WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o-"

Transkrypt

1 MIEJSKIE wodocragl WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o Radom, ul. Filtrowa 4 tel , sekreladat: tel , fax Regon: 6'70r10416 NIP: e-nail RcicsF Sadowv: Sad Reionowy dla Miasta Slolecznego warszaw) xtv wrl)i"t c".p",l-i,.y Krijowego Rciestru sadoweso Nr KRs KaDihaTakladowv: 10v O0. UJ zl. Konl,o: Bzulk PeKao sa 85 r TP Radom dnia2l.1.201r. Zamawiaj4cy, Wodociqgi Miciskie w Radomiu Sp. z o.o. z sicclzib4 w Radomiu przy ul. Filtrowej 4 dzialaj4c w trybie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ostawy ])rawo zam6wien publicznych (tekst iednolity Dz.U z 2010r. Nr 113 poz.759 zpoz. zm.) odpowiada na zadane przez Wykonawc6w pyania jak r6wniez modyfikujc nickt(trc zanisv lrcsci SIWZ. Pltafia:,,Granicc odpowicdzialnosci Wykonawcy Zamawiajqcy dokonal w ramach zapis6w SIWZ IDW oraz Wzoru Umowy przeniesienia na Wykonawca wvlacznej odpowiedzialnosci za efekt rozruchn technologicznego, mechanicznego, a takze pr6b eksplodtacyjnych przedmiotu zamirwienia (calej kompletnoj <tczyszczalni Sciek6w) projektowancgo plzcz Zarnawiajqcego, w zakesie osi4gnigcia parametr6w zalozonych przez Zamawiajqcego, co wobec odpowiedzialnodci Zamawiajqcego i projcktanta za prawidlowe wykonanie projcktu budowlancgo z,godnie z, trcsci4 uslawy Prawo budowlanc dnia 7 lipca 1994r. (ti. Dz. tj. z Nr 156, poz. llls 2 p6in. zm.) jest w pelni nieuprawnione, przykladowo bowiem; a. zgodnie z treiciq pkt. 8.3 (Rozruch mecl'taniczny. Odbi6r koricowy) S l 04- IDslalacjc lcchnologicznc (montazowe)b- odbi6t koitcowy polcgo na przeprowadzeniu rozruchu mechanicznego potwierdzonego i zaltoticzonego Pr6bq Koicow4. Pr6bg Koicow4 stanowi 72 godzinowy nicprzerwany i bezawaryjny nrch obiektrr na mcdium zastqpczym; Bezawaryjna pmca wszystkich urzqdzeti w tym czasie stanowi dow(id pozytywnogo przeprowadzenia Pr6by Koicowej ; b. zgodnic z tresciq pkt. 8.4 (Rozruch technologiczny, Iladania procesowc) ST 04- lnstalacic lcchnologicznc (montaiowe)- Wykonawca powinicn kontynuouirc t'azg rozruchu technologicznego 1ak dlugo, az instalacja osi4gnie wynaganiil okre(lone w Gwarancjach. w6wczas Wykonawca powiadomi inzynicra o golowosci do przcprowadzonia Badai Procesowych. Jezeli podczas trwania Iladari l)roccsowych instalacia nic bqdzic spclniai wynraganych par.tmctr6w. t() Wykonawca pod warunkiem uzyskania zgody lnzyniera, n1o20 wykonac odpowiednie poprawki i zademonstrowa6 lnzynierowi, 2e nieprawidlowosci zoslaly skorygowane. Je2eli pornimo powyzszego wyniki jakicjs prriby nie spehi.l tych wymagai, to Wykonawca powinicn po uzyskaniu zgody lrr2ynicru

2 dokonai zmian i poprawek w Instalacjach. NastqpDie nale2y pomdrzyc te Badania Procesowe, kt6rc nie spelnily wyn'lagan. Fakt pozytywnego przej6cia Pr6b Procesowych nalezy potwierdzid protokolem; c. zgodnic z lrcsci.l pkt 8.5 (Swiadectwo Przcigcia. Przclozanie do cksploalzrcii) ST 04 - Instalacje technologiczne (montazowe) - Po pozytywlyn przejsclu przez obiekt Pr6b Procesowych i potwierdzeniu tego protokolem. lnzynicr wystawi w ciqgu trzech dni iwiadeclwo Przeigcia Rob61. 'l'en ldkt jest jednoznaczny z przckazaniem Zamawiajqcemu obieklu do Wstgpnlj Eksploatacji. Do czasu przekazania obiektu do Wstgpnej Eksploatacji (b4dl bie2qcej eksploatacji) wszelkie koszty zwiqzane z eksploatacja obiekttl ponosl wykonawca (za wyjqtkiem wynagrodzeni pracownik6w przewidzianych ckr docelowei eksploatacji); d. zgodnie z tre6ci4 pkt. 6.8 (Pr6by Koicowe i Pr6bna Eksploatacja) ST-00- Wynagania Og6lne - Wykonanie pr6b oraz przcdstawienie inzynierowi przcz Wykonawcg wynikdw pr6b jest elcmontem koniecznym l\zcjqcia ltob(it prowadzonego wedlug procedury opisanej w punkcie 8 ST. Pr6by Koicowe - W ocenie wynik6w Pr6b Koricowych Inzynier bgdzie bral pod uwag lolerancie na wplyw wszelkiego uzytkowania Rob6t przez Zarnawiajqccgo wyniki i Innc ccchy charaktcrystyczne Rob6t; Pr6ba Eksploatacyjla- Forrnalnic od claty wystawieni Swiadectwa Przejgcia Robdt odpowiedzialnoi6 za utrzynanic wymaganych prawem cfekt6w oczyszczartia Sciek6w przcchodzi na Zamawiaj4cego. e. zgodnie z tre6ci4 pkt. 8.4 (Odbi6r ostateczny- Ostateczne Przejqcie l{ob6t) ST-00- Wymagani Og6lne - Komisja odbierajqca Roboty dokona Ich oceny iako3ciowej na podstawio przedlozonych dokumenl6w, wyrik6w b arl i porniar6w, Pr6b Koicowych, Pr6by EksploatacyjDej, ocenie wizudlnci oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i Specylikacjami; - co narusza zasadq uczciwej konkurenci wyrazon4 w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust 2 PZP. a takze ustawowy obowiqzek opisaria przez Zamawial4ccgo przcdnriotu zam6wienia w spos6b jednozraczny i wyczerpuj4cy, za pomoc4 dostatccznic dokladnych i zrozumialych okresleri uwzglgdniaj4c wszelkie wymagania i okoliczno6ci mog4cc mied wplyw na sporzqdzenio olbrty, a wigc z ponlinigorem przepisu ar1. 29 usl. 1 PZP oraz art. 3l ust. 1 I'ZP, a takzc $4 ust. I I{ozporz4dzenia Ministra lnliastruktury z dnia 2 wrzcsnia 2004r, w sprawte szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowei. specytikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progranllr l'unkc jonaldo-uzytkowego; Wykonawca wnosi o usruligcie Vw nieprawidlowosci poprzez dokoname szerokicj modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie zapis6w wyra2nic ograniczajqcych odpowiedzialnosrl Wykonawcy za ncgatywnc wyniki rozruchu I pr6b eksploatacyjnych jedynie do sytuacji gdy ich negatywny ef'ek1 stano\ai wynik bl9d6w Wykonawcy w wykonawstwie rob6t, poprzez ich realizacjg w spos6b niezgodny z dokumentaci4 projektowq orm poprzez wyftrne wskaza,ric, iz w pozostalym zakresie ryzyko i odpowiedzialno$i za osi4grrigcic podczas

3 rozruchu i pr6b eksploatacyinych, wymaganych przez Zrmawiaj4cego parametrdw oczyszczalni, le2y po stronie Zamawiajqcego (projektanta). II. Zakres Przcdmiotu zamdwienia Zamawiaj4cy dokonal wprowadzajqcego w bl4d opisu przedmiotu zafir6wietliu poprzez wskazanie rodzaju zamdwienia jako,,uykonanie rob6t budowlanych", pomimo faktu, i2 w ramach zam6wienia po stronie Wykonawcy lezei bfdzie opracowanic prqjcktu remontu i przobudowy dr6g, wykonania ogrodzcnid ordz monitoringu wizualncgo, a lakze poptzez zobowiqzanie Wykonawcy drr,.aktualizacji" Projektu Budowlanego na koszt i ryzyko Wykonawcy, co iest absolutnie niezgodne z wymogami ustawowymi dla postgpowania publicznego przctargowego, w kt6rym przcdmiotem zam6wienia jest wyl4cznic wykonanir: rob6t budowlanych, nie zas projektowanie i wykonanie rob6t budowlanych, bowieml a. zgodnie z trcsciq pkt (Dokumentacja Projektowa) Sl-00 WymdgLrnil Og6lne - na skutek przyjgcia wyposa2enia, mate al6w lub rozwi4zati innych niz w Projekcie Budowlanym, mogq wymagai zmiany zar6wno wymiary jak i konstrukcja obiekt6w. Mog4 byi takze konieczne zmiany tras przcwod6w ( w wyrriku wysl4pienia kolizji nie ntznaczonych na planic). Nic moznd r(iwnicz wykluczyd zmian w aktualnie obowiqzuj4cych przepisach. Bior4c to wszystko pod uwagg, Wykonawca powinien sig liczyi z koniecznosciq aktualizacli Proiektu Budowlanego; b. zgodnie z tre(ci4 pkt. 1.3 (Zakres rob6t obj9tych ST) ST-00 Wymagania Og6lnc - dodatkowo w ramach niniejszego zadania bgdq realizowane dodatkowe roboty obejmujqce migdzy innymi opracowanie dokumentacji remontu i przebudowy dr6g, opracowanie dokumenlacji wymiany ogrodzenia oraz opracowante dokumcntacji projektowej ochdony terenu i obiekt6w oczyszczalni plzy pomocy monitoringu wizualnego; co narusza zasadg uczciwel konkurencji wyrazonq w art. 7 ust. 1 oftz ac..29 ltst 2 PZP, a takze ustawowy obowi4zek opisania przcz Zamawiaj4cego pzedmiotu zam6wienia w spos6b.lcdnoznacznl i wyczerpuj4cy, za pomoc4 dostatecznie dokladnych i zrozumialych okrerilei, uwzglgdniajqc wszelkie wymagania i okolicznosci mogqce miei wplyw na sporzqdzenie ofcrty, a wigc z pominigciem przcpisu art. 29 ust. 1 PZP, a takze dyspozycje art. 647 Kodeksu cywilncgo zgodnic, z k16ryn obowiqzck przekaz"ania przez Zamawraj4cego dokumentacji projektowei w rdlnach uykonywania rob6t budowlanych przez Wykonawcg, ciq2y na Zanrawiaiqcym. Wobec w Wykonawca wnosi do Zamawiajqccgo rliczwlooznc opisanrc przedmiotu zam6wienia w spos6b jednoznaczny i wyozerpuj4cy, zgodnie z ar1. 29 ust. I i 2 PZP i w tym celu do przedlozenia niezbgdnych do realiza,.ji przcdmiolu zamdwienia pelnej dokumentacji projektowei wraz z tcnnincn ich przckazania oraz dokonania modylikacji SIWZ poprz-cz usuniqcic zapistiu zobowi4zuj4cych Wykonawcg do dokonywania na wlasny koszt i ryzyko modyfikacji Projektu Budowlanego i przenosz4cych odpowicdzialnosi za prawidlowe sporz4dzenie dokumenlacji proiektowei z zamawiaiqccgo na

