U M O W A o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków"

Transkrypt

1 U M O W A o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków str.1 zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Mielec - Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mielcu, z siedzibą Mielec ul. Jadernych 7, reprezentowanym przez : 1. Kierownika - Dariusza Gustawa zwanym w treści umowy GZGK, a Panem/ Panią adres zamieszkania zwanym/zwaną w treści umowy "Odbiorcą". 1. Oświadczenie Odbiorcy Odbiorca oświadcza, że : 1. Posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu o numerze / działki o numerze ewidencji gruntów / w miejscowości na zasadzie własności, współwłasności, dzierżawy, najmu, użytkowania, zarządu *). 2. Korzysta z obiektu / działki wymienionej w pkt. 1 o nieuregulowanym stanie prawnym. *) 3. Posiada pozwolenie na budowę numer, wydane przez *) 4. Posiadana przez niego instalacje i urządzenia wodociągowo - kanalizacyjne są przygotowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do odbioru wody z gminnej sieci wodociągowej i dostarczania ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 2. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczanie przez GZGK wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanej w treści umowy wodą oraz odprowadzenie ścieków z przyłącza kanalizacyjnego Odbiorcy na działce / w obiekcie wymienionym w Miejscem dostarczania wody jest zawór za wodomierzem głównym Odbiorcy o numerze fabrycznym a miejscem odbioru ścieków jest pierwsza studzienka kanalizacyjna, licząc od strony budynku Odbiorcy lub w przypadku jej braku - granica nieruchomości. 3. Warunki i zakres świadczenia usług GZGK : 1. Dostarcza wodę lub odprowadza ścieki na warunkach określonych ustawą z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 ), regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielec oraz niniejszą umową. 2. Zapewnia dostawę wody o jakości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości i o ciśnieniu na jakie pozwalają parametry techniczne przyłącza w warunkach normalnej eksploatacji sieci wodociągowej. 3. Zapewnia odbiór ścieków bytowych w ilości nie większej niż zużycie wody udokumentowane wskazaniami wszystkich wodomierzy zainstalowanych u Odbiorcy usług, mierzących wodę wpływającą po zużyciu do kanalizacji oraz ograniczonej możliwościami technicznymi istniejących urządzeń kanalizacyjnych.

2 str.2 4. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe wskutek okresowego obniżenia ciśnienia wody, spowodowanego koniecznymi pracami konserwacyjno-remontowymi, zabezpieczającymi prawidłowe eksploatowanie urządzeń wodociągowych oraz za szkody powstałe z innych przyczyn nie zawinionych przez GZGK. 5. Odbiorca oświadcza, że woda będzie wykorzystywana do celów : - bytowych w ilości m 3 / miesiąc, - do produkcji artykułów spożywczych i lekarstw w ilości m 3 / miesiąc, - do celów innych ( wymienić jakie i gdzie ) *) w ilości m 3 / miesiąc. 6. Strony ustalają, że wykonane przez Inwestora na jego własny koszt przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi jego własność, w związku z tym Inwestor zobowiązany jest do jego odtworzenia w przypadku fizycznego zużycia a także ponoszenia wszelkich kosztów związanych z jego utrzymaniem i remontami w czasie eksploatacji. 4. Prawa i obowiązki stron umowy 1. Odbiorca ma prawo do : 1.1 Odbioru w sposób ciągły, przez udokumentowane na mapie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącze wodociągowe wody, o jakości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości na jaką pozwalają parametry techniczne przyłącza i panujące w warunkach normalnej eksploatacji ciśnienie wody w sieci wodociągowej. 1.2 Doprowadzania, wyłącznie przez udokumentowane na mapie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącze kanalizacyjne, do urządzeń kanalizacyjnych, w sposób ciągły ścieków odpowiadających warunkom wymienionym w ust. 2 pkt. 2.9, w ilości nie większej niż zużycie wody udokumentowane w danym okresie obliczeniowym wskazaniami wszystkich wodomierzy mierzących wodę wpływającą po zużyciu do kanalizacji, zainstalowanych u Odbiorcy oraz ograniczonej możliwościami technicznymi istniejących urządzeń kanalizacyjnych. 2. Odbiorca zobowiązuje się do : 2.1 Wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia, przeznaczonego do zamontowania wodomierza głównego z zaworami lub urządzenia pomiarowego oraz utrzymania ww. pomieszczenia w należytym stanie w celu zabezpieczenia zamontowanych urządzeń przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych. 2.2 Konserwacji wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzenia pomiarowego ścieków, przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego do pierwszej studzienki licząc od strony budynku lub w przypadku jej braku do granicy nieruchomości. 2.3 Nie włączania innych źródeł wody do instalacji wodociągowej zasilanej z wodociągu, bez uprzedniej pisemnej zgody GZGK. 2.4 Zainstalowania i utrzymania wodociągowych zaworów antyskażeniowych w przypadkach, gdy jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 2.5 Użytkowania wodomierza w sposób zgodny z jego parametrami technicznymi oraz do jego zabezpieczenia przed mrozem, uszkodzeniami mechanicznymi, kradzieżą, ochrony plomb zabezpieczających wodomierz i instalację, a w przypadku powstania szkody z ww. przyczyn, do jej pokrycia. 2.6 Nie korzystania z hydrantów na sieci wodociągowej w celach innych niż przeciwpożarowe. 2.7 Powierzania budowy lub dokonania zmian w instalacji oraz urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych do niego należących, osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 2.8 Utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach. 2.9 Nie wprowadzania do sieci kanalizacyjnej : - ścieków innych niż bytowe, to znaczy ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku

3 str.3 ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych, bez zawarcia odrębnej umowy o objęcie gospodarką ściekową dotyczącą ścieków innych niż bytowe. - odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, trocin, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym, - odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, - substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, - substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, - odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek, - niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych. 2.10Zawarcia odrębnej umowy z GZGK o objęcie gospodarką ściekową, w przypadku konieczności wprowadzania do sieci kanalizacyjnej ścieków innych niż bytowe. 2.11Jak najszybszego powiadamiania GZGK o awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wszelkich nieprawidłowościach dotyczących pracy ww. urządzeń, zerwaniu plomby legalizacyjnej i zabezpieczającej na wodomierzu, uszkodzeniu wodomierza, jego przemieszczeniu lub zaborze. 2.12Pokrycia kosztów usunięcia szkód na przyłączu wodociągowym i kanalizacyjnym oraz na urządzeniach wod.-kan., powstałych z przyczyn leżących po jego stronie. 2.13Powiadomienia GZGK na piśmie w terminie 14 dni od zdarzenia o faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy a w szczególności o zmianie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości lub działki a także o zmianie adresu lub siedziby. 3. GZGK ma prawo do : 3.1 Odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego bez prawa do odszkodowania, jeżeli: a) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa, b) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych ( rozplombowanych ) albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. c) Odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty. W takim przypadku niniejsza umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym. d) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego, e) Odbiorca uniemożliwia przeprowadzenie kontroli na warunkach zawartych w 6 niniejszej umowy. f) zaistnieje konieczność usuwania awarii lub wykonania niezbędnych napraw kanalizacji. 3.2 Natychmiastowego odcięcia, bez prawa do odszkodowania, przyłącza kanalizacyjnego Odbiorcy i obciążenia go kosztami powstałych szkód, w przypadku wprowadzania przez niego do urządzeń kanalizacyjnych gminy ścieków innych niż bytowe, bez posiadania stosownej umowy lub zawierających substancje wymienione w 4 ust.2 pkt. 2.9 niniejszej umowy. 3.3 Wstrzymania lub ograniczenia dopływu wody do przyłącza wodociągowego Odbiorcy bez prawa do odszkodowania, w przypadku braku wody w ujęciu, zanieczyszczenia wody w ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia, potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów, konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych, uszkodzenia instalacji Odbiorcy. 3.4 Naliczenia kosztów ponownego włączenia wody lub odblokowania odpływu ścieków w przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt.3.1 ppkt. a) do e). 3.5 Naliczenia, w przypadku zaboru wodomierza zawinionego przez Odbiorcę lub wykazania, że uszkodzenie wodomierza nastąpiło z jego winy, ilości pobranej wody odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza.

4 str Przyjęcia, że jeżeli Odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym GZGK, faktury oraz inne dokumenty wysyłane przez GZGK zostały dostarczone Odbiorcy. 4. GZGK zobowiązuje się do : 4.1 Zainstalowania, naprawy, wymiany i konserwacji wodomierza, który jest jego własnością. 4.2 Udostępnienia zastępczego punktu poboru wody w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej niemożliwej do usunięcia w czasie jednej doby lub w przypadku odcięcia dostawy wody do przyłącza Odbiorcy. 4.3 Powiadamiania Odbiorcy w sposób zwyczajowo przyjęty, o przewidywanym czasie trwania przerwy w dopływie wody lub odbiorze ścieków, wynikającej z planowanych prac konserwacyjno-remontowych co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem prac, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin - na 7 dni przed planowanym terminem wykonywania prac, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. 4.4 Zapewnienia zastępczego punktu poboru wody i poinformowania Odbiorcy o jego lokalizacji w razie planowanej przerwy w dostawie wody, przekraczającej 12 godzin, 4.5 Zawiadomienia Odbiorcy o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 4.6 Zapewnienia awaryjnego wywozu ścieków z pompowni ścieków w przypadku awarii, w jak najkrótszym terminie, uzależnionym od możliwości technicznych przedsiębiorstw prowadzących wywóz i utylizację ścieków. 5. Wzajemne rozliczenia 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez GZGK z Odbiorcą na podstawie taryfy uchwalanej corocznie przez Radę Gminy w Mielcu. 2. Taryfa, obowiązująca przez jeden rok, zatwierdzona przez Radę Gminy lub ustalona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy ogłaszana jest corocznie w lokalnej prasie co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie i obowiązuje Odbiorcę bez potrzeby odrębnego powiadamiania. 3. Zmiana cen usług nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. 4. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości zużytych m 3 wody i odprowadzonych m 3 ścieków. 5. Podstawą do określenia ilości wody zużytej przez Odbiorcę, będą odczyty każdego wodomierza głównego zainstalowanego w pomieszczeniach Odbiorcy, dokonywane co najmniej trzy razy w roku. 6. W razie przejściowej niesprawności wodomierza nie przekraczającej 3 miesięcy, ilość pobieranej wody ustalana jest na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających unieruchomienie wodomierza. 7. Podstawą do określenia ilości ścieków doprowadzonych przez Odbiorcę do kanalizacji Gminy, będzie zużycie wody wykazane przez wszystkie wodomierze główne, mierzące wodę wpływającą po zużyciu do kanalizacji, zainstalowane w pomieszczeniach Odbiorcy. 8. W przypadku wystąpienia potrzeby wyłączenia części wody, zużywanej do innych celów niż socjalnobytowe lub przemysłowe z opłat za ścieki, Odbiorca zamontuje na koszt własny wodomierz zliczający wodę nie wpływającą po zużyciu do kanalizacji. 9. GZGK wystawia faktury za świadczone usługi, po dokonaniu odczytu urządzeń pomiarowych. 10. W razie braku możliwości dokonania odczytu urządzeń pomiarowych, faktury będą wystawiane w oparciu o średnie zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających okres obliczeniowy, w terminie przypadającym na odczyt. 11. Dodatkowe koszty związane z doręczeniem faktury - np. koszty upomnień, przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru itp. ponosi Odbiorca. 12. Termin zapłaty należności za wodę i ścieki ustalony będzie na fakturze. 13. Zapłaty dokonać można w kasie Urzędu Gminy Mielec lub na konto bankowe GZGK, którego numer podany będzie na fakturze. 14. Za opóźnienia w zapłacie należności, GZGK policzy ustawowe odsetki. 15. Reklamacje do wystawionych rachunków przyjmowane będą w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

5 str Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 17. Odbiorca oświadcza, że upoważnia GZGK w Mielcu do wystawiania faktur VAT bez podpisu GZGK. 18. GZGK oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz, że ma numer identyfikacji podatkowej W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy, jej zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie. 20. W przypadku pisemnej reklamacji przez Odbiorcę wskazań wodomierza, zostanie on zastąpiony nowym, a reklamowany wodomierz zostanie poddany badaniu sprawdzającemu. Jeżeli wyniki badania wodomierza nie wykażą jego niesprawności, koszty badania i legalizacji ponosi Odbiorca. 6. Warunki kontroli Przedstawiciele GZGK po okazaniu dowodu osobistego i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy, w celu przeprowadzenia kontroli wodomierzy i urządzenia pomiarowego oraz dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Gminę Mielec, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci. 7. Odpowiedzialność stron 1. GZGK ponosi odpowiedzialność za świadczenie usług wymienionych w 3 niniejszej umowy. 2. GZGK nie ponosi odpowiedzialności za okresowe ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody, obniżenie jakości i ciśnienia wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków, wywołane : a/ działaniem siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą GZGK nie ponosi odpowiedzialności, b/ niezawinioną przez GZGK awarią w sieci na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii, c/ brakiem wody na ujęciach wody, d/ zanieczyszczeniem wody na ujęciach w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia, e/ potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych, f/ przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, g/ planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy, związanymi z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, h/ innymi przyczynami zależnymi od Odbiorcy oraz z innych przyczyn nie zawinionych przez GZGK. 3. Odbiorca usług ponosi odpowiedzialność za : 3.1 Szkody na przyłączu wodociągowym oraz na urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych, powstałe z przyczyn leżących po jego stronie. 3.2 Nie przestrzeganie warunków zawartych w 4 ust Przepisy karne i kary pieniężne 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do zł. 2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, podlega karze grzywny do zł. 3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w 6 niniejszej umowy, podlega karze grzywny do zł. 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do zł.

6 str.6 5. Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz GZGK, w wysokości zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa. 6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1-4, następuje na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 9. Postanowienia końcowe 1. Umowa niniejsza zawarta została na czas nieokreślony. 2. Rozwiązanie umowy może nastąpić niezwłocznie na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez GZGK środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. 4. Wszelkie zmiany umowy odbywały się będą w formie aneksów do umowy, sporządzonych na piśmie za zgodą stron, pod rygorem nieważności. 5. Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym na dzień podpisania umowy regulaminem świadczenia usług. 6. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji niniejszej umowy oraz celów statystycznych w systemie posiadanym przez GZGK. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r. poz. 747 ) i kodeksu cywilnego. 8. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby GZGK. 9. Umowa zawiera 6 ponumerowanych stron. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron ODBIORCA USŁUG GZGK *) niepotrzebne skreślić

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH Zawarta w Ciechanowie pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 CIECHANÓW zarejestrowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo