k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O 4 7 1 0 9 0 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 9 7 2 5"

Transkrypt

1 M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą L e s z n o, u l. L i p o w a 7 6 w w w. m p w i k - l e s z n o. p l e - m a i l : s e k r e t a r i a m p w i k - l e s z n o. p l N I P R E G O N K R S TEL FAKS P O G O T O W I E W O D - K A N k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O Umowa../WS/OO/11 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w Lesznie w dniu roku, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: , 00 zł, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy za numerem KRS: , zwanym w umowie Przedsiębiorstwem, reprezentowanym przez: mgr inż. Roberta Graję Kierownika Działu Obsługi Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa a.. zamieszkałym w legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr PESEL:.. zwanym w umowie Odbiorcą usług. I. Postanowienia wstępne 1. Podstawa prawna 1. Umowa niniejsza została zawarta w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/408/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Wojew. Wlkp. z 2006 r. Nr 9, poz. 200). 2. Treść regulaminu, o którym mowa w ust. 1, zwanego dalej Regulaminem, a także tekst jednolity ustawy, wymienionej w ust. 1 oraz treść aktów wykonawczych do tej ustawy, Przedsiębiorstwo udostępnia nieodpłatnie w swojej siedzibie w Dziale Obsługi Klienta lub Sekretariacie, a także na stronie internetowej pod adresem: 2. Przedmiot, miejsce i zakres świadczenia umowy przez Przedsiębiorstwo 1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków świadczenia przez Przedsiębiorstwo usług w zakresie: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla nieruchomości położonej w.., przy ul. 2. Odbiorca usług oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości określonej w ust. 1, na co przedkłada dokument potwierdzający tytuł prawny do tej nieruchomości lub dokument uprawdopodobniający prawo do korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: - 3. Strony oświadczają, że Odbiorca usług jest i pozostanie właścicielem oraz posiadaczem przyłącza wodociągowego, za pośrednictwem którego będzie dostarczana woda do nieruchomości, o której mowa w ust. 1, oznaczonego kolorem niebieskim na mapie stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy. 4. Strony oświadczają, że Odbiorca usług jest i pozostanie właścicielem oraz posiadaczem przyłącza kanalizacyjnego, za pośrednictwem którego będą odprowadzane ścieki z nieruchomości, o której mowa w ust. 1, oznaczonego kolorem brązowym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy. 5. Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo do nieruchomości, o której mowa w ust. 1 będzie wykorzystywana na cele bytowe, zaś ścieki odprowadzane z nieruchomości do urządzeń Przedsiębiorstwa będą ściekami bytowymi. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 1 z 7

2 II. Ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunki ich świadczenia 3. Ilość i jakość dostarczanej wody oraz warunki świadczenia usług wodociągowych 1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczania w sposób ciągły i niezawodny wody do nieruchomości Odbiorcy usług o ciśnieniu statycznym, przy braku poboru wody z przyłącza, nie mniejszym niż 0,2 MPa i jakości odpowiedniej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 2. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę do nieruchomości Odbiorcy usług w ilości ograniczonej przepustowością przyłącza wodociągowego, a także sieci wodociągowej. 3. Określone w ust. 1 i 2 parametry dostarczanej przez Przedsiębiorstwo wody stwierdza się w obrębie zestawu wodomierza głównego. 4. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków oraz warunki świadczenia usług kanalizacyjnych 1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do odbierania ścieków odprowadzanych z nieruchomości Odbiorcy usług w sposób ciągły. III. Prawa i obowiązki stron umowy 5. Prawa Odbiorcy usług 1. Odbiorca usług ma prawo w szczególności: 1) do zgłaszania reklamacji dotyczących rozliczeń za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki; 2) żądać od Przedsiębiorstwa udostępnienia wyników wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez Przedsiębiorstwo; 3) żądać od Przedsiębiorstwa przeprowadzenia kontroli jakości wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo w przypadku uzasadnionych podejrzeń, co do jej jakości odpowiedniej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 4) żądać odszkodowania za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorstwa w związku z naruszeniem warunków niniejszej umowy; 5) żądać od Przedsiębiorstwa bonifikaty należności w razie zaopatrzenia w wodę: a) obniżonej jakości w stosunku do wymogów ustalonych w odpowiednich przepisach prawa, b) o ciśnieniu niższym od określonego w 3 ust. 1 niniejszej umowy; 6) do uzyskania dostępu do zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę, na zasadach określonych w umowie, w przypadku przerw w dostawie wody. 2. Wyniki wewnętrznej kontroli jakości wody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Przedsiębiorstwo udostępnia na stronie internetowej pod adresem: 3. W przypadku, gdy wyniki kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadzonej na żądanie Odbiorcy usług, nie potwierdzą Jego podejrzeń, koszty kontroli pokrywa Odbiorca usług. 4. Bonifikatę, o której mowa w ust. 1 pkt 5 ustala się każdorazowo w drodze porozumienia stron, w oparciu o ilość dostarczonej wody obniżonej jakości i stopień obniżenia jakości dostarczonej wody. 6. Obowiązki odbiorcy usług 1. Odbiorca usług jest zobowiązany do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 1) poboru wody z sieci wodociągowej poprzez opomiarowane przyłącze wodociągowe wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2) odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej poprzez przyłącze kanalizacyjne, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 3) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody; 4) wydzielenia i utrzymania we właściwym stanie technicznym pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe albo szczelnej studni wodomierzowej, w sposób zapewniający osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo swobodny dostęp do wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz w sposób gwarantujący zabezpieczenie wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego przed uszkodzeniami mechanicznymi lub działaniem czynników atmosferycznych i kradzieżą; Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 2 z 7

3 5) niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu awarii wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, zerwaniu jakichkolwiek plomb znajdujących się na przyłączu wodociągowym lub urządzeniu pomiarowym, o kradzieży lub uszkodzeniu wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz o oddziaływaniach mogących zakłócić prawidłowe działanie tychże urządzeń; 6) korzystania z przyłączy i instalacji w sposób nie powodujący pogorszenia warunków eksploatacji sieci, oraz prawidłowego utrzymywania i eksploatacji przyłączy oraz instalacji; 7) prawidłowego opomiarowania własnych ujęć wody celem rozliczenia należności z tytułu odprowadzanych ścieków oraz umożliwienia Przedsiębiorstwu dokonywania odczytów kontrolnych. 2. Odbiorca usług zobowiązany jest natychmiast: 1) powiadomić Przedsiębiorstwo o zaburzeniach funkcjonowania instalacji, przyłączy, sieci lub urządzeń do nich podłączonych, mogących mieć wpływ na sposób korzystania z usług lub na poziom ich świadczenia; 2) powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich stanach awaryjnych instalacji, przyłączy, sieci lub urządzeń do nich podłączonych; 3) usunąć na własny koszt awarię przyłącza lub sieci będącej Jego własnością; 4) usunąć awarię instalacji lub urządzenia na instalacji wewnętrznej w sytuacji powstania istotnego zagrożenia obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo. 3. Odbiorca usług zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację niniejszej umowy, a w szczególności o zmianach danych, o których mowa w 2. W przypadku zmiany przez Odbiorcę usług adresu do korespondencji wskazanego w umowie bez powiadomienia o tym Przedsiębiorstwa, korespondencję wysłaną na wskazany w umowie adres uważa się za doręczoną. 4. Odbiorcy usług zabrania się: 1) przyjmowania ścieków od osób trzecich; 2) wprowadzania do przyłącza kanalizacyjnego odpadów stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych, odpadów i ścieków z hodowli zwierząt; 3) dokonywania, bez porozumienia z Przedsiębiorstwem, jakichkolwiek zmian technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych; 4) dokonywania, bez zgody Przedsiębiorstwa i bez uzyskanych warunków technicznych, jakichkolwiek zmian przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego; 5) wykorzystywania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz instalacji wewnętrznej do uziemienia urządzeń elektrycznych; 6) dokonywania nasadzeń drzew i krzewów oraz umieszczania obiektów budowlanych bezpośrednio nad przyłączem oraz w pasie gruntu gwarantującego swobodny dostęp do przyłącza; 7) użytkowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem. 7. Obowiązki i prawa Przedsiębiorstwa 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane w szczególności do: 1) zapewnienia sprawności technicznej oraz prawidłowej eksploatacji posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, a zwłaszcza do usuwania wszelkich awarii tych urządzeń; 2) doboru, zakupu, zainstalowania i utrzymania na własny koszt wodomierza głównego oraz kontrolowania jego funkcjonowania zgodnie z wdrożonymi zasadami doboru wodomierzy głównych; 3) rozpatrywania reklamacji złożonej przez Odbiorcę usług bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji; jeżeli odpowiedź na reklamację wymaga ustaleń wymagających terminu dłuższego niż 14 dni Przedsiębiorstwo przed upływem powyższego terminu wskazuje ostateczny termin załatwienia reklamacji; 4) poinformowania Odbiorcy usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni; Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 3 z 7

4 5) poinformowania Odbiorcy usług w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 4 godziny; 6) zapewnienia zastępczego punktu poboru i poinformowania o tym fakcie Odbiorcy usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody, w przypadku gdy planowana lub nieplanowana przerwa w dostawie wody przekroczy 12 godzin. 2. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, mienia, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. 3. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: 1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa; 2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty; 3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego; 4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonym albo pominiętym wodomierzu lub urządzeniu pomiarowym. 4. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług chyba, że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z: 1) działania siły wyższej; 2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy usług; 3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych. 5. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe na skutek zalania wodą lub ściekami, a spowodowane: 1) wadliwie wykonaną lub nieprawidłowo funkcjonującą instalacją wewnętrzną, bądź wadliwie wykonanym lub nieprawidłowo funkcjonującym przyłączem wodociągowym lub kanalizacyjnym; 2) awarią instalacji wewnętrznej bądź przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego; 3) brakiem, przewidzianych przepisami prawa budowlanego lub zaleceniami warunków technicznych, urządzeń przeciwzalewowych na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy usług lub na przyłączu kanalizacyjnym; 4) naruszeniem przez Odbiorcę usług przepisów 6. IV. Warunki usuwania awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Odbiorcy usług 8. Warunki usuwania awarii przez Odbiorcę usług 1. Obowiązek naprawy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i to na własny koszt leży po stronie Odbiorcy usług. 2. Odbiorca usług zobowiązany jest do pokrycia kosztów czynności przeprowadzonych przez Przedsiębiorstwo, a niezbędnych dla usunięcia awarii. 3. Odbiorca usług zobowiązany jest do zgłoszenia Przedsiębiorstwu z wyprzedzeniem, co najmniej dwóch godzin zamiaru dokonania odbioru technicznego wykonanej naprawy w stanie odkrytym i umożliwienia Przedsiębiorstwu uczestniczenia w tym odbiorze, pod rygorem odmowy wznowienia świadczenia usług. 9. Warunki usuwania awarii przez Przedsiębiorstwo 1. Przedsiębiorstwo może dokonać naprawy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, pod warunkiem zamówienia wykonania takiej naprawy przez Odbiorcę usług. 2. Odbiorca usług zobowiązany jest udostępnić teren, na którym dokonywana będzie naprawa lub uzyskać wymaganą zgodę na zajęcie terenu niezbędnego dla usunięcia awarii. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 4 z 7

5 3. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii niezwłocznie, jednakże nie później w ciągu 12 godzin od przyjęcia na siebie obowiązku naprawy, z zastrzeżeniem ust Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione przez siebie następstwa usuwania awarii. 5. Po usunięciu awarii Odbiorca usług zobowiązany jest po zgłoszeniu przez Przedsiębiorstwo przystąpić do dokonania odbioru technicznego wykonanej naprawy. 6. Podstawą do wystawienia faktury przez Przedsiębiorstwo jest podpisany przez obie strony protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 V. Zakres i warunki kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 10. Zakres kontroli i uprawnienia Przedsiębiorstwa 1. Osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektów budowlanych należących do Odbiorcy usług w celu: 1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego; 2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów; 3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo; 4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci; 5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. 2. Przedsiębiorstwo uprawnione jest do kontroli gospodarki wodno-ściekowej u Odbiorcy usług polegającej w szczególności na: przeprowadzeniu wizji lokalnej, analizie udostępnionej przez Odbiorcę usług dokumentacji technicznej oraz danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na funkcjonowanie urządzeń będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa oraz ustalenie ilości i jakości ścieków i wód zużytych. VI. Sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń 11. Podstawa rozliczenia 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach. 2. Stawki opłaty abonamentowej regulowane są przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w danym okresie rozliczeniowym. 3. Wejście w życie nowych taryf (zmiana rodzaju lub wysokości cen i opłat) nie stanowi zmiany umowy. 4. Aktualnie obowiązujące taryfy Przedsiębiorstwo udostępnia nieodpłatnie w swojej siedzibie w Dziale Obsługi Klienta lub Sekretariacie, a także na stronie internetowej pod adresem: 12. Sposób ustalenia należności 1. Należności z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ustala się jako sumę opłat oraz iloczynu cen i odpowiadających im ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości Odbiorcy usług ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego. 3. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w razie jego braku jako równą ilości wody pobranej, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, o której mowa w ust Przez ilość wody pobranej, o której mowa w ust. 3, należy rozumieć sumę ilości wody dostarczonej przez Przedsiębiorstwo oraz ilości wody pobranej przez Odbiorcę usług z urządzeń nie będących własnością Przedsiębiorstwa, ustalonej za pomocą wodomierza nie będącego własnością Przedsiębiorstwa. 5. W przypadku zainstalowania przez Odbiorcę usług wodomierza określającego ilość wody zużytej na cele podlewania terenów zielonych, ilość ustalonej w ten sposób bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków w okresie od 1 kwietnia do 30 września danego roku. 6. Koszty zakupu, zainstalowania, utrzymania i legalizacji urządzenia pomiarowego oraz wodomierzy, o których mowa w ust. 4 i 5 ponosi Odbiorca usług. Odbiorca usług ma jednakże obowiązek zgłosić Przedsiębiorstwu wymianę urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego w celu dokonania odczytu ich wskazań. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 5 z 7

6 7. Na dzień zawarcia umowy okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m 3 /h wynosi 5 lat i liczy się go od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana. 13. Okres obrachunkowy i zasady wystawiania faktury 1. Okres obrachunkowy jest miesięczny. 2. Zmiana okresu obrachunkowego przez Przedsiębiorstwo nie wymaga zmiany umowy, o czym Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę usług w formie pisemnej z wyprzedzeniem równym dotychczasowemu okresowi obrachunkowemu. 3. Przedsiębiorstwo wystawia fakturę nie później niż 7 dni od daty dokonania odczytu. 4. O nieotrzymaniu faktury w zwyczajowym terminie Odbiorca usług zobowiązany jest poinformować Przedsiębiorstwo. 14. Sposoby i terminy dokonywania zapłaty oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty faktury, na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa wskazany na fakturze albo w kasie, w siedzibie Przedsiębiorstwa, w terminie określonym na fakturze. Termin zapłaty określony na fakturze nie może być jednak krótszy niż 14 dni od dnia jej wysłania. 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa lub do kasy Przedsiębiorstwa. 3. Odbiorca usług ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących rozliczeń za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności w terminie. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega, wedle wyboru Odbiorcy usług, zwrotowi w terminie 14 dni od dnia złożenia stosownego pisemnego wniosku albo zaliczeniu w poczet przyszłych należności. 4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Przedsiębiorstwo upoważnione jest do naliczenia i żądania ustawowych odsetek oraz kosztów upomnień. 15. Nieprawidłowości w dokonywaniu pomiarów i skutki przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków 1. W przypadku kradzieży wodomierza, jego uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań wodomierza, jako podstawę do rozliczeń, przyjmuje się ilość wody równą średniemu dobowemu zużyciu wody z okresu ostatnich 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, przy uwzględnieniu czasu niesprawności. Jeżeli okres świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo był krótszy niż 3 miesiące za podstawę do rozliczeń przyjmuje się okres świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo. 2. W przypadku kradzieży urządzenia pomiarowego, jego uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań tego urządzenia za podstawę rozliczeń ilości odprowadzonych ścieków przyjmuje się ilość wody pobranej, według zasad określonych w 12 ust. 3 i 4 albo w 15 ust.1 w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w tym przepisie. 3. W przypadku stwierdzenia, że brak, uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie wodomierza nastąpiło w wyniku naruszenia przez Odbiorcę usług warunków niniejszej umowy, Przedsiębiorstwo będzie dochodzić od Odbiorcy usług naprawienia wszystkich szkód w związku z tym poniesionych. 4. Na pisemny wniosek Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo obowiązane jest spowodować sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego przez jednostkę do tego uprawnioną. 5. W przypadku stwierdzenia, że właściwości metrologiczne wodomierza głównego są zgodne z odrębnymi przepisami, Przedsiębiorstwo obciąża Odbiorcę usług kosztami wszystkich czynności niezbędnych dla dokonania sprawdzenia. W przeciwnym przypadku koszty wszystkich czynności pokrywa Przedsiębiorstwo. VII. Postanowienia końcowe 16. Okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa może zostać rozwiązana na zgodny wniosek stron. 3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć umowę Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 6 z 7

7 wyłącznie w przypadku nieprzestrzegania przez Odbiorcę usług warunków umowy, określonych w umowie lub przepisach, na podstawie których umowa została zawarta. 4. Umowa wygasa z chwilą śmierci Odbiorcy usług. 5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy uprawnia Przedsiębiorstwo do zastosowania środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. 17. Przepisy uchylające 1. Z dniem podpisania niniejszej umowy traci moc łącząca dotychczas strony umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, a dotycząca nieruchomości, o której mowa w 2 ust Postanowienia ust. 1 nie uchybiają roszczeniom stron, które powstały przed utratą mocy umowy, o której tam mowa. 18. Załączniki Następujące dokumenty dołączone według poniższej kolejności, stanowią integralną część niniejszej umowy: Załącznik nr 1 mapa z zaznaczonymi przyłączami wodociągowym i kanalizacyjnym. 19. Zmiany umowy Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 20. Właściwość miejscowa Sądu Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy, a nie dające się rozwiązać na drodze porozumienia stron, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Przedsiębiorstwa. 21. Egzemplarze umowy Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 22. Oświadczenia stron 1. Odbiorca usług oświadcza, że zapoznał się z treścią uchwały Nr XXXIV/408/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Wojew. Wlkp. z 2006 r. Nr 9, poz. 200). 2. Odbiorca usług oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 3. Przedsiębiorstwo informuje o przysługującym Odbiorcy usług prawie wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany. 4. Przedsiębiorstwo oświadcza, że w przypadku powstania po stronie Odbiorcy usług zaległości płatniczych, Przedsiębiorstwo upoważnione będzie do przekazania do biura informacji gospodarczej informacji o tych zaległościach na warunkach określonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.). ODBIORCA USŁUG PRZEDSIĘBIORSTWO Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 7 z 7

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH Zawarta w Ciechanowie pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 CIECHANÓW zarejestrowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo