ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze wodociągowe OBIEKT: Rozbudowa Zespołu Szkół o salę gimnastyczną wraz z urządzeniami technicznymi w Niedźwiadzie Górnej nr dz. 2022/1, 2021/1 i 2022/2 INWESTOR: Gmina Ropczyce, Ropczyce ul. Krisego 1 Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Część graficzna Plan zagospodarowania skala1: 500 Profil podłużny przyłącza wodociągowego PROJEKTANT: inż. Ludomir Deszcz - upr. proj. nr 2317/59 OPRACOWAŁ: inż. Halina Lis upr. bud. S-177/94 - mgr inż. Tomasz Baran DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2008 r.

2 OPIS TECHNICZNY do P.B. przyłącza wodociągowego 1. Podstawa opracowania Projekt wykonano w oparciu o: warunki techniczne wydane przez Spółkę Wodna Wodociągową Niedźwiada Górna plan zagospodarowania działki, obowiązujące normy, przepisy budowlane oraz literaturę wizję lokalną w terenie. 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza wodociągowego do projektowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej. Inwestor otrzymał od właściciela wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej Niedźwiada Górna zapewnienie dostawy wody. 3. Trasa wodociągu Trasa przyłącza wodociągego została oznaczona na planie sytuacyjnym w skali 1: Roboty ziemne Roboty ziemne wykonać należy zgodnie z przepisami zawartymi PN :1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykop pod rurociąg wykonać mechanicznie do głębokości wg profilu, z odkładaniem ziemi po obydwu stronach wykopu. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zlecić wytyczenie trasy uprawnionej jednostce geodezyjnej, oraz wykonać ręcznie odkrywkę istniejącego wodociągu, aby uniknąć uszkodzenia podczas prowadzenia wykopów mechanicznie. Wykop pod wodociąg zabezpieczyć przed obsunięciem gruntu przez deskowanie ażurowe. Przy wykonywaniu wykopów należy zwrócić uwagę, aby nie nastąpiło przegłębienie wykopu tj. wybranie gruntu poniżej projektowanej głębokości. W takim przypadku niedobór warstwy przekopanej należy uzupełnić ubitym piaskiem. 5. Montaż wodociągu Projektuje się włączenie do istniejącego wodociągu PVC ø 63 mm zlokalizowanego na działce inwestora. Włączenia należy dokonać przez zamontowanie na istniejącym rurociągu nawiertki z zasuwą żeliwną φ 40 z uszczelnieniem miękkim. Na zasuwie zamontować obudowę teleskopową oraz żeliwną skrzynkę do zasuw. Zamontowaną skrzynkę zabezpieczyć przez obetonowanie wokół warstwą betonu gr. 8 cm w promieniu 20 cm, lub obłożenie kamieniem brukowym. Do budowy przyłącza wodociągowego zastosować rury wodociągowe PE-HD 40 x 3,7 SDR 11, na ciśnienie 1,6 MPa łączonych na złączkach PE. Zakupione rury powinny posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z woda pitną. Prace montażowe przy wodociągu wykonywać w temperaturze powietrza od +5 0 C do C. Wprowadzenie do budynku wykonać szczelne w rurze ochronnej z PE ø 90x8,2 mm lub stalowej zabezpieczonej przed korozją izolacją ochronną Z-02. Roboty ziemne wykonać należy zgodnie z przepisami zawartymi BN 83/ ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Po zakończeniu montażu rur, wykop zasypywać warstwami gruntem sypkim bez zawartości kamieni, korzeni itp. po wykonaniu próby ciśnienia i odbiorze technicznym przez dostawcę wody. 6. Pomiar wody

3 Zużycie wody będzie rozliczane na podstawie wskazań wodomierza JS 25, (Qn = 6 m 3 /h, Q max= 12 m 3 /h) Wodomierz zainstalować wewnątrz budynku zgodnie z zaznaczonym kierunkiem przepływu na ścianie pod którą zostało wykonane wejście do wnętrza budynku, na wysokości min 0,6m od posadzki. Długość prostego odcinka przewodu wodociągowego przed zestawem wodomierzowym powinna być równa co najmniej 5 średnicom rury, a za wodomierzem 3 średnicom rury. 7. Próba szczelności Po wykonaniu wodociągu przed zasypaniem wykonać próbę szczelności rurociągu przez napełnienie go wodą o ciśnieniu 1,0 MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli w ciągu 60 min spadek ciśnienia nie przekroczy 0,01 MPa na każde 100 mb odcinka sieci wynikający z elastyczności tworzywa, a na złączach nie wystąpią przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia się rosy. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej ułożone rury należy w środkowej części obsypać ziemią dla zabezpieczenia przed przesunięciem. 8. Uwagi końcowe Inwestor po wykonaniu robót zobowiązany jest zlecić do wykonania inwentaryzację powykonawczą jednostce geodezyjnej Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Roboty instalacyjne powinny wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe. Opracował: INFORMACJA

4 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Rozbudowa Zespołu Szkół o salę gimnastyczną wraz z urządzeniami technicznymi w Niedźwiadzie Górnej nr dz. 2022/1, 2021/1 i 2022/2 Przyłącze wodociągowe INWESTOR: Gmina Ropczyce, Ropczyce ul. Krisego 1 OPRACOWAŁ: inż. Halina Lis, upr. bud. S-177/94 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót obejmuje budowę przyłącza wodociągowego dla budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Niedźwiedzie Górnej zgodnie z projektem budowlanym. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Wykonanie wykopów pod budowę przyłącza, Montaż rurociągu wody i włączenie do sieci wodociągowej, Próba ciśnienia, montaż wodomierza, zasypanie wykopów. 2. Obiekty budowlane istniejące Na palcu budowy są następujące obiekty budowlane: Istniejący wodociąg φ 63, 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Brak elementów zagospodarowania działki stwarzających zagrożenie zdrowia. 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych wraz z określeniem rodzaju i skali zagrożeń oraz miejsca i czas ich wystąpienia. Zagrożenie zasypania pracownika ziemią, możliwość wystąpienia w trakcie wykonywania wykopów lub prac montażowych, Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym występujące przy stosowaniu elektronarzędzi w wykopach lub prowadzeniu wykopów w pobliżu istniejących kabli energetycznych. Zagrożenia spowodowane pracą elektronarzędzi bez osłon i innych zabezpieczeń przewidzianych dla tych urządzeń. Przed przystąpieniem do pracy należy każdorazowo sprawdzić działanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji elektrycznej, stan uziemień czy zerowań. Zabronione jest wykonywanie przedłużeń inaczej niż za pomocą fabrycznie wykonanych przedłużaczy. 5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebez-

5 piecznych. Kierownik budowy powinien przeszkolić pracowników na stanowisku pracy przed rozpoczęciem robót montażowych w zakresie: przestrzegania przepisów bhp, zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży, obuwia roboczego. sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu. 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Stosuje się następujące środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót tj.: Wykopy prowadzić po dokonaniu odkrywki i lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego. Prace w wykopach prowadzić po ich wcześniejszym zabezpieczeniu przez szalowanie wypraskami lub balami drewnianymi. Przy wykonywaniu prac stosować przepisy BHP oraz sprzęt ochrony osobistej. Podczas wykonywania wykopów pracownicy powinni przebywać poza zasięgiem pracy koparki oraz żurawia samojezdnego. Należy używać sprawnego sprzętu i narzędzi. Teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Materiały składować w miejscach wyznaczonych. Powyższe prace należy wykonywać w brygadzie 4-osobowej ( 2 osoby jako asekuracja na zewnątrz wykopu. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być sprawdzony, i uzupełniony zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu instalacji muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Brygada wykonująca prace powinna dysponować środkami łączności tj. telefon stacjonarny lub komórkowy zapewniający sprawną komunikację oraz środkami transportowymi umożliwiającymi możliwość szybkiego reagowania lub szybką ewakuację na wypadek awarii. Opracował:

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM Włocławek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: Gmina Ciechocinek OBIEKT: Sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi ADRES : ulica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra Zawartość teczki 1. STRONA TYTUŁOWA. 2. SPIS TREŚCI. 1 3. OPIS TECHNICZNY. 2 3.1. Część ogólna. 2 3.1.1. Inwestor. 2 3.1.2. UŜytkownik. 2 3.1.3. Wykonawca robót. 2 3.1.4. Podstawa opracowania. 2 3.1.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo