnego arlef, H szafkoy H m e W i l i szajca ski erk a yplatęl Białe E sady. skromne *y. skromne za si>rzątanie i gotoanie oti/ filin clił ' y mblikl. s 110,(3ra" do Re n m- 1 leganckiemu panu domu poszukiany e u tnh \sif1» ni ym stanle ta ptótno. firanki, ynaimę pokoi»kó) umebloany ittagania Łaskae (Adres proszę zło 0 a W f ü t 1* J nio sprzedsm, Andizeja 47, II p m 6 kolory, chaatki. fiontoy ładnie u z pościelą of.otinein zgłoszenia do adm ł.;-.-k.i*e oferty do do zakładu ślusarsko -ga.ani. zne ursy praktyczne n.t i, ' ' i p.sma sub Zyt adnitn pi- I, ( o d 0m Leon Rubasznie. mebloany z od ejściem do i<pp. pod.zdolny Kepublfkt.Kobieta KliirisKie^o arsatamm imiiu*--vak«m»i. dztelneni ejściem ypalęc a, Cmentarna.t...'! 13 v'o, Korjsianiynoska 47 in ly dualne i iednom f.', 1 ' -iii,g K [iszyna kralec Ka Singera N A WYŁATĘ! ygodami, N" r "- gem Inaiizy S0- r os ukuię posady zbioroe, ną Imchatteró - ł-il - i. - ura fylet ręczneg» li zł yur Jedaone. ei toicza 47, m, 3i f kasiera, tycz»rkotinetycznei OOSZTIKIWA uiynoana biu I N. j lepsz.yin stanle oszukuię pokoju niane 1 oaełmane D..YNIO.N lub nkasenta Mögt;,to.. C samodzi.ln sai rze aló z garune ą Z i m j, j ilo siirzedania iotr toar> Leon Kubasa o ynaięca skio małego dla mł ny. Zgłoszenia do ralistka-maszynisika ze znajomo noe i. i...,ie b ale ami os'e' 'KI l y i n. s v, kqska Ns 60. Klchszkieicoy pokoj dla pana. Kin Kilnisk ego 44 rany umcdloa- dego kaalera. O-.1.1: pod.o, N " KAUC ç zł ;,0i0, ccozn. z ytizem ferty z podaniem ceny.izraelita Repu ścią nuchalirrji, koloroe Toledp,, bił ks ąfn 1 JleiU pod,. W " 0 ykształceniem i o,. i»v.o-, 1 fabiyc' a ilikację tiitcką uiskoą ""AJ Obejrzeć od 10 rang do 7-ej ieczór OSZUKLT I ' l.î.tiikt yiho.- przomysł. Iniorma- kon roi syndyk, ne otaz korespondent ji polskiej i beoanit Kaufnia *3'd t\xt«t LOBOIĘ maloanie 1 kaitą : >U AIE IR V.-Air rjklcp kolonialny t OliKa" S setry, palta zolet a piaktyką U) i pokoje z kuch Narutoicza 40 czyni z donreml 01«: czartki, piątki damskie bielisnę. O ladalący,neniem ecltiel, pragnie NOWA, I'LOTIKOV gita S eradz ma, do sprzedania m. 1«o yna ęcia prz> śiadeciaint do i soboty b'fi OQZ.mu -lal.-.u a na raty tanio.kredyt zmienić posadę. Or «18 1 pudór-to,? i, ÇIOill. ę. J...OIII 0O. z poodu zmiany, ul. Kilińskiego 4 LETN, cliłonra, Narot l'i. m 6od 4-6 I'loirkoska Mi 183. feriy sub..s?eśc o- piętio, I Wrjście,.</fi u biono «^-jfl SZpkUJe (ios.idy. To, Ki ńsklego 129! i' a0, sklep z ystaą io/niiaiu Narot 15, i piętro okój umebloany letnia otakiyka" 'if ks ud ' u 3 mea, ul. Wlzueía 9, front 16 l v::./e.- eni Wy i-i aypialn-a na sio godami dla kaale 6xtl metr, iaz z 15 na nazil K,, M ii moa, kość fran pianina noe uty- ra u ta aelnó, uizadttniem, nini otrzebna freblanka inteilcentna Oiidolac ;nlßl<a Inn" (g (U gr. rzyjmę posad*, ' Biernacie 8 ^ ja I zł, USHII złocona kre- ane, gotóka, Hrotiaosita 112, i.inii poiió]iiei bczpłutnie dla na demi place od urkuska 79, le i at turecka ^.. [ ni poiiojoy lutsusoy, okazyjnie Sienkieicza 2o. ta y, Cbodkoskl, m, 5 WiellcOŚci s«le.'ii I praktyki. z.nain bncualterję i pisań u 121, m. i. Zastać u DOZORCY., 4 8 Wouzańska ofic. 4 e,scie! ci, ZeromSk' «don indami: okój słoneczny enętrzną i zencl'z.n;. a W razie szemu sub U. 3 1 przeda stolarnia 13 na maszyn e. Zgt można od 2 4. parter tddnie umebloany oddam sold- Lubelska 6 przy fltanlno do sptze- Z ifiudtiu udziela lei. it zedny s.iótnu i ka 'O ali'i.i aginąi»>es ytej II ipoczna 'K(f pouzeby takte ze do adm. Kepubli dqlnj kraieck F 2 -mocti ' :; n.óikoskiego. I dama Narot 29 nemu panu, zto! okładami oddziel KI" 30 czeladnik Dotrze.I :i. i.n.'i', Ula ini) LOKAIEM do n- suka maści oron m. 1 od na o, m 7, front ill ej otteymc lym bny. Kilińskiego teresu lyloii'owigo i i* e Dialo pokra-. a,teczlfj '"la ie vi,, KOREEIY. i Ja rat' i za go- 15 te podoi zu B 108. ^t-fanj.ik Kilińskiego 81 2 II.ma glqwu iononka z dobrym cji. Zi» 1'Zuiti'it M.'J tókę, tylko mo okoju z kuchnia, -c/y.i. I obf< metouą skrocoią U5-I3 '0A.1 aiadoimc; K. ÚC * K 'j r Zita Kiioić n taptea flkazyjnie do sprze poszukuje od z 'SZUMI,e 2 pokoje tym pokarmem ze A Brzeziński, Zielo II dania maszyna iaz młoue małżeństo, ośiednłcy mb 1 duży z kuch dy Mf/isoomość ul. ulem frebluskego 0. 7f*3 15 małe z ku linią, a> 'i/., ii MI i uosa f otizebna ptaktykanua do kom ot cyna, III., od HAIOIKO A'.-ii'.ie.-o o. Cilti.ia 9, m. 18. Z iszukuie WSÓI T'l In--U O- ' b0» l' NICZKL s unotiiel pela na 3.1, dojazd tram do szycia praie uczen-ç" u,,iil«l ajem 17, krzeata noa. Kilińskiego do " poiększenia nie ykiu.ztii'. Za nią. Of rly SUO, A linoiii.i 26, 4 piętro m. lo 13 i ont l p, od 4-6 Zaciioduia -11, ni. i dęboe róznycb fa- 44 m płacę za rok zgory.vt M 47 R ** proadzenia micie Ú yany»»eiuit zium. *»»!>* Tkalnia sztuczna.gubiła IN*VL> iiunó otomaay. utynoany peda su z gotóką do ieźanul ta -czaay, *agał Za 5 zl. na Oferty do admin r* olikowska 9, <»' materace, ykona U tydzień kazoy poo.centrum" a po{cdvń<'zc u jtti'zpłatn< i pra'itynie solidne. moze dostać gam - O Z..',O,» z y ta/em z.ojo złotych. lnie T 879 ob-aa in«"v a yrobienie posady iktvkan- dzela lekep za- centrum miasta. JET. Będę CU tar, pallo sondnie okoju lub dit.b I-- od /,.I. do książeczkę.v. i.s/iałcen cm) u- res pełnym nie u 1 mebloane po abbiati AV KI i»tu oej po szukulo miel,eotna panna zo ered cą kiikasct złotych izyiinuje teleiaiy ta biuroego 'apla kiesie klas 8-lu of pod.aamoiny* I itierno ykonane podług poszukuję n.i yiiaji;i i.«, może lyyjezdzajac od- miary osoby. roszę się przekonać u iro, front lub pod uirzy.uaniem z uzy imii'» cemruin i pię być z całodziennym itiera vvy--». l ice Jnstuui studentem 1 ypracoania Ifratoa a iiitjcio floszukdjc 2 3 po W stąpię piękne ó ó»f. aoaiompścia, ydziału Itnanso pe.jalność: polski I I letnią praktyką f KO,oego miesz pokojoe mieszka kraca B ci Rudnic órze, parter. Olei..'ilii<:s :;i la/. CUI, baciitlterji i p<sa o CKONOMICZNCGO liicina, lusit-r-a, lila poarukuję szycia Kania z «godom nie. Oferty iod k.cii, Aleja l-go Ma iv do admln, sub, Ufla 3. I' "ai 2 j.ie IA na maszynie. Oferty sub.ofada* do Kepub iki garan onne Za Oferty pod Zdolna* ' lo'i.ii'ska 111 el tematyka usitjpy domach pryatny.h Jfeiiy kursy Woyny Wyjazd do.rcpa- la (asał Szukaj n, r. Iro p Holraan U Oferty sub. Bez bllati" A» 21 front ptrter. pt.i.-n.". adzlta 21 Baum 15 do adm Repuoltki 4i-ll, 15[ Í3ltííafS8 i Í'aÜIÍI ze szystkimi dodatkami ynosi Łodzi sl za odnoszenie do domu 40 sr.; z przesyłka pocat kraiu zl 520. tasranice at. 720 I JSaptzbKka'' rn odnoaaenlen 8 złotych. OałnC7nia* ZWYCZAJNE: S gr. za iersz milimetr (na stronie 10 «paît). W TKSCIBï ^jj V_/ 1UÖZ.L.lUd. ca l.rsz mil (na str 4 szpally NCKROLOQI I NADESŁANE 30 gr za «r«* "T.» 1» i I LI I L'..O... A », xi..u.11.1.,r.» T mn., «LLJJ r na str 4 szp) Zaręcz. I zaślub 00 ek*cl«ic zł Zamte»a-oe o 50 pr Zan o l* J ' drotej. Za terminoy druk ogłoszeń adm nie o dpouda Drobne 10 gr. oszuk pracy 5 gr. Nainintotsa W " W fixukaf.il* JLittjpulrilk*" *A, «otu. mio. Ek*alnn.*k+ f. lm.

17 i 'EH ILUSTROWANEJ REUBLIKI" z dnia 13-go listopada 1927 r mmmmmmmmmmmmmmmmmmmfmmmmm *xxxxx*xxxxxnxxnnxxxxxxx%<: axxx*kkttxttkxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX m W Ó D Z N A R O D U.! 1 I I! I ''5 Nie ma z haseł pióropusza. Ni korony z licznych pałek. Jo szacunku jednak zmusza Szlachetnością sa Marszałek. Szydzi z bllchtu, gardzi złotem, Zakochany sej żołnierce, A jedynym dlań klejnotem Tylko jego złote serce! Tylko dusza kryształoa i ten piorun pode briami, Ody komendy ciska słoa, Otoczony chorągiami! Czynią często mu przykrości, Chcąc za skórę zalać sadła, To Intrygi takich gości, Którym olska z nieba spadła". rzeciności zburzym tamy od Ta odzą i orędziem, rzyjaciołom dłoń podamy, A z rogami bić się będziemh Nie szafoał żaden sknera Ani głoa, ani kiesa, A ięc postać bohatera Nie do gustu arcybiesom! Mej Marszałku! He) Hetmanie! Ku przyszłości proadź górnie! Lud za Toba zasze stanie Choć zaśiata piać się turnie! WACŁAW DROZDOWSKI. ^ZL^M S f i Ł G K MB

18 Str 2 DODATEK LITERACKO - NAUKOWY. Gdy małpa zacznie móić... doiedzą się ludzie rzeczy bardzo dla siebie przykrych. ro;~ Wyiad dziennikarza amerykańskiego z... szympansem. isma amerykańskie podały tych jeszcze iększych, a samolubstle ne hasła: olność, róność, bratersto.lniacli niepradopodobna, prost iadomość, iż jednym z cyrkó nc-yor stało? O kapitalistach? Nie? A ięc ie marzyć mogą: radość życia. I peł strzegą, aby się z nich nic innym nie do osiadamy nadto to, o czepi ludzie led skich produkuje się małpa, umiejąca móić. chcą robić, a każdego, kto się dorobił zdobyać zdroiem, bo alkoholem: du może o tych, którzy nic nie mają i nie ni jesteśmy daru, który ludzie muszą Oczyiście, kraju szelakich możliości i to jest możlie. Małpa pono kach? roszę sobie to zanotoać: Lu nienaidzą i przeklinają? O bolszeiżo zdroego, niefrasobliego humoru. mói zupełnie rozsądnie i zachouje I to nie? Więc może o tych, którzy dzie są smutni majpy są esołe s/ię. po ludzku. uażają, że bohaterstem jest zabrać Czemże ięc objaia się asza przeaga nad nami? Nic dzinego ięc, że jeden z reporteró postanoił przeproadzić z nią cą iarę, mądrością kazać innym mó W takim razie pan nie jest zo cudzą ziemię, cnotą narzucić innym ob yiad. ić nie soim językiem? lennikiem leorji Darina, który między Wyiad z małpą... to zakraa trochę na bluff. Ale Ameryce... kraj najobficiej rodzący, a domem tam, kreieństa? zapytałem mego dzi A może o tych, których ojczyzną jest ami a nami ustala taki silny łącznik po rzybyłem do pięknego mieszkania na 22 ulicy opoiada reporter. Czemże chce się człoiek prze- Kto ie, gdzie się tu kryje pra gdzie najcieplej? nego interlokutora. W elegancko urządzonym gabinecie dyrektora cyrku przyjmuje mnie pan Maumi, których ludzie się duszą? Szlach- się od tej zasłony zdała. Chociaż być demną pochalić? Wielkiemi miasta da odparł. My, małpy, trzymamy rice, jak nazyają tego jedynego soim rodzaju szympansa. nom boskich storzeń? Restauracjami, tuzami, których odbierają życie miljo- może, że odbyła się kiedyś naturze Ubrany elegancko, spraia nader których dostają chorób kiszek? Lupanaranii, których zatruają sobie dodatnie rażenie. Wytornym ruchem proponuje im* zająć miejsce. Interie? zapytał uprzejmie. Wiedziałem, że tego nie uniknę. roszę, niech pan siada... rzedeszystkiem pragnę panu poiedzieć jak się nazyam. Nie Maurice, nie, to imię daje mi tylko mój sługa... ten,'jak y go nazyacie, menager, czy przedsiębiorca... no ten, który mi cyrku pokazuje całe miasto. Nazyam się łaściie Nmupc. roszę zanotoać. I proszę zadaać pytania. Chętnie na szystkie odpoiem. Zapene chce pan iedzieć poco nauczono mnie móić. Nie było to takie trudne. Uczyłem się bardzo chętnie, chociażby z tego poodu, żc chciałem, Imieniu ss^ch braci poiedzieć am iele rzeczy, Wy, ludzie, nie macie pojęcia o małpach. Nie iecie nic o nas ięcej, ponad to, że idzicie niektóre klat kach. A podróżnicy asi i pisarze yraźnie kłamią. roszę przeczytać sobie choćby Księgę Dżungli" Kiplinga. Byłoby to bardzo śmieszne, gdyby nie było tak smutne. W imieniu szystkich sych braci muszę zaprotestoać.. Mógł przecież zgrzeszyć przez nieśiadomość próboałem zaprotestoać.. Ależ oburzył się p. Nmnpc tu idoczna jest zła ola. Wolno móić D naszej niższości tym, którzy nie znają żaduego podzrotnikoego lasu. Ale kto nas idział tam, nie może móić o naszej niższości. roszę sobie to zapamiętać. Małpa jest o niebo yższą od człoieka. Jakto? zapytałem ze zdziieniem. Widzi pan życie spółczesne, rozumie je pań i mimo to sądzi, że nasze formy nie są yższe? Jakie formy? A to dobre! O kmi pan chce móić? Czy o tych, którzy nagromadzili u as ogromne bogacta i chciości nienasyconej pożądają IM 9.11 CZARNA ERŁA. Czarna perła. Zgoda, panie Tardieu rzekła O- detta do sego toarzysza, spożyającego razem z nią kolację eleganckiej restauracji. Zgadzam się ysłuchać pańskich ośiadczyn, ale staiam arunek: Kochać mogę tylko takiego człoieka, który jest stuprocentoym mężczyzną, który jest odażny, który zdoła uczynić szystko, nie ahając się, na rozkaz ukochanej kobiety. Chce pani doodó 7? zapylał Tardieu. co mani zrobić? Odctta uśmiechnęła się zagadkoo. anie, mam pomysł. rzypomina sobie pan zapene tę piękną czarną perlę, którą oglądaliśmy muzeum narodoem. Wiem, że za żadne skarby śiata muzeum jej nrc sprzeda. Jest to boiem historyczna pamiątka po Ludiku XV. Otóż tę perlę chcę mieć u siebie doiriu, chociażby 15 minut. Tardieu zrozumiał. ani otrzyma tę perłę rzeki. roszę mnie oczekiać jutro o godzinie 7 iccaorem u siobie domu. kre aż do dziesiątego pokolenia? My, małpy, nie ydzieramy sobie jadła z ust; nie zapraiamy się do al ki 1 rzezi bratobójczych nie opuszczamy sej ojczyzny, ani nikomu jej nie zbraniamy; nie krzydzimy żadnego ze storzeń boskich. U nas kitną pradzie, nieskażo Sztuka degradacja małp W takim razie człoiek jest tylko upadłym szympansem? zapytałem. radopodobnie tak! Na tern kończy się ten jedyny sym rodzaju yiad z małpą, który się odbył Ameryce, tym kraju sze lakich możliości. Jaką naukę yniosą z tego ludzie? R. S. jedzenia" stoi aryżu na bardzo ysokim poziomie. aryż ma znou ystaę gastronomiczna', której oglądać można najymyślniejsze potray i napoje i inne rozkosze" podniebienia. Sztuka jedzenia, a przedeszystkiem sztuka gotoania ma ciąż jeszcze aryżu namiętnych adeptó; specjalności" penych restauracji.są krytykoane z nlemniejszą skrupulatnością jak sztuki teatralne czy noe kreacje mody kobiecej; co kilka tj^ffodni inna restauracja staje się modną"; alka o szefa kuchni" między ielkiemi przedsiębiorstami toczy się z całym nakładem sprytu. Znany poieściopisarz i krytyk teatralny Reboux poieść jego Trio" miała poprzednim sezonie ielki rozgłos ydał łaśnie 300 nieznanych" lub zapomnianych" recept gastronomi Ameryka zatruta złotem. Według oficjalnych danych amerykańskiego ministersta finansó ogólna suma złota Stanach Zjednoczonych sięga 4 miljardó pięćset' tysięcy dolaró. Stanoi to 35 proc. ogólnego zapasu złota na całym śiecie. W nocy, o godzinie 12, szedł Terdieu po ciemnych uliczkach Montmartru. Z zaciekaieniem rozglądał się dokoła. Wreszcie szedł do jakiejś ciemnej knajpy. Usiadł przy stole i rozejrzał się. Naprzeci niego siedziało jakieś indyiduum o ybitnej tarzy recydyisty. Oto człoiek, którego szuka. odszeeł do jego stolika. Jak s : ę panu poodzi? zapytał. Źle, bardzo źle! odpoiedział nieznajomy. Złe czasy nastały... Tardieu pomyślał przez chilę. Czy chce pan zarobić 5000 frankó? Nieznajomy drgnął. Mordersto? zapytał uśmiechnąszy się nieznacznie. Nie, tylito zykła kradzież. W muzeum narodocu. Wszystko już prz* gotoane. Nie grozi żadne niebepit.' czeństo. Ale sam nie mogę tego dok<: nai- znaju mnie szyscy. Cncc się pa: tego pocjjąć? - roszę móić, panic! zdecyik) gotó. ai SIĘ NIEZNAJOMY. ICSTCM Dyrektor muzeńm narodoego był szczerze zdumiony, gdy zaanonsoano cznych p. t. Les nouveaux plats". Są to przepisy okolicznościoe": dla uczt myśliskich, dla szelkiego rodzaju przyjęć, dla ycieczek automobiloych i t. cl Za granicą Francji uażanoby napisanie takiej książki za sprzeczne z zaodem poażnego poieściopisarza ale trzeba pamiętać, że e Francji słynny smakosz i teoretyk gastronomii Brillât Savarin uchodzi niemal za klasyka, że ielcy pisarze zasze chętniej rozmaiali o sem znastie dobrej kuchni, niż o sych dziełach. To też należy się spodzieać, że Reboux iększy sukces odniesie przez ydanie noej książki kucharskiej, niż przez se poieść:... Kcstja tylko, jak krytycznie ocenić ostatnie dzieło Rebouxa. oieść o 300 stronicach można przeczytać: ale jak stierdzać artość 300 noych recept gastronomicznych? Żaden redaktor nie zgodz7by się na pokrycie ydatkó spraozdacy, któryby chciał osobiście przekonać się, czy dziale" Rebouxa niema błędó"... Wpradzie dobry krytyk muzyczny już z odczytyania partytury może zrekonstruoać sobie dźięki muzyki ale trudno domagać się. aby czytając recepty kuchar-1 skie, można było smakoać" potra. dobroć mu znanego detektya paryskiego Jeana Laurin. Czem mogę służyć mój panie? zapytał grzecznie. Niema chili do stracenia zaołał detekty. Doiedziałem się, żc szykuje się Włamanie do muzeum. Złoczyńcy chcą ukraść czarną perłę. Ma to być dokonane o 4 po południu, teraz zaś jest już Niech się pan jednak nie niepokoi dodał, idząc przerażenie na tarzy dyrektora moi ludzie pilnują dobrze. roszę udać się z-c mną na salę. Złapiemy złodzieja na gorącym uczynku. Szybko udano się przez szereg pokoi do zbioró Ludika XV rzypadkoo nic. było muzeum ziedzających. Schoano się za ciężką poimjerę. ' Upłynęło kilka minut. Nagle rozle-!y się ostrożne krok:. Skradając się \ szedł na salę jakiś człoiek. Doszedł o gablotki,' 'djaineutefn przeciął szkło, oglądając się trożliie.dookoła i yjął ostrożnie czarną perlę. W tej chili yskoczy! z?a portiery detekty. Rzucił się na złodzieja i nim tamten zdążył się opamiętać, już miał kajdanki na rękach. Jestem zdradzony! Zdradził T. SLING. Co fest lepsze? ANI UNKTUALNA. Uaża punktualna za cnotę. Będąc młodziutka czytała, żc pu<*' tuainość Jest uprzejmością, cechująca na"*' króló. ostanoiła óczas ściśle się do lego stosoać. Wzbudza ona zadoolenie szefa, przer zenie ludzi, którzy Ja zaprosili na przyjęcie 1 ściekłość młodzieńca, który umóił sobie * rendez-vous. W domu starza niemiły nastrój. Je] pò"*' tualność czyni meta nleponktualnym, irytuje < gdyż musi się spieszyć I kaleczy sic podcz* 5 golenia. W końcu zaczyna ]ą podejrzeać. Czy * ' 8 ' punktualności nie tal ale obaa, by nie spót sie na randkę? Ona czeka. Na kogo? ani punktualna nie omie znaleźć się * arzystie. Budzi dokoła siebie niepokój. I oj ' zbudza żadnego zainteresoania, gdy* Jest t*' sze na miejsca, zasze oczekuje ANI NIEUNKTUALNA. Rónież u*» punktualność za cnotę. Jest boiem laścl* zasze punktualna, ostatniej tylko chili Ja zatrzymuje. OŁO*» Z obay, by sic nie spóźnić, była go' zbyt cześnie 1 dlatego sle spóźniła. Wzbudza rónież przerażenie u ludzi, któf* Ja zaprosili do siebie 1 ściekłość miodzie^ który umóił sobie z ula rendez-vous., W domu starza niemiły nastroi. Stale na nla czeka, niecierplii aie, nie może sic & et spokojnie ogolić. i W końcu zaczyna Ja podejrzeać. Czy te) nlepunktualnoścl nie fal się zdrada? Czy raca z randki? ani nlcpunktualna nie umie znaleźć sic toarzystie. Nieci dokoła niepokój. zbudza żadnego zainteresoania, gdyż of^ sta Jej nigdy niema na miejscu, zasze sic nla czeka.. Na miły Bóg, laka reszcie ma być kobl"" unktualna czy nie? ^ r ) (TŁUMACZYŁ B- Kobieta, która zakpiła sobie ze śiata. Miss Logan, która niedano os^l iż pobiła rekord p. zepłyając krótszym czasie kanał La Manche, a ^ stępnie przyznała się, że tego nie do'* nała, została skazana na 100 funtów' ry za fałszye zeznanie pod przys'^j rzyczyną yroku było zeznanie, v przysięgą przez miss Logan, iż ri nęła kanał na podstaie czego r znano jej nagrodę 1000 funtó $ztcr\\ t Coprada miss olgan nie rz - VJ lfi/ nagrody i przyznała, iż cały jej rzek^ rekord był zmyślony, by doieść- łato jest proadzić błąd opin^jf bliczną i sędzió podczas rekordó* ****** 0 mnie! krzyknął pieniąc się ze przestępca. ^ Tylko spokojnie! odpan * nie detekty. jtf anie dyrektorze, oto z V *\ft pańska perła. roszę mi pomóc o^" adzić złoczyńcę do mego samoch^^ Milcząc siedział złodziej, obok dfy ^ tya. Nagle ten ostatni jednym zerał z tarzy przyklejone" ąsy-dr To pan? Niemożlie! ' <r nął złodziej. anie to jest zdradjjr To nie jest zdrada odparł jąc się esoło Tardieu. Oto 6^ Dyrektor otrzymał imitację. rosta nie gnieać że pana p r z e s t r a s z ^ Już zdejmuję kajdanki, a oto 5000 kó nagrody. md Musiałem to uczynić, maczej f rf by się szystko ydać dyrek'^ v podejrzauem. rzez nieśiadorn 0 ' % 'degrał pan są rolę znakomicie gnam. Dalej -- iadomo. Następu-! nieznany posłaniec dostarczył <W roi muzeum pradzia perłę. &m A po miesiącu przedziale p' c ' $ klasy siedzieli Tard'eu I Odcttaali się podróż poślubną. rt fi 'Tłumaczy* v '

19 3. 1 Jak DOlJA1 EK L1TKRACK0-NAUK0WY. Str. 3 zerboać publiczność? W Niemczech postały zrzeszenia zolennikó teatru. Ziązki robofniczb sprzedała soi członkom ulgoe hiiefy na szysikie przedstaienia. W jedaem z pism zagranicznych- umie ki teatralne, które zapeniły byt i przy Wczony został ostatnio ciekay artykuł szł-ość teatró. ^maiający spraą zdobyania sobie Dalszy rozój tych ziązkó posiaflr*ez teatry publiczności. da dla przyszłości teatró kolosalne Autor stierdza, iż teatra:h zagra znaczenie. Mogą one storzyć boiem ocznych rozróżnia się die kategorie noe arunki egzystencji teatró, z -. ubliczności, a ięc stałą i przypadko- róno pod zględem materjalnym jak i ubliczności stałej nie trzeba zdc- \ ideoym, ^'ać sobie na każde przedstaienie, 0 0 do tej kategorji s *>kojne i pene. teatry są zupełnie Ostatnio jednak stosunki zmieniły się tyle, że katetfor'a publiczności stałej 0 naleje zastraszający sposób. Źądą bobera ona obecnie od teatru przynaj.anicj,cc inej premjery tygodnioo, zmuszając ^róno dyrekcję jak i zespół artystycz V <lo ytężonej pracy..szczególnie, gdy miasto posiada jeden tylko teatr, podobnie jak się to dziej*' Dziny naród ci palacze tytoniu! zdobyanie publiczności stałej ^leinipne jeąt. przedeszyptkiem od ^ i częstości ystaianych prem- W takich miastach boiem uie mo- e być moy o teatrze jakp placóce k ^hiiralnej, lokalne arunki boiem na i. j U ią storzyć z tego przybytku sztu- ^ tokaj rozrykoy. C Teatry^ zagrań, czne bronią się, prze ł,. takiej publiczności szelkiemi ÍJ ^mi. ^i. Nie y grają ięc już jedynie dla, sta- - -z przypadkoej zględnie żaopa- 2on c j oi n c karty stępu publicznej. Stosują specjalny system zdobya sobie stoarzyszeń, i organizacji Sz elkic^o rodzaju, popularyzując teatr, tj? 2 zdobyając sobie rónocześnie pujj^^ość na którą mogą liczyć przy ysianiu każdej sztuki. I 1925 roku B/erlnie zdobyto j 1 sposób organizacje robotnicze, które ^ały następstie teatrom minimum 3 komplety każdej sztuce. Ijj teatry zrozumiały óczas jakim ^"^nku mają działać j storzyły zią- 3. teatró ludoych, który organizo- Hj o najniższych cenach przedsta;e-!, ' niając poparcie zrzeszeń kulturaljch { t e n sposób teatry mogły utrzymać sztukę bardzo długo- na afi>;:u. u Wzbudzono zainteresoanie dla te-, śród szerokich rzesz spolcczeńi rozpoczęto erboanie członkó Łj.^iązku teatró ludoych. rzeprosił Tl t o l c n s o s 6 b, iż organizacje L lu '"alne ; i robotnicze drogą prapagan zdobyały członkó, dla ziązku z l^d soich członkó.. Teatr boiem, klóry ma zapenioną przyszłość, może bez obay pozalać sobie na proadzanie penych eksperymentó, noych kierunkó sztuce, jednym słoem, może stanąć na tej ysokości, odpoiadającej spółczesnym. ymaganiom Dr. S. Ncst. alić, czy nie palić? Tytoń usookaja i podnieca, truje i dezynfekuje. A iec-palić, czy nie palić? Niektórzy tierdzą, że palenie deneru je.iinni że palenic uspokaja. Niektórzy palą dla zbudzenia apetytu inni dla zaspokojenia głodu. Niektórzy palą by ugasić pragnienie, inni by to pragnienie pobudzić... Każdy uaża, że jego pogląd na palenic jest słuszny. Musi ięc jednak tern paleniu być coś, co pociąga niemal szystkich, starych i młodych, mężczyźni i kobiety. Gi, którzy uażają że palenie tytoniu działa,uspakajająco, poołać się mogą na list liiiszpana Gonzola Hernandera, który będąc Jatach urzęd niklem amerykańskiej kolonji Terro pisał do sych szefó:, Należałoby zrócić uagę na możliość rozpoczęcia handlu tytoniem. Mieszkańcy boiem palą tu te liściie, celem złagodzenia cierpień penej choroby jnfekcyjnej..." To przekonanie panoało nietylko średnich iekach. Naet spółczesna me dycyna stierdziła dezynfekcyjne działanie tytoniu. alacze są zabezpieczeni przed zaraźliemi chorobami ust, organó oddechoych i zębó.. nością olą gdy ich mąż pall Człojek,, który nie pali jest bardzo nieprzyjemnym toarzyszem. Deneruje się przy każdej okazji, nie zna boiem uspokajającego działania dymu. szych, a mimo to dożyli biblijnego ieku. Oczyiście szystko jest alacz, natychmiast po jedzeniu chy możlie. ta z>a papierośnic, fajkę lub bierze cygaro, Zdarzało się, że i nocni stróże umierali siada' ygodnym fotelu lub kła tfzień. Zdarza się ięc że dla niektó dzie się na kozetkę i natychmiast pogrążając rych palenie jest szkodlie. " ^plat członkoskich nie ustamo^trio- się błogiej sjeście, zapomina na rzekonano jodynie szystkich, iż, kilka minut przy błękitnaym dymku o Chcecie mnie poczęstoać dobrym H ziązku teatra^ego ma prao - szystkcii troskach { śżarzyżnie życia. papierosem mili Czytelnicy palacze, tl^kać.bilet po najniższej cenie na każ Należy przypuszczać że iększość nagrodę zą aszą obronę? Dz : ckuję, nie potrzeba, ja jestem niepalący...! rzedstaienie. kobiet oli palących mężczyzn. Szczególnie kobiety zamężne. Te z całą pe- J. W. c 2ydście ten sposób człónkodc zuli się moralnie zóboiąr-ani do Cjjj^ezania do teatró, pragnąc przyj-^'"się len' sposób do utrzymania? 0 "i jak mó li, ziązku. Śiat roku H OS(^rj krótkim czasie zią l e n s tró Berlinie posiadał 540 ł y- igułki aproizacvfne.- Wojna będzie niemożlia. W ystaiane poszczególnych Francuski śiat uczonych' obchodził miały się spradzić, to za kilka dziesią \. rac h cieszyły s ę poodzeniem, moż- uroczyście ostatnich dniach setną ro- tkó lat czeka nas kompletne uproszcznicę urodzin słynnego chemika Mar- czeuie życia. Na razie jednak nic tego nie V i le było utrzymać długo na afiszu i [ł^? 0 - sposób zdobyć rónież publicz- celina Berthelota. Z okazji tej arto zapoiada, przecinie życie staje się co ^rzypadkoą, pnyponinieć, jak Bprtholet yobrażał raz bardzej skomplikoane. Gdyby jednak przepoiednie te miały istotnie o- ftjj^ynikr ięc były śietne. Ustanoczlonkó W, en i u 5 kietnia 1894 roku yglo kazać sic. realnemu to jeszcze ielkie sob c przyszłość.ludzkości. IHn najnżazych cen dla U^H^ku teatralnego.opłacało się teatdla sił sędziy chemik na bankiecie przemóienie, które yołało s ; lnc ra itt e<t^ krotnie, budziło się boiem zain ijj.czlmkó, którzy. spoodoali iż teatru śród szerokich żenie. Mianoicie znakomity chemik o- społeczeństa. Zdarzały się na- śiadczył, że roku 2000 rolnicto ^*>s ^adki, gdy sztuką grana ;a- przestane istnieć, że przemysł ęgloy \ teatró, utrzymyała się na ali- oraz cały szereg Innych ażnych 2 Jrzez 4 5 miesięcy z rzędu. przemysłó surocoych zońkiią z poierzclin Hj a przykładem Berlina poszły ródj^^^e ; ziemi. miasta, torząc podobne ziąż Nadejdzie dzień, kiedy każdy człoiek zamiast dzisiejszego obfitego posiłku, spożyać będzie małą tabletkę, która ystarczy do nasycenia się. oza tą tabletką malutka kuleczka tłuszczoa i malutki flakonik z aromatycznym płynem, dobieranym edług indyidualnego gustu, składać się będą na całe pożyienie ludzkie, hygieniczne i zupełnie dla organizmu ystarczające. Wszystko to będzie najbadziej ekonomiczny sposób sporządzone masoo chemicznych laboratoriach i produkoane niezależnie od pór roku, od posuchy, mrozu, grafit ' innych atmosferycznych zjaisk i k!?sk. Jeżeliby przepoiednie Berthelota ^fsf rzeklęte palenie!" słyszę to duchu, jak poie niejedna kobieta czytając te słoa. A dym pokojach", a zniszczone firanki, a czarne sufity a strętny zapach dolatujący z ąsó mę ża czy to też należy do przyjemności? Tak poiedzą z całą penością. Ale proszę dalej... Teraz następuje coś innego. alenie jest trucizną. Bezsprzecznie" poiedzą czytelnicy, o tern ie my od dana!" Zamruczą coś o nikotynie, uażają się za bardzo mądrych, ale na tym koniec, Ż nikotyną jest inna spraa. Oczyiście jest to trucizna. Kropla jej ystarczy dla uśmiercenia psa. Ale tytoniu znajduje się nietylko nikotyna. Znajdują się tam składniki, które zmniejszają działanie nikotyny do takiego minimum iiż dychanie siebie dymu nie przedstaia żadnego niebezpieczeństa. A nadto, razi z dymem dy chamy siebie śieże poietrze, które rónież przyczynia się do znsszczenia trucizny 75 procentach. 1 dlatego stierdzić można, że u przeciętnych palaczy, nikotyna nie dziia la najmniejszym stopniu. Znamy ielu starych ludzi, którzy zatruali" się nikotyną od lat najmłod pytanie czy ta przys;jość, którą odmaloał znakomity chemik, nie przedstaiałaby się nieco smutnie i nudno. Z pe nośc! ą niejeden człoek niechętnie rezygnoałby z soczystej polędicy z garniturem lub kruchej pulardy ze złocistą przypieczoną skórką na rzecz jakiejś nieppkaźnej małej pigułki. Może jednak mylimy s : e, może przyszłe pokolenia łatiej przyzyczają się do takiej zmiany iktu, sproadzającej do minimum szystk'e kłopoty aproizaeyjne. które nas obecnie dręczą. rzytem tego rodrnju odżyianie byłoby idc alncm dla utrzymania smukłej lini'. ozatem słynny uczony, który ICtylko pracoał dziedzinie cliemji, ale był rónież ybitnym mężem stanu, ypoiedział piękne prorocto, że ojna roku 2000 będz : e absolutnie niemożlią. A to z najprostszego śiecie po odu. Mianoicie ze zaied'u na znrenionc arunki życia, rosfaną zn'esione granice, przestaną istnieć armje i zniknie z poierzchni przemysł ojenny. FRANCISZE HERZEG. Zmierzch kobiety. Nazyali ją przez Uluższy czas panienka'-. óźniej nazano jq piękną panią". óźnie! jeszczc..interesującą". Teraz nazya ale clągle piękną panią". Włosy męża Olgi posiiały, znajomi się zestarzeli, młodzi poruczilkoie nadskakujący jej niegdyś są już teraz starymi nraforami 1 pułkonikami. Ona jednak pozostał? młodą, clą glc piękną panią. Ubierała sic edług ostatniej mody, kroi jej był ciągle elastyczny 1 zrok zachoał jes/. cze są śieżość. Miała zasadę. Dobrą zasa dg. Kubicta tyle ma lat, na ile ygląda". Wieczorem szczególnie, przy sztucziiem śietle, kiedy była dekoltoana, przedstaiała króleską niemal piękność. Je] plecy ramiona były śieże I białe jak marmur. W dzlcu, rónież nic dał by jej nikt iece] nad 30 lat. Była jeszcze młodą, chciała być młodą. enego popołudnia siedziała przy lustrze, i nagle dostrzegła z przerażeniem siy lok łosó nad skronią. Czuła, jak zamiera Jej serce. W jaki sposób, Jak mogła tak acybko zcsiieć? rzed ielu laty, kiedy piękna pani była leszcze młodą panienką, znajdoała to 1 odzie srebrne nitki sych czarnych łosach. Dumną była z tego, móiła, że dodaje to uroku. óźniej, gdy została młodą panią" I sie nitki coraz gęściej zjaiały sic Jej kruczej fryzurze, poczęła je farboać. Użyała farby regularnie, nikt lec nic zauażył Jak ząb czasu rył se ślady na je] pięknej głóce. rzed kilku dniami zaniedbała się. Była niezdroa, leżała łóżku. Nie zauażyła zresztą niczego. I teraz dopiero idzi, Jak sła. Jak bardzo sią Jest jej głoa. I idzi jeszcze ięcej, znacznie ięcej. Że około oczu, Jej pięknych czarnych oczu, około ust. na skroniach, znajdują się coniutkie zmarszczki, nheczjrł podobne do pajęczynkl. Była zrozpaczona. Buska obłędu. Wiec te Już koniec? Jnż nie będzie nigdy młoda. Jot nie będzie nigdy czuła aa sobie zachyconych o cza, Już nic będzie nigdy mogła użyać żyda, płehnego tycia? Oprzytomniała na chłłe. I nasię opctela Ja ciekaość. Zykła kobieca ciekaość. Cay, jest doprady starą? rzekona ale. rzebierze się spradzi, czy jest faiha, czy doprady stara. t Starta szminkę 1 puder e tiraosy. se krótko ostrzyżona łosy bardzo Włożyła stara niemodną czarna saknłe I lusz z przed kilku tai. Śmiejąc tle neroo podeszła do Teraz się przekona, czy to bodzie maskarada czy rzeczyistość. Śmiech zamarł Je} Jednak aa m> stach. Z oczu popłynęły łzy. Ujrzała tarda, nieubłaganą rzeczyistość. Chciała słe obrad Jedynie Jak stara pani przekonała słe, że Jest faktycznie stara panią. Usiadła fotela I zamyśliła słe głęboko. Bo** myślała nad seml młnhmoml dniami ŹycJt M było jedną ieczna iosna, przedłużana oztncbnłe do nieskończoności. Zbliżyła się nacie niespodzieanie zima. Lała 1 pięknej Jesień] ink nie zazna. Minęły iriesposłrzcżenle i bezporotnie. Jej życic nie było nigdy iaścłetn żydem, było stale przygotoaniem do żyda. Teraz n- śladomlla sobie, że iecznie się do czeg* przygotoyała, iecznie na coś czekała. Teraz Już zapóżno, zbyt późno! łacząc siedziała sym buduarze. I rozmyślała nad teraźniejszością, nad zmierzchem kobiety. rzychodzi prędzej, aniżeli się go spodziea... (Tłumaczył B. R.) Najiększy budżet miejski posiada Ne-York. Noy Jork otrzymał noy budżet, który oboiązyać zacznie 1 stycznia 1928 r. Opracoała go miejska komisja finansoa globalnej cyfrze f«> dolaró. Jest to pradopodobnie najiększy budżet miejski na całym śiecie. W budżecie tym dolaró przeznaczono na polepszenie bytu urzęd n'kó miejskich, a dolaró na podyższenie poboró nauczycieli. Budoa noych kolei IXK1 ziemnych ma być proadzona r. 192S Kosztem dolaró. Dr. med. Jan olak choroby enętrzne przyjmuje od 4 6. A n d r z s i a 43, tel

20 Str. 4 JDUUATEK LITERACKO-NAUKOWY, ZUSTNA W ANIEŃSTWIE, WIERNA W MAŁŻEŃSTW! Życic na Wschodzie bije obecnie zupełnie innem tętnem. Kultura japońska upodabnia się coraz bardziej do europejskiej i raz z tem zmienia się zupełnie życie pryatne japończykó, szcze golnie kobiet japońskich, które dotąd zamykało się czterech ścianach domu. rzed 30 laty jeszcze kobieta japońska nie znała praie zupełnie ulicy. Ca łe jej życie ogniskoało się środoi sku domoem, ciągłej trosce o dom, 0 męża i dzieci. Było to zykłe koło jej oboiązkó. Mąż uażał żonę jedynie jako gospodynie domoą, która nadto oboią zana jest pomóc mu utrzymaniu linji rodoej. Bezdzietne małżeństo otrzymyało rozód bez żadnych trudności. rao to zostało obecnie już uchy lone, macierzyństo jest jednak dal szym ciągu dumą i pragnierriem spółczesnej japonki. Nic dzinego, że ciągu ostatniego roku zanotoano Japonii milion urodzin. Spółczesna japonka ubiera się już zu pełnie po europejsku, uczęszcza naet do szkół średnich, mimo to jednak domu zachoała stare przyzyczajenia i przebiera się kimono. Zaznaczyć przytem należy, że strój ten jest zupełności dostosoany do klimatu i trybu żyda japonek, nic dzinego ięc, że stydząc się yjść nim nn ulicę, otrzymały go jako ubiór domoy. Kiedy mói się o japońskiej kobiecie, o jej życiu spółczesnem, należy poruszyć jeszcze jedną spraę, która zbudza u nas zdziienie, łato zresztą pojęte. Ód trzystu lat zachoał się zyczaj budoania e szystkich miastach specjalnych dzielnic dla kobiet lekkiego proadzenia się, t. z. Yosłiiara co polskiem tłumaczeniu oznacza krainę radości. Dzielnice te składają się z szeregu ła duyćh du i trzypiętroych domkó. Wieczorami ulice Yoshlary o- śietlone są rzęsiście lampkami i barneml lampionami. Tłumy rozbaionych 1 roześmianych ludzi przesuają się tej dzielnicy. Z domó dolatują dźięki muzyki I śpieu. Charakterystyczne jest. że dzielnicę tę ziedzają zaróno mężczyźni jak I kobiety. Kobieta japońska nie uaża boiem Yoshlary za zakazaną dzielnicę. Nie stydzi się pójść tam zabaić się i pośmiać. Nie przestraszają je dreniane klatki stanoiące front szystkich domó których siedzą kapłanki miłości, gejsze, abiąc do siebie przechodnió. Yoshiara uażana jest za park miejski, gdzie chodzi się na spacer, gdzie urządzane są zabay z iiiuzyką i tatrami. Do dobrego tonu należy Japonji, by kobiety z rajlepszych domósv cdlc dzały Yoshlarę i tam przygadały się tańczącym ; -irieającym gejszom. Wierność żon japońskich jest zadziiająca, jak rónież zadziiająca jest ich chęć przypodobania się łasnym F. MILLER. Konkurencja. Dyrektor toarzysta Hurra _ zegary" zacierał ręce z zadoolenia. Sto tysięcy zegarkó rzucił na rynek. Na- Icażdym z nich yryty BYŁ napis: Garancja za życia łaściciela, SYNA jego i nuka. Zobaczymy co poie konkurencja N, S. Zegary! Tego jeszcze nie było. Żaden zagarek RRIE otrzymyał takiej garancji. Ale dyrektor toarzysta N. S, zegary" nie przeraził s*ę. Następnego tygodnia rzucti na rynek dieście tysięcy zegarkó zaopatrzonych kupon na 3 kąpiele pierszej klasy. Wszyscy zaczep się kąpać. Nie było człoieka, któryby nic chciał kupić zegarka z kuponem. j e s t s p ó ł c z e s n a j a p o n k a N a ulicy europejka, domu azjatka. mężom i służeniu im tak, jak żaden ze sług nie potrafi. Nie zdąży mąż yjąć papierośnicy z kieszeni, kiedy ręku żony pali s:ę już zapałka. Nic zje ona obiadu dopóty, dopóki jej mąż się nie nasyci, po to jedynie, by mu usługiać bez przery, by nie spóźnić się z ypełnieniem każdego jego życzenia. od tym zględem spółczesna japon ka nie zmieniła się zupełnie. Niema jednak chyba bardziej perer syjnej istoty niż japonka panna. Flirt Japonji jest na porządku dzien- nym I nim panna ychodzi zamaż nie odmaia sobie niczego. Japonka umie usidlić każdego mężczyznę. Kobieca bystrość umysłu i ko bieca zręczność ystępuje tedy z całą yrazistością sprzężone z kobiecą In dyidualnościa. Są one mistrzyniami sztuce miłości. Całus ich nie jest tem, co my zna my i rozumiemy, jest to yrafinoany konglomerat miłości, oddania się, zmysłoości i perersjl Żaden z mężczyzn nie obroni się przed japonką po otrzymaniu takicfc" 0 pocałunku. Oto dzine przejay życia spoi" czesncj japonki. Na ulicy europejka, domu azjatka, stydlia do przesady odiedzająca Yoshiarę, ierna mj?' żenstle 1 rozpustna latach panieńskich., Kultura europejska zlekka dotknę'* tylko kobietę japońską, zmieniając n'*" znacznie niektóre przejay jej życ' 8. Sto lat Jeszcze przejdzie, my OSUNIE my się znó naprzód, a japonka ' Z stanie iecznie tą samo. F. Kj. G d z i e sei k l u c z y k i?! Wieczne zmartienie naszych gospodyń. Zosfaiamy jo gdzieś, gubimy i Jesteśmy eiągle z tego poodu zdeneroani' orządek, praklyczność a przedeszystkiem organizacja. Oto pojęcia naszego spółcaesnego życia. Do tego dążymy miarę sil i możności. Ale ierzcie mi, że są to tylko pozory. Za kulisami znajduje się ten sam stary, niezmienny pod żadnym zględem człoiek iecznej, śmiesznej alce z drobnostkami. odczas tego, gdy umysł jego ytęża się kierunku storzenia czegoś ielkiego, ręce jego nie umieją znaleźć odpoiedniego klucza do szuflady biurka. orządek i praktyczność nakazały storzyć kółko do kluczy, i teraz nosimy to okropne, brzęczące koło kieszieni. I nie iemy co z tem zrobić. W domu mamy biurko, biurze mamy biurko. W biurze mamy die szafy do aktó i jedną szafę io garderoby. By otorzyć drzi mieszkania potrzebne są da klucze: jeden zykły, drugi od aatrzasku. Ale u sąsiadó dokonano łamania, kazaliśmy ięc dorobić sobje t. z. bezpiecznik do zamka, teraz ięc mamy dla otarcia drzi cztery klucze. Mamy die alizy, teczkę do listó, teczkę do aktó i do szystkiego są klucze. ęczek na kółku porządek i organizacja rośnie. W biurze proadzono inoację. U- staiono szafkę do listó. Każdy z praconikó otrzymał kluczyk od sej przegródki. Kółko do kluczy jest już pełne. Z dudziestu kluczykó na kółku umiemy rozróżnić najyżej pięć. A reszta? który z nich łaściie pasuje do biurka? Nam się spieszy, nie możemy po kolei próboać 15 kluczy do zamka. Zrezygnoaliśmy już z tego. Nie ieszamy palta do szafy, lecz kładziemy je na krześle. Szyflady od biurka nie o- tieramy od miesięcy. Ludzie śmieją się z nas poiadając, że na biurku panuje o- kropny nieporządek. Najbardziej dyskretne papiery leżą na ierzchu. Sekretarka znajduje często śród nich nasze miłosne listy. Trudno, nie można przecież dla zachoania każdego papierka dobierać pół godziny kluczykó do zamka. Zajęło by to nam przecież cały dzień. Okazuje się ięc, że kluczyki te są nam najzupełniej zbędne. Obciążają tylko kieszeń. Najlepiej byłoby je zgubić. Ale kluczy zgubić nie można. Wszystko się gubi, tylko tego pęczka porządek i organizacja się nje zgubi. I penego dnia pośięcamy specjalnie kilka godzin czasu na to, by przeko Nieuleczalny" i starość" Słoa, których lekarz nie poinien użyać. Na kongresie amerykańskich stoarzyszeń szpitalnych, lekarz naczelny szpitala Montefiore Noym Jorku, dr. Boas, ygłosił obszerny referat, którym ystąpił przeci użyaniu przez lekarzy epitetu..nieuleczalny", gdyż djagnozy, zaierające sobie to Dyrektor Hurra zegary" zamknął się sym gabinecie. Myślał cały tydzień. o tygodniu do szysfekikch jego zegarkó dodane były gratisoo bilety do miejskiego teatru. Wyołało to nadzyczajny skutek- Nikt się już nic kąpał, szyscy chodzili do teatru. N. S. zegary" były na dro dze do ogłoszenia upadłości, Genjusz ludzki mpże jednak szystko. N. S, zegary" ymyśliły coś noego. Kazden zegarek zaopatrzony był mały reoler. Zegarek lub życie mog! ołać teraz bandyci dooli. osiadacz N.S. it zegarka oddaał chętnie sój zegarek, yjmując go jednak z kieszeni naciskał sprężynę, padał strzał i bandyta zabity odożony był do prosek torjum. o krótkim czasie nie było ięcej kraju bandytó. słoo, okazują się często działaniu bardziej zabójczemi od samej choroby. Dr. Boas jest rónież za ykreśleniem ze słonika medycznego słoa starość". Starzenie się organizmu jest pojęciem zględnem. O mczem tu nie mói liczba przeżytych lat. Nieraz starzy" ludzie mają młodzieńczą odporność na cnorony i'odrotnie. A ięc nieuleczalny"! starość" inny zniknąć z terminologii lekarskiej. Hurra zegary" zaangażoały najgenialniejszych inżynieró. Radzono, kreślono, konstruoano. I ymyślono. Tego jeszcze nic było, Coś ni^lycha nego, nieidzianego. Hzucono noy rodzaj zegarkó na ryntk. Na każdym isiała kartka z NAISEM: Zanieś go do lombardu". Skutki były niezykłe. Następnego dnia, gdy łaściciele zanieśli se zegarki do lombardó i łóżku przeracali się słodko na drugi bok, myśląc co zrobić z pieniędzmi, usłyszeli nagle stuk dó drzi. o chili,.,, tak to nie był sen... toczył się do pohoju ich zegarek, z firmy Hurra zegary", który czoraj zaniesiony był do lombardu. Wtoczył się na krzesło I sam lazł do kieszeni od kamizelki. W ' alym kraju zapanoała szalona radość. Kupoano na gałt szystkie zegarki Hurra" i zanoszono je do lombardu, a następnego dnia przychodziły one z porotem do łaścicieli., Radość jednak rychło osłabła. Właś clcielę lombardó zrozumieli, na czem rzecz polega. I nikt już nie przyjmoał zegarkó Hurra". Interes pociął się chylić ku upadkoi. Obie konkurencyjne fabryki praco* nać się jaki kluczyk pasuje do jakiego zamka. Móiąc poażnie, jest to trudne zagadnienie. Niektórzy ludzie są bardz'ej praktyczni, kupują iększe kółka, mają ięcej kluczy. ocóż ięc tyle kłopotó? Czy 20 ieku nie mamy nic innego do roztrząsania, tylko gdzie jaki klucz pa sl, ł?' ocóż się zamyka łaściie sztf"' dy i szafy? Z poodu listó » 'L nych? Te przeczyta i tak żona, gdy ^ dzie chciała. Ciekaość jest najlepszy' kluczem. By zachoać karderobę? ^ dziej ] tak potrafi ukraść. Tajemnic niemal Z tej prostej rz, y. czyny, że nikt się nikim nie interes^ ocóż ięc choać coś i zamykać, y kai i pożądający zasze klncz zi a J My zaś przysparzamy sobie k' o tó i marnujemy drogi czas. rzed uczcieml służącemi nie my po co zamykać szaf l szuflad, R Z L E. nieuczciemi nie uchroni naet bez cznik przy zamku. v Słyszałem kiedyś o penym vl lazcy. Ten radził zaopatrzyć każdy * czyk napis na przylepionej ^AS W objaśniającej co się z nim otiera. 1. (. czyki miały leżeć koszyczku, k a Lo ięc pamiętałby gdzie są i do c7< e!! służą. Iv' omysł okazał się nieykonalny' żdy boiem iedział do czego słuźl ^ szczególnie kluczyki, ale nie mógł so nigdy przypomnieć, gdzie leży k 'J czek z kluczykami*.0» Wynalazca zaproponoał te c?s patrzenie koszyczka mechanizm J, garoy, któryby dzonił co pół y/ ny, skazując tein samem gdzie k«s czek się znajduje. ' Był to jednak niezbyt fortunna 'jj mysł. Mechanizm zegaroy chodj 1. U boiem przez całą dobę 5 nocy. * ^ się słodko śpi, co pół godziny rozle» by się ogłuszające dzonienie. W} Nie, to nie były pomysły godne «1 ti, gf. Są pomysły lepsze, genjalm^ ^ Szczególnie dla tych, którzy J*, * vj t' kri mają tę chęć zamykania WS" kich zamkó. Oto jeden kluczyk do szy 5 / 1^ zamkó domu j jeden kluczyk 0 zamkó biurze. Jeden kluczy* $ szystkich kufró i Jeden szystkich drzi ejścioych.,y Czyż to nie proste? Jakie jest j \ jemne życie, iak łate rozaązw^^jh się doń znajduje kluczy. ały dniem i NOCĄ. Niepoodz e,lj n0 (f zrażały nikogo. Co tydzień rz^cb r i' rynek noe typy zegarkó o cor* ^ ndejszych, coraz triezyklejszyc" ^ ciościach. Było to grudniu. A slyc stało noe toarzysto yrobu kó. I nie obiecyano nic nadz^^^ go, tylko że zegarki chodzić będa p łoo ł będą tanie,, t ^ A dalej? zapytali szy^jyf^ Nic ięcej odpoiedzi 111 tor noego toarzysta,.. Co? co takiego? aarofal 1^ scy zegarki, które nie pisuczaj', g & ki, które nie strzelają? które oszukują?, które nie każą się. yor chodzić do teatru itd. Ud? Dz>5 ł$ r skończy się ta straszna epidemia* szna choroba zegarkoa. ^ o m&esięcu fabryki to^ Hurra zegary" i N.S. przestały pracoać. Amerykan)* 1,^ cia nie zdołała objąć tej dziedz 1^ 'j {Tłumaczył B '

21 ..ILUSTROWANA REUBLIKA", i i i f i i i f l i n i f! 6 cylindró 9/40 S, pięcioosoboy, siedmioosoboy, ulce na da i cztery kola. IWB f I 7 V HJ V otarte ozy podróżne, l T SUfc I II I Sedan, Kabrjolety. IŁ SjS jjł B ^ 3t Super six. d n i a! E S S E X Sedan de Luxe. C e n n i k : Faeton Speedster 4 osoboy Coupe 2 Limuzyna Coach 5 Limuzyna Sedands Luxe Doi F. 1750, Generalna reprezentacja na Kongresókę: Tel 5475 STÜQBHOH i SZÖbEZEWSKI S10.0., Muí, V. 5*0. '. Jubileuszoy Res. Speciale WÓDKI - LIKiĘRy Stołoa Starka Żytnióka - ^ _ TV t B a n a n Morelóka ZA^SiOSrp^EMySfcOWIE WSNKELHAUSEN, VÓW. AKC. STAROGARD - OMOR^cTiAi.TTa^o" Od pót ieku użyciu ^RBA oo WŁOSÓWWC szystkich JWcieniach.r-zyroca pierotny «olor I połysk SIWYM WŁOSOM. r *epis użyciakkażdym pudełka >j,r *y spec alistó cabinei denty s, b, ycznv orzy Górnym Rynku., 'otrkosfca 294, tel tj^y nrzystanku tmm. pabianickich) j t yimuje chorycli chorobach szystko SD <sciainoścl od g. 10 rano do 6-e) ^o.?» Szczepienie ospy, analizy (mo- Ka >u, kri, plocin etc ) operacie ^ opatrunki. orada 3 złote ^ bic Wizyty na mieście *'eu e r & c l c od umoy. Kąpiele D' NaśiClania lampą karco- S l l Roentgen, fclektryzacja. Zęby ne, korony z«ote, platynoe Ci! m. I mtsty «oziele I śięta do godz 2 popol. ^zcxebny d e s, : pod r y bez domies-ek, czys i" AI WII, K^sncją z łasne) I Jedyne) l5 5o,1 ' abcyjskic pasieki 5 kg, rtaz, - W ku. z9 zl let ISat? Kle 20 KG. 55 zl naczyniami ysyła za piibraiitern Eugenjusz Biliński Zbarażu. ' To. Szerzenia rac- Zaodoei śród Ko Ł o d z, «Wólczańska 21 NINIEJSZEM, że przyjmy zapisy ań i ANIEN NA: \\ a.^^to, 2) Robot* re.cz- ' ' Sei, ^"larelo, 4) Manicu- 1 ^ r e, i a fjat czynny od aodz. r a n o. 20 nakład Rysoniczy 'Malarsta Ręcznego. *i taramltt 3Ł tllks na składzie telki yttfr 1 szych zoró do hattu ^cznego i maszynoego.. Jiarnołramienie sil Kto z nas nie ie o tern, iż rolnik musi zrócić roli pochłonięte przez rośliny składniki użyźniające? Tak samo rzecz ale ma ze zdolnościami tdrczemi człoieka. Za duło ymagamy od naszego zdroia, zdaje nam ale, przytem, tż możemy Jc zachoać, stosując dane metody odżyiania. Wskutek tego też człoiek jest storzeniem najsłabszemu Zastanócie sic. tylko, iele osób umiera kiecie ieku lub starzeje się przedcześnie, iele kobiet Jest yczerpanych i Jak ażną role. gra łeb zdroie życiu całej rodziny? Roli zracamy szystkie składniki niezbędne do utrzymania (ej ydajności. Człoiek, pragnący staić opór arunkom spółczesnego życia, musi koniecznie użyać środka zmacniającego, szczególnie okresie nadmierne] pracy, przy pierszych oznakach osłabienia 1 yczerpania Najznakomitszym środkiem zmacniającym jest bez. ątpienia OTWOCK ensjonat JULJONÓW" (AnnyGIrc manoej z Lodzi) poleca pokoje słoneczne, urządzone odług ostatnich ymagali komfortu 1 higieny. Kuchnia francuska, ykintna. Ceny przystępne. Adres: Młądzka 24, tel. 60. pisać uczy Kaligraf L. BERMAN oraz popraia szelkie brzydkie charaktery pisma ciągu 15 lekcji. Zaadzka 19, fr. 1 p. Czytelnia poszechna iotrkoskn 37, pod*, lea ofic. poleca duży ybór książek 4-ch językach. Ostatnie noości beletrystyczne. Opłata niie Sieczna zł KLINIKA ołożniczo-ginekologlczna D-ra med. S. DRUEB1NA 6-QO Sierpnia 15-17, tel I l II kia Dl. ii J. BETTE Di. iii L Immmìì Choroby dzieci rzyjmuje od 8 9 i od 4 5 Ccgiclnls n a 66 róg K'LLÓSKIEBO TEL famo. FUTRA Tan o Dr. meó. SRAUN ołudnioa.v 23 te! Specjalista etiorób skórnych i enerycznych, Leczenie śiatłem, (Lampa karcoa przyjmuje oc* 9 11 rano i od 5--8 p.p Doktór Tanio,Do nryarnem mitom oi.ietrtbw.laiw rog I \: ;ii.'!elickie Blltfmni szelkiego rodzaju Tel s u r o rzvjmuje: od 8-2 ruiiu y, T ' potoym stanie. dzielna poczekalni n I 6-8. Dla pań od od 5-6 pp 1. OATOWSKI, Noomicjska Telefon Żadnej fllji nie posiadam. 1 Zaadzlta ATs 1 Telefon Ne porócił. Choroby skórne, łosó, enerycz ne I moczoplcloe (leczenie Śiatłem) Lampa karcoa promieniami Hóntgena, rzyjm. od 9-2 i 5-8 Dla pań od 4-6. Oddzielna poczekalni. I.L I MI m! UAAIA II ~~ Dr. med. Lubicz CEGIELNŁANA 4 3 Tel ChoroDj skórne, «p oeryune moczoplci Leczenie sztucznym słońcem y< zynoem. rzyjmuje od g.8 do 1U rano od 5 8. Choroby enętrzne i dzieci io rkoska 6, telefon rzyjmuje od 8-11 i od 4 6 po poł. Ul. Ul UaJJl- II thoroby skórne, i eneryczne Instytut Köntgcno leczniczy i ćiallcc/niczy. Lampa karcó Alei a Kościuszki 27. lei OI-7C rzyjmuje ^od 4 7 Dr. med. szelkiego rodzaju suroym 1_ gotoym stanie Specjalista chorób OATiWSHt skórnych ) ene Dojazd tramajami 4, 6, 10. rycznych i łosó Gabinet Róntgena ślatło-leczinczy

22 1 artmra lekarzy apecullsló i gabi- ^ C l Ł l U t d net leną?sfco-dentvstvc/ny SAMITAS" Cegielmana 29, Łel rzyjmuje, nast. lekarze spec. Dr Engel Dr. Frłd Dr. G«r«ztajn Dr Gut**tadt Dr. t«>lcli Or. Itvuson Dr. Hxon&'son Dr. Laski Or. Sz. Małolst Or. MortuoiU Dr. rytru skl Or. H. Makoski Or. O. Rozo berg Dr. Rozenbtattou/a Dr. & Hior Dr. Szajerolcz Or Lalnaon Dr. A. Sztajnberg Dr.!.elntonoi Dr. I. Sztajnberg Lekarze dentyści: Cukier II Krenicka-Cypln Grinuztajn-Harkal Szac a. Analizy moczu, kri. plocin I Ł d. RZY I MU EMY do DRAANIA szelkie Hotel materiałó baełnianych M TymczasoiMisy DpadłoSi Io. Akc. JaKób iestenberg iotrkoska 71 ponórzu \g ptmrra «r ielkim yborze kołdry. rzyj W J» maje ««b«ulunki z łasnego i poierzone A go «i'ijnfn po b, niskich cenach. Kołdry 9 jfa stuknie yrabiamy maszynoo i ręcz- A nic. A i UWAOA, raconia proadzona cat przez A p I. Undiua. który po dluiszcj praktyce A porócił z aryża. A I LlUll IlOUHJŁI l, tuul KILIŃSKIEGO 44.fel j u Zaiadamia, ii na nadchodzący sezon skład mój zaopatrzony został ielkim yboron 6t»toycli eleganckich damskich płaszczy: LU Ryp»'»e. kotikoc barankoe, elouroe 1 scatroe jak rónież Jedabne 1 ełniane et O toary. Biały toar. Flrankil ortjeryj Chodnikl! Kołdry, Kapy, Damska I męska bielizna. > Soatry, Śniegoce, ończochy, Skarpetki, arnsolki. Chustki ełniane I jedabne. Trykotoa bielizna i moc innych artykułó.. S. rzy składzie do usług kraiec damski I męski. aoooooooceoooooooooeg-tooooooooooooot Dla ttrocf sn łlni na miejscu po- trzebnynatychmiast Ketten - Schlićhter dla ełny, baełny i T', d. ierszeństo mają tylko tacy, którzy iuz byli zatrudn em poyższei branży. Reflektanci z pierszorzędnemi śiadectami zechcą złożyć oferty sub.sclil chter" do admm..republik"*. a^oooooooooooooooooooooogoc^^ Specjalista dla przepukliny Wynalazca patentoanych bandaży ZSMefni specjalista zeloa Krasickich 8 3 o r > n przyjechał i prznjmujc zlecenia na orzepuklinę. ypadanie nętrzności kamienie żółcioe, skrzyieni* kręgosłupa, kolan i nóg u kobiet, mężczyzn i dzieci zastosoanie bandaży naszej metody. Łódź, ul. Zgierska 17. Dyr. Rapaport u Grynbauma. szelkiego rodzaju suroym go toym stanie po cenach przystępnych polecają B-ciaF. ii.ietruszka 2 I 510 ri 3 2 róg iotrkoskiej UWAGA: raconie kuśnierska na m e «cu ykonya szelkie roboty kuśniersko. 5OOO<DOOO<XXD0OOOOOOOOOOOOOOOOO^^ F«e«H pignfml z marką znane od 1602 roku. ttegalują żołądek, chronią od reumatyzmu, cierpień ątroby, nadmierne) otyło ścł, artretyzmu uderzeń kri do głoi uśmierzają, hemoroidy, czyszczą kro i przy skłonno^ lach do obstnikcil są ła godnym środkiem przeczyszczającym. Użycie 1 do 2 nigułek na noc Cena pud Zł. 1,35 yroou apteki Karczeu/skl, Tuszyński, Warszaa Trębacka 4. Żądać aptekach i składach z ZAKONNIKOM- JLUSTROWAiNA KEFUBLDXA" Nadeszły IBIIllill Tretorn szedzkie damskie Kadrat ryskie» 25.UJ) Gentleman * epege * 0 ' J' śniegoce dziecinne Od Zł DoLtor KALOSZE: Męstlie, damskie i dziecinne I.Eychier.horoby kobiece Skład śniegocó i kaloszy i akuszeria FANTULIS" Zgierska 11 Łodzi, ul. tel OgrOdOWa Z (róg Nooiejskiej) Tli rzyjmuje leczn. antofle M co e domoe Zł. 4 para. rzed kupnem mebli, proszę obejrzeć" moją elegamką ystaę mebloą Łodzi przy ii. 66 Mo Jniei 6ó tel. 34 i o u L. SALOMOMOWICZA gdyż u ranie można nabyć kompletne urządzenia i panieńskie pokoje oraz pojedyncze meble po cenach przystępnych na dogodn^cii arunkach Ofugoletnła garancja = = = unktualne ykonanie. JEDYNY SECJALNY (OD tłbłt EGZYSTUJĄCY) ZAKŁAD K.SIG4UHY WYIĆ MOŻNA NA MIEJSCU, NA2ĄDANU DOSTAWA DO DOMAJ Doktór Mody lis 5? iotrkoska SI. I p fr. (Ceiiieintana 19) Choroby skórne I eneryczne Leczeni" lampą karcoa. rzyimuje od godz 4 8 W medziele I śięta od Dla ań od godz. 4 5 oddzielna no czekalma tel Dr. med. iotrk. 294 od 12 2 domu od 6 8 ~ Dr. med." JULIUSZ BAUM chor. kohiere i aknszeria Cegiełniana 53 tel przvjm od 3 5 W klinice Ogrodoa 10 < d ,30 pp Ol. Choroby enerycz. ne, skórne I łosó tzyjmme od 9 12 i 8-9, niedziele i śięta od 9 1<! Dla ań od 3-4 Dr. AHM A I. imiu ch toby SKórne I kosme'yka lekarska Dl, konstantynoska40 horoby łosó 1 skóiy, usu n>e io só elektionoflgula c ą, Diate-m a Lam na karcó*; Sollux nrzylmule d 3 5. I choroby Or. E. skórne I eneryczne zielona s nrzyimuic od 12,30 do 1 30 i od 4.30 do 6,-iO po poł. Dr. Or. med. JJIlfJlfBI Zielona U Chomby skórne i eneryczne Usuane szoecącycli łosó elektrolizą rzyimuie od Niedziela 9 1 Choroby skórne Chcoby enę rznę t dzieci. i eneryczne rzyjmuje od 9 tl przepr adził aię'rano 1 od 6 8. na ul UL /VARUrOWCZA (DZIELNA) 6, TEL. t/r. rxaxtootxojt uj YmtrinTiXDcrJü NAlTANIl lna linjlilllluj inrjlton Zasze pięknie!! ygląda głóka po yjście z A. HOŁODYNIAKA IOTRKOWSKA 27, TEL ErDBflllłUMir ldintaul Lorealc Hennę e szystkich rf tłduwfialll WŁUiUW kolorach ptiez specjalistó. * najdogodniejszych arunkach nabyć można: od saly- M F R I F ńolaizriniiiiiiznk ibiicisrtii 'lirmie f. 1ILSKI OfiRDY IYIEIRZGOWSKA 2 Długoletnia garanc a Tel x*x*xxxxxx*nnxxxxxx*xxxxx Ot//c.<ir SIĘ j»/t7/c/"i TEMERATURĘ NICZARO*/ RXCDEWZ.YSIL.IEM DCTORNLCRZCM A/E 2 OCHRONNĄ MARL/NS~*\F A/" Y.'ARANT',/* ZA (tudnici*, Różne mieszkania do ynajęcia i sklepy przy ul. Graboej. Doiedz ećsę przez telefon 14-7? rrodz od 10 1 i 4 7. Miód czysto pszczelny tegoroczny, kuracyjny najlepszej jakeści.\ysyla za pobraniem poczt- cm uraz z opakoaniem i opłata pocztoa brutto. ig. zł kg. zł kg. zł. 50. A Locnsohn Tarnopol, Ruska 37. OCJOOQOCKXIOOQOOOOOOUOtkJ*» Narot 2 do 10 r 1 2 i 4-8 dla pań spec, od 4 5 dla niezamożnych cni' Ironie. Dr med 1. ilkzei ul. Zielona NS 6 Telefon Chor. skórne I eneryczne. rzyjm od / i od 7 6 * V6VQ. ' Dr. med. Na/rot 7 telef choroby skórne i cneiyczne. rzyimuje od i od ó-7. Dr med. Ul. Bizeor u.iiliiła sle 6 Sierpnia 1 (róg iotrkoa icj) Tel Or. med 0. KAC F. MMlll Anarze.a ii«ttgiilfflflha 49. Telefon Akuszer a, chor kobiece, eneryczne (yłącznie Choroby nerek, u kobiet) i po ady pęcherza i dróg dla kobiet ciężar moczoych, nych. izsjmuje od Vi 1V : i 3-5; niędz. i śięta 3 5 NAvV<?OT 3. Telefon Or. med l Dr. med. UROLOO choroby nerek, pę cherza i dróg ino czoych. rzyjmuje;, od 1! i od 5 8. iramoicza 11 ul,olgińska) feleton DR. Ipfira iotrkoska 17 Tel, Akuszer a I cho roby kobiece. rzyim. od 3 5 I 7-8 pp, i: Dr. med. choroby «Kórn* 1 eneryczne. frzytmuje od 6 do 8 po poł. W niedziele śięta od 1 >-ei do I-ej Choroby skórne ^.«51.,.-^ 1 eneryczne rzyimuie od 9 11 KltAlllkl50 Lekarz -itmitti f. Kotoicz obeznany dokład * me z biuiooscią>i n p u T V szelkiemi czynno-:' ciami podobnem e c z przi dsięblorstie poszukuju o< pc ledniego z.ioila przyję stanoiska. godziny przy, l a.etsz. rzędne re- e ć i >2-d I 8-9 u feiencję. Oferty, 0ir 0WS^8 sub, L. 100", adm..republiki" 30. B.Aboa 1- n>. 5 iront, Dr. med. ijiinsii porócił, choroby dzled t«i Dr. med. J.IK Wi)i Zdflji(a 51 Teielon AKTER Chor. neró* I enę.rzne f syviioierap a cleroitn duchoo neroych, rzyimu e d i2 ' '5-/ ceny lecznic Choroay shórna 1 moczoplcio* goaz pizyjęc- od 9 do 11 i od 6 do 7 i pół anie od 5 do 6 tecz. A. MimM Dr, med chor. ner iv W* prze pro ad iła *'«na ul. fioo-ceo einfdoa l* lelefon przyjmu.e od 8 ' rano i od 8-»*' LeK - Dent/st«porócił* i przyjmuje g" 4 7. <*'OTR*O» sva 61. irljti Lß&ärz-ü3W$ta 9.Ji ordv-nu' e od 9-11 i 3-j' SienKieicza': przyjmuje lecz nlcy przy ul. iotrtjws^ft"codsmildtodz tyką orzędzalnl,,?. Lekarz- Dentysta pojmuje Ceg<e niao» 7 tel. 6M0^ Lek. Denty» u,1 K 0 iiosła Ź'^' dentystyc<ov dö z Warsze^rtir Łodzi na ul-^ o-ceglel" Mr. 12 tat * WytatzDie osaa- iums iotrkoski >

DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R.

DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R. DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R. W niniejszej zszyce zamieściliśmy komplet niezbędnych dokumentó mających zastosoanie zorganizoaniu i przebiegu alnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Krakó, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://.stat.gov.pl/urzedy/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracoania

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2 . STRATEGIA SPÓJNOSCI "Dotacje Innoacje" "Inestujemy Waszą przyszłość" G INA OPOCZNO ul. Staromiej 6, 26-300_~..- tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l Opoczno, 14 maja 2014 r. NI : 768-171-75-7 OiFE.042.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 01 r, (poz. ) Załącznik nr 1 Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia lutego 0 r, (poz. ) Załącznik nr Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszaa, dnia 9 stycznia 99 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 33 - Ministra Ochrony Środoiska, Zasobó Naturalnych i Leśnicta z dnia grudnia 99

Bardziej szczegółowo

Kultura w województwie śląskim

Kultura w województwie śląskim Urząd Statystyczny Katoicach ul. Oocoa 3, 40 158 Katoice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Kultura ojeództie śląskim Katoice, czeriec

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim, drukoanymi literami; Spraozdaca

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I.

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I. A. Zakres czynności i ymagania, które musi spełnić Wykonaca realizujący zamóienie. I. Czynności portierskie proadzone systemie duzmianoym 1.Proadzenie całodoboego dyżuru portierskiego bramie głónej przy

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministersto Spraiedliości, Al. Ujazdoskie 11, 00-950 Warszaa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR Toruniu [WYDZIAL] spraach rodzinnych z zakresu spra cyilnych z yłączeniem spra nieletnich Okręg Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

(Informacja) RADA. Projekt programu środków wdraŝania zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych (2001/C 12/01) WSTĘP

(Informacja) RADA. Projekt programu środków wdraŝania zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych (2001/C 12/01) WSTĘP I (Informacja) RADA Projekt programu środkó draŝania zasady zajemnego uznaania decyzji spraach cyilnych i handloych (2001/C 12/01) WSTĘP Traktat Amsterdamski proadził do Traktatu ustanaiającego Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Ewa Kacprzak-Szymańska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Problematyka obszaru ograniczonego użytkowania w orzeczeniach sądów cywilnych

Ewa Kacprzak-Szymańska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Problematyka obszaru ograniczonego użytkowania w orzeczeniach sądów cywilnych Ea Kacprzak-Szymańska, Problematyka obszaru ograniczonego użytkoania orzeczeniach sądó cyilnych, Rocznik Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 23002662, ss. 80-96. Ea Kacprzak-Szymańska, Instytut Nauk Pranych

Bardziej szczegółowo

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdoskie 11, 00-950 Warszaa SR Toruniu [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S18 SPRAWOZDANIE spraach rodzinnych nieletnich MS-S18R 28.08.2015 Adresaci: 1. Sąd Okręgoy

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=sho&pozycja... Adres strony internetoej, której Zamaiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunkó Zamóienia:.poiat.krosno.pl Krosno: Przeproadzenie

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA KIERZKOWSKA* Naukowe Uniwersytetu

KATARZYNA KIERZKOWSKA* Naukowe Uniwersytetu KATARZYNA KIERZKOWSKA* Spółka odna obecnym stanie pranym ureguloana została ustaą z dnia 18 lipca 2001 r. Prao odne. W ustaie tej przei- dziane zostały da sposo roziązania spółki odnej. Pierszym z nich

Bardziej szczegółowo

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane Oferta spółpracy zakresie indykacji ierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane biuro: ulica Płocka 52 A, 81-503 Gdynia ((58) 511 72 83, / (58) 511 72 84,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok _0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP Informator bud etoy Urzędu Miejskiego Łęcznej 2008 rok SKĄD MMY PIENIĄDZE DZE I NA CO JE WYDAJEMY? WYDAJEMY Bud et gminny podobny do domoego Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokryane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2011 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, ul. Wspólna 13, 34-331 Śinna

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (poz.) Załącznik nr 1 WZÓR Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o y Projekt Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstaoe Imię Nazisko Płeć

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 Rzeszó 11.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r.

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r. Warszaa, 2009.07.03 Działalność przedsiębiorst faktoringoych 2008 r. Według definicji Ottaskiej z 1988 r., firma faktoringoa ykonuje co najmniej die z czterech czynności: finansuje bezsporne i nieymagalne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 2010 spraie zarządzenia yboró do alnych zgromadzeń izb rolniczych Na podstaie art. 25 ust. 1 i 2 ustay z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2007 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, Rychałd ul. Beskidzka 41,

Bardziej szczegółowo

Edmund Mikołajczak współorganizator i działacz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu

Edmund Mikołajczak współorganizator i działacz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu czartek, 12 stycznia 2012 12:21 spółorganizator i działacz Solidarność Praconikó Ośiaty i Wychoania Okręgu Kuja Zachodnich Inorocłaiu W inorocłaskim środoisku nauczycieli organizoanie struktur Solidarności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011_ Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Klasa III LO Podręcznik: Francofolie Express 3 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Numer dopuszczenie: 382/3/2014 1 KRYTERIA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski, Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu. Zarząd w strukturze organów spółdzielni

Tomasz Dąbrowski, Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu. Zarząd w strukturze organów spółdzielni Tomasz Dąbroski, Zarząd strukturze organó spółdzielni, Rocznik Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 54-78. Tomasz Dąbroski, Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka Radomiu Zarząd strukturze

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZKOLENIE 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12.

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12. Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od 01.01-31.12.2003 Spis treści OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 2 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ... 6 Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 04 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin rekrutacji projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. CZAS TRWANIA REKRUTACJI Proces rekrutacji do projektu Szkolenia i staże zaodoe dla osób

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 Załącznik do Uchały Nr LV/981/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013 Wieloletni program gospodaroania mieszkanioym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 WSTĘP Wieloletni program gospodaroania

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KOMERCJALIZACJA WIEDZY 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle ustay prao o szkolnictie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot regulaminu

1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/I/2012 Kieronika Gminnego Zespołu Ośiatoego Bukoinie Tatrzańskiej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA±) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ( YC~)/PODMIOTU ( ÓW), O KTÓRYM ~ MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

majątku, logistycznym, kontrolingu. ZP/440/025/U/11 Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

majątku, logistycznym, kontrolingu. ZP/440/025/U/11 Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 1/ 22 ENOTICES_renskor 24/11/2011- ID:2011-163839 Formularz standardoy 2 PL Dostaa, droże i sparcie po drożeniu zintegroanego systemu informatycznego - ekestura spomagającego procesy gospodarcze ystępujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego instrukcja gry miejskiej poranie dymskiego 1. W grze udział biorą drużyny, skład których chodzi od 4 do 6 zaodnikó. Drużyna, uzasadnionych ypadkach, może liczyć mniej lub ięcej zaodnikó, niż ymagana ilość.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna Regulamin usługi Pakiety internetoe taryfach Orange One, Orange Yes, Orange POP i Noe Orange Go ofercie Orange na kartę oboiązuje od dnia 20 lipca 2015 r. do odołania 1. Pakiety internetoe ( Usługa ) to

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

ul. Akacjowa 5 31-466 Kraków Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego I za rok 2011

ul. Akacjowa 5 31-466 Kraków Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego I za rok 2011 SPRAWZDANIE MERYTRYCZNE FUNDACJA ŚWIATWA IM. KS. STANISł.A WA KNARSKIEG ul. Akacjoa 5-66 Krakó Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej I za rok 0 Roczne spraozdanie

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdoskie 11, 00-950 Warszaa SO Szczecinie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Eidencja spra ogółem I i II instancja

Bardziej szczegółowo

Dział Wspomagania Sprzedaży AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj nagrody

Dział Wspomagania Sprzedaży AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj nagrody Regulamin Programu dla Lideró Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj Okręgi National K02/2013 K04/2013 Okręgi Trendsetter K04/2013 /2013 (zany dalej Programem ) I Postanoienia ogólne 1. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Wizyta Papieża Franciszka w Boliwii (08-10.07.2015)

Wizyta Papieża Franciszka w Boliwii (08-10.07.2015) Wizyta a Franciszka Boliii (08-10.07.2015) Wizyta a każdym państie jest ielkim ydarzeniem. Tak samo jak ogromne emocje zbudzały słoa i gesty ś. Jana Pała II podczas jego izyt Polsce, podobny entuzjazm

Bardziej szczegółowo

Ó.lt GMINY MYsŁAKoWIcE Zarządzenie n,.ł.,!no,r WojtaGminyMysłakoice z dniao./.',i.,pnia 2008roku Spraie:proadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiizoania dokumentó dotyczących realizacji projektu pod

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH mgr Grażyna Konkel kl 3-6 mgr Joanna Paceicz-Biegańska kl 0-2 GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Dzień tygodnia Joanna Paceicz-Biegańska dla kl 0-2 Grażyna Konkel dla kl 3-6 Poniedziałek 730 1130 1000-1700

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kietnia 2011 r. spraie poołyania obodoych komisji yborczych obodach głosoania utorzonych kraju, yborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

newsletter numer 26 luty

newsletter numer 26 luty nesletter numer 26 luty konkurs Fundacja Schumana Fundacja Schumana oraz Przedstaicielsto Komisji Europejskiej Polsce ogłaszają konkurs dla Szkolnych Klubó Europejskich na najciekaszą inicjatyę promującą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Bilans cieplny suszarni teoretycznej Termodynamika Techniczna materiały dla studentów

Bilans cieplny suszarni teoretycznej Termodynamika Techniczna materiały dla studentów Bilans cieplny suszarni teoretycznej Termodynamika Techniczna materiały dla studentó K. Kyzioł, J. Szczerba Bilans cieplny suszarni teoretycznej Na rysunku 1 przedstaiono przykładoy schemat suszarni jednostopnioej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Raport. Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. rok akademicki 2011/2012

Raport. Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. rok akademicki 2011/2012 Raport Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosoanych Nauk Społecznych rok akademicki 2011/2012 Opracoały Agnieszka Bieńkoska i Wioletta Dziarnoska Skład Zespołu ds. Jakości kształcenia Wydziału Stosoanych

Bardziej szczegółowo

GENERATOR PROGRAM. Instrukcja użytkownika

GENERATOR PROGRAM. Instrukcja użytkownika ALBECO Soft mgr inż. Piotr Berłoski ul. Warzyniaka 11 60-506 Poznań piotrber@albeco.poznan.pl.albeco.poznan.pl tel. 8420-027, fax 8420-228 PROGRAM GENERATOR Instrukcja użytkonika ersja 0.9 23.04.2004-1/8

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 Rzeszó 02.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenia Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. tel. 12 4138182, kom. 660 433566, fax 12 4136197 www.systemszkolenia.

Zapraszamy na szkolenia Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. tel. 12 4138182, kom. 660 433566, fax 12 4136197 www.systemszkolenia. Zapraszamy na szkolenia Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. tel. 12 4138182, kom. 660 433566, fax 12 4136197.systemszkolenia.pl Temat: >>> Podatki 2016 edług znoelizoanych przepisó - VAT, CIT, PIT

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Plan finansoy na 2013 rok Uniersytetu Mikołaja Kopernika Część Bydgoska Bydgoszcz, czeriec 2013 r. Spis treści: I. ZAŁOŻENIA RZECZOWE DO PLANU NA 2013 ROK... 39 II. PLAN FINANSOWY... 41 1. PLAN PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo