W oparciu o 6 ust. 14 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Spółki zarządza się, co następuje: Wprowadza się w życie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W oparciu o 6 ust. 14 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Spółki zarządza się, co następuje: 1. 1. Wprowadza się w życie:"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 5/2009 z dnia roku Prezesa Zarządu Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie zdarzeń drogowych związanych z ruchem drogowym w komunikacji miejskiej i wewnętrznej W oparciu o 6 ust. 14 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Spółki zarządza się, co następuje: Wprowadza się w życie: Instrukcję I w sprawie trybu postępowania związanego ze zdarzeniami drogowymi w komunikacji miejskiej i wewnętrznej, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia, Instrukcję II w sprawie ewidencji księgowej i rozliczeń kosztów napraw ponoszonych z tytułu wypadków i awarii pojazdów i urządzeń komunikacyjnych oraz innych obiektów, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia, Instrukcję III dla dyżurnego Centrali Ruchu w przypadku powstania kolizji, awarii lub wypadku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia. 2. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Spółki do odpowiedniego stosowania przepisów instrukcji przy wypadkach, kolizjach i awariach pojazdów służbowych i taboru niekomunikacyjnego. 3. Ilekroć w instrukcjach i zarządzeniu mowa jest o: 1). pojeździe służbowym rozumie się przez to tramwaj, samochód ciężarowy, pogotowie dźwigowe, torowe, sieciowe i samochód osobowy, 2). taborze niekomunikacyjnym rozumie się tramwaje gospodarcze, 3). TW rozumie się przez to Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 2. Pracownicy Spółki, prowadzący pojazdy, o których mowa w 1 ust. 3 pkt 1). i 2)., winni spowodowania wypadku, kolizji lub awarii: 1). podlegają, w zależności od stopnia zawinienia i rozmiarów szkody, karze porządkowej przewidzianej w Regulaminie Pracy, 2). ponoszą odpowiedzialność karną w razie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym, a także 3). ponoszą odpowiedzialność materialną: a) w pełnej wysokości za szkody nie objęte ubezpieczeniem i spowodowane z winy umyślnej np.: powstałe podczas prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, powstałe

2 2 podczas prowadzenia pojazdu bez wymaganych prawem uprawnień, porzucenie pojazdu itp., b) do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia za szkody nie objęte ubezpieczeniem i spowodowane z winy nieumyślnej - w odniesieniu do szkód w urządzeniach komunikacyjnych. 3. Zobowiązuje się Zespół Rozliczeń, Awarii i Wypadków oraz Dział Księgowości, każdy w swoim zakresie działania, do niezwłocznego występowania i egzekwowania od ubezpieczyciela należności za powstałe szkody z tytułu ubezpieczenia OC, CASCO i AC, zaś Dział Organizacyjno - Prawny do prowadzenia spraw spornych. 4. Kierownicy Działów Osobowo - Ekonomicznych w Zakładach są odpowiedzialni za skompletowanie prawidłowej i pełnej dokumentacji dotyczącej napraw awaryjnych, umożliwiającej udokumentowanie roszczeń Spółki wobec ubezpieczyciela. 5. Pełne rozliczenie kosztów powstałych przy likwidacji skutków awarii i wypadków winno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu naprawy pojazdu bądź urządzenia komunikacyjnego, nie później niż do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu naprawy. 6. Zobowiązuje się Kierowników zakładów eksploatacyjnych oraz Kierowników właściwych komórek w Zarządzie Spółki do zapoznania pracowników z treścią zarządzenia i do ścisłego przestrzegania postanowień instrukcji, stanowiących załączniki do zarządzenia. 7. Nadzór i kontrolę przestrzegania instrukcji, stanowiących załączniki do zarządzenia, zobowiązani są sprawować: 1) Szef Eksploatacji Tramwajów, 2) Szef Nadzoru Ruchu, 3) Kierownik Działu Nadzoru Ruchu, 4) Kierownicy zakładów eksploatacyjnych i pomocniczych. 8 Traci moc zarządzenie nr 9/2004 z dnia r. Prezesa Zarządu Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. w sprawie zdarzeń drogowych związanych z ruchem w komunikacji miejskiej i wewnętrznej. 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Otrzymują w formie elektronicznej: - Zarząd - wszystkie jednostki i komórki organizacyjne - wszystkie związki zawodowe - Rada Pracowników

3 3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia r. INSTRUKCJA I W SPRAWIE TRYBU POSTĘPOWANIA ZWIĄZANEGO ZE ZDARZENIAMI DROGOWYMI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I WEWNĘTRZNEJ Rozdział 1 DEFINICJE I OKREŚLENIA 1. Wszelkie zdarzenia w ruchu komunikacji miejskiej i wewnętrznej dzieli się na cztery podstawowe grupy: - wypadki, - kolizje, - awarie, - szkody. 2. Przez wypadek rozumie się zdarzenie powstałe w wyniku bezpośredniego zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem lub obiektem stałym a także ludźmi, w wyniku, czego wystąpiły ofiary w ludziach (śmiertelne lub ranni), bez względu na rodzaj i rozmiar obrażeń oraz wielkość szkody materialnej. 3. Przez kolizję rozumie się zdarzenie powstałe w wyniku bezpośredniego zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem lub obiektem stałym, w wyniku, czego wystąpiła wyłącznie szkoda materialna, bez względu na wysokość tej szkody. 4. Przez awarie rozumie się: a). wszelkie uszkodzenia pojazdów bądź ich elementów, powstałe w ruchu i powodujące całkowite lub częściowe wyłączenie pojazdu z ruchu, bądź powstanie przerwy

4 4 w ruchu, ale nie pociągające za sobą wypadku jako bezpośredniego skutku, a także nie powstające w wyniku wypadku lub kolizji, b). wszelkie uszkodzenia urządzeń komunikacyjnych, nie pociągające za sobą wypadku jako bezpośredniego skutku, a także nie powstające w wyniku wypadku lub kolizji. 5. Do urządzeń komunikacyjnych zalicza się w szczególności: - tory tramwajowe, - rozjazdy i krzyżownice, - sterowania i napędy zwrotnicowe, - urządzenia podstacji, - kable zasilające i powrotne, - punkty zasilające, - słupy trakcyjne, - sieć górną zasilającą, - instalację oświetleniową na trasach, - ekspedycje, - bramy w zajezdniach, - wygrodzenia. 6. Do szkód zalicza się straty materialne, powstałe poza wypadkami, kolizjami i awariami, takie jak: wybicie szyby, uszkodzenie lusterek wstecznych, uszkodzenie lub kradzież kasownika, poręczy, zniszczenie lub uszkodzenie siedzeń itp., spowodowane przez osoby trzecie, w tym nieznanych sprawców. 7. Ze względu na miejsce powstania; wypadków, kolizji, awarii i szkód dzieli się je na powstałe: a). w ruchu miejskim, poza terenem zakładu, b). w ruchu wewnętrznym, na terenie zakładu.

5 5 Rozdział 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wszystkie zdarzenia w ruchu miejskim tramwajów i innych pojazdów TW - likwiduje Centrala Ruchu, działająca w ramach Działu Nadzoru Ruchu, zwana dalej,,centralą Ruchu. 2. Zdarzenia zaistniałe w ruchu wewnętrznym, likwiduje zakład macierzysty we własnym zakresie. 3. Awarie będące bezpośrednią przyczyną powstania kolizji i wypadków rozpatruje się łącznie, ustalając obiektywne przyczyny i skutki, stopień przyczynienia się (winy) pracowników TW lub osób trzecich oraz rozmiar szkód. 4. Odprowadzenie pojazdów komunikacji miejskiej po wypadkach, kolizjach i awariach w celu zabezpieczenia dowodów dla przeprowadzenia badań technicznych należy: a). w odniesieniu do zdarzeń zaistniałych w ruchu komunikacji miejskiej do obowiązków Działu Nadzoru Ruchu; b). w zakresie zdarzeń w ruchu wewnętrznym - do obowiązków zakładu macierzystego. Rozdział 3 LIKWIDACJA ZDARZEŃ DROGOWYCH 1. Zgłoszenie zdarzenia dotyczącego taboru bądź urządzeń komunikacyjnych TW do Centrali Ruchu należy do obowiązków prowadzącego pojazd oraz innych pracowników TW, świadków zdarzenia. 2. Każde zdarzenie w ruchu komunikacji miejskiej lub ruchu drogowym oraz awarie urządzeń komunikacyjnych należy zgłaszać poprzez urządzenie SNRT lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków łączności dyżurnemu Centrali Ruchu.

6 6 3. Każde zdarzenie dot. pojazdu w ruchu wewnętrznym oraz awarie urządzeń komunikacyjnych na terenie zakładu, prowadzący pojazd lub świadek zdarzenia ma obowiązek zgłosić bezpośredniemu przełożonemu, lub dyżurnemu mistrzowi zmiany. 4. W przypadku, gdy awaria pojazdu bądź urządzenia komunikacyjnego na terenie zakładu uniemożliwia wysłanie do ruchu planowej ilości pojazdów komunikacyjnych, obowiązkiem służby dyspozytorskiej zakładu jest niezwłoczne zgłoszenie meldunku dyżurnemu Centrali Ruchu. 5. Do zakresu działania instruktora likwidującego wypadek, kolizję lub awarię w ruchu miejskim należy w szczególności: 1). Natychmiastowe podjęcie działania, w zależności od sytuacji, dla niezwłocznego usunięcia zagrożenia życia osób uczestniczących w zdarzeniu oraz jak najszybsze wznowienie ruchu pojazdów komunikacyjnych. 2). Zabezpieczenie pojazdu przed dalszym uszkodzeniem (rozłączyć obwody elektryczne w przypadku wystąpienia zwarcia, gasić ewentualny pożar), zabezpieczyć kartę PCMCIA pamięci rejestratora zdarzeń. 3). Sporządzenie pisemnej notatki o zaistniałym zdarzeniu w służbowym notatniku, wypełnienie stosownych do sytuacji załączników ( niniejszej Instrukcji) oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzeń pojazdów lub urządzeń komunikacyjnych. W przypadku braku możliwości podpisania wydruku komputerowego karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii (zał. nr 1 do Instrukcji I), obowiązkiem instruktora jest sporządzenie raportu, stanowiącego załącznik nr 2a do Instrukcji I. 4). Odprowadzenie uszkodzonego pojazdu do zakładu eksploatacyjnego położonego najbliżej miejsca zdarzenia lub zakładu macierzystego oraz powiadomienie nadzoru technicznego obu zakładów. W przypadku awarii taboru (jeżeli nie zachodzi konieczność skierowania wagonu na komisję) dopuszcza się możliwość sprowadzenia składu na najbliższą pętlę - pozostawiony skład winien znajdować się pod stałym nadzorem pracownika ruchu lub nadzoru ruchu. Jeśli zachodzi konieczność zabezpieczenia pojazdu na badania komisyjne, wagon należy sprowadzić do zakładu macierzystego, jeżeli nie występują inne przeciwwskazania techniczne lub ruchowe.

7 7 5). Zabezpieczenie karty pamięci PCMCIA rejestratora zdarzeń celem dokonania wydruku ostatniego odcinka drogi tramwaju w następujących zdarzeniach: - wypadki, - zderzenia wóz w wóz, - wykolejenia, - zerwania sieci, - kolizje w których żaden z uczestników nie przyznaje się do winy, - kolizje kiedy motorniczy kwestionuje stan techniczny wagonu, - w każdym przypadku na żądanie Policji i kierowania tramwaju na komisję techniczną. Kartę pamięci PCMCIA rejestratora zdarzeń należy wyjąć w miejscu zdarzenia i przekazać dyżurnemu Centrali Ruchu. Po jej odczytaniu i dokonaniu wydruków ostatniego odcinka drogi tramwaju, kartę pamięci należy niezwłocznie przekazać drogą służbową, za pokwitowaniem (zał. nr 19 do Instrukcji I) do zakładu macierzystego. Wydruk z karty pamięci PCMCIA rejestratora zdarzeń jest elementem pomocniczym przy ustalaniu winy (przykładowy wzór wydruku dla wagonu 105Na stanowi załącznik nr c do karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii). 6). Jeżeli żaden z uczestników kolizji nie przyznaje się do winy, to po wyjęciu karty pamięci instruktor kieruje tramwaj na najbliższą pętle, wznawia ruch i poprzez Centralę Ruchu wzywa załogę WRD Policji. Na miejscu kolizji instruktor pozostaje z motorniczym, drugi instruktor prowadzi skład do pętli. Dyżurny Centrali Ruchu powiadamia zakład o konieczności wysłania rezerwy. 7). W przypadku, gdy na miejscu zdarzenia funkcjonariusz WRD Policji zażąda wydania karty pamięci PCMCIA, instruktor likwidujący zdarzenie ma obowiązek przekazać ją za pokwitowaniem. Centrala Ruchu dokonuje wydruku danych z chwilą dostarczenia karty pamięci i pisma przewodniego przez przedstawiciela Policji. 8). Pozyskanie obrazu i odtwarzanie plików pobranych z systemu monitorowania tramwajów: i. Materiał zarejestrowany przez system monitoringu tramwajowego jest dostępny przez okres 30 dni od chwili zarejestrowania zdarzenia. ii. Zabezpieczenie zapisów monitoringu umieszczonego w tramwajach należy do obowiązków Zakładów Eksploatacji Tramwajów.

8 8 iii. Nagrania są własnością Tramwajów Warszawskich i mogą być udostępniane na polecenie Policji, Prokuratury lub do innych celów za zgodą Zarządu TW do innych celów. iv. Kopiowania plików z systemu monitoringu na nośniki pamięci dokonuje się w każdym przypadku na żądanie Policji, instruktora nadzoru ruchu lub na pisemny wniosek, skierowany do Zakładu Eksploatacji Tramwajów przez inne komórki organizacyjne TW. v. Wniosek na wykonanie nagrania musi odnosić się wyłącznie do konkretnego zdarzenia. vi. Skierowany do Zakładu i zaakceptowany przez Zarząd Spółki wniosek musi zawierać niezbędne informacje w celu właściwej identyfikacji nagrania, tj.: - datę i godzinę zdarzenia, - miejsce zdarzenia, - nr taborowy wagonu. vii. Nagrań plików z jednej lub więcej kamer na dostępne nośniki pamięci dokonuje wyposażony w laptopa instruktor na przystanku technicznym najbliższej pętli (czas trwania nagrania nie może przekroczyć 20 min.) lub wyznaczone przez kierownictwo zakładu służby techniczne po zjeździe tramwaju do zakładu macierzystego. viii. Zakład zobowiązany jest do prowadzenia rejestru kopii dokonanych nagrań w celu szybkiej ich identyfikacji, kiedy zaistnieje powtórna potrzeba ich odtworzenia. ix. Minimalny okres archiwizacji wykonanych nagrań ustala się na okres 24 miesięcy. x. Zakłady i instruktorzy nadzoru ruchu zobowiązani są zabezpieczyć kopie materiałów filmowych przed możliwością przedostania się ich do środków masowego przekazu np. do prasy, telewizji, Internetu, a także do osób prywatnych (w tym pracowników TW). xi. Przy wszelkich wypadkach, kolizjach i awariach, gdzie może zajść konieczność komisyjnego sprawdzenia wagonu, należy wypełnić załącznik nr 1.4 do karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii. 2. Przy tramwajach historycznych i gospodarczych starego typu sprawdzić: - stan wyłącznika głównego,

9 9 - położenie korby głównej nastawnika, - położenie korby hamulca ręcznego, - położenie korby kierunku jazdy. 3. W pojazdach samochodowych sprawdzić: - położenie pedału hamulca, - położenie pedału gazu, - położenie pedału sprzęgła, - stan dźwigni przekładni biegów, - stan kierownicy, - stan ogumienia, - położenie przełącznika kierunkowskazów, - wskaźniki przyrządów, - zabezpieczenie tarczy tachografu bądź odpisania jej wskazań. 9). Egzekwowanie od policjanta biorącego udział przy likwidacji zdarzenia, wpisu do karty drogowej pojazdu decyzji o: - skierowaniu pojazdu na komisję techniczną z udziałem biegłego sądowego, - skierowaniu pojazdu na zakładową komisję techniczną bez udziału biegłego, - zwolnieniu pojazdu z badania technicznego. 10). Uszkodzone w ruchu lub w wyniku awarii pojazdy komunikacji miejskiej (także niekomunikacyjne), które ze względu na stan techniczny muszą być wyłączone z ruchu, instruktor nadzoru ruchu lub pogotowie techniczne doprowadzą do zakładu macierzystego, a jeżeli transport na dalszą odległość jest niemożliwy do najbliższego zakładu eksploatacyjnego na wyznaczone stanowisko. Dopuszczanie osób niepowołanych do uszkodzonych pojazdów jest zabronione. 6. Dyżurny Centrali Ruchu, na podstawie informacji uzyskanych od instruktora likwidującego wypadek, kolizję lub awarię, sporządza kartę informacyjną o wypadku, kolizji lub awarii, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji I, z przeznaczeniem dla następujących komórek: - oryginał - do kroniki wydarzeń, - pierwsza kopia - dla Zespołu Rozliczeń, Awarii i Wypadków, - druga do piątej kopii - dla zakładów eksploatacyjnych, - szósta w miarę potrzeb - dla ZETiT,

10 10 - siódma kopia - dla Prezesa Zarządu TW, (wypadki oraz zatrzymania w ruchu powyżej 20 min) - ósma kopia - dla Dyrektora Techniczno-Eksploatacyjnego i Szefa Eksploatacji Tramwajów, - dziewiąta kopia - dla ZTM, - dziesiąta kopia dla WRD Policji w sytuacjach, gdy kierujący pojazdem obcym oddalił się z miejsca zdarzenia, a jego pojazd został zidentyfikowany. 7. Obowiązki zakładu macierzystego w zakresie działania związanego z likwidacją zdarzenia w ruchu miejskim obejmują: 1). Powołanie Komisji ds. uszkodzeń taboru dla ustalenia rozmiaru uszkodzeń w pojeździe z wyszczególnieniem części do naprawy i wymiany. Skład komisji: Przewodniczący - Przedstawiciel Kierownika Zakładu - Ekspert techniczny zakładu przy udziale prowadzącego pojazd lub upoważnionego przez niego pracownika. Protokół komisyjny w sprawie stwierdzonych uszkodzeń, sporządzony wg załącznika nr 3 do Instrukcji I, stanowi podstawowy dokument dla ubezpieczyciela. 2). Na żądanie: Policji, Kierownika Zakładu, prowadzącego pojazd lub instruktora Centrali Ruchu - zabezpieczenie pojazdów w celu przeprowadzenia badań technicznych i powołanie Zakładowej Komisji Technicznej. 3). Przekazanie do Zespołu Rozliczeń, Awarii i Wypadków opinii zakładu dotyczącej zaistniałego zdarzenia. 4). W przypadku podjęcia decyzji o zabezpieczeniu wagonu na Zakładową Komisję Techniczną (pkt. 3. rozdz. 4 Instrukcji I) należy: a). wagon odstawić poza kanałem przeglądowym z opuszczonym pantografem, odłączonym przewodem baterii. Kable sterowania wielokrotnego i blokady jazdy odłączyć i umieścić wewnątrz wagonu.

11 11 Wagony z aparaturą elektryczną na dachu należy odstawiać w pomieszczeniach zadaszonych. b). sprowadzony do zakładu pojazd zabezpiecza służba techniczna zakładu na wyznaczonym stanowisku, poprzez naklejanie pasków plombowania w sposób zmuszający do ich zerwania przy próbie otwarcia w zależności od rodzaju pojazdu szczególnie na takich elementach jak: - szafka opornikowa (dot. wagonu 13N), - szafka bezpiecznikowa, - szafka z bezpiecznikami baterii, - klapa zamykająca komory akumulatorów, - zewnętrzne pokrywy przetwornicy, - wszystkie pokrywy aparatury elektrycznej, - dolne pokrywy rozrusznika, - pokrywy nastawnika, - pokrywy stycznika LS, - pokrywy maszyn drzwiowych (jeżeli dot. wypadków związanych z pracą drzwi), - drzwi wagonu (jedne drzwi którymi zabezpieczający opuszcza wagon od zewnątrz, pozostałe wewnątrz), c). drzwi plombowane należy zabezpieczyć dodatkowo od wewnątrz wagonu deskami włożonymi pomiędzy skrzydła a poręcze drzwi. Jedne drzwi (którymi zabezpieczający opuszcza wagon) zamknąć łańcuchem z kłódką i z paskiem plombowania przewleczonym przez ogniwa łańcucha oraz założyć osłony wszystkich otworów w przypadku wybitych szyb, zabezpieczając drutem z plombą metalową w celu uniemożliwienia wejścia osobom postronnym do wnętrza wagonu, d). plombowanie pojazdu odbywa się pod nadzorem instruktora. Na żądanie Policji, zakład obowiązany jest wydać pisemne zaświadczenie o zabezpieczeniu (zaplombowaniu) pojazdu, e). do plombowania należy używać papierowych pasków plombowania z datą oraz podpisami i pieczątkami instruktora i mistrza, f). klucz od kłódki umieścić w specjalnym woreczku zawiązanym sznurkiem. Węzeł na sznurku opleść paskiem plombowania z numerem wagonów zabezpieczonych. Woreczek z kluczem od kłódki zdeponować na portierni,

12 12 g). wagony winny być zabezpieczone w widocznym miejscu z tablicami z napisem: Wagon oczekuje na komisję. ) W zakresie zdarzeń (wypadków, kolizji, awarii) zaistniałych w ruchu komunikacji wewnętrznej, działanie likwidacyjne podejmują wyznaczeni przez Kierownika Zakładu pracownicy i sporządzają dokumentację podobnie jak instruktorzy w zależności od rodzaju wydarzenia (zał do karty informacyjnej). ) Na podstawie zgłoszenia uszkodzenia, stwierdzonego przez pracownika zaplecza technicznego, dokonującego przyjęcia zjeżdżających wozów, bądź przez prowadzącego pojazd, dyżurny mistrz podejmuje następujące czynności: a). dokonuje komisyjnego przeglądu pojazdu i oceny szkody, co znajduje wyraz w protokóle komisyjnym w sprawie stwierdzonych uszkodzeń, stanowiącym załącznik nr 3 do Instrukcji I, b). podejmuje działania niezbędne do niezwłocznego naprawienia szkody. 3) W przypadku, gdy szkoda nie została zgłoszona przez pracownika zaplecza technicznego przyjmującego pojazd od motorniczego lub osobę prowadzącą pojazd, lecz ujawniona w czasie obsługi codziennej, dyżurny mistrz składa pisemny meldunek do bezpośredniego przełożonego o fakcie nie zgłoszenia szkody. Raport mistrza stanowi podstawę do zastosowania sankcji regulaminowych w stosunku do pracownika winnego niedopełnienia obowiązku zgłoszenia szkody. 11. W przypadku znacznych uszkodzeń pojazdów objętych ubezpieczeniem, zakład przed przystąpieniem do naprawy zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd do oględzin rzeczoznawcy i niezwłocznie zawiadomić Zespół Rozliczeń, Awarii i Wypadków. Wzór zawiadomienia stanowi zał. nr 4 do Instrukcji I. Zasady i tryb powoływania rzeczoznawcy reprezentującego ubezpieczyciela TW reguluje obowiązująca umowa ubezpieczeniowa. 1. W przypadku szkody całkowitej, w rozumieniu obowiązującej umowy ubezpieczeniowej, na wniosek zakładu macierzystego, tramwaj może zostać uznany przez Zarząd Spółki za

13 13 zbędny i skasowany. Pismo o zdjęciu tramwaju ze stanu sporządza Dział Eksploatacji, powiadamiając jednocześnie Zespół Rozliczeń, Awarii i Wypadków. 2. Fizyczna likwidacja pojazdu może nastąpić dopiero po zakończeniu formalności ubezpieczeniowych i przyznaniu odszkodowania zgodnie z warunkami obowiązującej umowy ubezpieczeniowej. 3. Rozliczenie kosztów kasacji wagonu następuje w oparciu o zapisy obowiązującej umowy ubezpieczeniowej. Rozdział 4 TRYB USTALANIA PRZYCZYN ZDARZEŃ DROGOWYCH 1. Ustalaniem przyczyn zdarzeń w ruchu drogowym zajmują się: 1). sądy powszechne - wg właściwości, 2). Policja w ramach ustawowych obowiązków, 3). Dział Nadzoru Ruchu w zakresie zdarzeń w ruchu miejskim likwidowanych bez udziału Policji, w trybie określonym w rozdziale 3 zarządzenia, 4). Komisja ds. Awarii w zakresie odwołań pracowników lub jednostek organizacyjnych od decyzji Działu Nadzoru Ruchu (pkt 3).) oraz spraw wynikających z 1 polecenia służbowego nr 9/2007 Prezesa Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. z 17 sierpnia 2007r. 5). Zakładowa Komisja Techniczna w zakresie ustalania wpływu stanu technicznego taboru lub urządzeń komunikacyjnych na powstanie zdarzeń w ruchu drogowym, powoływana przez Kierownika Zakładu wg potrzeb lub na żądanie Policji, prowadzącego pojazd lub Działu Nadzoru Ruchu, 6). Komisja Techniczna ds. Zdarzeń Komunikacyjnych powoływana przez Dyrektora Techniczno-Eksploatacyjnego w przypadkach szczególnie groźnych zdarzeń drogowych lub na wniosek zakładu, w każdym przypadku zakwestionowanego przez prowadzącego pojazd orzeczenia Zakładowej Komisji Technicznej, 7). Zakład w zakresie zdarzeń w ruchu wewnętrznym.

14 14 2. Komisja ds. Awarii 1). Skład komisji: Przewodniczący - Kierownik Działu Eksploatacji Zastępca - Kierownik Zespołu Rozliczeń Awarii i Wypadków członkowie - Kierownik Działu Nadzoru Ruchu lub jego Zastępca - Kierownik działu Zakładu T-1 - Kierownik lub jego Zastępca Zakładów R1 R4 2). Regulamin komisji stanowi załącznik nr 7 do Instrukcji I. 3). Komisja sporządza protokoły będące załącznikami do Instrukcji I: załącznik nr 8 - zbiorczy /miesięczny/ dla odwołań zakładów, załącznik nr 9 dla indywidualnych odwołań pracowników TW. 3. Zakładowa Komisja Techniczna 1). Skład komisji: Przewodniczący - Kierownik Zakładu lub jego Zastępca członkowie - Kierownik Działu Obsługi Taboru - Mistrz kontroli technicznej 2). Prace komisji, w tym ustalanie rozmiarów uszkodzeń taboru lub urządzeń komunikacyjnych, odbywają się przy udziale prowadzącego pojazd uczestnika zdarzenia lub innego, upoważnionego przez niego lub jego rodzinę, pracownika. 3). Badania techniczne pojazdów zakładowe komisje techniczne przeprowadzają we własnym zakresie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może wystąpić do Szefa Eksploatacji Tramwajów o rozszerzenie składu komisji o instruktora nadzoru ruchu likwidującego zdarzenie lub przedstawiciela Działu Eksploatacji. 4). Do zakresu zadań komisji należy przeprowadzenie badań technicznych i ustalenie wpływu stanu technicznego pojazdu lub urządzenia komunikacyjnego na zaistniałe

15 15 skutki zdarzenia. Przed podjęciem badań komisja zapoznaje się z kartą informacyjną zał. nr 1 do Instrukcji I i jej załącznikami sporządzonymi w zależności od rodzaju zdarzenia, raportem prowadzącego pojazd zał. nr 2 do Instrukcji I, wydrukiem rejestratora zdarzeń ostatniego odcinka drogi zał c do karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii. Po zbadaniu stanu technicznego pojazdu, komisja konfrontuje wszystkie zebrane dokumenty i sporządza protokół stanowiący załącznik nr 5 do Instrukcji I, w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla Zespołu Rozliczeń, Awarii i Wypadków i zakładu macierzystego. 5). W przypadku stwierdzenia braku możliwości obiektywnej oceny przyczyn technicznych, które mogły stać się powodem zdarzenia, komisja techniczna może wystąpić o przeprowadzenie pomocniczych badań specjalistycznych przez właściwy zakład techniczny TW lub zewnętrzną jednostkę badawczą. W tym celu przewodniczący komisji sporządza wniosek stanowiący załącznik 6 do Instrukcji I i przekazuje do Dyrektora Techniczno Eksploatacyjnego, w celu uzyskania stosownej decyzji. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji - Szef Eksploatacji Tramwajów przekazuje ją do zainteresowanego zakładu TW, celem wystawienia zlecenia na przeprowadzenie badań specjalistycznych. 6). Wprowadza się zasadę podejmowania badań technicznych i dochodzenia przyczyn przez komisję w ciągu trzech dni roboczych od dnia zdarzenia. 7). Po zakończeniu badań technicznych i specjalistycznych oraz dochodzeń, komisja zwalnia uszkodzony w wypadku, kolizji lub awarii pojazd do dyspozycji zakładu macierzystego. 8). Protokół komisyjny wg załącznika nr 5 do Instrukcji I, protokół stwierdzonych uszkodzeń pojazdu zał. 3 do Instrukcji I, uzupełniony w przypadkach tego wymagających badaniem specjalistycznym oraz opinią rzeczoznawcy wyznaczonego przez ubezpieczyciela TW, stanowi dla zakładu macierzystego podstawę wydania zlecenia na wykonanie naprawy awaryjnej i rozliczenia powstałych stąd kosztów. 4. Komisja Techniczna ds. Zdarzeń Komunikacyjnych 1). Skład komisji: Przewodniczący - Szef Techniki i Napraw Taboru członkowie - Szef Eksploatacji Tramwajów - Szef Nadzoru Ruchu - Kierownik Działu Technicznego

16 16 - Kierownik Zakładu przy udziale prowadzącego pojazd uczestnika zdarzenia lub innego, upoważnionego przez niego lub jego rodzinę, pracownika. Pozostałych członków komisji powołuje jej przewodniczący, w zależności od okoliczności zdarzenia. 2). Zakres postępowania komisji oraz przeprowadzenie badań jak dla Zakładowych Komisji Technicznych określonych w rozdz. 4 pkt. 2). do 8). niniejszej Instrukcji. 3). Ostateczna, merytoryczna ocena rozpatrywanych spraw musi być zawarta w protokole komisji wg załącznika nr 5 do Instrukcji nr I i przedstawiona następnie Prezesowi Zarządu do akceptacji w zakresie wniosków co do odpowiedzialności osoby winnej. Rozdział 5 ROLA ZESPOŁU ROZLICZEŃ AWARII I WYPADKÓW W PROCESIE DOTYCZĄCYM ZDARZEŃ DROGOWYCH 1. Zespół Rozliczeń, Awarii i Wypadków gromadzi, ewidencjonuje i przechowuje we własnych aktach dokumentację zdarzeń drogowych. Podstawowym dokumentem jest karta informacyjna o wypadku / kolizji / awarii (zał. nr 1 do Instrukcji I) wraz z jej załącznikami nr Z pośród otrzymywanych kart informacyjnych Zespół wyodrębnia sprawy, które: 1). wymagają tylko ustalenia ich skutków np.: a) z pojazdami obcymi przy pisemnym przyznaniu się do winy kierowcy pojazdu obcego, wg załącznika 1.7. do karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii, b) z pojazdami obcymi przy pisemnym przyznaniu się do winy prowadzącego pojazd służbowy TW, wg załącznika do karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii, c) z pojazdami własnymi przy pisemnym przyznaniu się do winy jednego z prowadzących pojazdy służbowe TW, wg załącznika do karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii, d) awarii zdefiniowanych w rozdz. 1 ust. 4 niniejszej Instrukcji, przy pisemnym przyznaniu się do winy sprawcy zdarzenia, wg załącznika 1.9. do karty

17 17 informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii, bądź pisemnym przyznaniu się do winy pracownika TW prowadzącego pojazd służbowy lub obsługującego urządzenia komunikacyjne. 2). wymagają dodatkowych czynności wyjaśniających przyczyny zdarzeń i ustalenia winnych. 2. Uzupełniające dokumenty do karty informacyjnej tworzy zakład, który: 1). przekazuje swoją opinię na temat zaistniałego zdarzenia, 2). ustala rozmiar uszkodzeń pojazdów lub urządzeń komunikacyjnych (zał. nr 3 do Instrukcji I dokument przeznaczony dla ubezpieczyciela), 3). sporządza dokumentację fotograficzną szkody, 4). rozlicza koszty związane z naprawą szkody (wg zał. nr oraz 1.4.9a do Zarządzenia nr 32/2008 w sprawie trybu sporządzania i obiegu dokumentów źródłowych, ewidencjonowania i rozliczania kosztów robót w zakładach eksploatacyjnych i pomocniczych oraz zasad rozliczania kosztów prostych i złożonych zestawienie kosztów do zlecenia naprawy awaryjnej jest dokumentem przeznaczonym dla ubezpieczyciela), 5). przekazuje raport pracownika uczestniczącego w zdarzeniu (zał. nr 2 do Instrukcji I), 6). określa sankcje dyscyplinarne zastosowane w stosunku do pracownika winnego spowodowania szkody, 7). w przypadkach określonych w warunkach obowiązującej umowy ubezpieczeniowej, zawiadamia Zespół o konieczności dokonania oględzin szkody przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela (zał. nr 4 do Instrukcji I) oraz przekazuje ofertę na naprawę szkody, złożoną przez wykonawcę zewnętrznego. Ww. dokumenty Zakład zobowiązany jest przekazywać do Zespołu niezwłocznie po ich sporządzeniu / otrzymaniu. Pełna dokumentacja dotycząca rozliczenia kosztów naprawy szkody winna wpłynąć do Zespołu najpóźniej wraz z miesięcznym wykazem zleceń zakończonych tj. do dnia 24-go każdego miesiąca (zał. nr 10 do Instrukcji I). 3. Dodatkową dokumentację wewnętrzną stanowią protokoły właściwych komisji: 4). Zakładowej Komisji Technicznej (zał. nr 5 do Instrukcji I), 5). Komisji Technicznej ds. Zdarzeń Komunikacyjnych (zał. nr 5 do Instrukcji I), 6). Komisji ds. Awarii (zał. nr 8 i 9 do Instrukcji I),

18 18 4. Uzupełnieniem dokumentacji wewnętrznej są dokumenty zewnętrzne jak: protokoły rzeczoznawców, zawiadomienia z Policji, wyroki sądowe, dodatkowa korespondencja itp. 5. Koszty naprawy uszkodzonych pojazdów ponoszą w pełnej wysokości: 1). ubezpieczyciel zgodnie z obowiązującymi warunkami ubezpieczenia, 2). osoby trzecie w przypadku udowodnienia / przyznania się do winy, gdy szkoda nie jest objęta ubezpieczeniem. 3). pracownicy TW za szkody nie objęte ubezpieczeniem i spowodowane z winy umyślnej. 6. Koszty naprawy uszkodzonych urządzeń komunikacyjnych ponoszą: 1). ubezpieczyciel w zakresie przewidzianym w umowie ubezpieczeniowej, 2). sprawca szkody w przypadku udowodnienia / przyznania się do winy, gdy szkoda nie jest objęta ubezpieczeniem, 3). pracownicy TW: a) w pełnej wysokości za szkody spowodowane z winy umyślnej, b) do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia za szkody spowodowane z winy nieumyślnej. 7. W oparciu o zebraną dokumentację Zespół Rozliczeń, Awarii i Wypadków przygotowuje szkody komunikacyjne celem ich zgłoszenia do ubezpieczyciela lub osób trzecich i sporządza: 1). wezwanie do zapłaty za szkodę - kierowane bezpośrednio do osób trzecich (zał. nr 11 do Instrukcji I), 2). zgłoszenie szkody komunikacyjnej kierowane do ubezpieczyciela (zał. nr 12 i 13 do Instrukcji I), 3). kartę informacyjną o wypadku / kolizji /awarii w wersji dla ubezpieczyciela (zał. nr 14 do Instrukcji I). 8. Procedurę obciążenia pracownika TW kosztami szkody spowodowanej z jego winy i nie objętej ubezpieczeniem reguluje pkt. 14 Instrukcji II niniejszego zarządzenia.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 1/2010) Część I Część II - DEFINICJE I ZAKRES OCHRONY - UMOWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Indeks AC/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco ( AC ), zwane dalej warunkami

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela 5 Likwidacja szkody i wypłata

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) Obowiązują od 1 kwietnia 2012 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Definicje... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia Auto 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela 5 Likwidacja szkody i wypłata

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco i Kradzieży AC/Kr 24

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco i Kradzieży AC/Kr 24 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco i Kradzieży AC/Kr 24 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2 II. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 4 III. ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 6 IV. UMOWA UBEZPIECZENIA I ZASADY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo