OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU"

Transkrypt

1 Zdzieszowice, r. ZGKiM L.dz.492/06 Urząd Miejski w Zdzieszowicach OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Planowane przychody i rozchody oraz ich wykonanie za I półrocze bieŝącego roku przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do objaśnień. Przychody w wys zł. ( 0830) uzyskano z wykonania następujących usług : 1. SprzedaŜ wody, odprowadzanie ścieków i pozost zł. 2. Wywóz nieczystości stałych i płynnych zł. 3. Zieleń miejska zł. 4. Oczyszczanie miasta z akcją zima zł. 5. Szalet miejski zł. 6. Remont ulic i placów oraz pozostałe roboty budowlane zł. 7. Transportowe zł. Przekazaną dotację ( 2650) w wys zł. wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na: a) remont-wymianę hydrantów w gminie zł. b) bieŝące utrzymanie lokali mieszkalnych i uŝytkowych administrowanych przez ZGKiM zł. W załączeniu rozliczenie dotacji. Pozostałe przychody ( 0840, 0920, 0970 ) w wysokości zł. dotyczą: 1. zapłaconych odsetek od naleŝności zł 2. naliczonych odsetek od naleŝności zł 3 dochodu ze sprzedaŝy materiałów i składników majątkowych zł. 4. róŝnych dochodów /w tym za rozmowy telef./ zł. W pozycji inne zwiększenia w kwocie zł. ujęto: 1. dodatnią zmianę stanu produktów (saldo Ma konta 490) zł 2. wpływy z usług uprzednio odpisanych jako naleŝności nieściągalne ( w straty ) rozwiązanie rezerwy zł. 3. pokrycie amortyzacji zł. 1

2 Planowane koszty (bez kosztów inwestycyjnych) w wys zł. wykonano w kwocie zł. tj. w 57,8%, które za I półrocze 2006 roku zostały przekroczone w 4480 podatek od nieruchomości, bez wydatku. Naliczony podatek nie został zapłacony z uwagi na brak środków obrotowych i niejasnych przepisów, o interpretację których zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego, Ref. Podatków i Opłat w Zdzieszowicach. Pozostałe koszty ( 6070, 6080 ) w wys zł poniesiono z tyt. : 1. zakupów inwestycyjnych ze środków własnych - samochód Volkswagen zł. 2. wydatków inwestycyjnych ze środków - modernizacja systemu sieci telefonicznej zł. 3. wydatków inwestycyjnych z dotacji celowej - przebudowa sieci wodociągowej (na ul. Kościuszki, Korfantego ) zł. - przebudowa sieci wodnej ( na ul. Wolności, Dunikow., Mickiew., Zawadzk.i Krótkiej ) zł. - pozostałe 384 zł. Przekazaną dotację celową na zakupy inwestycyjne ( 6210) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. W załączeniu rozliczenie dotacji. W pozycji zmniejszenia funduszu w kwocie zł. ujęto : 1. amortyzację środków trwałych zł. 2. utworzoną rezerwę na odsetki od naleŝności wątpliwych zł. 3. transport własny na działalność inwestycyjną zł. 4. wydatek z rozliczenia wpłat z tyt. najmu majątku gminy zł. RóŜnica pomiędzy przychodami a rozchodami wynosząca (-) zł. zmniejszyła stan środków obrotowych z wartości dodatniej tj. kwoty zł do wartości ujemnej wysokości(-) zł.(tab. nr 1) NaleŜności ogółem na dzień r. łącznie ze spornymi i naliczonymi odsetkami od faktur nie zapłaconych w terminie ( bez pomniejszenia o odpisy aktualizujące ) wynoszą zł., z tego naleŝności wymagalne w wys. nominalnej zł. Zobowiązania ogółem wynoszą zł., są to faktury za usługi oraz inne zobowiązania np. z tyt. wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń. Zobowiązania wymagalne w wysokości zł. to naleŝny Gminie podatek od nieruchomości. PoniewaŜ w poprzednich latach zakład korzystał ze zwolnienia z płacenia podatku od nieruchomości w kalkulacjach cen świadczonych usług nie ujmowaliśmy tego kosztu i nie posiadamy środków na jego zapłatę. W sprawozdaniu Rb-30 za I półrocze nie ujęte są naleŝności i zobowiązania z tyt. najmu lokali mieszkalnych i uŝytkowych administrowanych przez zakład. 2

3 Wyniki finansowe na poszczególnych działalnościach zakładu przedstawia tabela nr 2. W celu uzyskania przychodów z usług w wysokości zł. poniesiono koszty w kwocie zł. Działalność usługowa zakładu przyniosła stratę w wysokości (-) zł. Pozostałe przychody i koszty w tym finansowe oraz zakupy i wydatki inwestycyjne zwiększyły stratę zakładu do kwoty (-) zł. Analiza wyników finansowych według działów: I WODOCIĄGI I KANALIZACJA (-) zł. z czego: 1.Wodociągi (-) ,00 zł a) wodociąg Zdzieszowice (-) ,00 zł. Ujemny wynik związany jest przede wszystkim ze stratami ilościowymi wody przez spuszczanie jej z sieci miejskiej w czasie prac konserwacyjnych i modernizacyjnych, związanych z wymianą hydrantów ppoŝ., wymianą głównej sieci wodociągowej na ul. Nowej w Zdzieszowicach, wymianą przyłączy na oś. Piastów I oraz modernizacją sieci wodociągowych na oś. Kaczorownia. Negatywny wpływ na wynik finansowy w tym dziale miała równieŝ liczba awarii wodociągowych, a których w pierwszym półroczu zanotowano 39. b) wodociąg Krępna (+) 2 417,00 zł. bez uwag c) wodociąg Raszowa (+) 2 720,00 zł. tak niski wynik dodatni wynika z duŝej awaryjności pomp głębinowych na SUW Raszowa, które w pierwszym półroczu regenerowano 3-krotnie, co pochłonęło duŝą część zysku. Po ostatniej awarii pomp w lipcu 2006r. zdecydowaliśmy Ŝe zakupimy nowe pompy głębinowe za kwotę zł. d) awarie wodociągowe (-) ,00 zł. taki koszt został poniesiony przez ZGKiM Zdzieszowice przy usuwaniu awarii w pierwszym półroczu 2006r. 2. Kanalizacja (-) ,00 ujemny wynik związany jest z duŝą infiltracją wód powierzchniowych w porze roztopowej, a które w tym roku były dość intensywne ze względu na duŝą ilość opadów atmosferycznych, co znacznie odbiło się na wyniku ilościowym zrzuconych ścieków. 3. Opłata za wodomierze (+) ,00 zł. to wynik na pobieranych od mieszkańców Gminy opłat wodomierzowych na wymianę i legalizację wodomierzy. 4. Pozostałe roboty odpłatne (+) 8 072,00 zł. kwotę taką wypracowano w pierwszym półroczu w ramach odpłatnych robót instalacyjnych. 3

4 II WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH (+) zł. z czego: a) wywóz nieczystości stałych (+) zł. uzyskano z wywozu nieczystości z kontenerów KP 7 od mieszkańców Gminy i z terenu Zakładów Koksowniczych, w tym zakupiono i wyremontowano kontenery za kwotę zł. b) wywóz nieczystości płynnych (+) zł uzyskano z wywozu nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych na terenie gminy Zdzieszowice.. III ZIELEŃ MIEJSKA, OCZYSZCZANIE MIASTA, SZALET (+) zł. z czego: a) na działalności oczyszczania miasta i akcji zima uzyskano (+) zł wpływ na mały dochód na tej działalności miał przede wszystkim remont generalny pługo -piaskarki przeprowadzony na przełomie lutego i marca, którego koszt wyniósł zł. Byliśmy zmuszeni w trybie pilnym przeprowadzić niniejszy remont w związku z intensywnymi opadami śniegu i koniecznością odśnieŝania dróg gminnych i pozostałych. b) na działalności zieleni miejskiej uzyskano dochód w wys.(+) zł. z prac w zakresie utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Zdzieszowice c) na utrzymaniu szaletu miejskiego (-)1.749 zł. Ujemny wynik spowodowany jest robotami w toku. Po zakończeniu prac remontowych tj. wymianie rynien roboty zostaną zafakturowane. IV ADMINISTRACJA I GOSPODAROWANIE SKŁADNIKAMI MAJĄTKU GMINY (-) zł. a) naleŝna dotacja przedmiotowa za maj zł. b) naleŝna dotacja przedmiotowa za czerwiec zł. z tytułu utrzymania lokali mieszkalnych i uŝytkowych administrowanych przez ZGKiM V UTRZYMANIE ULIC I PLACÓW I POZOSTAŁE USŁUGI BUDOWLANE (-) zł. - wynik związany z wykonanymi usługami ogólnobudowlanymi na rzecz podmiotów gospodarczych oraz dla indywidualnych klientów np. prace murarskie, malarskie, brukarskie, itp. W pozycji tej ujęte są równieŝ prace budowlane zlecone w przez Urząd Miejski w zakresie budowy i remontów chodników, a) utrzymanie ulic i placów z remontami chodników (-) zł.(roboty w toku) b) pozostałe usługi budowlane (+) zł. Ujemny wynik dotyczy remontu chodnika na ul. Wolności. Zakład poniósł wydatki związane z zakupem materiałów, zatrudnieniem dodatkowych ludzi etc. Do czasu zakończenia robót koszty będą rosły. VI USŁUGI TRANSPORTOWE (+) zł. kwotę tą uzyskano w zakresie wynajmu środków transportowych dla podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. 4

5 ANALIZA WYKORZYSTANIA PRZYZNANEJ PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ZDZIESZOWICACH DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ PLAN DOTACJI: ,00 DOTACJA PRZEKAZANA: ,00 Informujemy, Ŝe przekazaną dotację wykorzystaliśmy zgodnie z planem na: plan: wykonanie: a) remont - wymianę hydrantów w gminie ; , ,00 b) remont przepompowni ścieków ul.solownia; ,00 0,00 c) bieŝące utrzymanie lokali mieszkalnych i uŝytkowych administrowanych przez ZGKiM; , ,00

6 ANALIZA WYKORZYSTANIA PRZYZNANEJ PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ZDZIESZOWICACH DOTACJI CELOWEJ PLAN DOTACJI: ,00 DOTACJA PRZEKAZANA: ,55 Informujemy, Ŝe przekazaną dotację wykorzystaliśmy zgodnie z planem na: plan: wykonanie: , ,55 a) przebudowę sieci wodociągowej na ul.kościuszki - Korfantego; ,00 0,00 b) przebudowę sieci wodociągowej na ul.nowej ,00 0,00 c) przebudowę sieci wodnej na ul.śymierskiego,roosvelta,22-lipca i Strzeleckiej ,00 0,00 d) przebudowę sieci wodnej na ul.wolności,dunikowskiego,mickiewicza,zawadzkiego i Krótkiej , ,55 e) wymianę przyłączy wodociągowych na całym osiedlu Piastów I ,00 0, ,00 0,00 a) zakup ciagnika z pługiem do odśnieŝania ,00 0,00

7 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Tabela nr 1 P r z y c h o d y Plan Wykonanie % I Stan funduszu obrotowego na początek roku ,9 II Zwiększenie funduszu (w tym pokrycie amortyzacji) ,4 III Przychody ogółem , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątk , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacja przedmiotowa , Dotacja celowa ,5 SUMA BILANSOWA ( I+II+III ) ,9 R o z c h o d y Plan Wykonanie % IV Rozchody ogółem ,4 Rozchody objęte normą - bieŝące , Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na PFRON , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na ZFŚS , Podatek od nieruchomości , Pozost.podatki na rzecz budŝ.jedn.samorz.teryt , Opłaty na rzecz budŝ.jedn.samorz.teryt , Podatek od towarów i usług VAT , Koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego ,3 Wydatki i zakupy inwestycyjne ze śr.własnych zakładu: , wydatki inwestycyjne , zakupy inwestycyjne ,8 Wydatki i zakupy inwestycyjne z dotacji celowej: , wydatki inwestycyjne , zakupy inwestycyjne ,0 V Zmniejszenie funduszu w tym amortyzacja ,0 VI Stan funduszu obrotowego na koniec roku ,7 SUMA BILANSOWA ( IV+V+VI ) ,9

8 Tabela nr 2 WYNIKI NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH ZAKŁADU DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU SPRZEDAś KOSZTY WYNIK plan wykonanie % wykonanie WODOCIĄGI I KANALIZACJA , sprzedaŝ wody , opłata za wodomierze , odbiór ścieków , pozostałe , dotacja przedmiotowa , WYWÓZ NIECZ.STAŁYCH I PŁYNNYCH , wyw.nieczyst.stałych[w kontenerach] , w tym skład.nieczyst.na wysypisku , remont kontenerów 0 0 0, zakup kontenerów 0 0 0, wyw.nieczyst.płynnych , ZIELEŃ MIEJSKA, OCZYSZCZANIE MIASTA, SZALET , zieleń miejska , oczyszczanie miasta (z akcją ZIMA) , szalet miejski , ADMINISTRACJA I GOSPODAROWANIE SKŁADN.MAJĄTK.GMINY , dotacja przedmiotowa , UTRZYMANIE ULIC I PLACÓW I POZOSTAŁE USŁUGI BUDOWLANE , utrzymanie ulic i placów [z rem.chodn.] , pozostałe usługi budowlane , USŁUGI TRANSPORTOWE , Koszty do rozlicz.w czasie RAZEM [usługi z dotacją przedm.] ,

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku 1 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku Budżet Gminy na 2005 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXVI/165/05 Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów Zaplanowane na 2006 r. w dziale 750 rozdziale 75095 dochody na kwotę 50.050,00 zł. zrealizowane zostały w I półroczu 2006 roku w wysokości 12.520,69 zł.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Turek za 2002 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Turek za 2002 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Turek za 2002 rok Plan dochodów na 2002 r. po zmianach wynosi 8.774.042,38 zł. i został zrealizowany w wysokości 8.654.948,51 zł., co stanowi 98,64 % wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo