ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚC OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami UPRAWNIENIA BUDOWLANE CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY Zakres opracowania Podstawy opracowania Przyłącze wodociągowe Projektowane rozwiązanie Wytyczne realizacji inwestycji UWAGI INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BiOZ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres robót zamierzenia budowlanego Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wskazanie elementów instalacji mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz metod zapobiegawczych ZAŁĄCZNIKI Warunki techniczne Karta katalogowa nawiertki Oświadczenie właściciela do dysponowania nieruchomością CZEŚĆ GRAFICZNA Rys. IS-01. Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:500 Rys. IS-02. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Skala 1:100/100 Rys. IS-03 Rys. IS-04. Rys. IS-05. Rys. IS-06. Zabezpieczenie istniejących przewodów wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych na czas budowy rurociągu. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych na czas budowy rurociągu. Schemat montażu zestawu wodomierzowego Lokalizacja wodomierza głównego w budynku

2 3 Łódź dn r. 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami `Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217; z 2007r. Nr. 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665 i Nr 127, poz. 880 ) Oświadczamy, że projekt budowlany / wykonawczy dotyczący inwestycji obejmującej: Projekt przyłącza wodociągowego dla budynku K.R.U.S w Brzezinach położonego na działce 2841/1 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. podpisy projektantów

3 4 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

4 5

5 6

6 7 3. CZĘŚĆ OPISOWA

7 8 OPIS TECHNICZNY Zakres: Przyłącze wodociągowe 3.1. Zakres opracowania Zakres opracowania stanowi projekt przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku K.R.U.S w Brzezinach położonego na działce 2841/ a) Inwestor Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział regionalny w Łodzi ul. Żeligowskiego 32/ łódź b) Adres inwestycji Brzeziny ul. Sienkiewicza 14, dz. 2841/ Podstawy opracowania zlecenie inwestora, mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500, warunki techniczne wydane przez Z.U.K w Brzezinach, nr 13 z dn r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. ( z kolejnymi uaktualnieniami ) 3.3. Przyłącze wodociągowe Projektowane rozwiązanie Na działce Inwestora tj 2841/1 usytuowany jest wodociąg φ 110mm, PE, który stanowił będzie źródło wody dla budynku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14. Projektowane przyłącze wodociągowe w całości znajduje się na działce Inwestora nr 2841/1 Doprowadzona woda powinna odpowiadać warunkom jak woda do picia i potrzeby gospodarcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia4 maja 1990r. (Dz. Ustaw Nr 35 poz.205 z 1990r.z kolejnymi uaktualnieniami). Włączenie do istniejącego wodociągu φ110mm, PE mm należy zrealizować poprzez nawiertkę do nawiercania φ40/110mm, np. HAKU, typu 5310 z nasadką odcinającą firmy Hawle. Na projektowanym przyłączu, należy zainstalować ziemną zasuwę odcinającą z uszczelnieniem miękkim ( firmy Jafar) z trzpieniem wznoszącym zakończonym skrzynką uliczną. Montaż nawiertki należy zlecić miejscowemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Brzezianch. Projektowany odcinek przyłącza należy wykonać z rur polietylenowych PE100 o średnicy Dz. 40mm i PN1,0MPa, SDR17 Spadek przyłącza wodociągowego wynosi i =5,5% Długość przyłącza wodociągowego wynosi L =4,53m Wszystkie dane pokazane zostały na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym. Zestaw wodomierzowy z wodomierzem głównym zgodnie z rysunkiem nr 7 w pomieszczeniu technicznej na zewnętrznej ścianie (garaż). Za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003, typ EA DN32 zgodnie z rys nr 7. Zestaw wodomierzowy powinien być wykonany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na koszt inwestora w celu uniknięcia różnych typów zaworów i kształtek. Przewód wodociągowy zostanie doprowadzony do budynku co stanowi odcinek przyłącza wodociągowego (w1-w2)

8 9 Budynki do których jest wykonywane przyłącze jest przeznaczony na cele mieszkalne. Przyjmuje się, że do kanalizacji miejskiej odprowadzone będą tylko ścieki bytowo - gospodarcze od mieszkańców budynku. Określenia zapotrzebowania wody Zapotrzebowanie wody Dla M = 4 osób zapotrzebowanie wody wyniesie Q dśr = 11 x 30 dm 3 /dxos = 330 dm 3 /d Q dmax = Q dśr x N d = 330 dm 3 /d x 1.1 = 363 dm 3 /d Q hmax = (Q dmax x N h ) : 8 = (363 dm 3 /d x 2.0) : 8 = 91 dm 3 /h Dla ustalenia przepływu obliczeniowego przyjęto następujące wyposażenie budynku: - zlewozmywak szt.1 2 x 0,14 = 0,28 - umywalka szt.6 3 0,14 = 0,42 - płuczka zbiornikowa szt.3 3 0,13 = 0,39 - pisuar szt.1 0 0,30 = 0,00 - złączka do węża szt. 6 1 x 0,15 = 0,15 g n = 1,15 Przepływ obliczeniowy wody dla zwymiarowania przewodu zasilającego wodociągowego dla zasilania w/w obiektu, obliczono zgodnie z normą PN-92/B wg wzoru: q = 0.4 (Σq n ) ,48 q = 1,15 dm 3 /s Przepływ obliczeniowy wody dla zwymiarowania przewodu zasilającego wodociągowego dla zasilania w/w obiektu, obliczono zgodnie z normą PN-92/B i wynosi: q = 1,15l/s Określenie ciśnienia dyspozycyjnego - przyjęte starty liniowe i na przyłączu 3,0 mh 2 O - strata na zestawie wodomierzowym i zaworze antyskażeniowym 2,50 mh 2 O - geometryczna wysokość podnoszenia 6,5 mh 2 O - przyjęte starty liniowe i miejscowe w instalacji 10,0 mh 2 O - wysokość ciśnienia wypływu 10,0 mh 2 O Razem 32,00 mh 2 O Dobór wodomierza Max. przepływ obliczeniowy wodomierza Qw = 2 q = 2 0,1,15 dm 3 /s =2,3 m 3 /h Przyjęto wodomierz skrzydełkowy typ JS-01 DN25 firmy PoWoGaz Średnica nominalna d = 25 mm n Przepływ nominalny Qn = 3,5 m 3 /h.

9 10 Określenie wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego Określenie ciśnienia dyspozycyjnego - przyjęte starty liniowe i na przyłączu 3,0 mh 2 O - strata na zestawie wodomierzowym i zaworze antyskażeniowym 2,50 mh 2 O - geometryczna wysokość podnoszenia 2,50 mh 2 O - przyjęte starty liniowe i miejscowe w instalacji 12,0 mh 2 O - wysokość ciśnienia wypływu 10,0 mh 2 O Razem 30,00 mh 2 O Minimalne ciśnienie w sieci dla zasilania budynku mieszkalnego wynosi 30 mh 2 O 3.4. Wytyczne realizacji inwestycji Wodociąg i przyłącze wodociągowe znajdują się w całości na terenie Inwestora tj, 2841/1. Roboty przygotowawcze obejmują: wyznaczenie i przejęcie pasa robót organizację zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie oznakowanie, zabezpieczenie, oświetlenie pasa robót, plac budowy tymczasową organizację ruchu pieszego ewentualnie drogowego kołowego i na okres wykonywania robót sporządzana przez wykonawcę i do zaopiniowania w wydziale dróg podczas uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa ulicy u właściciela drogi. zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót. Na 3 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych należy sprawdzić u gestorów sieci aktualne uzbrojenie terenu. Odcinek przyłączy wodociągowego projektuje się w technologii tradycyjnej w wykopie otwartym. Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych zabezpieczonych rozporowymi szalunkami systemowymi na całej głębokości i ręcznym wyrównaniem dna. Szerokość wykopu otwartego dla wykonania instalacji zewn. min. 1,0m. Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całym odcinku wykonywanych robót. Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Przewody w wykopie otwartym należy ułożyć w suchym wykopie na zagęszczonej 15cm podsypce piaskowej, która z obsypką 30cm nad wierzchem przewodu stanowi strefę posadowienia przewodu. Podsypkę, obsypkę i zasypkę należy wykonać piaskiem drobno i średnio ziarnistym. Układanie rurociągów zgodnie z instrukcją producenta. Przewody należy zasypywać warstwami h=30cm z jednoczesnym zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia: Is=1,0 w strefie podsypki, obsypki (30cm powyżej wierzch rury) Is=1,0w strefie zasypki w terenie utwardzonym Is=0,97 w strefie zasypki w terenie zielonym Przewody istniejącego uzbrojenia podziemnego muszą być zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robót przez podwieszenie lub podparcie z wykorzystaniem informacji na rys. nr 3 i 4. Minimalne zagłębienie przewodu 1,5m. Roboty ziemne w wykopach otwartych przy wykonaniu przyłącza wodociągowego należy wykonać wyłącznie ręcznie w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej. W przypadku wystąpienia wody należy przewidzieć odwodnienie powierzchniowe wykopów.

10 11 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami PN-B/ Urobek z wykopu należy wywieźć na składowisko. Po zakończeniu robót należy bezwzględnie przywrócić teren do poprzedniego stanu i odtworzyć nawierzchnie Przed rozpoczęciem budowy przyłącza należy dokonać kontrolnych przekopów w celu dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wszelkie roboty w zasięgu sieci podziemnych powinny być prowadzone z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela właściwego użytkownika. Po zakończeniu prac montażowych cały odcinek przyłącza wodociągowego należy poddać próbie ciśnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem. Ciśnienie próbne musi wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego. Ciśnienie robocze to max. 6bar. Płukanie należy prowadzić dwukrotnie po próbie szczelności i dezynfekcji. Prędkość przepływu wody w czasie płukania nie może być mniejsza od v = 1,0 m/s. Po pierwszym wypłukaniu przyłącza wodociągowego należy dezynfekować podchlorynem sodu o zawartości mg czystego chloru/ litr wody. Roztwór pozostawić w przewodzie na okres 24 godzin. Po dezynfekcji należy poddać przyłącze płukaniu kończącemu min 5 wymian. Po dezynfekcji należy sprawdzić jakość wody na zawartość wolnego chloru i Końcowy odbiór i przekazanie do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników badań szczelności oraz badań bakteriologicznych oraz zawartości wolnego chloru. Wszystkie roboty montażowe należy prowadzić z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zgodnie z aktualnymi przepisami BHP( dla danego rodzaju pracy budowlanej ). Prace Odbiorowe powinny zostać wykonane zgodnie z PN-81/B Prace odbiorowe przyłącza wodociągowego należy realizować zgodnie z PN-81/B oraz wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ''Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych'' UWAGI Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji przyłącza, a objęte niniejszym opracowaniem projektowym winny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i świadectwa. - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za regionalny wyrób budowlany.

11 12 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BiOZ

12 13 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ- prace zewnętrzne) NAZWA I ADRES OBIEKTUU BUDOWLANEGO : PROJEKT NOWEGO OBIEKTU PLACÓWKI TERENOWEJ KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W BRZEZINACH ul. SIENKIEWICZA 14, BRZEZINY INWESTORA / ADRES KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/ ŁÓDŹ PROJEKTANT / ADRES: Bogusława Stecyk Ksawerów ul. Gwiezdna 17

13 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres robót zamierzenia budowlanego Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120 poz z dnia 10 lipca 2003 r.) wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Niniejsza informacja dotyczy budowy przyłącza wodociągowego, dla budynku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzezianach przy ul. Sienkiewicza 14, Brzeziny. Celem opracowania jest wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. Realizacja robót odbywa się w następującej kolejności: tyczenie geodezyjne, znakowanie placu budowy, roboty ziemne (m.in. wykopy), roboty montażowe m.in. ułożenie przewodów wodociągowych, montaż niezbędnej armatury, próby ciśnieniowe i badania, włączenie przyłącza wodociągowego do istn. sieci wodociągowej φ110mm, inwentaryzacja geodezyjna, zasypywanie wykopów, przywrócenie stanu pierwotnego nawierzchni, uprzątnięcie placu budowy Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na działkach 2841/1, 2841/59 znajdują się obecnie obiekty budowlane oraz techniczna infrastruktura podziemna ( m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna teletechniczna, energetyczna oraz ciepłociąg - patrz plan zagospodarowania, rysunek nr IS Wskazanie elementów instalacji mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz metod zapobiegawczych Po przejęciu placu budowy przez kierownika robót należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie: trasy poszczególnych odcinków przyłącza wodociągowego Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być oznakowany tablicami informującymi i ostrzegawczymi oraz wydzielony i zabezpieczony dla osób niepowołanych. a) Przy budowie przyłącza wystąpią roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: wykonywanie oraz zasypywanie wykopów o ścianach pionowych szalowanych (zagrożenie przysypaniem ziemią, upadek z wysokości); praca w wykopie szczególnie w pobliżu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej praca w wykopie otwartym roboty montażowe, przy wykonywaniu których występuje również możliwość upadku do wykopu (zagrożenie upadkiem z wysokości); roboty montażowe przy układaniu przewodów prace związane z zagęszczaniem poszczególnych warstw zasypki; prace związane z załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów i sprzętu na budowie; obsługa sprzętu mechanicznego i elektrycznego na budowie; praca w pobliżu sprzętu mechanicznego ( dźwig koparka itp.) prace ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej b) Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać instruktażu i przeszkolenia pracowników oraz odpowiedniego zabezpieczenia. Celem

14 15 szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych. Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. terenu, budynków, obsługiwanych urządzeń, maszyn i środków transportu. W ramach szkolenia powinny być omówione także zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, o każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Prace szczególne niebezpieczne należy prowadzić wyłącznie na pisemne polecenie kierownika robót. c) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych związanych w wykonywaniem w/w zakresu prac/ robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. Budowa powinna być wyposażona w instrukcję określające zasady zachowania się i sposobu ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożeń zdrowia lub życia oraz zagrożeń pożarowych Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej lub/i zbiorowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego narzędzi, urządzeń i maszyn roboczych oraz utrzymywać je w stanie nie zagrażającym bezpieczeństwu pracy. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy dokonać instruktażu i przeszkolenia pracowników Należy oznakować miejsce gdzie znajdują się podręczny sprzęt gaśniczy oraz środki pierwszej pomocy medycznej Umieścić w widocznym miejscu informacji o numerach telefonów alarmowych, inwestora itp., Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami BHP ( dla danego rodzaju pracy budowlanej ), Należy bezwzględnie zabezpieczyć odpowiednio wykopy Dokonywać bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, Szczególnie prace w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej, prace w wykopach o znacznej głębokości Oznaczyć, zabezpieczyć i oświetlić elementy mogące stwarzać szczególne zagrożenie ( np. wykopy), Oznaczyć miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia; Po przejęciu placu budowy przez kierownika budowy należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy przyłącza. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujące się w pasie terenu zajętym pod budowę powinno być dokładnie oznakowane w terenie ( w szczególności usytuowanie kabli elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodów gazowych, wodociągowych). W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie do celów projektowych przewodów instalacji podziemnych, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, zwrócić się do użytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru i określić sposób dalszego, bezpiecznego prowadzenia robót. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie następujących warunków: należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa, w której przebywanie ludzi z czasie pracy sprzętu jest zabronione, zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką w czasie jej postoju, włączenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełnianie łyżki jest zabronione.

15 16 należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcjach obsługi urządzeń używanych na budowie, zachować ostrożność przy obsłudze. Zabrania się wykonywania robót ziemnych sprzętem mechanicznym w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej oraz na odcinku zbliżenia do istn. ściany budynku. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach gdzie odbywa się ruch pieszy lub kołowy, powinny być dodatkowo oznakowane znakami drogowymi (zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego) i mieć mostki (przejścia) dla pieszych z barierkami o wysokości min. 1,10m. Pracownicy poruszający się w pobliżu jezdni powinni posiadać kamizelki odblaskowe Uwagi Kierownictwo nad w/w robotami mogą sprawować tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montażowych powinni mieć ważne badania lekarskie, być przeszkoleni z zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza, operatora sprzętu budowlanego itp). Wszelkie materiały zastosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.

16 17 5. ZAŁĄCZNIKI

17 Warunki techniczne

18 19

19 Karta katalogowa nawiertki

20 21

21 Oświadczenie właściciela do dysponowania nieruchomością

22 23 6. CZEŚĆ GRAFICZNA

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra Zawartość teczki 1. STRONA TYTUŁOWA. 2. SPIS TREŚCI. 1 3. OPIS TECHNICZNY. 2 3.1. Część ogólna. 2 3.1.1. Inwestor. 2 3.1.2. UŜytkownik. 2 3.1.3. Wykonawca robót. 2 3.1.4. Podstawa opracowania. 2 3.1.5.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Charakterystyka kanalizacji, dane

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo