W oparciu o 6 ust. 14 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Spółki zarządza się, co następuje: Wprowadza się w życie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W oparciu o 6 ust. 14 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Spółki zarządza się, co następuje: 1. 1. Wprowadza się w życie:"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 5/2009 z dnia roku Prezesa Zarządu Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie zdarzeń drogowych związanych z ruchem drogowym w komunikacji miejskiej i wewnętrznej W oparciu o 6 ust. 14 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Spółki zarządza się, co następuje: Wprowadza się w życie: Instrukcję I w sprawie trybu postępowania związanego ze zdarzeniami drogowymi w komunikacji miejskiej i wewnętrznej, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia, Instrukcję II w sprawie ewidencji księgowej i rozliczeń kosztów napraw ponoszonych z tytułu wypadków i awarii pojazdów i urządzeń komunikacyjnych oraz innych obiektów, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia, Instrukcję III dla dyżurnego Centrali Ruchu w przypadku powstania kolizji, awarii lub wypadku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia. 2. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Spółki do odpowiedniego stosowania przepisów instrukcji przy wypadkach, kolizjach i awariach pojazdów służbowych i taboru niekomunikacyjnego. 3. Ilekroć w instrukcjach i zarządzeniu mowa jest o: 1). pojeździe służbowym rozumie się przez to tramwaj, samochód ciężarowy, pogotowie dźwigowe, torowe, sieciowe i samochód osobowy, 2). taborze niekomunikacyjnym rozumie się tramwaje gospodarcze, 3). TW rozumie się przez to Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 2. Pracownicy Spółki, prowadzący pojazdy, o których mowa w 1 ust. 3 pkt 1). i 2)., winni spowodowania wypadku, kolizji lub awarii: 1). podlegają, w zależności od stopnia zawinienia i rozmiarów szkody, karze porządkowej przewidzianej w Regulaminie Pracy, 2). ponoszą odpowiedzialność karną w razie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym, a także 3). ponoszą odpowiedzialność materialną: a) w pełnej wysokości za szkody nie objęte ubezpieczeniem i spowodowane z winy umyślnej np.: powstałe podczas prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, powstałe

2 2 podczas prowadzenia pojazdu bez wymaganych prawem uprawnień, porzucenie pojazdu itp., b) do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia za szkody nie objęte ubezpieczeniem i spowodowane z winy nieumyślnej - w odniesieniu do szkód w urządzeniach komunikacyjnych. 3. Zobowiązuje się Zespół Rozliczeń, Awarii i Wypadków oraz Dział Księgowości, każdy w swoim zakresie działania, do niezwłocznego występowania i egzekwowania od ubezpieczyciela należności za powstałe szkody z tytułu ubezpieczenia OC, CASCO i AC, zaś Dział Organizacyjno - Prawny do prowadzenia spraw spornych. 4. Kierownicy Działów Osobowo - Ekonomicznych w Zakładach są odpowiedzialni za skompletowanie prawidłowej i pełnej dokumentacji dotyczącej napraw awaryjnych, umożliwiającej udokumentowanie roszczeń Spółki wobec ubezpieczyciela. 5. Pełne rozliczenie kosztów powstałych przy likwidacji skutków awarii i wypadków winno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu naprawy pojazdu bądź urządzenia komunikacyjnego, nie później niż do 20-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu naprawy. 6. Zobowiązuje się Kierowników zakładów eksploatacyjnych oraz Kierowników właściwych komórek w Zarządzie Spółki do zapoznania pracowników z treścią zarządzenia i do ścisłego przestrzegania postanowień instrukcji, stanowiących załączniki do zarządzenia. 7. Nadzór i kontrolę przestrzegania instrukcji, stanowiących załączniki do zarządzenia, zobowiązani są sprawować: 1) Szef Eksploatacji Tramwajów, 2) Szef Nadzoru Ruchu, 3) Kierownik Działu Nadzoru Ruchu, 4) Kierownicy zakładów eksploatacyjnych i pomocniczych. 8 Traci moc zarządzenie nr 9/2004 z dnia r. Prezesa Zarządu Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. w sprawie zdarzeń drogowych związanych z ruchem w komunikacji miejskiej i wewnętrznej. 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Otrzymują w formie elektronicznej: - Zarząd - wszystkie jednostki i komórki organizacyjne - wszystkie związki zawodowe - Rada Pracowników

3 3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia r. INSTRUKCJA I W SPRAWIE TRYBU POSTĘPOWANIA ZWIĄZANEGO ZE ZDARZENIAMI DROGOWYMI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I WEWNĘTRZNEJ Rozdział 1 DEFINICJE I OKREŚLENIA 1. Wszelkie zdarzenia w ruchu komunikacji miejskiej i wewnętrznej dzieli się na cztery podstawowe grupy: - wypadki, - kolizje, - awarie, - szkody. 2. Przez wypadek rozumie się zdarzenie powstałe w wyniku bezpośredniego zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem lub obiektem stałym a także ludźmi, w wyniku, czego wystąpiły ofiary w ludziach (śmiertelne lub ranni), bez względu na rodzaj i rozmiar obrażeń oraz wielkość szkody materialnej. 3. Przez kolizję rozumie się zdarzenie powstałe w wyniku bezpośredniego zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem lub obiektem stałym, w wyniku, czego wystąpiła wyłącznie szkoda materialna, bez względu na wysokość tej szkody. 4. Przez awarie rozumie się: a). wszelkie uszkodzenia pojazdów bądź ich elementów, powstałe w ruchu i powodujące całkowite lub częściowe wyłączenie pojazdu z ruchu, bądź powstanie przerwy

4 4 w ruchu, ale nie pociągające za sobą wypadku jako bezpośredniego skutku, a także nie powstające w wyniku wypadku lub kolizji, b). wszelkie uszkodzenia urządzeń komunikacyjnych, nie pociągające za sobą wypadku jako bezpośredniego skutku, a także nie powstające w wyniku wypadku lub kolizji. 5. Do urządzeń komunikacyjnych zalicza się w szczególności: - tory tramwajowe, - rozjazdy i krzyżownice, - sterowania i napędy zwrotnicowe, - urządzenia podstacji, - kable zasilające i powrotne, - punkty zasilające, - słupy trakcyjne, - sieć górną zasilającą, - instalację oświetleniową na trasach, - ekspedycje, - bramy w zajezdniach, - wygrodzenia. 6. Do szkód zalicza się straty materialne, powstałe poza wypadkami, kolizjami i awariami, takie jak: wybicie szyby, uszkodzenie lusterek wstecznych, uszkodzenie lub kradzież kasownika, poręczy, zniszczenie lub uszkodzenie siedzeń itp., spowodowane przez osoby trzecie, w tym nieznanych sprawców. 7. Ze względu na miejsce powstania; wypadków, kolizji, awarii i szkód dzieli się je na powstałe: a). w ruchu miejskim, poza terenem zakładu, b). w ruchu wewnętrznym, na terenie zakładu.

5 5 Rozdział 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wszystkie zdarzenia w ruchu miejskim tramwajów i innych pojazdów TW - likwiduje Centrala Ruchu, działająca w ramach Działu Nadzoru Ruchu, zwana dalej,,centralą Ruchu. 2. Zdarzenia zaistniałe w ruchu wewnętrznym, likwiduje zakład macierzysty we własnym zakresie. 3. Awarie będące bezpośrednią przyczyną powstania kolizji i wypadków rozpatruje się łącznie, ustalając obiektywne przyczyny i skutki, stopień przyczynienia się (winy) pracowników TW lub osób trzecich oraz rozmiar szkód. 4. Odprowadzenie pojazdów komunikacji miejskiej po wypadkach, kolizjach i awariach w celu zabezpieczenia dowodów dla przeprowadzenia badań technicznych należy: a). w odniesieniu do zdarzeń zaistniałych w ruchu komunikacji miejskiej do obowiązków Działu Nadzoru Ruchu; b). w zakresie zdarzeń w ruchu wewnętrznym - do obowiązków zakładu macierzystego. Rozdział 3 LIKWIDACJA ZDARZEŃ DROGOWYCH 1. Zgłoszenie zdarzenia dotyczącego taboru bądź urządzeń komunikacyjnych TW do Centrali Ruchu należy do obowiązków prowadzącego pojazd oraz innych pracowników TW, świadków zdarzenia. 2. Każde zdarzenie w ruchu komunikacji miejskiej lub ruchu drogowym oraz awarie urządzeń komunikacyjnych należy zgłaszać poprzez urządzenie SNRT lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków łączności dyżurnemu Centrali Ruchu.

6 6 3. Każde zdarzenie dot. pojazdu w ruchu wewnętrznym oraz awarie urządzeń komunikacyjnych na terenie zakładu, prowadzący pojazd lub świadek zdarzenia ma obowiązek zgłosić bezpośredniemu przełożonemu, lub dyżurnemu mistrzowi zmiany. 4. W przypadku, gdy awaria pojazdu bądź urządzenia komunikacyjnego na terenie zakładu uniemożliwia wysłanie do ruchu planowej ilości pojazdów komunikacyjnych, obowiązkiem służby dyspozytorskiej zakładu jest niezwłoczne zgłoszenie meldunku dyżurnemu Centrali Ruchu. 5. Do zakresu działania instruktora likwidującego wypadek, kolizję lub awarię w ruchu miejskim należy w szczególności: 1). Natychmiastowe podjęcie działania, w zależności od sytuacji, dla niezwłocznego usunięcia zagrożenia życia osób uczestniczących w zdarzeniu oraz jak najszybsze wznowienie ruchu pojazdów komunikacyjnych. 2). Zabezpieczenie pojazdu przed dalszym uszkodzeniem (rozłączyć obwody elektryczne w przypadku wystąpienia zwarcia, gasić ewentualny pożar), zabezpieczyć kartę PCMCIA pamięci rejestratora zdarzeń. 3). Sporządzenie pisemnej notatki o zaistniałym zdarzeniu w służbowym notatniku, wypełnienie stosownych do sytuacji załączników ( niniejszej Instrukcji) oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzeń pojazdów lub urządzeń komunikacyjnych. W przypadku braku możliwości podpisania wydruku komputerowego karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii (zał. nr 1 do Instrukcji I), obowiązkiem instruktora jest sporządzenie raportu, stanowiącego załącznik nr 2a do Instrukcji I. 4). Odprowadzenie uszkodzonego pojazdu do zakładu eksploatacyjnego położonego najbliżej miejsca zdarzenia lub zakładu macierzystego oraz powiadomienie nadzoru technicznego obu zakładów. W przypadku awarii taboru (jeżeli nie zachodzi konieczność skierowania wagonu na komisję) dopuszcza się możliwość sprowadzenia składu na najbliższą pętlę - pozostawiony skład winien znajdować się pod stałym nadzorem pracownika ruchu lub nadzoru ruchu. Jeśli zachodzi konieczność zabezpieczenia pojazdu na badania komisyjne, wagon należy sprowadzić do zakładu macierzystego, jeżeli nie występują inne przeciwwskazania techniczne lub ruchowe.

7 7 5). Zabezpieczenie karty pamięci PCMCIA rejestratora zdarzeń celem dokonania wydruku ostatniego odcinka drogi tramwaju w następujących zdarzeniach: - wypadki, - zderzenia wóz w wóz, - wykolejenia, - zerwania sieci, - kolizje w których żaden z uczestników nie przyznaje się do winy, - kolizje kiedy motorniczy kwestionuje stan techniczny wagonu, - w każdym przypadku na żądanie Policji i kierowania tramwaju na komisję techniczną. Kartę pamięci PCMCIA rejestratora zdarzeń należy wyjąć w miejscu zdarzenia i przekazać dyżurnemu Centrali Ruchu. Po jej odczytaniu i dokonaniu wydruków ostatniego odcinka drogi tramwaju, kartę pamięci należy niezwłocznie przekazać drogą służbową, za pokwitowaniem (zał. nr 19 do Instrukcji I) do zakładu macierzystego. Wydruk z karty pamięci PCMCIA rejestratora zdarzeń jest elementem pomocniczym przy ustalaniu winy (przykładowy wzór wydruku dla wagonu 105Na stanowi załącznik nr c do karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii). 6). Jeżeli żaden z uczestników kolizji nie przyznaje się do winy, to po wyjęciu karty pamięci instruktor kieruje tramwaj na najbliższą pętle, wznawia ruch i poprzez Centralę Ruchu wzywa załogę WRD Policji. Na miejscu kolizji instruktor pozostaje z motorniczym, drugi instruktor prowadzi skład do pętli. Dyżurny Centrali Ruchu powiadamia zakład o konieczności wysłania rezerwy. 7). W przypadku, gdy na miejscu zdarzenia funkcjonariusz WRD Policji zażąda wydania karty pamięci PCMCIA, instruktor likwidujący zdarzenie ma obowiązek przekazać ją za pokwitowaniem. Centrala Ruchu dokonuje wydruku danych z chwilą dostarczenia karty pamięci i pisma przewodniego przez przedstawiciela Policji. 8). Pozyskanie obrazu i odtwarzanie plików pobranych z systemu monitorowania tramwajów: i. Materiał zarejestrowany przez system monitoringu tramwajowego jest dostępny przez okres 30 dni od chwili zarejestrowania zdarzenia. ii. Zabezpieczenie zapisów monitoringu umieszczonego w tramwajach należy do obowiązków Zakładów Eksploatacji Tramwajów.

8 8 iii. Nagrania są własnością Tramwajów Warszawskich i mogą być udostępniane na polecenie Policji, Prokuratury lub do innych celów za zgodą Zarządu TW do innych celów. iv. Kopiowania plików z systemu monitoringu na nośniki pamięci dokonuje się w każdym przypadku na żądanie Policji, instruktora nadzoru ruchu lub na pisemny wniosek, skierowany do Zakładu Eksploatacji Tramwajów przez inne komórki organizacyjne TW. v. Wniosek na wykonanie nagrania musi odnosić się wyłącznie do konkretnego zdarzenia. vi. Skierowany do Zakładu i zaakceptowany przez Zarząd Spółki wniosek musi zawierać niezbędne informacje w celu właściwej identyfikacji nagrania, tj.: - datę i godzinę zdarzenia, - miejsce zdarzenia, - nr taborowy wagonu. vii. Nagrań plików z jednej lub więcej kamer na dostępne nośniki pamięci dokonuje wyposażony w laptopa instruktor na przystanku technicznym najbliższej pętli (czas trwania nagrania nie może przekroczyć 20 min.) lub wyznaczone przez kierownictwo zakładu służby techniczne po zjeździe tramwaju do zakładu macierzystego. viii. Zakład zobowiązany jest do prowadzenia rejestru kopii dokonanych nagrań w celu szybkiej ich identyfikacji, kiedy zaistnieje powtórna potrzeba ich odtworzenia. ix. Minimalny okres archiwizacji wykonanych nagrań ustala się na okres 24 miesięcy. x. Zakłady i instruktorzy nadzoru ruchu zobowiązani są zabezpieczyć kopie materiałów filmowych przed możliwością przedostania się ich do środków masowego przekazu np. do prasy, telewizji, Internetu, a także do osób prywatnych (w tym pracowników TW). xi. Przy wszelkich wypadkach, kolizjach i awariach, gdzie może zajść konieczność komisyjnego sprawdzenia wagonu, należy wypełnić załącznik nr 1.4 do karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii. 2. Przy tramwajach historycznych i gospodarczych starego typu sprawdzić: - stan wyłącznika głównego,

9 9 - położenie korby głównej nastawnika, - położenie korby hamulca ręcznego, - położenie korby kierunku jazdy. 3. W pojazdach samochodowych sprawdzić: - położenie pedału hamulca, - położenie pedału gazu, - położenie pedału sprzęgła, - stan dźwigni przekładni biegów, - stan kierownicy, - stan ogumienia, - położenie przełącznika kierunkowskazów, - wskaźniki przyrządów, - zabezpieczenie tarczy tachografu bądź odpisania jej wskazań. 9). Egzekwowanie od policjanta biorącego udział przy likwidacji zdarzenia, wpisu do karty drogowej pojazdu decyzji o: - skierowaniu pojazdu na komisję techniczną z udziałem biegłego sądowego, - skierowaniu pojazdu na zakładową komisję techniczną bez udziału biegłego, - zwolnieniu pojazdu z badania technicznego. 10). Uszkodzone w ruchu lub w wyniku awarii pojazdy komunikacji miejskiej (także niekomunikacyjne), które ze względu na stan techniczny muszą być wyłączone z ruchu, instruktor nadzoru ruchu lub pogotowie techniczne doprowadzą do zakładu macierzystego, a jeżeli transport na dalszą odległość jest niemożliwy do najbliższego zakładu eksploatacyjnego na wyznaczone stanowisko. Dopuszczanie osób niepowołanych do uszkodzonych pojazdów jest zabronione. 6. Dyżurny Centrali Ruchu, na podstawie informacji uzyskanych od instruktora likwidującego wypadek, kolizję lub awarię, sporządza kartę informacyjną o wypadku, kolizji lub awarii, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji I, z przeznaczeniem dla następujących komórek: - oryginał - do kroniki wydarzeń, - pierwsza kopia - dla Zespołu Rozliczeń, Awarii i Wypadków, - druga do piątej kopii - dla zakładów eksploatacyjnych, - szósta w miarę potrzeb - dla ZETiT,

10 10 - siódma kopia - dla Prezesa Zarządu TW, (wypadki oraz zatrzymania w ruchu powyżej 20 min) - ósma kopia - dla Dyrektora Techniczno-Eksploatacyjnego i Szefa Eksploatacji Tramwajów, - dziewiąta kopia - dla ZTM, - dziesiąta kopia dla WRD Policji w sytuacjach, gdy kierujący pojazdem obcym oddalił się z miejsca zdarzenia, a jego pojazd został zidentyfikowany. 7. Obowiązki zakładu macierzystego w zakresie działania związanego z likwidacją zdarzenia w ruchu miejskim obejmują: 1). Powołanie Komisji ds. uszkodzeń taboru dla ustalenia rozmiaru uszkodzeń w pojeździe z wyszczególnieniem części do naprawy i wymiany. Skład komisji: Przewodniczący - Przedstawiciel Kierownika Zakładu - Ekspert techniczny zakładu przy udziale prowadzącego pojazd lub upoważnionego przez niego pracownika. Protokół komisyjny w sprawie stwierdzonych uszkodzeń, sporządzony wg załącznika nr 3 do Instrukcji I, stanowi podstawowy dokument dla ubezpieczyciela. 2). Na żądanie: Policji, Kierownika Zakładu, prowadzącego pojazd lub instruktora Centrali Ruchu - zabezpieczenie pojazdów w celu przeprowadzenia badań technicznych i powołanie Zakładowej Komisji Technicznej. 3). Przekazanie do Zespołu Rozliczeń, Awarii i Wypadków opinii zakładu dotyczącej zaistniałego zdarzenia. 4). W przypadku podjęcia decyzji o zabezpieczeniu wagonu na Zakładową Komisję Techniczną (pkt. 3. rozdz. 4 Instrukcji I) należy: a). wagon odstawić poza kanałem przeglądowym z opuszczonym pantografem, odłączonym przewodem baterii. Kable sterowania wielokrotnego i blokady jazdy odłączyć i umieścić wewnątrz wagonu.

11 11 Wagony z aparaturą elektryczną na dachu należy odstawiać w pomieszczeniach zadaszonych. b). sprowadzony do zakładu pojazd zabezpiecza służba techniczna zakładu na wyznaczonym stanowisku, poprzez naklejanie pasków plombowania w sposób zmuszający do ich zerwania przy próbie otwarcia w zależności od rodzaju pojazdu szczególnie na takich elementach jak: - szafka opornikowa (dot. wagonu 13N), - szafka bezpiecznikowa, - szafka z bezpiecznikami baterii, - klapa zamykająca komory akumulatorów, - zewnętrzne pokrywy przetwornicy, - wszystkie pokrywy aparatury elektrycznej, - dolne pokrywy rozrusznika, - pokrywy nastawnika, - pokrywy stycznika LS, - pokrywy maszyn drzwiowych (jeżeli dot. wypadków związanych z pracą drzwi), - drzwi wagonu (jedne drzwi którymi zabezpieczający opuszcza wagon od zewnątrz, pozostałe wewnątrz), c). drzwi plombowane należy zabezpieczyć dodatkowo od wewnątrz wagonu deskami włożonymi pomiędzy skrzydła a poręcze drzwi. Jedne drzwi (którymi zabezpieczający opuszcza wagon) zamknąć łańcuchem z kłódką i z paskiem plombowania przewleczonym przez ogniwa łańcucha oraz założyć osłony wszystkich otworów w przypadku wybitych szyb, zabezpieczając drutem z plombą metalową w celu uniemożliwienia wejścia osobom postronnym do wnętrza wagonu, d). plombowanie pojazdu odbywa się pod nadzorem instruktora. Na żądanie Policji, zakład obowiązany jest wydać pisemne zaświadczenie o zabezpieczeniu (zaplombowaniu) pojazdu, e). do plombowania należy używać papierowych pasków plombowania z datą oraz podpisami i pieczątkami instruktora i mistrza, f). klucz od kłódki umieścić w specjalnym woreczku zawiązanym sznurkiem. Węzeł na sznurku opleść paskiem plombowania z numerem wagonów zabezpieczonych. Woreczek z kluczem od kłódki zdeponować na portierni,

12 12 g). wagony winny być zabezpieczone w widocznym miejscu z tablicami z napisem: Wagon oczekuje na komisję. ) W zakresie zdarzeń (wypadków, kolizji, awarii) zaistniałych w ruchu komunikacji wewnętrznej, działanie likwidacyjne podejmują wyznaczeni przez Kierownika Zakładu pracownicy i sporządzają dokumentację podobnie jak instruktorzy w zależności od rodzaju wydarzenia (zał do karty informacyjnej). ) Na podstawie zgłoszenia uszkodzenia, stwierdzonego przez pracownika zaplecza technicznego, dokonującego przyjęcia zjeżdżających wozów, bądź przez prowadzącego pojazd, dyżurny mistrz podejmuje następujące czynności: a). dokonuje komisyjnego przeglądu pojazdu i oceny szkody, co znajduje wyraz w protokóle komisyjnym w sprawie stwierdzonych uszkodzeń, stanowiącym załącznik nr 3 do Instrukcji I, b). podejmuje działania niezbędne do niezwłocznego naprawienia szkody. 3) W przypadku, gdy szkoda nie została zgłoszona przez pracownika zaplecza technicznego przyjmującego pojazd od motorniczego lub osobę prowadzącą pojazd, lecz ujawniona w czasie obsługi codziennej, dyżurny mistrz składa pisemny meldunek do bezpośredniego przełożonego o fakcie nie zgłoszenia szkody. Raport mistrza stanowi podstawę do zastosowania sankcji regulaminowych w stosunku do pracownika winnego niedopełnienia obowiązku zgłoszenia szkody. 11. W przypadku znacznych uszkodzeń pojazdów objętych ubezpieczeniem, zakład przed przystąpieniem do naprawy zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd do oględzin rzeczoznawcy i niezwłocznie zawiadomić Zespół Rozliczeń, Awarii i Wypadków. Wzór zawiadomienia stanowi zał. nr 4 do Instrukcji I. Zasady i tryb powoływania rzeczoznawcy reprezentującego ubezpieczyciela TW reguluje obowiązująca umowa ubezpieczeniowa. 1. W przypadku szkody całkowitej, w rozumieniu obowiązującej umowy ubezpieczeniowej, na wniosek zakładu macierzystego, tramwaj może zostać uznany przez Zarząd Spółki za

13 13 zbędny i skasowany. Pismo o zdjęciu tramwaju ze stanu sporządza Dział Eksploatacji, powiadamiając jednocześnie Zespół Rozliczeń, Awarii i Wypadków. 2. Fizyczna likwidacja pojazdu może nastąpić dopiero po zakończeniu formalności ubezpieczeniowych i przyznaniu odszkodowania zgodnie z warunkami obowiązującej umowy ubezpieczeniowej. 3. Rozliczenie kosztów kasacji wagonu następuje w oparciu o zapisy obowiązującej umowy ubezpieczeniowej. Rozdział 4 TRYB USTALANIA PRZYCZYN ZDARZEŃ DROGOWYCH 1. Ustalaniem przyczyn zdarzeń w ruchu drogowym zajmują się: 1). sądy powszechne - wg właściwości, 2). Policja w ramach ustawowych obowiązków, 3). Dział Nadzoru Ruchu w zakresie zdarzeń w ruchu miejskim likwidowanych bez udziału Policji, w trybie określonym w rozdziale 3 zarządzenia, 4). Komisja ds. Awarii w zakresie odwołań pracowników lub jednostek organizacyjnych od decyzji Działu Nadzoru Ruchu (pkt 3).) oraz spraw wynikających z 1 polecenia służbowego nr 9/2007 Prezesa Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. z 17 sierpnia 2007r. 5). Zakładowa Komisja Techniczna w zakresie ustalania wpływu stanu technicznego taboru lub urządzeń komunikacyjnych na powstanie zdarzeń w ruchu drogowym, powoływana przez Kierownika Zakładu wg potrzeb lub na żądanie Policji, prowadzącego pojazd lub Działu Nadzoru Ruchu, 6). Komisja Techniczna ds. Zdarzeń Komunikacyjnych powoływana przez Dyrektora Techniczno-Eksploatacyjnego w przypadkach szczególnie groźnych zdarzeń drogowych lub na wniosek zakładu, w każdym przypadku zakwestionowanego przez prowadzącego pojazd orzeczenia Zakładowej Komisji Technicznej, 7). Zakład w zakresie zdarzeń w ruchu wewnętrznym.

14 14 2. Komisja ds. Awarii 1). Skład komisji: Przewodniczący - Kierownik Działu Eksploatacji Zastępca - Kierownik Zespołu Rozliczeń Awarii i Wypadków członkowie - Kierownik Działu Nadzoru Ruchu lub jego Zastępca - Kierownik działu Zakładu T-1 - Kierownik lub jego Zastępca Zakładów R1 R4 2). Regulamin komisji stanowi załącznik nr 7 do Instrukcji I. 3). Komisja sporządza protokoły będące załącznikami do Instrukcji I: załącznik nr 8 - zbiorczy /miesięczny/ dla odwołań zakładów, załącznik nr 9 dla indywidualnych odwołań pracowników TW. 3. Zakładowa Komisja Techniczna 1). Skład komisji: Przewodniczący - Kierownik Zakładu lub jego Zastępca członkowie - Kierownik Działu Obsługi Taboru - Mistrz kontroli technicznej 2). Prace komisji, w tym ustalanie rozmiarów uszkodzeń taboru lub urządzeń komunikacyjnych, odbywają się przy udziale prowadzącego pojazd uczestnika zdarzenia lub innego, upoważnionego przez niego lub jego rodzinę, pracownika. 3). Badania techniczne pojazdów zakładowe komisje techniczne przeprowadzają we własnym zakresie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może wystąpić do Szefa Eksploatacji Tramwajów o rozszerzenie składu komisji o instruktora nadzoru ruchu likwidującego zdarzenie lub przedstawiciela Działu Eksploatacji. 4). Do zakresu zadań komisji należy przeprowadzenie badań technicznych i ustalenie wpływu stanu technicznego pojazdu lub urządzenia komunikacyjnego na zaistniałe

15 15 skutki zdarzenia. Przed podjęciem badań komisja zapoznaje się z kartą informacyjną zał. nr 1 do Instrukcji I i jej załącznikami sporządzonymi w zależności od rodzaju zdarzenia, raportem prowadzącego pojazd zał. nr 2 do Instrukcji I, wydrukiem rejestratora zdarzeń ostatniego odcinka drogi zał c do karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii. Po zbadaniu stanu technicznego pojazdu, komisja konfrontuje wszystkie zebrane dokumenty i sporządza protokół stanowiący załącznik nr 5 do Instrukcji I, w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla Zespołu Rozliczeń, Awarii i Wypadków i zakładu macierzystego. 5). W przypadku stwierdzenia braku możliwości obiektywnej oceny przyczyn technicznych, które mogły stać się powodem zdarzenia, komisja techniczna może wystąpić o przeprowadzenie pomocniczych badań specjalistycznych przez właściwy zakład techniczny TW lub zewnętrzną jednostkę badawczą. W tym celu przewodniczący komisji sporządza wniosek stanowiący załącznik 6 do Instrukcji I i przekazuje do Dyrektora Techniczno Eksploatacyjnego, w celu uzyskania stosownej decyzji. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji - Szef Eksploatacji Tramwajów przekazuje ją do zainteresowanego zakładu TW, celem wystawienia zlecenia na przeprowadzenie badań specjalistycznych. 6). Wprowadza się zasadę podejmowania badań technicznych i dochodzenia przyczyn przez komisję w ciągu trzech dni roboczych od dnia zdarzenia. 7). Po zakończeniu badań technicznych i specjalistycznych oraz dochodzeń, komisja zwalnia uszkodzony w wypadku, kolizji lub awarii pojazd do dyspozycji zakładu macierzystego. 8). Protokół komisyjny wg załącznika nr 5 do Instrukcji I, protokół stwierdzonych uszkodzeń pojazdu zał. 3 do Instrukcji I, uzupełniony w przypadkach tego wymagających badaniem specjalistycznym oraz opinią rzeczoznawcy wyznaczonego przez ubezpieczyciela TW, stanowi dla zakładu macierzystego podstawę wydania zlecenia na wykonanie naprawy awaryjnej i rozliczenia powstałych stąd kosztów. 4. Komisja Techniczna ds. Zdarzeń Komunikacyjnych 1). Skład komisji: Przewodniczący - Szef Techniki i Napraw Taboru członkowie - Szef Eksploatacji Tramwajów - Szef Nadzoru Ruchu - Kierownik Działu Technicznego

16 16 - Kierownik Zakładu przy udziale prowadzącego pojazd uczestnika zdarzenia lub innego, upoważnionego przez niego lub jego rodzinę, pracownika. Pozostałych członków komisji powołuje jej przewodniczący, w zależności od okoliczności zdarzenia. 2). Zakres postępowania komisji oraz przeprowadzenie badań jak dla Zakładowych Komisji Technicznych określonych w rozdz. 4 pkt. 2). do 8). niniejszej Instrukcji. 3). Ostateczna, merytoryczna ocena rozpatrywanych spraw musi być zawarta w protokole komisji wg załącznika nr 5 do Instrukcji nr I i przedstawiona następnie Prezesowi Zarządu do akceptacji w zakresie wniosków co do odpowiedzialności osoby winnej. Rozdział 5 ROLA ZESPOŁU ROZLICZEŃ AWARII I WYPADKÓW W PROCESIE DOTYCZĄCYM ZDARZEŃ DROGOWYCH 1. Zespół Rozliczeń, Awarii i Wypadków gromadzi, ewidencjonuje i przechowuje we własnych aktach dokumentację zdarzeń drogowych. Podstawowym dokumentem jest karta informacyjna o wypadku / kolizji / awarii (zał. nr 1 do Instrukcji I) wraz z jej załącznikami nr Z pośród otrzymywanych kart informacyjnych Zespół wyodrębnia sprawy, które: 1). wymagają tylko ustalenia ich skutków np.: a) z pojazdami obcymi przy pisemnym przyznaniu się do winy kierowcy pojazdu obcego, wg załącznika 1.7. do karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii, b) z pojazdami obcymi przy pisemnym przyznaniu się do winy prowadzącego pojazd służbowy TW, wg załącznika do karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii, c) z pojazdami własnymi przy pisemnym przyznaniu się do winy jednego z prowadzących pojazdy służbowe TW, wg załącznika do karty informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii, d) awarii zdefiniowanych w rozdz. 1 ust. 4 niniejszej Instrukcji, przy pisemnym przyznaniu się do winy sprawcy zdarzenia, wg załącznika 1.9. do karty

17 17 informacyjnej o wypadku / kolizji / awarii, bądź pisemnym przyznaniu się do winy pracownika TW prowadzącego pojazd służbowy lub obsługującego urządzenia komunikacyjne. 2). wymagają dodatkowych czynności wyjaśniających przyczyny zdarzeń i ustalenia winnych. 2. Uzupełniające dokumenty do karty informacyjnej tworzy zakład, który: 1). przekazuje swoją opinię na temat zaistniałego zdarzenia, 2). ustala rozmiar uszkodzeń pojazdów lub urządzeń komunikacyjnych (zał. nr 3 do Instrukcji I dokument przeznaczony dla ubezpieczyciela), 3). sporządza dokumentację fotograficzną szkody, 4). rozlicza koszty związane z naprawą szkody (wg zał. nr oraz 1.4.9a do Zarządzenia nr 32/2008 w sprawie trybu sporządzania i obiegu dokumentów źródłowych, ewidencjonowania i rozliczania kosztów robót w zakładach eksploatacyjnych i pomocniczych oraz zasad rozliczania kosztów prostych i złożonych zestawienie kosztów do zlecenia naprawy awaryjnej jest dokumentem przeznaczonym dla ubezpieczyciela), 5). przekazuje raport pracownika uczestniczącego w zdarzeniu (zał. nr 2 do Instrukcji I), 6). określa sankcje dyscyplinarne zastosowane w stosunku do pracownika winnego spowodowania szkody, 7). w przypadkach określonych w warunkach obowiązującej umowy ubezpieczeniowej, zawiadamia Zespół o konieczności dokonania oględzin szkody przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela (zał. nr 4 do Instrukcji I) oraz przekazuje ofertę na naprawę szkody, złożoną przez wykonawcę zewnętrznego. Ww. dokumenty Zakład zobowiązany jest przekazywać do Zespołu niezwłocznie po ich sporządzeniu / otrzymaniu. Pełna dokumentacja dotycząca rozliczenia kosztów naprawy szkody winna wpłynąć do Zespołu najpóźniej wraz z miesięcznym wykazem zleceń zakończonych tj. do dnia 24-go każdego miesiąca (zał. nr 10 do Instrukcji I). 3. Dodatkową dokumentację wewnętrzną stanowią protokoły właściwych komisji: 4). Zakładowej Komisji Technicznej (zał. nr 5 do Instrukcji I), 5). Komisji Technicznej ds. Zdarzeń Komunikacyjnych (zał. nr 5 do Instrukcji I), 6). Komisji ds. Awarii (zał. nr 8 i 9 do Instrukcji I),

18 18 4. Uzupełnieniem dokumentacji wewnętrznej są dokumenty zewnętrzne jak: protokoły rzeczoznawców, zawiadomienia z Policji, wyroki sądowe, dodatkowa korespondencja itp. 5. Koszty naprawy uszkodzonych pojazdów ponoszą w pełnej wysokości: 1). ubezpieczyciel zgodnie z obowiązującymi warunkami ubezpieczenia, 2). osoby trzecie w przypadku udowodnienia / przyznania się do winy, gdy szkoda nie jest objęta ubezpieczeniem. 3). pracownicy TW za szkody nie objęte ubezpieczeniem i spowodowane z winy umyślnej. 6. Koszty naprawy uszkodzonych urządzeń komunikacyjnych ponoszą: 1). ubezpieczyciel w zakresie przewidzianym w umowie ubezpieczeniowej, 2). sprawca szkody w przypadku udowodnienia / przyznania się do winy, gdy szkoda nie jest objęta ubezpieczeniem, 3). pracownicy TW: a) w pełnej wysokości za szkody spowodowane z winy umyślnej, b) do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia za szkody spowodowane z winy nieumyślnej. 7. W oparciu o zebraną dokumentację Zespół Rozliczeń, Awarii i Wypadków przygotowuje szkody komunikacyjne celem ich zgłoszenia do ubezpieczyciela lub osób trzecich i sporządza: 1). wezwanie do zapłaty za szkodę - kierowane bezpośrednio do osób trzecich (zał. nr 11 do Instrukcji I), 2). zgłoszenie szkody komunikacyjnej kierowane do ubezpieczyciela (zał. nr 12 i 13 do Instrukcji I), 3). kartę informacyjną o wypadku / kolizji /awarii w wersji dla ubezpieczyciela (zał. nr 14 do Instrukcji I). 8. Procedurę obciążenia pracownika TW kosztami szkody spowodowanej z jego winy i nie objętej ubezpieczeniem reguluje pkt. 14 Instrukcji II niniejszego zarządzenia.

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Samochody będące własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dalej: ASP) mogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez 1. Kazimierza Trzcińskiego Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../SPPK/2015 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o.

UMOWA NR../SPPK/2015 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. UMOWA NR../SPPK/2015 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez 1. Kazimierza Trzcińskiego Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r.

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 548 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 620. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. . REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Prezydencie/Zastępcach Prezydenta rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu ZARZĄDZENIE NR 46/09 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r.

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania wypadków przy pracy pracowników w Akademii

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY gospodarowania mieniem stanowi cym własno Powiatu Proszowickiego obowi zuj

PROCEDURY gospodarowania mieniem stanowi cym własno Powiatu Proszowickiego obowi zuj Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 /2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność powiatu oraz procedur ich stosowania PROCEDURY gospodarowania mieniem stanowiącym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 3/K/12 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Zgierza z dnia Ą 1 ) września 2013 roku w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych bedacvch w dyspozycji Urzędu Miasta Zuierz.a Na podstaw ie art. 33

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.

INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17.03.2004r. INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie: Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział I Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Dział I Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Regulamin Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ ul. Sokola 50 w Skarżysku-Kam. dot. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 1 1.Postanowienia Działu I Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Pasłęku. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ZARZĄDZENIE Nr 24/K/10 WÓJTA GMINY STROMIEC z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia regulaminu uŝytkowania samochodu słuŝbowego stanowiącego własność Gminy Stromiec oraz ustalenia norm zuŝycia paliwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 wersja obowiązująca od 2011-11-02 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury z 30 grudnia 2008 Nr 15 poz. 75 Data ogłoszenia:2008-12-30 Data wejścia w życie:2008-12-30 Data obowiązywania: 2008-12-30 ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA AC - AGRO CASCO (GR. 3)

ZGŁOSZENIE SZKODY Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA AC - AGRO CASCO (GR. 3) ZGŁOSZENIE SZKODY Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA AC - AGRO CASCO (GR. 3) Nr szkody:... Nr polisy AC aktualnej na dzień szkody... Czas i miejsce powstania szkody Data powstania szkody Miejsce powstania szkody:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska. Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY POWSTAŁEJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY POWSTAŁEJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY POWSTAŁEJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO DANE ZARZĄDU DROGI: Nazwa: Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej Informacje ogólne Wypadek Według Prawa o ruchu drogowym, wypadkiem jest zarówno zdarzenie z ofiarami, jak i drobna stłuczka bez rannych, potocznie nazywana kolizją.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r.

Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r. Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Instrukcja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Instrukcja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 01/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Instrukcja w sprawie trybu postępowania przy awariach, defektach, katastrofach budowlanych obiektów stanowiących własność Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół. Kancelaria Sejmu s. 1/7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 5, poz. 64 w sprawie usuwania pojazdów i blokowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 2/K/16 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr...

spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr... spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr... W dniu... w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznani

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznani Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznani Poznań, dnia 30 czerwca 2015r. PINB/OOR/0001/31/2015 ZARZĄDZENIE NR 11/2015 POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr /2014

PROJEKT UMOWA Nr /2014 PROJEKT UMOWA Nr /2014 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim mającym siedzibę w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, reprezentowanym przez Starostę Rzeszowskiego i Wicestarostę Rzeszowskiego - zwanego

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 30/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Data utworzenia 2014-02-19 Numer aktu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR KW WÓJTA GMINY DARŁOWO. z dnia 4 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR KW WÓJTA GMINY DARŁOWO. z dnia 4 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR KW.120.11.2016 WÓJTA GMINY DARŁOWO z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Darłowo Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 16/2015. Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 16/2015. Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE nr 16/2015 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 256 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

... miejscowość data podpis zgłaszającego szkodę poszkodowanego

... miejscowość data podpis zgłaszającego szkodę poszkodowanego ZGŁOSZE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC dróg) *) niepotrzebne skreślić I. SEKCJA OGÓLNA 1. UBEZPIECZAJĄCY 2. UBEZPIECZONY 3. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ Powiat Sokólski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inż.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... - projekt -

U M O W A NR... - projekt - Załącznik nr 5 U M O W A NR... z dnia - projekt - zawarta pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, REGON 411050557, NIP 698-172-24-62 reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) 1 of 5 2015-07-01 09:48 Dz.U.2011.143.846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy

Bardziej szczegółowo

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy:

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy: w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora w Dusznikach-Zdroju z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: 1. Art. 10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10 2010r.

Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10 2010r. Zarządzenie Nr 124/2010 a Radzymina z dnia 07.10 2010r. w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy oraz procedur kontroli ich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 143 8740 Poz. 846 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgrupowań, szkoleń i konsultacji kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan

Regulamin zgrupowań, szkoleń i konsultacji kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan Regulamin zgrupowań, szkoleń i konsultacji kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan I. Cel ustanowienia regulaminu Regulamin zgrupowań, szkoleń i konsultacji kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r. Dz.Urz.MF.2009.5.35 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.) Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo