... Zakład Wodociągów i Kanalizacji WNIOSEK O WYDANIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... Zakład Wodociągów i Kanalizacji WNIOSEK O WYDANIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO"

Transkrypt

1 Inwestor/Wnioskodawca Michałowice (imię i nazwisko/firma) Zakład Wodociągów i Kanalizacji ( adres zamieszkania + kod pocztowy) w Michałowicach Plac Józefa Piłsudskiego Michałowice ( nr telefonu ) WNIOSEK O WYDANIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Proszę o zapewnienie dostaw wody i wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej dla projektowanego domu na działce o numerze ewidencyjnym... położonej w miejscowości... Gmina Michałowice. 1. Charakterystyka zabudowy ( jednorodzinna, wielorodzinna, usługowa, gospodarcza): Charakterystyka techniczna obiektu ( powierzchnia użytkowa, kubatura, rodzaj lokali ): Charakterystyka zużycia wody, oraz jej przeznaczenie: na cele bytowo gospodarcze w ilości...m 3 miesięcznie na cele... w ilości...m 3 miesięcznie 4. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody... Do wniosku załączam: 1. Mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.... (Podpis wnioskodawcy )

2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach Plac Józefa Piłsudskiego Michałowice tel Załącznik nr 1 do Warunków technicznych przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY WOD. KAN. Dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla nieruchomości, opracowana na zlecenie właściciela nieruchomości powinna zawierać w szczególności: 1. Opis techniczny łącznie z: bilansem wody i ścieków, określeniem wymaganego ciśnienia wody, w przypadku obiektów przemysłowych lub usługowych określeniem gospodarki ściekowej (jakość ścieków, urządzenie podczyszczające). 2. Plan zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1: Rzut poziomy najniższej kondygnacji w skali 1:100 (1:50) z przedstawieniem projektowanych połączeń wodociągowo kanalizacyjnych w nawiązaniu do istniejących wiejskich sieci wodociągowo kanalizacyjnych i granicy działki z lokalizacją wodomierza i poziomem kanalizacyjnym. 4. Profil podłużny połączenia wodociągowego i kanalizacyjnego w skali 1:100/500 z rozwinięciem poziomu kanalizacyjnego w nawiązaniu do rzędnej najniższej kondygnacji i zainstalowanych urządzeń sanitarnych na tej kondygnacji. 5. Węzeł wyłączeniowy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 6. Rysunek szczegółowy węzła wodomierzowego (w budynku lub w studzience wodomierzowej). 7. Rysunek szczegółowy studzienki kanalizacyjnej. UWAGA: W przypadku doprowadzenia wody z ujęcia lokalnego (własnego) lub lokalnego odprowadzenia ścieków (do dołu szczelnego), opracowanie projektowe powinno zawierać informacje lub ogólny schemat zastosowanego rozwiązania. W przypadkach koniecznych wymagających rozpoznania stanu prawno - własnościowego należy do dokumentacji projektowej dołączyć mapę ewidencji gruntów z wypisem z rejestru.

3 Inwestor/Wnioskodawca Michałowice (imię i nazwisko/firma) ( adres zamieszkania + kod pocztowy)... ( nr telefonu ) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach Plac Józefa Piłsudskiego Michałowice WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Proszę o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości... gmina Michałowice do nieruchomości na działce nr... budynek nr... przeznaczenie wody: na cele bytowo gospodarcze w ilości... m 3 miesięcznie na cele... w ilości... m 3 miesięcznie. Wykonawcą robót będzie Roboty wykonane zostaną w terminie... wg dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez ZWiK w Michałowicach. Do wniosku załączam: Kserokopię decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności decyzji, Dokument stwierdzający tytuł prawny lub oświadczenie o prawie do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek Kserokopię uprawnień zawodowych wykonawcy, Kserokopię planu realizacyjnego zatwierdzonego przez Z.U.D.P. Oświadczenia właścicieli/zarządców nieruchomości przez które przechodzi przyłącze o zgodzie na wejście w teren i zezwoleniu na wykonanie prac związanych z realizacją przyłącza oraz zgody na wykonywanie czynności związanych z eksploatacją i konserwacja przedmiotowego przyłącza.... ( podpis wnioskodawcy )

4 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE NR... Zawarta w dniu... w Michałowicach pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, Michałowice, zwanym w umowie Usługodawcą i reprezentowanym przez: Stanisława Brosia Dyrektora Zakładu a:...zam zwanym w umowie Odbiorcą usług. 1. Umowa określa warunki wykonania przyłącza wodociągowego z istniejącej gminnej sieci wodociągowej do nieruchomości na działce nr... w miejscowości Odbiorca usług oświadcza iż, posiada projekt techniczny przyłącza, wykonany przez uprawnionego projektanta, uzgodniony przez ZWiK w Michałowicach oraz w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), postanowienie o nie wniesieniu przez odpowiedni organ administracyjny uwag do zgłoszonego zamiaru budowy przyłącza wodociągowo, oświadczenie o zgodzie na wejście w teren i prawo do dysponowania na cele budowlane lub pozwolenie na budowę. Odbiorca usług oświadcza iż, akceptuje następujące warunki przyłącza: Przyłącze wodociągowe wykona na własny koszt, przez firmę uprawnioną do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z wykonaniem naprawy nawierzchni dróg i chodników uszkodzonych podczas wykonywania powyższych prac. 2. Nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót, wykonawca potwierdzi termin rozpoczęcia robót i ustali ze ZWiK w Michałowicach terminy; włączenia przyłącza do czynnej gminnej sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej, odbioru technicznego, zamontowania wodomierza. 3. Przy przejściu trasy przyłącza przez teren sąsiednich działek uzyska i przedłoży pisemne oświadczenia ich właścicieli (sąsiadów), zezwalających na dokonanie przejścia przez teren działki. 4. W przypadku wykonywania przejść trasy przyłącza, przez drogi przedłoży pisemne zgody właścicieli drogi oraz warunki techniczne wykonania przejścia, a po ich wykonaniu protokółu odbioru dokonany przez właściciela drogi. 5. Po wykonaniu prac ziemnych i montażowych przyłącze wody zgłosi do odbioru technicznego do ZWiK w Michałowicach. 6. Montaż i plombowanie wodomierza wykonują przedstawiciele ZWiK w Michałowicach po odbiorze technicznym. 7. Odbiorca usług zobowiązuje się do zamontowania antyskażeniowego zaworu zwrotnego na wodociągowej instalacji wewnętrznej zgodnie z PN-92/B-01706/Az1. 8. Wykonawcę przyłącza obowiązują wszystkie normy i przepisy w zakresie wykonawstwa przyłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

5 Odbiór techniczny: Podłączenie wody z gminnej sieci wodociągowej podlega odbiorowi technicznemu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach. 2. Odbiór techniczny wykonywanych prac odbywa się na otwartym wykopie. 3. W odbiorze technicznym uczestniczą: Odbiorca usług; Wykonawca robót; Przedstawiciel ZWiK w Michałowicach. 4. Z odbioru technicznego ZWiK sporządza protokół odbioru, potwierdzający prawidłowość wykonania przyłącza a Odbiorca usług załącza protokoły sprawdzeń, prób szczelności i atestów. 5. Po dokonaniu odbioru technicznego oraz inwentaryzacji powykonawczej (Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. Nr 100 z dnia poz. 1086/), sporządzonej na uzgodnionym archiwalnym egzemplarzu projektu wykonawca zobowiązany jest do zasypania wykopu Uwagi końcowe: 1. Po zasypaniu wykopu Odbiorca usług zobowiązuje się do uporządkowania terenu prac i doprowadzenia go do stanu pierwotnego. 2. Na trasie przyłączy należy pozostawić nie zagospodarowany i nie zadrzewiony pas terenu o szerokości 3 m. 3. Po zakończeniu robót należy zgłosić się w Zakładzie Wodociągów w Michałowicach celem podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę. 4. Odbiorca usług przewiduje rozpoczęcie poboru wody Niespełnienie wymienionych warunków stanowić będzie rezygnację z dostaw wody. 6. Umowa ważna jest dwa lata od daty podpisania. 7. Wykonanie przyłącza bez zezwolenia będzie traktowane jako nielegalny pobór wody. Odbiorca usług: Usługodawca: Imię i Nazwisko... Podpis i data...

6 UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ NR... Zawarta w dniu... w Michałowicach pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach, zwanym w Umowie Usługodawcą i reprezentowanym przez: Stanisława Brosia Dyrektora Zakładu a: zwanym w umowie Odbiorcą usług, reprezentowanym przez... Rachunki doręczać: Adres lub bliższe określenie miejsca poboru wody Umowa określa warunki dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę eksploatowanych przez Usługodawcę i zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem w odniesieniu do następujących obiektów: Odbiorca usług oświadcza, że posiada tytuł prawny dysponowania obiektem, o którym mowa w 1 umowy na podstawie (tytuł prawny) Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Usługodawcę będzie wykorzystana na cele: 1)... ilości... m 3 miesięcznie, 2)... ilości... m 3 miesięcznie, 3. Dostarczanie wody do innych celów niż określone w ust. 2, wymaga zmiany umowy Do obowiązków Usługodawcy należy w szczególności:

7 dostarczanie w sposób ciągły wody do nieruchomości będącej w zarządzie Odbiorcy usług zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i na określone cele, dostarczanie wody o należytej jakości badanej u wylotu za wodomierzem przed zaworem głównym, odpowiadającej warunkom jakościowym określonym obowiązującymi przepisami, zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego, usuwanie awarii urządzeń będących w jego posiadaniu. 2. Obowiązek Usługodawcy nie obejmuje utrzymania przyłącza wodociągowego o ile nie zostało przekazane na majątek Gminy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w świadczeniu usług spowodowane: brakiem wody na ujęciu, niezawinionym przez Usługodawcę zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia, potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych, koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych, uszkodzeniem instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług, przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych, rzeczywistymi parametrami technicznymi wodociągu zdeterminowanymi występowaniem siły wyższej. 3. W razie wystąpienia przyczyn wymienionych w ust. 1 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Odbiorcę usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o czasie trwania przerwy w dopływie wody. 4. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe na skutek zalania wodą, a spowodowane: wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodno - kanalizacyjną Odbiorcy usług, awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z 6. 5 O przerwach w świadczeniu usług wynikających z planowanych prac konserwacyjno remontowych Usługodawca powiadomi Odbiorcę usług najpóźniej na dwa dni przed jej terminem. Gdyby przerwa, o której mowa wyżej, miała trwać 12 godzin, powiadomienie nastąpi na siedem dni Wcześniej.

8 3. W razie przerwy przekraczającej 12 godzin Usługodawca zapewni zastępczy punkt poboru wody informując Odbiorcę usług o jego lokalizacji. 6 Odbiorca usług zobowiązuje się do: 1. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych, o ile nie zostały przekazane na majątek Gminy. 2. natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o awarii posiadanych przez Odbiorcę usług instalacji i przyłączy mających wpływ na wskazanie wodomierza głównego oraz inne urządzenia Usługodawcy. 3. niewykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji oraz urządzeń należących do Usługodawcy. 4. wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie wodomierza głównego zabezpieczającego wodomierz przed uszkodzeniem lub zaborem. 5. udostępnienia Usługodawcy swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego celem dokonania odczytu wodomierza głównego lub jego wymiany. 6. zapewnienia Usługodawcy możliwości wykonania niezbędnych napraw urządzeń należących do Usługodawcy. 7. pokrycia kosztów wymiany wodomierza głównego powstałych w wyniku nie zabezpieczenia go przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeniami mechanicznymi oraz kosztów zainstalowania wodomierza głównego w przypadku jego kradzieży. 8. zainstalowania i utrzymania antyskażeniowych zaworów zwrotnych zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. 9. niedokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączami wodociągowymi w pasie określonym w obowiązujących przepisach. 10. zawiadomienia Usługodawcy o zmianie przeznaczenia dostarczanej wody. 7 Odbiorcy usług zabrania się: 1) poboru wody przed wodomierzem głównym, 2) odsprzedawania wody, chyba że zawarta umowa z Odbiorcą usług stanowi inaczej, 3) dokonywania na przyłączach działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego w sytuacjach uzasadnionych, 4) przemieszczania wodomierza, zakłócenia jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon 5) wykorzystywania sieci wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycznych Rozliczenie za usługi świadczone przez Usługodawcę z Odbiorcą usług odbywa się na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody, według następujących zasad, przyjmując trzymiesięczny okres obrachunkowy: 1) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, 2) w przypadku niesprawności wodomierza lub okresowego braku możliwości odczytu, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody

9 w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. 2. Na wniosek Odbiorcy usług Usługodawca dokona urzędowego sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza. W przypadku, gdy badanie legalizacyjne nie potwierdzi niesprawności wodomierza koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Odbiorca usług. 3. W razie braku możliwości zainstalowania wodomierza, w ilości ustalonej wg norm zużycia wody. 4. Odbiorca usług zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o stwierdzeniu zerwania plomb wodomierza głównego, jego osłon, uszkodzenia, jego przeniesienia lub zaborze. W przypadku zaboru wodomierza lub wykazania, że uszkodzenie zawinione zostały przez Odbiorcę usług, ilość pobranej wody ustala się odpowiednio do ilości, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego w okresie od ostatniego odczytu wodomierza. 5. W razie niemożności odczytania wodomierza Usługodawca ma prawo wystawienia rachunku rozliczeniowego, który zostanie rozliczony w rachunku wyrównawczym po odczytaniu wodomierza. 6. Odbiorcy usług nie posiadający wodomierzy zobowiązani są do natychmiastowego informowania Usługodawcy o zmianach mających wpływ na obliczenie zużytej wody. 9 Usługodawca ma prawo: wodociągowej Odbiorcy usług. Przedstawiciele Usługodawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe przed miejscem zamontowania wodomierza. 1. Kontroli instalacji 2. Wejścia w teren posesji ( w pasie szerokości 3 m. na przebiegu sieci wodociągowej) w celu usunięcia awarii bez odszkodowania 10 Odbiorca usług zobowiązuje się pokryć Usługodawcy koszty powstałe na skutek: 1. Samowolnego wykonywania podłączeń lub rozbudowy instalacji z naruszeniem obowiązujących norm i przepisów. 2. Używania wody do innych celów niż określone w 2 ust. 2, 3. Interwencji służb pogotowia wodno kanalizacyjnego w przypadku uszkodzeń instalacji i przyłączy będących w posiadaniu Odbiorcy usług, z jego winy. 4. Nie zgłoszenia niezwłocznie Usługodawcy awarii powstałych na przyłączu. Ilość utraconej wody będzie ustalana na podstawie przekroju przyłącza, godzinowego przepływu wody. 11 W razie dokonywania przez Odbiorcę usług, bez uzgodnienia z Usługodawcą, zmian w instalacji wodociągowej oraz zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Usługodawcy Usługodawca ma prawo do ustalenia wysokości opłat według zasad określonych w 7 ust. 4 umowy Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiązującej taryfie.

10 2. O zmianie przez uprawniony do tego organ wysokości opłaty za wodę Usługodawca powiadomi zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty, informując o ich wysokości i terminie obowiązywania. 3. Zmiana taryf nie wymaga zmiany niniejszej umowy i następuje bez wypowiedzenia warunków umowy. 4. Na dzień zmiany taryfy ilość zużytej wody będzie określona na podstawie wyliczonego średniego zużycia, obejmującego okres obrachunkowy Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. 2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy usług, zwrócona w terminie 14 dni od dnia założenia wniosku w tej sprawie. 4. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy, Odbiorca usług zapłaci Usługodawcy odsetki ustawowe. 5. W razie zmiany właściciela (zarządcy) nieruchomości Odbiorcę usług obciąża obowiązek ponoszenia opłat za wodę do czasu wskazania Usługodawcy następcy prawnego. 14 W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 15 Tryb obowiązywania umowy: 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę usług z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. W razie naruszenia przez Odbiorcę usług postanowień umowy Usługodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przy naruszeniu przez Odbiorcę usług postanowień 7 ust. 4 albo Jeżeli Odbiorca usług zalega z zapłatą za dwa okresy obrachunkowe, Usługodawca po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o skutkach jego nie dotrzymania, ma prawo odstąpić od umowy. 5. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca dokonuje odcięcia dostaw wody i demontuje wodomierz główny. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obciążają Odbiorcę usług. 16 Każdy Odbiorca usług, który posiada również zasilanie wodą z własnej studni zobowiązany jest do rozdzielenia instalacji (nie może być połączona sieć wody wodociągowej z wodą z własnej studni, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zakażenia wody w sieci). 17 W dacie zawarcia umowy tracą moc dotychczasowe uregulowania w zakresie dostawy wody.

11 18 Odbiorca usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz celem realizacji niniejszej umowy. 19 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Odbiorca Usług: Usługodawca:... (Imię i Nazwisko)... (data i podpis)

12 UMOWA O ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach, zwanym w Umowie Usługodawcą i reprezentowanym przez: Stanisława Brosia Dyrektora Zakładu a:... zwanym w umowie Odbiorcą usług, Rachunki doręczać: Adres lub bliższe określenie miejsca odbioru ścieków Umowa określa warunki odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Usługodawcę i zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem w odniesieniu do następujących obiektów: Miejscem odbioru ścieków przez Usługodawcę (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) jest pierwsza studzienka na przyłączu będącym na majątku Usługodawcy licząc od strony budynku. 2. Do obowiązków Usługodawcy należy w szczególności: odbieranie w sposób ciągły ścieków z nieruchomości będącej w zarządzie Odbiorcy usług w stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz z częścią przyłącza będącego na majątku Usługodawcy oraz usuwane awarii urządzeń pozostających w jego zarządzie na własny koszt, za wyjątkiem zatorów i uszkodzeń sieci spowodowanych przez Odbiorcę usług, kontrola odprowadzanych ścieków pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz sygnalizowanie właściwym władzom wszelkich zagrożeń, określanie jakości dostarczanych ścieków w pierwszej studzience od strony budynku na przyłączu będącym na majątku Usługodawcy.

13 Obowiązek Odbiorcy usług w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych obejmuje wykonywanie na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej na przyłączu licząc od strony budynku, lub do granicy działki Zakres odpowiedzialności Usługodawcy: 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w odprowadzaniu ścieków spowodowane: zamknięciem odpływu w wyniku odprowadzania przez Odbiorcę usług ścieków stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne (np. kwasy, płyny żrące itp., wykonywaniem planowych prac konserwacyjno remontowych, koniecznością usunięcia awarii, wystąpieniem siły wyższej, 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: wadliwego wykonania lub źle funkcjonującej instalacji Odbiorcy usług, uszkodzenia instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług, przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń kanalizacyjnych, braku przewidzianych przepisami prawa budowlanego urządzeń przeciwzalewowych na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy usług, rozbudowy sieci kanalizacyjnej przez Odbiorcę usług, w zakresie przekraczającym uzgodnione warunki techniczne z Usługodawcą, każdorazowa zmiana lub rozbudowa wymaga zgody Usługodawcy. 3. W razie wystąpienia przyczyn wymienionych w ust. 1 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Odbiorcę usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o czasie trwania przerwy w odprowadzaniu ścieków O przerwach w świadczeniu usług wynikających z planowanych prac konserwacyjno - remontowych Usługodawca powiadomi Odbiorcę usług najpóźniej na dwa dni przed jej terminem. 2. Gdyby przerwa, o której mowa wyżej, miałaby trwać 12 godzin, powiadomienie nastąpi na siedem dni wcześniej.

14 6. Odbiorca usług zobowiązuje się do: 11. Zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. 12. Nie odprowadzania do urządzeń Usługodawcy: odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym, odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 O C, w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek, nie zdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych, innych substancji, które wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Usługodawcy, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego. 13. Nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji oraz urządzeń należących do Usługodawcy. 14. Zapewnienia Usługodawcy możliwości wykonania niezbędnych napraw urządzeń należących do Usługodawcy. 15. Nie wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. 16. Stosowania rozwiązań technicznych uniemożliwiających połączenie instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną, 17. Zapewnienia Usługodawcy możliwości dostępu do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobrania ścieków do analiz laboratoryjnych. 18. Ponoszenia podwyższonych opłat w przypadku odprowadzania ścieków przekraczających przeciętne stężenie przewidywane dla ścieków socjalno bytowych. 19. Nie dokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączami wodociągowymi w pasie określonym w obowiązujących przepisach. 7. Rozliczenia za usługi świadczone przez Usługodawcę z Odbiorcą usług odbywa się na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości odebranych ścieków według następujących zasad, przyjmując miesięczny okres obrachunkowy: 3) Ilość ścieków Usługodawca określa na podstawie ilości wody pobranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę (odczyty wodomierzy zamontowanych

15 zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zaopatrzenia zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków), 4) Ilość odprowadzonych ścieków może być rozliczana w oparciu o wskazanie zamontowanego urządzenia pomiarowego odprowadzonych ścieków. 8. Prawa Usługodawcy: 1. Usługodawca ma prawo kontroli instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy usług. Przedstawiciele Usługodawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje kanalizacyjne przed miejscem zamontowania wodomierza. 2. Wejście w teren posesji (w pasie szerokości 3 m. na przebiegu sieci kanalizacyjnej) w celu usunięcia awarii bez odszkodowania. 3. W razie dokonywanych przez Odbiorcę usług bez uzgodnienia z Usługodawcą zmian w instalacji kanalizacyjnej oraz zamontowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Usługodawcy ma prawo zażądać doprowadzenia instalacji do pierwotnego stanu. 4. W razie stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej Usługodawca ma prawo obciążyć Odbiorcę usług kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz, zaś w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń naliczać opłatę dodatkową. 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad eksploatacji instalacji kanalizacyjnej Usługodawcy przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego, oraz możliwości wypowiedzenia umowy Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiązującej taryfie. 2. O zmianie przez uprawniony do tego organ wysokości opłaty za ścieki Usługodawca powiadomi zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty, informując o ich wysokości i terminie obowiązywania. 3. Zmiana taryf nie wymaga zmiany niniejszej umowy i następuje bez wypowiedzenia warunków umowy. 4. Na dzień zmiany taryfy ilość odprowadzonych ścieków będzie określona na podstawie wyliczonego średniego zużycia, obejmującego okres obrachunkowy Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odebrane ścieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. 7. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 8. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy usług, zwrócona w terminie 14 dni od dnia założenia wniosku w tej sprawie. 9. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy, Odbiorca usług zapłaci Usługodawcy odsetki ustawowe. 10. W razie zmiany właściciela (zarządcy) nieruchomości Odbiorcę usług obciąża obowiązek ponoszenia opłat za ścieki do czasu wskazania Usługodawcy następcy prawnego. 11.

16 W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 12. Tryb obowiązywania umowy: 6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 7. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę usług z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 8. W przypadku uporczywego przekraczania warunków określonych w umowie oraz niepodejmowania przez Odbiorcę usług działań na rzecz poprawy jakości ścieków Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 9. Jeżeli Odbiorca usług zalega z zapłatą za dwa okresy obrachunkowe, Usługodawca po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o skutkach jego nie dotrzymania, ma prawo odstąpić od umowy. 10. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca dokonuje zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Koszty ponownego uruchomienia odprowadzania ścieków obciążają Odbiorcę usług. 13. W dacie zawarcia umowy tracą moc dotychczasowe uregulowania w zakresie odbioru ścieków. 14. Odbiorca usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz celem realizacji niniejszej umowy. 15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Odbiorca Usług: Usługodawca:... (Imię i Nazwisko)... (data i podpis)

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nr...

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nr... Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nr... zawarta w dniu w... w Goczałkowicach-Zdroju pomiędzy Administracją Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13 którą reprezentuje

Bardziej szczegółowo

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, tel.: 83 345 07 30; Zgłoszenia awarii: 512 494 755

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, tel.: 83 345 07 30; Zgłoszenia awarii: 512 494 755 1 WiŚ Umowa nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w dniu... pomiędzy: Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej z siedzibą w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 30, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. nr...

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. nr... UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW nr... zawarta w dniu... pomiędzy : Gminą Książ Wlkp. reprezentowaną przez mgr inż. Mariana Kaźmierczaka Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Książu

Bardziej szczegółowo

Umowa na odprowadzanie ścieków

Umowa na odprowadzanie ścieków UMOWA NR./. Umowa na odprowadzanie ścieków Zawarta w dniu. w Sochaczewie pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Rozlazłowska 7, NIP 837-16-66-938, Regon

Bardziej szczegółowo

Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w odbiorze ścieków spowodowane:

Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w odbiorze ścieków spowodowane: UMOWA Nr.../ŚO /... o odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych Zawarta dnia... w Kątach Wrocławskich pomiędzy : Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul.1

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę zawarta w dniu w Zawierciu pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; 42-400 Zawiercie ul. 11 Listopada 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UM OWA NR../... o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

UM OWA NR../... o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków UM OWA NR../... o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w Gubinie w dniu.. pomiędzy 1. Przedsiębiorstwem Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Gubinie przy u. Śląskiej 36, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr...o zaopatrzenie w wodę dla Usługobiorców zaliczanych do taryfowej grupy gospodarstw domowych i instytucji

Umowa Nr...o zaopatrzenie w wodę dla Usługobiorców zaliczanych do taryfowej grupy gospodarstw domowych i instytucji Umowa Nr...o zaopatrzenie w wodę dla Usługobiorców zaliczanych do taryfowej grupy gospodarstw domowych i instytucji zawarta w dniu...w Daleszycach pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOSTARCZANIE WODY

UMOWA O DOSTARCZANIE WODY Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie, ul. Staszica 55, 39 220 Pilzno, tel.(014) 672 12 98 Nr Umowy UMOWA O DOSTARCZANIE WODY Zawarta w dniu... w... pomiędzy Przedsiębiorstwem: Miejskim Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./. Umowa na zaopatrzenie w wodę

UMOWA NR./. Umowa na zaopatrzenie w wodę UMOWA NR./. Umowa na zaopatrzenie w wodę Zawarta w dniu. w Sochaczewie pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Rozlazłowska 7, NIP 837-16-66-938, Regon 015625292,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOSTARCZENIE WODY Nr.W/CHR

UMOWA O DOSTARCZENIE WODY Nr.W/CHR UMOWA O DOSTARCZENIE WODY Nr.W/CHR zawarta w dniu pomiędzy PLADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 7, kapitał zakładowy 10 000,00; KRS: 0000432143; NIP:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123/06 poz. 858) (wybrane fragmenty)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123/06 poz. 858) (wybrane fragmenty) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123/06 poz. 858) (wybrane fragmenty) Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

(właścicielem, użytkownikiem) nieruchomości położonej w Makowie Maz. przy ulicy: (zwanym w Umowie Odbiorcą) w imieniu którego działają: na podstawie

(właścicielem, użytkownikiem) nieruchomości położonej w Makowie Maz. przy ulicy: (zwanym w Umowie Odbiorcą) w imieniu którego działają: na podstawie UMOWA O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Zawarta w dniu. roku w Makowie Maz. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Makowie Maz. ul. Przemysłowa 5, KRS 0000045947,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarta w dniu... w Wierzchosławicach pomiędzy: Wodociągami Wierzchosławickimi Sp. z o.o., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (. /.../.. ) o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

UMOWA nr (. /.../.. ) o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków UMOWA nr (. /.../.. ) o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków W dniu... w Bobrownikach pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 121B, 42-583 Bobrowniki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. zwana w dalszej części,,umową", zawarła w dniu w Wałczu pomiędzy:

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. zwana w dalszej części,,umową, zawarła w dniu w Wałczu pomiędzy: UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zwana w dalszej części,,umową", zawarła w dniu w Wałczu pomiędzy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu, Plac Polski 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

F-06/P-7.2-02 Nr wydania: 03 Data wydania: 2015-01-02 Strona/stron: 1/7. U M O W A Nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

F-06/P-7.2-02 Nr wydania: 03 Data wydania: 2015-01-02 Strona/stron: 1/7. U M O W A Nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków F-06/P-7.2-02 Nr wydania: 03 Data wydania: 2015-01-02 Strona/stron: 1/7 U M O W A Nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków W dniu roku w Bolesławcu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r.

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r. Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.12 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Polska Cerekiew Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM/ZARZĄDCĄ

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM/ZARZĄDCĄ UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM/ZARZĄDCĄ zwana w dalszej części Umową", zawarta w dniu.... w Wałczu pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o. o. w Wałczu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

UMOWA NR.. O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW UMOWA NR.. O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Zawarta w dniu:.. w Ustroniu pomiędzy Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr xxxxxxxx/2013 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

UMOWA Nr xxxxxxxx/2013 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków UMOWA Nr xxxxxxxx/2013 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w dniu Chojnicach pomiędzy Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chojnicach, ul. Drzymały 14, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ. Nr../../ LW/

UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ. Nr../../ LW/ UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ Nr../../ LW/ zawarta dnia roku w Kątach Wrocławskich, pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ul.1 Maja 26b, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

1. Kierownika P. Elżbietę Szcząber, który działa w oparciu o pełnomocnictwo Wójta Gminy Nr Or. 077.5.2011.AP z dnia 31 stycznia 2011 roku ... ...

1. Kierownika P. Elżbietę Szcząber, który działa w oparciu o pełnomocnictwo Wójta Gminy Nr Or. 077.5.2011.AP z dnia 31 stycznia 2011 roku ... ... 1 UMOWA NR... / 20... o zaopatrzenie w wodę zawarta w dniu... pomiędzy Gminnym Zakładem Usług Wodnych w Spytkowicach powołanym Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XXIV/172/01 z dnia 30 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Umowa o zaopatrzenie w wodę

Umowa o zaopatrzenie w wodę Umowa o zaopatrzenie w wodę Nr umowy i odprowadzanie ścieków Kod Odbiorcy 219999 zawarta w dniu: w Kartuzach pomiędzy Kartuskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 83-300

Bardziej szczegółowo

Umowa o zaopatrzenie w wodę

Umowa o zaopatrzenie w wodę Umowa o zaopatrzenie w wodę Nr umowy Kod Odbiorcy 219999 zawarta w dniu: w Kartuzach pomiędzy Kartuskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW... a...... zwanym w umowie Odbiorcą, którego reprezentują: 1... 2.. adres do korespondencji:.

UMOWA NR.. O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW... a...... zwanym w umowie Odbiorcą, którego reprezentują: 1... 2.. adres do korespondencji:. UMOWA NR.. O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Formularz nr 2.1/17 w. 3 str. 1/5 zawarta dnia... w Ełku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 19-300 Ełk ul. Suwalska

Bardziej szczegółowo

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków UMOWA o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w dniu. 14.02.2008r. w Zgorzelcu, pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji NYSA Sp. z o.o. 59-900 Zgorzelec ul. Boh. Getta 1a, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /10 - projekt-

Umowa nr /10 - projekt- Załącznik nr 3 Umowa nr /10 - projekt- na świadczenie usług transportowych związanych z wywozem nieczystości płynnych w okresie: luty 2010 styczeń 2011 zawarta dnia. w Śmiglu pomiędzy Zakładem Wodociągowo

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Umowa Nr Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków Wod-Kan sp. z o.o. w Mławie 06-500 Mława ul. Płocka 106 tel. 23 / 654 60 70 fax. 23 / 654 60 83 e-mail sekretariat @ wod-kan-mlawa.com.pl www.wod-kan-mlawa.com.pl;

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... /201. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

U M O W A Nr... /201. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie W Ś WŚ (kod przyłącza * ) W woda, Ś ścieki, WŚ woda i ścieki (kod odbiorcy) U M O W A Nr... /201. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o dostarczenie wody

UMOWA o dostarczenie wody UMOWA o dostarczenie wody zawarta w dniu... w Urzędzie Gminy Daszyna pomiędzy: Gminą DASZYNA, reprezentowaną przez Pawła Jóźwiaka p.o. Wójta Gminy Daszyna zwanym dalej DOSTAWCĄ, a Panem/Panią zamieszkałym/ą.....

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: str. 1/6 UMOWA NR.. O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarta dnia... w Ełku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 19-300 Ełk ul. Suwalska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o zaopatrzenie w wodę z lokatorem

UMOWA Nr o zaopatrzenie w wodę z lokatorem UMOWA Nr o zaopatrzenie w wodę z lokatorem Procedura zawierania umów załącznik nr 38 zawarta w dniu... r. pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna, 41-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ Formularz nr 2.1/16 w. 2 str. 1/5 zawarta dnia... w Ełku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 19-300 Ełk ul. Suwalska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie : uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

UMOWA nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków UMOWA nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Procedura zawierania umów załącznik nr 18 zawarta w dniu... pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1 UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1 NR... /. rok kod ujęcia wody Zawarta w dniu. r, w Stężycy pomiędzy: Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym z siedzibą w Stężycy przy ul. Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

U M O W A o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków U M O W A o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków str.1 zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Mielec - Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mielcu, z siedzibą 39-300 Mielec ul. Jadernych 7, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu...

UMOWA Nr... zawarta w dniu... UMOWA Nr... zawarta w dniu..... pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej z siedzibą w 42-625 Ożarowicach ul. Staszica 1 - zwanym w umowie Dostawcą reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - mgr Jarosław PUSTKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Umowa o odprowadzanie ścieków nr...

Umowa o odprowadzanie ścieków nr... Umowa o odprowadzanie ścieków nr... zawarta.. w Swarzewie pomiędzy : Spółką Wodno-Ściekową Swarzewo z siedzibą w Swarzewie (powiat pucki, woj. pomorskie), ul. Władysławowska 84; 84-120 Władysławowo, działającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NR...

UMOWA O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NR... UMOWA O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NR... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Osieck, z siedzibą w Osiecku, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck, jako przedsiębiorstwem wodociągowym, zwaną dalej GMINĄ

Bardziej szczegółowo

WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ Nr 0001/ZW/2015

WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ Nr 0001/ZW/2015 WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ Nr 0001/ZW/2015 zawarta dnia w Kątach Wrocławskich pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 26b, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR GK. O zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

UMOWA NR GK. O zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków UMOWA NR GK. O zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Zawarta w dniu... w Przywidzu pomiędzy Gminą Przywidz z siedzibą w 83-047 Przywidz, ul. Gdańska 7, zwaną dalej DOSTAWCĄ, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład zapewnia zastępczy punkt pobrania wody i informuje Lokatora o jego lokalizacji.

3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład zapewnia zastępczy punkt pobrania wody i informuje Lokatora o jego lokalizacji. UMOWA Nr... o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie posiadanego tytułu prawnego zawarta dnia. w Kościanie pomiędzy spółką: Wodociągi

Bardziej szczegółowo

Hydrosfera Józefów Sp. z o. o. Stanisława Zdanowicza.. . ( PESEL. ; NIP ) zam: 05 420 Józefów, ul.... j.w. 1 ., ... .. / .. 2

Hydrosfera Józefów Sp. z o. o. Stanisława Zdanowicza.. . ( PESEL. ; NIP ) zam: 05 420 Józefów, ul.... j.w. 1 ., ...  .. / .. 2 Umowa nr /U W dniu... r. pomiędzy Hydrosfera Józefów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Drogowców 20, 05-420 Józefów, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr. KRS 0000365440

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r.

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW Nr 0001/ZWŚ/2015

WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW Nr 0001/ZWŚ/2015 WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW Nr 0001/ZWŚ/2015 zawarta dnia...w Kątach Wrocławskich pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ul. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/XV/04 RADY GMINY W MOCHOWIE. z dnia 6 lutego 2004 r.

UCHWAŁA Nr 104/XV/04 RADY GMINY W MOCHOWIE. z dnia 6 lutego 2004 r. REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MOCHOWO uchwalony Uchwałą Nr 104 /XV/04 Rady Gminy w Mochowie z dnia 6 lutego 2004r. ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 197/XXXII/06

Bardziej szczegółowo

Umowa o zaopatrzenie w wodę Nr umowy i odprowadzanie ścieków Kod Odbiorcy 219999

Umowa o zaopatrzenie w wodę Nr umowy i odprowadzanie ścieków Kod Odbiorcy 219999 Umowa o zaopatrzenie w wodę Nr umowy i odprowadzanie ścieków Kod Odbiorcy 219999 zawarta w dniu: w Kartuzach pomiędzy Kartuskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 83-300

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... / FO/. O ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH zawarta w dniu... r. w Białej Podlaskiej

U M O W A Nr... / FO/. O ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH zawarta w dniu... r. w Białej Podlaskiej Zał. Nr 7 U M O W A Nr... / FO/. O ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH zawarta w dniu... r. w Białej Podlaskiej PP pomiędzy: Spółką z o.o. Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN w Białej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

UMOWA NR... NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW UMOWA NR... NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarta dnia... r. w Żarowie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarowie przy

Bardziej szczegółowo

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Umowa Nr../ /./ o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w dniu.. w Chodzieży pomiędzy: Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółką z o.o. ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z OSOBĄ KORZYSTAJĄCA Z LOKALU

UMOWA nr... O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z OSOBĄ KORZYSTAJĄCA Z LOKALU UMOWA nr... O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z OSOBĄ KORZYSTAJĄCA Z LOKALU zawarta w dniu... w Jaworzynie Śląskiej pomiędzy: Zakładem Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o., ul.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez

1. Przedmiotem umowy jest dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez UMOWA NR /20 O DOSTARCZANIU WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW zawarta w dniu. w Słupsku pomiędzy: Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 86 reprezentowanym przez: 1. Prezesa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 1427 UCHWAŁA NR XVI/183/12 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39 poz.251 z późniejszymi zmianami),

R E G U L A M I N. 2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39 poz.251 z późniejszymi zmianami), Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2015 R E G U L A M I N wprowadzania nieczystości ciekłych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków do stacji zlewnej prowadzonej przez Miejski Zakład Wodociągów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o dostawę wody* i odprowadzanie ścieków*

UMOWA nr. o dostawę wody* i odprowadzanie ścieków* UMOWA nr. o dostawę wody* i odprowadzanie ścieków* Zawarta w dniu.. r. w Mikołowie pomiędzy: Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4 w Mikołowie, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /U. 2 Odbiorca zleca Dostawcy całodobowe zaopatrzenie wymienionej w 1 nieruchomości w wodę, a Dostawca powyższe zlecenie przyjmuje.

Umowa Nr... /U. 2 Odbiorca zleca Dostawcy całodobowe zaopatrzenie wymienionej w 1 nieruchomości w wodę, a Dostawca powyższe zlecenie przyjmuje. Umowa Nr... /U W dniu... r. pomiędzy Hydrosfera Józefów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Drogowców 20, 05-420 Józefów, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr. KRS 0000365440

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r.

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Załącznik do uchwały Nr XXXIV/236/05 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Lubartów 2005 r. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedźna. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedźna. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedźna Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

U C H W A Ł A Nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków U C H W A Ł A Nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, uszkodzeniem urządzeń i instalacji USŁUGOBIORCY grożącym

koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, uszkodzeniem urządzeń i instalacji USŁUGOBIORCY grożącym Zał. Nr 5 U M O W A Nr... / FO / O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH zawarta w dniu... r. w Białej Podlaskiej pomiędzy: Spółką z o.o. Bialskie Wodociągi i Kanalizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, realizowanego przez GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. RWiK-V.7021.1..2015

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. RWiK-V.7021.1..2015 UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NR RWiK-V.7021.1..2015 Zawarta w Nowym Brzesku w dniu 2015 r. pomiędzy: Gminą Nowe Brzesko, z siedzibą: ul Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, NIP: 682-11-94-362,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Spis treści : Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny. poziom usług

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Spis treści : Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny. poziom usług REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści : Rozdział I Rozdział II Postanowienia ogólne Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny poziom usług Rozdział III Rozdział IV Prawa i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/227/2006 Rady Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXV/227/2006 Rady Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr XXXV/227/2006 Rady Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r.

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

O DOSTARCZANIU WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW zawarta w dniu. w Słupsku pomiędzy:

O DOSTARCZANIU WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW zawarta w dniu. w Słupsku pomiędzy: UMOWA NR /20 O DOSTARCZANIU WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW zawarta w dniu. w Słupsku pomiędzy: Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 86 reprezentowanym przez: 1. Członka

Bardziej szczegółowo

WZORZEC UMOWA Nr.../BWWŚ-Z/ O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

WZORZEC UMOWA Nr.../BWWŚ-Z/ O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW WZORZEC UMOWA Nr.../BWWŚ-Z/ O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW zawarta dnia.w. pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ulicy 1 Maja 26b, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 września 2015 r. Poz. 3436 UCHWAŁA NR X.57.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala:

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala: UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25.06.2015r. W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG AQUANET SA

CENNIK USŁUG AQUANET SA Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Nr 342/24/III/2015 z dnia 25.03.2015 r. CENNIK USŁUG AQUANET SA OBOWIĄZUJE OD 004.2015 R. Cennik zawiera netto oraz brutto usług. Ceny brutto zawierają doliczony podatek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/344/2005 Rady Gminy Szemud z dnia r.

Uchwała Nr XLI/344/2005 Rady Gminy Szemud z dnia r. Uchwała Nr XLI/344/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 27.10.2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/320/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 24.08.2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/54/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. U C H W A Ł A Nr XI/75/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Do Uchwały NrXI/57/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr. XLI/275/06 Rady Gminy w Kadzidle REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE KADZIDŁO

Załącznik do Uchwały Nr. XLI/275/06 Rady Gminy w Kadzidle REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE KADZIDŁO Załącznik do Uchwały Nr. XLI/275/06 Rady Gminy w Kadzidle REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE KADZIDŁO KADZIDŁO, 2006 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/37/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/37/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/37/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łysomice Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW Załącznik do Uchwały RM Nr VI/63/2003 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Minimalny poziom usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Borowa Nr XIII/53/2015 z dnia 26 listopada. 2015 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/356/05 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWILCZY ŚWILCZA 168 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA Świlcza, listopad 2005 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O 4 7 1 0 9 0 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 9 7 2 5

k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O 4 7 1 0 9 0 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 9 7 2 5 M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 6 4-1 0 0 L e s z n o, u l. L i p o w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../.../... O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

UMOWA Nr.../.../... O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW UMOWA Nr.../.../... O ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW zawarta dnia... roku w Kątach Wrocławskich pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ul.1 Maja 26b,

Bardziej szczegółowo

Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu

Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu Kod nabywcy: Kod posesji: UMOWA Nr KW/ /13 o zaopatrzenie w wodę zawarta dnia..w Raciborzu pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 47-400 Racibórz przy

Bardziej szczegółowo