k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O 4 7 1 0 9 0 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 9 7 2 5"

Transkrypt

1 M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą L e s z n o, u l. L i p o w a 7 6 w w w. m p w i k - l e s z n o. p l e - m a i l : s e k r e t a r i a m p w i k - l e s z n o. p l N I P R E G O N K R S TEL FAKS P O G O T O W I E W O D - K A N k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O Umowa../WS/OO/11 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w Lesznie w dniu roku, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: , 00 zł, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy za numerem KRS: , zwanym w umowie Przedsiębiorstwem, reprezentowanym przez: mgr inż. Roberta Graję Kierownika Działu Obsługi Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa a.. zamieszkałym w legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr PESEL:.. zwanym w umowie Odbiorcą usług. I. Postanowienia wstępne 1. Podstawa prawna 1. Umowa niniejsza została zawarta w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/408/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Wojew. Wlkp. z 2006 r. Nr 9, poz. 200). 2. Treść regulaminu, o którym mowa w ust. 1, zwanego dalej Regulaminem, a także tekst jednolity ustawy, wymienionej w ust. 1 oraz treść aktów wykonawczych do tej ustawy, Przedsiębiorstwo udostępnia nieodpłatnie w swojej siedzibie w Dziale Obsługi Klienta lub Sekretariacie, a także na stronie internetowej pod adresem: 2. Przedmiot, miejsce i zakres świadczenia umowy przez Przedsiębiorstwo 1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków świadczenia przez Przedsiębiorstwo usług w zakresie: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla nieruchomości położonej w.., przy ul. 2. Odbiorca usług oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości określonej w ust. 1, na co przedkłada dokument potwierdzający tytuł prawny do tej nieruchomości lub dokument uprawdopodobniający prawo do korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: - 3. Strony oświadczają, że Odbiorca usług jest i pozostanie właścicielem oraz posiadaczem przyłącza wodociągowego, za pośrednictwem którego będzie dostarczana woda do nieruchomości, o której mowa w ust. 1, oznaczonego kolorem niebieskim na mapie stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy. 4. Strony oświadczają, że Odbiorca usług jest i pozostanie właścicielem oraz posiadaczem przyłącza kanalizacyjnego, za pośrednictwem którego będą odprowadzane ścieki z nieruchomości, o której mowa w ust. 1, oznaczonego kolorem brązowym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy. 5. Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo do nieruchomości, o której mowa w ust. 1 będzie wykorzystywana na cele bytowe, zaś ścieki odprowadzane z nieruchomości do urządzeń Przedsiębiorstwa będą ściekami bytowymi. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 1 z 7

2 II. Ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunki ich świadczenia 3. Ilość i jakość dostarczanej wody oraz warunki świadczenia usług wodociągowych 1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczania w sposób ciągły i niezawodny wody do nieruchomości Odbiorcy usług o ciśnieniu statycznym, przy braku poboru wody z przyłącza, nie mniejszym niż 0,2 MPa i jakości odpowiedniej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 2. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę do nieruchomości Odbiorcy usług w ilości ograniczonej przepustowością przyłącza wodociągowego, a także sieci wodociągowej. 3. Określone w ust. 1 i 2 parametry dostarczanej przez Przedsiębiorstwo wody stwierdza się w obrębie zestawu wodomierza głównego. 4. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków oraz warunki świadczenia usług kanalizacyjnych 1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do odbierania ścieków odprowadzanych z nieruchomości Odbiorcy usług w sposób ciągły. III. Prawa i obowiązki stron umowy 5. Prawa Odbiorcy usług 1. Odbiorca usług ma prawo w szczególności: 1) do zgłaszania reklamacji dotyczących rozliczeń za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki; 2) żądać od Przedsiębiorstwa udostępnienia wyników wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez Przedsiębiorstwo; 3) żądać od Przedsiębiorstwa przeprowadzenia kontroli jakości wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo w przypadku uzasadnionych podejrzeń, co do jej jakości odpowiedniej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 4) żądać odszkodowania za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorstwa w związku z naruszeniem warunków niniejszej umowy; 5) żądać od Przedsiębiorstwa bonifikaty należności w razie zaopatrzenia w wodę: a) obniżonej jakości w stosunku do wymogów ustalonych w odpowiednich przepisach prawa, b) o ciśnieniu niższym od określonego w 3 ust. 1 niniejszej umowy; 6) do uzyskania dostępu do zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę, na zasadach określonych w umowie, w przypadku przerw w dostawie wody. 2. Wyniki wewnętrznej kontroli jakości wody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Przedsiębiorstwo udostępnia na stronie internetowej pod adresem: 3. W przypadku, gdy wyniki kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadzonej na żądanie Odbiorcy usług, nie potwierdzą Jego podejrzeń, koszty kontroli pokrywa Odbiorca usług. 4. Bonifikatę, o której mowa w ust. 1 pkt 5 ustala się każdorazowo w drodze porozumienia stron, w oparciu o ilość dostarczonej wody obniżonej jakości i stopień obniżenia jakości dostarczonej wody. 6. Obowiązki odbiorcy usług 1. Odbiorca usług jest zobowiązany do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 1) poboru wody z sieci wodociągowej poprzez opomiarowane przyłącze wodociągowe wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2) odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej poprzez przyłącze kanalizacyjne, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 3) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody; 4) wydzielenia i utrzymania we właściwym stanie technicznym pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe albo szczelnej studni wodomierzowej, w sposób zapewniający osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo swobodny dostęp do wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz w sposób gwarantujący zabezpieczenie wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego przed uszkodzeniami mechanicznymi lub działaniem czynników atmosferycznych i kradzieżą; Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 2 z 7

3 5) niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu awarii wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, zerwaniu jakichkolwiek plomb znajdujących się na przyłączu wodociągowym lub urządzeniu pomiarowym, o kradzieży lub uszkodzeniu wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz o oddziaływaniach mogących zakłócić prawidłowe działanie tychże urządzeń; 6) korzystania z przyłączy i instalacji w sposób nie powodujący pogorszenia warunków eksploatacji sieci, oraz prawidłowego utrzymywania i eksploatacji przyłączy oraz instalacji; 7) prawidłowego opomiarowania własnych ujęć wody celem rozliczenia należności z tytułu odprowadzanych ścieków oraz umożliwienia Przedsiębiorstwu dokonywania odczytów kontrolnych. 2. Odbiorca usług zobowiązany jest natychmiast: 1) powiadomić Przedsiębiorstwo o zaburzeniach funkcjonowania instalacji, przyłączy, sieci lub urządzeń do nich podłączonych, mogących mieć wpływ na sposób korzystania z usług lub na poziom ich świadczenia; 2) powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich stanach awaryjnych instalacji, przyłączy, sieci lub urządzeń do nich podłączonych; 3) usunąć na własny koszt awarię przyłącza lub sieci będącej Jego własnością; 4) usunąć awarię instalacji lub urządzenia na instalacji wewnętrznej w sytuacji powstania istotnego zagrożenia obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo. 3. Odbiorca usług zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację niniejszej umowy, a w szczególności o zmianach danych, o których mowa w 2. W przypadku zmiany przez Odbiorcę usług adresu do korespondencji wskazanego w umowie bez powiadomienia o tym Przedsiębiorstwa, korespondencję wysłaną na wskazany w umowie adres uważa się za doręczoną. 4. Odbiorcy usług zabrania się: 1) przyjmowania ścieków od osób trzecich; 2) wprowadzania do przyłącza kanalizacyjnego odpadów stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych, odpadów i ścieków z hodowli zwierząt; 3) dokonywania, bez porozumienia z Przedsiębiorstwem, jakichkolwiek zmian technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych; 4) dokonywania, bez zgody Przedsiębiorstwa i bez uzyskanych warunków technicznych, jakichkolwiek zmian przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego; 5) wykorzystywania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz instalacji wewnętrznej do uziemienia urządzeń elektrycznych; 6) dokonywania nasadzeń drzew i krzewów oraz umieszczania obiektów budowlanych bezpośrednio nad przyłączem oraz w pasie gruntu gwarantującego swobodny dostęp do przyłącza; 7) użytkowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem. 7. Obowiązki i prawa Przedsiębiorstwa 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane w szczególności do: 1) zapewnienia sprawności technicznej oraz prawidłowej eksploatacji posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, a zwłaszcza do usuwania wszelkich awarii tych urządzeń; 2) doboru, zakupu, zainstalowania i utrzymania na własny koszt wodomierza głównego oraz kontrolowania jego funkcjonowania zgodnie z wdrożonymi zasadami doboru wodomierzy głównych; 3) rozpatrywania reklamacji złożonej przez Odbiorcę usług bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji; jeżeli odpowiedź na reklamację wymaga ustaleń wymagających terminu dłuższego niż 14 dni Przedsiębiorstwo przed upływem powyższego terminu wskazuje ostateczny termin załatwienia reklamacji; 4) poinformowania Odbiorcy usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni; Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 3 z 7

4 5) poinformowania Odbiorcy usług w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 4 godziny; 6) zapewnienia zastępczego punktu poboru i poinformowania o tym fakcie Odbiorcy usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody, w przypadku gdy planowana lub nieplanowana przerwa w dostawie wody przekroczy 12 godzin. 2. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, mienia, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. 3. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: 1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa; 2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty; 3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego; 4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonym albo pominiętym wodomierzu lub urządzeniu pomiarowym. 4. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług chyba, że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z: 1) działania siły wyższej; 2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy usług; 3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych. 5. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe na skutek zalania wodą lub ściekami, a spowodowane: 1) wadliwie wykonaną lub nieprawidłowo funkcjonującą instalacją wewnętrzną, bądź wadliwie wykonanym lub nieprawidłowo funkcjonującym przyłączem wodociągowym lub kanalizacyjnym; 2) awarią instalacji wewnętrznej bądź przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego; 3) brakiem, przewidzianych przepisami prawa budowlanego lub zaleceniami warunków technicznych, urządzeń przeciwzalewowych na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy usług lub na przyłączu kanalizacyjnym; 4) naruszeniem przez Odbiorcę usług przepisów 6. IV. Warunki usuwania awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Odbiorcy usług 8. Warunki usuwania awarii przez Odbiorcę usług 1. Obowiązek naprawy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i to na własny koszt leży po stronie Odbiorcy usług. 2. Odbiorca usług zobowiązany jest do pokrycia kosztów czynności przeprowadzonych przez Przedsiębiorstwo, a niezbędnych dla usunięcia awarii. 3. Odbiorca usług zobowiązany jest do zgłoszenia Przedsiębiorstwu z wyprzedzeniem, co najmniej dwóch godzin zamiaru dokonania odbioru technicznego wykonanej naprawy w stanie odkrytym i umożliwienia Przedsiębiorstwu uczestniczenia w tym odbiorze, pod rygorem odmowy wznowienia świadczenia usług. 9. Warunki usuwania awarii przez Przedsiębiorstwo 1. Przedsiębiorstwo może dokonać naprawy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, pod warunkiem zamówienia wykonania takiej naprawy przez Odbiorcę usług. 2. Odbiorca usług zobowiązany jest udostępnić teren, na którym dokonywana będzie naprawa lub uzyskać wymaganą zgodę na zajęcie terenu niezbędnego dla usunięcia awarii. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 4 z 7

5 3. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii niezwłocznie, jednakże nie później w ciągu 12 godzin od przyjęcia na siebie obowiązku naprawy, z zastrzeżeniem ust Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione przez siebie następstwa usuwania awarii. 5. Po usunięciu awarii Odbiorca usług zobowiązany jest po zgłoszeniu przez Przedsiębiorstwo przystąpić do dokonania odbioru technicznego wykonanej naprawy. 6. Podstawą do wystawienia faktury przez Przedsiębiorstwo jest podpisany przez obie strony protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 V. Zakres i warunki kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 10. Zakres kontroli i uprawnienia Przedsiębiorstwa 1. Osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektów budowlanych należących do Odbiorcy usług w celu: 1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego; 2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów; 3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo; 4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci; 5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. 2. Przedsiębiorstwo uprawnione jest do kontroli gospodarki wodno-ściekowej u Odbiorcy usług polegającej w szczególności na: przeprowadzeniu wizji lokalnej, analizie udostępnionej przez Odbiorcę usług dokumentacji technicznej oraz danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na funkcjonowanie urządzeń będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa oraz ustalenie ilości i jakości ścieków i wód zużytych. VI. Sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń 11. Podstawa rozliczenia 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach. 2. Stawki opłaty abonamentowej regulowane są przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w danym okresie rozliczeniowym. 3. Wejście w życie nowych taryf (zmiana rodzaju lub wysokości cen i opłat) nie stanowi zmiany umowy. 4. Aktualnie obowiązujące taryfy Przedsiębiorstwo udostępnia nieodpłatnie w swojej siedzibie w Dziale Obsługi Klienta lub Sekretariacie, a także na stronie internetowej pod adresem: Sposób ustalenia należności 1. Należności z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ustala się jako sumę opłat oraz iloczynu cen i odpowiadających im ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości Odbiorcy usług ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego. 3. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w razie jego braku jako równą ilości wody pobranej, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, o której mowa w ust Przez ilość wody pobranej, o której mowa w ust. 3, należy rozumieć sumę ilości wody dostarczonej przez Przedsiębiorstwo oraz ilości wody pobranej przez Odbiorcę usług z urządzeń nie będących własnością Przedsiębiorstwa, ustalonej za pomocą wodomierza nie będącego własnością Przedsiębiorstwa. 5. W przypadku zainstalowania przez Odbiorcę usług wodomierza określającego ilość wody zużytej na cele podlewania terenów zielonych, ilość ustalonej w ten sposób bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków w okresie od 1 kwietnia do 30 września danego roku. 6. Koszty zakupu, zainstalowania, utrzymania i legalizacji urządzenia pomiarowego oraz wodomierzy, o których mowa w ust. 4 i 5 ponosi Odbiorca usług. Odbiorca usług ma jednakże obowiązek zgłosić Przedsiębiorstwu wymianę urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego w celu dokonania odczytu ich wskazań. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 5 z 7

6 7. Na dzień zawarcia umowy okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m 3 /h wynosi 5 lat i liczy się go od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana. 13. Okres obrachunkowy i zasady wystawiania faktury 1. Okres obrachunkowy jest miesięczny. 2. Zmiana okresu obrachunkowego przez Przedsiębiorstwo nie wymaga zmiany umowy, o czym Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę usług w formie pisemnej z wyprzedzeniem równym dotychczasowemu okresowi obrachunkowemu. 3. Przedsiębiorstwo wystawia fakturę nie później niż 7 dni od daty dokonania odczytu. 4. O nieotrzymaniu faktury w zwyczajowym terminie Odbiorca usług zobowiązany jest poinformować Przedsiębiorstwo. 14. Sposoby i terminy dokonywania zapłaty oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty faktury, na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa wskazany na fakturze albo w kasie, w siedzibie Przedsiębiorstwa, w terminie określonym na fakturze. Termin zapłaty określony na fakturze nie może być jednak krótszy niż 14 dni od dnia jej wysłania. 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa lub do kasy Przedsiębiorstwa. 3. Odbiorca usług ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących rozliczeń za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności w terminie. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega, wedle wyboru Odbiorcy usług, zwrotowi w terminie 14 dni od dnia złożenia stosownego pisemnego wniosku albo zaliczeniu w poczet przyszłych należności. 4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Przedsiębiorstwo upoważnione jest do naliczenia i żądania ustawowych odsetek oraz kosztów upomnień. 15. Nieprawidłowości w dokonywaniu pomiarów i skutki przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków 1. W przypadku kradzieży wodomierza, jego uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań wodomierza, jako podstawę do rozliczeń, przyjmuje się ilość wody równą średniemu dobowemu zużyciu wody z okresu ostatnich 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, przy uwzględnieniu czasu niesprawności. Jeżeli okres świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo był krótszy niż 3 miesiące za podstawę do rozliczeń przyjmuje się okres świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo. 2. W przypadku kradzieży urządzenia pomiarowego, jego uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań tego urządzenia za podstawę rozliczeń ilości odprowadzonych ścieków przyjmuje się ilość wody pobranej, według zasad określonych w 12 ust. 3 i 4 albo w 15 ust.1 w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w tym przepisie. 3. W przypadku stwierdzenia, że brak, uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie wodomierza nastąpiło w wyniku naruszenia przez Odbiorcę usług warunków niniejszej umowy, Przedsiębiorstwo będzie dochodzić od Odbiorcy usług naprawienia wszystkich szkód w związku z tym poniesionych. 4. Na pisemny wniosek Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo obowiązane jest spowodować sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego przez jednostkę do tego uprawnioną. 5. W przypadku stwierdzenia, że właściwości metrologiczne wodomierza głównego są zgodne z odrębnymi przepisami, Przedsiębiorstwo obciąża Odbiorcę usług kosztami wszystkich czynności niezbędnych dla dokonania sprawdzenia. W przeciwnym przypadku koszty wszystkich czynności pokrywa Przedsiębiorstwo. VII. Postanowienia końcowe 16. Okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa może zostać rozwiązana na zgodny wniosek stron. 3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć umowę Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 6 z 7

7 wyłącznie w przypadku nieprzestrzegania przez Odbiorcę usług warunków umowy, określonych w umowie lub przepisach, na podstawie których umowa została zawarta. 4. Umowa wygasa z chwilą śmierci Odbiorcy usług. 5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy uprawnia Przedsiębiorstwo do zastosowania środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. 17. Przepisy uchylające 1. Z dniem podpisania niniejszej umowy traci moc łącząca dotychczas strony umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, a dotycząca nieruchomości, o której mowa w 2 ust Postanowienia ust. 1 nie uchybiają roszczeniom stron, które powstały przed utratą mocy umowy, o której tam mowa. 18. Załączniki Następujące dokumenty dołączone według poniższej kolejności, stanowią integralną część niniejszej umowy: Załącznik nr 1 mapa z zaznaczonymi przyłączami wodociągowym i kanalizacyjnym. 19. Zmiany umowy Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 20. Właściwość miejscowa Sądu Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy, a nie dające się rozwiązać na drodze porozumienia stron, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Przedsiębiorstwa. 21. Egzemplarze umowy Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 22. Oświadczenia stron 1. Odbiorca usług oświadcza, że zapoznał się z treścią uchwały Nr XXXIV/408/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Wojew. Wlkp. z 2006 r. Nr 9, poz. 200). 2. Odbiorca usług oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 3. Przedsiębiorstwo informuje o przysługującym Odbiorcy usług prawie wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany. 4. Przedsiębiorstwo oświadcza, że w przypadku powstania po stronie Odbiorcy usług zaległości płatniczych, Przedsiębiorstwo upoważnione będzie do przekazania do biura informacji gospodarczej informacji o tych zaległościach na warunkach określonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.). ODBIORCA USŁUG PRZEDSIĘBIORSTWO Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona 7 z 7

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę zawarta w dniu w Zawierciu pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; 42-400 Zawiercie ul. 11 Listopada 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Umowa Nr../ /./ o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w dniu.. w Chodzieży pomiędzy: Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółką z o.o. ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o zaopatrzenie w wodę z lokatorem

UMOWA Nr o zaopatrzenie w wodę z lokatorem UMOWA Nr o zaopatrzenie w wodę z lokatorem Procedura zawierania umów załącznik nr 38 zawarta w dniu... r. pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna, 41-200

Bardziej szczegółowo

Umowa na odprowadzanie ścieków

Umowa na odprowadzanie ścieków UMOWA NR./. Umowa na odprowadzanie ścieków Zawarta w dniu. w Sochaczewie pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Rozlazłowska 7, NIP 837-16-66-938, Regon

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM/ZARZĄDCĄ

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM/ZARZĄDCĄ UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM/ZARZĄDCĄ zwana w dalszej części Umową", zawarta w dniu.... w Wałczu pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o. o. w Wałczu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW... a...... zwanym w umowie Odbiorcą, którego reprezentują: 1... 2.. adres do korespondencji:.

UMOWA NR.. O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW... a...... zwanym w umowie Odbiorcą, którego reprezentują: 1... 2.. adres do korespondencji:. UMOWA NR.. O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Formularz nr 2.1/17 w. 3 str. 1/5 zawarta dnia... w Ełku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 19-300 Ełk ul. Suwalska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ. Nr../../ LW/

UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ. Nr../../ LW/ UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ Nr../../ LW/ zawarta dnia roku w Kątach Wrocławskich, pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ul.1 Maja 26b, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z OSOBĄ KORZYSTAJĄCA Z LOKALU

UMOWA nr... O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z OSOBĄ KORZYSTAJĄCA Z LOKALU UMOWA nr... O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z OSOBĄ KORZYSTAJĄCA Z LOKALU zawarta w dniu... w Jaworzynie Śląskiej pomiędzy: Zakładem Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o., ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o zaopatrzenie w wodę Nr umowy i odprowadzanie ścieków Kod Odbiorcy 219999

Umowa o zaopatrzenie w wodę Nr umowy i odprowadzanie ścieków Kod Odbiorcy 219999 Umowa o zaopatrzenie w wodę Nr umowy i odprowadzanie ścieków Kod Odbiorcy 219999 zawarta w dniu: w Kartuzach pomiędzy Kartuskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 83-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOSTARCZANIE WODY

UMOWA O DOSTARCZANIE WODY Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie, ul. Staszica 55, 39 220 Pilzno, tel.(014) 672 12 98 Nr Umowy UMOWA O DOSTARCZANIE WODY Zawarta w dniu... w... pomiędzy Przedsiębiorstwem: Miejskim Zakładem

Bardziej szczegółowo

Umowa o zaopatrzenie w wodę

Umowa o zaopatrzenie w wodę Umowa o zaopatrzenie w wodę Nr umowy Kod Odbiorcy 219999 zawarta w dniu: w Kartuzach pomiędzy Kartuskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

UMOWA NR... NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW UMOWA NR... NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarta dnia... r. w Żarowie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarowie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ Formularz nr 2.1/16 w. 2 str. 1/5 zawarta dnia... w Ełku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 19-300 Ełk ul. Suwalska

Bardziej szczegółowo

Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w odbiorze ścieków spowodowane:

Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w odbiorze ścieków spowodowane: UMOWA Nr.../ŚO /... o odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych Zawarta dnia... w Kątach Wrocławskich pomiędzy : Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul.1

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: str. 1/6 UMOWA NR.. O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarta dnia... w Ełku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 19-300 Ełk ul. Suwalska

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

UMOWA nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków UMOWA nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Procedura zawierania umów załącznik nr 18 zawarta w dniu... pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../.../... O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

UMOWA Nr.../.../... O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW UMOWA Nr.../.../... O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW zawarta dnia... roku w Kątach Wrocławskich pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ul.1 Maja 26b,

Bardziej szczegółowo

WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW Nr 0001/ZWŚ/2015

WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW Nr 0001/ZWŚ/2015 WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW Nr 0001/ZWŚ/2015 zawarta dnia...w Kątach Wrocławskich pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ul. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA o dostarczenie wody

UMOWA o dostarczenie wody UMOWA o dostarczenie wody zawarta w dniu... w Urzędzie Gminy Daszyna pomiędzy: Gminą DASZYNA, reprezentowaną przez Pawła Jóźwiaka p.o. Wójta Gminy Daszyna zwanym dalej DOSTAWCĄ, a Panem/Panią zamieszkałym/ą.....

Bardziej szczegółowo

WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ Nr 0001/ZW/2015

WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ Nr 0001/ZW/2015 WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ Nr 0001/ZW/2015 zawarta dnia w Kątach Wrocławskich pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 26b, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./. Umowa na zaopatrzenie w wodę

UMOWA NR./. Umowa na zaopatrzenie w wodę UMOWA NR./. Umowa na zaopatrzenie w wodę Zawarta w dniu. w Sochaczewie pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Rozlazłowska 7, NIP 837-16-66-938, Regon 015625292,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. zwana w dalszej części,,umową", zawarła w dniu w Wałczu pomiędzy:

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. zwana w dalszej części,,umową, zawarła w dniu w Wałczu pomiędzy: UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zwana w dalszej części,,umową", zawarła w dniu w Wałczu pomiędzy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu, Plac Polski 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. nr...

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. nr... UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW nr... zawarta w dniu... pomiędzy : Gminą Książ Wlkp. reprezentowaną przez mgr inż. Mariana Kaźmierczaka Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Książu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr...o zaopatrzenie w wodę dla Usługobiorców zaliczanych do taryfowej grupy gospodarstw domowych i instytucji

Umowa Nr...o zaopatrzenie w wodę dla Usługobiorców zaliczanych do taryfowej grupy gospodarstw domowych i instytucji Umowa Nr...o zaopatrzenie w wodę dla Usługobiorców zaliczanych do taryfowej grupy gospodarstw domowych i instytucji zawarta w dniu...w Daleszycach pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu ul. PÓŁWIEJSKA 20 63-900 RAWICZ Tel. (65) 546 10 59 Fax (65) 546 70 04 NIP 699-001-25-47 REGON 410213796 UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Umowa o zaopatrzenie w wodę

Umowa o zaopatrzenie w wodę Umowa o zaopatrzenie w wodę Nr umowy i odprowadzanie ścieków Kod Odbiorcy 219999 zawarta w dniu: w Kartuzach pomiędzy Kartuskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 83-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOSTARCZENIE WODY Nr.W/CHR

UMOWA O DOSTARCZENIE WODY Nr.W/CHR UMOWA O DOSTARCZENIE WODY Nr.W/CHR zawarta w dniu pomiędzy PLADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 7, kapitał zakładowy 10 000,00; KRS: 0000432143; NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1 UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1 NR... /. rok kod ujęcia wody Zawarta w dniu. r, w Stężycy pomiędzy: Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym z siedzibą w Stężycy przy ul. Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków UMOWA o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w dniu. 14.02.2008r. w Zgorzelcu, pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji NYSA Sp. z o.o. 59-900 Zgorzelec ul. Boh. Getta 1a, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, realizowanego przez GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład zapewnia zastępczy punkt pobrania wody i informuje Lokatora o jego lokalizacji.

3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład zapewnia zastępczy punkt pobrania wody i informuje Lokatora o jego lokalizacji. UMOWA Nr... o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie posiadanego tytułu prawnego zawarta dnia. w Kościanie pomiędzy spółką: Wodociągi

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... /201. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

U M O W A Nr... /201. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie W Ś WŚ (kod przyłącza * ) W woda, Ś ścieki, WŚ woda i ścieki (kod odbiorcy) U M O W A Nr... /201. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Hydrosfera Józefów Sp. z o. o. Stanisława Zdanowicza.. . ( PESEL. ; NIP ) zam: 05 420 Józefów, ul.... j.w. 1 ., ... .. / .. 2

Hydrosfera Józefów Sp. z o. o. Stanisława Zdanowicza.. . ( PESEL. ; NIP ) zam: 05 420 Józefów, ul.... j.w. 1 ., ...  .. / .. 2 Umowa nr /U W dniu... r. pomiędzy Hydrosfera Józefów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Drogowców 20, 05-420 Józefów, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr. KRS 0000365440

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu...

UMOWA Nr... zawarta w dniu... UMOWA Nr... zawarta w dniu..... pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej z siedzibą w 42-625 Ożarowicach ul. Staszica 1 - zwanym w umowie Dostawcą reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - mgr Jarosław PUSTKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu

Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu Kod nabywcy: Kod posesji: UMOWA Nr KW/ /13 o zaopatrzenie w wodę zawarta dnia..w Raciborzu pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 47-400 Racibórz przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. W sprawie: regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Kierownika P. Elżbietę Szcząber, który działa w oparciu o pełnomocnictwo Wójta Gminy Nr Or. 077.5.2011.AP z dnia 31 stycznia 2011 roku ... ...

1. Kierownika P. Elżbietę Szcząber, który działa w oparciu o pełnomocnictwo Wójta Gminy Nr Or. 077.5.2011.AP z dnia 31 stycznia 2011 roku ... ... 1 UMOWA NR... / 20... o zaopatrzenie w wodę zawarta w dniu... pomiędzy Gminnym Zakładem Usług Wodnych w Spytkowicach powołanym Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XXIV/172/01 z dnia 30 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

WZORZEC UMOWA Nr.../BWWŚ-Z/ O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

WZORZEC UMOWA Nr.../BWWŚ-Z/ O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW WZORZEC UMOWA Nr.../BWWŚ-Z/ O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW zawarta dnia.w. pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ulicy 1 Maja 26b, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r.

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r. Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.12 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Polska Cerekiew Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /U. 2 Odbiorca zleca Dostawcy całodobowe zaopatrzenie wymienionej w 1 nieruchomości w wodę, a Dostawca powyższe zlecenie przyjmuje.

Umowa Nr... /U. 2 Odbiorca zleca Dostawcy całodobowe zaopatrzenie wymienionej w 1 nieruchomości w wodę, a Dostawca powyższe zlecenie przyjmuje. Umowa Nr... /U W dniu... r. pomiędzy Hydrosfera Józefów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Drogowców 20, 05-420 Józefów, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr. KRS 0000365440

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/54/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nr...

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nr... Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nr... zawarta w dniu w... w Goczałkowicach-Zdroju pomiędzy Administracją Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13 którą reprezentuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII.389.2014 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU. z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XLVII.389.2014 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU. z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XLVII.389.2014 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o dostawę wody* i odprowadzanie ścieków*

UMOWA nr. o dostawę wody* i odprowadzanie ścieków* UMOWA nr. o dostawę wody* i odprowadzanie ścieków* Zawarta w dniu.. r. w Mikołowie pomiędzy: Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4 w Mikołowie, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2641 UCHWAŁA NR 0007.36.2014 RADY GMINY GOLESZÓW z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r.

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r.

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/XV/04 RADY GMINY W MOCHOWIE. z dnia 6 lutego 2004 r.

UCHWAŁA Nr 104/XV/04 RADY GMINY W MOCHOWIE. z dnia 6 lutego 2004 r. REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MOCHOWO uchwalony Uchwałą Nr 104 /XV/04 Rady Gminy w Mochowie z dnia 6 lutego 2004r. ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 197/XXXII/06

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez

1. Przedmiotem umowy jest dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez UMOWA NR /20 O DOSTARCZANIU WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW zawarta w dniu. w Słupsku pomiędzy: Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 86 reprezentowanym przez: 1. Prezesa

Bardziej szczegółowo

O DOSTARCZANIU WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW zawarta w dniu. w Słupsku pomiędzy:

O DOSTARCZANIU WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW zawarta w dniu. w Słupsku pomiędzy: UMOWA NR /20 O DOSTARCZANIU WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW zawarta w dniu. w Słupsku pomiędzy: Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 86 reprezentowanym przez: 1. Członka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/344/2005 Rady Gminy Szemud z dnia r.

Uchwała Nr XLI/344/2005 Rady Gminy Szemud z dnia r. Uchwała Nr XLI/344/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 27.10.2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/320/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 24.08.2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W niniejszej umowie, poprzez określenia niżej wymienione rozumie się:

Umowa Nr... o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W niniejszej umowie, poprzez określenia niżej wymienione rozumie się: Umowa Nr... o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A., z siedzibą: 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 46, z kapitałem zakładowym 7.755.100,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 2177 UCHWAŁA NR XXXVII/257/14 RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 2177 UCHWAŁA NR XXXVII/257/14 RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 2177 UCHWAŁA NR XXXVII/257/14 RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: Uchwalenia regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

UM OWA NR../... o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

UM OWA NR../... o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków UM OWA NR../... o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w Gubinie w dniu.. pomiędzy 1. Przedsiębiorstwem Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Gubinie przy u. Śląskiej 36, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/166/2013 RADY GMINY KSIĘŻPOL z dnia 17 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/166/2013 RADY GMINY KSIĘŻPOL z dnia 17 maja 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/166/2013 RADY GMINY KSIĘŻPOL z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Księżpol Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY KRASNE

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY KRASNE Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY KRASNE Rozdział I Postanowienia ogólne Minimalny poziom usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW USŁUG

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW USŁUG INFORMACJA DLA ODBIORCÓW USŁUG II SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. z siedzibą przy ul. Wałowej 46, 80-858 Gdańsk, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000006553, której akta rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o zaopatrzenie w wodę przez jedno przyłącze wodociągowe i odprowadzanie ścieków

Umowa Nr... o zaopatrzenie w wodę przez jedno przyłącze wodociągowe i odprowadzanie ścieków Umowa Nr... o zaopatrzenie w wodę przez jedno przyłącze wodociągowe i odprowadzanie ścieków zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A., z siedzibą: 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 46, z kapitałem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/254/09 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r.

UCHWAŁA Nr XLI/254/09 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r. UCHWAŁA Nr XLI/254/09 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Swarzędz. Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, tel.: 83 345 07 30; Zgłoszenia awarii: 512 494 755

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, tel.: 83 345 07 30; Zgłoszenia awarii: 512 494 755 1 WiŚ Umowa nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w dniu... pomiędzy: Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej z siedzibą w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 30, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NR...

UMOWA O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NR... UMOWA O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NR... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Osieck, z siedzibą w Osiecku, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck, jako przedsiębiorstwem wodociągowym, zwaną dalej GMINĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR GK. O zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

UMOWA NR GK. O zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków UMOWA NR GK. O zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Zawarta w dniu... w Przywidzu pomiędzy Gminą Przywidz z siedzibą w 83-047 Przywidz, ul. Gdańska 7, zwaną dalej DOSTAWCĄ, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

uchwala: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina o następującej treści:

uchwala: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina o następującej treści: UCHWAŁA NR LI/561/2006 Rady Miejskiej Będzinie z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie: uchwalenia: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie,

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, ul. Krakusa 2, 03-390 Warszawa Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Umowa nr... o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Umowa nr... o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w dniu... pomiędzy Zakładem BudŜetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu z siedzibą przy ul. Załawie 5, 38-340 Biecz zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych

UMOWA Nr. o zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych UMOWA Nr. o zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych zawarta dnia...r. w Stalowej woli pomiędzy: Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła W dniu.. w Warszawie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malechowo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie : uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

na dostawę wody i odprowadzanie ścieków ul. Pionierów 2b NIP 841-000-51-88; REGON 770548026 UMOWA nr./ /M na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawarta w dniu. r. w Lęborku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/28/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "NIDA2000" z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR VI/28/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA2000 z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR VI/28/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "NIDA2000" z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Związku

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Do Uchwały NrXI/57/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 września 2015 r. Poz. 3436 UCHWAŁA NR X.57.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-

Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa- Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa- Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury, z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Zawarta w Warszawie, w dniu 2013 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. W dniu: r. w Opolu pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (NIP: 754 25 57-300; REGON 000126528) z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr. XLI/275/06 Rady Gminy w Kadzidle REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE KADZIDŁO

Załącznik do Uchwały Nr. XLI/275/06 Rady Gminy w Kadzidle REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE KADZIDŁO Załącznik do Uchwały Nr. XLI/275/06 Rady Gminy w Kadzidle REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE KADZIDŁO KADZIDŁO, 2006 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Wrocław, dnia 13 kwietnia 2006 r.) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarta w dniu... w Wierzchosławicach pomiędzy: Wodociągami Wierzchosławickimi Sp. z o.o., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

U C H W A Ł A Nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków U C H W A Ł A Nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... / FO/. O ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH zawarta w dniu... r. w Białej Podlaskiej

U M O W A Nr... / FO/. O ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH zawarta w dniu... r. w Białej Podlaskiej Zał. Nr 7 U M O W A Nr... / FO/. O ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH zawarta w dniu... r. w Białej Podlaskiej PP pomiędzy: Spółką z o.o. Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN w Białej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu.. r. w Sochaczewie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, AL.600-Lecia 90, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia...w Głownie

zawarta dnia...w Głownie U M O W A Nr W/K../. O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarta dnia...w Głownie pomiędzy: Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głownie,

Bardziej szczegółowo