4 L Zgodnic z zapisami SIWZ czgsi IV Sp cylikacic technicznc wykonania i odbiorrt rob6t budowlanych ST 00 pkt, ,,Zdnafiiqiqcy v,rrkaic Wykon.N,cy no terahie OS powierzchnig do zagospodarovtdni.r ha \ ydzieloryl Plac tsltdov'l vruz z mieiscdni przylqczenia medi6w, sluiqcy do slwot zcnia zaplecza bi rov'ego, vturszlalowego, ma!<ezynovego oratz udzieli rtlu Pelhego pruu,tr do dyslxtnowani,r nin na oktes hudowy." Prosimy o po potwierdzenie, ze wykonawca nie bgdzie odpowiedzialny za caly teren jaki zajmuie Oczyszczalnia Sciekow a tllko za wyznaczony obszar tego tercnu przekazany protokolarnie Wykonawcy." Odn. oraz modyfikacie Ad. I a), b), c), d), e) Zamawiaj4cy dokonuje korekty SIWZ popfzez usruligcie calodci tekstu zawartego pkt. 8.4 ST-04 w dotychczasowym brzmicniu zastgpuj4c go Dowym nastgpuj4cyrn zapisem:,,8.4. Rozruch technologiczny. Badania procesowe. Rozruch technologiczny prowadzony jest pzez Grupg Rozruchowq wedlug proiektu rozruchu technologiczn go, zatwierdzonego przez ln2ynicra. W zdlezdosci od potrzeb sklad Grupy RozrrLchowcj okrcilony w p-koic 1i.3. moze by6 zmieniony. Rozruch technologiczny sklada sig z etap6w: IITAP I - Pracc przygotowawczc do rozruchu. Zakrcs prac i czynnoici:. Zapoznanie sig z dokumentaci4 wykonawcz4, projektem rozruchu i DTR masz,yn i urz4dzei.. Zapozn nie z ogi z instalaciq, urz4dzenidmi i stanowiskdfii pracy.. Z^poznanie zalogi ze szczeg6lowymi warunkami p.poz. i BllP dla instalacji, urz4dzen i stanowisk pracy.. Przygotowanic formularzy dokumcntacji lozruchowcj.. I)rzygotowanie laboratoriurn do przewidywdrego zdkrcslr prac analitycznych. r okeslenie mieisc poboru pr6b do kontroli analitycznei procesu.. Przygotowanic odbioru osad6w odwodnionych zc stacji odwndniirnia. z fi ozliwosci4 regulacii ilosci podawania. ETAP II - Rozruch technologiczny. Zakres prac i czynno3ci;. Stopniowc wprowadzcnic medium rzcczywistego do inslalacji.. W pocz4tkouym okesie proponuje sig utrzymywai obciqzcnie na poziomic 50oZ obci4zenia nominalnego, a nastgpnio systematycznie zwigkszari obciqiclie obieklu do 100%.

5 . Obserwacja placy urz4dzei pod obciqzeniem wzrastai4cym do nominalnego.. Kontrola techniczna urz4dzen, pomiaty pobieranych pr4d6w. kontrola tcmpcratury, cisnionia itp.. Rejestracja danych technicznych i zauwazonych nieprawidlowosci.. Pob6r prdb i konlrolanalityczna procetdu.. Re_'estracia wynik6w analiz i ich interptetacia.. Archiwizacjaclanych.. Okreslenie aktualnych parametr6w procesu.. Sporzqdzenie sprawozdai z przebiegu prac rozrucho\\ych. Wykonawca powinicn konlynuowai lhzg rozruchu lcchdologiczncgo tak dhlgo. az instalacja osi4gnie wymagania okre6lone w Gwaranciach. W6wczas Wykonawca powiadomi Inzyniera o gotowosci do przeprowadzenia Badai Procesowych. Powiadomienie o zamlav,e rozpoczqcia Badari powinno nastqpic 48 godzin przcd ich lrhnowan) m ro,,,poczqcicm. Badania procesowe. Czas Badai Procesowych wynosi l4 dni. Wymaga sig aby podczas badari: o Instalacja dzialala w spos6b w pclni autornatyczny.. Obciq2enic powinno byi nie mniciszc rliz 0,75 nominalncgo.. Nie wystqpily awarie podstawowych maszyn i urz4dzen, a instalacja dzialala w spos6b nieprzerwany.. Nic wyst4pily przekroczenia w wymaganiach wynik.li4cych z I'rzepis6w, Wymaganiach Zamawiaj4cego i Ciwarmcjdch Procesowych. Nr pr6b v Badania procesowe Obiekt / Urz4dzenie Parametr Rodzaj pr6by PI 33.I, 33.5, Wydajno({i 34.1,34.2procesu oraz 31.9, natleniania reaktoty biol. P2 Odplyw BZT, Sciek6w C\ZTC,, \)c:/ys7,cz. zawleslna ogolna P3 0dplyw iciek6w oczyszcz. Azot o96lny Mctoda ASCE Pr6ba iredniodobo proporcjonal na do przeplywu IIoSi pr6b Pr6bd na czysrej wodzie I pr6ba dziennie w cznsic l4 dni tlwania pr6b P16ba I pr6ba Sredniodobodziennie w czasie l4 proporcjonal dni trwania na do pr6b, Dozw. ilosd pr6b nie spelniajqcyc h wvmaeari I pl7ckroczcnr cjconcso zc wska2nik(iw w czasie 14 dni trwania Droo

6 Nr p16b v Obiekt / Urzqdzenie Parametr Rodzaj p16by przcplywu Dozw. ilo36 prdb nie Ilo6d pr6b spelniaj4cyc h wyma{af Srednia ar).tm. zc wszystkicl'r pr6b P4 Odplyw Sciek6w oczyszcz, t>12'c Fosfor o96lnypr6ba I pr6ba Sredniodobodzicnnie w czasic l4 proporcjonal dni trwania na do pr6b, przeplywu Srednia arvtm..lezeli podczas trwania Badai Procesowych instalacja nie bgdzie spelniac kt6rego! z powzszych wymagai, to Wykonawca pod warunkiem uzyskania zgody Inzyniera, mo2c wykonai odpowiednie poprawki zademonstrowai Inzynierowi. ze nieprawidlowosci zostaly skorygowale. Czas trwania badai wydlula si9 o czrs dokonania poprawek. F'akt pozytywnego przejscia Pr6b Procesowych nalezy potwierdzii prolokolem. Jezeli w czasie Badai Procesowych opisanych w pkt. 8.4 nie zostarrq osiqgniglc wymagane parametry to lnzynier KontraktLt powola Kornisjg w skladziet - pzedstawicielezamawiaj4cego - przedstawicielc Wykonawcy - przedstawicicle Komisji Rozruchowej - przedstawiciele Projektanta Zadaniem w/w Komisii bgdzio ustalenie przyczyn nieprawidlowo$ci. Wykonnwca bgdzie ponosil odpowiedzialno6d za ncgatywne wyniki badai ploccsowych.jcclyntc w sytuacji, gdy iclr negatywny efekt bgdzie stalowil wynik blqd6w Wykonawoy zwi4zanych z wykonawstwem rob6t lub zastosowaniem urz4dzei nicspclniej4cych wymog6w okredlonych w SIWZ. W przypadku slwierdzenia blgd6w projektowych. majqcych negatywny wplyw na wyniki badai procesowyoh odpowicdzialnosi za nicuzyskanie cf'ektu ckologicznego bgdzie ponosil Zamawiaj4cy." 0 Ad. Il a) W odpowiedzizarnawiaj4cy modytikuje ST-00 Wymagania cr96lnle pkl przez zast4pienie dotychczasowego zapisu nowym o nastgpuj4cej lresci:,, Dokum ntacj. projektowa Roboty bgdq realizowane wg dokumenlacji dostarczonei pzcz Zanlawiaj4ocgo l)o.rbor,ri4zk6w W1kona\ cy nalcly opracoqanie:. Projekl hudo\\ lan) aktualizacja

7 .le2eli na skutek zaoferowania wyposazenia, material6w lub rozwitali innych ni2 w Projekcie Budowlanym wyst4pi4 istotne zmiany wymiar6w i konstrukcji obiekt6w, Wykonawca powinien dokonai aktualizacji Projektu Budowlanego. Projekt wykonawczy rcboczy. Jezeli dojdzie do aktualizacji Projektu Budowlanego z ptzyczyn.i\n. Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy rcboczy. Projekty wykonawcze robocze muszq byi zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowq. JednoczeSnie muszq posiadai rozwi4zania wynikajqce z przyjgtych material6w, urzqdzerl i lecltnologii rob6t oraz zawierainformacje uftrozliwiaj4ce prawidlowe prowadzenie rob6t, a takze nadttif nad ich wykonaniem ze strony Inzyniera.. Projekt zaplecza budowy.. Proiekl organizacji rob6t.. Plan B zpieczeistwa i Ochrony Zdrowia.. Projekt rozruchu i uist9pnej eksploatacji.. Dokumentacjapowykonawcza. Po zakoiczeniu rob6t budowlanych, dokumentacja budowlana wraz z dokumentacj4 budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, staje sig dokumentacj4 powykonawczq. Dokumentacjajest przekazywana wla3cicielowi lub zarz4dcy obiektu.. tnstrukcje obslugi wraz ze schematami technologicznymi obiekttiw." Ad. ri b) W odpowiedzi Zamawiajqcy modylikuje ST-00 Wymagania ogdlne pk przez zast4pienie dotychczasowego zapisu nowym o nastgpuj4cej treici:,,1.3. Zakres Rob6t objgtych ST Wymagania Og6lne nalezy rozumiei i stosowac w powiqzaniu z nizej!!yml enton i SDecvlikaciaml I echmcznvml: st-00 Wvmasania os6lne 2 st-01 Roboty rozbiorkowe l st-02 Roboty ziemne ST-03 Roboty konslrukcyino budowlane: 4 st Konstrukce betonowe i 2elbetowe 5 st Konstrukce murowe 6 st Konslrukce z elemenl6w orelhbrvkowanvch 7 sr KonstIukce stalowe 8 st Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgolnosciowe i oowloki zabezpieczaiace I sr Naoraua konstrukcii belonowvch i 2clbclow\ch l0 st-04 Instalacie technoloeicztre f montazowe) l1 st-05 Sieci technolociczne t2 st-06 Roboty drosowe l3 st-07 Robotv elektryczne st-08 Instalacie AKPiA t) st-09 Ogrodzenie ST- 1O Rcmont GPZ l6 sr Czqsd oe6lna t7 st Czo66 szczeg6lowa

8 Remont o(wietlenia terenu Tclewizia dozorowa Zakres rozbudowy imodernizacji oczyszczalni Sciek6w dla trriasta Iladomia ETAI'II: (szczeg6lowy zakres ETAPU II pokazano na rys nr 2 czg3ci gralicznej dokumentacji projektowej SIWZ czgsci lll.5 segregalor 1/6,,PIon zflgospodarowania lercnu etap! rcolizacji inwcstycji" l. Obicktv nowe: l. Ob Pornpownia w6d opadowych- Srednica = ok. 3,60 m. H": ok. 5,40 z komor4 zasuw ok. 2.5 x 3,9 m, H" : ok. 2,60 i komor4 przclcwowl ok. 1,5, 3,5 m., I l* = ok. 3,60 m. 2. Obiekty liniowc podziemne: rurociqgi: technologiczne (Sciekowc), kanalizacji deszczowe, przewody energetyczne, teletechnicznc itp. li. Obicktv modcrnizowano Iub Itrzebudowywane: l. Ob.3l.l+5. - Komory predcnitryfikacji - l4czna ilosa kon16t szt. 5 w ETAPIE II modernizowane 2 komorv (Ob )- wymiary = ok. 37 x 6 rn; glgbokosi = ok. 3 m; remont i podwy2szenie dcianek = ok.l,6 m., dodatkowe $cianki dzialowe, pomosty, wymiana wyposa2enia tochnologiczncgo 2, Reaktor biologiczny Typ I - Ob'32 i Ob.33 Komory defosfatacji konory nitryfikacji/denitryfikacji - l{czna ilosd kom6r 5 szt. w lltaplll ll realizowanc beda 2 rcaktory biolosicznc Tvp I (Ob.32.1 i 33.1 oraz Ob.32.5 i 33.5) - Srednica =" ok. 42 m; glgboko6i = ok. 3,4 m - remont i podwyzszenie Scianek : ok. 0,8 m., dodatkowe Scianki dzialowe, pomosty, wymiada wyposazenia technologicznego 3. lleaktor biologiczny Typ Il Komory nitryfikacii/dcnitrytil(acii - Iqczna ilosd 10 szt. w ETAPIE ll realizo$ane beda 4 rcaktorv bioloeiczne Tr n II (Ob.3,1.1t ,1.9: 34. 0) - wymiary = ok. 54 x ff 6; glqboko(i czynna = ok. 3,6 m - remont i poclwy2szcnic lcianck: ok. 1,0 nr.. dodatkowe Scianki dzialowc, pomost, wymiana wyposazenia technologicznego 4. Ob.36,l-4, - Osadniki wt6rnc- irednica:42 m. - remont i wyrniana wyposazenia technologicznego. Realizacja Kontraktu dla wymienionego zakrcsu rzeozowego obejnrljc kompleksowe wykonanie rob6t: PrzYgotowawczych, budowlant>korrstrr.rkcy j nych, budowlanych, wykorlczeniowycl-, - modtazowych,technologicznych. - instalacyidych, wewnglrznych, - clcktrycznych i clcktrocncrgclycznych, uzbroie a tercnu oczyszczalni w sieci migdzyobiektowe, - wykonania systemu automatyki, okablowania, pomiar6w i sterowania, - zagospodarowania tercnu oczyszczalni (drogi, clrodniki, zieleti. o(wictlcnic, itp).

9 - rozuchu oczyszczdlni 6ciek6w wraz z wyposazeniem oczyszczalni w niezb9dny sprzqt oraz oznakowanienl obiekt6w, - koniecznych do formalnego przygotowania obiektu do przekazania tl<r cksploalacii, - drogowych. Powy2szy zakres rob6t bgdzie realizowany zgodnie z zatwierdtonym Projektem Budowlanym,,Rozbudowa i modernizacia oczyszczalni Sciek6w dla miasta Radomia" i udzielonym pozwoleniem na br.tdowg. Dodatkowo w ramach niniejszego zadania bgd4 realizowane dodatkowe roboty: lll. Rcmonl drig Istniej4cc na tcrenie oczyszczalnie drogi, place i podjazdy s4 w zlym stanie. a w wyniku ruchu maszyn budowlanych i transportu ulegn4 dalszemu uszkodzeniu. Remontu wymagaj4 drogi i place na powierzchni m'. Do zadari Wykonawcy nalezy wykonanie remonlu i przebudowy dr6g. IV. IYymia a ogrodzenia Istniej4cc ogrodzenie iest zniszczone i nie pelni swojej l'unkoii. PrzcwiclLrie sig wymiang ogrodzenia, dw6ch bram wjazdowyclr il'urlki: l4zna dhrgoli m. Do zadai Wykonawcy nalezy: - rozbi6rka istniej4cegogrodzenia z \7lywiezienierr, odpad6w. - wykonanie nowego ogrodzenia. V. Remont GPZ Przewidywany jest remont GPZ zlokalizowanego w Ob.51 Budynck cnersctyczny. Na niniejsze roboty zostaly opracowane Projekty Budowlane i I'rojekty Wykonawcze: - Modcrnizacja budynku GPZ l5 kv na terenie oczyszczalni rioiekriw w Radomiu (dolyczy rozdziclni gl6wnej) - Modernizacja Budynku GPZ oczyszczalni Kcickriw w Radoniu (dotyczy instalacji oswietlenia wewn9trznego i gniazd wtykowych). Do /adan\ ykona\ cy nalczy r.r;konanit'rcmontu. VL Re onl o.iwietlekia terenu oczyszczalni Przewidywany jest remont oswietlenia na tercnie oczyszczalni. Na ninieisze roboty zostal opracowany: - l'rojekt Budowlany: Aktualizacja remontu oswictlcnia na tcrcnic oczyszczalni Sciek6 w Radomiu - Projekt Wykonawczy: Aktualizacja remontu o6wietlenia na terenie oczyszczalni 6ciek6w w Radomiu. Do zadaf Wykonawcy nalezy: dokonanie zgloszenia i uzyskanie zgody na wykonanie rob6t, 'rykonanie remontu oswietlenia. Vll. 7'clew izju dozorowa

10 Przewidywany jest ochrona terenu i obiekt6w oczyszczalni przy pomocy monitoringu wizualnego Do zadair Wykonawcy nale2y wykonanie sieci telewizji dozorowej. Uwaga: Je2eli dla wykonania zakresu rob6t opisanego w podpunktach III i Vll oraz w odnosnych Specyfikacjach Szczeg6lowych i Przedmiarach Rob6l niezbqdna bqdzie dokumentacja i uzyskanie zez-wolef, Zamawiaj4cy na zqdanie Wykonawcy dostarczy takowe w przeciqgu 4 miesigcy. Ad. III Zamawiajqcy potwierdza, ze Wykonawca nie bgdzie odpowiedzialny za caly teren jaki zajmuje oczyszczalnia 6ciek6w, lecz tylko za wyznaczony obszat ptzekazany protokolamie Wykonawcy. Maj4c na uwadze oowvzsze zmianv Zamawiaiacv dokonuie modvfikacii treici SIWZ oraz oqloszen o zam6wieniu w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert. obecnie obowi4zuj4cymi terminami sa: T rmin skladania ofert r' sodzina l2:00 Termin otwarcia ofert r sodzina 12'30 Dodatkowo zmianie ulesaia ogloszenia o zam6wieniu w zakr sie cenv za materi{ly Drzetarsowe (SIWZ). Obecnie obowiazuiaca cena iest kwota zl netto, Z-CA F'HET ESA D/S TE{]FT\] K''ZNY(]H 'ftc}riftr.mfu.wrh.on,)

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ZARZAD DRoG MTEJSKTCH ul. Chmielna'120,00-801 Warszawa, tel.22 55 89 000, faks22 620 06 08 kancela ria@zdm.waw. pl, www.zdm.waw. pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa Warszawa. dnia ndm/dpzi'\i,0 trctzz zdm

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane:

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane: Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane: Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatek schodowych oraz dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli INA ULAN-M ORAT http ://bzp0.portal.uzp, gov.pl/index.php?ogloszenie Adres stf ej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. ulanmajorat.bi p.g mina. pl Ulan-Majorat:

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60 MIEJSKIE wodoctaglwodoci{gi MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o. Regon: 670 I r 0416 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60 c- nrai

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr http ://bzp I.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogl oszenie:show &pozycja=.., Adres strony internetowej, na K6rej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym?

- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym? ZARZAD DROG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax.620 91 7L e-mail : zdm@zdm.waw.pl zdmtdzptshl tr+tz^ ^ ZDM-DZP-EKW-34rr- A lv -r-r4 Dotyczy: postqpowania o udzielenie zamdwienia

Bardziej szczegółowo

LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15

LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15 LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15 Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ng',,obslugg 240 parkomatriw Parkeon, znajduj4cych sig

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

2l sle 2011- $anie 2:

2l sle 2011- $anie 2: Warszawa, dnia 2l sle 2011- ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e-mail : zdm@zdm.waw.pl zdmldzp/6'jl tvtz ZDM-DZP-ARU-3411 t-t4 Wg rozdzielnika dotyczy: postqpowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie '. r,z I llanclerz Szczecin, dnia 19.03.2015 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej kwoty, o

Bardziej szczegółowo

a... 1. Do obowipk6w Zamawiaj4cego nalezy:

a... 1. Do obowipk6w Zamawiaj4cego nalezy: Zal1cznik nr 4 do SZ TTZORUMOW UMOWA Nr...12014 zawa;rl^ w dniu... 2014 r. pomigdzy: powiatem Kartuskim - Powiatowym Urzgdem Pracy w Kartuzach z siedzib4 w Kartuzach, ut. tuts.i*o1u II 4, NIp 58g-14-j6-91g,

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnqci SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI IV WYKAZ CEN Część!V - Wykaz cen PREAMBUŁA Uwagi ogólne Płatności za wszystkie

Bardziej szczegółowo

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'"rze

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'rze + Unia Europejska *tl Publikacja Suplementu do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej * * 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42670 * * f E-mail: ojs@publications.europa.e, Iflil.::fli::r;r'"rze

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy:

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy: Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2. Część II Wzór umowy (Kontraktu) wraz z załącznikami 3. Część III Część III SIWZ stanowią następujące elementy: 1) SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa Zamierzenie budowlane Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów:

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: I. Zapytanie z dnia 14/07/2016 Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu firmę, która spełnia warunek na niżej: W okresie ostatnich pięciu lat przed

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu nawierzchni jezdni ulicy KOWIEŃSKIEJ w Warszawie

Projekt remontu nawierzchni jezdni ulicy KOWIEŃSKIEJ w Warszawie mgr inż. ARTUR JAROŃ 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11 m 5 tel. 604-528-413 NIP: 951 187 58 85 REGON: 142 730 843 Nazwa opracowania: Projekt remontu nawierzchni jezdni ulicy KOWIEŃSKIEJ w Warszawie Działki

Bardziej szczegółowo

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr http: / /bql.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Naprawa

Bardziej szczegółowo

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w...

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w... UMOWA nr...ski... Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiqdzy: Zalqcznik nr 7 do SlWZ lstotne postanowienia umowy SZPlTALEM KLlNlCZNYM im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2, 00-315 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1, 2

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1, 2 Przedmiar robót scalony 1 4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1, 2 Nazwa zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezina i Wilkszyn w ramach przedsięwzięcia Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok ORN-II.17t2.3.2013 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z Page 1 of 5 Olsztyn: Wykonanie remontu oswietlenia sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnoksztalcacych przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie. Numer ogloszenia: 67788-2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Komunalny Zakl-ad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach

Komunalny Zakl-ad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach Komunalny Zakl-ad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach N2.231.42.2013.EK Kntowice, dnia 30.04.2013r. WYIASNIENIA oraz ZMIANA TRESCI srwz Przetarg nieograniczony Zakup energii elekkycznei dla budyn&6vy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

e{, http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:265284&rok:20... 2012-01-23 SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKGJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

e{, http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:265284&rok:20... 2012-01-23 SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKGJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia specyfikacjq Istotnych warunk6w Zam6wienia: bip,pupbraniewo,pl Braniewo: usluga szkoleniowa realizowana w ramach projektu Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km Włocławek, 04.05.2015 r. Egzemplarz nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km 4+949 6+424 Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubraniec, miejscowość

Bardziej szczegółowo

na: Przedmiot ubezpieczenia: 4. 1l przekazywanie informacji o przvieciu i zareiestrowaniu szkody I 2. zmianq pkt, 4 ust.1 zasad likwidacji szk6d:

na: Przedmiot ubezpieczenia: 4. 1l przekazywanie informacji o przvieciu i zareiestrowaniu szkody I 2. zmianq pkt, 4 ust.1 zasad likwidacji szk6d: Piszczac, dnia 08.10.2015 r. Wszyscy Wykonawcy I WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNXOW ZAM6WIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAM6WEUn PUBLICZNEGO pod nazw4i,,ubezpieczenie MAJ.qTKU I INNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 1. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia

ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia!?arszawa, dnia -^O.og 2012 t. DOP-OR.075.03.5.2O1 2.ep.'l lnformacje w zakresie stosowania przepis6w dot. ochrony gatunkowej ro6lin, zwierzqt

Bardziej szczegółowo

'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w. wszystkich, DziaNanie 6.1 Poprawa dostqpu do zatrudnienia oraz

'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w. wszystkich, DziaNanie 6.1 Poprawa dostqpu do zatrudnienia oraz fi Ie:///C:/Docunents and Settings/PuP/Ustawienia lokahre/temporar... 'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w ramach projektu pn. Mlodzi,te2 mogq pracowa6 wsp6nfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

odcinek: Plac Trzech Krzyly - Al. Jerozolimskie oraz w ul. Ksiq2gcej.

odcinek: Plac Trzech Krzyly - Al. Jerozolimskie oraz w ul. Ksiq2gcej. h@: //bzp l portal.u4.gov.pllindex.php?ogloszenie=show &porycja=... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okrgowy Gdask

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Spółka Wodno-Ściekowa Prosna ul. Nowy Świat 2a 62-800 Kalisz Adres do korespondencji: Kuchary 52, 63-322 Gołuchów tel.: 62 76 96 600 fax: 62 76 96 602 e-mail: sekretariat@prosna.com.pl Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r.

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435510 fax.: +48 (77) 4435515 e-mail: wik@wikopole.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : JRP-253-5/10

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

WARUNKIZAM6WIENIA. dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm

WARUNKIZAM6WIENIA. dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm WARUNKIZAM6WIENIA Zata.cznik nr 2 dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm Oznaczenie sprawy: 75/RD1.2/RDE/2013 I. Przedmiot zamowienia:,,modernizacja odcinka sieci niskiego napi$cia w m. Rakowice,

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW IP.271.1.2013 Lubsko, dnia 9 maja 2013 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na KONTRAKT 4 - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBSKU dla Projektu

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku ZARZ{DZENIE NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakladowego planu kont dla operacji pn.,,budowa Scie2ki rowerowej w pasie kofejki w4skotorowej w miejscowosciach:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA:

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA: or-0810- s -26 lrclzoto/fundusz pracy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 /2015 (postqpowonie prowodzone jest w oporciu o oft. 4 pk I ustaw z dnio 29 stycznio 20U r. Prowo zom^wieh publicznych (Dz.lJ.t. j. z 2075

Bardziej szczegółowo

Stomatologii na doje2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w

Stomatologii na doje2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w http: I lbq2.portal.u4. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

caz 322-2/JC/2016 1. Nazwaszkolenia:..Nowoczesnv sdrzedawca,, Ilfomacjl o wigach punltowych przypisanych do poszczeg6lnych kq,tenow oceny

caz 322-2/JC/2016 1. Nazwaszkolenia:..Nowoczesnv sdrzedawca,, Ilfomacjl o wigach punltowych przypisanych do poszczeg6lnych kq,tenow oceny caz 322-2/JC/2016 POWATOWY URZAD PMCYW JEDRZEJOWIE ul.okrzei 498, 28-300 Jedrz ej6w tel. (41) 386-54-92 fax (4f) 386-38-93 e-mailt kije@pf aca.gov.pl CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWE.T J Qdrzej6w d\, 22.04.201

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzad Gminy Turawa 46-045 TURAWA. ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12.421-21-09.421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug(ii}turawa.pl BUIII/341-5/2/09 Tu rawa, 17-07 -2009r. WYJASNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny ", -,,"*. n,,?ffi fl',:l,ii li"'#i, *"-r"$zcizyny z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu konkufu,,firma spolecznie odpowiedzialna 2015" Na

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawc6w uczestnicz4cych w

Do Wykonawc6w uczestnicz4cych w II-\ FRASTRU KTU RA I srodowtsko NARO DOWA STRATFC IA 5PO.J NOSCI \YODOCiAGi?tOGGE O UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Plock. 26.01.2015 Do Wykonawc6w uczestnicz4cych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia

Bardziej szczegółowo

wodoclagl WODOCI{GI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o'o'

wodoclagl WODOCI{GI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o'o' wodoclagl WODOCI{GI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o'o' - 26-600 Radom, ul- Filtrowa 4 tel. 48 38-31-600, sekretariafi tel. 48 38-31-602, fax 48 38-31-601 NIP: 796-010-15-60 Regon: e-mail: woda@ woda-radom-pl

Bardziej szczegółowo

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym" a

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym a UMOWA nr Zawarta w dniu... w Warszawie pomiqdzy:.../sk/... Zatpcznik nr 4 do SIWZ - lstotne postanowienia umowy SZPITALEM KLINICZNYM im. ks. Anny Mazowieckiej z siedzibq w Warszawie: 00-315 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

#Qiffi. Katowice, / dw r"ni^ Zo LZ r. PREZES URZEDU REGU.LACJI ENERGETYKI op c / LL040 / 2L02t /W / oka / 20L2 / Cw DECYZJA

#Qiffi. Katowice, / dw rni^ Zo LZ r. PREZES URZEDU REGU.LACJI ENERGETYKI op c / LL040 / 2L02t /W / oka / 20L2 / Cw DECYZJA #Qiffi PREZES URZEDU REGU.LACJI ENERGETYKI op c / LL040 / 2L02t /W / oka / 20L2 / Cw Katowice, / dw r"ni^ Zo LZ r. DECYZJA Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4, art.33 ust. L, art. 36 i art. 37 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT UMOWY O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO Zawarta dnia... pomiędzy: Operą Wrocławską, 50 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, NIP:...., REGON:..... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY http://b40.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&porycja=... Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY NA BUDYNEK SIEDZIBY PODKARPACKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo