Kapituła Konkursowa INNOSILESIA 2012 w kategorii współpracy sfery przedsiębiorstw i nauki. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kapituła Konkursowa INNOSILESIA 2012 w kategorii współpracy sfery przedsiębiorstw i nauki. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Kapituła Konkursowa INNOSILESIA 2012 w kategorii współpracy sfery przedsiębiorstw i nauki Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.

2 Kapituła Konkursowa INNOSILESIA 2012 w kategorii współpracy sfery przedsiębiorstw i nauki Cel konkursu: a) Promocja idei współpracy pomiędzy sferą przedsiębiorstw i nauki w województwie śląskim. b) Promowanie wdrażania innowacyjnych rozwiązao dzięki wzajemnej współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w województwie śląskim. c) Poprawa wizerunku regionu, przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych działających na jego terenie poprzez promocję dobrych praktyk. d) Zachęcanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do wspólnego poszukiwania nowych rozwiązao technologicznych i produkcyjnych. e) Wybór najbardziej innowacyjnych rozwiązao wdrożonych w życie poprzez współpracę śląskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych, które będzie można promowad jako dobre praktyki. Skład Kapituły Konkursowej: 1. prof. dr hab. inż. Jan Kosmol - Przewodniczący Kapituły Konkursu INNOSILESIA 2012 (Prezes Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK Gliwice), 2. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - przedstawiciel sfery nauki (Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej), 3. Anna Jedynak - przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 4. Janusz Kalita - przedstawiciel przedsiębiorstwa (Festo Polska), 5. Irena Marek- przedstawicielka Instytucji Otoczenia Biznesu (Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.). Ocena Kapituły odbyła się z uwzględnieniem następujących obszarów: a) ocena poziomu innowacyjności wdrożonego rozwiązania, b) ocena roli i zakresu współpracy przedsiębiorstwa i jednostki naukowej przy wdrożeniu rozwiązania, c) ocena wartości komercyjnej wdrożonego rozwiązania.

3 Lista zgłoszonych aplikacji do konkursu 1. Nazwa Przedsiębiorstwa/Instytucji Zgłaszającej: EMT-Systems Grzegorz Wszołek Partner wdrożenia: Wydział Mechaniczny Technologiczny, IAPTiZSW 2. Nazwa Przedsiębiorstwa/Instytucji Zgłaszającej: Instytut Techniki Górniczej KOMAG Partner wdrożenia: Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa ELEKTRON spółka cywilna z siedzibą w Radzionkowie. 3. Nazwa Przedsiębiorstwa/Instytucji Zgłaszającej: KOPEX Machinery Spółka Akcyjna Partner wdrożenia: Instytut Techniki Górniczej KOMAG 4. Nazwa Przedsiębiorstwa/Instytucji Zgłaszającej: KSK Developments Paweł Kasperek Partner wdrożenia: Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej przy Politechnice Śląskiej AEiI 5. Nazwa Przedsiębiorstwa/Instytucji Zgłaszającej: MAGNETO Sp. z o.o. Partner wdrożenia: Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii 6. Nazwa Przedsiębiorstwa/Instytucji Zgłaszającej: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku Partner wdrożenia: Politechnika Śląska w Gliwicach 7. Nazwa Przedsiębiorstwa/Instytucji Zgłaszającej: Uniwersytet Śląski Partner wdrożenia: Unipress (Warszawa)

4 Miejsce III: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku Poziom innowacyjności wdrożonego rozwiązania Celem projektu pt. Inteligentny, zintegrowany system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Rybniku było opracowanie i wdrożenie w PWiK Sp. z o.o. w Rybniku dwóch nowych zintegrowanych podsystemów informacyjnych (inteligentnego systemu wykrywania i lokalizowania awarii oraz strefowego sterowania ciśnieniem w sieci wodociągowej, a także inteligentnego systemu obsługi zdarzeo eksploatacji). Jednoczesne działanie obu tych podsystemów umożliwia osiągnięcie synergicznego efektu, w szczególności możliwe jest szybsze reagowanie na pojawiające się awarie sieci wodociągowej oraz poprawa efektywności eksploatowania obiektów technicznych, a w efekcie zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa (poprzez aktywną kontrolę wycieków, zarządzanie ciśnieniem w sieciach wodociągowych, szybką naprawę). Data wdrożenia innowacyjnego rozwiązania: 2012 r. Główne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania i opis jego klientów Zastosowanie w branży wodociągowej. Nazwa instytucji naukowej współpracującej przy stworzeniu innowacyjnego rozwiązania Politechnika Śląska w Gliwicach. Osoby odpowiadające za wdrożenie innowacyjnego rozwiązania 1. Prof. dr hab. Wojciech Moczulski-Politechnika Śląska w Gliwicach 2. Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak Politechnika Śląska w Gliwicach 3. Dr inż. Ryszard Wyczółkowski- Politechnika Śląska w Gliwicach 4. Dr inż. Andrzej Loska- Politechnika Śląska w Gliwicach 5. Janusz Karwot - Prezes Zarządu PWiK Rybnik 6. Krzysztof Burda - Wiceprezes Zarządu PWiK Rybnik

5 UZASADNIENIE Zgłaszane wdrożenie innowacyjnego pomysłu jest efektem współpracy naukowców Politechniki Śląskiej z PWiK Sp. z o.o. w Rybniku. Autorzy projektu wykazują potrzebę racjonalnej gospodarki wodnej. Projekt jest kontynuacją wcześniej zastosowanych podsystemów co jest plusem wdrożenia, gdyż pozwala osiągnąd efekt synergii. Wnioskodawca w zgłoszeniu wykazuje bliską współpracę przedsiębiorstwa z jednostką naukową, której efektem jest wdrożenie pracy naukowo badawczej o wysokim poziomie innowacyjności i zaawansowanej pod względem skutków społecznych (koszty awarii sieci wodociągowej).

6 Miejsce III Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku

7 Miejsce II: KOPEX Machinery Spółka Akcyjna Poziom innowacyjności wdrożonego rozwiązania Filtr samoczyszczący FS-60 przeznaczony jest do bezobsługowego oczyszczania wody z cząstek stałych. Prezentowane rozwiązanie filtra oparte na sześciu wkładach filtracyjnych oczyszczanych indywidualnie przez zawory wodne zapewnia, w odróżnieniu do innych rozwiązao, wykorzystanie w procesie filtracji wszystkich wkładów równocześnie, z krótkotrwałym wyłączeniem kolejnych wkładów na czas oczyszczania. Innowacyjnym elementem filtra jest ponadto zespół uzdatniania wody zapobiegający osadzaniu się kamienia na powierzchni wkładów filtra. Urządzenie zostało opracowane w ITG KOMAG a wykonane w KOPEX Machinery S.A. Filtr z automatycznym procesem oczyszczania wkładów filtracyjnych, zapewnia uzdatnianie wody przez niedopuszczenie do wytrącania się węglanu wapnia na ściankach instalacji oraz zapobiega przedostawaniu się grubych frakcji zanieczyszczeo bezpośrednio na wkłady filtracyjne. Takie rozwiązanie zapewnia wydłużony okres bezawaryjnej eksploatacji filtra oraz urządzeo zasilanych wodą, szczególnie w środowisku panującym w podziemiach kopalo. Data wdrożenia innowacyjnego rozwiązania: 2012 Główne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania i opis jego klientów Filtr przeznaczony jest do ciągłej i bezobsługowej pracy w różnych gałęziach przemysłu w których wymagany jest odpowiedni stopieo czystości wody. Filtr znajdzie zastosowanie m.in. w: górnictwie odkrywkowym i głębinowym, wiertnictwie, elektrowniach, ciepłowniach, przemyśle stalowym oraz w oczyszczalniach ścieków. Nazwa instytucji naukowej współpracującej przy stworzeniu innowacyjnego rozwiązania Instytut Techniki Górniczej KOMAG Osoby odpowiadające za wdrożenie innowacyjnego rozwiązania. 1. Marek Miziak - KOPEX Machinery S.A. 2. Piotr Janusz- KOPEX Machinery S.A. 3. Krzysztof Nieśpiałowski - ITG KOMAG 4. Tomasz Jasiulek - ITG KOMAG

8 UZASADNIENIE Zgłoszony pomysł ma wysoki potencjał innowacyjny, a także dużą wartośd komercyjną. Powstał w wyniku prac badawczych jednostki badawczo-rozwojowej i został pomyślnie wdrożony już w kilku kopalniach na terenie kraju. Duży poziom innowacyjności poparty jest zgłoszeniami patentowymi a także nagrodą na targach (BRUSSELS INNOVA 2012). Proces uzdatniania wody jest bardzo istotny z punktu widzenia ekonomicznego (znaczne korzyści materialne z zaproponowanego rozwiązania). Zgłoszenie zawiera dobrze opisaną rolę i zakres współpracy jednostki badawczej z przedsiębiorstwem wdrażającym rozwiązanie. Na uwagę zasługuje długoletnia współpraca KOMAGU z grupą kapitałową KOPEX (30 lat) co powoduje, że ich wspólne opracowania są mocno osadzone w realiach.

9 Miejsce II KOPEX Machinery Spółka Akcyjna

10 Miejsce I: Instytut Techniki Górniczej KOMAG Poziom innowacyjności wdrożonego rozwiązania Powietrzno-wodne chodnikowe urządzenia zraszające typu BRYZA to rozwiązania, które w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy bezpieczeostwa i komfortu pracy oraz poprawiają środowiskowe warunki pracy w wyrobiskach chodnikowych. Zmniejszają ryzyko pylicy i powodują znaczne zmniejszenie zagrożenia wybuchu pyłowego. Urządzenia zraszające BRYZA jako jedyne z proponowanych przez przemysł urządzeo zraszających wymagają jedynie niewielkiej ilości wody zraszającej i bardzo niewielkiej ilości sprężonego powietrza. Efekt ten uzyskano dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązao dysz zraszających. Data wdrożenia innowacyjnego rozwiązania: 2012 Główne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania i opis jego klientów Urządzenia zraszające BRYZA mogą byd stosowane wszędzie tam, gdzie występuje zapylenie powietrza. Obecnie podstawowa wersja urządzeo przystosowana jest do pracy w podziemiach kopalo. Po dokonaniu prac adaptacyjnych urządzenia BRYZA mogą byd stosowane w młynach zbożowych, stolarniach, cementowniach itp. Nazwa przedsiębiorstwa współpracującego przy stworzeniu innowacyjnego rozwiązania Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa ELEKTRON spółka cywilna z siedzibą w Radzionkowie. Osoby odpowiadające za wdrożenie innowacyjnego rozwiązania 1. Dariusz Prostaoski 2. Dominik Bałaga 3. Michał Siegmund 4. Andrzej Urbanek 5. Arkadiusz Waloszczyk

11 UZASADNIENIE Projekt o wysokim poziomie innowacyjności polegający na pomyśle, który ma bardzo dużą szansę na szerokie wdrożenie w kopalniach działających na terenie kraju i zagranicą. Projekt stanowi bardzo istotne rozwiązanie dla przemysłu wydobywczego (patent i zgłoszenia patentowe). Na szczególną uwagę zasługuje zakres współpracy jednostki badawczej z przedsiębiorstwem wdrożeniowym, która przyczyniła się do stworzenia komercyjnego rozwiązania. Na efekt koocowy składają się m.in. elementy zastrzeżone patentami zgłoszonymi w UPRP oraz prototypy funkcjonujące już w 4 kopalniach. Wnioskujący jest placówką naukowo badawczą ściśle współpracującą z przemysłem. Dzięki zgłaszanemu rozwiązaniu udało się uzyskad znaczne efekty społeczne.

12 Miejsce I Instytut Techniki Górniczej KOMAG

13 Dziękuję za uwagę prof. dr hab. inż. Jan Kosmol

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy 42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizatorzy Konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współpraca: Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK. Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK. Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd 1 12-05-15 09:44 Redakcja naukowa: Marek Makowiec Opracowanie graficzne: Studio Graficzne Piotr Kurasiak

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 studia przypadków dobre przykłady projektów POIG 2007-2013

Załącznik nr 3 studia przypadków dobre przykłady projektów POIG 2007-2013 Załącznik nr 3 studia przypadków dobre przykłady projektów POIG 2007-2013 Studium przypadku nr 1 HCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Działanie 4.6 i 5.4 Numer umowy o Wartość ogółem POIG.04.06.00-10-018/12-03

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT

Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT REDAKCJA NAUKOWA prof. dr hab. inż. JOANICJUSZ NAZARKO prof. dr hab. ZOFIA KĘDZIOR BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Konrad Frontczak Szczecin, 2010 1 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów

Bardziej szczegółowo

VI Priorytet Wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej

VI Priorytet Wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej VI Priorytet Wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej Metropolizacja jest obecnie uważana za jeden z najważniejszych czynników rozwoju regionalnego 1. W literaturze przedmiotu zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w systemach zarządzania i monitorowania sieci wodociągowo kanalizacyjnej szansa na rozwój

Innowacyjność w systemach zarządzania i monitorowania sieci wodociągowo kanalizacyjnej szansa na rozwój Innowacyjność w systemach zarządzania i monitorowania sieci wodociągowo kanalizacyjnej szansa na rozwój Dr inż. Janusz Karwot mgr inż. Radosław Zaręba Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo