UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka uchwala Regulamin dostarczania wody w Gminie Olszanka w następującym brzmieniu: Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin dostarczania wody określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Olszanka, w tym prawa i obowiązki dostawcy oraz odbiorców, a w szczególności: 1) minimalny poziom usług świadczonych przez Urząd Gminy w zakresie dostarczania wody, 2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług, 3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach, 4) warunki przyłączenia do sieci, 5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowych, 6) sposób dokonywania odbioru przez Urząd Gminy wykonanego przyłącza, 7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody, 9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) ustawa ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), 2) odbiorca odbiorca wody, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy, 3) dostawca Urząd Gminy Olszanka w Olszance, 4) umowa umowa o zaopatrzenie w wodę, o której mowa w art. 6 ustawy, 5) wodomierz przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, 6) wodomierz główny przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy, 7) okres obrachunkowy okres rozliczeń za usługę dostawy wody określony w umowie. Rozdział 2. Minimalny poziom usług świadczonych przez Urząd Gminy w zakresie dostarczania wody oraz obowiązki Odbiorców warunkujące jego utrzymanie Urząd Gminy zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 2) ciągłość oraz niezawodność dostaw wody, 3) zaplombowanie wodomierza głównego po wykonaniu i projektu przyłącza do Urzędu Gminy oraz zawarciu umowy o dostawę wody. Id: GHFKG URKKM SRUMZ RSZPU OCCQB. Podpisany Strona 1

2 2. Urząd Gminy ma prawo do przeprowadzenia bieżącej kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej. 4. Odbiorcy wody są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy, a w szczególności do: 1) zamontowania sprawnego zaworu przed wodomierzem, umożliwiającego demontaż wodomierza na okres zimowy, 2) utrzymania właściwego stanu technicznego zaworu i wodomierza przed uszkodzeniem mechanicznym i zamarznięciem, 3) utrzymania pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i występowanie czynników zakłócających jego prawidłowe działanie (mróz, pole magnetyczne itp.) oraz zabezpieczenia pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, 4) utrzymania instalacji wodociągowej w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego, 5) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 6) nie zmieniania, bez uzgodnień z Urzędem Gminy otrzymanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, 7) utrzymania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe nie znajduje się w posiadaniu Urzędu Gminy, 8) udostępnienia Urzędowi Gminy dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Urząd Gminy, 9) udostępnienia Urzędowi Gminy dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Urząd Gminy, Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Urząd Gminy, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia. 2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Urzędu Gminy, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Urzędu Gminy nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy. Rozdział 3. Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami Oddział A. Postanowienia ogólne 6. Postanowienia umów zawieranych przez Urząd Gminy z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii. 2. Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych. 3. Granicą własności i odpowiedzialności stron za eksploatację i utrzymanie przyłącza wodociągowego jest granica nieruchomości gruntowej. Odcinek przewodu łączący sieć wodociągową z granicą nieruchomości gruntowej eksploatuje i utrzymuje ODBIORCA. 4. W przypadku, gdy na nieruchomości Odbiorcy znajdują się urządzenia będące w posiadaniu Urzędu Gminy (nawiertka bądź odcinek sieci głównej wodociągowej) odpowiedzialność za ich działanie przechodzi na Dostawcę. 5. Miejscem dostarczenia wody jest pierwszy zawór odcinający za wodomierzem głównym. Id: GHFKG URKKM SRUMZ RSZPU OCCQB. Podpisany Strona 2

3 6. W miejscach dostarczania wody dokonuje się badania wody Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust Urząd Gminy zawiera umowę na czas określony na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej. 2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana ceny w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu korespondencji. 10. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Urzędu Gminy, skutkującej zmianą Odbiorcy, Urząd Gminy zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług. Oddział B. Zasady zawierania umów Umowa jest zawierana na podstawie podania osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Urzędu Gminy. 2. Wraz z podaniem o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Urzędowi Gminy dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości. 3. Jeżeli z treści dokumentu, o którym mowa w ust. 2, nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości. 5. Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Urzędu Gminy o utracie prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Urzędu Gminy, Odbiorca ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem przez Urząd Gminy usług Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek podanie właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego np. szkoły. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności: 1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem, 2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Urzędu Gminy dodatkowych opłat, 3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych. 3. Urząd Gminy określa wzór podania, o którym mowa w ust W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego podania, Urząd Gminy jest zobowiązany wydać warunki techniczne określającą podłączenie do sieci. 13. Urząd Gminy sporządza umowę o dostawę wody w terminie 14 dni od dnia złożenia podania o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego. Oddział C. Zasady rozwiązywania umów Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie. 2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta. Id: GHFKG URKKM SRUMZ RSZPU OCCQB. Podpisany Strona 3

4 16. Umowa wygasa w przypadku: 1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, 2) utraty przez odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości, 3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub postępowania likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą, 4) utraty przez Urząd Gminy pozwolenia wodnoprawnego. 17. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Urząd Gminy dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego oraz demontuje wodomierz główny. Rozdział 4. Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 18. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę są prowadzone przez Urząd Gminy z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i opłaty określone w podjętych uchwałach Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż 3 miesiące. 2. Wejście w życie nowych cen nie stanowi zmiany umowy Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Urząd Gminy jest faktura za dostawę wody. 2. Odbiorca otrzymuje fakturę w dniu dokonania odczytu wodomierza lub w terminie 14 dni w sytuacji kiedy ilość dostarczonej wody jest ustalona na innej podstawie niż wskazania wodomierza, końca okresu obrachunkowego. 3. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w chwili odczytu wodomierza przez inkasenta lub w terminie wskazanym na fakturze, który nie może być dłuższy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Urząd Gminy do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej. 4. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Urząd Gminy wystawia odrębną fakturę osobom korzystającym z lokali. 5. Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty. 6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności. 21. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody dla gospodarstw inwentarskich oraz na podstawie średniego zużycia wody w całym okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza dla gospodarstw domowych. Rozdział 5. Warunki przyłączenia do sieci 22. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa do Urzędu Gminy podanie o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej: 1) imię i nazwisko inwestora, 2) adres do korespondencji, 3) opis nieruchomości, nr działki i lokalizację do której będzie dostarczana woda Do podania o którym mowa w 24, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć: 1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy podanie, 2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 2. Urząd Gminy przygotowuje i bezpłatnie udostępnia odpowiedni wzór podania. Id: GHFKG URKKM SRUMZ RSZPU OCCQB. Podpisany Strona 4

5 Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Urząd Gminy w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego podania, o którym mowa w 24 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej. 2. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Urząd Gminy bezzwłocznie, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie. 3. Warunki techniczne przyłączenie do sieci wodociągowej informują o: 1) sposobie i miejscu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego, 2) rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt techniczny przyłącza, 3) okresie ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszym niż 1 rok od daty wydania warunków. 4. Dokument, o którym mowa w ust. 1 określa: 1) parametry techniczne przyłącza, 2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci. Obejmują nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych. 2. Realizację budowy przyłącza do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. 3. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza ponosi odbiorca wody Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest uzgodnienie z Urzędem Gminy dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac. 2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, w celu uzyskania uzgodnienia, przedkłada Urzędowi Gminy odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Urząd Gminy dostarcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej. Rozdział 6. Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowych Urząd Gminy ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli Odbiorca nie posiada projektu technicznego. 2. Urząd Gminy ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć i stacji uzdatniania oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody. 3. Urząd Gminy ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług. 4. Pierwszy zawór za wodomierzem głównym jest miejscem dostawy wody w rozumieniu kodeksu cywilnego. 5. Punktem rozgraniczającym własność i odpowiedzialność stron za eksploatację i utrzymanie przyłącza wodociągowego jest granica nieruchomości gruntowej. Za odcinek przewodu łączący sieć wodociągową z granicą nieruchomości gruntowej odpowiada ODBIORCA. Id: GHFKG URKKM SRUMZ RSZPU OCCQB. Podpisany Strona 5

6 Rozdział 7. Sposób dokonywania odbioru przez Urząd Gminy wykonywanego przyłącza W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Urząd Gminy dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Urząd Gminy Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej oraz z projektem przyłącza. 2. Odbiór jest dokonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 3. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych w dwóch egzemplarzach z których jeden dostarcza się do Urzędu Gminy a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej Po zgłoszeniu do odbioru przez Odbiorcę, Urząd Gminy uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia. Rozdział 8. Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług Urząd Gminy jest zobowiązane do udzielenia istotnych informacji dotyczących: 1) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej przez nowych Odbiorców, 2) występujących zakłóceń w dostawach wody, 3) występujących awarii urządzeń wodociągowych, 4) planowanych przerw w świadczeniu usług. 2. Urząd Gminy udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Urząd Gminy udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 7 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Urząd Gminy przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby Każdy odbiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Urząd Gminy umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi. 2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. 3. Urząd Gminy jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Urzędu Gminy lub doręczenia reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego stosuje się odpowiednio ustęp 4 paragrafu poprzedzającego Urząd Gminy jest zobowiązane do wyznaczenia osoby i osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy W siedzibie Urzędu Gminy winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym: 1) aktualnie obowiązujące na terenie Urzędu Gminy taryfy cen i stawek opłat, 2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody, obowiązującego na terenie Urzędu Gminy, 3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz wody, Id: GHFKG URKKM SRUMZ RSZPU OCCQB. Podpisany Strona 6

7 4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy. 2. Urząd Gminy nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą Urząd Gminy ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty, z wyprzedzeniem 24 godzinnym. 2. Urząd Gminy ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekroczy 6 godzin. 3. W przypadku budynków wielolokalowych, Urząd Gminy może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekroczy 12 godzin. 4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Urząd Gminy ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody Dostawca ma prawo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza wodociągowego, po uprzednim zawiadomieniu, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Odbiorcy, jeżeli: a) przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa, b) Odbiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat, c) został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach. 2. Wznowienie dostarczania wody następuje w ciągu 48 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody. 3. Koszt ponownego uruchomienia dostawy wody obciążają Odbiorcę Urząd Gminy ma prawo ograniczyć lub wstrzymać dostawę wody wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi (wymiana pompy, usuwanie awarii). 2. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem dostawy wody z powodu: 1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody, 2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów za które Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy, 3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych 3. Urząd Gminy jest zwolniony z obowiązku informowania odbiorcy o przerwie w dostawie wody w przypadku przerw wywołanych awarią lub innym nagłym nie dającym się przewidzieć zdarzeniem, gdy przewidywany czas trwania przerw wynosi nie więcej niż cztery godziny, a za skutki obniżenia poziomu jakości usług Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej. Rozdział 9. Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe 37. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Urząd Gminy, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 38. W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Urząd Gminy uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych do zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów. Id: GHFKG URKKM SRUMZ RSZPU OCCQB. Podpisany Strona 7

8 39. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w umownie ustalonych okresach. 40. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana do innych Odbiorców, jednostka lub upoważniony pracownik Urzędu Gminy niezwłocznie przekazuje Urzędowi Gminy informacje o ilości wody pobranej. 41. Urząd Gminy zobowiązana jest do bezpłatnego udostępniania niniejszego regulaminu odbiorcom jego usługi. Rozdział 10. Postanowienia końcowe 42. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy. 43. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 44. Traci moc uchwała Rady Gminy Olszanka Nr XXV/117/06 z 20 kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. 45. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Romaniuk Id: GHFKG URKKM SRUMZ RSZPU OCCQB. Podpisany Strona 8

9 Uzasadnienie Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Gminy po dokonaniu analizy projektu regulaminu dostarczania wody, uchwala regulamin stanowiący akt prawa miejscowego. Ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 729) ustawodawca dokonał licznych i znaczących zmian ustawy, na podstawie, której tworzony jest regulamin dostarczania wody, zobowiązując do dostosowania regulaminów dotychczas obowiązujących do nowych uregulowań prawnych. Powyższe pociąga za sobą konieczność uchwalenia regulaminu zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Id: GHFKG URKKM SRUMZ RSZPU OCCQB. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH Zawarta w Ciechanowie pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 CIECHANÓW zarejestrowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo