... Zakład Wodociągów i Kanalizacji WNIOSEK O WYDANIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... Zakład Wodociągów i Kanalizacji WNIOSEK O WYDANIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO"

Transkrypt

1 Inwestor/Wnioskodawca Michałowice (imię i nazwisko/firma) Zakład Wodociągów i Kanalizacji ( adres zamieszkania + kod pocztowy) w Michałowicach Plac Józefa Piłsudskiego Michałowice ( nr telefonu ) WNIOSEK O WYDANIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Proszę o zapewnienie dostaw wody i wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej dla projektowanego domu na działce o numerze ewidencyjnym... położonej w miejscowości... Gmina Michałowice. 1. Charakterystyka zabudowy ( jednorodzinna, wielorodzinna, usługowa, gospodarcza): Charakterystyka techniczna obiektu ( powierzchnia użytkowa, kubatura, rodzaj lokali ): Charakterystyka zużycia wody, oraz jej przeznaczenie: na cele bytowo gospodarcze w ilości...m 3 miesięcznie na cele... w ilości...m 3 miesięcznie 4. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody... Do wniosku załączam: 1. Mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.... (Podpis wnioskodawcy )

2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach Plac Józefa Piłsudskiego Michałowice tel Załącznik nr 1 do Warunków technicznych przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY WOD. KAN. Dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla nieruchomości, opracowana na zlecenie właściciela nieruchomości powinna zawierać w szczególności: 1. Opis techniczny łącznie z: bilansem wody i ścieków, określeniem wymaganego ciśnienia wody, w przypadku obiektów przemysłowych lub usługowych określeniem gospodarki ściekowej (jakość ścieków, urządzenie podczyszczające). 2. Plan zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1: Rzut poziomy najniższej kondygnacji w skali 1:100 (1:50) z przedstawieniem projektowanych połączeń wodociągowo kanalizacyjnych w nawiązaniu do istniejących wiejskich sieci wodociągowo kanalizacyjnych i granicy działki z lokalizacją wodomierza i poziomem kanalizacyjnym. 4. Profil podłużny połączenia wodociągowego i kanalizacyjnego w skali 1:100/500 z rozwinięciem poziomu kanalizacyjnego w nawiązaniu do rzędnej najniższej kondygnacji i zainstalowanych urządzeń sanitarnych na tej kondygnacji. 5. Węzeł wyłączeniowy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 6. Rysunek szczegółowy węzła wodomierzowego (w budynku lub w studzience wodomierzowej). 7. Rysunek szczegółowy studzienki kanalizacyjnej. UWAGA: W przypadku doprowadzenia wody z ujęcia lokalnego (własnego) lub lokalnego odprowadzenia ścieków (do dołu szczelnego), opracowanie projektowe powinno zawierać informacje lub ogólny schemat zastosowanego rozwiązania. W przypadkach koniecznych wymagających rozpoznania stanu prawno - własnościowego należy do dokumentacji projektowej dołączyć mapę ewidencji gruntów z wypisem z rejestru.

3 Inwestor/Wnioskodawca Michałowice (imię i nazwisko/firma) ( adres zamieszkania + kod pocztowy)... ( nr telefonu ) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach Plac Józefa Piłsudskiego Michałowice WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Proszę o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości... gmina Michałowice do nieruchomości na działce nr... budynek nr... przeznaczenie wody: na cele bytowo gospodarcze w ilości... m 3 miesięcznie na cele... w ilości... m 3 miesięcznie. Wykonawcą robót będzie Roboty wykonane zostaną w terminie... wg dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez ZWiK w Michałowicach. Do wniosku załączam: Kserokopię decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności decyzji, Dokument stwierdzający tytuł prawny lub oświadczenie o prawie do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek Kserokopię uprawnień zawodowych wykonawcy, Kserokopię planu realizacyjnego zatwierdzonego przez Z.U.D.P. Oświadczenia właścicieli/zarządców nieruchomości przez które przechodzi przyłącze o zgodzie na wejście w teren i zezwoleniu na wykonanie prac związanych z realizacją przyłącza oraz zgody na wykonywanie czynności związanych z eksploatacją i konserwacja przedmiotowego przyłącza.... ( podpis wnioskodawcy )

4 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE NR... Zawarta w dniu... w Michałowicach pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, Michałowice, zwanym w umowie Usługodawcą i reprezentowanym przez: Stanisława Brosia Dyrektora Zakładu a:...zam zwanym w umowie Odbiorcą usług. 1. Umowa określa warunki wykonania przyłącza wodociągowego z istniejącej gminnej sieci wodociągowej do nieruchomości na działce nr... w miejscowości Odbiorca usług oświadcza iż, posiada projekt techniczny przyłącza, wykonany przez uprawnionego projektanta, uzgodniony przez ZWiK w Michałowicach oraz w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), postanowienie o nie wniesieniu przez odpowiedni organ administracyjny uwag do zgłoszonego zamiaru budowy przyłącza wodociągowo, oświadczenie o zgodzie na wejście w teren i prawo do dysponowania na cele budowlane lub pozwolenie na budowę. Odbiorca usług oświadcza iż, akceptuje następujące warunki przyłącza: Przyłącze wodociągowe wykona na własny koszt, przez firmę uprawnioną do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z wykonaniem naprawy nawierzchni dróg i chodników uszkodzonych podczas wykonywania powyższych prac. 2. Nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót, wykonawca potwierdzi termin rozpoczęcia robót i ustali ze ZWiK w Michałowicach terminy; włączenia przyłącza do czynnej gminnej sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej, odbioru technicznego, zamontowania wodomierza. 3. Przy przejściu trasy przyłącza przez teren sąsiednich działek uzyska i przedłoży pisemne oświadczenia ich właścicieli (sąsiadów), zezwalających na dokonanie przejścia przez teren działki. 4. W przypadku wykonywania przejść trasy przyłącza, przez drogi przedłoży pisemne zgody właścicieli drogi oraz warunki techniczne wykonania przejścia, a po ich wykonaniu protokółu odbioru dokonany przez właściciela drogi. 5. Po wykonaniu prac ziemnych i montażowych przyłącze wody zgłosi do odbioru technicznego do ZWiK w Michałowicach. 6. Montaż i plombowanie wodomierza wykonują przedstawiciele ZWiK w Michałowicach po odbiorze technicznym. 7. Odbiorca usług zobowiązuje się do zamontowania antyskażeniowego zaworu zwrotnego na wodociągowej instalacji wewnętrznej zgodnie z PN-92/B-01706/Az1. 8. Wykonawcę przyłącza obowiązują wszystkie normy i przepisy w zakresie wykonawstwa przyłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

5 Odbiór techniczny: Podłączenie wody z gminnej sieci wodociągowej podlega odbiorowi technicznemu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach. 2. Odbiór techniczny wykonywanych prac odbywa się na otwartym wykopie. 3. W odbiorze technicznym uczestniczą: Odbiorca usług; Wykonawca robót; Przedstawiciel ZWiK w Michałowicach. 4. Z odbioru technicznego ZWiK sporządza protokół odbioru, potwierdzający prawidłowość wykonania przyłącza a Odbiorca usług załącza protokoły sprawdzeń, prób szczelności i atestów. 5. Po dokonaniu odbioru technicznego oraz inwentaryzacji powykonawczej (Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. Nr 100 z dnia poz. 1086/), sporządzonej na uzgodnionym archiwalnym egzemplarzu projektu wykonawca zobowiązany jest do zasypania wykopu Uwagi końcowe: 1. Po zasypaniu wykopu Odbiorca usług zobowiązuje się do uporządkowania terenu prac i doprowadzenia go do stanu pierwotnego. 2. Na trasie przyłączy należy pozostawić nie zagospodarowany i nie zadrzewiony pas terenu o szerokości 3 m. 3. Po zakończeniu robót należy zgłosić się w Zakładzie Wodociągów w Michałowicach celem podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę. 4. Odbiorca usług przewiduje rozpoczęcie poboru wody Niespełnienie wymienionych warunków stanowić będzie rezygnację z dostaw wody. 6. Umowa ważna jest dwa lata od daty podpisania. 7. Wykonanie przyłącza bez zezwolenia będzie traktowane jako nielegalny pobór wody. Odbiorca usług: Usługodawca: Imię i Nazwisko... Podpis i data...

6 UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ NR... Zawarta w dniu... w Michałowicach pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach, zwanym w Umowie Usługodawcą i reprezentowanym przez: Stanisława Brosia Dyrektora Zakładu a: zwanym w umowie Odbiorcą usług, reprezentowanym przez... Rachunki doręczać: Adres lub bliższe określenie miejsca poboru wody Umowa określa warunki dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę eksploatowanych przez Usługodawcę i zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem w odniesieniu do następujących obiektów: Odbiorca usług oświadcza, że posiada tytuł prawny dysponowania obiektem, o którym mowa w 1 umowy na podstawie (tytuł prawny) Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Usługodawcę będzie wykorzystana na cele: 1)... ilości... m 3 miesięcznie, 2)... ilości... m 3 miesięcznie, 3. Dostarczanie wody do innych celów niż określone w ust. 2, wymaga zmiany umowy Do obowiązków Usługodawcy należy w szczególności:

7 dostarczanie w sposób ciągły wody do nieruchomości będącej w zarządzie Odbiorcy usług zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i na określone cele, dostarczanie wody o należytej jakości badanej u wylotu za wodomierzem przed zaworem głównym, odpowiadającej warunkom jakościowym określonym obowiązującymi przepisami, zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego, usuwanie awarii urządzeń będących w jego posiadaniu. 2. Obowiązek Usługodawcy nie obejmuje utrzymania przyłącza wodociągowego o ile nie zostało przekazane na majątek Gminy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w świadczeniu usług spowodowane: brakiem wody na ujęciu, niezawinionym przez Usługodawcę zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia, potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych, koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych, uszkodzeniem instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług, przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych, rzeczywistymi parametrami technicznymi wodociągu zdeterminowanymi występowaniem siły wyższej. 3. W razie wystąpienia przyczyn wymienionych w ust. 1 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Odbiorcę usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o czasie trwania przerwy w dopływie wody. 4. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe na skutek zalania wodą, a spowodowane: wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodno - kanalizacyjną Odbiorcy usług, awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z 6. 5 O przerwach w świadczeniu usług wynikających z planowanych prac konserwacyjno remontowych Usługodawca powiadomi Odbiorcę usług najpóźniej na dwa dni przed jej terminem. Gdyby przerwa, o której mowa wyżej, miała trwać 12 godzin, powiadomienie nastąpi na siedem dni Wcześniej.

8 3. W razie przerwy przekraczającej 12 godzin Usługodawca zapewni zastępczy punkt poboru wody informując Odbiorcę usług o jego lokalizacji. 6 Odbiorca usług zobowiązuje się do: 1. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych, o ile nie zostały przekazane na majątek Gminy. 2. natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o awarii posiadanych przez Odbiorcę usług instalacji i przyłączy mających wpływ na wskazanie wodomierza głównego oraz inne urządzenia Usługodawcy. 3. niewykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji oraz urządzeń należących do Usługodawcy. 4. wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie wodomierza głównego zabezpieczającego wodomierz przed uszkodzeniem lub zaborem. 5. udostępnienia Usługodawcy swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego celem dokonania odczytu wodomierza głównego lub jego wymiany. 6. zapewnienia Usługodawcy możliwości wykonania niezbędnych napraw urządzeń należących do Usługodawcy. 7. pokrycia kosztów wymiany wodomierza głównego powstałych w wyniku nie zabezpieczenia go przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeniami mechanicznymi oraz kosztów zainstalowania wodomierza głównego w przypadku jego kradzieży. 8. zainstalowania i utrzymania antyskażeniowych zaworów zwrotnych zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. 9. niedokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączami wodociągowymi w pasie określonym w obowiązujących przepisach. 10. zawiadomienia Usługodawcy o zmianie przeznaczenia dostarczanej wody. 7 Odbiorcy usług zabrania się: 1) poboru wody przed wodomierzem głównym, 2) odsprzedawania wody, chyba że zawarta umowa z Odbiorcą usług stanowi inaczej, 3) dokonywania na przyłączach działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego w sytuacjach uzasadnionych, 4) przemieszczania wodomierza, zakłócenia jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon 5) wykorzystywania sieci wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycznych Rozliczenie za usługi świadczone przez Usługodawcę z Odbiorcą usług odbywa się na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody, według następujących zasad, przyjmując trzymiesięczny okres obrachunkowy: 1) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, 2) w przypadku niesprawności wodomierza lub okresowego braku możliwości odczytu, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody

9 w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. 2. Na wniosek Odbiorcy usług Usługodawca dokona urzędowego sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza. W przypadku, gdy badanie legalizacyjne nie potwierdzi niesprawności wodomierza koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Odbiorca usług. 3. W razie braku możliwości zainstalowania wodomierza, w ilości ustalonej wg norm zużycia wody. 4. Odbiorca usług zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o stwierdzeniu zerwania plomb wodomierza głównego, jego osłon, uszkodzenia, jego przeniesienia lub zaborze. W przypadku zaboru wodomierza lub wykazania, że uszkodzenie zawinione zostały przez Odbiorcę usług, ilość pobranej wody ustala się odpowiednio do ilości, która mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego w okresie od ostatniego odczytu wodomierza. 5. W razie niemożności odczytania wodomierza Usługodawca ma prawo wystawienia rachunku rozliczeniowego, który zostanie rozliczony w rachunku wyrównawczym po odczytaniu wodomierza. 6. Odbiorcy usług nie posiadający wodomierzy zobowiązani są do natychmiastowego informowania Usługodawcy o zmianach mających wpływ na obliczenie zużytej wody. 9 Usługodawca ma prawo: wodociągowej Odbiorcy usług. Przedstawiciele Usługodawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe przed miejscem zamontowania wodomierza. 1. Kontroli instalacji 2. Wejścia w teren posesji ( w pasie szerokości 3 m. na przebiegu sieci wodociągowej) w celu usunięcia awarii bez odszkodowania 10 Odbiorca usług zobowiązuje się pokryć Usługodawcy koszty powstałe na skutek: 1. Samowolnego wykonywania podłączeń lub rozbudowy instalacji z naruszeniem obowiązujących norm i przepisów. 2. Używania wody do innych celów niż określone w 2 ust. 2, 3. Interwencji służb pogotowia wodno kanalizacyjnego w przypadku uszkodzeń instalacji i przyłączy będących w posiadaniu Odbiorcy usług, z jego winy. 4. Nie zgłoszenia niezwłocznie Usługodawcy awarii powstałych na przyłączu. Ilość utraconej wody będzie ustalana na podstawie przekroju przyłącza, godzinowego przepływu wody. 11 W razie dokonywania przez Odbiorcę usług, bez uzgodnienia z Usługodawcą, zmian w instalacji wodociągowej oraz zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Usługodawcy Usługodawca ma prawo do ustalenia wysokości opłat według zasad określonych w 7 ust. 4 umowy Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiązującej taryfie.

10 2. O zmianie przez uprawniony do tego organ wysokości opłaty za wodę Usługodawca powiadomi zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty, informując o ich wysokości i terminie obowiązywania. 3. Zmiana taryf nie wymaga zmiany niniejszej umowy i następuje bez wypowiedzenia warunków umowy. 4. Na dzień zmiany taryfy ilość zużytej wody będzie określona na podstawie wyliczonego średniego zużycia, obejmującego okres obrachunkowy Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. 2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy usług, zwrócona w terminie 14 dni od dnia założenia wniosku w tej sprawie. 4. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy, Odbiorca usług zapłaci Usługodawcy odsetki ustawowe. 5. W razie zmiany właściciela (zarządcy) nieruchomości Odbiorcę usług obciąża obowiązek ponoszenia opłat za wodę do czasu wskazania Usługodawcy następcy prawnego. 14 W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 15 Tryb obowiązywania umowy: 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę usług z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. W razie naruszenia przez Odbiorcę usług postanowień umowy Usługodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przy naruszeniu przez Odbiorcę usług postanowień 7 ust. 4 albo Jeżeli Odbiorca usług zalega z zapłatą za dwa okresy obrachunkowe, Usługodawca po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o skutkach jego nie dotrzymania, ma prawo odstąpić od umowy. 5. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca dokonuje odcięcia dostaw wody i demontuje wodomierz główny. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obciążają Odbiorcę usług. 16 Każdy Odbiorca usług, który posiada również zasilanie wodą z własnej studni zobowiązany jest do rozdzielenia instalacji (nie może być połączona sieć wody wodociągowej z wodą z własnej studni, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zakażenia wody w sieci). 17 W dacie zawarcia umowy tracą moc dotychczasowe uregulowania w zakresie dostawy wody.

11 18 Odbiorca usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz celem realizacji niniejszej umowy. 19 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Odbiorca Usług: Usługodawca:... (Imię i Nazwisko)... (data i podpis)

12 UMOWA O ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach, zwanym w Umowie Usługodawcą i reprezentowanym przez: Stanisława Brosia Dyrektora Zakładu a:... zwanym w umowie Odbiorcą usług, Rachunki doręczać: Adres lub bliższe określenie miejsca odbioru ścieków Umowa określa warunki odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Usługodawcę i zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem w odniesieniu do następujących obiektów: Miejscem odbioru ścieków przez Usługodawcę (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) jest pierwsza studzienka na przyłączu będącym na majątku Usługodawcy licząc od strony budynku. 2. Do obowiązków Usługodawcy należy w szczególności: odbieranie w sposób ciągły ścieków z nieruchomości będącej w zarządzie Odbiorcy usług w stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz z częścią przyłącza będącego na majątku Usługodawcy oraz usuwane awarii urządzeń pozostających w jego zarządzie na własny koszt, za wyjątkiem zatorów i uszkodzeń sieci spowodowanych przez Odbiorcę usług, kontrola odprowadzanych ścieków pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz sygnalizowanie właściwym władzom wszelkich zagrożeń, określanie jakości dostarczanych ścieków w pierwszej studzience od strony budynku na przyłączu będącym na majątku Usługodawcy.

13 Obowiązek Odbiorcy usług w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych obejmuje wykonywanie na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej na przyłączu licząc od strony budynku, lub do granicy działki Zakres odpowiedzialności Usługodawcy: 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w odprowadzaniu ścieków spowodowane: zamknięciem odpływu w wyniku odprowadzania przez Odbiorcę usług ścieków stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne (np. kwasy, płyny żrące itp., wykonywaniem planowych prac konserwacyjno remontowych, koniecznością usunięcia awarii, wystąpieniem siły wyższej, 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: wadliwego wykonania lub źle funkcjonującej instalacji Odbiorcy usług, uszkodzenia instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług, przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń kanalizacyjnych, braku przewidzianych przepisami prawa budowlanego urządzeń przeciwzalewowych na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy usług, rozbudowy sieci kanalizacyjnej przez Odbiorcę usług, w zakresie przekraczającym uzgodnione warunki techniczne z Usługodawcą, każdorazowa zmiana lub rozbudowa wymaga zgody Usługodawcy. 3. W razie wystąpienia przyczyn wymienionych w ust. 1 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Odbiorcę usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o czasie trwania przerwy w odprowadzaniu ścieków O przerwach w świadczeniu usług wynikających z planowanych prac konserwacyjno - remontowych Usługodawca powiadomi Odbiorcę usług najpóźniej na dwa dni przed jej terminem. 2. Gdyby przerwa, o której mowa wyżej, miałaby trwać 12 godzin, powiadomienie nastąpi na siedem dni wcześniej.

14 6. Odbiorca usług zobowiązuje się do: 11. Zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. 12. Nie odprowadzania do urządzeń Usługodawcy: odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym, odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 O C, w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek, nie zdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych, innych substancji, które wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Usługodawcy, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego. 13. Nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji oraz urządzeń należących do Usługodawcy. 14. Zapewnienia Usługodawcy możliwości wykonania niezbędnych napraw urządzeń należących do Usługodawcy. 15. Nie wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. 16. Stosowania rozwiązań technicznych uniemożliwiających połączenie instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną, 17. Zapewnienia Usługodawcy możliwości dostępu do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobrania ścieków do analiz laboratoryjnych. 18. Ponoszenia podwyższonych opłat w przypadku odprowadzania ścieków przekraczających przeciętne stężenie przewidywane dla ścieków socjalno bytowych. 19. Nie dokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączami wodociągowymi w pasie określonym w obowiązujących przepisach. 7. Rozliczenia za usługi świadczone przez Usługodawcę z Odbiorcą usług odbywa się na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości odebranych ścieków według następujących zasad, przyjmując miesięczny okres obrachunkowy: 3) Ilość ścieków Usługodawca określa na podstawie ilości wody pobranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę (odczyty wodomierzy zamontowanych

15 zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zaopatrzenia zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków), 4) Ilość odprowadzonych ścieków może być rozliczana w oparciu o wskazanie zamontowanego urządzenia pomiarowego odprowadzonych ścieków. 8. Prawa Usługodawcy: 1. Usługodawca ma prawo kontroli instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy usług. Przedstawiciele Usługodawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje kanalizacyjne przed miejscem zamontowania wodomierza. 2. Wejście w teren posesji (w pasie szerokości 3 m. na przebiegu sieci kanalizacyjnej) w celu usunięcia awarii bez odszkodowania. 3. W razie dokonywanych przez Odbiorcę usług bez uzgodnienia z Usługodawcą zmian w instalacji kanalizacyjnej oraz zamontowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Usługodawcy ma prawo zażądać doprowadzenia instalacji do pierwotnego stanu. 4. W razie stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej Usługodawca ma prawo obciążyć Odbiorcę usług kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz, zaś w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń naliczać opłatę dodatkową. 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad eksploatacji instalacji kanalizacyjnej Usługodawcy przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego, oraz możliwości wypowiedzenia umowy Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiązującej taryfie. 2. O zmianie przez uprawniony do tego organ wysokości opłaty za ścieki Usługodawca powiadomi zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty, informując o ich wysokości i terminie obowiązywania. 3. Zmiana taryf nie wymaga zmiany niniejszej umowy i następuje bez wypowiedzenia warunków umowy. 4. Na dzień zmiany taryfy ilość odprowadzonych ścieków będzie określona na podstawie wyliczonego średniego zużycia, obejmującego okres obrachunkowy Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odebrane ścieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. 7. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 8. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy usług, zwrócona w terminie 14 dni od dnia założenia wniosku w tej sprawie. 9. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy, Odbiorca usług zapłaci Usługodawcy odsetki ustawowe. 10. W razie zmiany właściciela (zarządcy) nieruchomości Odbiorcę usług obciąża obowiązek ponoszenia opłat za ścieki do czasu wskazania Usługodawcy następcy prawnego. 11.

16 W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 12. Tryb obowiązywania umowy: 6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 7. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę usług z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 8. W przypadku uporczywego przekraczania warunków określonych w umowie oraz niepodejmowania przez Odbiorcę usług działań na rzecz poprawy jakości ścieków Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 9. Jeżeli Odbiorca usług zalega z zapłatą za dwa okresy obrachunkowe, Usługodawca po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o skutkach jego nie dotrzymania, ma prawo odstąpić od umowy. 10. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca dokonuje zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Koszty ponownego uruchomienia odprowadzania ścieków obciążają Odbiorcę usług. 13. W dacie zawarcia umowy tracą moc dotychczasowe uregulowania w zakresie odbioru ścieków. 14. Odbiorca usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz celem realizacji niniejszej umowy. 15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Odbiorca Usług: Usługodawca:... (Imię i Nazwisko)... (data i podpis)

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH Zawarta w Ciechanowie pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 CIECHANÓW zarejestrowanym przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT) Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków tel. +48 77 415 55 85 fax + 48 77 415 54 32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo