WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o-

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o-"

Transkrypt

1 MIEJSKIE wodocragl WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o Radom, ul. Filtrowa 4 tel , sekreladat: tel , fax Regon: 6'70r10416 NIP: e-nail RcicsF Sadowv: Sad Reionowy dla Miasta Slolecznego warszaw) xtv wrl)i"t c".p",l-i,.y Krijowego Rciestru sadoweso Nr KRs KaDihaTakladowv: 10v O0. UJ zl. Konl,o: Bzulk PeKao sa 85 r TP Radom dnia2l.1.201r. Zamawiaj4cy, Wodociqgi Miciskie w Radomiu Sp. z o.o. z sicclzib4 w Radomiu przy ul. Filtrowej 4 dzialaj4c w trybie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ostawy ])rawo zam6wien publicznych (tekst iednolity Dz.U z 2010r. Nr 113 poz.759 zpoz. zm.) odpowiada na zadane przez Wykonawc6w pyania jak r6wniez modyfikujc nickt(trc zanisv lrcsci SIWZ. Pltafia:,,Granicc odpowicdzialnosci Wykonawcy Zamawiajqcy dokonal w ramach zapis6w SIWZ IDW oraz Wzoru Umowy przeniesienia na Wykonawca wvlacznej odpowiedzialnosci za efekt rozruchn technologicznego, mechanicznego, a takze pr6b eksplodtacyjnych przedmiotu zamirwienia (calej kompletnoj <tczyszczalni Sciek6w) projektowancgo plzcz Zarnawiajqcego, w zakesie osi4gnigcia parametr6w zalozonych przez Zamawiajqcego, co wobec odpowiedzialnodci Zamawiajqcego i projcktanta za prawidlowe wykonanie projcktu budowlancgo z,godnie z, trcsci4 uslawy Prawo budowlanc dnia 7 lipca 1994r. (ti. Dz. tj. z Nr 156, poz. llls 2 p6in. zm.) jest w pelni nieuprawnione, przykladowo bowiem; a. zgodnie z treiciq pkt. 8.3 (Rozruch mecl'taniczny. Odbi6r koricowy) S l 04- IDslalacjc lcchnologicznc (montazowe)b- odbi6t koitcowy polcgo na przeprowadzeniu rozruchu mechanicznego potwierdzonego i zaltoticzonego Pr6bq Koicow4. Pr6bg Koicow4 stanowi 72 godzinowy nicprzerwany i bezawaryjny nrch obiektrr na mcdium zastqpczym; Bezawaryjna pmca wszystkich urzqdzeti w tym czasie stanowi dow(id pozytywnogo przeprowadzenia Pr6by Koicowej ; b. zgodnic z tresciq pkt. 8.4 (Rozruch technologiczny, Iladania procesowc) ST 04- lnstalacic lcchnologicznc (montaiowe)- Wykonawca powinicn kontynuouirc t'azg rozruchu technologicznego 1ak dlugo, az instalacja osi4gnie wynaganiil okre(lone w Gwarancjach. w6wczas Wykonawca powiadomi inzynicra o golowosci do przcprowadzonia Badai Procesowych. Jezeli podczas trwania Iladari l)roccsowych instalacia nic bqdzic spclniai wynraganych par.tmctr6w. t() Wykonawca pod warunkiem uzyskania zgody lnzyniera, n1o20 wykonac odpowiednie poprawki i zademonstrowa6 lnzynierowi, 2e nieprawidlowosci zoslaly skorygowane. Je2eli pornimo powyzszego wyniki jakicjs prriby nie spehi.l tych wymagai, to Wykonawca powinicn po uzyskaniu zgody lrr2ynicru

2 dokonai zmian i poprawek w Instalacjach. NastqpDie nale2y pomdrzyc te Badania Procesowe, kt6rc nie spelnily wyn'lagan. Fakt pozytywnego przej6cia Pr6b Procesowych nalezy potwierdzid protokolem; c. zgodnic z lrcsci.l pkt 8.5 (Swiadectwo Przcigcia. Przclozanie do cksploalzrcii) ST 04 - Instalacje technologiczne (montazowe) - Po pozytywlyn przejsclu przez obiekt Pr6b Procesowych i potwierdzeniu tego protokolem. lnzynicr wystawi w ciqgu trzech dni iwiadeclwo Przeigcia Rob61. 'l'en ldkt jest jednoznaczny z przckazaniem Zamawiajqcemu obieklu do Wstgpnlj Eksploatacji. Do czasu przekazania obiektu do Wstgpnej Eksploatacji (b4dl bie2qcej eksploatacji) wszelkie koszty zwiqzane z eksploatacja obiekttl ponosl wykonawca (za wyjqtkiem wynagrodzeni pracownik6w przewidzianych ckr docelowei eksploatacji); d. zgodnie z tre6ci4 pkt. 6.8 (Pr6by Koicowe i Pr6bna Eksploatacja) ST-00- Wynagania Og6lne - Wykonanie pr6b oraz przcdstawienie inzynierowi przcz Wykonawcg wynikdw pr6b jest elcmontem koniecznym l\zcjqcia ltob(it prowadzonego wedlug procedury opisanej w punkcie 8 ST. Pr6by Koicowe - W ocenie wynik6w Pr6b Koricowych Inzynier bgdzie bral pod uwag lolerancie na wplyw wszelkiego uzytkowania Rob6t przez Zarnawiajqccgo wyniki i Innc ccchy charaktcrystyczne Rob6t; Pr6ba Eksploatacyjla- Forrnalnic od claty wystawieni Swiadectwa Przejgcia Robdt odpowiedzialnoi6 za utrzynanic wymaganych prawem cfekt6w oczyszczartia Sciek6w przcchodzi na Zamawiaj4cego. e. zgodnie z tre6ci4 pkt. 8.4 (Odbi6r ostateczny- Ostateczne Przejqcie l{ob6t) ST-00- Wymagani Og6lne - Komisja odbierajqca Roboty dokona Ich oceny iako3ciowej na podstawio przedlozonych dokumenl6w, wyrik6w b arl i porniar6w, Pr6b Koicowych, Pr6by EksploatacyjDej, ocenie wizudlnci oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i Specylikacjami; - co narusza zasadq uczciwej konkurenci wyrazon4 w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust 2 PZP. a takze ustawowy obowiqzek opisaria przez Zamawial4ccgo przcdnriotu zam6wienia w spos6b jednozraczny i wyczerpuj4cy, za pomoc4 dostatccznic dokladnych i zrozumialych okresleri uwzglgdniaj4c wszelkie wymagania i okoliczno6ci mog4cc mied wplyw na sporzqdzenio olbrty, a wigc z ponlinigorem przepisu ar1. 29 usl. 1 PZP oraz art. 3l ust. 1 I'ZP, a takzc $4 ust. I I{ozporz4dzenia Ministra lnliastruktury z dnia 2 wrzcsnia 2004r, w sprawte szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowei. specytikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progranllr l'unkc jonaldo-uzytkowego; Wykonawca wnosi o usruligcie Vw nieprawidlowosci poprzez dokoname szerokicj modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie zapis6w wyra2nic ograniczajqcych odpowiedzialnosrl Wykonawcy za ncgatywnc wyniki rozruchu I pr6b eksploatacyjnych jedynie do sytuacji gdy ich negatywny ef'ek1 stano\ai wynik bl9d6w Wykonawcy w wykonawstwie rob6t, poprzez ich realizacjg w spos6b niezgodny z dokumentaci4 projektowq orm poprzez wyftrne wskaza,ric, iz w pozostalym zakresie ryzyko i odpowiedzialno$i za osi4grrigcic podczas

3 rozruchu i pr6b eksploatacyinych, wymaganych przez Zrmawiaj4cego parametrdw oczyszczalni, le2y po stronie Zamawiajqcego (projektanta). II. Zakres Przcdmiotu zamdwienia Zamawiaj4cy dokonal wprowadzajqcego w bl4d opisu przedmiotu zafir6wietliu poprzez wskazanie rodzaju zamdwienia jako,,uykonanie rob6t budowlanych", pomimo faktu, i2 w ramach zam6wienia po stronie Wykonawcy lezei bfdzie opracowanic prqjcktu remontu i przobudowy dr6g, wykonania ogrodzcnid ordz monitoringu wizualncgo, a lakze poptzez zobowiqzanie Wykonawcy drr,.aktualizacji" Projektu Budowlanego na koszt i ryzyko Wykonawcy, co iest absolutnie niezgodne z wymogami ustawowymi dla postgpowania publicznego przctargowego, w kt6rym przcdmiotem zam6wienia jest wyl4cznic wykonanir: rob6t budowlanych, nie zas projektowanie i wykonanie rob6t budowlanych, bowieml a. zgodnie z trcsciq pkt (Dokumentacja Projektowa) Sl-00 WymdgLrnil Og6lne - na skutek przyjgcia wyposa2enia, mate al6w lub rozwi4zati innych niz w Projekcie Budowlanym, mogq wymagai zmiany zar6wno wymiary jak i konstrukcja obiekt6w. Mog4 byi takze konieczne zmiany tras przcwod6w ( w wyrriku wysl4pienia kolizji nie ntznaczonych na planic). Nic moznd r(iwnicz wykluczyd zmian w aktualnie obowiqzuj4cych przepisach. Bior4c to wszystko pod uwagg, Wykonawca powinien sig liczyi z koniecznosciq aktualizacli Proiektu Budowlanego; b. zgodnie z tre(ci4 pkt. 1.3 (Zakres rob6t obj9tych ST) ST-00 Wymagania Og6lnc - dodatkowo w ramach niniejszego zadania bgdq realizowane dodatkowe roboty obejmujqce migdzy innymi opracowanie dokumentacji remontu i przebudowy dr6g, opracowanie dokumenlacji wymiany ogrodzenia oraz opracowante dokumcntacji projektowej ochdony terenu i obiekt6w oczyszczalni plzy pomocy monitoringu wizualnego; co narusza zasadg uczciwel konkurencji wyrazonq w art. 7 ust. 1 oftz ac..29 ltst 2 PZP, a takze ustawowy obowi4zek opisania przcz Zamawiaj4cego pzedmiotu zam6wienia w spos6b.lcdnoznacznl i wyczerpuj4cy, za pomoc4 dostatecznie dokladnych i zrozumialych okrerilei, uwzglgdniajqc wszelkie wymagania i okolicznosci mogqce miei wplyw na sporzqdzenie ofcrty, a wigc z pominigciem przcpisu art. 29 ust. 1 PZP, a takze dyspozycje art. 647 Kodeksu cywilncgo zgodnic, z k16ryn obowiqzck przekaz"ania przez Zamawraj4cego dokumentacji projektowei w rdlnach uykonywania rob6t budowlanych przez Wykonawcg, ciq2y na Zanrawiaiqcym. Wobec w Wykonawca wnosi do Zamawiajqccgo rliczwlooznc opisanrc przedmiotu zam6wienia w spos6b jednoznaczny i wyozerpuj4cy, zgodnie z ar1. 29 ust. I i 2 PZP i w tym celu do przedlozenia niezbgdnych do realiza,.ji przcdmiolu zamdwienia pelnej dokumentacji projektowei wraz z tcnnincn ich przckazania oraz dokonania modylikacji SIWZ poprz-cz usuniqcic zapistiu zobowi4zuj4cych Wykonawcg do dokonywania na wlasny koszt i ryzyko modyfikacji Projektu Budowlanego i przenosz4cych odpowicdzialnosi za prawidlowe sporz4dzenie dokumenlacji proiektowei z zamawiaiqccgo na

4 L Zgodnic z zapisami SIWZ czgsi IV Sp cylikacic technicznc wykonania i odbiorrt rob6t budowlanych ST 00 pkt, ,,Zdnafiiqiqcy v,rrkaic Wykon.N,cy no terahie OS powierzchnig do zagospodarovtdni.r ha \ ydzieloryl Plac tsltdov'l vruz z mieiscdni przylqczenia medi6w, sluiqcy do slwot zcnia zaplecza bi rov'ego, vturszlalowego, ma!<ezynovego oratz udzieli rtlu Pelhego pruu,tr do dyslxtnowani,r nin na oktes hudowy." Prosimy o po potwierdzenie, ze wykonawca nie bgdzie odpowiedzialny za caly teren jaki zajmuie Oczyszczalnia Sciekow a tllko za wyznaczony obszar tego tercnu przekazany protokolarnie Wykonawcy." Odn. oraz modyfikacie Ad. I a), b), c), d), e) Zamawiaj4cy dokonuje korekty SIWZ popfzez usruligcie calodci tekstu zawartego pkt. 8.4 ST-04 w dotychczasowym brzmicniu zastgpuj4c go Dowym nastgpuj4cyrn zapisem:,,8.4. Rozruch technologiczny. Badania procesowe. Rozruch technologiczny prowadzony jest pzez Grupg Rozruchowq wedlug proiektu rozruchu technologiczn go, zatwierdzonego przez ln2ynicra. W zdlezdosci od potrzeb sklad Grupy RozrrLchowcj okrcilony w p-koic 1i.3. moze by6 zmieniony. Rozruch technologiczny sklada sig z etap6w: IITAP I - Pracc przygotowawczc do rozruchu. Zakrcs prac i czynnoici:. Zapoznanie sig z dokumentaci4 wykonawcz4, projektem rozruchu i DTR masz,yn i urz4dzei.. Zapozn nie z ogi z instalaciq, urz4dzenidmi i stanowiskdfii pracy.. Z^poznanie zalogi ze szczeg6lowymi warunkami p.poz. i BllP dla instalacji, urz4dzen i stanowisk pracy.. Przygotowanic formularzy dokumcntacji lozruchowcj.. I)rzygotowanie laboratoriurn do przewidywdrego zdkrcslr prac analitycznych. r okeslenie mieisc poboru pr6b do kontroli analitycznei procesu.. Przygotowanic odbioru osad6w odwodnionych zc stacji odwndniirnia. z fi ozliwosci4 regulacii ilosci podawania. ETAP II - Rozruch technologiczny. Zakres prac i czynno3ci;. Stopniowc wprowadzcnic medium rzcczywistego do inslalacji.. W pocz4tkouym okesie proponuje sig utrzymywai obciqzcnie na poziomic 50oZ obci4zenia nominalnego, a nastgpnio systematycznie zwigkszari obciqiclie obieklu do 100%.

5 . Obserwacja placy urz4dzei pod obciqzeniem wzrastai4cym do nominalnego.. Kontrola techniczna urz4dzen, pomiaty pobieranych pr4d6w. kontrola tcmpcratury, cisnionia itp.. Rejestracja danych technicznych i zauwazonych nieprawidlowosci.. Pob6r prdb i konlrolanalityczna procetdu.. Re_'estracia wynik6w analiz i ich interptetacia.. Archiwizacjaclanych.. Okreslenie aktualnych parametr6w procesu.. Sporzqdzenie sprawozdai z przebiegu prac rozrucho\\ych. Wykonawca powinicn konlynuowai lhzg rozruchu lcchdologiczncgo tak dhlgo. az instalacja osi4gnie wymagania okre6lone w Gwaranciach. W6wczas Wykonawca powiadomi Inzyniera o gotowosci do przeprowadzenia Badai Procesowych. Powiadomienie o zamlav,e rozpoczqcia Badari powinno nastqpic 48 godzin przcd ich lrhnowan) m ro,,,poczqcicm. Badania procesowe. Czas Badai Procesowych wynosi l4 dni. Wymaga sig aby podczas badari: o Instalacja dzialala w spos6b w pclni autornatyczny.. Obciq2enic powinno byi nie mniciszc rliz 0,75 nominalncgo.. Nie wystqpily awarie podstawowych maszyn i urz4dzen, a instalacja dzialala w spos6b nieprzerwany.. Nic wyst4pily przekroczenia w wymaganiach wynik.li4cych z I'rzepis6w, Wymaganiach Zamawiaj4cego i Ciwarmcjdch Procesowych. Nr pr6b v Badania procesowe Obiekt / Urz4dzenie Parametr Rodzaj pr6by PI 33.I, 33.5, Wydajno({i 34.1,34.2procesu oraz 31.9, natleniania reaktoty biol. P2 Odplyw BZT, Sciek6w C\ZTC,, \)c:/ys7,cz. zawleslna ogolna P3 0dplyw iciek6w oczyszcz. Azot o96lny Mctoda ASCE Pr6ba iredniodobo proporcjonal na do przeplywu IIoSi pr6b Pr6bd na czysrej wodzie I pr6ba dziennie w cznsic l4 dni tlwania pr6b P16ba I pr6ba Sredniodobodziennie w czasie l4 proporcjonal dni trwania na do pr6b, Dozw. ilosd pr6b nie spelniajqcyc h wvmaeari I pl7ckroczcnr cjconcso zc wska2nik(iw w czasie 14 dni trwania Droo

6 Nr p16b v Obiekt / Urzqdzenie Parametr Rodzaj p16by przcplywu Dozw. ilo36 prdb nie Ilo6d pr6b spelniaj4cyc h wyma{af Srednia ar).tm. zc wszystkicl'r pr6b P4 Odplyw Sciek6w oczyszcz, t>12'c Fosfor o96lnypr6ba I pr6ba Sredniodobodzicnnie w czasic l4 proporcjonal dni trwania na do pr6b, przeplywu Srednia arvtm..lezeli podczas trwania Badai Procesowych instalacja nie bgdzie spelniac kt6rego! z powzszych wymagai, to Wykonawca pod warunkiem uzyskania zgody Inzyniera, mo2c wykonai odpowiednie poprawki zademonstrowai Inzynierowi. ze nieprawidlowosci zostaly skorygowale. Czas trwania badai wydlula si9 o czrs dokonania poprawek. F'akt pozytywnego przejscia Pr6b Procesowych nalezy potwierdzii prolokolem. Jezeli w czasie Badai Procesowych opisanych w pkt. 8.4 nie zostarrq osiqgniglc wymagane parametry to lnzynier KontraktLt powola Kornisjg w skladziet - pzedstawicielezamawiaj4cego - przedstawicielc Wykonawcy - przedstawicicle Komisji Rozruchowej - przedstawiciele Projektanta Zadaniem w/w Komisii bgdzio ustalenie przyczyn nieprawidlowo$ci. Wykonnwca bgdzie ponosil odpowiedzialno6d za ncgatywne wyniki badai ploccsowych.jcclyntc w sytuacji, gdy iclr negatywny efekt bgdzie stalowil wynik blqd6w Wykonawoy zwi4zanych z wykonawstwem rob6t lub zastosowaniem urz4dzei nicspclniej4cych wymog6w okredlonych w SIWZ. W przypadku slwierdzenia blgd6w projektowych. majqcych negatywny wplyw na wyniki badai procesowyoh odpowicdzialnosi za nicuzyskanie cf'ektu ckologicznego bgdzie ponosil Zamawiaj4cy." 0 Ad. Il a) W odpowiedzizarnawiaj4cy modytikuje ST-00 Wymagania cr96lnle pkl przez zast4pienie dotychczasowego zapisu nowym o nastgpuj4cej lresci:,, Dokum ntacj. projektowa Roboty bgdq realizowane wg dokumenlacji dostarczonei pzcz Zanlawiaj4ocgo l)o.rbor,ri4zk6w W1kona\ cy nalcly opracoqanie:. Projekl hudo\\ lan) aktualizacja

7 .le2eli na skutek zaoferowania wyposazenia, material6w lub rozwitali innych ni2 w Projekcie Budowlanym wyst4pi4 istotne zmiany wymiar6w i konstrukcji obiekt6w, Wykonawca powinien dokonai aktualizacji Projektu Budowlanego. Projekt wykonawczy rcboczy. Jezeli dojdzie do aktualizacji Projektu Budowlanego z ptzyczyn.i\n. Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy rcboczy. Projekty wykonawcze robocze muszq byi zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowq. JednoczeSnie muszq posiadai rozwi4zania wynikajqce z przyjgtych material6w, urzqdzerl i lecltnologii rob6t oraz zawierainformacje uftrozliwiaj4ce prawidlowe prowadzenie rob6t, a takze nadttif nad ich wykonaniem ze strony Inzyniera.. Projekt zaplecza budowy.. Proiekl organizacji rob6t.. Plan B zpieczeistwa i Ochrony Zdrowia.. Projekt rozruchu i uist9pnej eksploatacji.. Dokumentacjapowykonawcza. Po zakoiczeniu rob6t budowlanych, dokumentacja budowlana wraz z dokumentacj4 budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, staje sig dokumentacj4 powykonawczq. Dokumentacjajest przekazywana wla3cicielowi lub zarz4dcy obiektu.. tnstrukcje obslugi wraz ze schematami technologicznymi obiekttiw." Ad. ri b) W odpowiedzi Zamawiajqcy modylikuje ST-00 Wymagania ogdlne pk przez zast4pienie dotychczasowego zapisu nowym o nastgpuj4cej treici:,,1.3. Zakres Rob6t objgtych ST Wymagania Og6lne nalezy rozumiei i stosowac w powiqzaniu z nizej!!yml enton i SDecvlikaciaml I echmcznvml: st-00 Wvmasania os6lne 2 st-01 Roboty rozbiorkowe l st-02 Roboty ziemne ST-03 Roboty konslrukcyino budowlane: 4 st Konstrukce betonowe i 2elbetowe 5 st Konstrukce murowe 6 st Konslrukce z elemenl6w orelhbrvkowanvch 7 sr KonstIukce stalowe 8 st Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgolnosciowe i oowloki zabezpieczaiace I sr Naoraua konstrukcii belonowvch i 2clbclow\ch l0 st-04 Instalacie technoloeicztre f montazowe) l1 st-05 Sieci technolociczne t2 st-06 Roboty drosowe l3 st-07 Robotv elektryczne st-08 Instalacie AKPiA t) st-09 Ogrodzenie ST- 1O Rcmont GPZ l6 sr Czqsd oe6lna t7 st Czo66 szczeg6lowa

8 Remont o(wietlenia terenu Tclewizia dozorowa Zakres rozbudowy imodernizacji oczyszczalni Sciek6w dla trriasta Iladomia ETAI'II: (szczeg6lowy zakres ETAPU II pokazano na rys nr 2 czg3ci gralicznej dokumentacji projektowej SIWZ czgsci lll.5 segregalor 1/6,,PIon zflgospodarowania lercnu etap! rcolizacji inwcstycji" l. Obicktv nowe: l. Ob Pornpownia w6d opadowych- Srednica = ok. 3,60 m. H": ok. 5,40 z komor4 zasuw ok. 2.5 x 3,9 m, H" : ok. 2,60 i komor4 przclcwowl ok. 1,5, 3,5 m., I l* = ok. 3,60 m. 2. Obiekty liniowc podziemne: rurociqgi: technologiczne (Sciekowc), kanalizacji deszczowe, przewody energetyczne, teletechnicznc itp. li. Obicktv modcrnizowano Iub Itrzebudowywane: l. Ob.3l.l+5. - Komory predcnitryfikacji - l4czna ilosa kon16t szt. 5 w ETAPIE II modernizowane 2 komorv (Ob )- wymiary = ok. 37 x 6 rn; glgbokosi = ok. 3 m; remont i podwy2szenie dcianek = ok.l,6 m., dodatkowe $cianki dzialowe, pomosty, wymiana wyposa2enia tochnologiczncgo 2, Reaktor biologiczny Typ I - Ob'32 i Ob.33 Komory defosfatacji konory nitryfikacji/denitryfikacji - l{czna ilosd kom6r 5 szt. w lltaplll ll realizowanc beda 2 rcaktory biolosicznc Tvp I (Ob.32.1 i 33.1 oraz Ob.32.5 i 33.5) - Srednica =" ok. 42 m; glgboko6i = ok. 3,4 m - remont i podwyzszenie Scianek : ok. 0,8 m., dodatkowe Scianki dzialowe, pomosty, wymiada wyposazenia technologicznego 3. lleaktor biologiczny Typ Il Komory nitryfikacii/dcnitrytil(acii - Iqczna ilosd 10 szt. w ETAPIE ll realizo$ane beda 4 rcaktorv bioloeiczne Tr n II (Ob.3,1.1t ,1.9: 34. 0) - wymiary = ok. 54 x ff 6; glqboko(i czynna = ok. 3,6 m - remont i poclwy2szcnic lcianck: ok. 1,0 nr.. dodatkowe Scianki dzialowc, pomost, wymiana wyposazenia technologicznego 4. Ob.36,l-4, - Osadniki wt6rnc- irednica:42 m. - remont i wyrniana wyposazenia technologicznego. Realizacja Kontraktu dla wymienionego zakrcsu rzeozowego obejnrljc kompleksowe wykonanie rob6t: PrzYgotowawczych, budowlant>korrstrr.rkcy j nych, budowlanych, wykorlczeniowycl-, - modtazowych,technologicznych. - instalacyidych, wewnglrznych, - clcktrycznych i clcktrocncrgclycznych, uzbroie a tercnu oczyszczalni w sieci migdzyobiektowe, - wykonania systemu automatyki, okablowania, pomiar6w i sterowania, - zagospodarowania tercnu oczyszczalni (drogi, clrodniki, zieleti. o(wictlcnic, itp).

9 - rozuchu oczyszczdlni 6ciek6w wraz z wyposazeniem oczyszczalni w niezb9dny sprzqt oraz oznakowanienl obiekt6w, - koniecznych do formalnego przygotowania obiektu do przekazania tl<r cksploalacii, - drogowych. Powy2szy zakres rob6t bgdzie realizowany zgodnie z zatwierdtonym Projektem Budowlanym,,Rozbudowa i modernizacia oczyszczalni Sciek6w dla miasta Radomia" i udzielonym pozwoleniem na br.tdowg. Dodatkowo w ramach niniejszego zadania bgd4 realizowane dodatkowe roboty: lll. Rcmonl drig Istniej4cc na tcrenie oczyszczalnie drogi, place i podjazdy s4 w zlym stanie. a w wyniku ruchu maszyn budowlanych i transportu ulegn4 dalszemu uszkodzeniu. Remontu wymagaj4 drogi i place na powierzchni m'. Do zadari Wykonawcy nalezy wykonanie remonlu i przebudowy dr6g. IV. IYymia a ogrodzenia Istniej4cc ogrodzenie iest zniszczone i nie pelni swojej l'unkoii. PrzcwiclLrie sig wymiang ogrodzenia, dw6ch bram wjazdowyclr il'urlki: l4zna dhrgoli m. Do zadai Wykonawcy nalezy: - rozbi6rka istniej4cegogrodzenia z \7lywiezienierr, odpad6w. - wykonanie nowego ogrodzenia. V. Remont GPZ Przewidywany jest remont GPZ zlokalizowanego w Ob.51 Budynck cnersctyczny. Na niniejsze roboty zostaly opracowane Projekty Budowlane i I'rojekty Wykonawcze: - Modcrnizacja budynku GPZ l5 kv na terenie oczyszczalni rioiekriw w Radomiu (dolyczy rozdziclni gl6wnej) - Modernizacja Budynku GPZ oczyszczalni Kcickriw w Radoniu (dotyczy instalacji oswietlenia wewn9trznego i gniazd wtykowych). Do /adan\ ykona\ cy nalczy r.r;konanit'rcmontu. VL Re onl o.iwietlekia terenu oczyszczalni Przewidywany jest remont oswietlenia na tercnie oczyszczalni. Na ninieisze roboty zostal opracowany: - l'rojekt Budowlany: Aktualizacja remontu oswictlcnia na tcrcnic oczyszczalni Sciek6 w Radomiu - Projekt Wykonawczy: Aktualizacja remontu o6wietlenia na terenie oczyszczalni 6ciek6w w Radomiu. Do zadaf Wykonawcy nalezy: dokonanie zgloszenia i uzyskanie zgody na wykonanie rob6t, 'rykonanie remontu oswietlenia. Vll. 7'clew izju dozorowa

10 Przewidywany jest ochrona terenu i obiekt6w oczyszczalni przy pomocy monitoringu wizualnego Do zadair Wykonawcy nale2y wykonanie sieci telewizji dozorowej. Uwaga: Je2eli dla wykonania zakresu rob6t opisanego w podpunktach III i Vll oraz w odnosnych Specyfikacjach Szczeg6lowych i Przedmiarach Rob6l niezbqdna bqdzie dokumentacja i uzyskanie zez-wolef, Zamawiaj4cy na zqdanie Wykonawcy dostarczy takowe w przeciqgu 4 miesigcy. Ad. III Zamawiajqcy potwierdza, ze Wykonawca nie bgdzie odpowiedzialny za caly teren jaki zajmuje oczyszczalnia 6ciek6w, lecz tylko za wyznaczony obszat ptzekazany protokolamie Wykonawcy. Maj4c na uwadze oowvzsze zmianv Zamawiaiacv dokonuie modvfikacii treici SIWZ oraz oqloszen o zam6wieniu w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert. obecnie obowi4zuj4cymi terminami sa: T rmin skladania ofert r' sodzina l2:00 Termin otwarcia ofert r sodzina 12'30 Dodatkowo zmianie ulesaia ogloszenia o zam6wieniu w zakr sie cenv za materi{ly Drzetarsowe (SIWZ). Obecnie obowiazuiaca cena iest kwota zl netto, Z-CA F'HET ESA D/S TE{]FT\] K''ZNY(]H 'ftc}riftr.mfu.wrh.on,)

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

fomasz Mach 00-310 Warszawa ul. Bednarska 7

fomasz Mach 00-310 Warszawa ul. Bednarska 7 Pracownia Architektoniczna..WARS" fomasz Mach 00-310 Warszawa ul. Bednarska 7 tet. 652-i6-50 lub 0-602-357 -llu fax 652-17 -tg SZCZF',G6N-,OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dotyczyca

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT) Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków tel. +48 77 415 55 85 fax + 48 77 415 54 32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo